Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)"

Transkript

1 Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013) MUDr. Rudolf Metelka, PhD. IIIinterní klinika FN Olomouc základní zdroje: Zadák et al: Intenzívní medicína ve vnitřním lékařství, 2007 Jabor et al.: Vnitřní prostředí, 2008 Klener et al.: Vnitřní lékařství,

2 ? 2

3 Poruchy vnitřního prostředí Poruchy hydratace Minerální dysbalance (Na-Cl,K, Ca Poruchy acidobázie 3

4 METABOLISMUS VODY A MINERÁLŮ Voda = základní prostředí IVT 5% CVT = celková tělesná voda ECT = extracelul. tekutina IST = interstitiální tekutina IVT = intravaskul. tekutina IST 15% ECT 20% ICT 40 a 35% CVT muži 60%, ženy 55% Pevné látky 40-45% Tělesná hmotnost 100%(CTH Objem a distribuci vody ovlivňují: věk (voda 62%, starší lidé 54 m-46 ž % stav organizmu (teplota, námaha apod.), obsah tuku pohlaví 4

5 Anamnéza -hmotnost Při sledování změn vnitřního prostředí, diagnostice poruch je komplexní přístup: -orgánový,nutriční stav před vznikem poruchy(předchorobí), zejm DM -farmakologická anamnesa -bilanční stav tekutin,diuresy,zvracení, průjmy apod. Somatické vyšetření (turgor,sliznice, tonus,edemy,tk,p, k.žíly,cžt, hmotnost) Laboratorní parametry akutně/vícekrát denně měnlivé denně bilancované možné výpočty KO,iontogram, osmolalita,glk odpady, deficity iontů orgán.specif.makrery, ABR klírensové metody index moč/serum metab.obrat 5

6 NORMÁLNÍ CESTY PŘÍSUNU VODY: 1. Příjem tekutin p.o. asi ml denně 2. Příjem vody potravou asi ml denně 3. Metabolická voda při oxidaci živin asi ml 100 g bílkovin ~ 35 ml vody 100 g cukrů ~ 60 ml 100 g tuků ~ 107 ml celkem ml denně 6

7 VÝDEJ VODY : 1. Diureza asi ml denně 2. Perspiratio insensibilis kůží ml denně plícemi ml denně teplota 39st: 1000 ml potem ml 3. Stolice asi ml celkem ml denně Anurie: pod 150ml/den Oligurie ml/den Polyurie = nad 3 000ml/den 7

8 Osmolalita Osmolalita (= osmotický tlak v 1 kg rozpustidla je přímo úměrná počtu částic) Serum mmol/kg (osmoticky aktivní jsou natrium, urea, bílkoviny, glykemie, exogenní látky-alkohol,manitol,...) Norma: - muži 290 ± 10 mmol/kg - ženy 285 ± 10 mmol/kg Stanovení osmolality - osmometrem - výpočtem mosm/kg= 2(P-Na) + P-urea +P glukóza Efektivní osmolalita tj. osmolalita, vyskytující se pouze v určitém kompartmentu /prostoru a zohledňující osmoticky efektivní =dominantní látky a řešící interpretační otázky presunu vody mezi těmito kompartmenty. Např. hyperglykemie, léčba mannitolem, hyperproteinemie... Efektivní osmotický tlak- je dán osm. gradientem mezi prostory tělesných tekutin a způsoben rozdílnou difuzibilitou osmoticky aktivních. látek. Je vždy nižší než celková osmotická síla prostředí.

9 Např. u diabetika s hyperglykemií v uremii: zvýšení močoviny (volně difuzibilní) vytváří sice vysokou celkovou osmolalitu, ale na rozhraní IST x ICT je efektivní osmot. tlak dán např.jen rozdílnou koncentrací glukozy, podle níž dochází k přesunu vody z ICT do IST. Může takto dojít druhotně k relativními snížení P- Na. 9

10 Hyperosmolární stavy 1.prostá dehydratace ztrátou čisté vody, DM koma,hyperosm.koma bez acidozy,popáleniny,selh.ledvin,sepse, akutní intoxikace látkami o malé molekule-alkohol, d.insipidus, nefrogenní d.insipidus.,tonutí ve slané vodě. Podkladem je zvýšení efektivní osmolality v ECT a přesun vody ICT 2. akutní katabolismus, šok. podkladem hyperosmolality je hromadění osmoticky aktivních katabolitů v buňkách. Výsledkem hypeosmolalita ICT proti ECT : přesun vody ICT ECT ECT 3.iatrogenní stavy: špatně dávk. parenterální či sondová výživa (hyperosmolární vaky) bez dostatečné dodávky krystaloidů, vody Klinicky: metabolická encefalopatie v důsledku difúzních neuronálních funkčních poruch s nespecif. motorickými symptomy..delirium..koma. Zejm.,žízeň,cefalea. U starších osob pocit žízně utlumen. Hemoragická encefalopatie (CT zmenšení mozku, xantochr. liquor s bílk zvýš. nad 0.5g/l,nespec.EEG) Akutní zvýšení natria nad 150mmol/l (osm nad 310 ), chronicky Na nad 160mmol/l(330osm/kg).

