V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj"

Transkript

1 Úvod Svou diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat dechu a hlasu, vzhledem k tomu, ţe dech je jednou z nejdůleţitějších funkcí ţivota člověka a hlas jednou z nejdůleţitějších funkcí komunikace mezi lidmi. Jsou to nejdůleţitější aspekty v práci herce. Mým hlavním podnětem, zabývat se dechovou a hlasovou technikou, byla moje častá hlasová indispozice, v prvním roce mého angaţmá v divadle. Hledala jsem zdroje, které by mi pomohly. Velmi přínosné, v tomto ohledu, byly hodiny dechové techniky u operního zpěváka Vladimíra Chmela. Naším prvořadým úkolem bylo nalézt celkový princip mého dýchání. To se mi podařilo aţ po důkladném prostudování svých vnitřních orgánů. Za pomoci představivosti jsem uvedla do chodu řízený dýchací proces. Velkou školou pro mě byla také tříletá práce s doc. Marií Mrázkovou, u které se mi podařilo doplnit si praktické pouţití dechu a hlasu v herecké profesi. V posledních letech se zabývám dýcháním jogínským, u kterého se mi podařilo nalézt jiné rozměry samotného bytí člověka, které velmi úzce souvisejí s hereckým povoláním. Vzhledem k tomu, ţe jsem měla moţnost šest let docházet do hodin doc. Jany Hlaváčkové, zjistila jsem, ţe posluchači řeší stejné problémy, které jsem měla kdysi já. Nedokáţou si uvědomovat proces dýchání a orgány, které dýchání zprostředkovávají, chybí jim představivost. Dalším úskalím je, v případě pochopení problematiky, nedostatečný domácí trénink. V případě, ţe není dechová technika zautomatizována, není na čem stavět. Pokud si ji posluchač nevybuduje vůbec, trpí tím celé hlasové ústrojí. A nejen to, na základě dechového procesu a uvědomělé práce s dechem a hlasem ovlivňuje celkovou kvalitu výslovnosti a také přesné členění souvislé promluvy. Dech nesouvisí jen s hlasem, ovlivňuje také pohyb a celkovou plasticitu ve ztvárnění herecké postavy. Kdyţ si to uvědomíme, můţeme jako herci zplnohodnotnit svou práci a jako lidé plně ţít a realizovat svůj vlastní vrozený potenciál. Cílem mé práce je utřídit a následně propojit své poznatky, čerpané z literatury, s poznatky, které jsem získala v průběhu své praxe. Chci zejména poukázat na důleţitost problematiky dechu a hlasu v herecké práci. 1

2 V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj postup při hledání cesty k této problematice. Dílo Dr. B. Hály a MUDr. M. Sováka uvádím proto, abych si opět uvědomila, jak je důleţité znát své tělo z hlediska anatomicko-fyziologického. Počátečním impulsem byl můj lékař (foniatr), který mi prostřednictvím videonahrávky ukázal mé vlastní hlasové ústrojí. Na základě prostudované literatury, která se odvolává i na práci s jogínskými cvičeními, jsem se pokusila zahrnout také do mých praktických cvičení určité jogínské prvky. Zejména dýchání, které mi pomohlo v rozšiřování nabytých zkušeností. Velkou důleţitost přikládám práci s dechovou oporou, přídechy, hlasovými rejstříky a rezonančními dutinami, na základě kterých se mi mj. daří lépe pracovat s textem. Tyto teoretické zásady jsem se pokusila skloubit s praktickými zkušenostmi na základě konkrétních příkladů. Do této práce bych také ráda zařadila zkušenosti osob, se kterými jsem spolupracovala. M. Mrázková byla jednou z osobností, která mi pomohla se podívat na dech a hlas z komplexnějšího hlediska. Proto jsem jí a práci s ní věnovala jednu celou kapitolu. Prostřednictvím práce na rolích, které jsem ztvárňovala, jsem se pokusila na konkrétních příkladech nastínit vývoj sebe sama. Na základě skloubení teorie a praxe jsem se také zaměřila na disciplíny, které se pojí s hereckou praxí (práce s mikrofonem). Velmi zajímavou zkušeností pro mě byla spolupráce s Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících JAMU v Brně, pod vedením Zoji Mikotové. Nesmírně důleţitá pro můj vývoj byla konfrontace, v rámci daného tématu, se svými kolegy. Vytvořila jsem anketní otázky, na základě kterých jsem se dozvěděla spoustu podnětných informací, kde jsem se ujistila, ţe touto problematikou má rozhodně smysl se zabývat. Chci se tedy v jednotlivých kapitolách pokusit uvést do souvislostí teoretickou a praktickou stránku problematiky dechu a hlasu. Mým cílem je co moţná nejvěrohodnější a hlavně konkrétní objasnění tohoto tématu, prostřednictvím mých dosavadních praktických zkušeností. 2

