Co je nového MedDRA verze 18.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového MedDRA verze 18.0"

Transkript

1 Co je nového MedDRA verze 18.0

2 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem a smí být užíván, reprodukován, začleňován do jiných dokumentů, upravován, pozměňován, překládán nebo šířen na základě veřejné licence za předpokladu, že v takových dokumentech jsou vždy uznána autorská práva ICH. V případě jakýchkoli úprav, změn nebo překladů musí být provedena přiměřená opatření, aby bylo jasně označeno, odděleno nebo jinak identifikováno, že byly provedeny změny originálního dokumentu. Musí být jasně zamezeno jakémukoli dojmu, že úprava, změna nebo překlad originálního dokumentu jsou schváleny nebo podporovány ICH. Tento dokument je poskytován tak jak je bez jakéhokoli druhu záruky. V žádném případě nemohou být ICH ani autoři originálního dokumentu odpovědní za jakékoli nároky, škody či jiné typy odpovědnosti, vzniklé užíváním tohoto dokumentu. Výše uvedená licence se nevztahuje na obsah poskytnutý třetími stranami. Proto pro dokumenty, kde jsou autorská práva udělena třetí stranou, musí být práva pro šíření získána od příslušného držitele. ii

3 Obsah Obsah 1. PŘEHLED DOKUMENTU ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE ZMĚNY TERMINOLOGIE KOMPLEXNÍ ZMĚNY ZMĚNY PŘEKLADU Revize francouzského překladu NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI AKTUALIZACE POJMŮ UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU DO MedDRA VERZE 19.0 BUDE PŘIDÁNA 27.SOC ROZSAH MedDRA: REVIZE ÚVODNÍ PŘÍRUČKY NOVÝ WEBOVÝ PROHLÍŽEČ STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MedDRA (SMQ) PROAKTIVNÍ ŽÁDOSTI Termíny pro využívání léků Termíny místa Klasifikace termínů mícha/páteř a spinální/páteřní Farmakogenomické biomarkery v označování léků SOUHRN ZMĚN SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MedDRA POČTY TERMÍNŮ MedDRA MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT Seznam obrázků Obrázek 2-1. Čisté změny termínů v jednotlivých SOC... 3 Seznam tabulek Tabulka 2-1. Nové HLGT... 4 Tabulka 2-2 Nové HLT... 4 iii

4 Obsah Tabulka 2-3 Sloučené HLT... 5 Tabulka 3-1 Přejmenované SMQ... 9 Tabulka 3-2 Příklady termínů místa přidaných do MedDRA Tabulka 3-3 Příklad změn termínů spinální a páteř/páteřní Tabulka 3-4 Příklady nových termínů pro farmakogenomické biomarkery Tabulka 4-1. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na PT Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na LLT Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na SMQ Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA Tabulka 4-6. Počty termínů MedDRA Tabulka 4-7. Modifikované názvy PT/LLT Tabulka 4-8. Změny aktuálnosti termínů LLT iv

5 Přehled dokumentu 1. PŘEHLED DOKUMENTU Tento dokument s názvem Co je nového obsahuje informace o zdrojích a typech změn provedených v terminologii Lékařského slovníku regulačních činností [Medical Dictionary for Regulatory Activities, MedDRA] mezi verzí 17.1 a Oddíl 2, Žádosti o změnu verze 18.0, uvádí souhrnné informace o počtu žádostí o změnu zpracovaných pro tuto verzi. Oddíl 3, Nová vývojová témata ve verzi 18.0, zvýrazňuje změny ve verzi 18.0 související s předloženými žádostmi o změnu, novými iniciativami a informacemi o standardizovaných dotazech MedDRA [Standardised MedDRA Queries, SMQ]. Oddíl 4, Souhrn změn, obsahuje podrobnosti týkající se: historie termínu vlivu této verze na terminologii (v tabulkách) dopadu na záznamy v souborech MedDRA počtů termínů MedDRA a SMQ pozměněných názvů LLT a PT termínů všech termínů LLT v databázi MedDRA, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti Všechny aktualizované dokumenty spojené s touto verzí jsou umístěny v distribučním souboru ve formátu Adobe Portable Document Format (PDF) nebo, pro některé dokumenty, ve formátu Microsoft Excel. Úplný seznam najdete v souboru!!readme.txt. Pomocnou telefonní linku organizace pro služby údržby a podpory [Maintenance and Support Services Organization (MSSO) Help Desk] naleznete na bezplatném telefonním čísle AT&T nebo na 1