11 Hypoosmolární stavy Příčinou je metab. odpověď na trauma, nadbytek CTV, úhrada izotonické tekutiny vodou, chron. katabolismus, sladké tonutí, inadekv.sekrece ADH (SIADH) Klinicky: slabost, nevolnost, apatie, cefalea. Vzniká difúzní otok mozku a nebezpečí herniace mozk. kmene (bílkovina v liquoru je nízká, difúzní edem mozku CT) U akutních stavů: při poklesu Na pod 125mmol/l,osmolalita pod 265 mmol/kg U chronických Na pod 120/osm pod 250, resp. pod 250mmol/kg Korekce poruch osmolality by měla probíhat pomalu...celková změna mmol/kg H20 tj. Osm 2-4mmol/kg/hod...Natrium 1-2mmol/hod /24hod 11

12 Regulace objemu a osmolality tělesných tekutin úroveň senzorů- klíčový je efektivní cirkulující objem a osmolalita plasmy působící na -osmoreceptory hpth -mechanoreceptory v myocytech srdečních síní a komor -juxtaglomerulární aparát (juxtaglomerulární buňky a buňky macula denza) v blízkosti glomerulu, kde aff. a eff. arteriola přiléhá k dist. tubulu ledvin -baroreceptory aortální, karotického sinu efektory -systém sympatiku, RAAS, ADH-ledviny, natriuretické peptidy cílové tkáně - cévní tonus, ledviny (ionty a voda), GIT- příjem vody-dle žízně) Jde o efekt na 1.systémovou hemodynamiku 2.exkreci Na+... osmolalitu 3.exkreci vody... osmolalitu výsledný efekt: v regulacích je upřednostňována regulace osmotická před objemovou 12

13 Mechanizmy volumové a osmotické regulace plná čára pozitivní zpětná vazba přerušovaná čára negativní zpětná vazby

14 Změny iontů Na a Cl jsou vždy v těsné vazbě na změny vodního prostředí NATRIUM Koncentrace v plazmě mmol/l v moči mmol/l v buňkách 3 35 mmol/l Zásoba 54% v ECT ~ mmol P ř í j e m : V ý d e j : CHLORIDY ICT ~ mmol mmol/24 hod mmol/24 hod. (močí, stolicí 10mml/d) mmol/24 hod. (potem) Koncentrace v plazmě mmol/l (Ø 100) v buňkách 30 mmol/l Zásoba: ECT mmol P ř í j e m : V ý d e j : ICT mmol/l mmol/24 hod mmol/24 hod. 14

15 Poruchy metabolizmu sodíku Absolutní zvětšení zásob sodíku v těle -přísun p.os nebo parenterálně infúzemi (nutrič.vaky) - snížené vylučování ledvinami při -sekundárním hyperaldosteronizmus (ci jater, srd. selhání), -poruše tubulárních funkcí - snížení onkotického tlaku při hypalbuminemii -katabolizmus při hladovění se selháním NA/K pumpy Relativní zvýšení plasmatického natria -diabetes insipidus centrální, antiepileptika, - periferní(nefrogenní) interstic. nefritida, lithium, - tubulární poruše neschopnost reakce na ADH (toxic. vliv lithia, amfotericinb, vinblastin) -dehydratace se zvýšenou ztrátou bezsolutové /čisté vody, resp.ztráta vody je větší než ztráty Na

16 Syndrom hyperaldosteronizmu primární (Connův syndrom) adrenální adenom s převažující sekrecí aldosteronu), sekundární -prodloužení poločasu eliminace při jaterních chorobách, srdeční selhávání se sníženým srdečním výdejem, deplece sodíku, onemocnění ledvin typu nefróz, renálně podmíněné ztráty solí typu salt-losing nefropatie, Bartterův syndrom, terapie diuretiky, maligní hypertenze. Nejčatěji je sekundární navozený hypovolemií: aldosteron= zvyšuje tubulární zpětnou resorpci Na+, exkrecik+,h+, acidifikuje moč, druhotně alkalizuje krev.dochází k retenci vody. DG: anamnesa, klinická data pro vznik aldosteronizmu (relativní či absolutní hypovolemie efektivně cirkulujícího objemu, tubulopatie s absencí odpovědi na ADH-lithium, pozánětlivá,..) potvrzení lab- hypernatremie, minerály v seru a moči, odpady, osmolalita, komplexní biochemie, CŽT -nízké odpady Na, poměr Na/K v moči pro aldosteronizmus...u-na / U-K pod 1.0, Na k 10mmol/l hypochloremická alkalóza, aldosteron, PRA (výsledky nejsou pohotově)

