Příbalová informace: informace pro pacienta. Timonil 600 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním. carbamazepinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro pacienta. Timonil 600 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním. carbamazepinum"

Transkript

1 sp.zn. sukls123247/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Timonil 150 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním Timonil 300 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním Timonil 600 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním carbamazepinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v t éto příb alové inf ormaci : 1. Co je Timonil retard a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Timonil retard užívat 3. Jak se Timonil retard užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Timonil retard uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Timonil retard a k čemu se používá Léčivá látka přípravku Timonil retard, karbamazepin, je chemicky příbuzná tricyklickým antidepresivům. Karbamazepin má protizáchvatové, od bolesti nervů ulevující, náladu stabilizující, antiagresivní a protiúzkostlivé účinky. Timonil retard se používá k léčbě epilepsie, určitých druhů bolesti (neuralgie trojklanného nervu, genuinní neuralgie jazykohltanového nervu, bolestivá neuropatie při cukrovce), neepileptických záchvatů při roztroušené skleróze, k prevenci záchvatů v rámci abstinenčního syndromu při léčbě alkoholismu a k prevenci a léčbě manio-depresivních fází. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Timonil retard užívat Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický(á) na karbamazepin, tricyklická antidepresiva (léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže máte nebo jste měl(a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok (určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) 1

2 - jestliže máte nebo jste měl(a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva (jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) - jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy (léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval(a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatření Před použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl(a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - jestliže máte degenerativní svalové onemocnění (myotonická dystrofie), protože obtíže při vedení signálů v srdci se u této poruchy objevují často - jestliže máte zelený zákal (zvýšený tlak v oku) nebo pokud trpíte bolestí nebo obtížemi během močení; v těchto případech je nutné, aby lékař Váš stav bedlivě sledoval - jestliže podstupujete léčbu hormony štítné žlázy. V tomto případě je nutné, aby lékař kontroloval hladinu hormonů štítné žlázy, protože bude možná nutné dávku upravit. - jestliže se objeví nebo se objevily známky neobvyklé citlivosti (např. kožní vyrážka) na oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital nebo lamotrigin (léky používané k léčbě epilepsie), protože v tomto případě máte také vyšší riziko vzniku neobvyklé citlivosti na karbamazepin. Pokud jste/byl(a) alergický(á) na karbamazepin, pravděpodobnost alergické reakce na oxkarbazepin je 25 až 30 %. - jestliže trpíte smíšenými záchvaty zahrnujícími absence - u dětí mladších 6 let. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud se při léčbě přípravkem Timonil retard objeví příznaky, jako je horečka, bolesti v krku, vředy v ústech, alergické kožní reakce, jako např. vyrážky s otokem lymfatických uzlin, a/nebo chřipkové příznaky, sklon ke vzniku modřin, plošné či tečkovité podkožní krvácení nebo známky zánětu jater, jako např. malátnost, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo žluté zbarvení kůže či očí. Váš lékař rozhodne, zda se léčba musí zastavit. Po použití přípravku Timonil byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. Pokud se u Vás po použití přípravku Timonil vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Timonil nikdy znovu zahájit. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek. Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků pacientů. Váš lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením karbamazepinu nutný. 2

3 Ppřed zahájením léčby a pravidelně poté Vám bude lékař kontrolovat krevní obraz, funkce jater a ledvin. Je důležité, abyste na tyto kontroly docházel(a). Upozorňujeme, že v případě abstinenčního syndromu při léčbě alkoholismu se nepříznivé reakce na karbamazepin podobají abstinenčním příznakům a lze je snadno zaměnit. Karbamazepin může zvyšovat citlivost kůže na sluneční světlo. Proto se vyhýbejte silnému slunečnímu záření během léčby přípravkem Timonil retard. Někteří z pacientů léčených antiepileptiky, jako je karbamazepin, trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou pilulkou a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se poraďte s lékařem o alternativních antikoncepčních prostředcích. Informujte prosím svého lékaře i v případě, že jste kterýmkoliv z uvedených stavů trpěl(a) kdykoliv v minulosti. Další léčivé přípravky a přípravek Timonil retard Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jiná léčiva mohou zvyšovat či snižovat hladinu karbamazepinu v krvi. Zvýšené hladiny karbamazepinu v krvi mohou způsobit nežádoucí účinky (např. závratě, spavost, zhoršenou pohybovou koordinaci, dvojité vidění). Snížené hladiny karbamazepinu v plazmě mohou způsobit zhoršení onemocnění, například opakovaný výskyt epileptických záchvatů nebo záchvatů v rámci roztroušené sklerózy nebo pocit bolesti ve tváři, ústech nebo krku. Kromě toho může přípravek Timonil retard ovlivňovat účinek jiných léčiv. Pokud užíváte nebo jste užíval(a) kterékoliv z následujících léčiv, informujte o tom svého lékaře, protože mohou reagovat s přípravkem Timonil retard: - inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese nebo Parkinsonovy nemoci). Před zahájením léčby karbamazepinem se musí nejméně dva týdny předtím přerušit jakákoliv léčba inhibitory monoaminooxidázy. - jiná léčiva na epilepsii (např. klonazepam, ethosuximid, felbamát, metsuximid, fenobarbital, primidon, fenytoin, progabid, lamotrigin, kyselina valproová, oxkarbazepin, zonisamid, levetiracetam, eslikarbazepin, stiripentol, tiagabin, topiramat, valnoktamid, valpromid, vigabatrin), - alprazolam, klobazam (používá se na zklidnění nebo k léčbě úzkosti), - midazolam (používá se v anestézii), - aprepitant, ondansetron (používají se při silném zvracení), - neuroleptika (používají se k léčbě určitých psychiatrických stavů, např. bromperidol, haloperidol, aripriprazol, klozapin, loxapin, olanzapin, paliperidon, kvetiapin, risperidon, ziprasidon, zotepin), - lithium (používané k léčbě maniodepresivních poruch), - léčba depresí, např. amitriptylin, bupropion, citalopram, klomipramin, fluvoxamin, imipramin, desipramin, mianserin, mirtazapin, nefazodon, nortriptylin, sertralin, viloxazin, fluoxetin, paroxetin, trazodon, 3

