SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje terbinafinum 250 mg (ve formě terbinafini hydrochloridum). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje terbinafinum 250 mg (ve formě terbinafini hydrochloridum). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1."

Transkript

1 Příloha k sp. zn. sukls168079/ NÁZEV PŘÍPRAVKU Terfimed 250 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje terbinafinum 250 mg (ve formě terbinafini hydrochloridum). Úplný seznam pomocných látek viz bod LÉKOVÁ FORMA Tableta. Popis přípravku: Bílé oválné tablety s půlicí rýhou na obou stranách. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Terfimed 250 je indikován k léčbě následujících mykotických infekcí kůže a nehtů: Léčba onemocnění tinea corporis, tinea cruris a tinea pedis, kdy je perorální léčba považována za vhodnou na základě zvážení místa výskytu, závažnosti a rozsahu infekce. Léčba onychomykózy způsobená dermatofyty. Přípravek Terfimed 250 nemá oproti lokálně podávanému terbinafinu žádný účinek při léčbě pityriasis versicolor. Vždy by měly být zváženy také oficiální pokyny týkající se mikrobiální rezistence, jakož i náležitého používání a předepisování antifungálních léčivých přípravků. 4.2 Dávkování a způsob podání Způsob podání: Perorální podání Doporučená dávka Dospělí: 250 mg (1 tableta) jednou denně. Délka trvání léčby Délka trvání léčby bývá různá, závisí na indikaci a závažnosti infekce. - Infekce kůže Pravděpodobná délka trvání léčby u onemocnění tinea pedis, tinea corporis a tinea cruris činí 2-4 týdny. U tinea pedis (interdigitálního, plantárního/mokasínového typu) může být doporučená délka trvání léčby až 6 týdnů. K úplnému vymizení všech příznaků a symptomů infekce může někdy dojít až několik týdnů po mykologickém přeléčení. - Onychomykóza U většiny pacientů si účinná léčba vyžádá 6 až 12 týdnů. Onychomykóza nehtů na rukou U většiny infekcí nehtů na rukou postačí léčba po dobu šesti týdnů. 1/7

2 Onychomykóza nehtů na nohou U většiny infekcí nehtů na nohou postačí léčba po dobu dvanácti týdnů. U pacientů se špatným růstem nehtů se může stát, že léčba bude trvat déle (6 měsíců nebo déle). Optimální klinický efekt je patrný několik měsíců po mykologickém přeléčení a ustoupení onemocnění. Jde o dobu potřebnou k nárůstu zdravé nehtové tkáně. Použití u starších pacientů Nic nenasvědčuje tomu, že by starší pacienti vyžadovali jinou dávku nebo zaznamenávali jiné vedlejší účinky než pacienti mladší. Je však potřeba vždy zohlednit stávající poruchu funkce jater či ledvin pacienta (viz bod 4.4). Použití u pacientů s poruchou jater Farmakokinetické studie terbinafinu při jednorázovém podání na pacientech s jaterní poruchou ukázaly, že clearance terbinafinu u těchto pacientů může být snížena o 50 % (viz bod 5.2), v případě jaterní nedostatečnosti by měli užívat nižší dávku. Léčebné použití terbinafinu u pacientů s aktivním nebo chronickým onemocněním jater nebylo zkoumáno, a proto jej v těchto případech nelze doporučit. Použití u pacientů s poruchou ledvin Pacienti s poruchou funkce ledvin (s clearance kreatininu pod 50 ml/min či hodnotou sérového kreatininu nad 300 µmol/l) by měli užívat polovinu běžné dávky. Použití u dětí Použití přípravku Terfimed 250 u dětí se nedoporučuje. 4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na terbinafin nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Závažné poruchy jater. Závažné poruchy ledvin. 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Farmakokinetické studie terbinafinu při jednorázovém podání na pacientech s jaterní poruchou ukázaly, že se clearance terbinafinu může snížit o 50 %. Léčebné použití terbinafinu u pacientů s chronickým onemocněním jater nebylo zkoumáno v prospektivních klinických studiích, a proto jej v těchto případech nelze doporučit. Před předepsáním přípravku Terfimed 250 by měla být zjištěna hodnota jaterních testů. K hepatotoxicitě může dojít jak u pacientů se stávající dysfunkcí jater, tak u pacientů bez ní. Pacienti, jimž je předepsán přípravek Terfimed 250, by měli být upozorněni, aby okamžitě nahlásili, zaznamenají-li jakékoli symptomy neopodstatněné přetrvávající nevolnosti, anorexie či únavy, bolesti v pravé horní oblasti břicha, výskyt žloutenky, tmavé moči nebo bledé stolice. Pacienti s těmito symptomy by měli přestat užívat perorální terbinafin a okamžitě by jim měla být zjištěna hodnota jaterních funkcí. Pacienti s poruchou funkce ledvin (s clearance kreatininu pod 50 ml/min nebo hodnotou sérového kreatininu nad 300 µmol/l) by měli užívat polovinu obvyklé dávky. Léčba by měla být předepsána jen za předpokladu přísného lékařského dozoru. Studie in vitro ukázaly, že terbinafin inhibuje metabolismus zprostředkovaný enzymem CYP2D6 (viz bod 4.5). V rámci kontrolovaných studií byly hlášeny změny čočky a sítnice v důsledku užívání terbinafinu. Klinický korelát těchto změn není znám. Pacientům s psoriázou a imunodeficitním pacientům by se terbinafin měl podávat s opatrností, jelikož v některých případech bylo v průběhu léčby hlášeno zhoršení těchto onemocnění. K úplnému vymizení všech příznaků a známek infekce může někdy dojít až několik týdnů po mykologickém přeléčení. Pacienti užívající terbinafin, kteří zaznamenají vysokou horečku nebo bolest v krku, by měli být 2/7

