F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH"

Transkript

1 F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami F05 = delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými psychoaktivními látkami F06 = jiné duševní poruchy vznikající následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkce mozku nebo následkem somatického onemocnění F07 = poruchy osobnosti a poruchy chování vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunckí mozku DEMENCE A) všechna kritéria: pokles paměti je nejnápadnější při učení se novým informacím mírná demence: pokles paměti je na překážku denním činnostem, ale není ještě tak závažný, aby znemožňoval soběstačný život středně těžká d.: vážný handicap pro soběstačný život, nejsou schopni si vybavit zákl. informace o místě, kde se nacházejí těžká d.: úplná neschopnost vštípit si do paměti nové informace, není schopen rozpoznat ani blízké příbuzné pokles dalších kognitivních funkcí úpadek úsudku, myšlení mírná d.: zhoršení výkonu v denním životě ale ještě není závislý na druhých středně těžká d.: nedovoluje jedinci fungovat v denním životě bez pomoci jiných osob těžká d.: nedostatek nebo úplné chybění srozumitelných představ B) povědomí o postředí je zachováno po dobu dostatečně dlouhou k tomu, aby bylo možné jednoznačně prokázat příznaky kritéria A. Nasedají-li epizody deliria, měla by být diagnóza demence odložena C) nejméně 1 z následujících: 1. emoční labilita 2. podrážděnost 3. apatie 4. obhroublost ve společenském vystupování D) kritérium A průkazné alespoň po dobu 6 měsíců DG: KO (zaměření na anémii n. průkaz kolagenního cevního onem.) biochem. vyš. moči a RTG srdce a plic metabol. vyš. (zaměření na onem. ledvin, nadledvin, jater, ionty) vyš. štítné žlázy sérologické testy k průkazu syfilis

2 vit. B12 v séru CT, MR, SPECT DIF. DG.: zapomnětlivost při normálním stárnutí ( nenarušuje podstatně denní činnosti) delirium ( kolísavost příznaků) deprese ( kognivní deficit se objevuje rychleji, porucha spánku, chuti k jídlu u deprese, pac. s depresí v testech odpovídají já nevím, s demencí se snaží uspět schizofrenie ment. retardace ( začíná před 18. rokem) F00 - DEMENCE U ALZHEIMEROVY CHOROBY - primární degenerativní onem. mozku neznámé etiologie s char. neuropat. a neurochem. rysy - 65% všech demencí u osob starších 65 let A) A a B u demence B) vyš. neprokáže žádnou jinou možnou příčinu demence DG je potvrzena sekčním průkazem neurofibrilových vřerének a neuritických plaků F00.0 DEMENCE U A. CH. S ČASNÝM ZAČÁTKEM A) dg. F00 a věk nižší než 65 let B) alespoň 1: 1. relativně rychlý začátek a postup 2. navíc ke zhoršení paměti musí být afázie, agrafie, alexie, akalkulie nebo apraxie F00.1 DEMENCE U A. CH. S POZDNÍM ZAČÁTKEM A) dg. F00 a věk vyšší než 65 let B) alespoň 1: 1. známky velmi pomalého, postupného začátku a postupu 2. převládá zhoršení paměti nad zhoršením intelektu F00.2. DEMENCE U A. CH., ATYPICKÝ NEBO SMÍŠENÝ TYP - splňují krit. pro časný i pozdní typ F01 - VASKULÁRNÍ DEMENCE - 10% demencí nad 65 let - způsobena infarktem v mozku

3 B) deficity vyšších kognitivních funkcí jsou rozloženy nerovnoměrně paměť může být výrazně postižena, myšlení a logika pouze mírně C) zřetelné známky fokálního postižení mozku, alespoň 1: 1. unilat. spastická slabost končetin 2. unilat. zvýšení šlachosval. reflexů 3. reflex extenzoru planty (Babinského) 4. pseudobulb. paralýza D) anamnéza nebo testy prokáží zřetelné cerebrovask. poškození F01.0 VASKULÁRNÍ DEMENCE S AKUTNÍM ZAČÁTKEM A) dg. vask. demence B) vzniká obykle do 1 měsíce (max 3 měsíců) po několika iktech F01.1 MULTIINFARKTOVÁ DEMENCE A) dg. vask. demence B) začátek je postupný (v průběhu 3-6 měsíců) a následuje po mnoha malých ischemických epizodách F01.2 SUBKORTIKÁLNÍ VASKULÁRNÍ DEMENCE A) dg. vask. demence B) hypertenze v anamnéze C) vyš. svědčí o vask. onem. lokalizované hluboko v bílé hmotě hemisfér při zachované kůře Je-li možné prokázat difuzní demyelinizaci bílé hmoty, jde o Biswangerovu encefalopatii F01.3 SMÍŠENÁ KORTIKÁLNÍ A SUBKORTIKÁLNÍ VASKULÁRNÍ DEMENCE F02 - DEMENCE U CHOROB KLASIFIKOVANÝCH JINDE F02.0 DEMENCE U PICKOVY CHOROBY - obvykle začíná mezi rokem a je char. pomalu postupujícími změnami charakteru - selektivní atrofie frontálních a temporálních mozk. laloků B) začíná zvolna a deteriorace stále postupuje C) 2 nebo více příznaků svědčí po postižení front. laloku: 1. emoční oploštělost 2. zhrubělost sociálního vystupování 3. odbržděnost 4. apatie a neklid 5. afázie D) v časnějších stadiích jsou relativně zachovány paměť a funkce parietálního laloku F02.1 DEMENCE U CREUTZFELDTOVY-JAKOBOVY CHOROBY - demence s rozsáhlými neurolog. příznaky, kt. vznikají na základě subakutní spongiformní encefalopatie

