E vestavìná trouba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E3191-5. vestavìná trouba"

Transkript

1 E Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

2 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci funkènosti a designu, vybavenou špièkovou technologií. Pøesvìdèete se, že naše spotøebièe jsou vyvíjeny smìrem k nejlepší úèinnosti a ovladatelnosti - samozøejmì pøi splnìní nejvyšších standardù. Navíc jsou našim výrobkùm vlastní aspekty úsporného provozu a šetrnosti k životnímu prostøedí. Za úèelem zajištìní optimální a stálé úèinnosti vašeho spotøebièe si prosíme pozornì pøeètìte tento návod k použití. Umožní vám to snadné a efektivní používání všech funkcí. Doporuèujeme návod uschovat na bezpeèném místì pro pøípad, že by jste do nìho potøebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pøedávali pøípadnému dalšímu uživateli spotøebièe. Pøejeme vám mnoho spokojenosti s vaším novým spotøebièem. V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly: 1 Dùležité informace týkající se Vaší bezpeènosti a informace o ochranì spotøebièe pøed poškozením. 3 Všeobecné informace a rady 2 Upozornìní k ochranì životního prostøedí

3 Obsah 3 Obsah Návod k použití 5 Bezpeènostní pokyny 5 Popis spotøebièe 7 Celkový pohled 7 Ovládací panel 8 Vybavení trouby 9 Pøíslušenství trouby 10 Pøed prvním použitím 11 Nastavení a zmìna denního èasu 11 První Èištìní 12 Obsluha varné desky 13 Nastavení varného stupnì 14 Obsluha trouby 15 Zapnutí a vypnutí trouby 15 Funkce trouby 16 Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku 16 Funkce hodin 18 Vypnutí èasového ukazatele 19 Použití, tabulky a tipy 24 Tabulka pøípravy jídel 24 Peèení peèiva 26 Tabulka peèení 28 Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla 32 Tabulka pro mražená a hotová jídla 32 Peèení masa 33 Tabulka peèení masa 33 Plochý gril 35 Grilovací tabulka 35 Rozmrazování 36 Tabulka k rozmrazování 36 Sušení 37 Zavaøování 38 Èištìní a údržba 39 Vnìjší èást spotøebièe 39 Vnitøní prostor trouby 39 Pøíslušenství trouby 39

4 4 Obsah Drážky 40 Osvìtlení trouby 41 Strop trouby 42 Dveøe trouby 43 Sklenìná výplò dveøí trouby 45 Co dìlat, když Likvidace 49 Pokyny k montáži 50 Bezpeènostní pokyny pro elektroinstalatéra 50 Záruka/Zákaznická služba 55 Servis 59

5 Návod k použití 5 Návod k použití 1 Bezpeènostní pokyny Elektrické zabezpeèení Spotøebiè smí zapojit jen oprávnìný odborník. Pøi poruše nebo poškození spotøebièe: vyšroubujte pojistky, nebo je vypnìte. Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení pracovníci. Nesprávnì provedené opravy mohou zpùsobit velké škody. Potøebujete-li opravu, obrat te se na naši zákaznickou službu nebo na svého prodejce. Bezpeènost dìtí Malé dìti nikdy nenechávejte u zapnuté trouby bez dozoru. Bezpeènost provozu Osoby (vèetnì dìtí), které nejsou schopné bezpeènì spotøebiè používat z dùvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností, nebo k tomu nemají patøièné znalosti a zkušenosti, nesmìjí tento spotøebiè používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovìdná za jejich bezpeènost. Tento spotøebiè je urèen výluènì pro vaøení, smažení a peèení jídel v domácnosti. Pozor na pøipojování elektrických spotøebièù do zásuvek v jeho blízkosti. Nedovolte, aby se pøipojovací kabely dostaly do kontaktu s horkými dvíøky trouby nebo se zachytily pod nimi. Upozornìní: Nebezpeèí popálenin! Pøi provozu je vnitøek trouby horký. Jestliže v troubì používáte jako pøísadu alkohol, mohla by se vytvoøit lehce hoølavá smìs vzduchu s alkoholem. V tomto pøípadì otvírejte dveøe trouby velmi opatrnì. Nepracujte pøitom s døívím, jiskrami nebo ohnìm.