3 Ve své diplomové práci jsem se rozhodla hlavně pouţívat terminologii M. Mrázkové, protoţe je mi nejen blízká, ale také, podle mého názoru, dobře vystihuje danou problematiku. Uţívám v práci samozřejmě i výrazy z prostudované literatury, protoţe M. Mrázkovou výborně doplňují. 3

4 1. DECH A HLAS HERCE Z POHLEDU TEORIE Fyziologická stránka dechu a hlasu Jestliţe chci postihnout problematiku dechu a hlasu, je nutno se nejprve zabývat literaturou, která je u nás dostupná. Neměla jsem moţnost příliš prozkoumat literaturu světovou, přesto i malá část, z ní získaných informací, byla ve spojení s literaturou domácí pro mou práci velmi přínosná. Domnívám se, ţe pokud chceme hlouběji proniknout do tohoto tématu, je důleţité zabývat se nejprve dechem z hlediska fyziologického. Dýchání je proces výměny plynů, kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho okolním prostředím. 1 Tato výměna probíhá automaticky, proto dýchání věnujeme pozornost jen málokdy. Při dýchání dochází k tzv. ventilaci, díky které je čerstvý vzduch stále v kontaktu s povrchem dýchacího orgánu. S nádechem se dostane nový vzduch do plic, s výdechem se pouţitý vzduch odstraní. V těle je pak kyslík rozpouštěn v krvi. Dýchací pohyby zabezpečuje dýchací svalstvo a některé další orgány. Jejich centrum se nachází v prodlouţené míše. Celý proces probíhá především v dutině hrudní, kde se nachází hlavní orgán celého procesu plíce. Průdušnicí proudí do plic vzduch, kterého jsou plíce schopny pojmout ml. Vţdy obsahují rezervních ml, aby se úplně nevyprázdnily. Většina z nás, ale pouţívá jen malou část z celkové kapacity. Cyklus nadechování a vydechování je u dospělého člověka v průměru 12x aţ 14x za minutu a ve spánku se zpomaluje asi na 6x aţ 8x za minutu. Nemluvně dýchá přibliţně 2x rychleji. Aby plíce dobře pracovaly, je nezbytná pomoc dýchacího svalstva, tzn. svalů meziţeberních, bočních, zádových, krčních a ramenních. Ze všech svalů, které se účastní dýchacího procesu, je nejdůleţitější bránice. Tento sval odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. Má kupolovitý tvar a její svalová vlákna se sbíhají do šlašitého středu. Upínají se na spodních ţebrech, dolní části hrudní kosti a na prvních třech bederních obratlích. Velmi úzce se tedy váţe k hrudně-bedernímu přechodu páteře, k samotné hrudní páteři, ţebrům a orgánům dutiny břišní, které svými pohyby můţe masírovat (ţaludek, játra, slinivku břišní, 1 Na zlepšení dýchání se dnes propagují kyslíkové komory a přidýchávání kyslíku. Ale zjistilo se, že nejsou vhodné, pokud nejsme ohroženi na životě. Při dlouhodobém podávání kyslíku může dojít až k degeneraci plicních sklípků. 4