6 Žádosti o změnu verze ŽÁDOSTI O ZMĚNU VERZE ZMĚNY TERMINOLOGIE Změny terminologie MedDRA jsou důsledkem uživatelských žádostí o změnu, uživatelských proaktivních žádostí a interních žádostí o změnu. Interní žádosti o změnu jsou důsledkem činností interní údržby a činností speciálních pracovních skupin, na nichž se MSSO podílí. MedDRA verze 18.0 je verze s komplexními změnami, což znamená, že změny jsou provedeny ve všech úrovních hierarchie MedDRA. Žádosti o změnu zahrnují jak aktualizace terminologie MedDRA tak i změny standardizovaných dotazů MedDRA SMQ. Pro tuto verzi bylo zpracováno celkem 2069 žádostí o změnu, přičemž 1758 žádostí bylo schváleno a provedeno a 280 žádostí nebylo schváleno. 31 žádostí o změnu bylo pozastaveno k dalšímu zvážení a řešení následně po této verzi. Informace ohledně specifických změn (např. nové přidané termíny, povýšení LLT, ponížení PT, změny primární SOC pro PT atd.), které vznikly od předchozího vydání MedDRA, lze získat v dokumentu Version Report, který je dostupný ke stažení v anglické verzi MedDRA. Abonenti mohou navíc využít MedDRA Version Analysis Tool (MVAT), což je online nástroj k porovnání jakýchkoli dvou verzí MedDRA včetně nesousedních verzí k identifikování změn. Výstup MVAT je podobný jako Version Report. MVAT je pro předplatitele MedDRA zdarma. Mezi vydáními MedDRA zpřístupňuje MSSO doplňkové aktualizační soubory (weekly supplemental update), které obsahují schválené změny, které budou implementovány v příští verzi MedDRA. Tyto doplňkové soubory pomohou uživatelům v orientaci, jaké změny budou provedeny v příštím vydání. Vysvětlení všech zvažovaných změn MedDRA verze 18.0 (schválených či neschválených) je přístupné jako kumulativní Detail Report dostupný ke stažení v anglické verzi MedDRA. Abonenti si mohou prohlédnout všechny posouzené žádosti o změnu od MedDRA verze 5.1 do současnosti na WebCR. Obrázek 2-1 (viz. níže) shrnuje všechny změny v jednotlivých SOC (Třídy orgánových systemů) a může být užitečný k odhadu dopadu změn na určitou oblast MedDRA. Údaje jsou odvozené z odlišnosti v počtu primárních a sekundárních termínů PT/LLT, HLT a HLGT pro verzi 18.0 (viz. tabulka 4-6) a odpovídajících informací z verze Dále jsou v obrázku 2-1 zahrnuty změny názvů termínů a změny stavu aktuálnosti LLT. Souhrn změn v MedDRA verze 18.0 viz. oddíl 4. 2

7 Žádosti o změnu verze 18.0 Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Cévní poruchy Chirurgické a léčebné postupy Endokrinní poruchy Gastrointestinální poruchy Infekce a infestace Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a Poranění, otravy a procedurální komplikace Poruchy imunitního systému Poruchy jater a žlučových cest Poruchy krve a lymfatického systému Poruchy kůže a podkožní tkáně Poruchy ledvin a močových cest Poruchy metabolismu a výživy Poruchy nervového systému Poruchy oka Poruchy reprodukčního systému a prsu Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Poruchy ucha a labyrintu Psychiatrické poruchy Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Sociální okolnosti Srdeční poruchy Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Vrozené, familiární a genetické vady Vyšetření Obrázek 2-1. Čisté změny termínů v jednotlivých SOC 2.2 KOMPLEXNÍ ZMĚNY Návrhy pro komplexní změny zvažované během verze 18.0 zahrnují změny předložené uživateli, speciálními iniciativami a interně identifikovanými MSSO během procesu zpracování žádostí o změnu. Návrhy komplexních změn byly umístěny na webové stránky MedDRA pro zpětnou vazbu od uživatelů MedDRA od 7. července 2014 do 1. srpna Tyto komplexní změny prošly dalšími vnitřními hodnoceními a schvalovacími diskusemi, které vedly k finální schválené sadě 16 komplexních změn. Komplexní změny implementované ve verzi 18.0 jsou shrnuty níže. Další informace o specifických podrobnostech naleznete na Change Request section na webových stránkách MedDRA. Na úrovni SOC: nebyly provedeny žádné změny stávajících SOC. 3

8 Žádosti o změnu verze 18.0 Na úrovni HLGT: Byl přidán jeden nový HLGT termín a žádný HLGT termín nebyl sloučen jako výsledek komplexních změn ve verzi Jde o následující změny: Nové HLGT Nový HLGT Problémy užití přípravku Do SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace Tabulka 2-1. Nové HLGT Na úrovni HLT: Bylo přidáno 8 nových HLT termínů a 7 HLT termínů bylo sloučeno jako výsledek komplexních změn ve verzi Jde o následující změny: Nové HLT Nové HLT Břišní kýly NEC Zlomeniny končetin Zlomeniny a dislokace končetin Užití off label Předávkování NEC Polohování pacienta Problémy užití přípravku NEC Poddávkování NEC SOC Gastrointestinální poruchy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Poranění, otravy a procedurální komplikace Poranění, otravy a procedurální komplikace Poranění, otravy a procedurální komplikace Chirurgické a léčebné postupy Poranění, otravy a procedurální komplikace Poranění, otravy a procedurální komplikace Tabulka 2-2 Nové HLT Sloučené HLT Sloučené HLT Do HLT SOC Kýly dutiny břišní NEC Břišní kýly NEC Gastrointestinální poruchy Břišní kýly, blíže neurčené lokalizace Zlomeniny dolní končetiny Zlomeniny a luxace dolní končetiny Břišní kýly NEC Zlomeniny končetin Zlomeniny a dislokace končetin Gastrointestinální poruchy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Poranění, otravy a procedurální komplikace 4

9 Žádosti o změnu verze 18.0 Sloučené HLT Do HLT SOC Nadměrné dávky Předávkování NEC Poranění, otravy a procedurální komplikace Zlomeniny horní končetiny Zlomeniny a dislokace horní končetiny Zlomeniny končetin Zlomeniny a dislokace končetin Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Poranění, otravy a procedurální komplikace Tabulka 2-3 Sloučené HLT 2.3 ZMĚNY PŘEKLADU Revize francouzského překladu Ve snaze o revizi a zlepšení francouzské verze MedDRA řídí MSSO revizi překladu termínů z angličtiny do francouzštiny. Očekává se, že tato činnost bude trvat po několik vydání MedDRA. MSSO zařadila ke stažení tabulku ve francouzské verzi MedDRA 18.0, která obsahuje seznam všech změn, aby pomohla uživatelům MedDRA tyto provedené změny pochopit. Tato tabulka ukazuje, které změny překladu jsou koncepční (tj. změny ve významu) oproti těm, které jsou jen drobnými opravami, jako je například hláskování nebo úpravy diakritiky. Tato tabulka bude obsažena ve všech následujících verzích francouzského překladu MedDRA do ukončení tohoto přehodnocení. Pokud si přejete požádat o zlepšení překladu některého termínu nebo termínů v jakékoli neanglické verzi MedDRA, navštivte sekci Change Request na webových stránkách MedDRA. 5