17 Hladovění Jednou z nejčastějších příčin retence sodíku je katabolizmus a energetická nedostatečnost při hladovění, která vede k selhání NA /K poumpy stav který se nedá upravit omezením přísunu sodíku, ani diuretiky Úspěšná léčba: 1. příčinná (omezit iatrogenní přívod Na, léčba základ. on.) 2. zajištěný energetický přísun- energetická podpora s docílením anabolizmu s normalizací Na/K pumpy a mobilizací intracelulárního sodíku do ECT(úprava S-Na) 3.úprava hypalbuminemie-udržení tekutiny v cév. řečišti, zlepší glom.filtr. 4.v anabolické fázi korekce objemu K šetřícími diuretiky úspěšná 17

18 Deficit sodíku -absolutní ztráty zásob sodíku ledvinami, zvracením, průjmy, pocením s nevhodnou suplementací tekutin(ect) vodou,tj. tělesných tekutin,kde ztráty Na převažují nad ztrátami vody (snížený příjem sodíku (pití jen čisté vody, práce v horku, vysoké sport výkony s hypochloremickou alkalozou), u nemocných často v kombinaci se ztrátami diuretiky) -relativní ztráty do 3:prostoru v term. fázi onem. DG: únavenost, slabost, žízeň, křeče končetin,delirantní stavy. Hypotenze, dehydratace. Lab: Hyponatremie. U ztráty sodíku renálního původu(salt loosing nefritida) pak Na v moči > 30mmol/l. Při správné norm.renální adaptaci na deficit Na jsou odpady U-Na minimální. v ostatních testech jsou markery podporující dehydrataci (HTK, proteiny,cžt)

19 Léčba deficitu sodíku musí být opatrná a bilancovaná, protože většinou navazuje na jiná závažná onem., často v terminální fázi (srdeční selhání, ascitické stavy) bude-li úprava příliš rychlá může nastat Syndrom centrální pontinní a extrapontinní myelinolýzy (doporučeno zvyšovat sérovou hladinu max. o 1-2mmol/l/hod Th: prostá substituce -fyz. roztok ( 0.9% Na Cl) podle kontrol přidáváme hypertonický NaCl u edémových stavů diuretika+hypertonický roztok Na Cl při větších objemech NaCl(acidifikuje) sledujeme ABR a korigujeme pomocí NaHCO3 Nutno zhodnotit potřebu energetické podpory při katabolizmu(selhání Na/K pumpy)

20 praxe : 20

21 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady 1. klíčové je určit aktuální stav hydratace osmolární stav 2. Odhad nebo výpočet terapeutické dávky voda/ionty : a) korekční dávka b)substituční dávka dle odpadů 3. klinická a laboratorní kontrola efektu v odstupu?hod je nutná a upřednostňována 21

22 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady DĚLENÍ A. Fyziologická hydratace 1.Na v refer. mezích ( změna hmotnosti=0, Na norm)...zbývá jen substituce renálních a extraren.ztrát Th: bež. izotonické roztoky/glukoza 2.Fyziologická hydratace s hyponatremií příčina... hrazení ztrát pouze inf.g5% nebo pitím vody, traumata hypothalamu důsl. :pokles zásob Na v ECT, hmotnost norm...přesun vody ICT ECT Th: běžné izoton. inzúze... při extremních hypona je nutno hradit méně než vypočítáno!!!(na cílové Na jen o 5mmol/l vyšší než akutně zjištěná) korekční dávka Na+ mmol = na cílové Na=140mmol/l (Na +cílové - Na+ zjištěné) x F(0.6) x Celk.těl.hmotnost(CTH) pozn. F..faktor distr. prostoru muži 0.6, ženy Chronic. stavy: terapie kauzální, nutričně komplexní ( bývá hypo osm,na,hypoproteinemie 22

23 3. Fyziologická hydratace s hypernatremií Příčina: hyperton.infúze důsl.: přesun vody ICT ECT... výpočet nadbytku natria = CTH x 0.6 x (1-140 / Na zjištěné) Léčba:... diuretika a infúze G5% 23