4 - určitá antibiotika (např. ciprofloxacin, isoniazid, tetracykliny, například doxycyklin, nebo makrolidová antibiotika, například klarithromycin, erythromycin, josamycin a troleandomycin), - léčiva proti plísňovým infekcím, jako je kaspofungin, itrakonazol, ketokonazol, flukonazol a vorikonazol. Pokud budete muset užívat itrakonazol nebo vorikonazol, lékař by Vám měl doporučit alternativní lék na epilepsii. - albendazol, prazikvantel (léky proti parazitujícím červům), - loratadin, terfenadin (léky proti alergickým reakcím), - kortikosteroidy (např. kortizon používaný k léčbě zánětů, např. prednisolon, dexamethason), - metadon (používaný při léčbě závislosti na opioidech a jako lék tišící bolest), - theofylin, aminofylin (přípravky k léčbě astmatu), - digoxin, ivabradin (léky na srdeční problémy), - antagonisté kalcia (léčiva na vysoký krevní tlak nebo jiné srdeční stavy, např. felodipin, nimodipin, verapamil nebo diltiazem), - léčiva na snížení hladiny cholesterolu (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin) - cyklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus (používané při chirurgických výkonech u transplantací orgánů), - léčiva na ředění krve (např. warfarin, fenprokumon, dikumarol, acenokumarol, tiklopidin), - danazol (používaný k léčbě některých ženských hormonálních poruch), - diuretika ( tablety podporující močení, například acetazolamid, hydrochlorothiazid, furosemid), - určité léky tišící bolest (buprenorfin, dextropropoxyfen/propoxyfen, fentanyl, ibuprofen, paracetamol, fenazon, tramadol), - oxybutynin, dantrolen (snižující svalové napětí), - flunarizin (používaný na léčbu migrény a závratí), - methylfenidat (používaný k léčbě deficitu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)), - propranolol (k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění), léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu, nap ř. chinidin - tadalafil (lék proti impotenci), - gestrinon (používaný k léčbě endometriózy), - rifampicin, rifabutin (používají se k léčbě tuberkulózy), - isotretinoin (lék k léčbě akné), - nikotinamid (doplněk vitamínu B3), - cimetidin, omeprazol (léčiva na pálení žáhy a žaludeční vředy), - metoklopramid (používaný k léčbě nevolnosti a zvracení), - svalová relaxancia, např. pankuronium (používaný v anestézii), oxybutynin (používá se proti samovolnému úniku moči), dantrolen (používaný proti silným svalovým křečím a hypertermii), - isotretinoin (léčivo k léčbě akné), - hormony štítné žlázy (používané k léčení poruch štítné žlázy), - určité léky k léčbě HIV, např. indinavir, sachinavir, ritonavir, - určité léky k léčbě rakoviny, např. cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicin, imatinib, lapatinib, temsirolimus, toremifen, - třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek, používaný k léčbě mírné deprese, - ženské hormony (estrogeny, deriváty progesteronu) a léky na zabránění těhotenství, např. antikoncepční tabletka. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou pilulkou a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se poraďte s lékařem o alternativních antikoncepčních prostředcích. 4

