E vestavìná trouba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E3191-5. vestavìná trouba"

Transkript

1 E Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

2 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkènosti a designu, vybavenou špièkovou technologií. Pøesvìdèete se, že naše spotøebièe jsou vyvíjeny smìrem k nejlepší úèinnosti a ovladatelnosti - samozøejmì pøi splnìní nejvyšších standardù. Navíc jsou našim výrobkùm vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostøedí. Za úèelem zajištìní optimální a stálé úèinnosti vašeho spotøebièe si prosíme pozornì pøeètìte tento návod k použití. Umožní vám to snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporuèujeme návod uschovat na bezpeèném místì pro pøípad, že by jste do nìho potøebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pøedávali pøípadnému dalšímu uživateli spotøebièe. Pøejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotøebièem. V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly: 1 Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Všeobecné informace a rady 2 Upozornìní k ochranì životního prostøedí

3 Obsah 3 Obsah Návod k použití 5 Bezpeènostní pokyny 5 Popis spotøebièe 7 Celkový pohled 7 Ovládací panel 8 Vybavení trouby 9 Pøíslušenství trouby 10 Pøed prvním použitím 11 Nastavení a zmìna denního èasu 11 První Èištìní 12 Obsluha varné desky 13 Nastavení varného stupnì 14 Obsluha trouby 15 Zapnutí a vypnutí trouby 15 Funkce trouby 16 Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku 16 Funkce hodin 18 Vypnutí èasového ukazatele 19 Použití, tabulky a tipy 24 Tabulka pøípravy jídel 24 Peèení peèiva 26 Tabulka peèení 28 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla 32 Tabulka pro mražená a hotová jídla 32 Peèení masa 33 Tabulka peèení masa 33 Plochý gril 35 Grilovací tabulka 35 Rozmrazování 36 Tabulka k rozmrazování 36 Sušení 37 Zavaøování 38 Èištìní a údržba 39 Vnìjší èást spotøebièe 39 Vnitøní prostor trouby 39 Pøíslušenství trouby 39

4 4 Obsah Drážky 40 Osvìtlení trouby 41 Strop trouby 42 Dveøe trouby 43 Sklenìná výplò dveøí trouby 45 Co dìlat, když Likvidace 49 Pokyny k montáži 50 Bezpeènostní pokyny pro elektroinstalatéra 50 Záruka/Zákaznická služba 55 Servis 59

5 Návod k použití 5 Návod k použití 1 Bezpeènostní pokyny Elektrické zabezpeèení Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte. Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Bezpeènost provozu Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou schopné bezpeènì spotøebiè používat z dùvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností, nebo k tomu nemají patøièné znalosti a zkušenosti, nesmìjí tento spotøebiè používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovìdná za jejich bezpeènost. Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v domácnosti. Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky trouby nebo se zachytily pod nimi. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký. Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm.

6 6 Bezpeènostní pokyny 3 Varování k akrylamidu Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla. Jak zabráníte poškození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit. Ovocné št ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody použijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìžujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poškození smaltu a zbarvení. Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. V troubì neskladujte žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby. Po vypnutí chladicího ventilátoru neskladujte v troubì žádné odkryté potraviny. Ve vnitøním prostoru trouby nebo na sklenìných dveøích se mùže srážet vlhkost, která se mùže dostat i na okolní nábytek. 3 Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku používání nemají vliv na bìžný provoz spotøebièe a jeho používání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve smyslu práva na záruku.

7 Popis spotøebièe 7 Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel Držadlo dveøí Sklenìná dvíøka

8 8 Popis spotøebièe Ovládací panel Provozní kontrolka Kontrolka teploty Èasový displej Tlaèítka funkce hodin Vypínaè plotýnek Funkce trouby Voliè teploty Vypínaè plotýnek

9 Popis spotøebièe 9 Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Úrovnì drážek Osvìtlení trouby Ventilátor Dolní topné tìleso Drážky, vyjímatelné

10 10 Popis spotøebièe Odvod par z trouby Pára z trouby je odvádìna kanálkem v zadní èásti varné desky pøímo nahoru. Vnitøní strana dvíøek Na vnitøní stranì dvíøek trouby je uvedeno èíslování úrovnì drážek trouby. Pøíslušenství trouby Rošt Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky Pánev na zachycení tuku K peèení peèiva a masa nebo jako plech na zachycení tuku.