10 Nová vývojová témata ve verzi NOVÁ VÝVOJOVÁ TÉMATA VE VERZI AKTUALIZACE POJMŮ UŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKU Početné množství uživatelů MedDRA požadovalo komplexní a související změny, včetně nových termínů, aby byly lépe umístěny a uspořádány termíny užívání přípravku včetně chyb medikace, předávkování a poddávkování, stejně jako chybného užití a off label užití. MSSO zhodnotila tuto získanou zpětnou vazbu a ve spolupráci s pracovní skupinou ICH M1Points to Consider vytvořila strukturu pro lepší uspořádání pojmů užívání přípravku. Zvolený přístup je stručně popsán v následujících bodech. Pro bližší informace viz. dokument Implemented Complex Changes for Version 18.0 v sekci Change Request na webových stránkách MedDRA. Do SOC Poranění, otravy a procedurální komplikace byl přidán nový HLGT Problémy užití přípravku k seskupení souvisejících pojmů užívání přípravku (chyby medikace, chybné užití, užití off label, předávkování, poddávkování) na jedno místo k usnadnění kódování a vyhledávání bez potřeby rozsáhlých multiaxiálních spojení. Nový HLGT Problémy užití přípravku obsahuje čtyři nové HLT: o HLT Problémy užití přípravku NEC zastřešuje chybné užití, úmyslné užití a jiné nespecifické pojmy užití. Tento nový HLT bude mít dva nové PT termíny navíc ke stávajícím PT pro nespecifické užití: PT Problém s užitím přípravku se zaměřuje na na nespecifické situace užití přípravku, které nejsou specificky identifikovány jako chyby medikace, užití off label, chyby užití atd. PT Problém úmyslného užití přípravku se zaměřuje na situace problému užití přípravku, které jsou známy jako úmyslné, ale nejsou specificky identifikovány jako chybné užití nebo užití off label. o HLT Předávkování NEC se zaměřuje na pojmy předávkování, které nejsou nezbytně chybným podáním a nahrazuje HLT Nadměrné dávky. o HLT Poddávkování NEC se zaměřuje na pojmy poddávkování, které nejsou nezbytně chybným podáním. o HLT Užití off label se zaměřuje na pojmy užití off label. 6

11 Nová vývojová témata ve verzi DO MedDRA VERZE 19.0 BUDE PŘIDÁNA 27.SOC Správní rada ICH MedDRA schválila vytvoření další (27.) třídy orgánových systémů (SOC). 27. SOC (která ještě bude pojmenována) je vytvářena pro neklinické/nepacientské pojmy. Tyto termíny pokrývají problémy se vztahem k medicínským produktům a jsou důležité z pohledu regulačních orgánů, protože mohou mít nepřímý dopad na bezpečnost pacientů. Nejprve bude 27.SOC obsahovat termíny pro problémy kvality přípravku, které jsou definovány jako mimořádnosti, které se mohou projevit během výroby/označení, balení, dopravy, manipulace nebo skladování medicínských přípravků. Existující HLGT Problémy kvality produktu bude přesunut ze SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace do nové SOC a bude doplněn novými termíny se specifickým vztahem k výrobnímu procesu. Dopad na organizace, které nejsou dotčeny výrobou či kvalitou přípravku se očekává minimální. 27.SOC bude pravděpodobně zavedena v březnu 2016 do MedDRA verze MSSO poskytne ohledně 27.SOC detailnější informace v dokumentech, webových přednáškách, ech a ostatních komunikačních kanálech v dostatečném předstihu před plánovaným datem implementace v roce Pro další dotazy ohledně 27.SOC prosím kontaktujte zákaznickou linku MSSO Help Desk. 3.3 ROZSAH MedDRA: REVIZE ÚVODNÍ PŘÍRUČKY V oddíle 1.5 (Rozsah terminologie) Úvodní příručky MedDRA verze 18.0 budou provedeny revize. Přepracované znění se týká typů medicínských přípravků a pojmů, které MedDRA podporuje a možné rozšíření terminologie do nových oblastí. Tato revize je výsledkem doporučení Blue Ribbon panelu na rozsah MedDRA, které bylo schváleno správní radou MedDRA. Správné znění je vyňato a uvedeno níže. Terminologie MedDRA platí pro všechny fáze vývoje medicínských přípravků pro humánní užití, kromě toxicity na zvířatech. Rozsah MedDRA zahrnuje medicínské, zdravotní a regulační pojmy týkající se takových přípravků. Terminologie též pojmenovává zdravotní vlivy a špatné funkce zařízení (např. PT Infekce spojená s přístrojem nebo PT Selhání přístroje nebo prostředku). Terminologie může navíc podporovat i další typy produktů, které jsou regulovány v minimálně jednom regionu jako např. potraviny nebo kosmetika. 7

