PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU"

Transkript

1 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1

2 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 2 mg melatoninum. Pomocné látky: jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 80 mg monohydrátu laktózy. Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tableta s prodlouženým uvolňováním. Bílé až téměř bílé kulaté, bikonvexní tablety 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Circadin je indikován jako monoterapie ke krátkodobé léčbě primární nespavosti charakterizované špatnou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a vyšším. 4.2 Dávkování a způsob podání Perorální podání. Tablety je zapotřebí polykat celé. Doporučená dávka je 2 mg jednou denně, 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko, a po jídle. Tato léčba má trvat tři týdny. Použití v pediatrii Podávání Circadinu dětem a dospívajícím mladším 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. Renální insuficience Vliv renální insuficience jakéhokoliv stupně na farmakokinetiku melatoninu nebyl studován. Při podávání melatoninu takovým pacientům je zapotřebí zachovávat opatrnost. Porucha funkce jater S použitím Circadinu u pacientů s poškozením jater nejsou žádné zkušenosti. Publikované údaje prokazují význačné zvýšení hladin endogenního melatoninu během denních hodin kvůli sníženému odbourávání u pacientů s poruchou funkce jater. Proto se používání Circadinu u pacientů s poškozením jater nedoporučuje. 4.3 Kontraindikace Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Circadin může způsobit ospalost. Proto je zapotřebí používat tento přípravek opatrně, pokud je pravděpodobné, že účinky ospalosti budou souviset s ohrožením bezpečnosti. 2

3 Neexistují žádné klinické údaje ohledně používání Circadinu u osob trpících autoimunními onemocněními. Proto se používání Circadinu u pacientů s autoimunními onemocněními nedoporučuje. Tento léčivý přípravek nemají užívat pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktózy, s Lappovou deficiencí laktázy nebo s malabsorpcí glukózy a galaktózy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakokinetické interakce Bylo zjištěno, že melatonin indukuje CYP3A in vitro v supraterapeutických koncentracích. Klinický význam tohoto nálezů není znám. Jestliže dojde k indukci, může to vést ke snížení plazmatických koncentrací souběžně podávaných léčiv. Melatonin neindukuje enzymy CYP1A in vitro v supraterapeutických koncentracích. Proto není pravděpodobné, že budou interakce mezi melatoninem a dalšími léčivými látkami jako důsledek účinku melatoninu na enzymy CYP1A signifikantní. Metabolismus melatoninu je hlavně zprostředkován enzymy CYP1A. Proto je možná interakce mezi melatoninem a dalšími léčivými látkami jako důsledek jejich účinku na enzymy CYP1A. Je nutné postupovat opatrně u pacientů užívajících fluvoxamin, který zvyšuje koncentrace melatoninu (17krát vyšší AUC a 12krát vyšší sérová Cmax) tím, že inhibuje jeho metabolismus působením na jaterní isozymy cytochromu P450 (CYP) CYP1A2 a CYP2C19. Je třeba se vyhnout této kombinaci. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů užívajících 5- nebo 8-methoxypsoralen (5-8-MOP), který zvyšuje hladiny melatoninu inhibicí jeho metabolismu. Je zapotřebí postupovat opatrně u pacientů užívajících cimetidin, inhibitor CYP2D, který zvyšuje hladiny melatoninu v plazmě inhibicí jeho metabolismu. Kouření cigaret může snižovat hladiny melatoninu kvůli indukci CYP1A2. Je zapotřebí postupovat opatrně u pacientek užívajících estrogeny (např. antikoncepci nebo hormonální substituční terapii), které zvyšují hladiny melatoninu inhibicí jeho metabolismu enzymy CYP1A1 a CYP1A2. Inhibitory CYP1A2, například chinolony, mohou způsobovat zvýšenou expozici melatoninu. Induktory CYP1A2, například karbamazepin a rifampicin, mohou vyvolávat snížené koncentrace melatoninu v plazmě. V literatuře existuje velké množství údajů ohledně účinku adrenergních agonistů/antagonistů, opiátových agonistů/antagonistů, antidepresiv, inhibitorů prostaglandinů, benzodiazepinů, tryptofanu a alkoholu na endogenní sekreci melatoninu. Nebylo zkoumáno, zda tyto léčivé látky interferujís dynamickými nebo kinetickými účinky Circadinu nebo zda Circadin ovlivňuje účinky těchto látek. Farmakodynamické interakce Alkohol snižuje účinnost Circadinu na spánek, a proto by se neměl společně s Circadinem požívat. Circadin může podporovat sedativní vlastnosti benzodiazepinů a nebenzodiazepinových hypnotik, jako jsou například zalepon, zolpidem a zopiklon. V klinickém hodnocení byl získán jasný důkaz o tranzitorní farmakodynamické interakci mezi Circadinem a zolpidemem jednu hodinu po společném podání. Souběžné podávání vedlo ke zvýšenému zhoršení pozornosti, paměti a koordinaci v porovnání se zolpidemem samotným. Circadin byl podáván ve studiích společně s thioridazinem a imipraminem, což jsou léčivé látky, které ovlivňují centrální nervový systém. V žádném případě nebyly zjištěny žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. Ovšem současné podávání Circadinu vedlo ke zvýšeným pocitům klidu a k potížím při plnění úkolů 3

