Návrh. Přírodní rezervace ÚJEZDEC. na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. Přírodní rezervace ÚJEZDEC. na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území"

Transkript

1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace ÚJEZDEC Datum zpracování:

2 1. Název zvláště chráněného území: Újezdec 2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní rezervace (dále jen PR ) ve smyslu 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Předměty ochrany a jejich popis: 3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: Lokalita Újezdec Planinský rybník a Kozor byla na seznam evropsky významných lokalit zařazena nařízením vlády č. 132/2005 Sb., příloha č. 193 pod kódem CZ (www. nature.cz). Předmětem ochrany je živočišný druh kuňka obecná (Bombina bombina) Popis hlavních předmětů ochrany: Posláním přírodní rezervace Újezdec Planinský rybník a Kozor je ochrana dvou rybníků a zachovalých okolních stanovišť s výskytem celé řady zvláště chráněných druhů živočichů a významným výskytem vodních makrofyt. Zvláště významná je navrhovaná PR zejména z pohledu obojživelníků, kdy lokalita díky početnostem a vitalitě jejich populací dosahuje celostátního významu. V neposlední řadě nelze pominout ani význam estetický (zachovalý krajinný ráz) a historický (plocha zahrnuje pozůstatky po těžbě zlata). Dále je posláním přírodní rezervace ochrana druhů a stanovišť EVL. Seznam druhů a stanovišť EVL podle článku 2 je uveden v příslušné příloze nařízení vlády 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, ze dne název společenstva 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže typu Magnopotamion nebo Hydrocharition V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod ostatní porosty podíl plochy v ZCHÚ (%) cca 40 popis biotopu společenstva Rybníky s rozsáhlými a velmi pestrými litorálními partiemi a extenzivním chovem ryb, zarůstající širokými lemy porostů (M1.1, Glycerietum maximae, Typhetum latifoliae), včetně porostů vysokých ostřic (M1.7, Caricetum gracilis). Dominantní porosty zde vytváří např. zblochan vodní (Glyceria maxima), přeslička poříční (Equisetum fluviatile), zevar (Sparganium cf erectum), orobinec širolistý (Typha latifolia) či ostřice (Carex spp.). Vtroušeně se vyskytují další druhy, jako např. žabník jitrocelový (Alisma plantago aquatica), sítina rozkladitá (Juncus effusus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) nebo v oblasti ojedinělá šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia). Z ponořených a natantních druhů je třeba zmínit hojný výskyt bublinatky jižní (Utricularia australis), několika druhů rdestů (Potamogeton natans, Potamogeton spp.), a vel-koplošné porosty pravděpodobně parožnatkovitých řas (čeleď Characeae).

3 název druhu bublinatka jižní Utricularia australis šípatka střelolistá Sagittaria sagittifolia vrkoč útlý Vertigo angustior bahenka živorodá Viviparus contectus lištovka lesklá Segmentina nitida slunka obecná Leucaspius delineatus čolek velký Triturus cristatus čolek obecný Lissotriton (= Triturus) vulgaris aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ rostliny hojně v obou nádržích roztroušeně, ale hojně v litorálech obou nádrží hojný bezobratlí hojná v obou nádržích hojná v Planinském rybníku obratlovci nepříliš početná, stabilní výskyt početná, vitální a úspěšně se rozmnožující populace (zřejmě vyšší stovky adultů) mimořádně početná, vitální a úspěšně se rozmnožující populace (až tisíce adultů) stupeň ohrožení -, C3 popis biotopu druhu mělké litorální partie obou nádrží (plochy s dobrou průhledností vody) -, C4 litorální partie obou nádrží -, VU, Natura , NT -, VU EN 2, EN vlhké ostřicové porosty nezarostlé partie obou nádrží litorální partie zarostlé vegetací v daném případě obývá obě vodní nádrže reprodukční stanoviště: vodní plochy s porosty litorální vegetace (v případě chovných nádrží mimo jiné omezující vnikání ryb). V daném případě využívá druh k reprodukci obě nádrže v území PR terestrická stanoviště: v daném případě pestrá mozaika biotopů zahrnující luční porosty, vlhké i sušší lesní porosty s podrostem, meze, ekotony,...) 2, LC viz čolek velký

4 čolek horský Ichtyosaura (= Mesotriton = Triturus) alpestris kuňka obecná Bombina bombina hlavní předmět ochrany v EVL na lokalitě nalézán relativně vzácně (v nádržích se úspěšně množí odhadem vyšší desítky adultů), druh bude při reprodukci zřejmě preferovat soustavy lesních tůní ležících jižně od hranic EVL (pokud se tato domněnka potvrdí, lze předpokládat výskyt stabilní a početné populace) dlouhodobě stabilní, početná, vitální a úspěšně se rozmnožující populace (nižší tisíce adultů) 2, NT 2, EN reprodukční stanoviště: vodní plochy s porosty litorální vegetace (v případě chovných nádrží mimo jiné omezující vnikání ryb). V daném případě využívá druh k reprodukci jak obě nádrže v území navrhované PR, tak zřejmě i rozsáhlé soustavy lesních tůní ležící jižně od hranic EVL terestrická stanoviště: v daném případě pestrá mozaika biotopů zahrnující luční porosty, vlhké i sušší lesní porosty s podrostem, meze, ekotony,...) kuňky jsou do značné míry vázány na vodní prostředí. Využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litoráními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně (např. i za-plavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky apod.). V letním období je lze nalézat i v relativně stinných lesních tůních. Velmi důležitým biotopem jsou pro ně i navazující podmáčené a vlhké louky. Zimují na souši. V daném případě kuňky obývají jak obě vodní nádrže a navazující mokřadní louky, tak soustavy tůní a kaluží na místní polní cestě a nalezeny byly i v lesních tůních

5 blatnice skvrnitá Pelobates fuscus skokan hnědý Rana temporaria dlouhodobě stabilní, vitální a velmi početná populace (až nižší tisíce adultů) málo početná, nicméně zřejmě stabilní populace (v nádržích byly zaznamenány max. nižší stovky ad.) 2, NT -, NT reprodukční stanoviště: vodní plochy s osluněnými porosty litorální vegetace (omezují pronikání ryb) v daném případě blatnice využívají obě vodní nádrže v území navrhované PR terestrická stanoviště: v daném případě různé typy terestrických biotopů, zřejmě ale především luční porosty a pole v i mimo území navrhované PR reprodukční stanoviště: využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky, lesní tůně apod.). V daném případě skokani využívají jak obě vodní nádrže, tak pravděpodobně i soustavy lesních tůní ležících jižně od hranice EVL terestrická stanoviště: v daném případě celá místní mozaika terestrických stanovišť (lesy, křovinaté porosty, různé typy luk)