4 - char. EEG: periodické hroty na podkladě pomalých vln s nízkou voltáží B) velmi rychlá progrese (smrt za 1 2 roky) C) při rozvoji demence nebo současně s ní se obykle objeví jeden nebo více následujících typů neurolog. příznaků: 1. pyramidové příznaky 2. extrapyramidové příznaky 3. mozečkové příznaky 4. afázie 5. zhoršení zraku F02.2 DEMENCE U HUNTINGTONOVY CHOROBY B) jako první jsou postiženy podkorové funkce a ty dominují (zpomalení myšlení nebo pohyby, alterace osobnosti) C) mimovolní choreiformní pohyby D) rodinná anamnéza choroby E) neprokázána jiná příčina abnorm. pohybů F02.3 DEMENCE U PARKINSONOVY CHOROBY - Parkinsonova chor.: degenerane baz. ganglií, zejm. substanita nigra - svalová ztuhlost, bradykineze, třes a defomity postoje B) dg. Parkinsonovy nemoci C) žádné z kognitivních zhoršení není zaviněno léčbou antiparkinsoniky D) neprokázána jiná příčina demence F02.4 DEMENCE U HIV B) dg. HIV C) neprokázána jiná příčina demence F02.8 DEMENCE U CHOROB KLASIFIKOVANÝCH JINDE - Wilsonova nemoc, hydrocefalus (demence, ataxie, inkontinence), nádory mozku F03 - NESPECIFIKOVANÁ DEMENCE - dg. demence, ale není možné blíže specifikovat AMNESTICKÝ SYNDROM - nápadné zhoršení recentní paměti (porušení schopnosti osvojit si nové poznatky) nebo výbavnosti při zachované bezprostřední paměti (tj. pouze po dobu udržení pozornosti, 7 položek) - konfabulace - vnímání a další kogn. funkce nejsou obykle poškozené

5 F04 - ORANICKÝ AMNESTICKÝ SYNDROM JINÝ NEŽ VYVOLANÝ ALKOHOLEM A JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI A) zhoršení paměti oba příznaky: 1. defekt recentní paměti 2. snížená schopnost vybavit si minulé zkušenosti B) nejsou přítomny: 1. defekt bezprostřední paměti (např. testování číselné řady) 2. zastřené vědomí a poruchy pozornosti 3. demence C) obj. průkaz poškození mozku DELIRIUM - rychlý rozvoj, velká měnlivost příznaků - epizoda deliria trvá většinou týden - úbytek kapacity pro udržení a přesuny pozornosti (špatně si pamatuje otázku, perseveruje otázku předchozí) - vizuální halucinace - dezorientace v čase je horší než dezorientace místem DIF. DG.: schizofrenie delirium nemá organizované bludy, proměnlivější průběh, zhoršení kogn. funkcí demence stálé zhoršení ETIO: metabol. rozvrat (hypoxie, hypoglykémie, onem. jater n. ledvin, štítné žlázy) abúzus infekce expanz. proces v mozku nedostatek thiaminu hypertenze F05 - DELIRIUM JINÉ NEŽ VYVOLANÉ ALKOHOLEM NEBO JINÝMI PSYCHOAKTIVNÍMI LÁTKAMI A) zastřené vědomí B) narušení poznávacích schopnosti oba příznaky: 1. zhoršení bezpostřední a recentní paměti s relativně zachovanou staropamětí 2. dezorientace časem, místem nebo osobou C) alespoň 1 z PM příznaků: 1. rychlé, nepředvídatelné přechody z hypoaktivity do hyperkativity 2. prodloužený reakční čas