6 6 Bezpeènostní pokyny 3 Varování k akrylamidu Podle nejnovìjších vìdeckých poznatkù mùže akrylamid vznikající pøi intenzivním zhnìdnutí pokrmù, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporuèujeme proto pøipravovat jídla radìji pøi nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla pøíliš nezhnìdla. Jak zabráníte poškození spotøebièe: Nevykládejte troubu alobalem a na dno trouby nestavte peèicí plechy, hrnce apod., protože smalt trouby by se mohl nahromadìným žárem poškodit. Ovocné št ávy, které mohou kapat z plechu, zanechávají skvrny, které již nejdou odstranit. Pøi peèení koláèù s vysokým obsahem vody použijte proto hluboký plech. Otevøené dveøe trouby nièím nezatìžujte. Nikdy nelijte vodu pøímo do horké trouby. Mohlo by dojít k poškození smaltu a zbarvení. Pøi silném tlaku, pøedevším na hrany pøední sklenìné tabule, mùže sklo prasknout. V troubì neskladujte žádné hoølavé pøedmìty. Mohly by se pøi zapnutí trouby vznítit. V troubì neskladujte žádné vlhké potraviny. Mohly by poškodit smalt trouby. Po vypnutí chladicího ventilátoru neskladujte v troubì žádné odkryté potraviny. Ve vnitøním prostoru trouby nebo na sklenìných dveøích se mùže srážet vlhkost, která se mùže dostat i na okolní nábytek. 3 Upozornìní ke smaltovanému povrchu Barevné zmìny na smaltovaném povrchu trouby v dùsledku používání nemají vliv na bìžný provoz spotøebièe a jeho používání v souladu s podmínkami smlouvy. Nepøedstavují tedy žádnou závadu ve smyslu práva na záruku.

7 Popis spotøebièe 7 Popis spotøebièe Celkový pohled Ovládací panel Držadlo dveøí Sklenìná dvíøka

8 8 Popis spotøebièe Ovládací panel Provozní kontrolka Kontrolka teploty Èasový displej Tlaèítka funkce hodin Vypínaè plotýnek Funkce trouby Voliè teploty Vypínaè plotýnek

9 Popis spotøebièe 9 Vybavení trouby Horní topné tìleso a topné tìleso grilu Úrovnì drážek Osvìtlení trouby Ventilátor Dolní topné tìleso Drážky, vyjímatelné

10 10 Popis spotøebièe Odvod par z trouby Pára z trouby je odvádìna kanálkem v zadní èásti varné desky pøímo nahoru. Vnitøní strana dvíøek Na vnitøní stranì dvíøek trouby je uvedeno èíslování úrovnì drážek trouby. Pøíslušenství trouby Rošt Pro nádoby, koláèové formy, porce k peèení a grilování. Plech na peèení Na koláèe a placky Pánev na zachycení tuku K peèení peèiva a masa nebo jako plech na zachycení tuku.

11 Pøed prvním použitím 11 Pøed prvním použitím Nastavení a zmìna denního èasu 3 Trouba funguje jen s nastaveným èasem. Po pøipojení trouby k síti nebo po výpadku elektrického proudu automaticky bliká kontrolka funkce Denní èas. 1. Ke zmìnì již nastaveného denního èasu stisknìte nìkolikrát tlaèítko Výber, až zaène blikat tlaèítko funkce Denní èas. 2. Tlaèítkem nebo nastavte aktuální denní èas. Asi za 5 vteøin blikání pøestane a na hodinách se ukáže nastavený denní èas. Spotøebiè je pøipraven k provozu. 3 Denní èas je možné zmìnit jen tehdy, jestliže není zapnutá žádná automatická funkce (Doba nebo Konec ).

12 12 Pøed prvním použitím První Èištìní Pøed prvním použitím trouby byste ji mìli dùkladnì vyèistit. 1 Upozornìní: Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní èisticí prostøedky. Mohli byste poškodit povrch trouby. 3 Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. 1. Vypínaè funkcí trouby nastavte na Osvìtlení trouby. 2. Vyjmìte všechno pøíslušenství i drážky a umyjte je teplým roztokem mycího prostøedku. 3. Pak vymyjte i troubu teplou vodou s mycím prostøedkem a vysušte. 4. Pøední panel otøete vlhkým hadøíkem.

13 Obsluha varné desky 13 Obsluha varné desky 3 Pøeètìte si také pokyny k vestavìné varné desce. Obsahují dùležité pokyny týkající se nádobí, obsluhy, èištìní a údržby. Varné stupnì Varný stupeò mùžete nastavit v rozmezí 1-9. Mezipolohy jsou možné v rozmezí = nejmenší výkon 9 = nejvyšší výkon 2 Na konci vaøení vypnìte varnou zónu pøibližnì na 5-10 minut, aby se využilo zbytkové teplo. Tímto zpùsobem ušetøíte elektøinu. 3 Sporák je vybaven zasunovatelnými vypínaèi plotýnek. Chcete-li použít urèitý vypínaè, stisknìte ho. Vypínaè se vysune dopøedu. vpøedu vlevo vzadu vlevo vzadu vpravo vpøedu vpravo Vypínaè plotýnek

14 14 Obsluha varné desky Nastavení varného stupnì 1. Zvolte stupeò varného výkonu. 2. Vaøení ukonèíte otoèením zpìt do polohy vypnuto. 3 Pøíslušná kontrolka provozu varné plotýnkysvítí tak dlouho, dokud je plotýnka v provozu.