6 skokan ostronosý Rana arvalis skokan krátkonohý Pelophylax lessonae (= Rana lessonae) skokan zelený Pelophylax esculentus (= Rana kl. esculenta) mimořádně početná, vitální a perspektivní populace (minimálně nižší tisíce adultů) dle kontroly databází AOPK se aktuálně jedná o nejpočetnější známou populaci tohoto druhu v ČR početná stabilní a vitální populace (minimálně vyšší stovky jedinců) početná stabilní a vitální populace (minimálně vyšší stovky jedinců) 1, EN 2, VU reprodukční stanoviště: využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně. V daném případě skokani využívají obě místní vodní nádrže terestrická stanoviště: v daném případě celá místní mozaika terestrických stanovišť (lesy, křovinaté porosty, různé typy luk) skokani krátkonozí jsou do značné míry vázáni na vodní prostředí. Využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky apod.). Zejména v letním období je lze nalézat i v relativně stinných lesních tůních. Velmi důležitým biotopem jsou pro ně i navazující podmáčené a vlhké louky. Zimují ve vodě i na souši. V daném případě obývají především obě vodní nádrže a navazující mokřadní louky, tak soustavy tůní a kaluží na místní polní cestě 2, NT viz skokan krátkonohý

7 ropucha obecná Bufo bufo rosnička zelená Hyla arborea potápka malá Tachybaptus ruficollis potápka roháč Podiceps cristatus kopřivka obecná Anas strepera moták pochop Circus aeruginosus krahujec obecný Accipiter nisus chřástal vodní Rallus aquaticus mimořádně početná, stabilní a vitální populace (vyšší tisíce adultů) mimořádně početná, dlouhodobě stabilní a vitální populace (nižší tisíce adultních jedinců) na lokalitě hnízdí 1 3 páry na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 3 páry na lokalitě hnízdí 1 3 páry na lokalitě hnízdí 1 3 páry na lokalitě hnízdí zřejmě jeden pár na lokalitě pravděpodobně hnízdí 1 3 páry 3, LC 2, NT 3, VU 3, VU 3, VU 3, VU 2, VU reprodukční stanoviště: v daném případě reprodukce potvrzena v obou nádržích. Ropuchy preferují při rozmnožování spíše větší vodní plochy (před různými tůněmi apod.) terestrická stanoviště: pestrá mozaika lesních a nelesních biotopů (v daném případě celá plocha PR a její široké okolí) reprodukční stanoviště: využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky). V daném případě využívají jak obě vodní nádrže, tak soustavy kaluží na místní polní cestě terestrická stanoviště: v daném případě křovinaté a část lesních (listnatých) porostů + luční biotopy jak v území navrhované PR, tak v jejím širším území vodní plochy s rozvinutým litorálním pásmem a volnou vodní hladinou vodní plochy s rozvinutým litorálním pásmem a volnou vodní hladinou dtto hnízdí v rybničních litorálech, loví i v otevřené volné krajině v okolí lesní druh 2, VU mokřady a litorální porosty vodních nádrží

8 lejsek šedý Muscicapa striata žluva hajní Oriolus oriolus ťuhýk obecný Lanius collurio vydra říční Luta lutra na lokalitě prevděpodobně hnízdí 1 3 páry na lokalitě hnízdí 1 3 páry na lokalitě hnízdí 1 3 páry lokalita je součástí domovského okrsku minimálně jednoho jedince 3, LC 2, LC 3, NT 2, VU lesní druh okraje lesních porostů, porosty dřevin na hrázích rybníků,... volná krajina s roztroušenými křovinami a keři okolí vodních toků a nádrží 4. Cíl ochrany: Cílem ochrany je udržení lokality ve stavu příznivém pro zachování cenných společenstev a další rozvoj populací hlavních předmětů ochrany i dalších významných druhů rostlin a živočichů. Dále je cílem zachování estetické hodnoty a krajinného rázu území. 5. Základní ochranné podmínky: Základní ochranné podmínky přírodních rezervací jsou stanoveny v 34 zákona. 6. Návrh bližších ochranných podmínek: V souladu s ustanovením 33 odst. (1) zákona se navrhuje, aby na území nově navržené PR bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: a. vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, b. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, c. zřizovat myslivecká zařízení, včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř, d. provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, e. manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže, provádět letnění nebo zimování rybníků, f. nasazovat vodních ploch evidovaných jako rybníky obsádku kapra K1 větší než 65 kg/ha, nasazovat vyšší věkové kategorie ryb nebo jiné druhy ryb nižších kategorií (s výjimkou generačních línů pro přirozený výtěr v celkovém počtu menším než 50 ks u rybníka do 2 ha plochy nebo 80 ks u větších rybníků), nasazovat obsádku dravých ryb nebo nasazovat býložravé ryby, g. aplikovat chemické prostředky, vápnění nebo chlévskou mrvu do vodních nádrží evidovaných jako rybník, h. nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků, i. provádět vědeckou a výzkumnou činnost,

9 j. provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením, k. povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití, 7. Vymezení hranice přírodní rezervace a jejího ochranného pásma: 7.1. Navrhovaná hranice přírodní rezervace Hranice přírodní rezervace byla navržena tak, aby při zachování potřebných ploch pro zachování a rozvoj předmětů ochrany maximálně respektovala vlastnické vztahy. Prioritně je navržena po hranicích stávajících parcel nebo výrazných terénních markantech Vymezení ochranného pásma přírodní rezervace: K zabezpečení zvláště chráněného území před rušivými vlivy je v souladu s 37 odst. 1 zákona navrhováno vyhlásit ochranné pásmo tvořené samostatným polygonem. Pro ochranné pásmo PR se v souladu s ustanovením 37 odst 1 zákona navrhuje, aby na území nově navrženého ochranného pásma PR bylo možno jen se souhlasem orgánu ochrany přírody provádět tyto činnosti a zásahy: a. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, b. zřizovat myslivecká zařízení, včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř, c. provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, d. manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže, e. provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením, f. povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití, 7.3. Získání informace o vymezení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma: Zákres hranice přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je přílohou číslo 3 tohoto návrhu. Návrh hranic je dále k dispozici na ve složce Krajský úřad Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ochrana přírody a krajiny Zřizování zvláště chráněných území (ve formátu pdf), nebo na mapovém serveru jihočeského kraje na adrese Po projednání návrhu bude hranice přírodní rezervace geodeticky stabilizována. Při stabilizaci hranice může na základě místních poměrů dojít k odchylce zaměřené hranice od předloženého návrhu. Tato odchylka nepřekročí vzdálenost 5 m. 8. Územně správní zařazení území: 8.1. Přírodní rezervace: kraj: Jihočeský okres: Strakonice obec s rozšířenou působností: Blatná obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná obec: Březí, Bělčice katastrální území: Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic 8.2. Ochranné pásmo přírodní rezervace: kraj: Jihočeský okres: Strakonice obec s rozšířenou působností: Blatná obec s pověřeným obecním úřadem: Blatná