4 v porovnání se samotným imipraminem a zvýšeným pocitům tupé hlavy v porovnání se samotným thioridazinem. 4.6 Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání melatoninu během těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). S ohledem na nedostatek klinických údajů se použití u těhotných žen a žen plánujících těhotenství nedoporučuje. Endogenní melatonin byl naměřen v mateřském mléce, což znamená, že je exogenní melatonin pravděpodobně vylučován do mateřského mléka. Existují údaje ze zvířecích modelech včetně hlodavců, ovcí, skotu a primátů, které naznačují přenos melatoninu z matky na plod přes placentu nebo mateřským mlékem. Proto se kojení u žen léčených melatoninem nedoporučuje. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Circadin má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Circadin může způsobovat ospalost, a proto je zapotřebí používat tento přípravek opatrně, pokud je pravděpodobné, že ospalost bude souviset s ohrožením bezpečnosti. 4.8 Nežádoucí účinky V klinických studiích (v nichž užívalo Circadin celkem 1361 pacientů a 1247 pacientů užívalo placebo) 37,0 % pacientů užívajících Circadin uvádělo nežádoucí účinky v porovnání s 31,8 % užívajících placebo. Při porovnání počtu pacientů s nežádoucími účinky na 100 pacient- týdnů se ukazuje, že počet byl vyšší pro placebo než pro Circadin (8,21 - placebo vůči 3,17 - Circadin). Nejběžnější nežádoucí účinky zahrnovaly bolest hlavy, faryngitidu, bolest v zádech a astenii, které byly časté podle definice MedDRA, a to jak ve skupině s Circadinem, tak i placebem. Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických hodnoceních a byly definovány jako možná, pravděpodobná nebo jistá souvislost s léčbou. Celkem 6,9 % subjektů užívajících Circadin hlásilo nežádoucí účinek v porovnání s 5,9 % subjektů užívajících placebo. Do následující tabulky byly zahrnuty pouze ty nežádoucí příhody, které se vyskytly u subjektů v míře stejné nebo vyšší, než tomu bylo u placeba. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Velmi časté (> 1/10); časté (>1/100, < 1/10); méně časté (> 1/1,000, < 1/100); vzácné (>/10,000, < 1/1,000); velmi vzácné (< 1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Třída orgánových systémů Infekční a parazitární onemocnĕní Poruchy krve a lymfatického systému Poruchy metabolismu a výživy Psychiatrické poruchy Velmi časté Časté Méně časté Vzácné Herpes zoster Leukopenie, trombocytopenie Hypertriglycerolemie Podrážděnost, nervozita, neklid, abnormální sny, nespavost Změna nálady, agrese, agitovanost, pláč, časné ranní probouzení, zvýšené libido, Poruchy Migréna, Zhoršení paměti, poruchy 4