11 Pøed prvním použitím 11 Pøed prvním použitím Nastavení a zmìna denního èasu 3 Trouba funguje jen s nastaveným èasem. Po pøipojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu automaticky bliká kontrolka funkce Denní èas. 1. Ke zmìnì již nastaveného denního èasu stisknìte nìkolikrát tlaèítko Výber, až zaène blikat tlaèítko funkce Denní èas. 2. Tlaèítkem nebo nastavte aktuální denní èas. Asi za 5 vteøin blikání pøestane a na hodinách se ukáže nastavený denní èas. Spotøebiè je pøipraven k provozu. 3 Denní èas je možné zmìnit jen tehdy, jestliže není zapnutá žádná automatická funkce (Doba nebo Konec ).

12 12 Pøed prvním použitím První Èištìní Pøed prvním použitím trouby byste ji mìli dùkladnì vyèistit. 1 Upozornìní: Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní èisticí prostøedky. Mohli byste poškodit povrch trouby. 3 Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. 1. Vypínaè funkcí trouby nastavte na Osvìtlení trouby. 2. Vyjmìte všechno pøíslušenství i drážky a umyjte je teplým roztokem mycího prostøedku. 3. Pak vymyjte i troubu teplou vodou s mycím prostøedkem a vysušte. 4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem.

13 Obsluha varné desky 13 Obsluha varné desky 3 Pøeètìte si také pokyny k vestavìné varné desce. Obsahují dùležité pokyny týkající se nádobí, obsluhy, èištìní a údržby. Varné stupnì Varný stupeò mùžete nastavit v rozmezí 1-9. Mezipolohy jsou možné v rozmezí = nejmenší výkon 9 = nejvyšší výkon 2 Na konci vaøení vypnìte varnou zónu pøibližnì na 5-10 minut, aby se využilo zbytkové teplo. Tímto zpùsobem ušetøíte elektøinu. 3 Sporák je vybaven zasunovatelnými vypínaèi plotýnek. Chcete-li použít urèitý vypínaè, stisknìte ho. Vypínaè se vysune dopøedu. vpøedu vlevo vzadu vlevo vzadu vpravo vpøedu vpravo Vypínaè plotýnek

14 14 Obsluha varné desky Nastavení varného stupnì 1. Zvolte stupeò varného výkonu. 2. Vaøení ukonèíte otoèením zpìt do polohy vypnuto. 3 Pøíslušná kontrolka provozu varné plotýnkysvítí tak dlouho, dokud je plotýnka v provozu.

15 Obsluha trouby 15 Obsluha trouby Zapnutí a vypnutí trouby Provozní kontrolka Kontrolka teploty Funkce trouby Voliè teploty 1. Otoète pøepínaèem funkcí trouby na požadovanou funkci. 2. Otoète volièem teploty na požadovanou teplotu. Kontrolka chodu svítí tak dlouho, dokud je trouba zapnutá. Kontrolka teploty svítí tak dlouho, dokud trouba høeje. 3. Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkce trouby a volièem teploty do polohy Vyp. 3 Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne.

16 16 Obsluha trouby Funkce trouby Trouba je vybavena následujícími funkcemi: Funkce trouby Osvìtlení trouby Ventilátor Horní/dolní topné tìleso Dolní topné tìleso Rozmrazování Gril Velkoplošný gril Infrapeèení Použití Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø. k èištìní. K peèení koláèù až na dvou úrovních. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení peèiva a masa na jedné úrovni. K dopeèení koláèù s køehkým spodkem. K povolení a rozmrazení napø. dortù, másla, chleba, zeleniny nebo jiných zmrazených potravin. Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed roštu a k pøípravì toustù. Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k pøípravì toustù. K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni. Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání. Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku 3 Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení K bezpeènému vysunutí mají všechny zasunovací díly na levé i pravé stranì malou prohlubeò. Zasunovací díly zasunujte vždy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru trouby. Tato prohlubeò slouží i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù.