10 obec: Březí, Bělčice katastrální území: Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic 9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní rezervace a ochranného pásma přírodní rezervace: Podrobný výčet parcel, výměr a listů vlastnictví je uveden v příloze 3 tohoto návrhu Přírodní rezervace: Katastrální území: Březí u Blatné 1944, 1945, 1956, 1957, 1958, 1959, 1962, 2033, 2331, 2333, 2336, 2337, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 1703/3, 1704/1 Katastrální území: Újezdec u Bělčic 434, 437, 447, 464, 465, 466, 499, 500, 501, 503, 504, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 523, 525, 526, 530, 532, 533, 534, 535, 536, 538, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 552, 557, 561, 563, 571, 842, 846, 884, 885, 886, 346/1, 346/12, 346/3, 346/5, 346/6, 435/1, 435/2, 462/1, 462/2, 462/3, 462/4, 462/5, 462/6, 462/7, 502/1, 502/2, 527/1, 527/2, 527/3, 527/4, 527/5, 527/7, 540/1, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 560/5, 845/1, 845/ OP PR: Katastrální území: Březí u Blatné 1276/5, 1276/7, 2034/2 Katastrální území: Újezdec u Bělčic 327, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 575, 577, 578, 588, 843,.81, 328/1, 328/2, 328/3, 558/1, 558/2, 558/3, 559/1, 559/10, 559/2, 559/3, 559/7, 559/8, 559/9, 567/8, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/5, 572/6, 579/1, 580/1, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/6, 580/7, 590/1, 590/2, 844/1, 845/2, 845/3 10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: Přírodní rezervace: 97,35 ha Ochranné pásmo přírodní rezervace: 16,70 ha * výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 11. Odůvodnění návrhu: Historie ochrany území, vymezení PR: Jedná se o vyhlášení nového zvláště chráněného území. Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit ze dne , ve znění nařízení vlády č. 371/2009 kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb. ze dne se území navrhované PR stalo Evropsky významnou lokalitou CZ Újezdec Planinský rybník a Kozor (dále jen EVL ). EVL byla rozhodnutím Evropské komise ze dne zařazena do evropského seznamu (dle sdělení MŽP č. 81/2008 Sb.) Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PR: EVL (navrhovaná PR) Újezdec Planinský rybník a Kozor leží cca 2,5 km JV od obce Březí, cca 1 km JZ od obce Újezdec a zhruba 9 km severozápadně od Blatné, okr. Strakonice. Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí m n. m., plocha EVL je 20,4734 ha. Lokalita zahrnuje 2 rybníky (Kozor o výměře 1,73 ha a Planinský o ploše zhruba 6,3 ha) s okolní mozaikou vlhkých luk, drobných lesíků, křovin a částí kulturního smrkového porostu. Horninovým podkladem jsou žuly středočeského plutonu (blatenský typ), překryté v mělké kotlině s oběma rybníky kvartérními deluviálními písčitými hlínami a sedimenty vodních nádrží. Lokalita leží v Blatenské pahorkatině, v mírně zvlněném reliéfu, těsně pod rozvodím mezi povodími Hajanského a Závišínského potoka. Lokalita leží v ploché, mírně zvlněné pahorkatině, přičemž rybníky jsou umístěny do mělké terénní deprese (pramenná oblast drobného toku těsně pod plochým rozvodím), jejíž svahy se velmi pozvolna zdvíhají k okolním nevysokým terénním elevacím. Oba rybníky disponují poměrně širokými lemy litorálních rákosin (Glycerietum maximae, Typhetum latifoliae) a porostů vysokých ostřic (Caricetum gracilis). Nad SV a JV břehem Planinského rybníka jsou zachovány louky svazu Molinion s

11 přechody ke společenstvům svazů Calthion, případně Arrhenatherion, v nichž se z významnějších druhů vyskytují chrpa luční (Centaurea jacea), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), čertkus luční (Succisa pratensis), ptačinec bahenní (Stellaria palustris), kyprej vrbice (Lythrum salicaria) aj. Severní břehy obou rybníků lemují téměř souvislé porosty vrby popelavé (Salix cinerea). Lesní porosty zahrnuté do lokality jsou kulturní, na části plochy ale náletového původu s převahou břízy, olše, osiky a s příměsí borovice. ( Okolí nádrží tvoří mozaikovitá kulturní krajina s mnoha rybníky různých velikostí, menšími lesními celky a četnými lesíky a mezemi (s rozpadajícími se žulovými balvany) uprostřed zemědělsky obdělávaných pozemků z pohledu obojživelníků se jedná o prakticky ideální prostředí, nabízející široké spektrum vodních i terestrických stanovišť (tomu odpovídá jak zjištěné druhové spektrum, tak početnosti populací jednotlivých druhů. Rybník Kozor (Fischer) Mělký rybník o rozloze cca 1,73 ha, využívaný k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína (výlovy každoročně v podzimním období) s celoročně vysokou průhledností vody. I přes skutečnost, že byl rybník v minulosti velmi necitlivě odbahněn (vyhrnutím, přičemž veškerý materiál byl deponován v podobě vysokého valu zejména kolem severního pobřeží viz též dále), zde bylo zachováno pozvolné klesání břehů, díky čemuž došlo k masovému rozvoji emerzní litorální vegetace. Tyto velmi kvalitní porosty jsou navíc značně druhově rozmanité a zahrnují rozsáhlé plochy zblochanu vodního (Glyceria maxima), přesličky poříční (Equisetum fluviatile), zevaru (Sparganium cf. erectum) a ostřic (Carex sp.). Vtroušeně, nicméně relativně hojně, se pak dále vyskytuje např. šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia) či žabník jitrocelový (Alisma plantago aquatica), pouze ojediněle lze narazit na orobinec širolistý (Typha latifolia). Z natantních druhů byl zjištěn výskyt rdestu vzplývavého (Potamogeton natans). Prakticky celá plocha nádrže pak zarůstá submerzními druhy (kromě bublinatky Utricularia cf. australis zde dominují pravděpodobně řasy z čeledi Characeae). Jak bylo již uvedeno výše, je celé severní pobřeží nádrže lemováno vysokým valem z nahromaděných vyhrnutých sedimentů, který v současné době zarůstá náletovými dřevinami (vrby Salix spp., trnka Prunus spinosa atd.). Tento val narušuje přirozený a pozvolný přechod do terestrického prostředí a byl jím tak částečně zničen litorál nádrže. I tak se z pohledu obojživelníků i dalších druhů živočichů vázaných na vodní prostředí (resp. živočichů vyžadujících přítomnost vegetací zarostlých litorálních partií) jedná o vysoce atraktivní stanoviště nadregionálního, v případě skokana ostronosého pak celorepublikového významu. Severní pobřeží je výše zmiňovaným valem odděleno od porostu dřevin a křovin (smrk, borovice, břízy, trnky, bez, vrby atd.), na nějž navazuje pole. K jižnímu pobřeží přiléhá rozsáhlý lesní komplex. V rámci EVL se jedná převážně o starší světlou smrčinu s podrostem trav a borůvčí, popř. bez podrostu, na východě přecházející ve vlhký porost s břízami, bylinným podrostem a bohatým mechovým patrem. Dále na jih od hranic EVL se vyskytují velmi zajímavé porosty, kde se střídají biologicky málo hodnotné kulturní smrčiny s velmi hodnotnými podmáčenými plochami s množstvím tůní a vodních příkopů (pozůstatky po těžbě zlata) s listnatými dřevinami. Některé plochy jsou pak porostlé světlým borem s dobře vyvinutým podrostem. Velmi hodnotné jsou lesní lemy s přechodem do okolních luk (ekotony). Pod hrází rybníka zůstala zachována druhově poměrně pestrá vlhčí louka s remízky křovin. Východní pobřeží nádrže je úzkým pásem křovin odděleno od hráze Planinského rybníka. Planinský rybník (Fischer) Mělký rybník o rozloze 6,3 ha, využívaný k odchovu nižších věkových kategorií kapra a lína (výlovy každoročně v podzimním období). Průhlednost vody se (na rozdíl od sousedního rybníku Kozor) v průběhu roku 2011 poměrně výrazně snižovala, nicméně i tak zůstávala celoročně na přijatelné úrovni (o čemž mimo jiné svědčí přítomnost bohatých porostů submerzní vegetace i ve volné ploše nádrže viz dále). Stejně, jako v případě rybníku Kozor, došlo i u Planinského rybníku v minulosti k velmi necitlivému vyhrnutí sedimentů a jejich uložení ve formě masivního valu, lemujícího celé severní pobřeží nádrže. V tomto valu jsou ale ponechány na několika místech široké průlehy, v rámci kterých je zachován