5 střeva a ledviny). I velmi malý pohyb bránice podstatně zvyšuje obsah vzduchu v plicích. První knihou, která se věnuje tématu hlasu, mluvy a sluchu napsali v roce 1947 Dr. Bohuslav Hála a MUDr. Miloš Sovák a jmenuje se Hlas Řeč Sluch. Autoři zde dopodrobna popisují také dýchací a fonační ústrojí s anatomickofyziologického hlediska. Sami sestrojili přístroje a grafy vztahující se k této problematice. Ve svých výzkumech přišli na celou řadu zajímavých věcí, z nichţ některé uvádím. Opírají se a také se obracejí na výzkumy z první poloviny 18. století, kde byly zjištěny velmi zajímavé skutečnosti. MUDr. Sovák sestavil plány, podle kterých byl u nás sestrojen a zdokonalen pneumografický přístroj, z jehoţ zápisu se dá podrobně sledovat způsob hrudních a břišních dýchacích pohybů. Zjistil např., ţe hrudní dýchání se při výdechu opoţďuje proti břišnímu asi o jednu pětinu sekundy. Na křivce, která znázorňuje výdech při mluvení nebo zpěvu, se dá zjistit, nakolik dobře nebo špatně zpěváci nebo herci hospodaří s dechem. V ţádné knize, kterou jsme měla moţnost prostudovat, není tak podrobně popsáno a rozkresleno fonační ústrojí jako právě zde. Hrtan, kde je fonační ústrojí uloţeno, je rozkreslen do mnoha pohledů a průřezů od jeho kostry, vazů, chrupavek, aţ po svaly včetně hlasivkového. Co se týká tvoření hlasu, autoři zjistili, ţe předešlá teorie, kde se tvrdilo, ţe hlas vzniká v hrtanu rozkmitáním hlasivek, je chybná. Přesvědčili se o tom, ţe zvuk hlasu netvoří samy hlasivky, ale periodické chvění vzdušného sloupce nad nimi. Hledali proto mechanismus, který by se tomu podobal. Činnost hrtanu připodobnili k Ewaldově píšťale s protiraznými jazýčky. 2 (viz obr. 1) Obr. 1. Ewaldova píšťala s protiraznými jazýčky, šipky znázorňují směr vzdušného proudu, který oddaluje oba jazýčky, tlačené pruţinami k sobě. 2 Ewaldova píšťala s protiraznými jazýčky: mechanismus, kde jsou oba pružné jazýčky této píšťaly k sobě přitlačeny pružinami, jsou oddalovány vzduchovým proudem, který je přiváděn ze spodu. Střídavě se sbližují a oddalují a vytvářejí periodické přerušování vzduchového proudu a střídavé zhušťování a zřeďování vzdušného sloupce nad jazýčky. Je to princip fungování hrtanu. 5

6 Tón, který vzniká v hrtanu činností hlasivek, se nedá nazvat lidským hlasem. Je to jeho základní součást, proto ho nazvali tónem základním. Ve svých výzkumech autoři dospěli k tomu, ţe u ţivého člověka tento tón sám o sobě vytvořit nejde. Lze to pouze hrtanem vyňatým z mrtvého, který je oddělen od všech rezonančních dutin. Čím je větší síla výdechového proudu, tím je hlas silnější. Jeho barva je individuální a mění se podle věku a pohlaví. Závisí také na psychickém stavu člověka. Lidský hlas má tři rejstříky neboli druhy hlasu: prsní, hlavový a střední. MUDr. Sovák doplnil pojednání o hlasových rejstřících 3 tehdejším novým výzkumem z fyziologického hlediska, kde říká, ţe zvyšování hlasu je doprovázeno typickými změnami kmitání hlasivek. Při nejniţších tónech kmitají v celé délce, maximum je uprostřed délky hlasivek. Při zvyšování tónu se hlasivky prodluţují a rozkmit do stran se mírně zmenšuje. Při dalším zvýšení hlasu, zhruba do polohy středního rejstříku, jsou změny výraznější. Zkracuje se kmitající část v zadním úponu hlasivek. Zkrácení kmitajícího dílu hlasivek tak vede ke zvýšení hlasu. Rozborem kmitavých pohybů hlasivek zjistili, ţe obě hlasivky nepracují protichůdně, ale navzájem se v činnosti podporují. Kniha Dr. B. Hály a MUDr. M. Sováka se stala základem pro výzkum a práci i dalších autorů. O hlasových rejstřících se vyjadřuje ve své práci s názvem Kníţka o zpívání Stanislava Matulová. 4 V kapitole o hlasových rejstřících se odvolává právě na Dr. B. Hálu a MUDr. M. Sováka. A to jak z hlediska fyziologických vlastností, tak akustických. Kniha se sice věnuje pěvecké technice, ovšem v oblasti dechové techniky a propojování hlasových rejstříků se domnívám, ţe se tato technika ztotoţňuje s technikou mluveného projevu. Dr. B. Hála a MUDr. M. Sovák popisují rozdíl mezi mluveným a zpívaným projevem v tom, ţe mluvený hlas obsahuje tóny, kterých se při zpěvu nepouţívá. Matulová se zabývá mj. správným propojováním hlasových rejstříků, aby nedocházelo k rejstříkovému zlomu při překročení přirozené hranice tónu a nemělo tak destruktivní vliv na přepínání hlasivek. Změna při přechodu z hloubky do výšky se pak neděje aţ na kritickém tzv. přechodném tónu, ale je připravena mnohem dříve a je pozvolná. Při dobrém vyuţití rezonancí není 3 Hlasový rejstřík je řada po sobě jdoucích tónů, které mají stejné akustické vlastnosti. 4 Matulová, S.: Knížka o zpívání. Praha,

