Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a urgence u pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře."

Transkript

1 Sp.z.sukls118965/2013 a k sukls118966/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifeaci Actavis 5 mg Solifeaci Actavis 10 mg potahovaé tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Solifeaci Actavis 5 mg, potahovaá tableta: Jeda tableta obsahuje solifeacii succias 5 mg, což odpovídá solifeacium 3,8 mg. Solifeaci Actavis 10 mg, potahovaá tableta: Jeda tableta obsahuje solifeacii succias 10 mg, což odpovídá solifeacium 7,5 mg. Pomocé látky se zámým účikem: Jeda 5 mg tableta obsahuje moohydrát laktosy 49,23 mg. Pomocé látky se zámým účikem: Jeda 10 mg tableta obsahuje moohydrát laktosy 98,46 mg. Úplý sezam pomocých látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Potahovaá tableta. Solifeaci Actavis 5 mg, potahovaá tableta: Kulatá, žlutá, bikovexí 5mg tableta, o průměru 6 mm, s ozačeím 1S a jedé straě. Solifeaci Actavis 10 mg, potahovaá tableta: Kulatá, růžová, bikovexí 10mg tableta, o průměru 8 mm, s ozačeím 2S a jedé straě. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické idikace Symptomatická léčba urgetí ikotiece a/ebo zvýšeé frekvece močeí a urgece u pacietů se sydromem hyperaktivího močového měchýře. 4.2 Dávkováí a způsob podáí Dávkováí Dospělí, včetě starších osob Doporučeá dávka je 5 mg solifeaci-sukciátu jedou deě. V případě potřeby je možo dávku zvýšit a 10 mg solifeaci-sukciátu jedou deě. Zvláští populace Pacieti s poruchou fukce ledvi U pacietů s mírou až středě těžkou poruchou fukce ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi) eí 1

2 úprava dávky utá. Paciety s těžkou poruchou fukce ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Pacieti s poruchou fukce jater U pacietů s lehkou poruchou fukce jater eí úprava dávky utá. Paciety se středě těžkou poruchou fukce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) je třeba léčit s opatrostí a dávkou e vyšší ež 5 mg jedou deě (viz bod 5.2). Silé ihibitory cytochromu P450 3A4 Pokud se Solifeaci Actavis podává současě s ketokoazolem ebo jiými silými ihibitory CYP3A4 jako jsou apř. ritoavir, elfiavir ebo itrakoazol v terapeutických dávkách, eměla by maximálí deí dávka přesáhout 5 mg (viz bod 4.5). Pediatrická populace Bezpečost a účiost přípravku Solifeaci Actavis u dětí zatím ebyla staovea. Z tohoto důvodu se emá přípravek Solifeaci Actavis podávat dětem. Způsob podáí Solifeaci Actavis se užívá perorálě, polyká se celá tableta a zapíjí tekutiou. Může se užívat s jídlem i bez ěj. 4.3 Kotraidikace - Močová retece, závažé gastroitestiálí poruchy (včetě toxického megakolo), myastheia gravis ebo glaukom s úzkým úhlem a u pacietů, u kterých existuje riziko vziku těchto stavů. - Hypersezitivita a léčivou látku ebo a kteroukoli pomocou látku uvedeou v bodě Hemodialýza (viz bod 5.2). - Závažá porucha fukce jater (viz bod 5.2). - Závažá porucha fukce ledvi ebo středě závažá porucha fukce jater a současá léčba silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz bod 4.5). 4.4 Zvláští upozorěí a opatřeí pro použití Před léčbou solifeaciem je třeba zvážit jié možé příčiy častého močeí (srdečí selháí ebo oemocěí ledvi). Pokud je přítoma močová ifekce, je uto zahájit léčbu vhodými atibiotiky. Solifeaci je třeba podávat opatrě pacietům s: - kliicky výzamou obstrukcí močových cest s rizikem vziku retece moči. - poruchami gastroitestiálího traktu obstrukčího typu. - rizikem sížeé motility gastroitestiálího traktu. - závažou poruchou fukce ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi; viz body 4.2 a 5.2) a dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg. - středě závažou poruchou fukce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9; viz body 4.2 a 5.2) a dávky u těchto pacietů by eměly překročit 5 mg. - současou léčbou silým ihibitorem CYP3A4, apř. ketokoazolem (viz body 4.2 a 4.5). - hiátovou herií/gastroezofageálím refluxem a/ebo s terapií léčivými přípravky, které mohou vyvolat ebo zhoršit ezofagitidu (jako jsou bisfosfoáty). - autoomí europatií. U pacietů s rizikovými faktory, jako jsou již existující sydrom dlouhého QT itervalu a hypokalemie, bylo pozorováo prodloužeí QT itervalu a výskyt torsade de poites. 2