12 přirozený přechod z vodního do terestrického prostředí (tedy celý plnohodnotný litorál), a je tak umožněno i vyšší ovlivnění okolních terestrických stanovišť např. v důsledku kolísání vodní hladiny (sezónní zaplavování přilehlých lučních porostů atd.). I přes výše popisovanou skutečnost zde byla zachována vhodná morfologie nádrže, která umožnila rozvoj velmi rozsáhlých, druhově bohatých a značně rozmanitých porostů emerzní litorální vegetace (aktuálně je zarostlých odhadem cca 30 % výměry nádrže). V dominanci se zde střídají porosty zblochanu vodního, pravděpodobně zblochanu vzplývavého, přesličky poříční, ostřic a orobince, a na rozdíl od rybníku Kozor se zde vyskytují i rozsáhlé plochy orobince širolistého. Vtroušeně, nicméně relativně hojně, se pak dále vyskytuje např. šípatka střelolistá, žabník jitrocelový, či sítina rozkladitá (Juncus effusus). Z natantních druhů byl zjištěn výskyt rdestu vzplývavého, ze submerzních druhů se pak hojně vyskytuje bublinatka (pravděpodobně jižní Utricularia australis) a minimálně dva druhy rdestů (Potamogeton spp.). Značná plocha dna pak zarůstá pravděpodobně řasami z čeledi Characeae. Vysoký val z nahromaděných vyhrnutých sedimentů zarůstá náletovými dřevinami (vrby Salix spp., trnka atd.) a mimo výše zmiňované průlehy výrazně narušuje přirozený charakter rybničního litorálu. I tak se z pohledu obojživelníků a obecně živočichů vázaných na vodní prostředí (resp. živočichů vyžadujících přítomnost vegetací zarostlých litorálních partií) jedná o vysoce atraktivní stanoviště nadregionálního, v případě skokana ostronosého pak celorepublikového významu. Na severovýchodní pobřeží navazují luční lada zarůstající zčásti náletovými dřevinami a zčásti nevhodně osázená výsadbou smrku. K severnímu pobřeží přiléhá úzký pruh podmáčené louky (oddělující EVL od pole), která několika průlehy ve valu z vytěženého sedimentu komunikuje s nádrží. Různě široký pás vlhčích luk pak obklopuje i celé východní a větší část jižního pobřeží (v jihozápadní části přiléhá k nádrži lesní porost s odvodňovací strouhou). Ze západu pak pod hrází nádrže prakticky okamžitě navazuje litorální zóna rybníka Kozor. Na základě dosavadních výsledků inventarizačních průzkumů a významu lokality bylo doporučeno a po konzultaci s příslušným střediskem AOPK akceptováno přehodnocení navrhované kategorie ZCHÚ z plánované přírodní památky na PR a současně i optimalizaci jejího vymezení (včetně OP). Plocha ZCHÚ a jeho ochranného pásma musí zahrnovat (a umožňovalo v dostatečné míře chránit) širší okolí nádrží s celým spektrem terestrických stanovišť (a zimovišť) zjištěných druhů obojživelníků (včetně zajištění důležitého kontaktu s okolními vodními plochami). Soustavy lesních tůní a podmáčených listnatých porostů jižně od současné hranice PP navíc představují velmi perspektivní a cenné stanoviště z pohledu celé řady organismů. Současné vymezení zahrnující zejména obě nádrže a pouze jejich nejbližší okolí nemůže zajistit komplexní ochranu převážné většiny zjištěných druhů (jedná se ale především o skokana ostronosého, blatnici skvrnitou, čolky, ropuchu obecnou a do jisté míry i kuňku obecnou) K názvu zvláště chráněného území: Evropsky významná lokalita je evidována pod názvem Újezdec Planinský rybník a Kozor. Vzhledem k novému vymezení, které zahrnuje podstatně širší území, než jsou uvedené dva rybníky je tento název nevýstižný (i když rybníky tvoří nejdůležitější část nově navrhované PR). Dále je problém i s pojmenováním rybníka Kozor, který je v některých podkladech uváděn jako Kozoroh (a takto je znám v lokalitě a občané nás na tuto skutečnost upozorňovali). Proto je pro PR navržen zkrácený a jednoznačný název Újezdec Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: Vzhledem k charakteru lokality a na základě metodiky MŽP pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována přírodní rezervace K předmětům ochrany: Hlavní předmět ochrany EVL kuňka obecná (Bombina bombina): dlouhodobě stabilní, početná, vitální a úspěšně se rozmnožující populace (nižší tisíce adultů). Kuňky jsou do značné míry vázány na vodní prostředí. Využívají jak velké, dobře osluněné nádrže s dostatečně vyvinutými litorálními partiemi (mimo jiné omezují vnikání ryb), tak i různé stálejší a periodické tůně (např. i zaplavené vyjeté koleje od lesní a zemědělské techniky apod.). V letním období je lze nalézat i v relativně stinných