7 vyšší rejstřík odsouzen k chudšímu zvuku a celý hlasový rozsah působí jednotně, v barvě a celkovém znění. 5 Dr. B. Hála a MUDr. M. Sovák je věnovali problematice dechu a hlasu v souvislosti s dechovou výchovou na školách. Té je potřeba se věnovat jiţ od útlého dětství, protoţe právě zde vznikají chybné návyky, o kterých také zmínění autoři hovoří. Děti mívají sklony k tvrdému hlasovému začátku. Např. při sborovém čtení nebo zpěvu je znesnadněna zvuková kontrola, takţe často dochází k únavě hlasového svalstva, kterou si dítě dostatečně neuvědomuje a nemá moţnost se podle toho zařídit. Namáhají hrtan vlivem špatného příkladu pedagogů a následně trpí hlasovými poruchami, které přetrvávají aţ do dospělosti. Ke kritice pedagogické úrovně hlasové výuky, zejména na základních školách, se připojuje také Libuše Válková, která ve svém příspěvku 6 hodnotí kvalitu hlasové výuky jako velmi špatnou. Za posledních třicet let se sníţila úroveň hudební vzdělanosti a tím také poklesla kvalita hlasové vyspělosti. V případě výskytu hlasové výchovy na školách (a je jí velmi málo) je pozornost zaměřena pouze na technická cvičení, aniţ by byl osvětlen jejich smysl. L. Válková nezůstává jen u kritiky, ale sama uvádí metodu, kterou by bylo moţné pouţít právě v rámci hlasové výchovy. Na první místo klade práci s představami, zejména sluchovými. Sluch má pro tvorbu hlasu prostorovou představivost, ale především má ze všech ostatních smyslů největší vliv na emocionální sféru. Zabývá se tedy sluchovým napodobováním a zároveň emocionální představou jednotlivých zpívaných tónů nebo mluvených pasáţí, které by měly hrát důleţitou roli v rámci přípravy dětí pro další práci s hlasem. Ve své metodě se opírá o bioakustiku, která se zabývá akustickými zákonitostmi a zároveň souvislostí mezi mozkovými frekvencemi a specifikou hlasu. Bioakustika, se svými technickými údaji a hypotézami, např. o terapii hlasem, je moţná nadějí v budoucím vývoji hlasové výchovy. Válková pracuje s napětím těla, které by nemělo být hypotonické (pod spodní hranicí) ani hypertonické (nad horní hranicí). Nejen, ţe mají hypotonie a hypertonie vliv na zdraví člověka, ale souvisí s nimi i jisté psychické vlivy. Hypertonik je člověk napjatý, neklidný, ctiţádostivý. Zatímco hypotonik má sklony k rezignaci, nejistotě a k nedůvěře v sebe sama. Souvisí to i 5 Matulová, S.: Knížka o zpívání. Praha, 1994, s Válková, L.: O psychosomatických aspektech netradiční metody hlasové výchovy. In: Hic sunt leones (O autorském herectví). Praha, 2003, s

8 s hlasotvorbou. Tam kde hypotonik postrádá optimální svalové napětí, tak hypertonik bojuje se svalovými přepjetími. Optimální psychosomatické napětí ovlivňuje vedení dechu smíšené uţívání dechových funkcí, kladně působí na psychické naladění a uvolňuje pohybovou reakci organismu při hlasovém výkonu. 7 Myslím si, ţe je velmi podstatné a důleţité upozorňovat na to, ţe výchova dětí v předškolním a školním věku je, z hlediska hlasové výchovy, nedostačující. Bylo by ţádoucí, aby se zabránilo špatným návykům u dětí, které v jejich dospělosti mohou vést ke zdravotním problémům. Tématice dýchání od předškolního věku se v současné literatuře věnují Horst Coblenzer a Franz Muhar, jejichţ dílo bylo přeloţeno a vydáno jako vysokoškolská skripta Divadelní fakulty AMU. 8 Upozorňují na to, ţe chyby vznikají v důsledku nesprávného zacházení s dechem a hlasem uţ od útlého dětství v rodině, školkách a školách. Autoři tvrdí, ţe je důleţité se touto otázkou zabývat uţ po třetím roce dítěte. Uţ v tomto věku se utvářejí návyky spojené s dýcháním, které mohou mít později vliv na celkový mluvený projev. Zajímavý je příklad, kdy školáci při zkoušení z matematiky zadrţují dech, před tím neţ začnou mluvit, v důsledku potřeby rychle reagovat na učitelovu překvapivou otázku. Následný nádech na začátku řeči je neekonomický. 9 Můţe se pak u dospělého člověka projevit nedostatkem koncentrace, nervozitou, srdečními potíţemi a dokonce porušením regulace krevního oběhu. Učitelé by proto měli dbát na to, aby děti během přemýšlení nezadrţovaly dech. Dech je základním stavebním materiálem pro tvorbu hlasu. Cílem autorů je poukázat na chyby při mluvení v běţném ţivotě, jako jsou hlasová dyšnost (snaha o šetření hlasových orgánů), nedbalá artikulace (šumlování), přehnaná artikulace, polykání koncovek, nedostatečné sladění gest a mimiky při řeči, otevřená huhňavost (při afektovaném způsobu řeči zní jako výrazná nosní rezonance), tzv. knedlíky ( krční hlas), příliš vysoká nebo nízká hlasová poloha, namáhavé a hlučné dýchání, pouţívání hlasu závislé na módě (ovlivnění médii), které mohou způsobovat řadu dalších nepříjemností. 7 Válková, L.: O psychosomatických aspektech netradiční metody hlasové výchovy. In: Hic sunt leones (O autorském herectví). Praha, 2003, s Coblenzer, H. Muhar, F.: Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. Praha, Ekonomickým hlasovým výkonem autoři chápou dosažení požadovaného účinku bez zbytečného plýtvání silami. Pokud v běžném životě neekonomicky pracujeme s hlasem a dechem, mohou nastat zdravotní problémy. 8