15 Obsluha trouby 15 Obsluha trouby Zapnutí a vypnutí trouby Provozní kontrolka Kontrolka teploty Funkce trouby Voliè teploty 1. Otoète pøepínaèem funkcí trouby na požadovanou funkci. 2. Otoète volièem teploty na požadovanou teplotu. Kontrolka chodu svítí tak dlouho, dokud je trouba zapnutá. Kontrolka teploty svítí tak dlouho, dokud trouba høeje. 3. Jestliže chcete troubu vypnout, otoète pøepínaèem funkce trouby a volièem teploty do polohy Vyp. 3 Chlazení ventilátorem Ventilátor se automaticky zapne, aby se vnìjší plochy spotøebièe udržely chladné. Po vypnutí trouby bìží ventilátor dál tak dlouho, dokud se spotøebiè neochladí, a pak se sám vypne.

16 16 Obsluha trouby Funkce trouby Trouba je vybavena následujícími funkcemi: Funkce trouby Osvìtlení trouby Ventilátor Horní/dolní topné tìleso Dolní topné tìleso Rozmrazování Gril Velkoplošný gril Infrapeèení Použití Pomocí této funkce mùžete osvìtlit vnitøek trouby, napø. k èištìní. K peèení koláèù až na dvou úrovních. Teplotu trouby nastavte o C nižší, než pøi použití horního/dolního topného tìlesa. K peèení peèiva a masa na jedné úrovni. K dopeèení koláèù s køehkým spodkem. K povolení a rozmrazení napø. dortù, másla, chleba, zeleniny nebo jiných zmrazených potravin. Ke grilování plochých kouskù, rozložených uprostøed roštu a k pøípravì toustù. Ke grilování plochých kouskù ve vìtším množství a k pøípravì toustù. K peèení vìtších kusù masa nebo drùbeže na jedné úrovni. Tato funkce se hodí také ke gratinování a zapékání. Zasunutí roštu, plechu a pánve na zachycení tuku 3 Bezpeèné vysunutí a pojistka proti pøeklopení K bezpeènému vysunutí mají všechny zasunovací díly na levé i pravé stranì malou prohlubeò. Zasunovací díly zasunujte vždy tak, aby tato prohlubeò byla v zadním prostoru trouby. Tato prohlubeò slouží i jako pojistka proti pøeklopení zasunovacích dílù.

17 Obsluha trouby 17 Zasunutí plechu nebo pánve na zachycení tuku: Plech nebo pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì Zasunutí roštu: Rošt zasunujte tak, aby nožièky smìøovaly dolù. Rošt zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì 3 Rošt má po celém obvodu vyvýšený rám a nádobí tak nemùže sklouznout. Spoleèné zasunutí roštu a pánve na zachycení tuku: Rošt položte na pánev na zachycení tuku. Pánev na zachycení tuku zasuòte do postranních kolejnièek zvolené úrovnì.

18 18 Obsluha trouby Funkce hodin Kontrolky funkcí Èasový displej Kontrolky funkcí Tlaèítko Tlaèítko Volba Tlaèítko Minutka K nastavení krátkého èasového úseku. Po uplynutí nastavené doby zazní signál. Tato funkce neovlivòuje provoz trouby. Doba Tato funkce slouží k nastavení délky provozu trouby. Konec Tato funkce slouží k nastavení doby vypnutí trouby. Denní èas K nastavení nebo zmìnì denního èasu (viz též kapitolu Pøed prvním použitím ).

19 Obsluha trouby 19 3 Pokyny k funkcím hodin Po volbì jedné z funkcí bliká pøíslušná kontrolka funkce asi 5 vteøin. Bìhem této doby je možné tlaèítkem nebo nastavit požadované èasy. Po nastavení požadovaného èasu bliká kontrolka funkce ještì asi 5 vteøin. Potom kontrolka svítí. Nastavený èas zaèíná plynout. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka. Požadovanou funkci trouby a teplotu mùžete zvolit pøed nebo po nastavení funkcí hodin Doba a Konec. Po uplynutí doby peèení se vypínaè funkce trouby a vypínaè volby teploty vrátí zpìt do polohy vypnuto. 2 Vypnutí èasového ukazatele Vypnutím èasového ukazatele mùžete ušetøit energii. Vypnutí èasového ukazatele Dvì libovolná tlaèítka tisknìte tak dlouho, až displej ztmavne. Zapnutí èasového displeje Stisknìte libovolné tlaèítko na tak dlouho, až se na displeji opìt objeví denní èas. 3 Èasový displej je možné vypnout jen tehdy, není-li zapnutá žádná z funkcí Doba, Konec nebo Minutka.