24 B. Dehydratace - deficit vody ( nejčastěji bývá sdružen s hyper / hypoosmolaritou) Žízeň, únavnost, slabost, letargie Hmotnost Krevní tlak, ortostatická hypotenze Náplň krčních žil / nízký CŽT snížení hydratace kůže a sliznic(turgor, jazyk) Oligurie ml/den- Anurie 50ml/d Moč extrarenální porucha *sp. v. nad , osmolalita moče nad 600 mosm/l * osmol. moči/osm plasmy norm. nad 1.5, * urea moč/plasma norm. nad 5 renální porucha- izo hypotonická moč osm=pod 250mmol/kg, sp.v Na+ norm, zvýšené diabetes insipidus- df.dg. renální sp.v trvale, zlepšeno po desmopresinu Hematokrit nad 0.5 / event.pseudonormální Celk. plasmatická bílkovina zvýšena / pseudonormalizována Natrium serum nad 145 Hyperhydratace: symptomy : edémový stav 24

25 Dehydratace 1. Dehydratace s Na v referenčním rozmezí Izotonická dehydratace (hypovolemie) Souběh deficitu Na, vody = snížení ECT...žádné přesuny ICT x ECT Příč: Diuretika, pce ascitu,zvracení, průjem, popáleniny,ztráta do 3.prostoru (ascites,hydrothorax,ileus) Dg: laboratorně izotonie(na,osm) ale stoupá cb,htk. Hmotnost klesá Klinika: hrozí oběhový kolaps s oliguric. extraren.selh. ledvin,metab. acidoza Th: Izoton.roztoky..podává se 2/3 vypočteného ( dle hmotnosti) - odhadovaného) množství ke korekci substituční dávky dle ztrát... žaludeční šťávy..celk.dávka bývá vysoká 25

26 2. Dehydratace s hypo Na (Hypotonická dehydratace )... ztráta sodíku převažuje nad ztrátou vody... přesun vody z ICT ECT Hrazení ztrát ECT pitím čisté vody nebo infuzemi G5%, bez přísunu Na, m.addison, diuretika, spirolakton DG: snížení hmotnosti, hypona, vyšší bílk., hematokrit Korekce: 1. doplnění tekutin solnými roztoky (pravidlo úhrady 2/3 deficitu) 2. úhrada Na podle Dávka Na+ mmol = (Na Na + zjištěné) x F(0.6) x CTH Th: Fl/l až teprve v další fázi mírně hyperton.r.(+10% NACl) podle výsledků lab. 26

27 Dehydratace s hyperna (Hypertonická dehydratace )... izolovaný deficit čisté vody, chybí ztráty Na anebo se doplňuje objem přemírou hypertonických roztoků Příčina Pocení, DM s glykosurií, diabetes insipidus, iatrogenně mannitolem, hyperventilace,pití mořské vody nebo minerálek při velkém pocení... přesun vody z ICT ECT DG: klinicky známky dehydratace,sníž. hmotnost, hyperosmolalita, hyperna, normalizace nebo hyperproteinemie, vysoký hematokrit, hyperezotemie při poruše ren.eliminace 27

28 Th: postupné kroky a)deficit vody (litry) = (1 140/ Na zjištěné) ) x CTH x F(0.6) nebo b)korekce na známou předchozí hmotnost 1. při úhradě dehydratace při hyperna: G5%,G10% 2. pokračovat roztoky izotonickými nebo střídavě G5% + F 1/1=F1/2 ( dle hmotnosti,cžt), pak vyrovnávat dle mineralogramu!!!! objem doplňovat opatrně 1. pomalu, aby nedošlo k edemu mozku při příliš rychlých změnách buněčné osmolality 2. aby nedošlo k přelití objemově s překročením kard. rezervy (např. při nízkém onkotlaku bílk při hypalbuminemii malnutričních starých pac.) při předchozí oligoanurii na terenu AS či DM nefropatie pravidelně vzniká těžká tubulární porucha (vysoká pravděpodobnost s kreatinemií nad umol/l ) a ledviny nereagují pohotově diurezou na pouhou volumexpanzi dojde k převodnění a při snížené srd.rezervě k edemu plic. Proto po doplnění 1-2 litrů rozběhnout = podpořit diuresu kličkovými diuretiky ( mg Furosemid opakovaně výše dávky podle hodnoty kreatininu) při rozvinutí polyurie pak diuretika rychle z léčby stáhnout.suplementace kalia! 28

29 29

30 C. Hyperhydratace s normona (prostá hyperhydratace)... žádná změna efektivní osmolality...žádný přesun ICT x ECT DG: jedině podle tělesné hmotnosti, známky velmi dobré hydratace a edémový stav(lk selhání). příčina: hyperhydratace např. u selh. ledvin,srdce, přelití izoton. roztoky Klinicky: iniciálně bez symptomů, pak edemový stav Th: zastavit příjem solných roztoků, diuretika, léčba symptomů (LK selhánínitráty,diuretika,opiáty, ev.kardiotonika) 30