17 Obsluha trouby 17 Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì Zasunutí roštu: Rošt zasunujte tak, aby nožièky smìøovaly dolù. Rošt zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì 3 Rošt má po celém obvodu vyvýšený rám a nádobí tak nemùže sklouznout. Spoleèné zasunutí roštu a pánve na zachycení tuku: Rošt položte na pánev na zachycení tuku. Pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì.

18 18 Obsluha trouby Funkce hodin Kontrolky funkcí Èasový displej Kontrolky funkcí Tlaèítko Tlaèítko Volba Tlaèítko Minutka K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. Doba Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby. Konec Tato funkce slouží k nastavení doby vypnutí trouby. Denní èas K nastavení nebo zmìnì denního èasu (viz též kapitolu Pøed prvním použitím ).

19 Obsluha trouby 19 3 Pokyny k funkcím hodin Po volbì jedné z funkcí bliká pøíslušná kontrolka funkce asi 5 vteøin. Bìhem této doby je možné tlaèítkem nebo nastavit požadované èasy. Po nastavení požadovaného èasu bliká kontrolka funkce ještì asi 5 vteøin. Potom kontrolka svítí. Nastavený èas zaèíná plynout. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. Požadovanou funkci trouby a teplotu mùžete zvolit pøed nebo po nastavení funkcí hodin Doba a Konec. Po uplynutí doby peèení se vypínaè funkce trouby a vypínaè volby teploty vrátí zpìt do polohy vypnuto. 2 Vypnutí èasového ukazatele Vypnutím èasového ukazatele mùžete ušetøit energii. Vypnutí èasového ukazatele Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až displej ztmavne. Zapnutí èasového displeje Stisknìte libovolné tlaèítko na tak dlouho, až se na displeji opìt objeví denní èas. 3 Èasový displej je možné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá žádná z funkcí Doba, Konec nebo Minutka.

20 20 Obsluha trouby Minutka 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Minutka 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou funkci Minutka (max. 2 hodiny 30 minut). Po asi 5 vteøinách se na displeji zobrazí zbývající èas. Kontrolka funkce Minutka svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká a na 2 minuty zazní zvukový signál. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

21 Obsluha trouby 21 Doba 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Doba 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou dobu vaøení. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Kontrolka funkce Doba svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka funkce zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

22 22 Obsluha trouby Konec 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Konec 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou dobu vypnutí. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Kontrolka funkce Konec svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka funkce zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

23 Obsluha trouby 23 Kombinace funkce Doba a Konec 3 Funkci Doba a Konec mùžete použít souèasnì, jestliže se má trouba automaticky zapnout a vypnout až po uplynutí urèité doby. 1. Pomocí funkce Doba nastavte èas, který jídlo k pøípravì potøebuje. Zde 1 hodina. 2. Pomocí funkce Konec nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové. Zde 14:05 hod. Kontrolky funkcí Doba a Konec svítí a na displeji se objeví denní èas. Zde 12:05 hod. Trouba se automaticky zapne v zadaném èasovém okamžiku. Zde 13:05 hod. Po uplynutí požadované doby peèení se zase vypne. Zde 14:05 hod.

24 24 Použití, tabulky a tipy Použití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò Zpùsob vaøení Udržení teploty Rozpouštìn í Srážení 2-3 Namáèení 3-4 Vaøení v páøe Dušení 4-5 Vaøení Mírné peèení Silné peèení Uvedení do varu, peèení fritování Vhodné pro Doba Pokyny/tipy Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udržení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpouštìní másla, èokolády, želatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýže a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel Dušení zeleniny, ryb dušení masa Vaøení brambor v páøe Vaøení vìtšího množství jídla, jídla z jednoho hrnce a polévek Øízky, Cordon bleu, kotlety, špikované maso, klobásy, játra, jíšky, smažení vajec, vajeèných koláèù, koblih Bramboráky, kousky svíèkové, lívancová zaváøka podle potøeby Zakryjte min. Obèas zamíchejte min. Vaøte s poklièkou min min min min. nepøetržitép eèení 5-15 min. na pánev K rýži pøidejte alespoò dvojnásobné množství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. lžic). Použijte málo tekutiny, napø. max. 1/4 l vody na 750 g brambor. Až 3 l tekutiny plus pøísady. Obèas obrat te. Obèas obrat te. Uvedení do varu velkého množství vody, vaøení nokù, zaèátek smažení masa (guláš, dušená svíèková, fritování hranolkù).