3 U pacietů s eurogeími příčiami zvýšeé aktivity detrusoru ebyla bezpečost a účiost staovea. Tablety obsahují laktosu. Pacieti se vzácými hereditárími poruchami itolerací galaktosy, vrozeým deficitem laktázy ebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by teto léčivý přípravek eměli užívat. U ěkterých pacietů, kteří užívají solifeaci-sukciát, byl hláše výskyt agioedému s obstrukcí dýchacích cest. Pokud dojde k výskytu agioedému, podáváí solifeaciu má být okamžitě ukočeo a má být zavedea příslušá léčba a/ebo jiá opatřeí. U ěkterých pacietů, kteří užívají solifeaci-sukciát, byl hláše výskyt aafylaktického šoku. U pacietů, u kterých dojde k výskytu aafylaktických reakcí, má být podáváí solifeaciu okamžitě ukočeo a má být zavedea příslušá léčba a/ebo jiá opatřeí. Plého účiku přípravku Solifeaci Actavis lze dosáhout ejdříve po 4 týdech léčby. 4.5 Iterakce s jiými léčivými přípravky a jié formy iterakce Farmakologické iterakce Současá léčba s jiými aticholiergími látkami může mít za ásledek výrazější léčebý účiek i ežádoucí účiky. Mezi ukočeím léčby solifeaciem a zahájeím jié aticholiergí terapie je utá přestávka přibližě 1 týde. Léčebý účiek solifeaciu může být síže současým podáváím agoistů choliergích receptorů. Solifeaci může sižovat účiek léčivých přípravků, která stimulují motilitu gastroitestiálího traktu, jako jsou metoklopramid a cisaprid. Farmakokietické iterakce I vitro studie prokázaly, že v terapeutických kocetracích solifeaci eihibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 ebo 3A4 odvozeé z lidských jaterích mikrozomů. Solifeaci tedy pravděpodobě eovlivňuje clearace léků metabolizovaých těmito CYP izoezymy. Účiky ostatích léčivých přípravků a farmakokietiku solifeaciu Solifeaci je metabolizová CYP3A4. Současé podáváí ketokoazolu (200 mg deě), silého ihibitoru CYP3A4, má za ásledek dvojásobé zvýšeí AUC solifeaciu. Podáváí ketakoazolu v dávce 400 mg deě vede k trojásobému zvýšeí AUC solifeaciu. Pokud je tedy přípravek Solifeaci Actavis podává současě s ketokoazolem ebo jiými silými ihibitory CYP3A4 (apř. ritoavir, elfiavir, itrakoazol) v terapeutických dávkách, měla by se jeho maximálí dávka omezit a 5 mg (viz bod 4.2). Současá léčba solifeaciem a silým ihibitorem CYP3A4 je kotraidikováa u pacietů se závažou poruchou fukce ledvi ebo středě závažou poruchou fukce jater. Účiky idukce ezymů a farmakokietiku solifeaciu a jeho metabolitů ebyly studováy, stejě jako vliv substrátů s vyšší afiitou k CYP3A4 a expozici solifeaciu. Vzhledem k tomu, že solifeaci je metabolizová CYP3A4, jsou možé farmakokietické iterakce s jiými substráty s vyšší afiitou k CYP3A4 (apř. verapamil, diltiazem) a s iduktory CYP3A4 (apř. rifampici, feytoi, karbamazepi). 3