12 Nová vývojová témata ve verzi 18.0 Na základě konzulatce se správní radou MedDRA se rozsah terminologie může dále rozšířit pro zahrnutí dalších lékařských/zdravotních a regulačních pojmů, které jsou vytvořeny společným úsilím odpovídajících odborníků. Přidávání nových témat bude procházet obvyklým procesem Žádostí o změnu MSSO. 3.4 NOVÝ WEBOVÝ PROHLÍŽEČ MSSO s potěšením oznamuje, že nový webový prohlížeč MedDRA (MedDRA Web- Based Browser-WBB) je k dispozici od K užívání této aplikace je vyžadováno uživatelské číslo (User ID) a heslo. Nový WBB má funkce podobné současnému počítačovému prohlížeči a několik nových. Uživatelé mohou: Prohlížet hierarchii MedDRA a SMQ Vyhledávát termíny a kódy MedDRA a SMQ Prohlížet více podporovaných jazyků současně Používat vyhledávací zásobník k shromažďování termínů k analýze a dalšímu vyhledávání Prohlížet historii temínu Prohlížet detailní informace o termínu Exportovat výsledky vyhledávání do tabulky Získat přístup k unikátním funkcím japonského překladu MedDRA Webový prohlížeč je pro všechny uživatele MedDRA zdarma jako součást předplatného. Shlédněte nebo si stáhněte videoukázku videocast z oddílu Training Materials na webových stránkách MedDRA v oddílu Tools, kde se dozvíte, jak se přihlásit a používat WBB. Navíc je k dispozici uživatelská příručka user guide. 3.5 STANDARDIZOVANÉ DOTAZY MedDRA (SMQ) Do MedDRA verze 18.0 byly přidány dva nové SMQ úrovně 1: SMQ Respirační selhání a SMQ Tendinopatie a poruchy vazů. V této verzi je tak nyní 98 SMQ úrovně 1. Pro více informací o nových SMQ včetně jejich zahrnovacích a vylučovacích kritérií viz Úvodní příručka pro standardizované dotazy MedDRA (Standardized MedDRA Queries, SMQ) Verze Kromě nových SMQ byly v MedDRA verze 18.0 čtyři SMQ související s cévními poruchami a stavy CNS přejmenovány. Termíny související s míchou jsou v těchto 8

13 Nová vývojová témata ve verzi 18.0 SMQ zahrnuty k termínům souvisejících s mozkem, a proto přejmenování těchto SMQ lépe odráží popisovaný anatomický rozsah. Viz tabulka přejmenovaných SMQ níže: Původní název SMQ Cerebrovaskulární poruchy (SMQ) Cerebrovaskulární poruchy, blíže neurčené jako hemoragické nebo ischemické (SMQ) Ischemické cerebrovaskulární stavy (SMQ) Hemoragické cerebrovaskulární stavy (SMQ) Nový název SMQ Cévní poruchy centrálního nervového systému (SMQ) Cévní poruchy centrálního nervového systému, neurčené jako hemoragické nebo ischemické (SMQ) Ischemické cévní příhody centrálního nervového systému (SMQ) Hemoragické cévní příhody centrálního nervového systému (SMQ) Tabulka 3-1 Přejmenované SMQ 3.6 PROAKTIVNÍ ŽÁDOSTI Proaktivní proces údržby umožňuje uživatelům MedDRA navrhnout obecné změny MedDRA mimo zavedený proces žádosti o změnu. Tyto proaktivní žádosti mohou sloužit k řešení nesrovnalostí, provedení oprav nebo návrhům zlepšení. Pro MedDRA verze 18.0 MSSO hodnotila pět proaktivních návrhů od uživatelů MedDRA. Z těchto pěti návrhů byly čtyři zahrnuty a jeden nebyl schválen. Podrobnosti o provedených žádostech naleznete níže. MSSO zveřejňuje a aktualizuje seznam všech přijatých návrhů a jejich stav v oddílu Change Request na webových stránkách MedDRA. MSSO má zájem o jakékoli návrhy uživatelů ohledně proaktivních vylepšení MedDRA. Prosím zašlete své návrhy na proaktivní vylepšení MedDRA prostřednictvím u na MSSO Help Desk. Při popisu svého podnětu buďte co nejkonkrétnější a uveďte zdůvodnění, proč si myslíte, že by Váš návrh měl být implementován Termíny pro využívání léků Jeden z uživatelů MedDRA požádal o posouzení souboru termínu pro využívání léků pro potenciální zařazení do MedDRA. MSSO revizí zjistila, že většina požadovaných pojmů jsou již v MedDRA obsaženy buď jako přímá shoda nebo blízké pojmy. Přidány byly celkem tři nové termíny (PT Účastník klinické studie, PT Plánování otěhotnění a 9

14 Nová vývojová témata ve verzi 18.0 LLT Přerušení dodavatelského řetězce pro léky) a status LLT Ukončení medikace byl změněn na neaktuální, protože tento dvojznačný pojem může být považován jak za situaci, kdy pacientovi dochází léky, tak za problém zásobovacího řetězce Termíny místa MSSO byla požádána dvěma různými žádostmi o zvážení zařazení více pojmů pro místa (např. místo podání) do MedDRA, aby uživatelé měli více kódovacích možností. Na základě tohoto posouzení bylo přidáno celkem 224 nových pojmů většinou do SOC Celkové poruchy a reakce v místě aplikace. Záměrem MSSO bylo přidat soubor termínů pro místo podání obdobně k existujícím termínům místa injekce a vyplnit mezery v odpovídajících termínech pro místa injekce stejně jako v odpovídajících termínech míst vakcinace, míst infuze, míst aplikace a míst medicínského zařízení. Pro nové termíny byla vytvořena příslušná sekundární spojení podle zásad a pravidel MedDRA popsaných v Úvodní příručce MedDRA. Viz následující tabulka příkladů přidaných termínů. PT Flebitida v místě aplikace Hyperestezie v místě infúze Poranění v místě zavedení zdravotnického prostředku Ekzém v místě vakcinace LLT Zarudnutí kloubu v místě podání Zarudnutí kloubu v místě aplikace Primární HLT* Reakce v místě aplikace a instilace Různé typy reakcí v místě infuze Komplikace související s přístrojem či prostředkem NEC Různé typy reakcí v místě očkování PT Erytém kloubu v místě podání Kloubní erytém v místě aplikace Tabulka 3-2 Příklady termínů místa přidaných do MedDRA *primární SOC je Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Klasifikace termínů mícha/páteř a spinální/páteřní MSSO byla požádána o přezkoumání specifického výběru termínů nebo hierarchického umístění různých pojmů MedDRA se vztahem k anatomii zad, které neoznačují vždy důsledně kostěné struktury nebo nervové/měkké tkáně. Mnoho těchto termínů je odvozených od vertebrální, spinální a zádový. Z přezkoumaného výběru celkem 1366 LLT, PT, HLT a HLGT bylo schváleno 12 žádostí o změnu k zajištění správného použití těchto termínů. Změny se týkaly správnosti definice termínu, jeno statutu a 10