25 Použití, tabulky a tipy 25 3 Doporuèujeme nastavit pøi uvedení do varu nebo pøi rychlém osmažení nejvyšší stupeò a jídla s delší dobou pøípravy pak pøepnout na požadovaný stupeò tepelné úpravy k dokonèení. 1 Pøehøáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Pozor! Hrozí nebezpecí požáru!

26 26 Použití, tabulky a tipy Peèení peèiva Funkce trouby: Ventilátor nebo Horní/dolní topné tìleso Formy na peèení Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. Pro Ventilátor lze použít i svìtlé kovové formy. Úroveò drážek Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso je možné jen peèení na jedné úrovni. S funkcí Ventilátor mùžete péct 2 plechy suchého peèiva a malých kouskù souèasnì. 1 plech na peèení: napø. úroveò drážek 3 1 forma na peèení: napø. úroveò drážek 1 2 plechy na peèení: napø. úroveò drážek 1 a 3

27 Použití, tabulky a tipy 27 Všeobecné pokyny Plech zasunujte vždy skosením dopøedu! S funkcí Horní/dolní topné tìleso nebo Ventilátor mùžete péct souèasnì ve dvou formách vedle sebe na jednom roštu. Doba peèení se tím prodlouží jen nepatrnì. 3 Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete požadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek pro rùzná jídla. Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou mìnit podle složení tìsta, množství a typu formy na peèení. Doporuèujeme nastavit poprvé nižší teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjší zhnìdnutí, nebo jestliže trvá peèení pøíliš dlouho, zvolit vyšší teplotu. Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùže doba peèení prodloužit o minut. Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na jedné úrovni. Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Peèení masa nebo sladkostí mùže v nové troubì probíhat jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Upravte proto obvyklá nastavení (teplotu, doby peèení) a úroveò drážek podle údajù doporuèených v následující tabulce. 2 Pøi delší dobì peèení mùžete troubu vypnout asi minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné trouby.

28 28 Použití, tabulky a tipy Tabulka peèení Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas hod.: min. Peèivo ve formì Bábovka apod. Ventilátor :50-1:10 Linecký koláè/královská Ventilátor :10-1:30 bábovka Piškotový dort Ventilátor :25-0:40 Piškotový dort Horní/dolní topné :25-0:40 tìleso Dortový korpus, køehké Horní/dolní topné :10-0:25 tìsto tìleso Dortový korpus, tøené Ventilátor :20-0:25 tìsto Jablkový dort Horní/dolní topné :50-1:00 tìleso Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Ventilátor :10-1:30 Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. slaný koláè Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní štola Chléb (žitný chléb) -nejprve -potom Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso :10-1: :30-1: :00-1: :30-0: ) 0:40-1: ) :20 0:30-1:00 Vìtrníky Ventilátor ) 0:15-0:30 Piškotová roláda Horní/dolní topné ) 0:10-0:20 tìleso Drobenkový koláè suchý Ventilátor :20-0:40 Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Horní/dolní topné tìleso ) 0:15-0:30

29 Použití, tabulky a tipy 29 Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas hod.: min. Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta) 2) Ventilátor :35-0:50 Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta) 2) Horní/dolní topné tìleso :35-0:50 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, šlehaèka, koláè s cukrem a mandlemi). Pizza (bohatì obložená) 2 Pizza (tenká) Chlebové placky (pita) Ploché koláèe s náplní Malé peèivo Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso :40-1: :40-1: ) 0:30-1: ) 0:10-0: :08-0: :35-0:50 Placièky z køehkého tìsta Ventilátor :06-0:20 Placièky z køehkého tìsta Ventilátor 1 / :06-0:20 Støíkané peèivo Ventilátor :20-0:30 Støíkané peèivo Ventilátor 1 / :25-0:40 Støíkané peèivo Horní/dolní topné ) 0:20-0:30 tìleso Placièky z tøeného tìsta Ventilátor :15-0:20 Placièky z tøeného tìsta Ventilátor 1 / :15-0:20 Pusinky Ventilátor :00-2:30 Mandlové pusinky Ventilátor :30-0:60 Malé kynuté kousky Ventilátor :20-0:40 Malé kousky z listového Ventilátor ) 0:20-0:30 tìsta Housky Ventilátor ) 0:20-0:35 Housky Horní/dolní topné ) 0:20-0:35 tìleso Malé koláèky (20kouskù na plech) Ventilátor ) 0:20-0:30

