Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013)"

Transkript

1 Poruchy vnitřního prostředí ve vnitřním lékařství- klinické poznámky (2013) MUDr. Rudolf Metelka, PhD. IIIinterní klinika FN Olomouc základní zdroje: Zadák et al: Intenzívní medicína ve vnitřním lékařství, 2007 Jabor et al.: Vnitřní prostředí, 2008 Klener et al.: Vnitřní lékařství,

2 ? 2

3 Poruchy vnitřního prostředí Poruchy hydratace Minerální dysbalance (Na-Cl,K, Ca Poruchy acidobázie 3

4 METABOLISMUS VODY A MINERÁLŮ Voda = základní prostředí IVT 5% CVT = celková tělesná voda ECT = extracelul. tekutina IST = interstitiální tekutina IVT = intravaskul. tekutina IST 15% ECT 20% ICT 40 a 35% CVT muži 60%, ženy 55% Pevné látky 40-45% Tělesná hmotnost 100%(CTH Objem a distribuci vody ovlivňují: věk (voda 62%, starší lidé 54 m-46 ž % stav organizmu (teplota, námaha apod.), obsah tuku pohlaví 4

5 Anamnéza -hmotnost Při sledování změn vnitřního prostředí, diagnostice poruch je komplexní přístup: -orgánový,nutriční stav před vznikem poruchy(předchorobí), zejm DM -farmakologická anamnesa -bilanční stav tekutin,diuresy,zvracení, průjmy apod. Somatické vyšetření (turgor,sliznice, tonus,edemy,tk,p, k.žíly,cžt, hmotnost) Laboratorní parametry akutně/vícekrát denně měnlivé denně bilancované možné výpočty KO,iontogram, osmolalita,glk odpady, deficity iontů orgán.specif.makrery, ABR klírensové metody index moč/serum metab.obrat 5

6 NORMÁLNÍ CESTY PŘÍSUNU VODY: 1. Příjem tekutin p.o. asi ml denně 2. Příjem vody potravou asi ml denně 3. Metabolická voda při oxidaci živin asi ml 100 g bílkovin ~ 35 ml vody 100 g cukrů ~ 60 ml 100 g tuků ~ 107 ml celkem ml denně 6

7 VÝDEJ VODY : 1. Diureza asi ml denně 2. Perspiratio insensibilis kůží ml denně plícemi ml denně teplota 39st: 1000 ml potem ml 3. Stolice asi ml celkem ml denně Anurie: pod 150ml/den Oligurie ml/den Polyurie = nad 3 000ml/den 7

8 Osmolalita Osmolalita (= osmotický tlak v 1 kg rozpustidla je přímo úměrná počtu částic) Serum mmol/kg (osmoticky aktivní jsou natrium, urea, bílkoviny, glykemie, exogenní látky-alkohol,manitol,...) Norma: - muži 290 ± 10 mmol/kg - ženy 285 ± 10 mmol/kg Stanovení osmolality - osmometrem - výpočtem mosm/kg= 2(P-Na) + P-urea +P glukóza Efektivní osmolalita tj. osmolalita, vyskytující se pouze v určitém kompartmentu /prostoru a zohledňující osmoticky efektivní =dominantní látky a řešící interpretační otázky presunu vody mezi těmito kompartmenty. Např. hyperglykemie, léčba mannitolem, hyperproteinemie... Efektivní osmotický tlak- je dán osm. gradientem mezi prostory tělesných tekutin a způsoben rozdílnou difuzibilitou osmoticky aktivních. látek. Je vždy nižší než celková osmotická síla prostředí.

9 Např. u diabetika s hyperglykemií v uremii: zvýšení močoviny (volně difuzibilní) vytváří sice vysokou celkovou osmolalitu, ale na rozhraní IST x ICT je efektivní osmot. tlak dán např.jen rozdílnou koncentrací glukozy, podle níž dochází k přesunu vody z ICT do IST. Může takto dojít druhotně k relativními snížení P- Na. 9

10 Hyperosmolární stavy 1.prostá dehydratace ztrátou čisté vody, DM koma,hyperosm.koma bez acidozy,popáleniny,selh.ledvin,sepse, akutní intoxikace látkami o malé molekule-alkohol, d.insipidus, nefrogenní d.insipidus.,tonutí ve slané vodě. Podkladem je zvýšení efektivní osmolality v ECT a přesun vody ICT 2. akutní katabolismus, šok. podkladem hyperosmolality je hromadění osmoticky aktivních katabolitů v buňkách. Výsledkem hypeosmolalita ICT proti ECT : přesun vody ICT ECT ECT 3.iatrogenní stavy: špatně dávk. parenterální či sondová výživa (hyperosmolární vaky) bez dostatečné dodávky krystaloidů, vody Klinicky: metabolická encefalopatie v důsledku difúzních neuronálních funkčních poruch s nespecif. motorickými symptomy..delirium..koma. Zejm.,žízeň,cefalea. U starších osob pocit žízně utlumen. Hemoragická encefalopatie (CT zmenšení mozku, xantochr. liquor s bílk zvýš. nad 0.5g/l,nespec.EEG) Akutní zvýšení natria nad 150mmol/l (osm nad 310 ), chronicky Na nad 160mmol/l(330osm/kg).

11 Hypoosmolární stavy Příčinou je metab. odpověď na trauma, nadbytek CTV, úhrada izotonické tekutiny vodou, chron. katabolismus, sladké tonutí, inadekv.sekrece ADH (SIADH) Klinicky: slabost, nevolnost, apatie, cefalea. Vzniká difúzní otok mozku a nebezpečí herniace mozk. kmene (bílkovina v liquoru je nízká, difúzní edem mozku CT) U akutních stavů: při poklesu Na pod 125mmol/l,osmolalita pod 265 mmol/kg U chronických Na pod 120/osm pod 250, resp. pod 250mmol/kg Korekce poruch osmolality by měla probíhat pomalu...celková změna mmol/kg H20 tj. Osm 2-4mmol/kg/hod...Natrium 1-2mmol/hod /24hod 11

