Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls88453/2012 a příloha ke sp.zn.sukls142115/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls88453/2012 a příloha ke sp.zn.sukls142115/2011"

Transkript

1 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls88453/2012 a příloha ke sp.zn.sukls142115/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Lenuxin 5 mg potahované tablety Lenuxin 10 mg potahované tablety Lenuxin 15 mg potahované tablety Lenuxin 20 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Lenuxin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lenuxin užívat 3. Jak se přípravek Lenuxin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Lenuxin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Lenuxin a k čemu se používá Přípravek Lenuxin obsahuje escitalopram, selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a patří do skupiny antidepresiv. Lenuxin se používá k léčbě deprese, panické poruchy, sociální úzkostné poruchy (nazývané též sociální fobie) a generalizované úzkostné poruchy a obsedantně kompulzivní poruchy. Deprese se projevuje jako špatná/depresivní nálada, chybění energie, melancholie, pocity malé nebo žádné hodnoty, poruchy spánku, neschopnost plnit běžné denní úkoly. Deprese může být také spojena s myšlenkami na sebevraždu. Pacienti s depresí mohou mít též projevy úzkosti. Panická porucha se projevuje jako neočekávané záchvaty intenzivní paniky nebo úzkosti v okamžiku, kdy je třeba čelit určitým situacím nebo z obavy před novými záchvaty. Spouštěcí mechanismus záchvatu se u jednotlivých pacientů liší. Záchvaty se vrací, když pacient znovu čelí stejné situaci. Sociálně úzkostná porucha, která se též nazývá sociální fobie, spočívá v nadměrné obavě ze sociálních situací. Pacienti mají sklon se vyhýbat společenským situacím, které by u nich mohly vyvolat úzkost nebo trápení. 1/11

2 Generalizovaná úzkostná porucha je spojena s nadměrnou úzkostí a/nebo neklidem. Typicky je neklid spojený s aktivitami, které jsou běžné v každodenním životě. Obsedantně kompulzivní porucha se projevuje nechtěnými myšlenkami a opakujícím se jednáním (zvyklostmi). Přípravek Lenuxin tyto příznaky odstraní a budete se cítit lépe. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lenuxin užívat Neužívejte Lenuxin - pokud jste alergický/á na escitalopram nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Oznamte to svému lékaři, pokud si myslíte, že alergický/á můžete být. - pokud současně užíváte přípravek ze skupiny inhibitorů MAO, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu (antibiotikum). - pokud užíváte jiné léčivé přípravky nazývané neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), jako je fenelzin, isokarboxazid a tranylcypromin, které se užívají k léčbě deprese. Pokud jste užíval/a jakýkoli z těchto přípravků, je potřeba vyčkat 14 dní, než zahájíte léčbu přípravkem Lenuxin. Po ukončení léčby přípravkem Lenuxin je nutno čekat 7 dní, než je možno zahájit léčbu kterýmkoli z těchto přípravků. - pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření vyhodnotí, jak srdce funguje). - pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod 2 Další léčivé přípravky a přípravek Lenuxin.) - Pročtěte si část Další léčivé přípravky a přípravek Lenuxin ). Upozornění a opatření Poraďte se s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete přípravek Lenuxin užívat. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lenuxin je zapotřebí: pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné době prodělal/a srdeční záchvat. pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik (močopudných léků). pokud budete mít rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může to ukazovat na poruchu srdečního rytmu. Oznamte, prosím, svému lékaři, pokud máte jakékoli další zdravotní problémy. Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti Jestliže trpíte depresí a/nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva, protože trvá určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě: - Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. - Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými 2/11