31 Hyperhydratace s hypona (hypotonická hyperhydratace)... přesun vody z ECT ICT... jde o intoxikaci vodou při hrazení- přelití hypotonic. roztoky, při endokrinních poruchách s nadbytkem ADH, oxytocinu, po opak. výplaších žaludku vodou... anebo stav term. fáze srd. slabosti, ascitické stavy při port. hypertenzi DG: hypo Na, hypo osmolalita, edémový stav, nárůst hmotnosti slabost, n auzea, otoky,cžt Th:1.Zastavit přísun iv. tekutin, kauzální léčba u symptomatických s hyperadh 2.fors. diuretiky + hypertonické roztoky Na (5%NaCl), roztok s kaliem, osmotická diuretika (mannitol), hemodiafiltrace NaCL 10% 1ml= 1.7mmol Na i Cl NaCl 5.8% 1ml= 1mmol Na i Cl NAHCO3 4.2% 1ml= 0.5mmol Na i HCO3 1 g NaCl obsahuje 17,0 mmol Na 1 g NaHCO3 obsahuje 12,0 mmol Na F 1/1 154 mmol/l NaCl 31

32 Hyperhydratace s hyperna (hypertonická hyperhydratace)...přesun tekutiny z ICT do ECT DG: zvýšena hmotnost, Na příčina... přelití hypertonic. roztoky (nutriční vaky), Cushingův, Connův sy, trosečníci pijí mořskou vodu DG: vysoké Na, osmolalita sera,cžt, symptomy: zvracení,prujem,plic. otok, delirium Výpočet nadbytku Na: Nadbytek Na= F(!0.2) x CTH ( Na+ zjištěné-137) Th: diuretika, hyperosmolalita se koriguje G5% 32

33 KALIUM *Draslíkové ionty jsou hlavními kationty intracelulárního prostoru. *Jsou nezbytné při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátů. K+ se účastní všech fosforylačních dějů v organizmu a proto souvisí s energetikou. * Jestliže převládají anabolické děje, zvyšuje se ukládání kalia v buňkách. Naopak při katabolizmu kalium buňky opouští. Koncentrace v plazmě 3,8 5,1 mmol/l (Ø 4,45) v buňkách mmol/l Zásoba: 2% v ECT 60 mmol 98% v ICT mmol P ř í j e m : mmol/24 hod. V ý d e j : mmol/24 hod. Hyperkalémie: mírná K 5,5 6,5 střední K 6,6 7,5 stav ohrožení (ekg změny těžká K nad 7,5 33

34 Pokles ph o 0.1 vede k vzestupu kalia sera o mmol/l 34

35 Koncentrace kalia stoupá: - zvýšený příjem (infuze, tablety) - nedostatečný výdej (nefropatie) - katabolismus (zánět, intoxikace, infekce) - únik kalia z buněk (ischemie-rhabdomyolýza!, acidoza) - insuficience nadledvinek - léčebná kumulace ACEI+ K + šetřící diuretika + KCl Koncentrace kalia klesá: - zvýšený výdej - polyurická fáze nefropatie - diuretika - průjem, zvracení,střevní píštěle - snížený příjem (hladovění) - alkaloza, přesun kalia do buněk, léčba DM acidozy inf. glukozy+inzulin 35

36 HYPOKALÉMIE klinický obraz Závisí na rychlosti vzniku a závažnosti hypokalémie. Chronická hypokalémie má zpravidla asymptomatický průběh. - adynamie až parezy, svalové záškuby při poklepu na sval - zácpa až paralytický ileus (také pareza močového měchýře) - hypo- až areflexie - EKG: oploštělá vlna T, deprese ST, přítomnost vlny U (U-vlna vyšší než T) - splynutí vln T a U, extrasystoly - hypokalemická nefropatie - metabolická alkalóza HYPERKALÉMIE klinický obraz Často oligosymptomatický průběh - event. neuromuskulární příznaky: parestezie (mravenčení kolem úst, trnutí jazyka), svalové záškuby, parezy - EKG ( mmol/l): vysoké špičaté T (ve tvaru stanu), poruchy srdeční vodivost (AV blokáda, Raménková blokáda), flutter nebo fibrilace komor, asystolie 36