5 nervového systému Oční poruchy Ušní poruchy Cévní poruchy Gastrointestinální poruchy Poruchy jater a žlučových cest Poruchy kůže a podkoží Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde psychomotorická hyperaktivita, závratě, ospalost Bolesti břicha, zácpa, sucho v ústech Hyperbilirubinémie Hyperhydróza Astenie Zvýšená tělesná hmotnost pozornosti, špatná kvalita spánku Snížená ostrost vidění, rozmazané vidění, zvýšené slzení Polohové vertigo Návaly horka Gastrointestinální porucha, gastrointestinální podráždění, zvracení, abnormální zvuky ve střevech, flatulence, nadměrná sekrece slin, halitóza Zvýšená koncentrace jaterních enzymů, abnormální výsledky testu funkce jater, abnormální laboratorní výsledky Ekzém, erytém, pruritus, svědivá vyrážka, suchá kůže, poruchy nehtů, noční pocení, Svalové křeče, bolest krku Priapismus Únava 5

6 4.9 Předávkování Nebyl hlášen žádný případ předávkování. Circadin byl podáván v dávkách 5 mg denně v klinických studiích po více než 12 měsíců bez významné změny povahy hlášených nežádoucích účinků. V literatuře se udává podávání denních dávek až do 300 mg melatoninu bez toho, že by došlo ke klinicky signifikantním nežádoucím účinkům. Pokud dojde k předávkování, je nutné očekávat vznik letargie. Clearance aktivní látky se očekává v průběhu 12 hodin po požití. Není zapotřebí žádné zvláštní léčby. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Jiná hypnotika a sedativa, ATC kód: N05CM17 Melatonin je přírodně se vyskytující hormon produkovaný šišinkou a má strukturální vztah k serotoninu. Fyziologicky se sekrece melatoninu zvyšuje brzy po nástupu tmy, vrcholí ve 2. až 4. hodině ranní a klesá během druhé poloviny noci. Melatonin je spojován s řízením cirkadiálního rytmu a synchronizace s cyklem světlo-tma. Je rovněž spojován s hypnotickým účinkem a zvyšuje sklon ke spánku. Mechanismus účinku Má se za to, že aktivita melatoninu na receptorech MT1, MT2 a MT3 přispívá k jeho vlastnostem podporujícím spánek, protože tyto receptory (hlavně MT1 a MT2) se podílejí na regulaci cirkadiálního rytmu a regulace spánku. Důvod k použití: Kvůli úloze melatoninu v regulaci spánku a cirkadiálního rytmu a poklesu endogenní produkce melatoninu v souvislosti s věkem může melatonin efektivně zlepšovat kvalitu spánku u pacientů s primární nespavostí zejména ve věku nad 55 let. Klinická účinnost V klinických studiích, kde pacienti trpící primární nespavostí dostávali každý večer po 3 týdny Circadin 2 mg se u léčených pacientů v porovnání s placebem projevilo zlepšení ve spánkové latenci (měřené objektivními i subjektivními prostředky), a v subjektivní kvalitě spánku a v denních činnostech (obnovující spánek), aniž by došlo ke zhoršení bdělosti během dne. V polysomnografické studii (PSG) s úvodní fází v délce 2 týdnů (jednoduše zaslepena- podávání placeba) následovanou 3-týdenní fází léčby (dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná s designem paralelních skupin) a 3-týdenní fází sledování po vysazení léčby, se spánková latence (SL) zkrátila o 9 minut v porovnání s placebem. Circadin nevyvolal žádné změny architektury spánku a neměl žádný účinek na dobu trvání REM spánku. Změny v diurnálních funkcích se po podávání přípravku Circadin 2 mg neobjevily. Ve studii s ambulantními pacienty s dvoutýdenním úvodním obdobím s placebem, randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce 3 týdnů a dvoutýdenní fází po vysazení léčby s podáváním placeba, byl poměr pacientů, kteří vykázali klinicky signifikantní zlepšení jak v kvalitě spánku, tak ranní bdělosti 47 % ve skupině s Circadinem v porovnání s 27 % ve skupině s placebem. Navíc se kvalita spánku a ranní bdělost s Circadinem významně zlepšila v porovnání s placebem. Spánkové proměnné se postupně vrátily na výchozí úroveň bez rebound fenoménu,, bez zvýšení výskytu nežádoucích příhod a bez zvýšení příznaků z vysazení. 6