20 20 Obsluha trouby Minutka 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Minutka 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou funkci Minutka (max. 2 hodiny 30 minut). Po asi 5 vteøinách se na displeji zobrazí zbývající èas. Kontrolka funkce Minutka svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka zabliká a na 2 minuty zazní zvukový signál. Signál je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

21 Obsluha trouby 21 Doba 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Doba 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou dobu vaøení. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Kontrolka funkce Doba svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka funkce zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

22 22 Obsluha trouby Konec 1. Tlaèítko Výber nìkolikrát stisknìte, až zabliká kontrolka funkce Konec 2. Tlaèítkem nebo nastavte požadovanou dobu vypnutí. Asi za 5 vteøin se displej opìt pøepne na denní èas. Kontrolka funkce Konec svítí. Po uplynutí nastaveného èasu kontrolka funkce zabliká, na 2 minuty zazní zvukový signál a trouba se vypne. 3. Signál a program je možné zrušit stiskem libovolného tlaèítka.

23 Obsluha trouby 23 Kombinace funkce Doba a Konec 3 Funkci Doba a Konec mùžete použít souèasnì, jestliže se má trouba automaticky zapnout a vypnout až po uplynutí urèité doby. 1. Pomocí funkce Doba nastavte èas, který jídlo k pøípravì potøebuje. Zde 1 hodina. 2. Pomocí funkce Konec nastavte èas, kdy by jídlo mìlo být hotové. Zde 14:05 hod. Kontrolky funkcí Doba a Konec svítí a na displeji se objeví denní èas. Zde 12:05 hod. Trouba se automaticky zapne v zadaném èasovém okamžiku. Zde 13:05 hod. Po uplynutí požadované doby peèení se zase vypne. Zde 14:05 hod.

24 24 Použití, tabulky a tipy Použití, tabulky a tipy Tabulka pøípravy jídel Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Varný stupeò Zpùsob vaøení Udržení teploty Rozpouštìn í Srážení 2-3 Namáèení 3-4 Vaøení v páøe Dušení 4-5 Vaøení Mírné peèení Silné peèení Uvedení do varu, peèení fritování Vhodné pro Doba Pokyny/tipy Zbytkové teplo, Postavení nádoby Udržení teploty uvaøených jídel Holandská omáèka Rozpouštìní másla, èokolády, želatiny Omeleta, vajeèná zaváøka do polévky Namáèení rýže a mléèných jídel Ohøívání hotových jídel Dušení zeleniny, ryb dušení masa Vaøení brambor v páøe Vaøení vìtšího množství jídla, jídla z jednoho hrnce a polévek Øízky, Cordon bleu, kotlety, špikované maso, klobásy, játra, jíšky, smažení vajec, vajeèných koláèù, koblih Bramboráky, kousky svíèkové, lívancová zaváøka podle potøeby Zakryjte min. Obèas zamíchejte min. Vaøte s poklièkou min min min min. nepøetržitép eèení 5-15 min. na pánev K rýži pøidejte alespoò dvojnásobné množství tekutiny, mléèná jídla obèas míchejte. K zeleninì pøidejte trochu tekutiny (nìkolik polév. lžic). Použijte málo tekutiny, napø. max. 1/4 l vody na 750 g brambor. Až 3 l tekutiny plus pøísady. Obèas obrat te. Obèas obrat te. Uvedení do varu velkého množství vody, vaøení nokù, zaèátek smažení masa (guláš, dušená svíèková, fritování hranolkù).

25 Použití, tabulky a tipy 25 3 Doporuèujeme nastavit pøi uvedení do varu nebo pøi rychlém osmažení nejvyšší stupeò a jídla s delší dobou pøípravy pak pøepnout na požadovaný stupeò tepelné úpravy k dokonèení. 1 Pøehøáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Pozor! Hrozí nebezpecí požáru!

26 26 Použití, tabulky a tipy Peèení peèiva Funkce trouby: Ventilátor nebo Horní/dolní topné tìleso Formy na peèení Pro Horní/dolní topné tìleso jsou vhodné formy z tmavého kovu a formy s povrchovou vrstvou. Pro Ventilátor lze použít i svìtlé kovové formy. Úroveò drážek Pøi funkci Horní/dolní topné tìleso je možné jen peèení na jedné úrovni. S funkcí Ventilátor mùžete péct 2 plechy suchého peèiva a malých kouskù souèasnì. 1 plech na peèení: napø. úroveò drážek 3 1 forma na peèení: napø. úroveò drážek 1 2 plechy na peèení: napø. úroveò drážek 1 a 3