4 Účiek solifeaciu a farmakokietiku ostatích léčivých přípravků Perorálí kotraceptiva Solifeaci evykazuje žádou farmakokietickou iterakci s kombiovaými perorálími kotraceptivy (ethiylestradiol/levoorgestrel). Warfari Solifeaci eměí farmakokietiku R-warfariu ebo S-warfariu ebo jejich účiek a protrombiový čas. Digoxi Solifeaci emá žádý vliv a farmakokietiku digoxiu. 4.6 Fertilita, těhoteství a kojeí Těhoteství Nejsou k dispozici žádé údaje o žeách, které otěhotěly během užíváí solifeaciu. Studie a zvířatech eazačují přímé škodlivé účiky a fertilitu, embryoálí/fetálí vývoj ebo porod (viz bod 5.3). Míra poteciálího rizika pro člověka eí zámá. Při předepisováí těhotým žeám je uto postupovat opatrě. Kojeí Nejsou k dispozici žádé údaje o vylučováí solifeaciu do mateřského mléka. U myší jsou solifeaci a/ebo jeho metabolity vylučováy do mléka a způsobují a dávce závislé špaté prospíváí ovorozeých mláďat (viz bod 5.3). Během kojeí je tedy třeba se užíváí přípravku Solifeaci Actavis vyhout. 4.7 Účiky a schopost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k tomu, že solifeaci může stejě jako ostatí aticholiergika způsobit rozmazaé viděí a méě často i ospalost a úavu (viz bod 4.8), může být schopost řídit a obsluhovat stroje egativě ovlivěa. 4.8 Nežádoucí účiky Shrutí bezpečostího profilu Vzhledem k farmakologickému účiku solifeaciu může přípravek Solifeaci Actavis způsobit aticholiergí ežádoucí účiky, které jsou (obecě) míré až středí itezity. Výskyt těchto ežádoucích účiků závisí a dávce. Nejčastěji hlášeým ežádoucím účikem u solifeaciu bylo sucho v ústech. Objevilo se u 11 % pacietů léčeých dávkou 5 mg jedou deě, u 22 % pacietů léčeých 10 mg jedou deě a u 4 % pacietů a placebu. Itezita suchosti v ústech byla obecě ízká a je příležitostě vedla k vysazeí léčiva. Celkově byla compliace u tohoto přípravku velmi vysoká (přibližě 99 %) a přibližě 90 % pacietů léčeých solifeaciem dokočilo celou studii trvající 12 týdů. Souhrá tabulka ežádoucích účiků Třídy orgáových systémů podle MedDRA Velmi časté ( 1/10) Časté (>1/100 do <1/10) Méě časté (>1/1 000 do <1/100) Vzácé (> 1/ do <1/1 000) Velmi vzácé (<1/10 000) Neí zámo (z dostupých údajů elze 4