6 3. zvýšený nebo snížený proud řeči 4. prodloužená úleková reakce D) narušení spánku nejméně 1 příznak: 1. insomnie 2. zhoršování příznaků v noci 3. rušeivé sny nebo noční můry mohou pokračovat i po probuzení E) příznaky začínají rychle a jsou měnlivé v průběhu dne F) vyš. n. anamnéza svědčí pro onem., kt. je možno považovat z příčinu F05.0 DELIRIUM NENASEDAJÍCÍ NA DEMENCI F05.1 DELIRIUM NASEDAJÍCÍ NA DEMENCI F05.8 JINÉ DELIRIUM F05.9 NESPECIFICKÉ DELIRIUM F06 - JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VZNIKAJÍCÍ NÁSLEDKEM ONEMOCNĚNÍ, POŠKOZENÍ NEBO DYSFUNKCE MOZKU NEBO NÁSLEDKEM SOMATICKÉHO ONEMOCNĚNÍ A) byly nalezeny obj. důkazy poškození mozku B) přepokládá se, že vedou k duševní poruše C) po odeznění zákl. příčiny se zlepší nebo odezní i duš. porucha D) není prokázána jiná duš. porucha F06.0 ORGANICKÁ HALUNICÓZA F06.1 ORGANICKÁ KATATONNÍ PORUCHA F06.2 ORGANICKÝ SYNDROM S BLUDY F06.3 ORGANICKÉ AFEKTIVNÍ PORUCHY F06.4 ORGANICKÁ ÚZKOSTNÁ PORUCHA F06.5 ORGANICKÁ DISOCIAČNÍ PORUCHA F06.6 ORGANICKÁ EMOČNĚ LABILNÍ PORUCHA F06.7 MÍRNÁ KOGNITIVNÍ PORUCHA F06.8 JINÉ SPECIFIKOVANÉ ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY PŘI POŠKOZENÍ A DYSFUNKCI MOZKU A PŘI SOMATICKÉM ONEMOCNĚNÍ F07 - PORUCHY OSOBNOSTI A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ONEMOCNĚNÍM, POŠKOZENÍM NEBO DYSFUNKCÍ MOZKU F07.0 ORGANICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI F07.1 POSTENCEFALICKÝ SYNDROM F07.2 POSTOKOMOČNÍ SYNDROM F07.8 JINÉ ORGRANICKÉ PORUCHY OSOBNOSTI A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ONEMOCNĚNÍM, POŠKOZENÍM NEBO DYSFUNKCÍ MOZKU

7 F07.9 NESPECIFIKOVANÁ ORGANICKÁ DUŠEVNÍ PORUCHA OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ VYVOLANÁ ONEMOCNĚNÍM, POŠKOZENÍM NEBO DYSFUNKCÍ MOZKU

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ

Demence v klinické praxi. Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Demence v klinické praxi Jindřich Fiala Neurologická klinika IPVZ Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Co je demence - Dlouhodobé (více než 6 měsíců) a trvalé postižení paměti a aspoň další jiné

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007. Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře Demence Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2007 Autoři: Roman Jirák Jaroslava Laňková Oponenti: Iva Holmerová Jakub Hort Jiří Konrád Stanislav Konštacký Cyril Mucha

Více

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha

Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha 73 Vaskulární demence a vaskulární kognitivní porucha doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. 1,2, RNDr. Daniela Řípová, CSc. 1 1 AD centrum, Psychiatrické centrum, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 3. LF a FN

Více

KONFERENCE NEDAŠOV 2009

KONFERENCE NEDAŠOV 2009 KONFERENCE NEDAŠOV 2009 Senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2010 Konference Nedašov 2009 Senioři v pobytových zařízeních sociálních služeb

Více

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA

ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA ALZHEIMEROVA CHOROBA DIAGNOSTIKA A LÉČBA MUDr. Pavel Ressner Centrum pro diagnostiku a léčbu extrapyramidových onemocnění a kognitivních poruch, Neurologická klinika, FN Ostrava-Poruba Článek podává přehled

Více

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p

^AijA ů W c w j TK.ßMjs/,0 üuoc fa t'* ' /m e u í Á m w /A Í^ccé. e r - *, w '/ «* ' r s H O v. J t 6 SU /K O /p v ) íb o b h ü M m h v Ř M f m 'W f ' - A o ü M c m v, a/x «W ( V**#'f -c M m / u) * ** ^ ^ V J Z L I, f y, ^ «t ó W '». y m v í v * * 1/ fu j /JÙCO G tfft 0i/3 / f P H & r & ; m s ^ W - f A * ^ -ßCojodk