7 Ve druhé studii s ambulantními pacienty s dvoutýdenní úvodní fází s podáváním placeba a randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou léčebnou fází paralelních skupin v délce tří týdnů, byl poměr pacientů, kteří vykázali klinicky signifikantní zlepšení jak v kvalitě spánku, tak ranní bdělosti 26% ve skupině s Circadinem v porovnání s 15% ve skupině s placebem. Circadin zkracoval pacienty uváděnou spánkovou latenci o 24,3 minuty versus 12,9 minut u placeba. Navíc se kvalita spánku hlášená samotnými pacienty, počet probuzení a ranní bdělost s Circadinem významně zlepšila v porovnání s placebem. Kvalita života se významně zlepšila u Circadinu 2 mg v porovnání s placebem. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Absorpce perorálně podávaného melatoninu je úplná u dospělých, a u starších pacientů může poklesnout až o 50 %. Kinetika melatoninu je lineární v rozsahu 2 až 8 mg. Biologická dostupnost je v řádu 15%. Je tu významný vliv prvního průchodu játry s odhadovaným metabolismem prvního průchodu játry 85%. T max nastává za 3 hodiny ve stavu nasycení. Míra absorpce melatoninu a C max po perorálním podání Circadinu 2 mg je ovlivněna jídlem. Přítomnost jídla zpozdila absorpci melatoninu, což způsobilo pozdější (T max =3,0 h vůči T max =0,75 h) a nižší vrcholovou plazmatickou koncentraci po najedení (C max =1020 vůči C max =1176 pg/ml). Distribuce Vazba melatoninu na plazmatické proteiny in vitro je přibližně 60%. Circadin se váže hlavně na albumin, alfa 1 -kyselý glykoprotein a lipoprotein o vysoké hustotě. Biotransformace Experimentální údaje naznačují, že se na metabolismu melatoninu podílí isoenzymy CYP1A1, CYP1A2 a možná CYP2C19 systému cytochromu P450. Hlavním metabolitem je 6-sulfatoxymelatonin (6-S-MT), který je neúčinný. Místem biotransformace jsou játra. Vylučování metabolitu je dokončeno v průběhu 12 hodin po požití. Vylučování Terminální poločas (t ½ ) je 3,5 až 4 hodiny. Vylučování probíhá exkrecí metabolitů ledvinami, 89 % se vylučuje jako sulfátové a glukuronidové konjugáty 6-hydroxymelatoninu a 2 % se vylučují jako melatonin (nezměněná léčivá látka). Pohlaví 3 až 4násobné zvýšení C max je zřejmé u žen v porovnání s muži. Byla rovněž zaznamenána pětinásobná variabilita v C max mezi různými příslušníky stejného pohlaví. Nicméně navzdory rozdílům v krevních koncentracích nebyly zjištěny žádné farmakodynamické rozdíly mezi muži a ženami. Zvláštní populace Starší pacienti Je známo, že metabolismus melatoninu klesá s věkem. V celém rozsahu dávek byly hlášeny vyšší hodnoty AUC a Cmax u starších subjektů v porovnání s mladšími, což odráží nižší metabolismus melatoninu u starších pacientů. Hodnota C max je okolo 500 pg/ml u dospělých (18 až 45) versus 1200 pg/ml u starších pacientů (55 až 69); hodnota AUC je okolo 3000 pg*h/ml u dospělých versus 5000 pg*h/ml u starších pacientů. Porucha funkce ledvin Údaje společnosti ukazují, že po opakovaném podávání nedochází k žádné kumulaci melatoninu. Tento nález je v souladu s krátkým poločasem melatoninu u lidí. 7