12 Regulace objemu a osmolality tělesných tekutin úroveň senzorů- klíčový je efektivní cirkulující objem a osmolalita plasmy působící na -osmoreceptory hpth -mechanoreceptory v myocytech srdečních síní a komor -juxtaglomerulární aparát (juxtaglomerulární buňky a buňky macula denza) v blízkosti glomerulu, kde aff. a eff. arteriola přiléhá k dist. tubulu ledvin -baroreceptory aortální, karotického sinu efektory -systém sympatiku, RAAS, ADH-ledviny, natriuretické peptidy cílové tkáně - cévní tonus, ledviny (ionty a voda), GIT- příjem vody-dle žízně) Jde o efekt na 1.systémovou hemodynamiku 2.exkreci Na+... osmolalitu 3.exkreci vody... osmolalitu výsledný efekt: v regulacích je upřednostňována regulace osmotická před objemovou 12

13 Mechanizmy volumové a osmotické regulace plná čára pozitivní zpětná vazba přerušovaná čára negativní zpětná vazby

14 Změny iontů Na a Cl jsou vždy v těsné vazbě na změny vodního prostředí NATRIUM Koncentrace v plazmě mmol/l v moči mmol/l v buňkách 3 35 mmol/l Zásoba 54% v ECT ~ mmol P ř í j e m : V ý d e j : CHLORIDY ICT ~ mmol mmol/24 hod mmol/24 hod. (močí, stolicí 10mml/d) mmol/24 hod. (potem) Koncentrace v plazmě mmol/l (Ø 100) v buňkách 30 mmol/l Zásoba: ECT mmol P ř í j e m : V ý d e j : ICT mmol/l mmol/24 hod mmol/24 hod. 14

15 Poruchy metabolizmu sodíku Absolutní zvětšení zásob sodíku v těle -přísun p.os nebo parenterálně infúzemi (nutrič.vaky) - snížené vylučování ledvinami při -sekundárním hyperaldosteronizmus (ci jater, srd. selhání), -poruše tubulárních funkcí - snížení onkotického tlaku při hypalbuminemii -katabolizmus při hladovění se selháním NA/K pumpy Relativní zvýšení plasmatického natria -diabetes insipidus centrální, antiepileptika, - periferní(nefrogenní) interstic. nefritida, lithium, - tubulární poruše neschopnost reakce na ADH (toxic. vliv lithia, amfotericinb, vinblastin) -dehydratace se zvýšenou ztrátou bezsolutové /čisté vody, resp.ztráta vody je větší než ztráty Na

16 Syndrom hyperaldosteronizmu primární (Connův syndrom) adrenální adenom s převažující sekrecí aldosteronu), sekundární -prodloužení poločasu eliminace při jaterních chorobách, srdeční selhávání se sníženým srdečním výdejem, deplece sodíku, onemocnění ledvin typu nefróz, renálně podmíněné ztráty solí typu salt-losing nefropatie, Bartterův syndrom, terapie diuretiky, maligní hypertenze. Nejčatěji je sekundární navozený hypovolemií: aldosteron= zvyšuje tubulární zpětnou resorpci Na+, exkrecik+,h+, acidifikuje moč, druhotně alkalizuje krev.dochází k retenci vody. DG: anamnesa, klinická data pro vznik aldosteronizmu (relativní či absolutní hypovolemie efektivně cirkulujícího objemu, tubulopatie s absencí odpovědi na ADH-lithium, pozánětlivá,..) potvrzení lab- hypernatremie, minerály v seru a moči, odpady, osmolalita, komplexní biochemie, CŽT -nízké odpady Na, poměr Na/K v moči pro aldosteronizmus...u-na / U-K pod 1.0, Na k 10mmol/l hypochloremická alkalóza, aldosteron, PRA (výsledky nejsou pohotově)

17 Hladovění Jednou z nejčastějších příčin retence sodíku je katabolizmus a energetická nedostatečnost při hladovění, která vede k selhání NA /K poumpy stav který se nedá upravit omezením přísunu sodíku, ani diuretiky Úspěšná léčba: 1. příčinná (omezit iatrogenní přívod Na, léčba základ. on.) 2. zajištěný energetický přísun- energetická podpora s docílením anabolizmu s normalizací Na/K pumpy a mobilizací intracelulárního sodíku do ECT(úprava S-Na) 3.úprava hypalbuminemie-udržení tekutiny v cév. řečišti, zlepší glom.filtr. 4.v anabolické fázi korekce objemu K šetřícími diuretiky úspěšná 17

18 Deficit sodíku -absolutní ztráty zásob sodíku ledvinami, zvracením, průjmy, pocením s nevhodnou suplementací tekutin(ect) vodou,tj. tělesných tekutin,kde ztráty Na převažují nad ztrátami vody (snížený příjem sodíku (pití jen čisté vody, práce v horku, vysoké sport výkony s hypochloremickou alkalozou), u nemocných často v kombinaci se ztrátami diuretiky) -relativní ztráty do 3:prostoru v term. fázi onem. DG: únavenost, slabost, žízeň, křeče končetin,delirantní stavy. Hypotenze, dehydratace. Lab: Hyponatremie. U ztráty sodíku renálního původu(salt loosing nefritida) pak Na v moči > 30mmol/l. Při správné norm.renální adaptaci na deficit Na jsou odpady U-Na minimální. v ostatních testech jsou markery podporující dehydrataci (HTK, proteiny,cžt)

19 Léčba deficitu sodíku musí být opatrná a bilancovaná, protože většinou navazuje na jiná závažná onem., často v terminální fázi (srdeční selhání, ascitické stavy) bude-li úprava příliš rychlá může nastat Syndrom centrální pontinní a extrapontinní myelinolýzy (doporučeno zvyšovat sérovou hladinu max. o 1-2mmol/l/hod Th: prostá substituce -fyz. roztok ( 0.9% Na Cl) podle kontrol přidáváme hypertonický NaCl u edémových stavů diuretika+hypertonický roztok Na Cl při větších objemech NaCl(acidifikuje) sledujeme ABR a korigujeme pomocí NaHCO3 Nutno zhodnotit potřebu energetické podpory při katabolizmu(selhání Na/K pumpy)

20 praxe : 20

21 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady 1. klíčové je určit aktuální stav hydratace osmolární stav 2. Odhad nebo výpočet terapeutické dávky voda/ionty : a) korekční dávka b)substituční dávka dle odpadů 3. klinická a laboratorní kontrola efektu v odstupu?hod je nutná a upřednostňována 21