3 onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy. Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl/a požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budouli znepokojeni změnami ve Vašem chování. Děti a dospívající Escitalopram není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař přesto může escitalopram pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař předepsal escitalopram pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni escitalopramem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost escitalopramu ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině zkoumány. Podobně, jako je tomu s jinými léčivými přípravky užívanými k léčbě deprese nebo příbuzných chorob, se zlepšení nedosahuje ihned. Po zahájení léčby přípravkem Lenuxin může trvat několik týdnů, než zaznamenáte jakékoliv zlepšení. Při léčbě panické poruchy obvykle trvá 2 až 4 týdny, než lze pozorovat jakékoliv zlepšení. Na počátku léčby mohou někteří pacienti zaznamenat zvýšenou úzkost, která zmizí během pokračující léčby. Proto je velmi důležité, abyste přesně plnil/a lékařovy instrukce a nepřerušoval/a léčbu ani neměnil/a dávky bez konzultace se svým lékařem. Někteří pacienti s bipolární (maniodepresivní) chorobou mohou vstoupit do manické fáze. Ta se vyznačuje neobvyklou a rychlou změnou myšlenek, nemístným pocitem štěstí a nadměrnou tělesnou činností. Jestliže toto zaznamenáte, spojte se se svým lékařem. Během prvních týdnů léčby se mohou též objevit příznaky, jako je neklid nebo obtíže sedět nebo stát v klidu. Jestliže zaznamenáte tyto příznaky, informujte o tom neprodleně svého lékaře. Někdy si nemusíte být vědom/a výše uvedených příznaků. Proto může být užitečné, pokud požádáte svého přítele nebo příbuzného, aby sledovali případné známky ukazující na změny vašeho chování. Jestliže máte nějaké znepokojující myšlenky nebo zážitky nebo jestliže se u vás během léčby výše uvedené příznaky vyskytnou, oznamte to neprodleně vašemu lékaři nebo se obraťte na nejbližší nemocnici. Obzvláště sdělte svému lékaři: Pokud máte mánii (výrazně nabuzenou náladu) nebo hypománii (podrážděnou náladu). Pokud máte sníženou hladinu sodíku v krvi. Pokud podstupujete elektrokonvulzivní terapii. Pokud máte závažné onemocnění jater, snížené jaterní funkce. Pokud máte poškozenou funkci ledvin. Pokud máte cukrovku (diabetes). Pokud trpíte onemocněním věnčitých cév. Pokud máte epilepsii nebo se u Vás v minulosti vyskytly záchvaty. Záchvaty představují potenciální riziko u všech léků proti depresi. Jestliže při léčbě přípravkem Lenuxin (přípravek s obsahem escitalopramu) se u vás vyskytnou záchvaty nebo zvýšená frekvence záchvatů, je důležité, abyste o tom informoval/a svého lékaře. 3/11

4 Pokud se u Vás vyskytne krvácení do kůže. Bylo popsáno, že léčivé přípravky, jako je Lenuxin, mohou způsobovat zvýšený výskyt krvácení do kůže (projevuje se např. jako zvýšený sklon k tvorbě modřin). Toto riziko je vyšší, pokud máte sklon ke krvácení a jestliže současně užíváte léčivé přípravky, o nichž je známo, že ovlivňují rychlost srážení krve. Riziko je rovněž vyšší, pokud užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve. Další léčivé přípravky a přípravek Lenuxin Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat. Escitalopram se nemá podávat společně s následujícími léky: selegilinem (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidem (přípravek užívaný k léčbě deprese) linezolidem (antibiotikum) fenelzinem, iproniazidem, isokarboxazidem, nialamidem a tranylcyprominem, které se užívají k léčbě deprese. NEUŽÍVEJTE PŘÍPRAVEK LENUXIN, pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty, pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin, moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá antihistaminika (astemizol, mizolastin). Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem. Escitalopram a níže zmíněné léky lze kombinovat jen se zvýšenou pozorností: Meflochin (užívaný k léčbě malárie) z důvodů možného snížení záchvatového prahu. Neuroleptika (přípravky k léčbě schizofrenie, psychózy), antidepresiva jako bupropion z důvodů možného rizika snížení záchvatového prahu. Flekainid, propafenon a metoprolol (užívané k léčbě kardiovaskulárních chorob); desipramin, klomipramin a nortriptylin (antidepresiva) a risperidon, thioridazin a haloperidol (antipsychotika). Může být zapotřebí upravit dávkování escitalopramu. Lithium, užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy. Imipramin a desipramin, užívané k léčbě deprese. Kontaktujte svého lékaře, pokud k escitalopamu dostanete některý z následujících léků: Sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény). Tramadol (užívaný k potlačení silné bolesti). Zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků. Kontaktujete svého lékaře, pokud se u vás při užití této kombinace vyskytnou neobvyklé příznaky. Cimetidin, lansoprazol a omeprazol (užívané k léčbě žaludečních vředů) mohou zvýšit hladinu escitalopramu v krvi. Jestliže užíváte vysoké dávky escitalopramu a máte potíže při užívání tohoto léku s cimetidinem nebo omeprazolem, může váš lékař rozhodnout o snížení dávky escitalopramu. Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum rostlinný přípravek používaný na špatnou náladu); riziko nežádoucích účinků se může zvýšit při současném používání escitalopramu s rostlinnými přípravky s obsahem třezalky tečkované. Léčivé přípravky ovlivňující srážení krve: 4/11