27 Použití, tabulky a tipy 27 Všeobecné pokyny Plech zasunujte vždy skosením dopøedu! S funkcí Horní/dolní topné tìleso nebo Ventilátor mùžete péct souèasnì ve dvou formách vedle sebe na jednom roštu. Doba peèení se tím prodlouží jen nepatrnì. 3 Pøi pøípravì hlubokozmrazených potravin se mohou zasunuté plechy zdeformovat. Pøíèinou je velký tepelný rozdíl mezi hlubokozmrazenými potravinami a troubou. Po vychladnutí se plechy opìt vyrovnají. Pokyny k tabulkám pro peèení V tabulkách najdete požadované údaje o teplotì, délce peèení a úrovni drážek pro rùzná jídla. Teploty a doby peèení jsou pouze orientaèní, protože se mohou mìnit podle složení tìsta, množství a typu formy na peèení. Doporuèujeme nastavit poprvé nižší teplotu a teprve pøejete-li si napø. výraznìjší zhnìdnutí, nebo jestliže trvá peèení pøíliš dlouho, zvolit vyšší teplotu. Jestliže nenajdete pro vlastní recept žádné konkrétní údaje, vyberte si nìjaké podobné peèivo. Pøi peèení koláèù na plechu nebo ve formì na více úrovních se mùže doba peèení prodloužit o minut. Vlhké peèivo (napø. pizza, ovocné koláèe apod.) se pøipravuje na jedné úrovni. Rùzná výška jídla mùže na zaèátku peèení zpùsobit jeho nestejnomìrné zhnìdnutí. V tomto pøípadì nemìòte nastavení teploty. Rozdíly ve zhnìdnutí se v prùbìhu peèení vyrovnají. Peèení masa nebo sladkostí mùže v nové troubì probíhat jinak, než jak jste byli zvyklí u staré trouby. Upravte proto obvyklá nastavení (teplotu, doby peèení) a úroveò drážek podle údajù doporuèených v následující tabulce. 2 Pøi delší dobì peèení mùžete troubu vypnout asi minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulky platí, pokud není uvedeno jinak, pro vložení jídla do chladné trouby.

28 28 Použití, tabulky a tipy Tabulka peèení Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas hod.: min. Peèivo ve formì Bábovka apod. Ventilátor :50-1:10 Linecký koláè/královská Ventilátor :10-1:30 bábovka Piškotový dort Ventilátor :25-0:40 Piškotový dort Horní/dolní topné :25-0:40 tìleso Dortový korpus, køehké Horní/dolní topné :10-0:25 tìsto tìleso Dortový korpus, tøené Ventilátor :20-0:25 tìsto Jablkový dort Horní/dolní topné :50-1:00 tìleso Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Ventilátor :10-1:30 Jablkový koláè (2formy Ø20cm, pøíènì pøekládaný) Pikantní dort (napø. slaný koláè Quiche Lorraine) Sýrový dort Peèivo na plechu Kynutá pletýnka/vìnec Vánoèní štola Chléb (žitný chléb) -nejprve -potom Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso :10-1: :30-1: :00-1: :30-0: ) 0:40-1: ) :20 0:30-1:00 Vìtrníky Ventilátor ) 0:15-0:30 Piškotová roláda Horní/dolní topné ) 0:10-0:20 tìleso Drobenkový koláè suchý Ventilátor :20-0:40 Máslový koláè/koláè s cukrovou polevou Horní/dolní topné tìleso ) 0:15-0:30

29 Použití, tabulky a tipy 29 Druh peèiva Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas hod.: min. Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta) 2) Ventilátor :35-0:50 Ovocný koláè (z kynutého/tøeného tìsta) 2) Horní/dolní topné tìleso :35-0:50 Ovocné koláèe z køehkého tìsta Koláèe na plech s choulostivou náplní (napø. tvaroh, šlehaèka, koláè s cukrem a mandlemi). Pizza (bohatì obložená) 2 Pizza (tenká) Chlebové placky (pita) Ploché koláèe s náplní Malé peèivo Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso :40-1: :40-1: ) 0:30-1: ) 0:10-0: :08-0: :35-0:50 Placièky z køehkého tìsta Ventilátor :06-0:20 Placièky z køehkého tìsta Ventilátor 1 / :06-0:20 Støíkané peèivo Ventilátor :20-0:30 Støíkané peèivo Ventilátor 1 / :25-0:40 Støíkané peèivo Horní/dolní topné ) 0:20-0:30 tìleso Placièky z tøeného tìsta Ventilátor :15-0:20 Placièky z tøeného tìsta Ventilátor 1 / :15-0:20 Pusinky Ventilátor :00-2:30 Mandlové pusinky Ventilátor :30-0:60 Malé kynuté kousky Ventilátor :20-0:40 Malé kousky z listového Ventilátor ) 0:20-0:30 tìsta Housky Ventilátor ) 0:20-0:35 Housky Horní/dolní topné ) 0:20-0:35 tìleso Malé koláèky (20kouskù na plech) Ventilátor ) 0:20-0:30

30 30 Použití, tabulky a tipy Druh peèiva Malé koláèky (20kouskù na plech) Malé koláèky (20kouskù na plech) Funkce trouby Ventilátor 1 / ) 0:25-0:40 Horní/dolní topné tìleso Úroveò drážek 1)Troubu pøedehøejte. 2)Použijte hluboký plech nebo pánev na zachycení tuku. Teplota C Èas hod.: min ) 0:20-0:30