8 Hladiny stanovené v krvi pacientů v 23:00 (2 hodiny po podání) po 1 a 3 týdnech denního podávání byly 441,4 ± 56,5 a 432,00 ± 83,2 pg/ml v prvním a druhém případě a jsou podobné hodnotám zjištěnými u zdravých dobrovolníků po jednorázové dávce Circadinu 2 mg. Porucha funkce jater Játra jsou primárním místem metabolismu melatoninu, a proto poškození funkce jater má za následek vyšší endogenní hladiny melatoninu. Hladiny melatoninu v plazmě u pacientů s cirhózou jater byly významně zvýšené během denních hodin. Pacienti měli významně snížené celkové vylučování 6-sulfatoxymelatoninu v porovnání s kontrolními vzorky. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Nejvyšší dávka při které nebyl pozorován žádný nežádoucí účinek (NOAEL) je u potkanů 15 mg/kg/den a rovná se AUC, která je značně vyšší (x 15000) než expozice u lidí po požití Circadinu 2 mg. Ve studii kancerogenity byla po podání vysoké dávky pozorována u potkaních samců zvýšená incidence benigních tumorů štítné žlázy (150 mg/kg; což je ekvivalent AUC x vyšší než expozice u lidí po požití Circadinu 2 mg). Pravděpodobný mechanismus jaterní indukce metabolismu hormonů štítné žlázy, který je dobře znám u jiných xenobiotik zejména u hlodavců, se zkoumá. V reprodukční toxikologii perorální podávání melatoninu u březích samic myší, potkanů či králíků nemělo nežádoucí účinky na jejich potomstvo, měřeno z hlediska životaschopnosti plodu, kosterních a viscerálních abnormalit, poměru pohlaví, porodní hmotnosti a následného fyzického, funkčního a pohlavního vývoje. U potkanů byl zjištěn slabý účinek na postnatální růst a životaschopnost pouze po velmi vysokých dávkách ekvivalentních přibližně 2000 mg/den u lidí. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek methakrylátový kopolymer typ RS PM dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého monohydrát laktózy Koloidní bezvodý oxid křemičitý Mastek Magnesium- stearát 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 8

9 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 6.5 Druh obalu a velikost balení Tablety jsou baleny v neprůhledných PVC/PVDC blistrových stripech s podložkou z hliníkové fólie. Balení obsahuje jeden blistrový strip obsahující 21 tablet. Blistry jsou poté baleny do papírových krabiček. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Léčivé přípravky, které již nejsou zapotřebí, se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo systému komunálního odpadu. Vraťte je do lékárny nebo požádejte svého lékárníka, aby je zlikvidoval v souladu s místními předpisy. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Neurim Pharmaceuticals EEC Limited 6 Fortuna Court Calleva Park Aldermaston Berkshire RG7 8UB Velká Británie 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 10. DATUM REVIZE TEXTU Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA) 9

10 PŘÍLOHA II A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ B. PODMÍNKY REGISTRACE 10

11 A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží Penn Pharmaceutical Services Ltd Units Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA Velká Británie V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže. B. PODMÍNKY REGISTRACE PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ, KLADENÉ NA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Neuplatňuje se. DALŠÍ PODMÍNKY Systém farmakovigilance Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance předtím, než bude přípravek uveden.na trh. Systém řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci se zavazuje, že uskuteční studie v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance. Předloží se upřesněný plán řízení rizik v souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky. 11

12 PŘÍLOHA III OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 12

13 A. OZNAČENÍ NA OBALU 13

14 ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním melatoninum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jedna tableta obsahuje 2 mg melatoninu. 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK Obsahuj monohydrát laktózy Další údaje naleznete v příbalové informaci 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ Tablety s prodlouženým uvolňováním 21 tablet 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání. 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 14

15 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Neurim Pharmaceuticals EEC Limited 6 Fortuna Court Calleva Park Aldermaston Berkshire RG7 8UB Velká Británie REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA EU/0/00/000/ ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 15

16 MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTROVÝ STRIP 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním melatoninum 2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Neurim Pharmaceuticals EEC Limited 3. POUŽITELNOST Použitelné do: 4. ČÍSLO ŠARŽE č.š.: 5. DALŠÍ 16