22 Hodnocení poruch vodního a iontového metabolismu-předpoklady DĚLENÍ A. Fyziologická hydratace 1.Na v refer. mezích ( změna hmotnosti=0, Na norm)...zbývá jen substituce renálních a extraren.ztrát Th: bež. izotonické roztoky/glukoza 2.Fyziologická hydratace s hyponatremií příčina... hrazení ztrát pouze inf.g5% nebo pitím vody, traumata hypothalamu důsl. :pokles zásob Na v ECT, hmotnost norm...přesun vody ICT ECT Th: běžné izoton. inzúze... při extremních hypona je nutno hradit méně než vypočítáno!!!(na cílové Na jen o 5mmol/l vyšší než akutně zjištěná) korekční dávka Na+ mmol = na cílové Na=140mmol/l (Na +cílové - Na+ zjištěné) x F(0.6) x Celk.těl.hmotnost(CTH) pozn. F..faktor distr. prostoru muži 0.6, ženy Chronic. stavy: terapie kauzální, nutričně komplexní ( bývá hypo osm,na,hypoproteinemie 22

23 3. Fyziologická hydratace s hypernatremií Příčina: hyperton.infúze důsl.: přesun vody ICT ECT... výpočet nadbytku natria = CTH x 0.6 x (1-140 / Na zjištěné) Léčba:... diuretika a infúze G5% 23

24 B. Dehydratace - deficit vody ( nejčastěji bývá sdružen s hyper / hypoosmolaritou) Žízeň, únavnost, slabost, letargie Hmotnost Krevní tlak, ortostatická hypotenze Náplň krčních žil / nízký CŽT snížení hydratace kůže a sliznic(turgor, jazyk) Oligurie ml/den- Anurie 50ml/d Moč extrarenální porucha *sp. v. nad , osmolalita moče nad 600 mosm/l * osmol. moči/osm plasmy norm. nad 1.5, * urea moč/plasma norm. nad 5 renální porucha- izo hypotonická moč osm=pod 250mmol/kg, sp.v Na+ norm, zvýšené diabetes insipidus- df.dg. renální sp.v trvale, zlepšeno po desmopresinu Hematokrit nad 0.5 / event.pseudonormální Celk. plasmatická bílkovina zvýšena / pseudonormalizována Natrium serum nad 145 Hyperhydratace: symptomy : edémový stav 24

25 Dehydratace 1. Dehydratace s Na v referenčním rozmezí Izotonická dehydratace (hypovolemie) Souběh deficitu Na, vody = snížení ECT...žádné přesuny ICT x ECT Příč: Diuretika, pce ascitu,zvracení, průjem, popáleniny,ztráta do 3.prostoru (ascites,hydrothorax,ileus) Dg: laboratorně izotonie(na,osm) ale stoupá cb,htk. Hmotnost klesá Klinika: hrozí oběhový kolaps s oliguric. extraren.selh. ledvin,metab. acidoza Th: Izoton.roztoky..podává se 2/3 vypočteného ( dle hmotnosti) - odhadovaného) množství ke korekci substituční dávky dle ztrát... žaludeční šťávy..celk.dávka bývá vysoká 25

26 2. Dehydratace s hypo Na (Hypotonická dehydratace )... ztráta sodíku převažuje nad ztrátou vody... přesun vody z ICT ECT Hrazení ztrát ECT pitím čisté vody nebo infuzemi G5%, bez přísunu Na, m.addison, diuretika, spirolakton DG: snížení hmotnosti, hypona, vyšší bílk., hematokrit Korekce: 1. doplnění tekutin solnými roztoky (pravidlo úhrady 2/3 deficitu) 2. úhrada Na podle Dávka Na+ mmol = (Na Na + zjištěné) x F(0.6) x CTH Th: Fl/l až teprve v další fázi mírně hyperton.r.(+10% NACl) podle výsledků lab. 26

27 Dehydratace s hyperna (Hypertonická dehydratace )... izolovaný deficit čisté vody, chybí ztráty Na anebo se doplňuje objem přemírou hypertonických roztoků Příčina Pocení, DM s glykosurií, diabetes insipidus, iatrogenně mannitolem, hyperventilace,pití mořské vody nebo minerálek při velkém pocení... přesun vody z ICT ECT DG: klinicky známky dehydratace,sníž. hmotnost, hyperosmolalita, hyperna, normalizace nebo hyperproteinemie, vysoký hematokrit, hyperezotemie při poruše ren.eliminace 27

28 Th: postupné kroky a)deficit vody (litry) = (1 140/ Na zjištěné) ) x CTH x F(0.6) nebo b)korekce na známou předchozí hmotnost 1. při úhradě dehydratace při hyperna: G5%,G10% 2. pokračovat roztoky izotonickými nebo střídavě G5% + F 1/1=F1/2 ( dle hmotnosti,cžt), pak vyrovnávat dle mineralogramu!!!! objem doplňovat opatrně 1. pomalu, aby nedošlo k edemu mozku při příliš rychlých změnách buněčné osmolality 2. aby nedošlo k přelití objemově s překročením kard. rezervy (např. při nízkém onkotlaku bílk při hypalbuminemii malnutričních starých pac.) při předchozí oligoanurii na terenu AS či DM nefropatie pravidelně vzniká těžká tubulární porucha (vysoká pravděpodobnost s kreatinemií nad umol/l ) a ledviny nereagují pohotově diurezou na pouhou volumexpanzi dojde k převodnění a při snížené srd.rezervě k edemu plic. Proto po doplnění 1-2 litrů rozběhnout = podpořit diuresu kličkovými diuretiky ( mg Furosemid opakovaně výše dávky podle hodnoty kreatininu) při rozvinutí polyurie pak diuretika rychle z léčby stáhnout.suplementace kalia! 28

29 29

30 C. Hyperhydratace s normona (prostá hyperhydratace)... žádná změna efektivní osmolality...žádný přesun ICT x ECT DG: jedině podle tělesné hmotnosti, známky velmi dobré hydratace a edémový stav(lk selhání). příčina: hyperhydratace např. u selh. ledvin,srdce, přelití izoton. roztoky Klinicky: iniciálně bez symptomů, pak edemový stav Th: zastavit příjem solných roztoků, diuretika, léčba symptomů (LK selhánínitráty,diuretika,opiáty, ev.kardiotonika) 30