13 lesních tůních. Velmi důležitým biotopem jsou pro ně i navazující pod-máčené a vlhké louky. Zimují na souši. V daném případě kuňky obývají jak obě vodní nádrže a navazující mokřadní louky, tak soustavy tůní a kaluží na místní polní cestě a nalezeny byly i v lesních tůních. Ostatní předměty navrhované PR jsou podrobně popsány v části 3.2 tohoto návrhu. Na lokalitě probíhají v současnosti další orientační inventarizační průzkumy, zejména bezobratlých a vegetace a dá se předpokládat zjištění dalších významných nebo chráněných druhů rostlin a živočichů K cílům ochrany: Cílem ochrany je udržení lokality ve stavu příznivém pro zachování cenných společenstev a další rozvoj populací hlavních předmětů ochrany i dalších významných druhů rostlin a živočichů. Dále je cílem zachování estetické hodnoty a krajinného rázu území K návrhu bližších ochranných podmínek: Bližší ochranné podmínky PR jsou navrženy v souladu s ustanovením 44 odst. 3 zákona a jsou nastaveny tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat činnosti, které nejsou zcela ošetřeny základními ochrannými podmínkami PR a mohly by vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu přírodního prostředí K jednotlivým bližším ochranným podmínkám: ad a. vjíždět na jízdních kolech a jiných bezmotorových dopravních prostředcích mimo stávající cesty, vjíždět motorovými a přípojnými vozidly na území přírodní rezervace mimo vyznačené a stávající cesty, s výjimkou vozidel orgánů veřejné správy, Policie České republiky, záchranných sborů, obrany státu, veterinární služby, vozidel nezbytných pro zajištění péče o zemědělské a lesní pozemky či porosty a vozidel vlastníků nebo nájemců pozemků nacházejících se na území přírodní rezervace, Při vjezdu motorovými vozidly dochází při větší frekvenci pojezdů ke změnám struktury půdy a změnám druhového složení společenstev, směrem ke společenstvům a druhům, které jsou k těmto podmínkám tolerantní. Jedná se tedy o činnost, která může mít nepříznivý dopad na předmět ochrany PR. ad b. zřizovat jakékoli skládky, a to i přechodně s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích, Biotopy výskytu druhů tvořících hlavní předmět ochrany PR mohou být nevhodným umístěním skládky i malého rozsahu nebo krátké doby trvání vážně poškozeny nebo zcela zničeny. ad c. zřizovat myslivecká zařízení, včetně krmelišť, vnadišť, újedišť a slanisek, chovat nebo vypouštět odchovanou zvěř Vzhledem k tomu, že biotop příznivý pro předměty ochrany je citlivý na zvýšený obsah dusíku a fosforu v půdě a při přikrmování zvěře se obsah těchto látek v půdě zvyšuje (jedná se o živiny obsažené v přikrmovacích komponentech nebo živiny obsažené v trusu zvířat, která se v místech přikrmování shromažďují), dochází přikrmováním zvěře lokálně ke zhoršování podmínek pro společenstva a druhy předmětu ochrany. Cílem tohoto opatření není vyloučení mysliveckého hospodaření z plochy přírodní rezervace, pouze jeho drobné usměrnění na místa, kde zřízení nebude mít negativní dopad na biotopy PR a předměty ochrany. Chov polodivokých kachen má na rybniční ekosystémy řadu silně negativních dopadů (likvidace litorálních porostů, predační tlak na snůšky a larvy obojživelníků, eutrofizace vody atd.) a pokračování v tomto trendu by mohlo místní unikátní populace obojživelníků velmi vážně ohrozit, v extrémním případě i eliminovat. ad d. provádět obnovu lučních porostů a pastvin (včetně rychloobnovy a dosevu), aplikovat na tyto plochy průmyslová i statková hnojiva, Luční porosty ve zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu jsou významným biotopem předmětů ochrany, tvoří jejich terestrická stanoviště, slouží k migraci, v určitých částech nebo pro některé druhy je to přímo domovský biotopje třeba kosit ve vhodných termínech a vhodným způsobem (viz plán péče). Na tyto plochy nelze aplikovat žádné pesticidy, biocidy či syntetická hnojiva. Vyloučeno je i např. vyvážení digestátů z bioplynových stanic, močůvky či kejdy. Jediný možný způsob přihnojování je aplikace chlévské mrvy (na základě souhlasu OOP a nikoliv na botanicky cenné podmáčené plochy). Louky a travní porosty nelze rozorávat či válcovat. Zcela nepřípustná je