5 Přípravek Timonil retard s pitím a alkoholem Během léčby tabletami Timonil retard byste neměl(a) pít alkohol, protože karbamazepin snižuje Vaši schopnost snášet alkohol. Neměl(a) byste pít grapefruitový džus během užívání přípravku Timonil retard, protože by se tím mohla zvýšit koncentrace karbamazepinu v krvi. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař Vám vysvětlí možná rizika a přínos léčby. Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Pokud žena léčená přípravkem Timonil retard otěhotní nebo plánuje otěhotnět nebo je třeba zahájit léčbu Timonilem během těhotenství, lékař pečlivě zváží prospěch z použití léčivého přípravku oproti možným rizikům. Nejnižší účinná dávka by se měla užívat zvláště během prvních tří měsíců těhotenství, které jsou zvláště významné, pokud jde o malformace. Pokud to bude možné, karbamazepin by se neměl během těhotenství užívat společně s jinými antiepileptiky, protože se tím zvyšuje riziko vrozených vad (malformací). Za žádných okolností ale nesmíte přestat lék užívat bez porady s lékařem, protože epileptické záchvaty mohou poškodit dítě nebo Vás. Riziko spojené s epileptickými záchvaty může být závažnější než riziko malformací. Stejně jako u jiných antiepileptik byly ve spojitosti s karbamazepinem hlášeny různé typy vrozených vývojových vad, například obličeje, lebky nebo kardiovaskulárního systému (týkající se srdce a cév), nedostatečně vyvinuté nehty na prstech rukou, dále vrozené vývojové vady jiných orgánů (rovněž známé jako fetální antikonvulzivní syndrom ) a vývojové poruchy. Také je zvýšené riziko tvorby rozštěpu páteře (spina bifida). Pro časné stanovení možného poškození plodu Vám lékař případně provede ultrazvukové vyšetření a vyšetření krve. Dalším faktorem při vzniku malformací může být nedostatek kyseliny listové. Proto může být prospěšné podávání kyseliny listové před těhotenstvím a během něj. Léčivá látka přípravku Timonil retard přechází do mateřského mléka. Proto před tím, než začnete kojit, se poraďte se svým lékařem. Pokud lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením a Vaše dítě je pečlivě sledováno vzhledem k možnému výskytu nežádoucích účinků, můžete své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, například Vaše dítě bude velmi ospalé, bude se obtížně kojit, bude mít alergické kožní reakce nebo známky poruchy funkce jater, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři. Léčba přípravkem Timonil retard může narušit kontrolu proti početí zajišťovanou pilulkou a způsobit tak nechtěné těhotenství. Proto se poraďte s lékařem o alternativních antikoncepčních prostředcích. Ve velmi vzácných případech byly hlášeny případy sexuální dysfunkce, jako jsou impotence či snížené libido, snížená mužská fertilita a/nebo abnormální tvorba spermií. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento lék může způsobovat závratě, malátnost, únavu, zhoršenou pohybovou koordinaci a poruchy vidění, například dvojité vidění nebo zastřené vidění, a proto může nepříznivě ovlivnit činnost, vyžadující zvýšenou pozornost a rychlé rozhodování (např. při řízení motorových vozidel, obsluze strojů, provádění rizikové práce, práci ve výškách apod.) Tuto činnost byste měl(a) vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 5

6 3. Jak se Timonil retard užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Režim dávkování není možné libovolně měnit, protože to může vést k selhání léčby. Léčba přípravkem Timonil retard se zahajuje nízkými počátečními dávkami, které pak postupně lékař zvyšuje až do dosažení nejefektivnější udržovací dávky. Dávkování se liší v závislosti na věku a tělesné hmotnosti a individuálně ji upraví Váš lékař. Obvyklá dávka u dospělých pacientů je mg při léčbě epilepsie a mg při jiných indikacích - rozdělená do 2 dávek za den (24 hodin). V některých případech se osvědčilo rozdělení denní dávky do 4 5 dílčích dávek. Obvyklá denní dávka (za 24 hodin) u dětí činí mg na kg tělesné hmotnosti. Léčebnou dávku může stanovit lékař, zvláště u kombinované léčby, po změření plazmatické hladiny a v závislosti na účinnosti. Tablety se polykají buď celé během jídla či po jídle a zapíjejí se trochou tekutiny, nebo je lze rozpustit (nechat rozptýlit) ve vodě. Tablety necháme rozpustit těsně před užitím. Tablety se nesmí žvýkat. Timonil 150 retard: Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Rozhodnutí o zahájení, pokračování a ukončení léčby provádí výhradně ošetřující lékař. Délka trvání léčby liší individuálně v závislosti na indikaci a individuálně odezvě a stanovuje ji ošetřující lékař. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Timonil retard je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři. Jestliže jste užil(a) více přípravku Timonil retard, než jste měl(a) Pokud jste užil(a) příliš mnoho léku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Po předávkování přípravkem Timonil retard se mohou objevit následující příznaky: Závratě, zhoršená pohybová koordinace, spavost, kóma, pocit na zvracení, zvracení, podrážděnost, neklid, zmatenost, mimovolní pohyby, porucha řeči, rozšíření zornic, mimovolní pohyby očí, návaly horka, zadržování moči, oslabené nebo zesílené reflexy, třes, vzrušení, křeče, snížená tělesná teplota, dýchací obtíže, srdeční poruchy, zrychlený srdeční tep, zhoršené vědomí, zástava dechu a srdeční selhání, akutní rozpad kosterního svalu. Jestliže jste zapomněl(a) užít Timonil retard Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Užijte původní dávku a pokračujte podle původního režimu dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokud neúmyslně vynecháte několik dávek přípravku Timonil retard, kontaktujte svého lékaře. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Timonil retard Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. Nepřerušujte užívání léků, aniž byste se předtím poradil(a) se svým lékařem, mohl(a) byste tím ohrozit úspěšnost léčby. 6