5 Ifekce a ifestace Poruchy imuitího systému Poruchy metabolismu a výživy Psychiatrické poruchy Poruchy ervového systému Poruchy oka Srdečí poruchy Respiračí, hrudí a mediastiálí poruchy Gastroitestiálí poruchy Poruchy jater a žlučových cest Poruchy kůže a podkoží tkáě Sucho v ústech Rozmazaé viděí Zácpa, auzea, dyspepsie, bolest břicha Poruchy svalové a kosterí soustavy a pojivové tkáě Poruchy ledvi a močových cest Celkové poruchy a reakce v místě aplikace * zazameáo po uvedeí přípravku a trh Ifekce močových cest, cystitida Somolece, dysgeuzie Suché oči Suchost v ose Choroby spojeé s gastroesofa geálím refluxem, sucho v hrdle Suchá kůže Obtížé močeí Úava, periferí otoky Závratě*, bolest hlavy* Obstrukce tračíku, zaklíěá stolice, zvraceí* Pruritus*, vyrážka* Retece moči Haluciace*, stavy zmateosti* Erythema multiforme*, kopřivka*, agioedém* určit) Aafylaktická reakce* Sížeá chuť k jídlu*, hyperkalemie* Delirium* Glaukom* Torsade de poites*, prodloužeí QT a elektrokardiogr amu*, fibrilace síí*, palpitace*, tachykardie* Ileus*, břiší diskomfort* Jaterí porucha*, abormality fukčích jaterích testů* Exfoliativí dermatitida* Svalová slabost* Porucha fukce ledvi* Hlášeí podezřeí a ežádoucí účiky Hlášeí podezřeí a ežádoucí účiky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledováí poměru příosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotické pracovíky, aby hlásili podezřeí a ežádoucí účiky a adresu: 5

6 Státí ústav pro kotrolu léčiv Šrobárova Praha 10 Webové stráky: 4.9 Předávkováí Přízaky Předávkováí solifeaci-sukciátem může mít za ásledek vážé aticholiergí účiky. Nejvyšší dávka solifeaci-sukciátu podaá áhodě jedomu pacietovi byla 280 mg během 5 hodi a vedla k psychickým změám evyžadujícím hospitalizaci. Léčba V případě předávkováí solifeaci-sukciátem by měl být paciet léče aktivím uhlím. Výplach žaludku je užitečý, pokud se provede do 1 hodiy, ale emělo by se vyvolávat zvraceí. Stejě jako u ostatích aticholiergik mohou být přízaky léčey ásledujícím způsobem: - Těžké cetrálí aticholiergí účiky jako haluciace ebo výrazá excitace: léčit fysostigmiem ebo karbacholem. - Křeče ebo výrazá excitace: léčit bezodiazepiy. - Respiračí isuficiece: léčit umělou vetilací. - Tachykardie: léčit betablokátory. - Retece moči: léčit katetrizací. - Mydriáza: léčit pilokarpiem v očích kapkách a/ebo umístit pacieta do temé místosti. Stejě jako u ostatích atimuskariik je třeba při předávkováí věovat zvláští pozorost pacietům se zámým rizikem prodloužeí QT itervalu (tj. s hypokalemií, bradykardií ebo současým podáváím léčivých přípravků, které prodlužují QT iterval) a s relevatími již existujícími srdečími chorobami (tj. ischémie myokardu, arytmie, městavé srdečí selháí). 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodyamické vlastosti Farmakoterapeutická skupia: Urologika, léčiva k terapii zvýšeé frekvece močeí a ikotiece, ATC kód: G04BD08. Mechaismus účiku Solifeaci je kompetitiví specifický atagoista choliergích receptorů. Močový měchýř má parasympatickou choliergí iervaci. Acetylcholi způsobuje kotrakci hladkého svalstva detrusoru prostředictvím muskariových receptorů, z ichž rozhodující roli hraje subtyp M 3. Farmakologické studie i vitro i i vivo ukazují, že solifeaci je kompetitiví ihibitor subtypu M 3 muskariových receptorů. Dále se prokázalo, že solifeaci je specifickým atagoistou muskariových receptorů vykazujícím žádou ebo je ízkou afiitu k růzým dalším testovaým receptorům a iotovým kaálům. Farmakodyamické účiky Solifeaci-sukciát byl hodoce v dávkách 5 mg a 10 mg v ěkolika dvojitě zaslepeých radomizovaých kotrolovaých kliických studiích u mužů i že s hyperaktivitou močového měchýře. 6