17 B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 17

18 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Melatoninum Přečtěte si, prosím, pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Circadin a k čemu se používá. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Circadin užívat. 3. Jak se Circadin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Circadin uchovávat 6. Další informace 1. CO JE CIRCADIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčiva látka Circadinu, melatonin, patří do skupiny přirozených hormonů produkovaných lidským organismem. Circadin se používá jako monoterapie ke krátkodobé léčbě primární nespavosti (obtíže při usínání nebo zachování spánku, případně špatná kvalita spánku během nejméně jednoho měsíce) charakterizované špatnou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a vyšším. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CIRCADIN UŽÍVAT. Neužívejte Circadin - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á)) na melatonin nebo na kteroukoliv další složku Circadinu. Zvláštní opatrnost při použití Circadinu je zapotřebí - jestliže je pravděpodobné, že ospalost bude představovat ohrožení vaší bezpečnosti; - jestliže trpíte jakýmikoliv jaterním onemocněním; - jestliže trpíte onemocněním ledvin; - jestliže trpíte jakýmkoliv autoimunitním onemocněním (kdy je organismus napaden vlastním imunitním systémem). Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu PŘEDTÍM, než zahájíte léčbu, protože mohou působení Circadinu ovlivňovat. Mezi tato léčiva patří hypnotika a trankvilizéry (léky proti nespavosti a léky na uklidnění např. benzodiazepiny), fluvoxamin, thioridazin a imipramin (používané k léčbě depresí nebo psychiatrických problémů), estrogeny (antikoncepce nebo hormonální substituční terapie), cimetidin a psoraleny (používané k léčbě kožních onemocnění, např. psoriázy). 18

19 Užívání Circadinu spolu s jídlem a pitím Circadin užívejte po jídle. Před užíváním Circadinu, během něj a po té nepijte alkohol. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte Circadin, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že těhotná můžete být. Užívání Circadinu se nedoporučuje, jestliže kojíte. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Circadin může způsobit ospalost. Pokud pociťujete ospalost, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. Pokud trpíte trvalou ospalostí, pak se obraťte na svého lékaře. Důležité informace o některých složkách Circadinu Jedna tableta s prodlouženým uvolňování obsahuje 80 mg monohydrátu laktózy. Pokud u Vás byla zjištěna nesnášenlivost určitých cukrů, obraťte se před začátkem užívání tohoto léčivého přípravku na svého lékaře. 3. JAK SE CIRCADIN UŽÍVÁ Vždy užívejte Circadin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je jedna tableta Circadinu jednou denně ústy 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko, a po jídle, po dobou 3 týdnů. Tablety se polykají celé. Tablety Circadinu nedrťte ani je nedělte na polovinu. Jestliže jste užil(a) více Circadinu, než jste měl(a) Pokud jste náhodně užili příliš mnoho léčiva, obraťte se neprodleně na svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže užijete více než denní doporučenou dávku, můžete pociťovat ospalost. Jestliže jste zapomněl(a) užít Circadin Jestliže si zapomenete vzít tabletu, vezměte si jinou co nejdříve, jakmile si na to vzpomenete, a to předtím, než půjdete spát, případně počkejte do doby, kdy si máte vzít další dávku, poté pokračujte stejně jako předtím. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Circadin Nejsou známy žádné škodlivé účinky, pokud bude léčba předčasně přerušena či ukončena. Není známo, že Circadin způsobuje jakékoliv účinky při vysazení léčiva po dokončení léčby. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i Circadin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující příhody se považují za méně časté (tj. pravděpodobně se vyskytnou u méně než 1 ze 100 pacientů: Podrážděnost, nervozita, neklid, nespavost, abnormální sny, migréna, psychomotorická hyperaktivita (neklid spojený se zvýšenou aktivitou), závratě, ospalost (únava), bolest břicha, zácpa, sucho v ústech, hyperbilirubinémie (změny ve složení krve, které by mohly způsobit zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)),, hyperhydróza (zvýšené pocení), astenie (pocit slabosti) a zvýšení tělesné hmotnosti. 19