31 Hyperhydratace s hypona (hypotonická hyperhydratace)... přesun vody z ECT ICT... jde o intoxikaci vodou při hrazení- přelití hypotonic. roztoky, při endokrinních poruchách s nadbytkem ADH, oxytocinu, po opak. výplaších žaludku vodou... anebo stav term. fáze srd. slabosti, ascitické stavy při port. hypertenzi DG: hypo Na, hypo osmolalita, edémový stav, nárůst hmotnosti slabost, n auzea, otoky,cžt Th:1.Zastavit přísun iv. tekutin, kauzální léčba u symptomatických s hyperadh 2.fors. diuretiky + hypertonické roztoky Na (5%NaCl), roztok s kaliem, osmotická diuretika (mannitol), hemodiafiltrace NaCL 10% 1ml= 1.7mmol Na i Cl NaCl 5.8% 1ml= 1mmol Na i Cl NAHCO3 4.2% 1ml= 0.5mmol Na i HCO3 1 g NaCl obsahuje 17,0 mmol Na 1 g NaHCO3 obsahuje 12,0 mmol Na F 1/1 154 mmol/l NaCl 31

32 Hyperhydratace s hyperna (hypertonická hyperhydratace)...přesun tekutiny z ICT do ECT DG: zvýšena hmotnost, Na příčina... přelití hypertonic. roztoky (nutriční vaky), Cushingův, Connův sy, trosečníci pijí mořskou vodu DG: vysoké Na, osmolalita sera,cžt, symptomy: zvracení,prujem,plic. otok, delirium Výpočet nadbytku Na: Nadbytek Na= F(!0.2) x CTH ( Na+ zjištěné-137) Th: diuretika, hyperosmolalita se koriguje G5% 32

33 KALIUM *Draslíkové ionty jsou hlavními kationty intracelulárního prostoru. *Jsou nezbytné při tvorbě i rozpadu makroergních fosfátů. K+ se účastní všech fosforylačních dějů v organizmu a proto souvisí s energetikou. * Jestliže převládají anabolické děje, zvyšuje se ukládání kalia v buňkách. Naopak při katabolizmu kalium buňky opouští. Koncentrace v plazmě 3,8 5,1 mmol/l (Ø 4,45) v buňkách mmol/l Zásoba: 2% v ECT 60 mmol 98% v ICT mmol P ř í j e m : mmol/24 hod. V ý d e j : mmol/24 hod. Hyperkalémie: mírná K 5,5 6,5 střední K 6,6 7,5 stav ohrožení (ekg změny těžká K nad 7,5 33

34 Pokles ph o 0.1 vede k vzestupu kalia sera o mmol/l 34

35 Koncentrace kalia stoupá: - zvýšený příjem (infuze, tablety) - nedostatečný výdej (nefropatie) - katabolismus (zánět, intoxikace, infekce) - únik kalia z buněk (ischemie-rhabdomyolýza!, acidoza) - insuficience nadledvinek - léčebná kumulace ACEI+ K + šetřící diuretika + KCl Koncentrace kalia klesá: - zvýšený výdej - polyurická fáze nefropatie - diuretika - průjem, zvracení,střevní píštěle - snížený příjem (hladovění) - alkaloza, přesun kalia do buněk, léčba DM acidozy inf. glukozy+inzulin 35

36 HYPOKALÉMIE klinický obraz Závisí na rychlosti vzniku a závažnosti hypokalémie. Chronická hypokalémie má zpravidla asymptomatický průběh. - adynamie až parezy, svalové záškuby při poklepu na sval - zácpa až paralytický ileus (také pareza močového měchýře) - hypo- až areflexie - EKG: oploštělá vlna T, deprese ST, přítomnost vlny U (U-vlna vyšší než T) - splynutí vln T a U, extrasystoly - hypokalemická nefropatie - metabolická alkalóza HYPERKALÉMIE klinický obraz Často oligosymptomatický průběh - event. neuromuskulární příznaky: parestezie (mravenčení kolem úst, trnutí jazyka), svalové záškuby, parezy - EKG ( mmol/l): vysoké špičaté T (ve tvaru stanu), poruchy srdeční vodivost (AV blokáda, Raménková blokáda), flutter nebo fibrilace komor, asystolie 36

37 Korekční výpočet hypokalemie (upravujeme nejen ECT ale i deficit v ICT) Až při zvládnutí katabolické situace,kdy není hypoxie a daří se p.o.výživa nemocného, upravila se acidobazická rovnováha je správný výpočet deficitu: mmol K + = CTH x 0.6 x (4.4- K+ zjištěné) x 3 +substituce ztrát K+ (močí,střevem) *u pacientů bez rychlého zlepšení volíme 1/3 vypočtené dávky a dlouhodobě (=opatrnější přístup, upravujeme deficit ECT) *Pokud kalium se příliš rychle upravuje- znamená to, že nepřechází do buněk, zůstává v ECT, korekci ukončujeme - omezíme, dokud se metabolicky nezlepší. *U oligurie jsme opatrní se substitucí Kalia, podáváme jen vypočtený deficit. 37

38 Substituční dávka kalia: diuresa x mmol/l kalia v moči 1 g KCl 13,5 mmol K 1 g KHCO3 10,0 mmol 1 g Kalc. citr. 9,0 mmol 10 ml 7,5% KCl 10 mmol K 10 ml 10% KCl 13,5 mmol K KH2PO4 13:8% 1ml = 1mmol K a l mmol P 38

39 Poznámky k léčbě hypokalemie Kalium v infuzi n e více jako 150 mmol (tj.15amp.7.5% KCL/24 h - rychlostí max. 20 mmol/hod (tj.2amp 7.5% KCL). - max.konc roztoku 40mmol/l, vyšší konc.centrální žilou Současně s kaliem hradíme i Mg, anabolicky s glukozou, podpoříme renální retenci spirolaktonem Koncentrace kalia v séru nepostihuje stav zásob, vždy nutná též bilance kalia v moči. Poznámky k léčbě hyperkalemie - Eliminace základní příčiny (rhabdomyolýza, nevhodné léky -G10%+inzulin,diuretika --iontoměniče (Ca resonium 2 odm co 3-4hod p.os nebo klysma) -dialyza při neúspěchu konz. th., při kritic.symptomech, nad 7 mmol/l CAVE sledovat ekg,abr ( ph x kalium) 39