5 Protisrážlivé léčivé přípravky užívané ústy: léčivé látky jako tiklopidin, dipyridamol a fenprokumon (tyto látky se používají ke snížení rizika trombózy); warfarin (používá se např. k léčbě krevních sraženin v dolních končetinách či plicích). Účinek protisrážlivých léčivých přípravků užívaných ústy může být změněn a váš lékař bude při zahájení a vysazení escitalopramu pravděpodobně kontrolovat dobu srážlivosti vaší krve, aby ověřil, zda je dávka léku proti srážení krve ještě přiměřená. Dále jsou to léky jako aspirin, nesteroidní protizánětlivé léky (léky používané proti bolestem), některé léky proti duševním chorobám (antipsychotika) a některé léky proti depresi (tricyklická antidepresiva). Jestliže užíváte escitalopram a některé z výše uvedených léků, proberte to s Vaším lékařem. Užití přípravku Lenuxin s jídlem, pitím a alkoholem Lenuxin může být užíván společně s jídlem nebo též nalačno. Ačkoli se při současném užití alkoholu s přípravkem Lenuxin nepředpokládá jejich vzájemná interakce, nedoporučuje se požívat alkohol během léčby. Těhotenství, kojení a fertilita Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte Lenuxin, pokud jste těhotná nebo pokud plánujete těhotenství a pokud kojíte, jestliže jste nekonzultovala možná rizika a přínos léčby se svým lékařem. Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním léčivých přípravků z této skupiny (antidepresiva). Pokud jste užívala Lenuxin během posledního trimestru těhotenství, měla byste vědět, že se u Vašeho novorozence mohou vyskytnout následující příznaky: obtížné dýchání, namodralé zabarvení kůže, záchvaty, změna tělesné teploty, obtížné kojení, zvracení, snížená hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílení reflexů, třes, nervozita, podrážděnost, letargie, neutišitelný pláč, spavost či obtíže se spánkem. Pokud se u Vašeho novorozence vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně vyhledejte Vašeho lékaře. Pokud je Lenuxin užíván během těhotenství, nesmí být náhle vysazen. Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Lenuxin. Užívání látek podobných přípravku Lenuxin během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Ačkoli přípravek Lenuxin nezpůsobuje ospalost a nebyl prokázán vliv na intelektové funkce, každý psychoaktivní léčivý přípravek může ovlivnit schopnost úsudku a obvyklých dovedností. Je třeba zvýšená opatrnost při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů, dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí. Přípravek Lenuxin obsahuje monohydrát laktosy (viz pomocné látky v bodě 6). Lenuxin 5 mg potahované tablety obsahuje 0,26 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. Lenuxin 10 mg potahované tablety obsahuje 0,53 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. Lenuxin 15 mg potahované tablety obsahuje 0,79 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. Lenuxin 20 mg potahované tablety obsahuje 1,05 mg monohydrátu laktosy v jedné potahované tabletě. 5/11

6 Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte jej, než začnete užívat tento přípravek. 3. Jak se přípravek Lenuxin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lenuxin se užívá každý den v jedné denní dávce. Lenuxin můžete užívat s jídlem nebo též nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Tablety nežvýkejte. Pokud je to nezbytné, tablety je možno dělit. Tabletu nejprve položte na rovnou plochu půlicí rýhou nahoru. Poté tabletu rozpulte tlakem ukazováčků k podložce na obou koncích tablety. Obvyklé dávkování Dospělí Deprese Obvyklá dávka je 10 mg denně. Váš lékař může tuto dávku zvýšit. Maximální doporučená dávka je 20 mg denně. Panická porucha Úvodní doporučená dávka je 5 mg denně během prvního týdne léčby. Následně se dávka zvyšuje na 10 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Sociální úzkostná porucha/sociální fobie Obvyklá dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Ústup obtíží nastává za 2-4 týdny. Váš lékař může v závislosti na Vašem zdravotním stavu dávku snížit na 5 mg denně nebo zvýšit na maximálně 20 mg denně. Generalizovaná úzkostná porucha Obvyklá dávka je 10 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Obsedantně kompulzivní porucha Úvodní dávka je 10 mg denně, užitých v jedné dávce. Váš lékař může dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně. Pacienti s rizikovými faktory Je třeba upravit dávkování u pacientů s mírným a středním poškozením ledvin. Opatrnost je potřeba u pacientů s vážně poškozenou funkcí ledvin. U pacientů s onemocněním jater (mírným a středním poškozením) je v prvních dvou týdnech doporučena úvodní dávka 5 mg denně. Váš lékař může dávku zvýšit na 10 mg denně. Je potřeba opatrnost u pacientů se silně sníženou jaterní funkcí. Užití u dětí a dospívajících do 18 let Lenuxin by neměl být běžně užíván k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Starší pacienti (nad 65 let) Doporučená úvodní dávka přípravku Lenuxin je 5 mg v jedné denní dávce. Váš lékař může dávku zvýšit až na 10 mg denně. Doporučená denní dávka nemá přesáhnout 20 mg. Bezpečnost dávky vyšší než 20 mg denně nebyla řádně zkoumána. 6/11