14 aplikace tzv. rychloobnovy luk (aplikace neselektivního herbicidu, rozorání a osetí kulturními travinami). Uvedené nežádoucí zásahy povedou jednak k přímému usmrcení zvláště chráněných druhů nebo mohou výrazně omezit kvalitu prostředí pro jejich příznivý rozvoj. ad e. manipulovat s hladinou rybníků způsobem, který by mohl ohrozit hnízdění vodního ptactva, vývoj obojživelníků nebo existenci mokřadních rostlin, používat rybníky pro chov vodní drůbeže, provádět letnění nebo zimování rybníků, Změna způsobu manipulace s vodní hladinou u nádrží (jarní či letní vypouštění, úplné zimování či letnění, pokud je ve výjimečných případech např. z důvodu likvidace nežádoucích rybích populací nenařídí OOP) může výrazným způsobem poškodit populace předmětů ochrany při jejich rozmnožování. U druhů zimujících ve vodním prostředí pak může v případě zimování rybníka dojít k úhynu značné části populace. Případný chov vodní drůbeže má pro populace předmětů ochrany stejný účinek jako chov a vypouštění polodivokých kachen viz výše (ad c.) ad f. nasazovat vodních ploch evidovaných jako rybníky obsádku kapra K1 větší než 65 kg/ha, nasazovat vyšší věkové kategorie ryb nebo jiné druhy ryb nižších kategorií (s výjimkou generačních línů pro přirozený výtěr v celkovém počtu menším než 50 ks u rybníka do 2 ha plochy nebo 80 ks u větších rybníků), nasazovat obsádku dravých ryb nebo nasazovat býložravé ryby, Na základě provedeného inventarizačního průzkumu lze konstatovat, že aplikovaný způsob hospodaření (jak početnost, tak druhové a věkové složení obsádek a harmonogram výlovu) byl v roce 2011 v podstatě v souladu s nároky hlavního předmětu ochrany i dalších druhů obojživelníků na podmínky na reprodukčním stanovišti. To bylo ale dáno především tím, že díky dostatku vody v daném roce byly zaplaveny celé plochy litorálních porostů Planinského rybníka (bariéra proti vnikáni ryb). U Planinského rybníka totiž překročily obsádky výrazně limit stanovený rozhodnutím MÚ Blatná (č.j.: 09/1259-c/05/Vo) a při nižším stavu vody by se již tlak ryb na ostatní biotu projevil výrazně negativně. Obecně lze tedy konstatovat, že jak nasazení stejné obsádky do nádrže, která není na plném stavu, tak jakákoliv případná změna způsobu obhospodařování ve smyslu změn druhového složení obsádek (s výjimkou vyloučení kapra a jeho nahrazení např. línem, což lze považovat za pozitivní), posunu jejich věkové struktury ve směru ke starším kategoriím, zvyšování početnosti, popř. změny ve způsobu případného přikrmování či harmonogramu výlovů (např. jarní či letní výlovy) by představovala pro místní populace obojživelníků významné a neakceptovatelné riziko (v některých případech popsané alternativy zahrnují i možnosti, které připouštějí citovaná rozhodnutí MěÚ Blatná proto lze tato rozhodnutí z pohledu budoucí péče o lokalitu akceptovat pouze v omezené míře viz plán péče). g. aplikovat chemické prostředky, vápnění nebo chlévskou mrvu do vodních nádrží evidovaných jako rybník, Aplikace jakýchkoliv přípravků včetně chlévské mrvy do vodních nádrží musí být vyvážena tak, aby při zachování příznivého stavu pro rybí obsádku (s přihlédnutím k aktuální situaci) nedošlo k poškození vodního prostředí pro předměty ochrany, popř. k přímému poškození jedinců zvláště chráněných druhů. Podrobné rozpracování použití jednotlivých přípravků, jejich množství, termíny a způsob aplikace je nad rámec zřizovacího předpisu, bude vydáno samostatně a s dostatečnou podrobností formou souhlasu OOP po vyhlášení PR. h. nasazovat ryby do vodních ploch a toků s výjimkou rybníků, Tato část bližších ochranných podmínek se týká hlavně lesních tůní a soustavy vodních kanálů v jejich okolí. Pro zachování populace předmětů ochrany (zejména obojživelníků) je případné nasazení ryb do vodních ploch a toků naprosto vyloučené (přímá predace u dravých ryb, změna charakteru a biotopu u býložravých). ad i. provádět vědeckou a výzkumnou činnost. Souhlas orgánu ochrany je považován zejména z důvodu možné regulace a koordinace výzkumných činností, tak, aby nedocházelo ke zvýšenému tlaku na biotop nebo předměty ochrany. Zároveň

15 umožňuje zachovat požadovaný průběh výzkumu a zabránit ovlivnění výsledků (nebo zničení pokusných ploch) například prováděním údržby chráněného území. ad j. provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením Výstavbou nových objektů přímo v přírodní rezervaci nebo změnou jejich způsobu využití může dojít k výraznému negativnímu ovlivnění biotopu předmětů ochrany. h. povolovat změny druhu pozemků nebo způsobů jejich využití, Předměty ochrany PR jsou vázány na stávající druh a způsob využití pozemků. Proto změna druhu a způsobu využití pozemků znamená potenciální ohrožení předmětů ochrany PR a je navrhováno vázat ji na souhlas orgánu ochrany přírody. Nežádoucí je například zalesňování lučních lad při západním a severozápadním pobřeží Planinského rybníka. Do místních lad jsou vysazovány smrky jsou tak likvidovány potenciální terestrické biotopy obojživelníků, snižuje se tak velmi výrazně žádoucí diverzita prostředí, hrozí zde změna mikroklimatických podmínek, acidifikace, zastínění apod K vymezení hranice zvláště chráněného území: Nově PR a OP PR je vedena převážně po hranicích stávajících parcel katastru nemovitostí nebo po výrazných terénních útvarech. Zároveň je tato hranice zpravidla dobře zřetelná i v terénu, jako hranice různých druhů pozemků. Hranice byla navržena tak, aby všechny významné fenomény předmětu ochrany byly v území zahrnuty. Pro hranici PR bude vypracován záznam podrobného měření změn K vymezení ochranného pásma: Zároveň s návrhem vyhlášení PR je navrhováno vyhlášení OP PR. OP PR je navrženo jako samostatný polygon. Přílohy: číslo 1: Orientační mapa PR ÚJEZDEC a jejího ochranného pásma číslo 2: Seznam dotčených parcel číslo 3: Zákres hranice navrhované PR a jejího ochranného pásma do katastrální mapy

16 Příloha číslo 1:

17 Příloha číslo 2: Seznam dotčených parcel katastrální území číslo parcely přírodní rezervace nebo ochranné pásmo číslo listu vlastnictví druh pozemku způsob využití pozemku celková výměra (m2) výměra v PR/OP (m2)* Březí u Blatné 1276/5 OP 1 lesní pozemek Březí u Blatné 1276/7 OP 1 ostatní plocha neplodná půda Březí u Blatné 2034/2 OP 1 ostatní plocha ostatní komunikace Březí u Blatné 1944 PR 291 trvalý travní porost Březí u Blatné 1945 PR 436 lesní pozemek Březí u Blatné 1956 PR 1 lesní pozemek Březí u Blatné 1957 PR 450 lesní pozemek Březí u Blatné 1958 PR 450 trvalý travní porost Březí u Blatné 1959 PR 470 lesní pozemek Březí u Blatné 1962 PR 319 trvalý travní porost Březí u Blatné 2033 PR 1 ostatní plocha ostatní komunikace Březí u Blatné 2331 PR 301 trvalý travní porost Březí u Blatné 2333 PR 1 lesní pozemek Březí u Blatné 2336 PR 1 ostatní plocha neplodná půda Březí u Blatné 2337 PR vodní plocha rybník Březí u Blatné 2339 PR 1 trvalý travní porost Březí u Blatné 2340 PR 1 ostatní plocha ostatní komunikace Březí u Blatné 2341 PR 1 ostatní plocha neplodná půda Březí u Blatné 2342 PR 445 trvalý travní porost Březí u Blatné 2343 PR 1 lesní pozemek Březí u Blatné 2344 PR 1 trvalý travní porost Březí u Blatné 2345 PR 1 lesní pozemek Březí u Blatné 1703/3 PR 1 lesní pozemek Březí u Blatné 1704/1 PR 1 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 327 OP 967 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 329 OP 967 vodní plocha rybník Újezdec u Bělčic 331 OP 736 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 332 OP 736 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 333 OP 1 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 334 OP 1 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 337 OP 481 orná půda Újezdec u Bělčic 575 OP 959 orná půda Újezdec u Bělčic 577 OP 972 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 578 OP 972 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 588 OP 963 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 843 OP 1 ostatní plocha Újezdec u Bělčic.81 OP 551 zastavěná plocha a nádvoří ostatní komunikace