7 Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pozorované nežádoucí účinky byly častější v kombinaci s jinými léky než při léčbě pouze tímto přípravkem (při monoterapii). Obraťte se prosím ihned na svého lékaře, jestliže se objeví příznaky jako horečka, bolest v krku, kožní vyrážka s otokem uzlin a/nebo příznaky podobné chřipce, či známky zánětu jater, co jsou malátnost, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení či zežloutnutí kůže během léčby přípravkem Timonil retard. Lékař rozhodne, zdali se léčba musí zastavit. Zvláště na počátku léčby se mohou projevit následující nežádoucí účinky: Velmi časté než ádoucí ú čink y (postihují více n ež 1 pacienta z 10) - Změny krevního obrazu (zvýšený či snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček). Lékař rozhodne, zda-li se musí léčba zastavit. - Závrať, ospalost, zhoršená pohybová koordinace (ataxie), útlum, únava. - Pocit na zvracení či nevolnost. - Zvýšení hladin určitého jaterního enzymu (gama-gt). - Alergické kožní reakce s horečkou i bez ní jako např. kopřivka, které mohou být těžké. Časté než ádoucí účink y ( postihují 1 až 10 pacientů z e 100): - Zmatenost a neklid (agitovanost) zvláště u starších pacientů. - Bolest hlavy, problémy se zaostřováním očí (např. rozmazané vidění), dvojité vidění. - Ztráta chuti k jídlu, sucho v ústech. - Zvýšená hladina určitého enzymu nacházejícího se v játrech nebo v kostech (alkalická fosfatáza). - Malátnost. Méně čast é než ádoucí úč ink y (postihují 1 až 10 pacient ů z 1000): - Mimovolní pohyby, například tiky, třesy, roztřesené ruce, kroucení, opakované pohyby nebo mimovolní pohyby očí. - Zácpa, průjem bolest břicha, zánět v ústech (stomatitida). - Zvýšení hodnot v testech jaterní funkce (jaterních transamináz). - Zadržování tekutin, nízká hladina sodíku v krvi a zhoršení vodní rovnováhy doprovázené bolestí hlavy, zvracením, letargií a vzácně také zmateností nebo jinými neurologickými poruchami. - Opožděné přecitlivělé (alergické) poruchy doprovázené horečkou, kožními vyrážkami, zánětem cév (také malých), otokem lymfatických uzlin, bolestí kloubů, sníženým nebo zvýšeným počtem bílých krvinek, zvětšenými játry a slezinou nebo zhoršenou funkcí jater, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke zničení/ztrátě žlučovodů v játrech. Tyto účinky mohou nastat v jakékoliv kombinaci a mohou nepříznivě ovlivňovat ostatní orgány, jako jsou plíce, ledviny, slinivku, střevo a srdce. 7

8 - Otok rukou, chodidel a nohou (edém), zvýšení tělesné hmotnosti. - Ekzém nebo odlupování a zčervenání kůže (exfoliativní dermatitida, erythroderma), svědění. - Porucha funkce ledvin, např. přítomnost bílkovin nebo červených krvinek v moči, snížená tvorba moči, zvýšený obsah močovinového dusíku v moči (azotémie). Vzácné než ádoucí ú činky (postihují 1 až 10 pacie ntů z 10000): - Snížení obsahu kyseliny listové v krvi, otoky lymfatických uzlin někdy doprovázené zvětšením sleziny. - Trhavé pohyby, například v obličeji nebo ústy (obličejové grimasy, kroutivé pohyby, tj. choreoatetóza), dále poruchy řeči (mumlání nebo špatná artikulace při mluvení) nebo poruchy očních pohybů. - Poruchy kůže, například pálení, škrábání, svědění nebo mravenčení, ale také snížené vnímání např. dotyku či bolesti bez zjevné fyzické příčiny (parestézie, periferní neuropatie, polyneuropatie), zánět nervů (periferní neuritida), narušené smyslové vnímání a paralýza (paréza). - Halucinace (zvukové i zrakové), deprese, depresivní nebo manické rozladění, agrese, anorexie. - Bolest kloubů, svalová slabost, bolest svalů, svalové křeče, např. dolních končetin (reverzibilní po vysazení). - Zánět jater (může být i život ohrožující, zvláště pokud se vyskytne během prvních měsíců léčby), zežloutnutí kůže a očí, problémy s průtokem žluči, které mohou vést ke zničení/ztrátě žlučovodů v játrech. - Obtíže s vedením elektrických vzruchů v srdci, A-V blok případně s náhlou ztrátou vědomí (určitý druh poruchy systému vedení elektrických vzruchů srdce), nízký tlak, vysoký tlak. - Těžké zpuchýřující reakce kůže a sliznic (erytém multiforme a nodosum, Lyellův syndrom). - Zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo (fotosenzibilita), porucha imunitního systému způsobující bolest kloubů, kožní vyrážku a horečku (lupus erythematosus disseminatus). Velmi vz ácné než ádoucí účink y ( p ostihují méně než 1 pacienta z 10000): - Zastavení tvorby červených krvinek, závažný nedostatek určitých bílých krvinek, nedostatek červených krvinek, nedostatek všech krvinek (bílé krvinky, červené krvinky, krevní destičky). - Stav s narušeným metabolismem červeného krevního pigmentu (akutní intermitentní porfyrie, porphyria cutanea tarda, porphyria variegata). - Akutní systémové alergické reakce včetně anafylaktického šoku, otok obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, který může způsobit dýchací obtíže (angioedém), zánět mozkových blan bez bakteriálního zdroje (aseptická meningitida) a příznaky, jako jsou horečka a svalové záškuby (myoklonus) a změny krevního obrazu (eosinofilie). - Zvýšené hladiny hormonu podílejícího se na regulaci tvorby mléka (laktace) mohou vést ke zvětšení prsů u mužů (gynekomastie) nebo sekreci mateřského mléka mimo období kojení (galaktorea). - Pozměněná funkce štítné žlázy. - Narušený metabolismus vápníku, který může způsobit změknutí kostí (osteomalacie) a snížení hustoty kostních minerálů (osteoporóza). - Zvýšené hladiny cholesterolu (včetně HDL cholesterolu a triglyceridů), zvýšený volný kortizol. 8