31 Použití, tabulky a tipy 31 Tipy k peèení Výsledek peèení Možná pøíèina Øešení Spodek koláèe je pøíliš svìtlý. Koláè klesl (je mazlavý, nepropeèený). Špatná úroveò drážek Pøíliš vysoká teplota peèení. Pøíliš krátká doba peèení V tìstu je pøíliš mnoho tekutiny. Zasuòte koláè víc dolù Nastavte o nìco nižší teplotu peèení Prodlužte dobu peèení. Dobu peèení není možné zkrátit nastavením vyšší teploty. Použijte ménì tekutiny. Dodržujte dobu tøení, pøedevším používáte-li kuchyòského robota. Koláè je pøíliš suchý. Pøíliš nízká teplota. Nastavte vyšší teplotu peèení. Pøíliš dlouhá doba peèení. Zkrat te dobu peèení. Koláè není stejnomìrnì hnìdý Koláè není po uvedené dobì upeèený. Pøíliš vysoká teplota peèení a pøíliš krátká doba peèení. Tìsto není rovnomìrnì rozdìlené. Pøíliš nízká teplota. Nastavte nižší teplotu peèení a prodlužte dobu peèení. Tìsto rovnomìrnì rozetøete na plech. Nastavte o nìco vyšší teplotu peèení.

32 32 Použití, tabulky a tipy Tabulka pro nákypy a zapékaná jídla Jídlo Funkce trouby Úroveòd rážek Teplota C Èas hod.: min. Nudlový nákyp Horní/dolní topné tìleso :45-1:00 Lasagne Horní/dolní topné tìleso :25-0:40 Zapékaná zelenina 1) Infrapeèení :15-0:30 Zapékané bagety 1) Infrapeèení :15-0:30 Sladké nákypy Horní/dolní topné tìleso :40-0:60 Rybí nákypy Horní/dolní topné tìleso :30-1:00 Plnìná zelenina Infrapeèení :30-1:00 1)Troubu pøedehøejte. Tabulka pro mražená a hotová jídla Druh jídla Funkce trouby Úroveò drážek Teplota C Èas Hlubokozmrazená pizza Hranolky 1) ( g) Bagety Ovocný koláè Horní/dolní topné tìleso 3 podle pokynù výrobce Infrapeèení Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso 3 3 podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce podle pokynù výrobce 1)Poznámka: Hranolky pøi rozmrazování 2-3 x obrat te.

33 Použití, tabulky a tipy 33 Peèení masa Funkce trouby: Horní/dolní topné tìleso nebo Infrapeèení Nádoby na peèení K peèení masa jsou vhodné všechny žáruvzdorné nádoby (dodržujte pokyny výrobce). Velké peèenì mùžete péct pøímo na zachycovacím plechu nebo na roštu a zachycovací plech zasuòte pod rošt. Libové maso všeho druhu doporuèujeme péct v pekáèi s poklicí. Maso tak zùstane št avnaté. Všechny druhy masa, které by mìly mít po upeèení kùrèièku, mùžete péct ve vhodné nádobì bez poklièky. 3 Pokyny k tabulce peèení masa Údaje v následující tabulce jsou pouze orientaèní. Maso a ryby doporuèujeme péct v troubì až od množství 1 kg. Pøidáte-li do nádoby na peèení trochu tekutiny, zabráníte tím pøipeèení vystøikující masové št ávy nebo tuku. Peèeni podle potøeby (po 1/2-2/3 doby peèení) obrat te. Velké peèenì a drùbež bìhem peèení nìkolikrát polijte vypeèenou št ávou. Peèenì pak bude mít lepší chut. Troubu vypnìte asi 10 minut pøed koncem peèení, abyste využili zbytkového tepla. Tabulka peèení masa Druh masa Množství Funkce trouby Úroveòd rážek Hovìzí maso Dušené hovìzí Rostbíf nebo filety - uvnitø krvavé - uvnitø rùžové - propeèené Vepøové maso 1-1,5 kg na cm výšky na cm výšky na cm výšky Horní/dolní topné tìleso Teplota C Èas hod.: min :00-2:30 na cm výšky Infrapeèení ) 0:05-0:06 Infrapeèení :06-0:08 Infrapeèení :08-0:10