37 Korekční výpočet hypokalemie (upravujeme nejen ECT ale i deficit v ICT) Až při zvládnutí katabolické situace,kdy není hypoxie a daří se p.o.výživa nemocného, upravila se acidobazická rovnováha je správný výpočet deficitu: mmol K + = CTH x 0.6 x (4.4- K+ zjištěné) x 3 +substituce ztrát K+ (močí,střevem) *u pacientů bez rychlého zlepšení volíme 1/3 vypočtené dávky a dlouhodobě (=opatrnější přístup, upravujeme deficit ECT) *Pokud kalium se příliš rychle upravuje- znamená to, že nepřechází do buněk, zůstává v ECT, korekci ukončujeme - omezíme, dokud se metabolicky nezlepší. *U oligurie jsme opatrní se substitucí Kalia, podáváme jen vypočtený deficit. 37

38 Substituční dávka kalia: diuresa x mmol/l kalia v moči 1 g KCl 13,5 mmol K 1 g KHCO3 10,0 mmol 1 g Kalc. citr. 9,0 mmol 10 ml 7,5% KCl 10 mmol K 10 ml 10% KCl 13,5 mmol K KH2PO4 13:8% 1ml = 1mmol K a l mmol P 38

39 Poznámky k léčbě hypokalemie Kalium v infuzi n e více jako 150 mmol (tj.15amp.7.5% KCL/24 h - rychlostí max. 20 mmol/hod (tj.2amp 7.5% KCL). - max.konc roztoku 40mmol/l, vyšší konc.centrální žilou Současně s kaliem hradíme i Mg, anabolicky s glukozou, podpoříme renální retenci spirolaktonem Koncentrace kalia v séru nepostihuje stav zásob, vždy nutná též bilance kalia v moči. Poznámky k léčbě hyperkalemie - Eliminace základní příčiny (rhabdomyolýza, nevhodné léky -G10%+inzulin,diuretika --iontoměniče (Ca resonium 2 odm co 3-4hod p.os nebo klysma) -dialyza při neúspěchu konz. th., při kritic.symptomech, nad 7 mmol/l CAVE sledovat ekg,abr ( ph x kalium) 39

40 KALCIUM Hlavními regulátory parathormon-zvyšuje kalcitonin- snižuje, aktivní mtb vit.d3 Koncentrace -v plazmě mmol/l Zásoba: P ř í j e m : V ý d e j : 25% močí -ionizované difuzibilní mmol/l (50%) - (7%) volné a vázané s komplexy s fosfáty,citráty,bikarbonátem -vázané na bílkoviny, nedifuzibilní mmol/l (43%) 99% kosti mmol/24 hod ,5 mmol/24 hod.,odh: du-ca=kg x 0.1mmol/24h 75% výdej stolicí Hyperkalcemie : bývá u myelomu, metastáz, polytrauma kostí, hyperparathyreóza Při hodnotách nad 3.5 poruchy vitálních funkcí (CNS, srdce, renální Hypokalcemie : deficit vit D, hypoparatyroóza do 24h po totální strumectomii- parathyroidectomii, porucha resorpce-průjmy (m.crohn, poresekční sy), nadbytek fosfátů-chri, při nekrotizující pankreatitidě,po velkých převodech EM (3-5 TU a více..

41 Hyperkalcemie- KLINICKÝ OBRAZ Slabost, letargie, nechutenství, zmatenost, emoční labilita-psychoza-koma Zvracení, polyurie, žízeň (při prolong. stavu váhový úbytek). DG:Myslet na dg., Ekg, sérové kalcium, osmolalita, plasm. bílkoviny(paraprotein) Th: příčina +zavodnění centrální žílou(cžt)...řádově litry tekutin + paralelně s doplněním ECT diuretika (fors mg/h +Iv bifosfonáty(pamidronát 20-60mg/3hod), chron. p.o.70mg 1x d + kortikoidy (60-120mg Prednison/den) při nádorovém on. +méně dop.kalcitonin (miacalcic 1-2x 200jed./den nasal spr. Specif. stavy: -u sek.hyperparathyreozy -u carcinomu parathyroidei s hyperparath. +cinakalcet(prep.mimpara) senzitizer citlivosti PTH receptoru pro kalcium na povrchu hlav. bb. příštít. tělísek, když operace provedena(pth trvá) anebo nelze operovat dialýza je alternativou akutní léčby v nedostatku času(ca nad 3.5-4mmol/l) a při neúspěchu konzev. léčby 41