20 Následující příhody se považují za vzácné (tj. pravděpodobně nastanou u méně než 1 z 1000 pacientů): Herpes Zoster (pásový opar), leukopenie, trombocytopenie, hypertriglycerolemie, změněná nálada, agresivita, agitovanost, pláč, časné ranní vstávání, zvýšené libido (zvýšená sexuální touha), zhoršení paměti, poruchy pozornosti, špatná kvalita spánku, snížená ostrost vidění (zhoršení zraku), rozmazané vidění, zvýšené slzení (vlhké oči), polohové vertigo (závratě ve stoji), návaly horka, gastrointestinální nepohoda, zvracení, abnormální zvuky ve střevech, flatulence (plynatost), salivační hypersekrece (nadměrná tvorba slin), halitóza (zapáchající dech), abnormální výsledky testů funkce jater (zvýšené jaterní enzymy), ekzém, erytém (kožní vyrážka), svědivá vyrážka, pruritus (svědění), suchá kůže, porucha nehtů, noční pocení, svalové křeče, bolest krku, priapismus (dlouhodobá a bolestivá erekce) a vyčerpanost (únava). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK CIRCADIN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte Circadin po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ INFORMACE Co Circadin obsahuje - Léčivou látkou je metalonin. Jedna tableta s prodlouženým uvolňování obsahuje 2 mg melatoninu. - Pomocnými látkami jsou methakrylátový kopolymer typu RS PM, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápanatého, monohydrát laktózy, oxid křemičitý (koloidní bezvodý), mastek a magnesium-stearát. Jak Circadin vypadá a co obsahuje toto balení Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňování jsou dodávány jako bílé až téměř bílé kulaté tablety bikonvexního tvaru. Jedno balení tablet obsahuje jeden blistrový strip s 21 tabletami. 20

21 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Neurim Pharmaceuticals EEC Limited 6 Fortuna Court Calleva Park Aldermaston Berkshire RG7 8UB Velká Británie Výrobce: Pracoviště odpovědné za propouštění šarží v EHP:- Penn Pharmaceutical Services Ltd Units Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA Velká Británie Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}. Podrobné informace o tomto léčivu jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): 21

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje melatoninum

Více

Doporučená dávka je 2 mg jednou denně po jídle, 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko. Tato dávka může být dále užívána až po dobu třinácti týdnů.

Doporučená dávka je 2 mg jednou denně po jídle, 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko. Tato dávka může být dále užívána až po dobu třinácti týdnů. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Circadin 2 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje melatoninum 2 mg. Pomocné látky: jedna tableta

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje ulipristali acetas 5 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cystadane 1 g perorální prášek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g prášku obsahuje 1 g betainum anhydricum. Tři odměrné lžíce poskytují dávky

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ventavis 10 mikrogramů/ml roztok k rozprašování. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje 10 mikrogramů iloprostum (ve formě

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cystadane 1 g perorální prášek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g prášku obsahuje 1 g betainum anhydricum. Úplný seznam pomocných látek

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Competact 15 mg/850 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje pioglitazonum (ve formě hydrochloridu) 15

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AMMONAPS 500 mg tablety. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 500 mg natrii phenylbutyras. Jedna tableta AMMONAPS obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ECALTA 100 mg prášek pro přípravu infuzního roztoku s rozpouštědlem. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje anidulafunginum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU alli 60 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje 60 mg orlistatum. Úplný seznam pomocných látek, viz

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Peyona 20 mg/ml infuzní roztok a perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje coffeini citras 20 mg (odpovídá 10 mg

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls63890/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukl78978/2012, sukls78980/2012, sukls78981/2012 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls216489/2010 tablety Nebivololi hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montexal 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CONBRIZA 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20

Více

Tvrdá tobolka: hnědá, neprůhledné, tvrdé tobolky, potištěné BMS nad BMS kódem 1965 na jedné straně tobolky a 20 na druhé straně tobolky.

Tvrdá tobolka: hnědá, neprůhledné, tvrdé tobolky, potištěné BMS nad BMS kódem 1965 na jedné straně tobolky a 20 na druhé straně tobolky. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zerit 20 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka obsahuje stavudinum 20 mg. Pomocné látky: laktosa 121,30 mg v jedné tobolce monohydrát laktosy 60,66

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více