7 Jak je uvedeo v přiložeé tabulce, v porováí s placebem měly 5mg a 10mg dávky solifeacisukciátu za ásledek statisticky výzamé zlepšeí primárích i sekudárích cílových parametrů. Nástup účiku byl pozorová do 1 týde po zahájeí léčby a zůstal po dobu sledovaých 12 týdů stabilí. Dlouhodobá otevřeá studie dokázala, že účiost přetrvává po dobu alespoň 12 měsíců. Po 12 týdech se přibližě 50 % pacietů, kteří trpěli ikotiecí, zcela zbavilo příhod ikotiece a u 35 % pacietů frekvece močeí klesla pod 8 za de. Léčba přízaků hyperaktivity močového měchýře se pozitivě odrazila v řadě hodoceých kritérií kvality života, jako jsou celkové vímáí zdravotího stavu, vímáí ikotiece, pracoví, fyzická a sociálí omezeí, emoce, itezita přízaků, měřítka itezity, kvalita spáku a zachováí životí eergie. Výsledky (souhrá data) ze 4 kotrolovaých studií fáze 3 s léčbou v délce 12 týdů Frekvece močeí za 24 hod Počet příhod urgece za 24 hod Počet příhod ikotiece za 24 hod Počet příhod ykturie za 24 hod Objem moči a 1 močeí Počet vložek za 24 hod *p - hodota se týká srováí s placebem Placebo 11,9 1,4 (12%) ,3 2,0 (32%) ,9 1,1 (38%) 781 1,8 0,4 (22%) ml 9 ml (5%) ,0 0,8 (27%) 238 Solifeacisukciát 5 mg 1x deě 12,1 2,3 (19%) 552 5,9 2,9 (49%) 548 2,6 1,5 (58%) 314 2,0 0,6 (30%) 494 0, ml 32 ml (21%) 552 2,8 1,3 (46%) 236 Solifeacisukciát 10 mg 1x deě 11,9 2,7 (23%) ,2 3,4 (55%) ,9 1,8 (62%) 778 1,8 0,6 (33%) ml 43 ml (26%) ,7 1,3 (48%) 242 Tolterodie 2 mg 2x deě 12,1 1,9 (16%) 250 0,004 5,4 2,1 (39%) 250 0,031 2,3 1,1 (48%) 157 0,009 1,9 0,5 (26%) 232 0, ml 24 ml (16%) 250 2,7 1,0 (37%) 250 0,010 7

8 Pozámka: Ve 4 pivotích studiích byl použit solifeaci-sukciát 10 mg a placebo. Ve 2 ze 4 studií byl použit i solifeaci-sukciát 5 mg a 1 studie zahrovala i tolterodi v dávce 2 mg 2 x deě. Ne všechy parametry a léčebé skupiy byly posuzováy v každé jedotlivé studii. Z tohoto důvodu se uvedeá čísla pacietů liší podle sledovaého parametru a léčebé skupiy. 5.2 Farmakokietické vlastosti Obecé charakteristiky Absorpce Po užití tablet přípravku Solifeaci Actavis dosahuje solifeaci maximálí plazmatické kocetrace (C max ) za 3 až 8 hodi. Hodota t max ezávisí a dávce. Hodota C max a plocha pod křivkou (AUC) stoupá proporcioálě s dávkou v rozmezí 5 až 40 mg. Absolutí biologická dostupost je přibližě 90 %. Příjem potravy emá a C max a AUC solifeaciu žádý vliv. Distribuce Zdálivý distribučí objem solifeaciu je po itraveózím podáí přibližě 600 litrů. Solifeaci je ve vysoké míře (přibližě 98 %) vázá a plazmatické proteiy, především a kyselý α 1 -glykoprotei. Biotrasformace Solifeaci je ve výzamé míře metabolizová v játrech, především cytochromem P4503A4 (CYP3A4). Existují icméě alterativí metabolické dráhy, které k metabolismu solifeaciu rověž mohou přispívat. Systémová clearace solifeaciu je přibližě 9,5 l/hod a termiálí poločas solifeaciu je hodi. Po perorálím podáí lze v plazmě kromě solifeaciu idetifikovat ještě jede farmakologicky aktiví metabolit (4R-hydroxy-solifeaci) a tři metabolity eaktiví (Nglukuroid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifeaciu). Elimiace Po jedorázovém podáí 10 mg solifeaciu začeého 14 C bylo přibližě 70 % radioaktivity detekováo v moči a 23 % ve stolici po dobu 26 dů. Ukázalo se, že přibližě 11 % radioaktivity v moči připadá a ezměěou léčivou látku; asi 18 % a N-oxid metabolit, 9 % a 4R-hydroxy-N-oxid metabolit a 8 % a 4R-hydroxy metabolit (aktiví metabolit). Liearita/eliearita V rozmezí terapeutických dávek je farmakokietika lieárí. Charakteristiky u pacietů Starší osoby Neí utá žádá úprava dávky v závislosti a věku pacieta. Studie u starších pacietů prokázaly, že expozice solifeaciu, po podáí solifeaci-sukciátu (5 mg a 10 mg jedou deě) vyjádřeá jako AUC se u zdravých starších osob (65 80 let) elišila od hodot mladých zdravých osob (mladších 55 let). U starších osob byla průměrá rychlost absorpce vyjádřeá jako t max mírě pomalejší a termiálí poločas byl přibližě o 20 % delší. Tyto malé rozdíly ejsou považováy za kliicky sigifikatí. U dětí a dospívajících ebyla farmakokietika solifeaciu staovea. Pohlaví Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa pohlavím. 8