9 Hlavním přínosem této knihy je však zaměření se autorů na ekonomii dýchání při pouţívání hlasu a cesta k fonaci přizpůsobené rytmu dechu. Kladou důraz na tzv. střední dechovou polohu, která odpovídá klidovému dýchání. Tato poloha má velký význam pro plynulost řeči. Je v rámci klidového dýchání, které odpovídá pohyb nahoru a dolů okolo středu. Není pevná, ale posouvá se podle psychického nebo fyzického jednání člověka. Při nácviku nádechu pracují s představou, např. přivonění k růţi apod. Je to z toho důvodu, ţe konkrétní představou se ţák naladí a odpoutá tak pozornost od svého nosu a proudění vzduchu. Je to snaha jak nabrat správné mnoţství, nadechnout se přirozeně a bez násilí. Pokud jsme vzduchem zahlceni, nutí nás se ho co nejrychleji zbavit. Kaţdý nucený výdech zatěţuje a tvoření hlasu je tak násilné. Autoři se dále zabývají rytmickým členěním fonace, která souvisí s ekonomickým uţíváním hlasu. Je jasné, ţe pokud si daný text správně rozčleníme, tak s dechem nebudeme mít nikdy problém. Optimálně přeměna vydechovaného proudu ve zvuk začíná uţ od záměru mluvit ze střední dechové polohy s vůlí, zůstat v jejím okruhu. Změna střední dechové polohy proběhne současně s úmyslem projevu, s členěním fonačních úseků podle individuálního dechového rytmu a s kolísáním melodie řeči okolo indiferentní polohy. Taková fonace splňuje také starý poţadavek hlasové výchovy: rychle, bez námahy a hluku přijímat vzduch, vědomě řídit jeho úspornou spotřebu a s nejvyšším nárokem na srozumitelnost artikulovat. 10 Kniha obsahuje rovněţ spoustu konkrétních cvičení, z nichţ některá sama pouţívám. Důraz na ekonomickou práci s dechem kladou také autorky knihy Základy jevištní mluvy, která současně obsahuje komplexní materiál pro práci na dokonalé mluvě, Jiřina Hůrková-Novotná a Hana Makovičková. Podtrhují význam dýchání pro herce, které by mělo být klidné, přirozené, rovnoměrné a nepozorovatelné. Rozčleňují dýchací proces do tří základních typů dýchání, podle toho, které svalové skupiny se zapojují: hrudní (kostální), brániční (abdominální) a hrudně brániční (kostoabdominální). V rámci herecké práce doporučují dech kombinovaný (hrudně brániční). Pracuje zde svalstvo hrudníku, meziţeberní a bránice v souladu se svalstvem břišním. Na první místo je kladena práce bránice. Autorky jsou přesvědčeny o tom, ţe pokud si navykneme na smíšený typ dýchání, nedochází k tak 10 Coblenzer, H. Muhar, F.: Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. Praha, 2001, s