40 KALCIUM Hlavními regulátory parathormon-zvyšuje kalcitonin- snižuje, aktivní mtb vit.d3 Koncentrace -v plazmě mmol/l Zásoba: P ř í j e m : V ý d e j : 25% močí -ionizované difuzibilní mmol/l (50%) - (7%) volné a vázané s komplexy s fosfáty,citráty,bikarbonátem -vázané na bílkoviny, nedifuzibilní mmol/l (43%) 99% kosti mmol/24 hod ,5 mmol/24 hod.,odh: du-ca=kg x 0.1mmol/24h 75% výdej stolicí Hyperkalcemie : bývá u myelomu, metastáz, polytrauma kostí, hyperparathyreóza Při hodnotách nad 3.5 poruchy vitálních funkcí (CNS, srdce, renální Hypokalcemie : deficit vit D, hypoparatyroóza do 24h po totální strumectomii- parathyroidectomii, porucha resorpce-průjmy (m.crohn, poresekční sy), nadbytek fosfátů-chri, při nekrotizující pankreatitidě,po velkých převodech EM (3-5 TU a více..

41 Hyperkalcemie- KLINICKÝ OBRAZ Slabost, letargie, nechutenství, zmatenost, emoční labilita-psychoza-koma Zvracení, polyurie, žízeň (při prolong. stavu váhový úbytek). DG:Myslet na dg., Ekg, sérové kalcium, osmolalita, plasm. bílkoviny(paraprotein) Th: příčina +zavodnění centrální žílou(cžt)...řádově litry tekutin + paralelně s doplněním ECT diuretika (fors mg/h +Iv bifosfonáty(pamidronát 20-60mg/3hod), chron. p.o.70mg 1x d + kortikoidy (60-120mg Prednison/den) při nádorovém on. +méně dop.kalcitonin (miacalcic 1-2x 200jed./den nasal spr. Specif. stavy: -u sek.hyperparathyreozy -u carcinomu parathyroidei s hyperparath. +cinakalcet(prep.mimpara) senzitizer citlivosti PTH receptoru pro kalcium na povrchu hlav. bb. příštít. tělísek, když operace provedena(pth trvá) anebo nelze operovat dialýza je alternativou akutní léčby v nedostatku času(ca nad 3.5-4mmol/l) a při neúspěchu konzev. léčby 41

42 Hypokalcemie- Při poruše rovnováhy iontů symptomy: Sent Gyorgyi: K x P04x HCO3 alkaloza koeficientu Ca x Mg x H acidóza Klinicky: Parestesie, hyperreflexie (Chvostek), dysartrie,fascikulace, tetanické keče, podrážděnost Vhodné posuzovat Lab: Ca, ev. ion. Ca,P,K,Mg,ABR, celk.bílk,ekg Th: Podle příčiny + symptomatická Calcium gluconicum 10% mmol Ca,10ml obsahuje 90mg element. kalcia tj.2.2mmol Ca /10ml...max rychlost podání je 50mg/min 1.akutně 10-20ml 10% Ca gluc x do vymiz.symptomů, cílové Ca = mmol/l s monitorací ekg, zvýš. opatrnost u pac. léčených digitalisem 2.infúze: těžká hypokalcemie- až 0.45mmol/l/kg tj 2ml/kg hmot.(...14 amp/24h běžně G5% ml Ca cluc, po 6h G5%+15ml(s další inf.vždy +5ml Ca gl.více). 3. antikonvulsiva: fenytoin, fenobarbital,benzodiazepin. 4.aktivní D3 tachystin 3x5-10gtt(sled. Ca!), Rocaltrol g/den p.o.calcium 200mg až 500mg CaCO3 co 2hod 42

43 43

44 Poruchy metabolizmu hořčíku -intracelulární kationt, nutný pro mtb nukleotidfosfátů,dna,rna - plasm.vazba na bílkoviny 30%, -eliminace GF,s tubulární resorpcí 92-98%. -norm hodnoty mmol/l, hodnotnější je hladina Mg-ery Hypomagnesemie -sérum pod 0.74mmol/l Etio: často společně s hypok+,ca2+ : nízký příjem v Mg stále ochuzovaných potravinách, katabolizmus, sy krátkého střeva, steatorea, polyurie-tubulární poruchy, diuretika, alkoholizmus. Sympt: <0,5mmol/l, parestesie, křeče, slabost,desorientace,arytmie Léčba:-základní příčina -sympt. při křečích je předpoklad deficitu 0.5-1mmol Mg/kg i.v. :10ml 10% MGSO4 obsahuje 1gMgSO4, tj.4mmol Mg pomalou aplikací Magn.sulfuricum 10-20%, /kg..25mmol/1.den zbytek během dalších 2-3 dnů 44 -udržovací p.o. : Magn. lacticum, popř. s B6(pyridoxin),Zn

45 Hypermagnesemie Etiol: nadměrný příjem Mg, zejm při ledvinném selhávání, abúzus antacid Sympt.: nad 1.2mmol/l nauzea, zvracení, letargie, hypotenze, návaly. Léčba: forsírovaná diuresa -kličková diuretika+volumexpanze. anatagonista půsopbení = Ca gluconicum 45

46 Poruchy metabolizmu fosforu -zaujímá 1% tělesné hmotnosti,většinou ve formě hydroxyapatitu kostí. buněčný aniont (buněčný pufr), funkčně významný při všech fosforylacích mtb. -sérum: 0,8-1,6mmol/l Hyperfosfatémie -nad 2.0mmol/l lehká -3.0 těžká Etiol: při ledvinném selhávání,hypoca2+, hypoparath, alkoholizmus, katabolizmus Léčba podle patogeneze: snížení resorpce P: snížit příjem, CaCO3tb vazače fosfátů(po se vznikem sraženin v GIT-sevelamer-prep.Renagel), hemodialýza léčba kostní nemoci u chronické ren. insuficience, při HD: Ca, vitamind3, forsírovaná vodní diuresa, 46