7 Délka léčby Délka léčby je individuální. Stejně jako u léčby jinými léčivými přípravky na léčbu deprese, panické poruchy a sociální fobie může trvat několik týdnů, než pocítíte nějaké zlepšení. Proto musíte pokračovat v užívání přípravku Lenuxin, i když bude nějakou dobu trvat, než pocítíte zlepšení svého zdravotního stavu. Nikdy neměňte dávku léku bez doporučení svého lékaře. I když pocítíte zlepšení svého zdravotního stavu, pokračuje v užívání přípravku dle doporučení svého lékaře. Onemocnění může trvat dlouho, a pokud přerušíte léčbu příliš brzo, příznaky onemocnění se mohou vrátit. Proto je doporučeno pokračovat v léčbě minimálně dalších 6 měsíců po ústupu příznaků. Jestliže ukončujete léčbu přípravkem Lenuxin Bez doporučení lékaře neukončujte léčbu přípravkem Lenuxin. Pokud končíte léčebnou kúru, doporučuje se vysazovat Lenuxin postupným snižováním dávky v období několika týdnů. Je třeba zabránit náhlému přerušení v užívání přípravku. Pokud končíte léčebnou kúru s escitalopramem, doporučuje se vysazovat postupným snižováním dávky v období jednoho nebo dvou týdnů, aby se zabránilo možným příznakům z vysazení. Závratě, nevolnost a bolest hlavy, smyslové poruchy (včetně parestézie - porucha čití projevující se jako pálení, píchání atd. a pocitů elektrických výbojů), agitovanost nebo úzkost (neklid), nevolnost a/nebo zvracení, třes (mimovolné chvění probíhající nezávisle na vůli), zmatenost, pocení, průjem, palpitace (nepříjemný pocit bušení srdce), emoční labilita, podrážděnost a poruchy zraku patří k nejčastěji hlášeným reakcím v souvislosti s vysazením escitalopramu. Zvláštní informace týkající se Vašeho onemocnění Riziko sebepoškození Příležitostně se mohou během několika prvních týdnů léčby deprese, než začne být patrný antidepresivní účinek, vyskytnout nebo zhoršit myšlenky na sebepoškození. Oznamte okamžitě svému lékaři, pokud se u vás vyskytnout jakékoli úzkostné myšlenky nebo zážitky. Epizody mánie Někteří pacienti s bipolární poruchou mohou vstoupit do její manické fáze. Ta je charakterizovaná hojnými a rychle se měnícími myšlenkami, přehnanou veselostí a nadměrnou fyzickou aktivitou. V těchto případech kontaktujte svého lékaře. Panická porucha Pacienti, kteří jsou náchylní ke vzniku panické ataky, se mohou na začátku léčby setkat s přechodným zvýšením úzkosti, které obecně během 1-2 týdnů ustoupí. Z tohoto důvodu je v případě panické poruchy doporučena nízká úvodní dávka přípravku. Použití u dětí a dospívajících Viz bod 2. Jestliže jste užil/a více přípravku Lenuxin, než jste měl/a Pokud si myslíte, že jste vy nebo někdo jiný užil/a více tablet přípravku Lenuxin, vyhledejte neprodleně svého lékaře nebo navštivte nejbližší pohotovost. Učiňte tak i v případě, že se předávkování neprojevuje žádným zvláštním způsobem. Krabičku/obal přípravku Lenuxin vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou. Příznaky předávkování mohou být: závratě, třes, vybuzenost, křeče, kóma, nevolnost, zvracení, změna srdečního rytmu, pokles krevního tlaku a změny vodního/minerálního metabolismu. 7/11