9 Rasa Farmakokietika solifeaciu eí ovlivěa rasou. Porucha fukce ledvi Hodoty AUC a C max solifeaciu u pacietů s mírou až středě těžkou poruchou fukce ledvi ebyly výzamě odlišé od hodot alezeých u zdravých dobrovolíků. U pacietů se závažou poruchou fukce ledvi (clearace kreatiiu 30 ml/mi) byla expozice solifeaciu výzamě větší ež v kotrolí skupiě: C max stoupla přibližě o 30 %, AUC o více ež 100 % a t 1/2 o více ež 60 %. Byla pozorováa statisticky výzamá závislost mezi clearace kreatiiu a solifeaciu. Farmakokietika u pacietů léčeých hemodialýzou ebyla studováa. Porucha fukce jater U pacietů se středě závažou poruchou fukce jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) eí C max ovlivěa, AUC se zvyšuje o 60 % a t 1/2 je dvojásobý. Farmakokietika solifeaciu u pacietů s těžkou poruchou fukce jater ebyla studováa. 5.3 Předkliické údaje vztahující se k bezpečosti Předkliické údaje získaé a základě kovečích farmakologických studií bezpečosti, toxicity po opakovaém podáí, fertility, embryo-fetálího vývoje, geotoxicity a hodoceí kacerogeího poteciálu eodhalily žádé zvláští riziko pro člověka. Ve studii pre- a postatálího vývoje u myší měla léčba matky solifeaciem během kojeí za ásledek ižší míru poporodího přežití, sížeí hmotosti mláďat a jejich pomalejší fyzický vývoj. Tyto parametry byly při kliicky relevatích dávkách závislé a dávce. Zvýšeá mortalita v závislosti a dávce bez předešlých kliických projevů se vyskytla u mláďat myší, jejichž léčba započala 10. ebo 21. de po arozeí s dávkami, které dosáhly farmakologického efektu, a obě skupiy měly vyšší mortalitu v porováí s dospělými jedici. U myších mláďat, jejichž léčba započala 10. de po porodu, byla expozice v plazmě vyšší ež u dospělých myší, při léčbě po 21. di po porodu a dále byla systémová expozice srovatelá jako u dospělých myší. Kliický dopad zvýšeé mortality u myších mláďat eí zám. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Sezam pomocých látek Jádro tablety: Moohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa Předbobtalý kukuřičý škrob Magesium-stearát Potah tablet: Hypromelosa (6 CP) Mastek Makrogol (4000) Oxid titaičitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) (pouze 5mg tablety) Červeý oxid železitý (E172) (pouze 10mg tablety) 6.2 Ikompatibility Neuplatňuje se. 9