15 Nová vývojová témata ve verzi 18.0 hierarchických vztahů. Příklad: LLT Míšní hematom byl změněn na neaktuální, protože je dvojznačný termín; míšní může odkazovat na míchu nebo na kostěné struktury páteře. (platí to anglickou verzi-spinal hematoma-pozn. překl.) (viz též oddíl 4.5) MedDRA v17.1 MedDRA v18.0 LLT Status LLT Status Míšní hematom Aktuální Míšní hematom Neaktuální Tabulka 3-3 Příklad změn termínů spinální a páteř/páteřní Oddíl 5.1 Úvodní příručky MedDRA bude aktualizován vysvětlující informací, že pro účely MedDRA se termíny spinální považují za synonyma spíše páteře než míchy, ledaže by termín spinální jasně reprezentoval neurologický pojem jako např. PT Míšní klaudikace Farmakogenomické biomarkery v označování léků Jeden z uživatelů MedDRA požádal MSSO o zvážení přidání dalších medicínsky relevantních farmakogenomických biomarkerů k poskytnutí více možností pro kódování a analýzy. Po přezkoumání návrhu přidala MSSO do MedDRA 72 nových medicínsky relevantních farmakogenomických termínů a 4 existující termíny změnila. Viz. následující tabulka pro příklady. Nový PT Primární HLT Primární SOC Vyšetření na HLA-B*5701 pozitivní Analýzy buněčných markerů Vyšetření Nadměrná exprese proteinu HER-2 Získané genové mutace a jiné alterace Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Nový LLT PT Primární SOC ESR1 pozitivní Vyšetření estrogenových receptorů pozitivní Vyšetření PgR pozitivní Vyšetření progesteronových receptorů pozitivní Vyšetření Tabulka 3-4 Příklady nových termínů pro farmakogenomické biomarkery 11

16 Souhrn změn 4. SOUHRN ZMĚN 4.1 SOUHRN DOPADŮ NA TERMINOLOGII Následující tabulky (viz tabulky 4-1 až 4-5) shrnují dopad na terminologii MedDRA ve verzi Tyto tabulky mají sloužit pouze jako orientační. Podrobné informace o změnách ve verzi 18.0 najdete ve Version Report MedDRA, který si můžete stáhnout v angličtině - English language download. Změny SOC, HLGT, HLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 17.1 Verze 18.0 SOC Celkové SOC Nové HLGT HLGT Sloučené HLGT Celkové HLGT Nové HLT HLT Sloučené HLT Celkové HLT 1 1 1,720 1,721 Tabulka 4-1. Souhrn dopadů na SOC, HLGT a HLT 1 Celková čistá změna HLGT nebo HLT se rovná počet nových HLGT nebo HLT minus počet sloučených HLGT nebo HLT. Změny PT Úroveň Reakce na žádost o změnu Verze 17.1 Verze 18.0 PT Nové PT Nadřazené LLT

17 Souhrn změn Úroveň Reakce na žádost o změnu Verze 17.1 Verze 18.0 Podřazené PT Čistá změna PT Celkové PT 20,808 21,345 Tabulka 4-2. Souhrn dopadů na PT 1 Čistá změna PT se rovná počtu nových PT plus počet povýšených LLT minus počet ponížených PT. Změny LLT Úroveň Reakce na žádost o změnu Čistá změna Verze 17.1 Verze 18.0 LLT Celkové LLT 1 1,008 73,221 74,229 Tabulka 4-3. Souhrn dopadů na LLT 1 Celkové LLT zahrnují PT, které jsou také zastoupeny jako LLT Nové SMQ Úroveň Čistá změna Verze 17.1 Verze Tabulka 4-4. Souhrn dopadů na SMQ 13

18 Souhrn změn 4.2 SOUHRN DOPADŮ NA ZÁZNAMY V SOUBORECH MedDRA Následující tabulka shrnuje dopady na terminologii MedDRA ve verzi Tato tabulka má sloužit pouze jako orientační. INTL_ORD.ASC SOC.ASC SOC_HLGT.ASC HLGT.ASC HLGT_HLT.ASC HLT.ASC HLT_PT.ASC MDHIER.ASC PT.ASC Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 0 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 1 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 1 Odstraněno 0 Modifikováno 0 Přidáno 8 Odstraněno 7 Modifikováno 0 Přidáno 8 Odstraněno 7 Modifikováno 0 Přidáno 1,059 Odstraněno 189 Modifikováno 0 Přidáno 1,262 Odstraněno 226 Modifikováno 0 Přidáno 580 Odstraněno 43 Modifikováno 19 14