47 Hypofosfatémie -pod 0.7mmol/l Etiol: hladovění, malnutrice, stress, karence vit D, abúzus antacid zvýšené ztráty P ledvinami- porucha resorpce fosfátů při deficitu vitd,hyperkorticizmu a diabetu Sympt.: důsledkem je pokračující malnutrice (zábrana tvorby ATP encefalopatie, desorientace,parestesie, křeče, sval.slabost a parézy (dech.svaly) nedostatek P se projeví zejm při zvýš. spotřebě při realimentaci (tkáňová hypoxie, arytmie-asystolie, parézy) Terapie: iv: 13.5% KH2PO4...1ml=1mmol K1 a 1mmol P- 10% Na2HPO4...1ml=0.6mmol Na+ a 0.3mmol P- fosfolipidy tuk.emulzí denní dávka 0.5mmolkg/den,rychlost 10mmol/hod 47

48 Celková bilance bílkovin cb 60-80g/l Albumin 32-45g/l akutně hypalbuminemie..odpověď na trauma -přesun do intersticia(zánětu), pokles syntézy a katabolismus- dysproteinemie se upraví spontánně chronické ztráty- katabolismus, přesun z tkání do ECT k udržení koloidně osm. tlaku na konci kapiláry- na venózním konci Sledování malnutrice: podle poločasu albuminu.. 20 dní, transferin 7.5dne prealbumin 1.9 dne Terapie albuminem v akut. stavech je možná, ale 50-80% infund. albuminu je ztraceno katabolismem.proto indikace je u hladiny pod 25g/l (20g/l 48

49 Urea v moči Referenční meze du: mmol/d Široký rozsah je dán závislostí na příjmu bílkovin a na tělesné aktivitě. Vylučování močoviny je mírou katabolismu bílkovin a v hypermetabolických stavech i rychlostí glukoneogeneze. Stanovení urey v moči umožňuje hodnotit ztráty celkového dusíku močí a tím i dusíkovou bilanci. Postup: odhad g N/den = urea mmol/d. 0,0336 Faktor 0,0336 vzniká součinem hodnoty 0,028 (tj. přepočtu mmol urey na g N urey) a hodnoty 1,2 (tj. přepočtu ztráty celkového N za předpokladu, že N urey tvoří přibližně 84 % celkového N v moči). Příklad: Ztráty dusíku: diuréza změřená = 2,5 l moči/den stanovená koncentrace močoviny ve vzorku sbírané moči = 320 mmol/l vyloučené množství urey = 800 mmol/d (320x2,5) odhad ztrát dusíku za den = 800 x 0,0336 = 26,88 g N/d Odhad ztrát bílkovin (svaloviny): Na každý gram N bylo katabolizováno 6,25 g bílkovin (bílkoviny obsahují asi 16 hmotn.% dusíku) a toto množství odpovídá přibližně 25 g svalové tkáně. V našem příkladu je tedy ekvivalent ztracené svalové tkáně: 26,88 x 25 = 672 g. Nemocný neztrácí ovšem zejména zpočátku jen svalovou tkáň, ale na ztrátě se podílejí i bílkoviny s krátkým poločasem, které tvoří enzymovou výbavu zažívacího traktu a jater. 49

50 50

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Vnitřní rozdělení tělních tekutin

Vnitřní rozdělení tělních tekutin Vnitřní prostředí Spolu s krevním oběhem, plícemi, ledvinami zajišťuje tkáním přísun kyslíku, živin a odsun katabolitů regulace osmolality,, iontového složení, acidobazické rovnováhy a teploty normální

Více

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská

Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč. Helena Brodská ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Hospodaření s vodou a minerály, ledviny, moč Helena Brodská kapitola ve skriptech - 3.7 Tělesná voda-rozložení Celková tělesná voda /CTV/ 55-60% hmotnosti organismu.

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace

Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Změny osmolality vnitřního prostředí vyšetřovací metody a interpretace Voda a elektrolyty jsou hlavními složkami vnitřního prostředí. Tělesná voda celková tělesná voda CTV je 50 70 % celkové tělesné hmotnosti

Více

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy

Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vyšetřování a léčba poruch acidobazické rovnováhy Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Fyziologické hodnoty ABR Parametr Jednotka Normální meze Kritické hodnoty ph 7.35-7.45 < 7.1; > 7.6 pco 2 kpa

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Akutní a chronické renální selhání

Akutní a chronické renální selhání Akutní a chronické renální selhání Selhání ledvin stav, kdy ledviny nejsou schopny vylucovat odpadové produkty dusíkatého metabolizmu udržovat rovnováhu vody a elektrolytu acidobazickou rovnováhu ani za

Více

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního

Metabolizmus vody a elektrolytů. 2. Speciální patofyziologie poruchy intravaskulárního Metabolizmus vody a elektrolytů 1. Fyziologie a obecná patofyziologie Kompartmenty tělesných tekutin Regulace volumu a tonicity (osmolality) Kombinace poruch volumu a tonicity v extracelulárním prostoru

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT.

Akutní stavy Ztráty vody a iont byly hrazeny infúzemi glukózy nebo pitím vody. Vznikající hypoosmolalita ECT vedla k p esunu ásti vody z ECT do ICT. Strana 1 (celkem 6 Strana 1 (celkem 6) Odd lení laboratorní medicíny nemocnice Šternberk Jívavská 20, 78516, eská Republika Tel 585087308 fax 585087306 E-mail olm@nemstbk.cz info:www.nemstbk.cz/olm ----------------------------------------------

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni

HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU. Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni HYPOKALÉMIE, HYPERKALÉMIE A DALŠÍ METABOLICKÉ PŘÍČINY ZÁSTAVY OBĚHU Jiří Chvojka JIP I.interní kliniky FN a LF UK v Plzni 4 T? Hypoterm ie? Hypoxi e? Hypovolémi e? Sakra, co tam ještě bylo za H? DRASLÍK

Více

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách

ECT = tekutina mimo buňky ICT = tekutina v buňkách DRASLÍ ( i sodík ) VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Dětská endokrinologická ambulance Svitavy 1 Zastoupení + v organismu 98% draslíku je v buňkách nejvýznamnější

Více

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D Interní klinika FN Ostrava a Katedra klinických oborů LF OU Přednosta: Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 17th Colours of sepsis 27-30.1.2015 Ostrava Uosmol (mmol/l) norma

Více

Poruchy hospodaření s vodou a minerály.

Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Oskar Pšenák, Ústav patologické fyziologie 1.LFUK, prosinec 2003 1 Poruchy hospodaření s vodou a minerály. Podíl vody na tělesné hmotnosti: 60% (muži), 55% (ženy) ICT 40% (muži), 35% (ženy) ECT 20% - 5%

Více

sp.zn. sukls199052/2012

sp.zn. sukls199052/2012 sp.zn. sukls199052/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerův roztok Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku obsahuje: natrii chloridum kalii

Více

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta

Chloridy v séru. Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci. Příčiny hypochlorémie. Nedostatečný přívod Zcela neslaná dieta Chloridy v séru Abstrakt Chloridy jsou hlavním aniontem extracelulární tekutiny, jejich koncentrace v séru je nižší než v arteriální krvi. Stanovení koncentrace chloridů v séru je základem pro interpretaci

Více

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela

Chronické selhání ledvin. Kamil Ševela Chronické selhání ledvin Kamil Ševela CHRONICKÉ SELHÁNÍ LEDVIN: perfúze ledvin: 20 25% minutového srdečního výdeje renální selhání je vždy spojeno s katabolizmem bílkovin: otoky dušnost zvýšená incidence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

Plasma a většina extracelulární

Plasma a většina extracelulární Acidobazická rovnováha Tato prezentace je přístupná online Fyziologické ph Plasma a většina extracelulární tekutiny ph = 7,40 ± 0,02 Význam stálého ph Na ph závisí vlastnosti bílkovin aktivita enzymů struktura

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Ztráty minerálů a možnosti ovlivnění eliminačních cest František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Main Diagnoses in HPN Patients mmol/l Distribuce vody a elektrolytů v lidském těle mmol

Více

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl

OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl OŠETŘOVATELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY 2. ROČNÍK / 2. díl Hlavní autorka a editorka: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D. Autorský kolektiv: PhDr. Jarmila Kelnarová, Ph.D., Mgr. Martina Cahová, Mgr.

Více

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Podání většího množství tekutin parenterální cestou Tekutiny Léky Elektrolyty Vitamíny Nutrice Úpravy ABR Doplnění cirkulujícího objemu tekutin Vyvolání

Více

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MVDr. Kateřina Pavlišová-Dembovská, Ph.D. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Diabetická ketoacidóza (DKA) Akutní život ohrožující stav

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal

Poruchy vodního a minerálového metabolismu. Jiří Vymětal Poruchy vodního a minerálového metabolismu Jiří Vymětal Distribuce vody v organismu Celková tělesná hmotnost (100%) CTV (Celková tělesná voda) muži (60%) - ženy (55%) Pevné látky muži (40%) -- ženy (45%)

Více

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls43951/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Hydrogenuhličitan sodný 4,2% (w/v) - BRAUN infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

sp.zn. sukls132573/2013

sp.zn. sukls132573/2013 sp.zn. sukls132573/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kalium-L-malat Fresenius 1 molar koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 20 ml ampulka obsahuje:

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla

Elektrolyty Na+ K+ Ca++ Mg++ Chloridy Fosfáty Sulfáty Organické kyseliny Proteiny Kationty: Kationty celkově: Anionty Bikarbonáty Anionty celkově: Pla Obecná patofyziologie metabolismu vody a elektrolytů. Poruchy intravaskulárního objemu a tonicity 7. 4. 004 4. 4. 004 Tělesné kompartmenty tekutin Voda je v organismu kompartmentalizovaná do několika oddílů.

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls212686/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 0,9% Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 000 ml roztoku obsahuje: natrii chloridum Koncentrace

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

Diabetická ketoacidóza a edém mozku

Diabetická ketoacidóza a edém mozku Diabetická ketoacidóza a edém mozku Michal Šitina, Jan Maňák Klinika gerontologická a metabolická FN Hradec Králové Interní JIP Kazuistika muž 40 let, DM 1. typu nalezen v motelu soporozní, výrazná dehydatace,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ

FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ FUNKCE A PORUCHY LEDVINNÝCH TUBULŮ Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Renální tubulární acidózy Akutní selhání ledvin Prerenální syndrom je dán schopností ledvin udržet v organismu sůl a vodu tváří v tvář zaznamenané hypoperfúzi ledvin. Při obnovení renální hemodynamiky

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

blokátory, ACE-inhibitory,

blokátory, ACE-inhibitory, Diuretika, Ca-blokátory blokátory, ACE-inhibitory, blokátory AT1 receptoru Milan Sova Diuretika Zvyšují vylučování vody a solí močí. Použití: 1. vyloučení nadbytečné vody a solí 2. hypertenze 3. odstranění

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty

Infúze Homeostáza Tělesné tekutiny: Intracelulární Extracelulární intravaskulární extravaskulární Elektrolyty kationty anionty Infúze Tekutiny a minerály pro zdraví člověka nezbytné. Homeostáza = udržována tekutinami a elektrolyty. Narušení při např. vysoké tělesné námaze, průjmech, u malých dětí a starých, vyšší teplota, nedostatečná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls176277/2011 a sp.zn. sukls129930/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 10% Braun koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu

Více

Diuretika 2014 Jindřich Špinar

Diuretika 2014 Jindřich Špinar Diuretika 2014 Jindřich Špinar ČKD 27.11.2014 Místa účinku diuretika Ernst M, Moser M. N Engl J Med 2009;361:2153-2164 Diuretika v léčbě hypertenze Sulfonamidová thiazidová: hydrochlorothiazid nethiazidová

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Sp.zn. sukls35181/2015

Sp.zn. sukls35181/2015 Sp.zn. sukls35181/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium/Vitamin D 3 Sandoz 500 mg/440 IU žvýkací tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna žvýkací tableta obsahuje: calcii

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Acidobazická rovnováha. H. Vaverková