30 30 Použití, tabulky a tipy Druh peèiva Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby Ventilátor 1 / ) 0:25-0:40 Horní/dolní topné tìleso Úroveò drážek 1)Troubu pøedehøejte. 2)Použijte hluboký plech nebo pánev na zachycení tuku. Teplota C Èas hod.: min ) 0:20-0:30

31 Použití, tabulky a tipy 31 Tipy k peèení Výsledek peèení Možná pøíèina Øešení Spodek koláèe je pøíliš svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený). Špatná úroveò drážek Pøíliš vysoká teplota peèení. Pøíliš krátká doba peèení V tìstu je pøíliš mnoho tekutiny. Zasuòte koláè víc dolù Nastavte o nìco nižší teplotu peèení Prodlužte dobu peèení. Dobu peèení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty. Použijte ménì tekutiny. Dodržujte dobu tøení, pøedevším používáte-li kuchyòského robota. Koláè je pøíliš suchý. Pøíliš nízká teplota. Nastavte vyšší teplotu peèení. Pøíliš dlouhá doba peèení. Zkrat te dobu peèení. Koláè není stejnomìrnì hnìdý Koláè není po uvedené dobì upeèený. Pøíliš vysoká teplota peèení a pøíliš krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Pøíliš nízká teplota. Nastavte nižší teplotu peèení a prodlužte dobu peèení. Tìsto rovnomìrnì rozetøete na plech. Nastavte o nìco vyšší teplotu peèení.

32 32 Použití, tabulky a tipy Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Úroveòd rážek Teplota C Èas hod.: min. Nudlový nákyp Horní/dolní topné tìleso :45-1:00 Lasagne Horní/dolní topné tìleso :25-0:40 Zapékaná zelenina 1) Infrapeèení :15-0:30 Zapékané bagety 1) Infrapeèení :15-0:30 Sladké nákypy Horní/dolní topné tìleso :40-0:60 Rybí nákypy Horní/dolní topné tìleso :30-1:00 Plnìná zelenina Infrapeèení :30-1:00 1)Troubu pøedehøejte. Tabulka pro mražená a hotová jídla Druh jídla Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas Hlubokozmrazená pizza Hranolky 1) ( g) Bagety Ovocný koláè Horní/dolní topné tìleso 3 podle pokynù výrobce Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 3 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat te.

33 Použití, tabulky a tipy 33 Peèení masa Funkce trouby: Horní/dolní topné tìleso nebo Infrapeèení Nádoby na peèení K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce). Velké peèenì mùžete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na roštu a zachycovací plech zasuòte pod rošt. Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. Maso tak zùstane št avnaté. Všechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùžete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od množství 1 kg. Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové št ávy nebo tuku. Peèeni podle potøeby (po 1/2-2/3 doby peèení) obrat te. Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou št ávou. Peèenì pak bude mít lepší chut. Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulka peèení masa Druh masa Množství Funkce trouby Úroveòd rážek Hovìzí maso Dušené hovìzí Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùžové - propeèené Vepøové maso 1-1,5 kg na cm výšky na cm výšky na cm výšky Horní/dolní topné tìleso Teplota C Èas hod.: min :00-2:30 na cm výšky Infrapeèení ) 0:05-0:06 Infrapeèení :06-0:08 Infrapeèení :08-0:10