34 34 Použití, tabulky a tipy Druh masa Množství Funkce trouby Úroveòd rážek Ramínko, plec, šunka Kotlety, uzené maso Sekaná peèenì Vepøové nožièky (pøedvaøené) Telecí maso 1-1,5 kg Infrapeèení :30-2:00 1-1,5 kg Infrapeèení :00-1: g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeèení :45-1:00 Infrapeèení :30-2:00 Telecí peèenì 1 kg Infrapeèení :30-2:00 Telecí nožièky 1,5-2 kg Infrapeèení :00-2:30 Jehnìèí Jehnìèí kýta, Jehnìèí peèenì 1-1,5 kg Infrapeèení :15-2:00 jehnìèí høbet 1-1,5 kg Infrapeèení :00-1:30 Zvìøina Zajeèí høbet, zajeèí kýty Srnèí/jelení høbet Srnèí/jelení kýta až 1 kg 1,5-2 kg 1,5-2 kg Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Horní/dolní topné tìleso Teplota C Èas hod.: min ) 0:25-0: :15-1: :30-2:15 Drùbež Drùbeží kusy po g Infrapeèení :35-0:50 Kuøecí pùlky po g Infrapeèení :35-0:50 Kuøe, mladá slepice 1-1,5 kg Infrapeèení :45-1:15 Kachna 1,5-2 kg Infrapeèení :15-1:45 Husa 3,5-5 kg Infrapeèení :30-3:30 Krocan/krùta 2,5-3,5 kg Infrapeèení :45-2:30 Krocan/krùta 4-6 kg Infrapeèení :30-4:00 Ryba (dušená) Celé ryby 1-1,5 kg Horní/dolní topné tìleso :45-1:15 1)Troubu pøedehøejte.

35 Použití, tabulky a tipy 35 Plochý gril Funkce trouby: Gril nebo Velkoplošný gril s maximálním nastavením teploty. 1 Upozornìní: Grilujte vždy se zavøenými dveømi trouby. 3 Prázdnou troubu vždy pomocí funkce Gril na 5 minut pøedehøejte. Ke grilování zasuòte rošt do doporuèené úrovnì drážek. Hluboký plech zasuòte vždy do 1. úrovnì drážek zezdola. Grilovací èasy jsou orientaèní. Grilování je vhodné zejména pro ploché kousky masa nebo ryb. Grilovací tabulka Potraviny ke grilování Úroveò drážžek Doba grilování 1. strana 2. strana Špikované maso min. 6-8 min. Vepøové bez kosti min min. Klobásy min. 6-8 min. Hovìzí steaky, telecí steaky Hovìzí høbet, rostbíf (asi 1 kg) Toastový chléb 1) Obložžené toustovací chleby min. 5-6 min min min min. 3-5 min min )Nepøedehøívejte.

36 36 Použití, tabulky a tipy Rozmrazování Funkce trouby: Rozmrazování (bez nastavení teploty) Vybalené potraviny položte v talíøi na rošt. Potraviny nezakrývejte talíøi ani mísami; èas k rozmrazení by se tak znaènì prodloužil. K rozmrazování zasuòte rošt do 1. úrovnì drážek zdola. Tabulka k rozmrazování Jídlo Èas k rozmrazení min. Èas k dojití min. Poznámka Kuøe, 1000 g Kuøe položte na obrácený talíøek ve velkém talíøi. V polovinì doby obrat te. Maso, 1000g V polovinì doby obrat te. Maso, 500g V polovinì doby obrat te. Pstruh, 150g Jahody, 300g Máslo, 250g Smetana, 2 x 200 g Dort, 1400g Smetanu lze snadno ušlehat i s ještì lehce zmrazenými kousky.

37 Použití, tabulky a tipy 37 Sušení Funkce trouby: Ventilátor Rošt pøi této funkci pokryjte svaèinovým papírem nebo papírem na peèení. Lepšího výsledku docílíte, když po uplynutí poloviny doby sušení troubu vypnete, otevøete a nejlépe pøes noc necháte vychladnout. Pak potraviny dosušte. Potraviny k sušení Teplota ve C Úroveò drážek Èas v hodinách 1 úroveò 2 úrovnì (orientaènì) Zelenina fazole / paprika (proužky) / polévková zelenina / houby / zelí / Ovoce švestky / meruòky / jableèné plátky / hrušky / 4 6-9

38 . 38 Použití, tabulky a tipy Zavaøování Funkce trouby: Dolní topné tìleso Ke sterilování používejte výluènì zavaøovací sklenice stejné velikosti. Sklenice s uzávìrem typu Twist-Off, bajonetovým uzávìrem, nebo kovové nádoby nejsou vhodné. K zavaøování použijte 1. úroveò zdola. K zavaøování použijte plech. Vejde se na nìj až šest sklenic s litrovým obsahem. Sklenice musí být naplnìné do stejné výše a dobøe uzavøené. Sklenice postavte na plech tak, aby se po stranách vzájemnì nedotýkaly. Na plech nalijte asi 1 litru vody, aby se v troubì vytvoøilo dostateèné množství páry. Jakmile se v prvních sklenicích zaènou tvoøit bublinky (u 1- litrových sklenic asi za minut), troubu vypnìte nebo nastavte teplotu zpìt na 100 C (viz tabulka). Zavaøovací tabulka Uvedené doby zavaøování a teploty jsou pouze orientaèní Suroviny k zavaøování Bobuloviny Teplota ve C Zavaøování až do zaèátku bublinek v min. Dále pøi 100 C v min. Jahody, borùvky, maliny, zralý angrešt Nezralý angrešt Peckoviny Hrušky, kdoule, švestky Zelenina Karotka 1) 1)Nechte dojít ve vypnuté troubì Houby 1) Okurky Zeleninová smìs v nálevu Kvìták, hrášek, chøest Fazole