42 Hypokalcemie- Při poruše rovnováhy iontů symptomy: Sent Gyorgyi: K x P04x HCO3 alkaloza koeficientu Ca x Mg x H acidóza Klinicky: Parestesie, hyperreflexie (Chvostek), dysartrie,fascikulace, tetanické keče, podrážděnost Vhodné posuzovat Lab: Ca, ev. ion. Ca,P,K,Mg,ABR, celk.bílk,ekg Th: Podle příčiny + symptomatická Calcium gluconicum 10% mmol Ca,10ml obsahuje 90mg element. kalcia tj.2.2mmol Ca /10ml...max rychlost podání je 50mg/min 1.akutně 10-20ml 10% Ca gluc x do vymiz.symptomů, cílové Ca = mmol/l s monitorací ekg, zvýš. opatrnost u pac. léčených digitalisem 2.infúze: těžká hypokalcemie- až 0.45mmol/l/kg tj 2ml/kg hmot.(...14 amp/24h běžně G5% ml Ca cluc, po 6h G5%+15ml(s další inf.vždy +5ml Ca gl.více). 3. antikonvulsiva: fenytoin, fenobarbital,benzodiazepin. 4.aktivní D3 tachystin 3x5-10gtt(sled. Ca!), Rocaltrol g/den p.o.calcium 200mg až 500mg CaCO3 co 2hod 42

43 43

44 Poruchy metabolizmu hořčíku -intracelulární kationt, nutný pro mtb nukleotidfosfátů,dna,rna - plasm.vazba na bílkoviny 30%, -eliminace GF,s tubulární resorpcí 92-98%. -norm hodnoty mmol/l, hodnotnější je hladina Mg-ery Hypomagnesemie -sérum pod 0.74mmol/l Etio: často společně s hypok+,ca2+ : nízký příjem v Mg stále ochuzovaných potravinách, katabolizmus, sy krátkého střeva, steatorea, polyurie-tubulární poruchy, diuretika, alkoholizmus. Sympt: <0,5mmol/l, parestesie, křeče, slabost,desorientace,arytmie Léčba:-základní příčina -sympt. při křečích je předpoklad deficitu 0.5-1mmol Mg/kg i.v. :10ml 10% MGSO4 obsahuje 1gMgSO4, tj.4mmol Mg pomalou aplikací Magn.sulfuricum 10-20%, /kg..25mmol/1.den zbytek během dalších 2-3 dnů 44 -udržovací p.o. : Magn. lacticum, popř. s B6(pyridoxin),Zn

45 Hypermagnesemie Etiol: nadměrný příjem Mg, zejm při ledvinném selhávání, abúzus antacid Sympt.: nad 1.2mmol/l nauzea, zvracení, letargie, hypotenze, návaly. Léčba: forsírovaná diuresa -kličková diuretika+volumexpanze. anatagonista půsopbení = Ca gluconicum 45

46 Poruchy metabolizmu fosforu -zaujímá 1% tělesné hmotnosti,většinou ve formě hydroxyapatitu kostí. buněčný aniont (buněčný pufr), funkčně významný při všech fosforylacích mtb. -sérum: 0,8-1,6mmol/l Hyperfosfatémie -nad 2.0mmol/l lehká -3.0 těžká Etiol: při ledvinném selhávání,hypoca2+, hypoparath, alkoholizmus, katabolizmus Léčba podle patogeneze: snížení resorpce P: snížit příjem, CaCO3tb vazače fosfátů(po se vznikem sraženin v GIT-sevelamer-prep.Renagel), hemodialýza léčba kostní nemoci u chronické ren. insuficience, při HD: Ca, vitamind3, forsírovaná vodní diuresa, 46

47 Hypofosfatémie -pod 0.7mmol/l Etiol: hladovění, malnutrice, stress, karence vit D, abúzus antacid zvýšené ztráty P ledvinami- porucha resorpce fosfátů při deficitu vitd,hyperkorticizmu a diabetu Sympt.: důsledkem je pokračující malnutrice (zábrana tvorby ATP encefalopatie, desorientace,parestesie, křeče, sval.slabost a parézy (dech.svaly) nedostatek P se projeví zejm při zvýš. spotřebě při realimentaci (tkáňová hypoxie, arytmie-asystolie, parézy) Terapie: iv: 13.5% KH2PO4...1ml=1mmol K1 a 1mmol P- 10% Na2HPO4...1ml=0.6mmol Na+ a 0.3mmol P- fosfolipidy tuk.emulzí denní dávka 0.5mmolkg/den,rychlost 10mmol/hod 47

48 Celková bilance bílkovin cb 60-80g/l Albumin 32-45g/l akutně hypalbuminemie..odpověď na trauma -přesun do intersticia(zánětu), pokles syntézy a katabolismus- dysproteinemie se upraví spontánně chronické ztráty- katabolismus, přesun z tkání do ECT k udržení koloidně osm. tlaku na konci kapiláry- na venózním konci Sledování malnutrice: podle poločasu albuminu.. 20 dní, transferin 7.5dne prealbumin 1.9 dne Terapie albuminem v akut. stavech je možná, ale 50-80% infund. albuminu je ztraceno katabolismem.proto indikace je u hladiny pod 25g/l (20g/l 48