3 vyšetřeni, zda u nich nedošlo k hematologické reakci. Pokud se u pacienta objeví neutropenie/agranulocytóza (symptomy jako např. horečka, angína či jiná infekce), výrazná kožní reakce nebo reakce zasahující do sliznice, léčba by měla být přerušena. Přípavek Terfimed 250 nemá oproti lokálně podávanému terbinafinu žádný účinek při léčbě kožních infekcí vyvolaných kvasinkami rodu Candida. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Účinek jiných léčivých přípravků na terbinafin Plazmatickou clearance terbinafinu mohou urychlit léky, které indukují metabolismus, a zpomalit ty, které inhibují cytochrom P450. Je-li nutné podávat takové přípravky společně s terbinafinem, mělo by být odpovídajícím způsobem upraveno dávkování terbinafinu. Účinek nebo plazmatickou koncentraci terbinafinu mohou zvýšit následující léčivé přípravky: Cimetidin snižoval clearance terbinafinu o 33 %. Účinek nebo plazmatickou koncentraci terbinafinu mohou snížit následující léčivé přípravky: Rifampicin zvyšoval clearance terbinafinu o 100 %. Účinek terbinafinu na jiné léčivé přípravky: Dle výsledků in vitro studií a studií vedených na zdravých dobrovolnících terbinafin vykazuje jen zanedbatelný potenciál inhibice či zvýšení clearance většiny léků, které jsou metabolizovány systémem cytochromu P450 (např. cyklosporinu, terfenadinu, triazolamu, tolbutamidu nebo perorálních antikoncepčních přípravků), ovšem vyjma těch, které jsou metabolizovány prostřednictvím enzymu CYP2D6 (např. mexiletin), neboť dle výsledků in vitro studií terbinafin zcela prokazatelně inhibuje metabolismus zprostředkovávaný tímto enzymem. U pacientek užívajících terbinafin tablety současně s perorální antikoncepcí byly hlášeny případy nepravidelné menstruace. Mechanizmus této možné interakce je dosud nejasný. Studie na zdravých dobrovolnících prokázala, že současné podání flukonazolu (inhibitoru cytochromu P450) v jednorázové dávce 100 mg vedlo ke zvýšení C max terbinafinu přibližně o 50 a AUC o 70%. V případě nutnosti současného podávání obou léčivých látek je třeba odpovídajícím způsobem upravit dávkování terbinafinu. Pacienti, kteří současně dostávají léky metabolizované primárně enzymem CYP2D6 a vyznačující se úzkým terapeutickým indexem, jako je např. metoprolol používaný u chronického selhávání srdce, antiarytmika (např. flekainid, propafenon), tricyklická antidepresiva (TCA), β-blokátory, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory monoaminooxidázy (MAO) typu B (viz bod 4.4), by měli být sledováni, je-li rozpětí terapeutické dávky současně užívaných léčivých přípravků malé. Plazmatická clearance terbinafinu může být urychlena přípravky, jež indukují metabolismus, a naopak zpomalena těmi, jež inhibují cytochrom P450. V případě potřeby souběžného užívání těchto léků může být nezbytné odpovídajícím způsobem upravit dávkování terbinafinu. Terbinafin může snižovat plazmatickou koncentraci cyklosporinu. Doporučuje se monitorovat plazmatickou koncentraci cyklosporinu v průběhu léčby terbinafinem a po jejím ukončení. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Studie fetální toxicity a fertility provedené na zvířatech nenaznačují žádné nežádoucí účinky. O používání terbinafinu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné náležité údaje, a proto by měl být v těhotenství podáván pouze v jednoznačně nutných případech. Kojení Terbinafin je vylučován do mateřského mléka, a proto by kojící matky neměly podstupovat léčbu přípravkem Terfimed /7