10 velkému tlaku na hrtan a tím se nezvyšuje hlasová poloha zůstává přirozená a nedochází k hlasovým onemocněním. Práce bránice a břišních svalů nám pomáhá k vytvoření tzv. dechové opory. 11 Je důleţitá z hlediska kvality výdechu, kvality hlasu a samozřejmě kvality mluvy jako takové. Pokud si vytvoříme správnou dechovou oporu, dokáţeme při výdechu udrţet dechové ústrojí co nejdéle ve vdechové pozici a tím celý výdech zpomalíme. Dechová opora má také velký vliv na hlasový začátek. Jde o to, abychom zbytečně s dechem na začátku mluvení neplýtvali. Ideální je začít mluvit měkce, tzn. nezačít prudkým dechem, ale promlouvat plynule do výdechu. Hlas tak není dyšný ani šelestivý. V rámci dechové ekonomie je nutné pracovat s tzv. přídechy. Neměli bychom mluvit aţ do úplného vyčerpání. Proto je třeba vědomě uţívat hlubších vdechů a zásobu v plicích doplňovat rychlými a energetickými přídechy. Přídechy však nesmějí narušit logickou významovou výstavbu promluvy. Přidechujeme jen tam, kde nám významová výstavba promluvy dovoluje. 12 Vzhledem k tomu, ţe jsem se ve zkoumání svého vlastního dechu zabývala jogínským dýcháním, uvědomuji si, ţe při osvojování dechových návyků je jóga velmi přínosná. Navíc jogíni zjistili, ţe max. výdech a max. nádech dokáţe prostřednictvím krve zkvalitnit přísun výţivy k buňkám, dokonce od buněk odplavit odpadní látky k vylučovacím orgánům. Mám rovněţ mnoho zkušeností s tím, ţe tento typ dýchání velmi prospívá mozkové činnosti. V rámci dýchacích cvičení se autorky odvolávají právě na techniku dechu podle jógy a začínají úplným dýcháním. Leţí nebo sedí a s jednou rukou poloţenou na břišní prohlubni a druhou z boku na ţebrech a uvědomují si jednotlivé dýchací pohyby. Během celé fáze vdechu sledují nejprve břišní, pak hrudní a horní část plic aţ po dýchání klíční. Tohoto typu dýchání pouţívají jen jako relaxačního cvičení. K posazení hlasu a vytvoření dechové opory se obracejí ke smíšenému typu dýchání (hrudně bráničnímu). Zdůrazňují, ţe musí být pro další práci plně zautomatizovaný. V nácviku začínají jogínským nádechem, ale vynechávají nádech do klíčních kostí a horní části plic. Nedoporučují zadrţovat dech, ale mírným staţením svalů směrem k páteři, vzduch vypouštět. Činnost bránice přirovnávají k pístu v hustilce. Ramena a hrtan jsou uvolněné. Hrtan spolu, se svým ústrojím, a rezonanční dutiny jsou 11 Dechová opora je termín převzatý z pěvecké techniky. Jde o uvědomělou svalovou souhru, která je při výdechu schopná udržovat dechové ústrojí co nejdéle v postavení vdechu a zpomaluje výdech, aby byl co nejdelší. 12 Hůrková-Novotná, J. Makovičková, H.: Základy jevištní mluvy. Praha, 1983, s

11 základními sloţkami pro tvoření hlasu. Hrtan závěrem hlasové štěrbiny dokáţe dočasně uzavřít vzdušný obsah plic. Kniha je velmi dobrou pomůckou nejen při nácviku dýchání, ale také ke zvládnutí základů mluvy. Ke kaţdé kapitole je zde uvedena řada praktických cvičení. Podobně jako dámy Hůrková a Makovičková vychází z jógy také V. Martinec. V nácviku techniky dýchání však rozšiřuje obzory nejen technické, ale také duchovní. Říká: Zvládnuté a vědomé dýchání je východiskem ke všem třem úrovním k technice vnější, vnitřní i k hlubinným zdrojům tvorby. Dýchání ovlivňuje a propojuje hlasový i pohybový projev a zároveň přináší obtisk našich vnitřních dějů. 13 Všechna dýchací cvičení propojuje s výrazovými etudami a ukazuje také jejich praktická uţití na jevišti. Jogínskou technikou můţeme dýchat do různých oblastí těla (břicho, záda, spodní ţebra, hrudní kost, klíční kost) izolovaně, coţ nám umoţňuje dýchat jen tou částí těla, na kterou divák nevidí (např. v iluzi smrti). Vzhledem k tomu, ţe je jóga základem i pro bojová umění a orientální divadlo, Václav Martinec tvrdí, ţe můţe mít kladný vliv i na moderní divadlo v Evropě. Obrací se také na podněty z náboţenské a lékařské oblasti, které mají blízko k herectví. Jako příklad uvádí i Stanislava Grofa, českého psychiatra a psychoterapeuta, který praktikoval jógu v rámci holotropního dýchání. 14 Ve srovnání s dosud uvedenými autory bych chtěla zmínit práci polského reţiséra Jerzyho Grotowského ( ), který neuznával ţádné dechové techniky, jelikoţ tvrdil, ţe organický dech je jiný neţ ten, který je školený. Zastával názor, ţe dokonce dechová cvičení v józe přirozený dech likvidují. Malé děti, dospělí lidé i zvířata dýchají převáţně břichem, tedy bránicí. Grotowski i ale současně klade otázku, jaký druh břišního dýchaní je nejlepší. Dochází k závěru, ţe dokonalý typ dýchání, který je závazný pro všechny jedince v různém psychickém a fyzickém rozpoloţení neexistuje. Dýchání je pro kaţdého člověka specifické a závisí na situaci typu námahy a činnosti, které vykonává tělo. V případě, ţe se herec snaţí najít 13 Martinec, V.: Pohyb a hlas. In: Psychosomatika&Pohyb. Praha, 2008, s Holotropní dýchání vede ke změněnému stavu vědomí, který může být vyvolán pomocí intenzivního dýchání nebo naopak zadržování dechu. 11