49 Urea v moči Referenční meze du: mmol/d Široký rozsah je dán závislostí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování močoviny je mírou katabolismu bílkovin a v hypermetabolických stavech i rychlostí glukoneogeneze. Stanovení urey v moči umožňuje hodnotit ztráty celkového dusíku močí a tím i dusíkovou bilanci. Postup: odhad g N/den = urea mmol/d. 0,0336 Faktor 0,0336 vzniká součinem hodnoty 0,028 (tj. přepočtu mmol urey na g N urey) a hodnoty 1,2 (tj. přepočtu ztráty celkového N za předpokladu, že N urey tvoří přibližně 84 % celkového N v moči). Příklad: Ztráty dusíku: diuréza změřená = 2,5 l moči/den stanovená koncentrace močoviny ve vzorku sbírané moči = 320 mmol/l vyloučené množství urey = 800 mmol/d (320x2,5) odhad ztrát dusíku za den = 800 x 0,0336 = 26,88 g N/d Odhad ztrát bílkovin (svaloviny): Na každý gram N bylo katabolizováno 6,25 g bílkovin (bílkoviny obsahují asi 16 hmotn.% dusíku) a toto množství odpovídá přibližně 25 g svalové tkáně. V našem příkladu je tedy ekvivalent ztracené svalové tkáně: 26,88 x 25 = 672 g. Nemocný neztrácí ovšem zejména zpočátku jen svalovou tkáň, ale na ztrátě se podílejí i bílkoviny s krátkým poločasem, které tvoří enzymovou výbavu zažívacího traktu a jater. 49

50 50

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec 2003 1 Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5%

Více

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN

CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN CHRONICKÁ INSUFICIENCE A SELHÁNÍ LEDVIN Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta. 23. října 2011 VFU Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Sborník k semináři na téma: Monitoring pacienta 23. října 2011 VFU Brno Tento seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky 1

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost

PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ. Geriatric profile Large Check up profile. kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost PROFILOVÁ VYŠETŘENÍ Geriatric profile Large Check up profile kvalita rychlost efektivita přesnost spolehlivost komplexnost Referenční laboratoře IDEXX VET. MED. LAB Vážení zákazníci, Rádi bychom Vám představili

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy. J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická Diagnostika a léčba poruch acidobazické rovnováhy J. Vymětal 3. interní klinika nefrologická, revmatologická a endokrinologická ph alkalita/acidita vnitřního prostředí 7,4 ± 0,04 mmol/l pco 2 respirační

Více

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti

Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti 312 Přehledové články Hyponatremie: diagnostický postup a nové léčebné možnosti MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Hyponatremie (pokles koncentrace Na + v séru pod dolní mez

Více

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta

Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Ošetřovatelský proces hemodialyzovaného pacienta Bakalářská práce Autor: Obor: Sylva Linhová, DiS.

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21

www.cymedica.com Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 www.cymedica.com 22. číslo - květen 2010 str. 1 str. 9 str. 21 Klinická biochemie Pankreatitida u psů IDEXX Learning Center Obsah 22. čísla: Klinická biochemie interpretace vybraných biochemických parametrů

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Actelsar HCT 80 mg/25 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod

Více

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi Vademecum Poděkování Velkou zásluhu na vysoké kvalitě tohoto Vademeca má skutečnost, že využívá nejnovějších informací z oblasti výživy publikovaných v knize Basics in Clinical Nutrition (ESPEN, 2004),

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška

Patobiochemie 3. biochemické poruchy. vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014. Vendy a Maruška Patobiochemie 3 biochemické poruchy vypracované otázky ke zkoušce 2013/2014 Vendy a Maruška Zdroje: WikiSkripta, MedicaBaze, Antioxidanty ve zdraví a nemoci (S. Štípek), Patobiochemie buňky (J. Masopust,

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

Kosatíková Z. Zadražil J.

Kosatíková Z. Zadražil J. Kosatíková Z. Zadražil J. III. interní klinika NRE FN a LF UP Olomouc NOVINKY Z VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ Definice akutního selhání ledvin (ASL) ASL je náhlý, často reverzibilní pokles vylučovací a metabolické

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky

Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky Akutní stavy ve vnitřním lékařství (pokračování) klinické poznámky MUDr. Rudolf Metelka, PhD. 2012 Akutní stavy ve vnitřním lékařství 2.Dýchací systém Respirační insuficience - Akutní - Chronická akutně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje fosinoprilum natricum 20 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls221107/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MONACE COMBI 20 mg/12,5 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje

Více

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie MUDr. Miroslava Navrátilová interní a nutriční konziliář FN Brno Poradna pro poruchy metabolismu a výživy Psychiatrická klinika

Více