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Jitka Hajšmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 DENNÍ A TÝDENNÍ STACIONÁŘ PRO SENIORY Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další. ších onem. spojených s demencí - ené postupy. Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l

Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další. ších onem. spojených s demencí - ené postupy. Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l Diagnostika Alzheimerovy nemoci a další ších onem. spojených s demencí - - doporučen ené postupy Pavel Ressner Ambulance pro diagnostiku a léčbu l neurodegenerativních onemocnění Neurologické oddělen lení,

Více

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

Práce s problémovým klientem

Práce s problémovým klientem Práce s problémovým klientem Zdravotní problémy seniorů MUDr. Jan Šťastný Odchylky a poruchy v procesu stárnutí Progerie a progerické syndromy. Dlouhověkost. Geneticky podmíněné změny Poruchy výživy Poruchy

Více

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Příloha k vyhlášce č. 359/2009 Sb. PROCENTNÍ MÍRY POKLESU PRACOVNÍ SCHOPNOSTI Kapitola I INFEKCE Obecné posudkové zásady: Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující výsledek interakce

Více

(1) Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

(1) Procentní míry poklesu pracovní schopnosti podle druhů zdravotního postižení jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. 359/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. října 2009, kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity

Více

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN

PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ ETIOLOGIE I. REKTOROVÁ SOUHRN PARKINSONOVA NEMOC: DIAGNOSTIKA A KLINICKÝ OBRAZ HETEROGENNÍHO ONEMOCNÌNÍ I. REKTOROVÁ KLÍÈOVÁ SLOVA Parkinsonova nemoc parkinsonský syndrom nemotorické symptomy KEY WORDS Parkinson s disease parkinsonian

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Demence a kognitivní trénink. Lucie Rýznarová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Demence a kognitivní trénink Lucie Rýznarová Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU

PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU PÉČE O PACIENTY S KOGNITIVNÍ PORUCHOU EV public relations 2007 Tato publikace vznikla v rámci projektu Centrum praktického vzdělání ve zdravotně sociálních službách. Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Diagnostikujeme správně a včas demenci?

Diagnostikujeme správně a včas demenci? Přehledová práce Diagnostikujeme správně a včas demenci? J. Lužný: Diagnostikujeme správně a včas demenci? Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Lékařská fakulta OU v Ostravě, Ostrava Psychiatrická

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

Modul č. XIII. Poruchy inteligence, emocí a psychiky

Modul č. XIII. Poruchy inteligence, emocí a psychiky Modul č. XIII Poruchy inteligence, emocí a psychiky PORUCHY INTELIGENCE Inteligence = schopnost učit se a získané dovednosti uplatnit v praxi Faktory inteligence: G (obecný) množství mentální energie S

Více

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnosti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Psychopedie. zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová Psychopedie zpracovala: Mgr. Daniela Prokopová 1 Psychopedie část 1. Psychologická charakteristika lidí s mentálním postižením Za mentálně retardované (postižené) se považují takoví jedinci (děti, mládež

Více

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava

Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě. Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Zahájení činnosti neurokognitivní laboratoře vfn vostravě Michal Bar MUDr.Ph.D. přednosta neurologické kliniky FN Ostrava Definice demence Demence je podle diagnostických kritérií demence DSM-IV (Diagnostic

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2011 Vendulka Hálová Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Život s demencí Sociální

Více

Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala PhDr. Heleně Kalábové Ph.D. za obětavé a odborné vedení bakalářské práce. Za zájem, ochotu a přístup při jejím zpracování, i cenné připomínky, které mi poskytla

Více

Užívání návykových látek

Užívání návykových látek Užívání návykových látek Charakteristika drog, účinky, závislost, prevalence Lenka Šťastná Obsah Alkohol Konopné drogy Opioidy Analgetika Stimulancia Sedativa charakteristika, prevalence, účinky akutní

Více

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková

Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí. Alena Švábková Aktivizace seniorů s Alzheimerovou demencí Alena Švábková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce má název Aktivizace seniorů a Alzheimerovou demencí a je rozdělena do dvou částí, a to teoretické

Více

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková

Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě. Marie Valníčková Demence a informovanost veřejnosti o této chorobě Marie Valníčková Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o problematice demence. Teoretická část je zaměřena na stáří a jeho aktuální

Více

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 209 8.1. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE AFEKTIVNÍCH PORUCH V této kapitole pojednáme zvlášť o depresivní poruše a o bipolární poruše. Léčba depresivních

Více

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská TOURETTEŮV SYNDROM Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská 2 Gilles de la Tourette 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Úvod... 5 3. Základní charakteristika

Více