10 6.3 Doba použitelosti 18 měsíců. 6.4 Zvláští opatřeí pro uchováváí Teto léčivý přípravek evyžaduje žádé zvláští podmíky uchováváí. 6.5 Druh obalu a obsah baleí Kotejery: PVC/Al blistr. Plastový kotejer (HDPE) s plastovým (LDPE) bezpečostím uzávěrem. Velikost baleí v blistrech: 10, 30, 90 ebo 100 potahovaých tablet. Velikost baleí v plastových kotejerech: 10, 30, 90 ebo 100 potahovaých tablet. Na trhu emusí být všechy velikosti baleí. 6.6 Zvláští opatřeí pro likvidaci přípravku a pro zacházeí s ím Žádé zvláští požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur Hafarfjördur Islad 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Solifeaci Actavis 5 mg: 73/424/14-C Solifeaci Actavis 10 mg: 73/425/14-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls20326/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Solifenacin G.L.Pharma 5 mg, potahované tablety Solifenacin G.L.Pharma 10 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum. Pomocné látky se

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Natrixam 1,5 mg / 5 mg, tablety s řízeným uvolňováním Natrixam 1,5 mg / 10 mg, tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

sp. zn. sukls222377/2013

sp. zn. sukls222377/2013 sp. zn. sukls222377/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clopidogrel Actavis 75 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 97,86 mg clopidogreli

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v jedné potahované tabletě. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg,

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum 42,43 mg, SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EFECTIN ER 37,5 mg EFECTIN ER 75 mg EFECTIN ER 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ EFECTIN ER 37,5 mg: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas)

Depresinal 20 mg: jedna tableta obsahuje escitalopramum 20 mg (ve formě escitaloprami oxalas) Sp.zn. sukls146469/2013, sukls146470/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Depresinal 10 mg Depresinal 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Depresinal 10 mg: jedna

Více

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica

Změny krmiva Specific Novinka Equest Pramox Živá vakcína proti Salmonella typhimurium 10. výročí Cymedica 14. číslo - září 2006 www.cymedica.cz Změy krmiva Specific Novika Equest Pramox Živá vakcía proti Salmoella typhimurium 10. výročí Cymedica Obsah 14. čísla: MVDr. Pavlía Hájková Hlodavci ve veteriárí ordiaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 5 mg nebo 10 mg rizatriptanu ve formě rizatriptani benzoas. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls59535-6/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Rizatriptan Mylan 5mg Rizatriptan Mylan 10 mg tablety dispergovatelné v ústech rizatriptani benzoas SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montexal 10 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá 10 mg montelukastum.

Více

Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sildenafil Actavis 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg. Pomocná látka se známým

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

Pro dosažení účinku přípravku Silfeldrem je nezbytné sexuální dráždění.

Pro dosažení účinku přípravku Silfeldrem je nezbytné sexuální dráždění. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silfeldrem 50 mg, potahované tablety Silfeldrem 100 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocná látka se známým účinkem:

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum).

Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg (ve formě atorvastatinum calcicum). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Rosuvastatinum calcicum 5,20 mg, 10,40 mg,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20 mg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CONBRIZA 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bazedoxifeni acetas, což odpovídá bazedoxifenum 20

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls110148/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Angeliq 1 mg /2 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje estradiolum 1 mg (jako

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Duloxetine Lilly 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum.

Jedna žvýkací tableta obsahuje montelukastum natricum 5,2 mg, odpovídající 5 mg montelukastum. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls82102/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Montelukast Orion 5 mg žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta

Více

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IRESSA 250 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cymbalta 30 mg enterosolventní tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako hydrochlorid).

Více