9 - Psychiatrické příznaky včetně změněné nebo depresivní nálady, dysfunkce myšlení, podrážděnost, netečnost. Preexistující psychóza se může aktivovat. - Poruchy chuti. - Porucha nazývaná maligní neuroleptický syndrom, která se vyznačuje příznaky, jako jsou třes kombinovaný s vysokou horečkou, extrémním pocením, rychlým srdečním pulzem a dechem, sníženou bdělostí a vědomím. - Zánět očí (konjunktivitida), zakalení čoček, zvýšený tlak v oku, ve dvou případech byla hlášena toxická reakce v sítnici oka po dlouhodobé terapii. - Poruchy sluchu, např. zvonění v uších (tinitus), abnormální citlivost na zvuk, snížená schopnost slyšet, změny ve vnímání výšky tónů. - Ztráta vlasů, nadměrný růst ochlupení těla nebo obličeje u žen (hirsutismus). - Nadměrné pocení, zánět krevních cév. - Pomalý srdeční tep (bradykardie), nepravidelný srdeční tep, zhroucení krevního oběhu, selhání srdce. - Zhoršení existující srdečního onemocnění zvláště u starších pacientů nebo u pacientů s oběhovými obtížemi. - Abnormální tvorba krevních sraženin (tromboembólie), např. v plicích, zánět žil spojený se vznikem krevní sraženiny uvnitř (tromboflebitida). - Jizvy a ztluštění v plicích (pulmonální fibróza), alergická reakce plic s horečkou, křeče spojené s horečkou (febrilní záchvaty), dýchací obtíže a infekce hrudníku (pneumonitida, pneumonie). - Zánět jazyka, dásní (glositida, gingivitida). - Zánět slinivky břišní. - Jaterní selhání, poruchy jater (granulomatozní hepatitida). - Byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom* a toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2). - Změny pigmentace kůže, drobné krvácení v kůži nebo sliznici (purpura), akné. - Zánět části ledvin (tubulointersticiální nefritida), selhání ledvin nebo jiné obtíže močového traktu, napři obtíže při močení, bolestivé nebo časté močení, velký počet močení s malým objemem. - Nízké hladiny protilátek (hypogamaglobulinémie). - Sexuální dysfunkce, například impotence a snížené libido, snížená mužská plodnost a/nebo abnormální spermatogeneze se sníženým počtem spermií a/nebo motilitou. * v některých asijských zemích výskyt hlášen také jako vzácný Není z námo (frekvence z dostupn ých úd ajů nelz e určit ): Existují případy následujících stavů: - Syndrom zahrnující polékovou vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné napadení dalších orgánů (DRESS syndrom). - Zkřížené alergické reakce s jinými antiepileptiky. - Kožní reakce se zarudnutím a tvorbou puchýřů (akutní generalizovaná exantematozní pustulóza, AGEP). - Poškození kostní dřeně. - Poruchy paměti. - Zánět tlustého střeva. - Zlomeniny. - Kožní reakce s tmavě fialovými, svědícími papulami s plochým vrcholem s prokvétajícími bílými čarami (lichenoidní keratóza). - Úplné uvolnění, vypadávání nehtů (onychomadéza). - Reaktivace infekce určitým virem (lidský herpesvirus 6). 9