4 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Terbinafin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně je třeba mít při řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů na paměti, že se vzácně může vyskytnout zmatenost. 4.8 Nežádoucí účinky Četnost: velmi časté > 10 %; časté > 1 % až < 10 %; méně časté > 0,1 % až < 1 %; vzácné > 0,01 % až < 0,1 %; velmi vzácné < 0,01 %. Poruchy kůže a podkoží: Časté: Nezávažné formy alergických kožních reakcí (vyrážka, kopřivka). Vzácné: fotosenzitivita Velmi vzácné: Závažné kožní reakce (např. Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza). V případě výskytu progresivní kožní vyrážky by léčba terbinafinem měla být ukončena. Zhoršení psoriázy. Byly hlášeny ojedinělé případy vypadávání vlasů, nicméně příčinná souvislost s terbinafinem nebyla prokázána. Gastrointestinální poruchy: Časté: pocit plnosti, ztráta chuti k jídlu, dyspepsie, nevolnost, mírná bolest v břiše, průjem. Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně: Časté: muskuloskeletální reakce (bolest kloubů, bolest svalů). Poruchy nervového systému: Časté: bolest hlavy. Méně časté: změna chuti včetně ztráty chuti, která se obvykle obnoví během několika týdnů po vysazení léku. Byly popsány ojedinělé případy prodlouženého trvání změny chuti. Snížení příjmu potravy má za následek významné snížení tělesné hmotnosti, které bylo pozorováno v několika málo závažných případech. Vzácné: parestézie, hypestézie a zmatenost. Velmi vzácné: závratě. Psychiatrické poruchy: Velmi vzácné: deprese a úzkost. Poruchy jater a žlučových cest: Vzácné: V souvislosti s užíváním terbinafinu byly zaznamenány případy hepatobiliární dysfunkce a idiosynkratické akutní hepatitidy (primárně povahy cholestatické), včetně velmi zřídkavých případů závažného jaterního selhání s fatálním důsledkem (viz bod 4.4). Velmi vzácné: závažné jaterní selhání Poruchy imunitního systému: Velmi vzácné: anafylaktoidní reakce (včetně angioedému), precipitace a zhoršení kožních i systémových projevů onemocnění lupus erythematosus. Poruchy krve a lymfatického systému: Velmi vzácné: Byly hlášeny ojedinělé případy hematologických poruch, např. neutropenie, agranulocytózy a trombocytopenie. Celkové poruchy: Velmi vzácné: únava. 4.9 Předávkování Bylo hlášeno několik případů předávkování (užití do 5 g), které vyvolalo bolest hlavy, nevolnost, bolest v epigastriu a závratě. 4/7