34 34 Použití, tabulky a tipy Druh masa Množství Funkce trouby Úroveòd rážek Ramínko, plec, šunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nožièky (pøedvaøené) Telecí maso 1-1,5 kg Infrapeèení :30-2:00 1-1,5 kg Infrapeèení :00-1: g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení :45-1:00 Infrapeèení :30-2:00 Telecí peèenì 1 kg Infrapeèení :30-2:00 Telecí nožièky 1,5-2 kg Infrapeèení :00-2:30 Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì 1-1,5 kg Infrapeèení :15-2:00 jehnìèí høbet 1-1,5 kg Infrapeèení :00-1:30 Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty Srnèí/jelení høbet Srnèí/jelení kýta až 1 kg 1,5-2 kg 1,5-2 kg Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Teplota C Èas hod.: min ) 0:25-0: :15-1: :30-2:15 Drùbež Drùbeží kusy po g Infrapeèení :35-0:50 Kuøecí pùlky po g Infrapeèení :35-0:50 Kuøe, mladá slepice 1-1,5 kg Infrapeèení :45-1:15 Kachna 1,5-2 kg Infrapeèení :15-1:45 Husa 3,5-5 kg Infrapeèení :30-3:30 Krocan/krùta 2,5-3,5 kg Infrapeèení :45-2:30 Krocan/krùta 4-6 kg Infrapeèení :30-4:00 Ryba (dušená) Celé ryby 1-1,5 kg Horní/dolní topné tìleso :45-1:15 1)Troubu pøedehøejte.

35 Použití, tabulky a tipy 35 Plochý gril Funkce trouby: Gril nebo Velkoplošný gril s maximálním nastavením teploty. 1 Upozornìní: Grilujte vždy se zavøenými dveømi trouby. 3 Prázdnou troubu vždy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. Ke grilování zasuòte rošt do doporuèené úrovnì drážek. Hluboký plech zasuòte vždy do 1. úrovnì drážek zezdola. Grilovací èasy jsou orientaèní. Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drážžek Doba grilování 1. strana 2. strana Špikované maso min. 6-8 min. Vepøové bez kosti min min. Klobásy min. 6-8 min. Hovìzí steaky, telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb 1) Obložžené toustovací chleby min. 5-6 min min min min. 3-5 min min )Nepøedehøívejte.

36 36 Použití, tabulky a tipy Rozmrazování Funkce trouby: Rozmrazování (bez nastavení teploty) Vybalené potraviny položte v talíøi na rošt. Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì prodloužil. K rozmrazování zasuòte rošt do 1. úrovnì drážek zdola. Tabulka k rozmrazování Jídlo Èas k rozmrazení min. Èas k dojití min. Poznámka Kuøe, 1000 g Kuøe položte na obrácený talíøek ve velkém talíøi. V polovinì doby obrat te. Maso, 1000g V polovinì doby obrat te. Maso, 500g V polovinì doby obrat te. Pstruh, 150g Jahody, 300g Máslo, 250g Smetana, 2 x 200 g Dort, 1400g Smetanu lze snadno ušlehat i s ještì lehce zmrazenými kousky.

37 Použití, tabulky a tipy 37 Sušení Funkce trouby: Ventilátor Rošt pøi této funkci pokryjte svaèinovým papírem nebo papírem na peèení. Lepšího výsledku docílíte, když po uplynutí poloviny doby sušení troubu vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc necháte vychladnout. Pak potraviny dosušte. Potraviny k sušení Teplota ve C Úroveò drážek Èas v hodinách 1 úroveò 2 úrovnì (orientaènì) Zelenina fazole / paprika (proužky) / polévková zelenina / houby / zelí / Ovoce švestky / meruòky / jableèné plátky / hrušky / 4 6-9