12 dokonalý model břišního dýchání, blokuje svůj přirozený dech. 15 Je důleţité se nadechovat tolik, kolik potřebujeme. V případě zasahování do přirozeného dechu se můţe zablokovat hrtan. Herec by neměl svůj dech kontrolovat a neměl by mu překáţet. Pouţíval techniku, která hercům dovolovala zaměřit se na své vnitřní impulsy, aby se dostali co nejhlouběji do sebe samých. Přemýšlel o podstatě člověka, vycházel při tom ze starých rituálů a ze spojení člověka s přírodou. Léta pracoval na cvičeních, ve kterých hledal totální odpoutání se od fyzické stránky herce. V jeho vlastní herecké škole zamítl klasické postupy vyučování a rozvoje herecké techniky. Nenabaloval na herce přemíru dovedností, ale šel úplně obráceným směrem. Chtěl se zbavit všeho přebytečného, co by mohlo herce odvádět od zkoumání sebe samého. Tělo mělo být naprosto uvolněné, herci se museli naučit pojmenovávat a odstraňovat překáţky, které by mohly bránit hledání a cítění podnětů, jeţ jsou prvotními impulsy kaţdého jednání. Velmi zajímavé je z hlediska hlasu jeho pojednání o rezonátorech. Na rozdíl od Hůrkové a Makovičkové nezůstává jen u základního rozdělení rezonančních dutin do tří skupin, ale rozšiřuje je a zkonkrétňuje. Hovoří o rezonátoru masky (vyuţívají ho např. angličtí herci a u operních zpěváků tenoři), hrudním rezonátoru (uţívají jej opět operní zpěváci s niţšími hlasovými polohami), rezonátoru zátylku (velmi vysoké tóny), rezonátoru břicha (znějí jím slovanské národy), rezonátoru zubů, čelistí a jazyka (Němci). Dále uvádí rezonátory páteře v její horní, střední a dolní části. Toto mnoţství ještě rozšiřuje tím, jaký vibrátor (orgán, který vibrovaný zvuk vyvolává - hrtan, hlava, břicho atd.) právě produkuje zvuk. Grotowski jich na sobě našel 24. Herci pod jeho vedením měli za úkol hledat své vlastní rezonátory a přesouvat je po těle na základě libovolného textu, který říkali různým způsobem (křik, zpěv atd.). Cvičili také nepřebernou škálu zvuků, kterou můţe člověk ze sebe vydávat na základě vyslovování jednoho slova různými způsoby (tempo, výška atd.). Velmi zajímavé je i cvičení na prostorovou orientaci hlasu. Vedli dialog se svým okolím (strop, zeď, podlaha) a při tom rozvíjeli stimulaci jednotlivých rezonátorů. Veškerá hlasová cvičení měla probíhat tak, aby se herci naučili pouţívat hlas, aniţ by si ho uvědomovali a byli naprosto přirození. K práci Grotowského se vyjádřil ve své práci Miloš Kročil. Souhlasil s jeho názory, ţe principem správného dýchání je fyzické a psychické uvolnění. Dále se 15 Grotowski, J.: Divadlo a rituál. Bratislava,