5 Doporučená léčba předávkování sestává z eliminace léku, primárně podáním aktivního uhlí, a nasazením vhodné podpůrné terapie, je-li potřeba FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Antifungální léčiva k systémovému použití ATC kód: D01BA02 Terbinafin patří mezi allylaminy se širokým spektrem účinku proti fungálním patogenům kůže, vlasů a nehtů, včetně dermatofytů např. rodu Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (M. canis) a Epidermophyton floccosum. Při nízkých koncentracích působí terbinafin fungicidně proti dermatofytům, plísním a některým dimorfním houbám. Jelikož zkoušky citlivosti pro dermatofytózu nejsou standardizované, níže uvedená informace je pouhým pokusem o poskytnutí vodítka pro stanovení pravděpodobnosti, že určité mikroorganismy budou či nebudou citlivé na terbinafin. Citlivost různých druhů hub na terbinafin, stanovená na základě standardních kultur používaných pro houby, je následující (minimální inhibiční koncentrace MIC): Organismus Rozsah MIC (µg/ml) Trichophyton rubrum 0,001 0,15 Trichophyton mentagrophytes 0,0001 0,05 Trichophyton verrucosum 0,001 0,006 Trichophyton violaceum 0,001 0,1 Microsporum canis 0,0001 0,1 Edidermorphyton floccosum 0,001 0,05 Terbinafin vykazuje slabý účinek proti mnohým kvasinkám druhu Candida. Terbinafin tablety oproti lokálně podávanému terbinafinu nemají žádný účinek při léčbě pityriázy (tinea) versicolor. Terbinafin narušuje konkrétně fungální biosyntézu sterolu v časném stadiu. To vede k deficitu ergosterolu a mezibuněčné kumulaci skvalenu, což má za následek odumírání fungální buněčné membrány. Enzym skvalenová epoxidáza není vázaný na systém cytochromu P450. Při perorálním podání se lék koncentruje v kůži, vlasech a nehtech, a to ve fungicidním množství. Jeho přítomnost v uvedených místech přetrvává 15 až 20 dnů po ukončení léčby. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Po perorálním podání 250 mg terbinafinu je dosaženo maximální plazmatické koncentrace 0,97 μg/ml během 2 hodin po podání. Absorpční poločas je 0,8 hodiny a distribuční poločas je 4,6 hodiny. Terbinafin vykazuje silnou vazbu na plazmatické proteiny (99 %). Proniká rychle škárou a koncentruje se v lipofilním stratum corneum. Terbinafin je též vylučován kožním mazem, díky čemuž se ve vysokých koncentracích vyskytuje ve vlasových váčcích, vlasech a pokožce bohaté na maz. Rovněž bylo prokázáno, že v prvních několika týdnech po zahájení léčby terbinafin prostupuje do nehtových plotének. Terbinafin je rychle a rozsáhle metabolizován nejméně sedmi CYP izoenzymy, přičemž nejvíce se na procesu podílejí 2C9, 1A2, 3A4, 2C8 a 2C19. Výsledkem biologické transformace jsou metabolity s nulovou antifungální aktivitou, vylučované převážně močí. Eliminační poločas činí 17 hodin. Kumulace účinné látky v plazmě není prokázána. Nebyly zaznamenány žádné změny farmakokinetického profilu v závislosti na věku, nicméně rychlost eliminace může být snížena u pacientů s poruchami funkce ledvin či jater, neboť v jejich důsledku 5/7

6 dochází k zvýšení hodnot terbinafinu v krvi. Biologická dostupnost přípravku Terfimed 250 je mírně ovlivněna konzumací jídla, ale ne natolik, aby bylo potřeba úpravy dávkování. Farmakokinetické studie terbinafinu při jednorázovém podání u pacientů s dysfunkcí jater ukázaly, že clearance terbinafinu může být snížena přibližně o 50 %. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti V rámci dlouhodobých studií (s trváním do 1 roku) provedených na potkanech a psech nebyly pozorovány žádné výrazné toxické účinky při perorálních denních dávkách do 100 mg/kg. Při vyšších dávkách byly jako cílové orgány možného poškození identifikovány játra a eventuálně též ledviny. V průběhu dvouleté studie karcinogenity na myších při denních perorálních dávkách 130 mg/kg u samců a 156 mg/kg u samic nebyly zjištěny žádné známky tvorby neoplazmat ani jiné abnormality, které by se daly připsat na vrub léčbě hodnoceným přípravkem. V rámci dvouleté studie karcinogenity provedené na potkanech byl pozorován zvýšený výskyt nádorů jater u samců po nejvyšší denní dávce 69 mg/kg. Tyto změny, které mohou souviset s proliferací peroxizomů, se ukázaly jako druhově specifické, neboť nebyly pozorovány v rámci zmíněné studie karcinogenity na myších ani v rámci jiných studiích na myších, psech a opicích. V průběhu studií vysokých dávek terbinafinu na opicích byly pozorovány refrakterní změny retiny (hranici netoxického účinku představovala dávka 50 mg/kg). Tyto změny měly souvislost s přítomností metabolitu terbinafinu v oční tkáni a vymizely po vysazení léku. Nedoprovázely je histologické změny. Standardní sada in vitro a in vivo testů genotoxicity neprokázala mutagenní ani klastogenní potenciál přípravku. Studie na potkanech a králících neukázaly žádné nežádoucí účinky na plodnost ani na jiné parametry související s reprodukcí. 5. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulóza, hypromelóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení Průhledný PVC/Al blistr, krabička Balení obsahují 8, 14 nebo 28 tablet. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení. 6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 26/489/06-C 6/7