Acidobazická rovnováha. H. Vaverková Acidobazická rovnováha H. Vaverková Acidobazická rovnováha ph arteriální krve a intersticiální tekutiny normálně kolísá v rozmezí 7,35-7,45 ph kompatibilní s životem: 6,8-7,8 ph < 7,35 = acidóza, ph >7,45

Více

sp.zn. sukls159475/2010

sp.zn. sukls159475/2010 sp.zn. sukls159475/2010 SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Magnesium lactate Biomedica 500 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje magnesii lactas dihydricus

Více

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM

VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM VÁPNÍK A JEHO VÝZNAM MUDr. Barbora Schutová, 2009 Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK Pozn.: Obrázky byly z důvodu autorských práv odstraněny nebo nahrazeny textem VÁPNÍK A JEHO

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Resical prášek pro přípravu perorální nebo rektální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ prášku obsahuje: 1 g prášku obsahuje: Calcii polystyrensulfonas

Více

Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha Acidobazická rovnováha Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. MUDr. Jiří Dvorský, NMB Vnitřní prostředí Pod pojmem vnitřní prostředí chápeme extracelulární tekutinu (včetně jejího složení) omývající

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Anabolické impulsy. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Anabolické impulsy. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Anabolické impulsy František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Metabolická odpověd na insult Katabolismus 0 Anabolismus Stresové hormony Cytokiny Hladovění Dysfunkce GIT Imunosuprese Nutriční

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 5% Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě

Více

Exkrece = Exkrety Exkrementy

Exkrece = Exkrety Exkrementy Vylučovací soustava Vylučovací soustava Exkrece = vylučování vylučování odpadních produktů tkáňového metabolismu z těla ven Exkrety tekuté odpadní látky x Exkrementy tuhé odpadní látky Hlavní exkrety:

Více

6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie

6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity, etiologie a patogeneze edémů 8. Hyponatrémie, hypernatrémie prof. MUDr. Zuzana Kubová 6. Poruchy vodního hospodářství 7. Změny osmolarity Rozdělení

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných: co často opomíjíme aneb jaké si může vzít intenzivista poučení od nefrologa Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. JIP I. interní klinika LFUK a FN Plzeň krouzecky@fnplzen.cz

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Těžká laktátová acidosa. Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem

Těžká laktátová acidosa. Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem Těžká laktátová acidosa Daniel Nalos, Věra Vondráková, Pavel Neumann. KAPIM Ústí nad Labem Anamnesa 74 letá paní, žijící ve společné domácnosti s manželem, v chronické medikaci Letrox 1 tbl. Cilkanol 1tbl,

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku. MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK

Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku. MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK Základní poruchy vodního a elektrolytového hospodářství v dětském věku MUDr.David Lorenčík JIRP KDDL VFN a 1.LF UK Fyziologie Tělesná voda Osmolalita Regulace tekutin Bazální potřeba tekutin Bilance tekutin

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů:

Homeostáza. Rozdělení vody v těle. Kompartmenty těl. tekutin. Etiopatogeneze jednotlivých poruch. voda je v organismu rozdělena do několika oddílů: Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Lepší péče o Vaše pacienty Více než 20 dialyzačních center v ČR a SR vybavených nejnovější technologií B. Braun B. Braun Avitum s.r.o. www.bbraun-avitum.cz V Parku 2335/20 CZ-148 00 Praha Avitum_CZ_144x207_2012-08-24_v4.indd

Více

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů

Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Otto Schück Poruchy metabolizmu vody a elektrolytů s klinickými případy Grada

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls21416/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lithium Chlorid 0,15 mmol/ml LCO injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje lithii chloridum 6,36

Více

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku

Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku Příloha č. 3 k rozhodnutí o nové registraci sp.zn.sukls239371/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Reaquon prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

ECT = tekutina mimo buňky

ECT = tekutina mimo buňky HOŘČÍK VE ZDRAVÍ A NEMOCI seminář pro U3V Ondřej Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP 1 Úvod aneb trocha chemie HOŘČÍK = MAGNESIUM tvrdý, ale lehký kov 3.nejčastější prvek v mořské vodě 8.nejčastější

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls147563/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Accusol 35 Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafitraci. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY

LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY LEDVINOVÁ KONTROLA HOMEOSTÁZY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Přípravek Manitol 15% Viaflo je indikován k použití jako osmotické diuretikum v následujících situacích:

Přípravek Manitol 15% Viaflo je indikován k použití jako osmotické diuretikum v následujících situacích: SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Manitol 15% Viaflo Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mannitolum: 150 g/l Jeden ml obsahuje mannitolum 150 mg. Úplný seznam pomocných látek

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum) sp.zn. sukls166874/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ardeaosmosol Ma 10 Ardeaosmosol Ma 15 Ardeaosmosol Ma 20 Infúzní roztok (Mannitolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému

Biochemie kosti. Anatomie kosti. Kostní buňky. Podpůrná funkce. Udržování homeostasy minerálů. Sídlo krvetvorného systému Biochemie kosti Podpůrná funkce Udržování homeostasy minerálů Sídlo krvetvorného systému Anatomie kosti Haversovy kanálky okostice lamely oddělené lakunami Kostní buňky Osteoblasty Osteocyty Osteoklasty

Více

Termoregulace a výkon Cvičení v horku

Termoregulace a výkon Cvičení v horku Termoregulace a výkon Cvičení v horku Doc. MUDr. Jiřina Máčková, CSc. Subkatedra tělovýchovného lékařství IPVZ Klinika TL, FN Motol e-mail:jirina.mackova@lfmotol.cuni.cz Odhad výdeje tepla při prolongovaném

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Renální tubulární acidózy VKP

Renální tubulární acidózy VKP Akutní selhání ledvin Renální tubulární acidózy VKP- 31.3.2008 Způsobeno významným poklesem glomerulární filtrace a exkrečních funkcí obou ledvin náhle vzniklá neschopnost ledvin přiměřeně regulovat solnou

Více

Poruchy vnitřního prostředí

Poruchy vnitřního prostředí Poruchy vnitřního prostředí Poruchy objemu, osmolarity a tonicity Etiopatogeneze jednotlivých poruch Homeostáza vnitřní prostředí (nitrobuněčné a v okolí buněk) není totožné se zevním prostředím vnitřní

Více