10 - Nízké hladiny vitamínu B12. - Zvýšené hladiny určité aminokyseliny (homocystein). - Zhoršení příznaků roztroušené sklerózy. Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Podobně jako u jiných antiepileptik může karbamazepin vést ke zvýšení záchvatů, zvláště by se mohly poprvé vyskytnout absence nebo dále posílit. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10 webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Timonil retard uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Timonil retard obsahuje Léčivou látkou je carbamazepinum. Pomocnými látkami jsou disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, amonio-methakrylátový kopolymer typ B, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, čištěná voda. Jak přípravek Timonil retard vypadá a co obsahuje toto balení Timonil 150 retard: bílé kulaté ploché tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé straně znak T 150. Timonil 300 retard: bílé kulaté ploché tablety s dělícím křížem na jedné straně, na druhé straně znak T. Timonil 600 retard: bílé podlouhlé tablety, na jedné straně půlicí rýha, na druhé straně znak T. 10

11 Timonil 150 retard: Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. Timonil 300 retard, Timonil 600 retard: Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. PVC/Al blistr, krabička Velikost balení Timonil 150 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním Timonil 300 retard: 50 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním Timonil 600 retard: 50 tablet s prodlouženým uvolňováním Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce DESITIN ARZNEIMITTEL Weg beim Jäger 214 D Hamburg Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Desitin Pharma s.r.o., Opletalova 25, Praha 1, Česká republika, tel Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls193359/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Timonil 150 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním Timonil 300 retard, tablety s prodlouženým uvolňováním Timonil 600 retard, tablety

Více

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky

Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky sp.zn. sukls74884/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Procto-Glyvenol 400 mg + 40 mg čípky (tribenosidum, lidocaini hydrochloridum monohydricum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls96605/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 TORVACARD 40 potahované tablety Atorvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Normodipine 5 mg, tablety Normodipine 10 mg, tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) sp.zn.sukls30566/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele CORSIM 10 CORSIM 20 CORSIM 40 potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa

Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA. 20 mg, enterosolventní tablety. escinum alfa sp.zn. sukls113741/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele AESCIN-TEVA 20 mg, enterosolventní tablety escinum alfa Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Luminal Injekční roztok (Phenobarbitalum natricum)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum sp.zn. sukls180582/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Cardilopin 2,5 mg Cardilopin 5 mg Cardilopin 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Biston tablety carbamazepinum

Biston tablety carbamazepinum sp.zn. sukls25859/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Biston tablety carbamazepinum Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls106502/2011, sukls106531/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TORVACARD 10 TORVACARD 20 Potahované tablety Atorvastatinum

Více

PARALEN 125 tablety Paracetamolum

PARALEN 125 tablety Paracetamolum Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 125 tablety Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

V příbalové informaci naleznete:

V příbalové informaci naleznete: Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls131001/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE SIMGAL 10 mg potahované tablety (simvastatinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum sp.zn. sukls221673/2011 Příbalová informace: Informace pro uživatele NEO-BRONCHOL 15 mg pastilky ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum sp.zn. sukls85134/2010 a sukls101210/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele PARALEN PLUS potahované tablety paracetamolum, pseudoephedrini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety

Příbalová informace: informace pro uživatele. Frontin 0,5 mg. Frontin 1 mg alprazolamum tablety sp.zn. sukls146940/2014, sukls146941/2014, sukls146942/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Frontin 0,25 mg Frontin 0,5 mg Frontin 1 mg alprazolamum tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls115134/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo 12,5 mg potahované tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPILAN D GEROT (Phenytoinum) Tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. EPILAN D GEROT (Phenytoinum) Tablety Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102926/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EPILAN D GEROT (Phenytoinum) Tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172883/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum

Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Sp.zn. sukls91007/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Binabic 150 mg, potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety. Atorvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety. Atorvastatinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Atorvastatin +pharma 10 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 20 mg, potahované tablety Atorvastatin +pharma 40 mg, potahované tablety Atorvastatinum

Více

sp.zn. sukls219558/2011

sp.zn. sukls219558/2011 sp.zn. sukls219558/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Talcid žvýkací tablety hydrotalcitum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum

Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum sp.zn.: sukls64413/2015, sukls64414/2015, sukls64415/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele ISAME 75 mg ISAME 150 mg ISAME 300 mg tablety irbesartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

VERMOX tablety mebendazolum

VERMOX tablety mebendazolum Příbalová informace: informace pro uživatele VERMOX tablety mebendazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat používat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn. sukls156959/2014, sukls156964/2014, sukls156975/2014, sukls156980/2014, sukls156981/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta EGOLANZA 5 mg EGOLANZA 7,5 mg EGOLANZA 10 mg EGOLANZA 15 mg EGOLANZA

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum Příbalová informace: Informace pro uživatele ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum

PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum sp.zn.sukls30864/2014, sukls122004/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 500 SUP čípky Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg

Quetiapin Reg Europe 25 mg Quetiapin Reg Europe 100 mg Quetiapin Reg Europe 150 mg Quetiapin Reg Europe 200 mg Quetiapin Reg Europe 300 mg Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls95277/2009, sukls95278/2009, sukls95279/2009, sukls95280/2009, sukls95281/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Quetiapin Reg Europe 25 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum sp.zn. sukls272322/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls34201/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Tiapralan 100 mg tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta HERPESIN 200 HERPESIN 400 tablety (aciclovirum)

Příbalová informace: informace pro pacienta HERPESIN 200 HERPESIN 400 tablety (aciclovirum) sp.zn.: sukls116210/2009, sukls116211/2009, a k sp.zn.: sukls52304/2011, sukls52315/2011, sukls221628/2012, sukls221630/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta HERPESIN 200 HERPESIN 400 tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA. TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA TRAMUNDIN RETARD 100mg tablety s prodlouženým uvolňováním tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum sp.zn.: sukls264114/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele DEGAN 10 mg tablety metoclopramidi hydrochloridum monohydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Ospolot 200 mg potahované tablety. Sultiamum Příbalová informace: informace pro pacienta Ospolot 200 mg potahované tablety Sultiamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum sp.zn. sukls122313/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls79449/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZOCOR 10 mg ZOCOR 20 mg ZOCOR FORTE 40 mg Potahované tablety Simvastatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku

Příbalová informace: informace pro uživatele. COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku sp. zn. sukls189075/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum Přečtětě

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras)

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Sp.zn. sukls19085/2015 Příbalová informace: Informace pro pacienta Adorma 5 mg, potahované tablety Adorma 10 mg, potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum

EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EXESTEA 25 mg Potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum sp.zn.sukls123276/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ACC 200 tvrdé tobolky acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum sp.zn. sukls98861/2014, sukls98862/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aripiprazol Alpha 10 mg tablety Aripiprazol Alpha 15 mg tablety aripiprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111238/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg tvrdé tobolky (fluoxetini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls103020/2010 a příloha ke sp.zn sukls178695-98/2009

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls103020/2010 a příloha ke sp.zn sukls178695-98/2009 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls103020/2010 a příloha ke sp.zn sukls178695-98/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Simvastatin Orion 10 mg Simvastatin Orion 20 mg

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg. Potahované tablety famotidinum sp.zn. sukls167525/2013, sukls167526/2013 a sp.zn. sukls203509/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-FAMOTIDINE 20 mg APO-FAMOTIDINE 40 mg Potahované tablety famotidinum Přečtete si pozorně

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum

Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Příbalová informace: informace pro pacienta Desloratadin +pharma 5 mg potahované tablety Léčivá látka: desloratadinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LAMISIL 125 mg LAMISIL 250 mg tablety terbinafini hydrochloridum sp.zn.: sukls195142/2011, sukls195255/2011 a k sp.zn.: sukls151500/2010, sukls69655/2011, sukls197638/2011, sukls210296/2012, sukls62199/2012, sp.zn. sukls151501/2010, sukls69648/2011, sukls197650/2011,

Více

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta

sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls35226/2014, sukls113888/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN SUS perorální suspenze Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp. zn. sukls46158/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE MABRON 50 mg tvrdé tobolky tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls38977-78/2011 a příloha k sp. zn. sukls30132/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA AMLORATIO 5 mg AMLORATIO 10 mg tablety (Amlodipini

Více

sp. zn. sukls189078/2015

sp. zn. sukls189078/2015 sp. zn. sukls189078/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE COLDREX MAXGRIP CITRON prášek pro perorální roztok v sáčku paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. PARALEN 500 tablety Paracetamolum

Příbalová informace: informace pro pacienta. PARALEN 500 tablety Paracetamolum Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN 500 tablety Paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum sp.zn. sukls75179/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE TIAPRIDAL 100 mg, tablety tiapridi hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls19853/2007 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HALOPERIDOL-RICHTER injekční roztok 5x1ml/5mg haloperidolum Přečtěte si pozorně celou

Více

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum

RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Příbalová informace: Informace pro pacienta RECOTENS 5 mg RECOTENS 10 mg tablety Amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. AZITROX 250 AZITROX 500 potahované tablety azithromycinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. AZITROX 250 AZITROX 500 potahované tablety azithromycinum sp.zn.: sukls25052/2011, sukls25147/2011 a k sp.zn.: sukls214811/2011, sukls214818/2011, sukls52886/2013, sukls52887/2013, sukls102492/2013, sukls102493/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum Sp.zn. sukls190590/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Exemestan Actavis 25 mg potahované tablety exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok

Příbalová informace: informace pro pacienta. Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok sp.zn.: sukls229282/2011 Příbalová informace: informace pro pacienta Maltofer 50 mg/ml perorální kapky, roztok polymaltosum ferricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C 150 mg DALACIN C 300 mg Tvrdé tobolky (clindamycini hydrochloridum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Dilatrend 25 tablety Carvedilolum sp. zn.: sukls144781/2012 a sp. zn.: sukls88569/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Dilatrend 25 tablety Carvedilolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta sp.zn.sukls189076/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta COLDREX NOČNÍ LÉČBA sirup paracetamolum, promethazini hydrochloridum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. Přečtěte si pozorně