19 Souhrn změn LLT.ASC SMQ_LIST.ASC 1 SMQ_CONTENT.ASC Přidáno 1,008 Odstraněno 0 Modifikováno 254 Přidáno 1 2 Odstraněno 0 Modifikováno 212 Přidáno 1,657 Odstraněno 0 Modifikováno 181 Tabulka 4-5. Souhrn dopadů na záznamy v souborech MedDRA 1 Počet přidaných SMQ zahrnuje jak úroveň 1, tak podřazené SMQ. 4.3 POČTY TERMÍNŮ MedDRA Následující tabulka ukazuje počty HLGT, HLT, primárních a sekundárních PT a LLT a primárních PT a LLT v jednotlivých SOC. SOC Poruchy krve a lymfatického systému Srdeční poruchy LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 1, , , , Vrozené, familiární a genetické vady 3,282 1,227 3,282 1,

20 Souhrn změn SOC Poruchy ucha a labyrintu Endokrinní poruchy Poruchy oka Gastrointestinál ní poruchy Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Poruchy jater a žlučových cest LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT , , , , ,206 1, ,815 1,065 3,542 1, , Poruchy imunitního systému Infekce a infestace , ,866 1,822 7,177 1, Poranění, otravy a procedurální komplikace 6, ,349 1, Vyšetření 13,121 5,305 13,121 5, Poruchy metabolismu a ,

21 Souhrn změn SOC LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 výživy Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy) Poruchy nervového systému Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Psychiatrické poruchy 2, ,111 1, ,344 1,880 8,995 2, , ,680 1, , , , , Poruchy ledvin a močových cest 1, , Poruchy reprodukčního systému a prsu Respirační, hrudní a mediastinální poruchy 1, ,020 1, , ,932 1,

22 Souhrn změn SOC Poruchy kůže a podkožní tkáně LLT* (Primární) 1 PT (Primární) 1 LLT* (Primární a sekundární) 2 PT (Primární a sekundární) 2 HLT 3 HLGT 3 1, ,458 1, Sociální okolnosti Chirurgické a léčebné postupy 4,367 2,015 4,367 2, Cévní poruchy 1, ,217 1, Celkem 74,229 21,345 Tabulka 4-6. Počty termínů MedDRA 1 Primární počet zahrnuje pouze termíny, které jsou primárně spojené s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Součty primárních LLT a PT odpovídají počtům uvedených v tabulce 4-2 a Celkové počty zahrnují počty termínů, které jsou primárně i sekundárně spojeny s označenými SOC buď na úrovni LLT nebo na úrovni PT. Tudíž součty celkových LLT a PT jsou větší než ty, které jsou uvedeny v tabulce 4-2 a Počty termínů HLT a HLGT nejsou nutně jedinečné hodnoty vzhledem k multiaxialitě databáze MedDRA (viz. oddíl 2.2. Úvodní příručky, kde je výklad multiaxiality). Některé HLT se započítávají do více než v jedné SOC. Například HLT Vrozené vady pojivové tkáně a HLGT Vrozené poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně jsou započteny do SOC Vrozené, familiární a genetické vady a do SOC Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně. Počty HLT a HLGT jsou větší, než ty, které se nacházejí v tabulce MODIFIKOVANÉ NÁZVY PT A LLT Součástí probíhajících činností údržby MedDRA je to, že stávající PT a LLT mohou být modifikovány (přejmenovány), aby se upravilo špatné hláskování, dvojitá mezera, velká 18

23 Souhrn změn a malá písmena nebo jiné chyby, které splňují kritéria pro přejmenování v databázi MedDRA. Přejmenovaný termín si uchovává originální MedDRA kód a uchovává jeho původní význam. Toto usnadňuje opětovné využití těch samých MedDRA kódů pro přejmenované PT/LLT. Následující tabulka uvádí 4 přejmenované termíny MedDRA verze Kód Úroveň Název termínu ve verzi 17.1 Název termínu ve verzi LLT Biliokutánní píštěl Biliokutánní píštěl PT Leukemie z blastických plazmacytoidních dendritických buněk Leukemie z blastických plazmacytoidních dendritických buněk PT Stanovení C-KIT receptoru Stanovení C-kit receptoru PT Eaglesův syndrom Eaglův syndrom LLT Resekce mamiloareolárního komplexu Resekce mamiloareolárního komplexu LLT Petersova anomálie Petersova anomálie LLT Wellův syndom Wellsův syndrom Tabulka 4-7. Modifikované názvy PT/LLT Pozn. překladatele: termíny se neliší, pokud se modifikace týká pouze anglické verze MedDRA. 19