18 Újezdec u Bělčic 328/1 OP 717 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 328/2 OP 1 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 328/3 OP 717 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 558/1 OP 603 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 558/2 OP 603 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 558/3 OP 603 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 559/1 OP 603 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 559/10 OP 1 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 559/2 OP 603 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 559/3 OP 603 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 559/7 OP 603 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 559/8 OP 603 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 559/9 OP 603 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 567/8 OP 736 orná půda Újezdec u Bělčic 572/1 OP 736 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 572/2 OP 736 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 572/3 OP 1 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 572/4 OP 963 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 572/5 OP 963 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 572/6 OP 963 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 579/1 OP 959 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 580/1 OP 736 orná půda Újezdec u Bělčic 580/2 OP 736 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 580/3 OP 972 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 580/4 OP 959 orná půda Újezdec u Bělčic 580/5 OP 972 orná půda Újezdec u Bělčic 580/6 OP 1 orná půda Újezdec u Bělčic 580/7 OP 963 orná půda Újezdec u Bělčic 590/1 OP 959 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 590/2 OP 963 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 844/1 OP 1 ostatní plocha Újezdec u Bělčic 845/2 OP 1 ostatní plocha Újezdec u Bělčic 845/3 OP 1 ostatní plocha ostatní komunikace ostatní komunikace ostatní komunikace Újezdec u Bělčic 434 PR 355 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 437 PR 990 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 447 PR 441 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 464 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 465 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 466 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 499 PR 603 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 500 PR 603 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 501 PR 446 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 503 PR 579 ostatní plocha jiná plocha

19 Újezdec u Bělčic 504 PR 579 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 507 PR 603 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 508 PR 603 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 509 PR 970 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 510 PR 970 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 511 PR 970 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 512 PR 970 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 513 PR 970 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 514 PR 970 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 515 PR 970 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 516 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 523 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 525 PR 446 orná půda Újezdec u Bělčic 526 PR 714 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 530 PR 807 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 532 PR 736 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 533 PR 736 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 534 PR 446 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 535 PR 446 orná půda Újezdec u Bělčic 536 PR 1 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 538 PR 1 orná půda Újezdec u Bělčic 541 PR 565 orná půda Újezdec u Bělčic 542 PR 565 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 543 PR 565 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 545 PR 565 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 546 PR 565 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 547 PR 481 orná půda Újezdec u Bělčic 548 PR 481 orná půda Újezdec u Bělčic 549 PR 993 orná půda Újezdec u Bělčic 552 PR 997 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 557 PR 725 orná půda Újezdec u Bělčic 561 PR 967 vodní plocha rybník Újezdec u Bělčic 563 PR 967 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 571 PR 565 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 842 PR 1 ostatní plocha Újezdec u Bělčic 846 PR 1 ostatní plocha ostatní komunikace ostatní komunikace Újezdec u Bělčic 884 PR 999 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 885 PR 999 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 886 PR 999 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 346/1 PR 1 orná půda Újezdec u Bělčic 346/12 PR 976 orná půda Újezdec u Bělčic 346/3 PR 1 orná půda Újezdec u Bělčic 346/5 PR 440 orná půda Újezdec u Bělčic 346/6 PR 994 orná půda

20 Újezdec u Bělčic 435/1 PR 355 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 435/2 PR 990 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 462/1 PR 967 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 462/2 PR 1 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 462/3 PR 716 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 462/4 PR 990 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 462/5 PR 990 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 462/6 PR 990 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 462/7 PR 579 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 502/1 PR 446 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 502/2 PR 603 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 527/1 PR 736 orná půda Újezdec u Bělčic 527/2 PR 736 orná půda Újezdec u Bělčic 527/3 PR 736 orná půda Újezdec u Bělčic 527/4 PR 807 orná půda Újezdec u Bělčic 527/5 PR 714 orná půda Újezdec u Bělčic 527/7 PR 807 orná půda Újezdec u Bělčic 540/1 PR 565 lesní pozemek Újezdec u Bělčic 560/1 PR 562 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 560/2 PR 1 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 560/3 PR 967 ostatní plocha neplodná půda Újezdec u Bělčic 560/4 PR 967 ostatní plocha jiná plocha Újezdec u Bělčic 560/5 PR 1 trvalý travní porost Újezdec u Bělčic 845/1 PR 1 ostatní plocha Újezdec u Bělčic 845/3 PR 1 ostatní plocha * poměrná část vypočtena v programu ArcGIS ostatní komunikace ostatní komunikace

21

22 kat.ú. Bezí u Blatné /7 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 1 katastrální mapy ÚZK

23 kat.ú. Bezí u Blatné / /2 kat.ú. Újezdec u Blic / /1 590/ /5 580/7 572/4 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 2 katastrální mapy ÚZK

24 1276/ / kat.ú. Bezí u Blatné píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 3 katastrální mapy ÚZK

25 / /7 572/4 580/7 590/2 844/2 579/1 1276/5 kat.ú. Újezdec u Blic /6 580/4 572/ /1 580/2 572/2 580/ /2 580/1 575 kat.ú. Bezí u Blatné / / píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 4 katastrální mapy ÚZK

26 /1 579/1 328/3 590/1 844/ / /1 580/2 580/5 kat.ú. Újezdec u Blic / / / / /7 567/ /6 567/4 567/5 559/3 558/1 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 5 katastrální mapy ÚZK

27 /1 328/ / / /8 328/3 322/2 845/3 kat.ú. Újezdec u Blic /5 328/ /19 878/12 320/33 320/3 320/16 878/4 320/25 878/6 320/9 320/1 320/10 317/6 320/ /7 878/ /26 320/ / /28 320/30 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 6 katastrální mapy ÚZK

28 kat.ú. Bezí u Blatné /1 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 7 katastrální mapy ÚZK

29 kat.ú. Bezí u Blatné /1 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 8 katastrální mapy ÚZK

30 / /3 kat.ú. Újezdec u Blic kat.ú. Bezí u Blatné /4 1704/ / /1 527/5 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 9 katastrální mapy ÚZK

31 567/3 567/6 567/ / /5 559/3 kat.ú. Bezí u Blatné /2 566/1 566/2 566/3 559/10 567/1 559/1 558/1 560/4 560/5 561 kat.ú. Újezdec u Blic /3 559/7 845/2 560/2 346/5 346/ /1 527/ /6 527/1 346/1 527/3 527/5 527/ /7 346/8 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 10 katastrální mapy ÚZK

32 /28 559/2 558/ /21 559/ / / /1 346/19 559/8 kat.ú. Újezdec u Blic /7 845/2 346/12 346/13 346/20 346/6 346/14 346/5 346/8 346/15 346/9 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 11 katastrální mapy ÚZK