Více

DIACOMIT 250 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku DIACOMIT 500 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku Stiripentolum

DIACOMIT 250 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku DIACOMIT 500 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku Stiripentolum Příbalová informace: Informace pro uživatele DIACOMIT 250 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku DIACOMIT 500 mg prášek pro perorální suspenzi v sáčku Stiripentolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 ke sdělení o změně registrace sp.zn.sukls7816/2013 a sukls7818/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PIRACETAM AL 800 PIRACETAM AL 1200 potahované tablety piracetamum Přečtěte si

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum sp.zn. sukls68964/2010 a sp.zn. sukls97192/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum sp.zn.sukls151971/2012 a k sp.zn.sukls69213/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Meloxicam Mylan 15 mg tablety meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

sp.zn.sukls84290/2013

sp.zn.sukls84290/2013 sp.zn.sukls84290/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Paralen Grip chřipka a kašel potahované tablety Paracetamolum, dextromethorphani hydrobromidum monohydricum, phenylephrini hydrochloridum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Quamatel 20 mg Quamatel 40 mg potahované tablety famotidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech

Příbalová informace: informace pro pacienta. ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Příbalová informace: informace pro pacienta ARICEPT OROTAB 5 mg ARICEPT OROTAB 10 mg donepezili hydrochloridum tablety dispergovatelné v ústech Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64332/2010 a příloha k sp.zn.: sukls84077/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele OFLOXIN 200 potahované tablety ofloxacinum Přečtěte

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls17663/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele Exemestan Teva 25 mg potahované tablety Exemestanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum

EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls179441/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE EMEGAR 2 mg potahované tablety Granisetronum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014

sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 sp.zn. sukls106127/2012 a sukls186748/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele Sanval 10 mg potahované tablety (zolpidemi tartras) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014

sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014 sp.zn.: sukls130283/2012 a sp.zn.: sukls73968/2014, sukls73985/2014, sukls97731/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Lusopress 20 mg, tablety Nitrendipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE ARICEPT 5 mg ARICEPT 10 mg donepezilum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls9651/2011, sukls9654/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Celebrex 100 mg, tvrdé tobolky Celebrex 200 mg, tvrdé tobolky (Celecoxibum)

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. ANASTAR 1 mg potahované tablety. anastrozolum

Příbalová informace: informace pro uživatele. ANASTAR 1 mg potahované tablety. anastrozolum sp.zn. sukls111437/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele ANASTAR 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls171995/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kaloba Perorální kapky, roztok Pelargonii sidoidis extractum fluidum (1 : 8 10) (EPs 7630) extrahováno 11% ethanolem (m/m) Přečtěte

Více

ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum)

ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum) sp. zn. sukls67700/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE YASNAL 5 mg YASNAL 10 mg potahované tablety donepezili hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE!1 Příbalová informace: informace pro uživatele Esmya 5 mg tablety Ulipristali acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Almozen 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Sp.zn. sukls120575/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele 12,5 mg potahované tablety Almotriptanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků.

Viru-Merz je účinný při léčbě infekce způsobené virem herpes simplex, ale pouze do fáze vzniku puchýřků. sp.zn.: sukls106117/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Viru-Merz, gel tromantadini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras sp. zn. sukls75049/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat Příbalová informace - Informace pro uživatele AROMASIN (exemestanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Více

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum Příloha č. 1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls212727/2012, sukls212733/2012 a sukls212739/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Cynt 0,2 Cynt 0,3 Cynt 0,4 potahované tablety moxonidinum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum sp. zn. sukls111315/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Protradon 100 mg tablety tramadoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Mirvedol 10 mg potahované tablety memantini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. PARALEN EXTRA proti bolesti potahované tablety paracetamolum, coffeinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. PARALEN EXTRA proti bolesti potahované tablety paracetamolum, coffeinum Sp.zn. sukls42620/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta PARALEN EXTRA proti bolesti potahované tablety paracetamolum, coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Sp.zn. sukls108207/2012

Sp.zn. sukls108207/2012 Sp.zn. sukls108207/2012 Příbalová informace: Informace pro uživatele Montelar 10 mg potahované tablety montelukastum Pro dospělé a dospívající od 15 let Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Viazet 20 mg/10 mg. tvrdé tobolky. rosuvastatinum a ezetimibum Sp.zn.sukls121904/2013, sukls121905/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Viazet 10 mg/10 mg Viazet 20 mg/10 mg tvrdé tobolky rosuvastatinum a ezetimibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Terbinafin Actavis 250 mg Tablety Terbinafinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Terbinafin Actavis 250 mg Tablety Terbinafinum Sp. zn. sukls8845/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele 250 mg Tablety Terbinafinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AMIOKORDIN 200mg, tablety amiodaroni hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si

Více