24 4.5 ZMĚNY STAVU AKTUÁLNOSTI LLT Souhrn změn Následující tabulka zobrazuje 9 termínů na úrovni LLT ve verzi 18.0, u kterých došlo ke změně stavu aktuálnosti, spolu s důvodem této změny. LLT Termín nejnižší úrovně Stav aktuálnosti změněn na Důvod Bolest břicha (Belly ache) Aktuální Změna stavu na aktuální vedla pro tento hovorový termín ke zlepšení kódování v angličtině a jiných jazycích. Neexudativní senilní makulární degenerace sítnice (Nonexudative senile macular degeneration of retina) Bolest břicha (Tummy ache) Aktuální Aktuální Oba stávající LLT termíny LLT Neexudativní senilní makulární degenerace sítnice (Nonexudative senile macular degeneration of retina ) a termín s pomlčkou LLT Neexsudativní senilní makulární degenerace sítnice (Non-exudative senile macular degeneration of retina) jsou přijímány jako správně napsané výrazy. (platí pouze pro angl.termíny pozn. překl.) Změna stavu na aktuální vedla pro tento hovorový termín ke zlepšení kódování v angličtině a jiných jazycích. Adenomegalie (Adenomegaly) Excize z prsu (Breast excision) Neaktuální Neaktuální Tento pojem může být nazván jedním z mnoha stávajících LLT pod PT Lymfadenopatie, jako je LLT Otok lymfatických uzlin. Přestože se v klinické praxi rozumí excizí z prsu převážně odstranění části prsu, mohl by být tento termín interpretován jako synonymum mastektomie. Proto aby tento termín byl zcela jasný, je LLT Excize z prsu označen jako neaktuální a nahrazen novým LLT Excize bulky prsu. Otevřená zlomenina v úrovni C5-C7 s blíže neurčeným poraněním míchy (Open fracture of C5-C7 level with unspecified spinal cord injury) Ukončení medikace (Out of medication) Neaktuální Neaktuální Tento LLT obsahuje kombinaci dvou pojmů, což odporuje pravidlům MedDRA. Tato změna byla provedena jako součást proaktivních návrhů k revizi klasifikace termínů páteře a míchy viz. Oddíl Ukončení medikace může být považováno jak za situaci, kdy pacientovi dochází léky, tak za problém zásobovacího řetězce. 20

Co je nového MedDRA verze 15.0

Co je nového MedDRA verze 15.0 Co je nového MedDRA verze 15.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 17.0

Co je nového MedDRA verze 17.0 Co je nového MedDRA verze 17.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 18.1

Co je nového MedDRA verze 18.1 Co je nového MedDRA verze 18.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 15.1

Co je nového MedDRA verze 15.1 Co je nového MedDRA verze 15.1 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 14.1

Co je nového MedDRA verze 14.1 Co je nového MedDRA verze 14.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze Září

Co je nového MedDRA verze Září Co je nového MedDRA verze 20.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 13.0

Co je nového MedDRA verze 13.0 Co je nového MedDRA verze 13.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 19.0

Co je nového MedDRA verze 19.0 Co je nového MedDRA verze 19.0 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 19.1

Co je nového MedDRA verze 19.1 Co je nového MedDRA verze 19.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 16.1

Co je nového MedDRA verze 16.1 Co je nového MedDRA verze 16.1 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 17.1

Co je nového MedDRA verze 17.1 Co je nového MedDRA verze 17.1 Uznání práv UZNÁNÍ PRÁV Obchodní známka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Co je nového MedDRA verze 14.0

Co je nového MedDRA verze 14.0 Co je nového MedDRA verze 14.0 Uznání práv Uznání práv MedDRA je registrovaná obchodní známka Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a sdružení [International Federation of Pharmaceutical Manufacturers

Více

Co je nového MedDRA verze 16.0

Co je nového MedDRA verze 16.0 Co je nového MedDRA verze 16.0 Uznánípráv UZNÁNÍPRÁV Obchodníznámka MedDRA je vlastnictvím IFPMA jako zástupce ICH. Zřeknutí se odpovědnosti a autorská poznámka Tento dokument je chráněn autorským právem

Více

Průvodce MedDRA verze 13.0

Průvodce MedDRA verze 13.0 Průvodce MedDRA verze 13.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 13.1

Průvodce MedDRA verze 13.1 Průvodce MedDRA verze 13.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Uživatelská příručka pro webové hlášení

Uživatelská příručka pro webové hlášení Ochrana zdraví pacientů Tato uživatelská příručka pro webové hlášení obsahuje informace o datových prvcích, rozvržení, interpretaci a funkcích webového hlášení. 1. Datové prvky... 2 2. Další podrobnosti

Více

Průvodce MedDRA verze 18.0

Průvodce MedDRA verze 18.0 Průvodce MedDRA verze 18.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Průvodce MedDRA verze 14.1

Průvodce MedDRA verze 14.1 Průvodce MedDRA verze 14.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Průvodce MedDRA verze 16.1

Průvodce MedDRA verze 16.1 Průvodce MedDRA verze 16.1 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídajícíjazykovou verzímeddra. Byly zpracovány další průvodce k podpoře

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.12.2004 85 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb

Údržba IR-DRG pro r a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR Údržba IR-DRG pro r. 2017 a stav vývoje pravidel pro kódování zdravotních služeb Jana Homrová Implementační tým DRG Restart - kódování

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.1.2003 2 Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001 Ve statistice pracovní neschopnosti

Více

Průvodce MedDRA verze 15.0

Průvodce MedDRA verze 15.0 Průvodce MedDRA verze 15.0 Poznámky pro čtenáře Poznámky pro čtenáře Tento průvodce je napsán v češtině a určen pouze pro užívání s odpovídající jazykovou verzí MedDRA. Byly zpracovány další průvodce k

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Tezaurus Medical Subject Headings

Tezaurus Medical Subject Headings Tezaurus Medical Subject Headings Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016, Emauzský klášter, Praha Tezaurus Medical

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt probíhal od července

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/22 (09/2016) Stručný

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD)

Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) POKYNY V KOSTCE Vědecký výzkum a vývoj, výzkum a vývoj zaměřený na výrobky a postupy (PPORD) Tento dokument si klade za cíl srozumitelným způsobem vysvětlit povinnosti, které mají žadatelé o výjimky dostupné

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG

Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Stav vývoje klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ DRG Tomáš Pavlík, Markéta Bartůňková, Jan Linda, Petr Klika, Miroslav Zvolský, Zbyněk Bortlíček, Michal Uher, Petra Kovalčíková, Ladislav

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funkce přidané pro výrobní proces výroby a logistiku v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Tento dokument byl přeložen strojově, bez lidského zásahu. Obsah je poskytován tak jak je bez jakékoli záruky