7 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DATUM REVIZE TEXTU /7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

sp.zn.: sukls111003/2012

sp.zn.: sukls111003/2012 sp.zn.: sukls111003/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Propanorm 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje propafenoni hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 150 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45 mg monohydrátu laktosy. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ACCOLATE 20 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zafirlukastum 20,0 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky: jedna potahovaná tableta obsahuje mj. 45

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU FORCAN- 50 FORCAN-150 FORCAN-200 Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: fluconazolum 50 mg, 150 mg nebo 200 mg v 1tvrdé tobolce;

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU APO-BICALUTAMID 150 Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SPORANOX perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje itraconazolum 10 mg Pomocné látky se známým účinkem:

Více

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg, resp. 150 mg. Pomocné látky viz bod 6.1.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg, resp. 150 mg. Pomocné látky viz bod 6.1. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. 4080/06 a 4081/06 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicaluplex 50 mg Bicaluplex 150 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CALUMID 50 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Jedna tableta přípravku Calumid

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls111644/2010 a sukls111651/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN 50 GENERICON, potahované tablety SERTRALIN 100 GENERICON, potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls70429-31/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Egilipid 10 mg Egilipid 20 mg Egilipid 40 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje simvastatinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls63890/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Riluzol PMCS 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg riluzolum. Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Venlafaxin Mylan 75 mg: Jedna tobolka obsahuje 84,86 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls148054/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Venlafaxin Mylan 75 mg Venlafaxin Mylan 150 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.z.sukls236752/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg v 1 tabletě.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 56,56 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina 50 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum 50 mg. Pomocné látky

Více

sp.zn. sukls104147/2011

sp.zn. sukls104147/2011 sp.zn. sukls104147/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAPCO 500 mg/65 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg. Úplný

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls160445-7/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ESCITALOPRAM ACCORD 5 mg potahované tablety ESCITALOPRAM ACCORD 10 mg potahované tablety ESCITALOPRAM

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicalutanorm 150 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v jedné potahované tabletě. Pomocná látka se známým účinkem:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls30652/2013 a sp.zn.: sukls114464/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIKALARD potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje bicalutamidum.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Oramellox 15 mg tablety dispergovatelné v ústech 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocné látky: E 421: mannitol 252,6 mg, E 420: sorbitol

Více

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IRESSA 250 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka: monohydrát laktosy 181 mg v jedné potahované tabletě. Příloha č. 3k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls100869/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bikauk 150 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 150 mg v

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Bílé až téměř bílé, oválné, potahované tablety (o rozměrech přibližně 8,1 x 5,6 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Escitalopram +pharma 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě oxalátu). Úplný seznam

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SERTRALIN IREX 50 mg SERTRALIN IREX 100 mg 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka sertralini hydrochloridum 55,90 nebo 111,8 mg v jedné potahované

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls41209/2008 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SIMIREX 20 mg SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Simirex 20 mg :Simvastatinum 20 mg v jedné potahované tabletě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 169,68 mg monohydrátu laktózy. Sp.zn. sukls196176/2014 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bjorgeina potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum. Pomocné látky se

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls276244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ibunex 400 mg potahované tablety Ibuprofenum 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 400

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls80219/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LOMIR SRO Tvrdá tobolka s prodlouženým uvolňováním SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více