33 /1 kat.ú. Bezí u Blatné kat.ú. išt /1 píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 12 katastrální mapy ÚZK

34 1704/1 kat.ú. Bezí u Blatné kat.ú. Újezdec u Blic píloha 3b: Zákres PR do katastrální mapy - list: 13 katastrální mapy ÚZK

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Jaronínská bučina Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Jaronínská

Více

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000

Článek 1 Vymezení přírodní rezervace. Článek 2 Soustava NATURA 2000 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 27/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Fabián Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 v souladu s ustanovením 33 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb. Částka 8 Sbírka zákonů č. 20 / 2016 Strana 169 20 VYHLÁŠKA ze dne 14. ledna 2016 o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Pod Rýzmburkem

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Čičov a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ Michalská 260/14 412 01 Litoměřice tel.: +420 416 574 611 e-mail: cstred@nature.cz www.nature.cz DS: 6npdyiv Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/2385/CS/2016-3

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016. o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 7. listopadu 2016 č. 11/2016 o zřízení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník Rada Kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ

NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ NELESNÍ EKOSYSTÉMY MOKŘADNÍ Prameniště - vývěry podzemní vody; velmi maloplošné ekosystémy - prameništní mechorosty, často porosty řas - nízké ostřice, suchopýry, přesličky aj. - složení vegetace je výrazně

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE. Analytická část KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY JIHOČESKÉHO KRAJE Analytická část Zpracovatelé ATEM s.r.o. EIA SERVIS s.r.o. Hvožďanská 2053/3 U Malše 20 148 00 Praha 4 370 01 České Budějovice Únor 2007 Koncepce ochrany

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek N á v r h II. VYHLÁŠKA ze dne 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm.

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

3. Přírodní památka Kamenec

3. Přírodní památka Kamenec 3. Přírodní památka Kamenec Na rozhraní katastrů Panské Nové Dvory a Dobrá u Frýdku-Místku severně od silnice z Frýdku-Místku do Dobré se nalézá přírodní památka Kamenec. Velmi cenný mokřadní biotop s

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze

PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze PÉČE O VODU V KRAJINĚ tůně, mokřady, malé vodní nádrže, vodní toky, eroze Václav Šrédl Agentura ochrany přírody a krajinyčr www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz krajina bez vody likvidace

Více

Ie. účtu 8230-281/0100 l

Ie. účtu 8230-281/0100 l SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Dle rozdělovníku váš dopis značky1 ze dne našeznačka Sl NPS 04493/2015/1-NPS 04493/2015 datum 8.6.2015 vyřizuje 1 linka ng. $míd / 388 450 248 Oznámení návrhu na nové vyhlášení

Více

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy

Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H. Veřejnoprávní smlouvy Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2015 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů O l o m o u c k é h o k r a j e Částka 1 Rozesláno dne 4. května 2015 O B S A H 1.

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace

Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace Příloha XII - popis segmentů aktuálního stavu vegetace číslo kód ses plocha [a] název popis stg 1 11 1 79,50 orná půda základní velmi mírný Z svah; plodiny: pícniny, úzkořádkové obilniny, kukuřice, brambory;

Více

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj:

Babí lom. Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: Kategorie ZCHÚ: Zřizovací předpis: Kraj: Název ZCHÚ: Kód ZCHÚ: 89 Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace Zřizovací předpis: XIX/0-07; /9 Kraj: Jihomoravský kraj Obec s rozš. působností. st. Blansko, Kuřim (Brno-venkov) Katastrální území: Lelekovice,

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Přírodní rezervace Černý důl

Přírodní rezervace Černý důl Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ust. 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů a 4 vyhlášky

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

Mokřadní centrum Kančí obora

Mokřadní centrum Kančí obora Mokřadní centrum Kančí obora Historický exkurz V důsledku vodohospodářských úprav v 70. a 80. letech minulého století byla niva řeky Dyje vyloučena z přirozených korytotvorných procesů. Zahloubenín, napřímením

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech

Plány péče o území ve správě pozemkových spolků. Na pramenech Plány péče o území ve správě pozemkových spolků Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Na pramenech 1. Základní údaje 1.1. Název území Na pramenech je převzatý pomístní název. 1.2. Lokalizace

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 18.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3792 /2013 KUSP 3792/2013

Více

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013

Věstník Jihočeského kraje, částka 7, rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 7 Rozesláno dne 18.12. 2013 Rok 2013 Obsah: 1. Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Baba a jejího ochranného pásma a stanovení

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz Vyšný 59 381 01 Český Krumlov Městský úřad Jindřichův Hradec tel.: 380 301 031 Klášterská 135/II fax: 380 301 049 377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz NAŠE ČÍSLO

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 17. prosince o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice 7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice Ministerstvo zemědělství stanoví podle 68 zákona č. 449/2001

Více

Ochrana přírody, ÚSES

Ochrana přírody, ÚSES Ochrana přírody, ÚSES HISTORIE OCHRANY PŘÍRODY V ČR _ 1 Od 14.- stol. ochrana lesů Od 16. stol. šlechtici ochrana lesů, velké zvěře 17. stol. lesní řády pro panství 1754 zemské úpravy hospodaření v lesích

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem Částka 40 Sbírka zákonů č. 106 / 2017 Strana 1173 106 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2017 o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Ministerstvo životního

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Bažiny Datum

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE IV. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE k návrhu vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 2016 SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní

Více

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17

Společný pokyn. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/ a Ministerstva životního prostředí č.j /ENV/17, 1248/610/17 Společný pokyn Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva životního prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. března 2017 pro spolupráci katastrálních

Více

Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné?

Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné? Ekologie mokřadů (9) Vodní a mokřadní rostlinstvo a ţivočichové Vzájemné vazby mezi rostlinami a ţivočichy existují ve všech ekosystémech. Jsou v tomto směru mokřady něčím výjimečné? Rostliny primární

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy NATURA 2000 a Jihočeským

Více

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace

Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Podpora zlepšování přírodního prostředí v České republice revitalizace a renaturace Říční nivy Nivy jako přírodní útvary Niva je přírodní tvar vzniklý fluviálními pochody. Poříční a údolní nivy mají svoji

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

Návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Černá hora

Návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území. Přírodní rezervace Černá hora Návrh na nové vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Černá

Více

Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek

Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek Příklad managementu stojatých vod na vodních nádržích v okolí Lovětína a jeho vliv na populace vážek Význam území Jde o tři oddělené lokality. Jednak je to přírodní památka Luží u Lovětína, dále přírodní

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní rezervace Grünwaldské vřesoviště Název zvláště chráněného území Grünwaldské vřesoviště Předmět ochrany Předmětem ochrany jsou přírodní stanoviště: R3.1

Více