38 . 38 Použití, tabulky a tipy Zavaøování Funkce trouby: Dolní topné tìleso Ke sterilování používejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávìrem typu Twist-Off, bajonetovým uzávìrem, nebo kovové nádoby nejsou vhodné. K zavaøování použijte 1. úroveò zdola. K zavaøování použijte plech. Vejde se na nìj až šest sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené. Sklenice postavte na plech tak, aby se po stranách vzájemnì nedotýkaly. Na plech nalijte asi 1 litru vody, aby se v troubì vytvoøilo dostateèné množství páry. Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky (u 1- litrových sklenic asi za minut), troubu vypnìte nebo nastavte teplotu zpìt na 100 C (viz tabulka). Zavaøovací tabulka Uvedené doby zavaøování a teploty jsou pouze orientaèní Suroviny k zavaøování Bobuloviny Teplota ve C Zavaøování až do zaèátku bublinek v min. Dále pøi 100 C v min. Jahody, borùvky, maliny, zralý angrešt Nezralý angrešt Peckoviny Hrušky, kdoule, švestky Zelenina Karotka 1) 1)Nechte dojít ve vypnuté troubì Houby 1) Okurky Zeleninová smìs v nálevu Kvìták, hrášek, chøest Fazole

39 Èištìní a údržba 39 Èištìní a údržba 1 Pozor: Pro èištìní je tøeba spotøebiè vypnout a nechat zchladnout. Pozor: Z bezpeènostních dùvodù neèistìte spotøebiè proudem páry ani vysokotlakým èistícím zaøízením. Pozor: Nepoužívejte žádná drsná èinidla, ostré èistící nástroje ani drátìnky. K èištìní skla ve dvíøkách trouby nepoužívejte žádné hrubé brusné èistící prostøedky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což mùže vést k rozbití skla. Vnìjší èást spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. Nepoužívejte žádné pískové èisticí prostøedky ani abrazivní houbièky. Vnitøní prostor trouby Troubu èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Pøi èištìní si rozsvit te osvìtlení trouby. 2. Po každém použití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysušte. 3 Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní trouby. 1 Upozornìní: Pøi použití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. Pøíslušenství trouby Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude jednodušší, jestliže tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit.

40 40 Èištìní a údržba Drážky Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na pravé i levé stranì trouby. Vyjmutí drážek Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). Zasazení drážek 3 Dùležité upozornìní! Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2).

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/806944

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/806944 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B3051-4-W DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4403-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625030

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4403-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625030 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4403-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808630

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808630 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3051-4-W R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

B31915-5. vestavìná trouba

B31915-5. vestavìná trouba B31915-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

COMPETENCE B3051-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B3051-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B3051-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4403-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809053

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809053 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E5701-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Trouba EOB64201

návod k použití Trouba EOB64201 návod k použití Trouba EOB64201 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Návod k použití... 3 Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Pøed

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P

návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P návod k použití Indukèní varná deska EHD60020P We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v budoucnu

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807364 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B5741-4-A R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

B3191-5. vestavìná trouba

B3191-5. vestavìná trouba B3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB43100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB43100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB43100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

B4101-5. vestavìná trouba

B4101-5. vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

COMPETENCE B3781-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B3781-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B3781-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB42100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB42100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB42100 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Trouba EON63100

návod k použití Trouba EON63100 návod k použití Trouba EON63100 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Pøed prvním použitím... 6

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Informace pro uživatele EOB 3612 822 923 394-A-070303-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele.

Více

Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X. Návod k montáži a použití

Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X. Návod k montáži a použití Indukèní sklokeramická varná deska ZXE 65 X Návod k montáži a použití c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807478 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B6871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

B5741-5. vestavìná trouba

B5741-5. vestavìná trouba B5741-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB67000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB67000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB67000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele

COMPETENCE E3001-1. Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami. Informace pro uživatele COMPETENCE E3001-1 Vestavitelný elektrický sporák s plotýnkami Informace pro uživatele Vážená zákaznice, vážený zákazníku, pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité jsou pøedevším Bezpeènostní

Více

COMPETENCE B6871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B6871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B6871-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

B8971-5. vestavìná trouba

B8971-5. vestavìná trouba B8971-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B8931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60210P

návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60210P návod k použití Sklokeramická varná deska EHS60210P We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P návod k použití Indukèní varná deska EHD 60090 P We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme, v budoucnu

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/619366

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO http://cs.yourpdfguides.com/dref/619366 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 5170V-WN EURO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

FM 4513 K-AN. varná deska

FM 4513 K-AN. varná deska FM 4513 K-AN Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOC68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOC68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOC68000 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití EOB6690. 822 927 232-A-081105-01 c