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PORTÁL OBCHODNÍKA PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SERVICE. DRIVEN. COMMERCE Obsah Úvod... 3 Dostupnost a historie dat... 3 Dřív než začneme... 4 Registrace... 4 Přihlášení se... 5 Domovská stránka... 6 Orientace

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

Vyhledávač datových referencí. Dokumentace

Vyhledávač datových referencí. Dokumentace Dokumentace goshoom 18.8.2010 OBSAH Obsah... 1 Základní informace... 2 Podporované verze Microsoft Dynamics AX... 2 Podporované jazyky... 2 Instalace... 3 Uživatelská příručka... 4 Jak používat Vyhledávač

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004

Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.9.2005 40 Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 2004 Hospitalized persons in hospitals in the CR in 2004 Souhrn

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová sp.zn.sukls44523/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy

Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy Stav vývoje klasifikace hospitalizačních procedur: principy Miroslav Zvolský Oddělení klinických klasifikací DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Konference DRG Restart 2016 5. května 1640

Více

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001

Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.23 6 Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 21 Aktuální informace zahrnuje údaje o počtu hospitalizací

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS)

Pracovní postup náběhu do produktivního provozu modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS) Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup náběhu do produktivního provozu modulu Organizační struktura a systemizace (OSYS) Verze dokumentu: 1.0 Strana: 1/13 Historie dokumentu Historie

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ROZHRANÍ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ A PREZENTACI ZNALOSTNÍ DATABÁZE INTERPI UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

45 let oficiální registrace vrozených vad v České republice

45 let oficiální registrace vrozených vad v České republice 45 let oficiální registrace vrozených vad A. Šípek 1, 2, V. Gregor 1 1 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 2 3.Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Pracovní den Společnosti

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB IČO 2 6 0 9 1 6 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 3 7 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 7 N 0 0 3 Název IČO mocnice Prachatice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-0 / 8.08.08 / 4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Jak vyhledávat v databázi léků

Jak vyhledávat v databázi léků Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Obr. 1 Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní

Více

NÁVOD NA PRÁCI S KATALOGEM CKAN. Vzniklo v rámci výzkumného grantu Sémantické propojování dat ve veřejné správě IG407011

NÁVOD NA PRÁCI S KATALOGEM CKAN. Vzniklo v rámci výzkumného grantu Sémantické propojování dat ve veřejné správě IG407011 NÁVOD NA PRÁCI S KATALOGEM CKAN Vzniklo v rámci výzkumného grantu Sémantické propojování dat ve veřejné správě IG407011 Prohlížení CKAN datasetů 1. Otevřete si http://cz.ckan.net 2. Do pole Vyhledat data

Více

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014

Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Národní referenční centrum Autor: Karolína Baloghová Datum: 27. 5. 2014 Oprava klasifikace IR-DRG úpravy dle kontrolních nálezů Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2014 Opravy Řešení v projektu Správa

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY OBSAH OBSAH... ÚVOD...3. PŘIHLÁŠENÍ...4. MOJE DOKUMENTY...4 3. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ...5 4. ZPRÁVA...6 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ PRO LEKTORY /6 ÚVOD Vážený lektore, rádi

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Update 10. revize pro rok 2013

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Update 10. revize pro rok 2013 Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů Update 10. revize pro rok 2013 MUDr. Miroslav Zvolský Odbor analýz, publikací a externí spolupráce ÚZIS ČR Palackého náměstí

Více

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU

Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy Petr Vaňhara Ústav histologie a embryologie LF MU Dnešní přednáška: Koncept uspořádání tkání Embryonální vznik tkání Typy tkání a jejich klasifikace Orgánové soustavy

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice

Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Implementace Mezinárodní klasifikace nemocí v České republice Miroslav Zvolský Oddělení klinických klasifikací DRG Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Klinické klasifikace a jejich použití v

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG)

Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani... 200 mg (čistota minimálně 98% IgG) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hizentra 200 mg/ml injekční roztok k subkutánnímu podání 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) Jeden ml obsahuje: Proteinum plasmatis humani...

Více

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015

Četnost diagnostikovaných nemocí dle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a příbuzných zdravotních problémů - data za kalendářní rok 2015 Jiné formy srdečního onemocnění 100 403 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů a zdravotní péče 99 737 Osoby které se setkaly se zdravotnickými službami za okolností

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 6 4. července 2013 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína ve Zlínském kraji

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A

Convergence. Taxonomie z pohledu uživatele Q&A EN Convergence Taxonomie z pohledu uživatele Q&A Otázky z internetového semináře Taxonomie z pohledu uživatele 24. července 2013 1. Otázka: Jsou všechny názvy skupin považovány za dostatečně jasné a přesné,

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby

AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY. Efektivní právní služby AKTUÁLNÍ ZMĚNY SPRÁVNÍ PRAXE DOZOROVÝCH ORGÁNŮ A PRAKTICKÉ DOPADY Efektivní právní služby 1 Definice produktů základní vymezení produktů v oblasti farmacie. Hraniční výrobky rozlišování podle prezentace

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Vyúčtování na míru. OneNet samoobsluha

Vyúčtování na míru. OneNet samoobsluha Vyúčtování na míru OneNet samoobsluha Vyúčtování na míru Rozdělte si útratu jak potřebujete S novým Vyúčtováním na míru si snadno zdarma v OneNet samoobsluze nastavíte flexibilní vyúčtování svých firemních

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II

Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Seznam změn v programu SMART plus verze 2014/II Abstrakt Veřejné zakázky v České republice, víceřádkový výkaz výměr, ceníky prodejců materiálů, pořadové číslo položky rozpočtu, ceny za označené položky

Více