8 Jestliže jste zapomněl/a užít Lenuxin Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Mohlo by dojít k předávkování. Další den užijte dávku v obvyklou dobu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky zpravidla odezní během několika týdnů léčby. Často však mohou být projevem nemoci samotné a v takovém případě postupně vymizí, jakmile se začnete cítit lépe. Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás během léčby vyskytnou následující nežádoucí účinky: Méně časté (mohou se vyskytnout u více než u 1 osoby z 1000 a méně než u 1 osoby ze 100): Neobvyklé krvácení, včetně krvácení z trávicího traktu. Vzácné (mohou se vyskytnout u více než 1osoby z a méně než u 1osoby z 1000): Pokud se u Vás vyskytnou příznaky: otok kůže, jazyka, rtů nebo otok v obličeji, obtížné dýchání nebo polykání (alergická reakce), vyhledejte neprodleně Vašeho lékaře nebo navštivte nemocnici. Pokud se u Vás vyskytne vysoká horečka, vybuzenost, zmatenost, třes a náhlé svalové záškuby, může se jednat o příznaky vzácného serotoninového syndromu. V takovém případě vyhledejte svého lékaře. Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, měl/a byste ihned navštívit svého lékaře nebo nejbližší nemocnici: Obtíže během močení Křeče (záchvaty), viz též bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lenuxin je zapotřebí Žluté zabarvení kůže a bělma očí, které může být známkou poškození funkce jater/hepatitidy. Kromě těchto nežádoucích účinků byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10): Pocit nevolnosti (nausea) Časté (mohou se vyskytnout u více u více než 1 osoby ze 100, ale méně než u 1 osoby z 10): Pocit ucpaného nosu nebo vodnatá rýma (sinusitis) Snížená nebo zvýšená chuť k jídlu Úzkost, neklid, abnormální sny, obtížné usínání, pocity ospalosti, závratě, zívání, třes, bodavé pocity v kůži Průjem, zácpa, zvracení, sucho v ústech Zvýšená potivost Bolest svalů a kloubů (arthralgie a myalgie) Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, pokles libida a u žen obtížné dosahování orgasmu) Únava, horečka Zvýšení tělesné hmotnosti Méně časté (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 1000, ale méně než u 1 osoby ze 100) : 8/11

9 Kopřivka, vyrážka, svědění (pruritus) Skřípání zubů, vybuzenost, nervozita, záchvaty paniky, stavy zmatenosti Poruchy spánku, poruchy chuti, mdloby (synkopa) Rozšíření zornic (mydriáza), zrakové halucinace, zvonění v uších (tinnitus) Ztráta vlasů Poševní krvácení Pokles tělesné hmotnosti Zrychlení srdečního rytmu Otoky rukou a nohou Krvácení z nosu Vzácné (mohou se vyskytnout u více než u 1 osoby z , ale méně než u 1 osoby z 1000): Agresivita, odosobnění, halucinace Pomalý srdeční rytmus Pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici: Rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu známého jako torsade de pointes. U některých pacientů byly též hlášeny (četnost nelze z dostupných údajů určit): Myšlenky na sebepoškození a sebevraždu, viz také bod Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lenuxin je zapotřebí Snížená hladina sodíku v krvi (s příznaky: pocity nevolnosti, svalové slabosti a zmatenosti) Závratě při rychlém vstávání (ortostatická hypotenze) Odchylky v jaterních testech (zvýšení jaterních enzymů v krvi) Poruchy hybnosti (mimovolní pohyby svalů) Bolestivá erekce (priapismus) Poruchy krvácivosti včetně krvácení do kůže a sliznic (ekchymózy) a snížená hladina krevních destiček (trombocytopenie) Náhlý otok kůže a sliznic (angioedém) Zvýšené množství vyloučené moči (nepřiměřená sekrece ADH) Tvorba mléka u žen, které nekojí Mánie Změna srdečního rytmu (nazývaná prodloužení QT intervalu, kterou lze zaznamenat EKG, které ukazuje elektrickou aktivitu srdce) Některé další nežádoucí účinky byly pozorovány při léčbě přípravky, které působí podobně jako escitalopram (léčivá látka přípravku Lenuxin): Motorický neklid (akatizie nutkavé pohyby) Nechutenství U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. Jak přípravek Lenuxin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 9/11