Návod k použití EOB6690. 822 927 232-A-081105-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOB6690 822 927 232-A-081105-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití

COMPETENCE B9871-4. Elektrická vestavìná trouba. Návod k použití COMPETENCE B9871-4 Elektrická vestavìná trouba Návod k použití Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání informací. Návod

Více

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P

návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P návod k použití Indukèní varná deska EHD 60150 P 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Obsah Bezpeènostní pokyny... 3 Popis spotøebièe... 4 Používání

Více

návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOB98000

návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOB98000 návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOB98000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B8920-1-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/603642 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B8920-1-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití EOC6697. 822 923 741-A-080304-01 c

Návod k použití EOC6697. 822 923 741-A-080304-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC6697 822 923 741-A-080304-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležitá je pøedevším

Více

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba

B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba B4101-5 Návod k použití Vestavná elektrická trouba 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6

INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 OBSAH CZ INSTALACE STRANA 4 PØIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI STRANA 5 PØED POUŽITÍM TROUBY STRANA 6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ STRANA 6 BEZPEÈNOSTNÍ RADY A POKYNY STRANA 6 PØÍSLUŠENSTVÍ TROUBY STRANA 7 FUNKCE

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X

návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X návod k použití Mikrovlnná trouba EMM20208X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Provoz 5 Tabulky

Více

B9820-5. funkcí Multi-vaøení v páøe

B9820-5. funkcí Multi-vaøení v páøe B9820-5 Návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe 2 Vážen zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších vrobkù našeho sortimentu. S tímto vrobkem získáváte

Více

B9931-5. vestavìná trouba

B9931-5. vestavìná trouba B9931-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážen zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších vrobkù našeho sortimentu. S tímto vrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK

ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK ELEKTRONICKÝ RADIOBUDÍK Návod k obsluze Upozornìní: V pøípadì nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve vytažena vidlice sí ového pøívodu ze zásuvky. OBSAH Strana Obsluha... 2 Napájení el. proudem... 3 Hodiny...

Více

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba

KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba KB9810E Návod k použití Elektrická vestavěná trouba 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

návod k použití Trouba EON64100

návod k použití Trouba EON64100 návod k použití Trouba EON64100 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Denní používání 5 Užitečné

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH232250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3551110

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH232250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3551110 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH132250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654981

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH132250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654981 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9831-4-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/807663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9831-4-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

........ CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ

........ CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ ...... CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. PŘÍKLADY VAŘENÍ NA VARNÉ DESCE Pro trouby vestavné pod desku: Údaje v následující

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE 3cz53251.fm5 Page 4 Wednesday, June 12, 2002 10:12 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM VARNÉ DESKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK SNÍŽIT SPOTØEBU ENERGIE PÉÈE A ÚDRŽBA

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOK96030

návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOK96030 návod k použití Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe EOK96030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HBN300550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555294

Vaše uživatelský manuál BOSCH HBN300550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555294 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation mraznička zamrażarka gefrierschrank

Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation mraznička zamrażarka gefrierschrank Návod k použiti Instrukcja obsługi Benutzerinformation CZ PL DE mraznička zamrażarka gefrierschrank EUT 11001W We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu CZ electrolux

Více

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek

UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. 60-150 Až 3 l vody a přísady masa se zeleninou a polévek CS RECEPTY NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.aeg.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY UPOZORNĚNÍ Viz kapitola Bezpečnostní informace. Pro trouby vestavné pod desku: Nastavení Vhodné pro: teploty 1-2 Holandská omáčka, rozpouštění:

Více

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EOB5351AOX CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EOB5351AOX...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ

........ EON3430AO CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ EON3430AO...... CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Více

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P

BE4013421 CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ BE401342P BE4013421 BE401342P CS TROUBA NÁVOD K POUŽITÍ 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií,

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití

BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302. CS Návod k použití BC301300N BC301302N BC3331300 BC3331302 CS Návod k použití 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Více

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60802023CZ.fm Page 15 Monday, May 8, 2006 5:43 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ INSTALACE OBECNÝ POPIS PROVOZU CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí

Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí Favorit SILENCE Návod k použití Myèka nádobí 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více