39 Èištìní a údržba 39 Èištìní a údržba 1 Pozor: Pro èištìní je tøeba spotøebiè vypnout a nechat zchladnout. Pozor: Z bezpeènostních dùvodù neèistìte spotøebiè proudem páry ani vysokotlakým èistícím zaøízením. Pozor: Nepoužívejte žádná drsná èinidla, ostré èistící nástroje ani drátìnky. K èištìní skla ve dvíøkách trouby nepoužívejte žádné hrubé brusné èistící prostøedky ani ostré kovové škrabky, protože mohou poškrábat povrch, což mùže vést k rozbití skla. Vnìjší èást spotøebièe Pøední stranu spotøebièe otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v teplém roztoku mycího prostøedku. Na kovový pøední panel používejte obvyklé èisticí prostøedky. Nepoužívejte žádné pískové èisticí prostøedky ani abrazivní houbièky. Vnitøní prostor trouby Troubu èistìte po každém použití. Neèistoty tak snadno odstraníte a tolik se nepøipeèou. 1. Pøi èištìní si rozsvit te osvìtlení trouby. 2. Po každém použití troubu vytøete vodou s mycím prostøedkem a vysušte. 3 Odolné skvrny odstraòte pomocí speciálního prostøedku na èištìní trouby. 1 Upozornìní: Pøi použití spreje do trouby se pøesnì øiïte pokyny výrobce. Pøíslušenství trouby Všechny zasunovací doplòky (rošt, plech na peèení, drážky apod.) po každém použití umyjte a dobøe osušte. Mytí bude jednodušší, jestliže tyto díly necháte nejprve krátce odmoèit.

40 40 Èištìní a údržba Drážky Chcete-li vyèistit postranní stìny trouby, mùžete odstranit drážky na pravé i levé stranì trouby. Vyjmutí drážek Drážky nejprve vepøedu vytáhnìte ze stìny (1) a pak vzadu ze závìsu (2). Zasazení drážek 3 Dùležité upozornìní! Zaoblené konce kolejnièek musí smìøovat dopøedu. Pøi upevòování drážek je nejprve zavìste vzadu (1), pak je zastrète vepøedu a zatlaète (2).

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Návod k obsluze HBN 231E1L

Návod k obsluze HBN 231E1L Návod k obsluze HBN 231E1L Q4ACZM1215 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k obsluze. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE CITROËN JUMPER NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Návod k použití, instalaci a připojení

Návod k použití, instalaci a připojení CZ Návod k použití, instalaci a připojení Elektrická trouba Elektrická trouba Vážený zákazníku! Upřímně vám děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Přesvědčte se sám o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout.

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE CITROËN SAXO NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216

Návod k použití. Mikrovlnná trouba EMS17216 Návod k použití Mikrovlnná trouba EMS17216 2 electrolux bezpečnostní informace We were thinking of you when we made this product electrolux 3 CS CS CS Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Před

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C8 NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì.

Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. NÁVOD K OBSLUZE Dìkujeme Vám a blahopøejeme k Vaší volbì. Pøed použitím vozidla si peèlivì prostudujte tento návod. Obsahuje veškeré informace týkající se ovládání a vybavení vèetnì dùležitých doporuèení,

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 MOS CZ 0931-1 POKYNY PRO INSTALACI A ÚDRŽBU 031270 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK LEK 2 1 LEK LEK LEK LEK 5 3 6 4 LEK LEK 7 LEK LEK LEK Obsah Pro vlastníky domu Všeobecné informace 3 Údaje o instalaci 3 Informace

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba

MWI 243 XA Mikrovlnná trouba MWI 243 XA Mikrovlnná trouba Návod k použití 81 OBSAH KAPITOLA 1 OBECNĚ 1.1 Popis trouby... strana 82 1.2 Popis ovládacího panelu... strana 83 1.3 Instalace... strana 84 1.4 Důležitá bezpečnostní upozornění...

Více

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE

NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE. Mod. Therm 18 PO (I) Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE NÁVOD K OBSLUZE K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBE Mod. Therm 18 PO (I) PRÙTOKOVÝ PLYNOVÝ OHØåVAÈ Typu B11BS S MODULACÍ PLAMENE, AUTOMATICKÝM ZAPNUTåM A IONIZACå PLAMENE 1 OBSAH: Návod k použití a dùležitá

Více