10 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a blistru po zkratce Exp.:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Lenuxin obsahuje Léčivá látka je escitalopramum (ve formě oxalátu). Jedna potahovaná tableta obsahuje 5, 10, 15 nebo 20 mg escitalopramum. Pomocnými látkami jsou: magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa (E 460), mikrokrystalická celulosa silicifikovaná (která obsahuje koloidní oxid křemičitý, mikrokrystalickou celulosu), mastek, sodná sůl kroskarmelosy v jádru tablety apotahová soustava Opadry II (bílá) (která obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, monohydrát laktosy, triacetin) v potahové vrstvě tablety. Jak přípravek Lenuxin vypadá a co obsahuje balení Lenuxin 5 mg, potahované tablety bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně vyraženo N53 Lenuxin 10 mg, potahované tablety bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyražení N54. Lenuxin 15 mg, potahované tablety bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyražení N55. Lenuxin 20 mg, potahované tablety bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně vyražení N56. Tablety s obsahem 10 mg, 15 mg a 20 mg lze dělit na dvě stejné poloviny. 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 nebo 200 potahovaných tablet je baleno v papírové krabičce. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Gedeon Richter Plc. Gyömrői út H-1103 Budapešť, Maďarsko Výrobce: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z. o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego Grodzisk Mazowiecki Polsko 10/11

11 Tento přípravek je registrovaný v členských státech evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy: Bulharsko: Ленуксин 5, 10, 15, 20 мг филмирани таблетки Česká republika: Lenuxin 5, 10, 15, 20 mg potahované tablety Estonsko: NEPANIL 5, 10, 15, 20 mg öhukese polümeerikattega tablett Maďarsko: Nepanil 5, 10, 15, 20 mg filmtabletta Lotyšsko: Nepanil 5, 10, 15, 20 mg plevele dengtos tabletes Litva: NEPANIL 5, 10, 15, 20 mg plevele dengtos tabletes Polsko: Lenuxin, 10, mg tabletki powlekane Rumunsko: Lenuxin 5, 10, 15, 20 mg comprimate filmate Slovenská republika: Lenuxin 5, 10, 15, 20 mg filmom obalené tablety Tato informace byla naposledy revidována /11

Příbalová informace: informace pro uživatele. Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příbalová informace: informace pro uživatele Lenuxin 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls99380/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sp.zn.sukls70309/2013 Sp.zn.sukls118782/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 20

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Příbalová informace: Informace pro uživatele Příbalová informace: Informace pro uživatele Apo-Escitalopram 10 mg tablety dispergovatelné v ústech Apo-Escitalopram 20 mg tablety dispergovatelné v ústech escitalopramum Přečtete si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls225522/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ESTAN 10 mg potahované tablety Escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg. potahované tablety escitalopramum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anxila 5 mg Anxila 10 mg Anxila 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Setaloft 50 mg Setaloft 100 mg potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum sp.zn. sukls26441/2013 a sp.zn. sukls231087/2011, sukls177453/2012, sukls24369/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety sertralinum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum Sp.zn. sukls222503/2012, sukls222504/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertalin Apotex 50 mg potahované tablety Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum Tablety s prodlouženým uvolňováním Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sukls211652/2010 Příloha k sp.zn. sukls114944/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Faxiprol 37.5 Faxiprol 75 Faxiprol 150 Faxiprol 225 Venlafaxinum

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Asentra 50 Asentra 100 potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním venlafaxinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109204/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Venlafaxin Orion 75 mg Venlafaxin Orion 150 mg tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls122600/2011, sukls122612/2011 a příloha k sp. zn. sukls138331/2010, sukls107754/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ELIFY 75

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum sp.zn. sukls184974/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zypsilan 20 mg Zypsilan 40 mg Zypsilan 60 mg Zypsilan 80 mg tvrdé tobolky ziprasidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fluanxol 1 mg obalené tablety Flupentixoli dihydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Fluanxol 1 mg obalené tablety Flupentixoli dihydrochloridum sp.zn.sukls74966/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Fluanxol 1 mg obalené tablety Flupentixoli dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum sp.zn. sukls182112/2014sp.zn. sukls205400/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta SERDOLECT 4 mg SERDOLECT 12 mg SERDOLECT 16 mg SERDOLECT 20 mg potahované tablety sertindolum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum sp.zn. sukls11146/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Zolafren 5 mg tablety Zolafren 10 mg tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum

RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety. risperidonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO 4 mg RISEPRO 6 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum

Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum sp.zn. sukls148800/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Risperidon Actavis 1 mg Risperidon Actavis 2 mg potahované tablety risperidonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MELOXICAM 7,5 mg APO-MELOXICAM 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol Depot 200 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli decanoas Přečtěte si pozorně celou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls263942/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cisordinol-Acutard 50 mg/ml injekční roztok Zuclopenthixoli acetas Přečtěte si pozorně celou

Více