13 Kročil ztotoţnil s Grotowským v tom, ţe vnitřní impulsy předcházejí hlasové reakci. Ocenil také, ţe Grotowského cvičení, kde herec pozoruje svůj vlastní dech, jsou pro uvědomění si vlastního dýchacího ústrojí velmi dobrá. Kročilovi je na Grotowském sympatické, ţe byť se jeho cvičení pohybovala na hranici únosnosti, herec se zbavoval klišé a konvencí. Dechová a hlasová technika by ve svých cvičeních neměla postrádat konkrétní motivaci. V tomto ohledu s panem doc. Kročilem plně souhlasím Psychologická stránka dechu a hlasu Myslím si, ţe herec by měl znát nejen fyziologickou podstatu svého dechu, ale je ţádoucí ohlédnout se také po psychologické stránce. Vladimír Levi, ve své knize Umění sebevlády, nazývá dech hudbou našeho bytí. Dech a tep jsou rozhodujícími sloţkami v případě našeho jednání ve společnosti. Vţdy, kdyţ se nějakým způsobem chystáme ke změně své činnosti, dochází také ke změně dechové. Dech je prostředkem k přenosu emocí. Souvisejí s ním hlasové projevy, kterými jsou např. smích, pláč atd. Na dechu jsou zaloţena i mimicko-emocionální gesta. Při náhlém údivu nebo rozhořčení se krátce a prudce nadechneme a pohrdání dáváme najevo krátkým výdechem. 16 Levi říká, ţe dýchání je z poloviny vědomá funkce, řídí ji mozková kůra. Pokud chceme regulovat řeč, musíme regulovat také dech. Tato regulace můţe probíhat jen do určité míry. Hlubokým a intenzivním dýcháním je moţné ztratit vědomí. Stejně tak si můţeme ublíţit i zadrţováním dechu. Proto některé dýchací metody je nutné provádět pod kontrolou zkušených terapeutů v rámci psychiatrické a psychoterapeutické praxe. Při holotropním dýchání, zmíněném jiţ v předchozí kapitole, je důleţité, ţe člověk dýchá rychleji a hlouběji neţ obvykle, je plně soustředěn a věnuje pozornost procesům, které se dějí v jeho nitru. Tento typ dýchání zesiluje proţívání emoce, proto se cíleně pracuje s celým tělem, aby nedocházelo k napětí a fyzickým křečím. Ve výsledné fázi by mělo dojít k fyzickému a psychickému uvolnění. Hrozí ovšem i odkrytí psychických problémů, které člověk sám nezvládne a které mohou přerůst aţ v duševní onemocnění. Stejně tak jako vlivem psychotropních látek, jako je např. 16 Levi, V. L.: Umění sebevlády. Praha, 1981, s

14 LSD (diethylamid kyseliny lysergové - polosyntetická psychedelická droga), můţe být pouţito dýchání k vyvolání mimořádných stavů lidského vědomí. Zadrţování dechu je spojeno s emocemi, ale také s jakýmkoli napětím. Pokud je duševní napětí dlouhodobé, nemění se jeho frekvence a hloubka, ale celý jeho vnitřní tonus. Kontrola dechu ztroskotává při narušeném zdraví a také při silných emotivních výbuších. Sem patří dýchavičnost, záchvaty astmatu, křečovitý smích, pláč. Např. hysterický záchvat se v první fázi projevuje křečovitým dýcháním. Aby nedošlo k narušení zdraví, je vhodné při negativních emociálně napjatých situacích vyuţít speciálních metod V. Leviho k uvolnění dechu. Říká, ţe dýchání by v nás mělo probouzet rozkoš. Člověk by měl vnímat kaţdý svůj nádech jako zívnutí a výdech jako kýchnutí. Je to z toho důvodu, ţe zívnutí i kýchnutí nám působí vnitřní blaho. Při cvičení doporučuje zavřít oči, soustředit se a pozorovat vlastní dech v jeho obvyklém rytmu. Dech by měl být vnímán s radostí a s poţitkem, bez jakéhokoliv násilí. Pokud bude tento trénink pravidelný, ve chvíli, kdy se dostaví negativní emoce doprovázené svíráním dechu, je moţné je vnímat s nadhledem. K přechodu do hlubokého uvolnění zmiňuje V. Levi, ţe je dobré pouţít spánkový dech. Ve spánku je totiţ v přirozeném klidovém rytmu. Ve srovnání s bdělým stavem má niţší frekvenci a je hlubší. V. Levi hovoří o souvislosti dechu a hlasu, tonu a emocí. Nabízí cvičení těm, kteří při nervozitě ztrácejí hlas nebo trpí neurotickým zajíkáním. V takových případech je nutné spřátelit se se svým vlastním hlasem, abychom získali sebevědomí. Autor uvolňuje plíce, krk a hrdlo, a napětí dává do bránice, břicha a dolní části hrudního koše. To vše na základě říkání samohlásek a-a-a, o-o-o aj., a souhlásek m-m-m, n-n-n atd. Další částí tohoto cvičení je, v různém tempu a síle opakovat slova, která odpovídají stavu, do kterého se chceme dostat (např. radost, slunce, láska). Obsah těchto slov a vět se automaticky, aniţ to zaznamenáme, stane obsahem autosugescí jiné úrovně. 17 Velmi přínosné je, podle Leviho, také střídání rychlosti a hlasitosti při čtení nahlas a rozmluva s fiktivním partnerem. Tato hlasová cvičení vedou k jistotě v dýchání a hlasovém projevu. Další metodou, kterou je moţné dosáhnout přirozeného dýchání a jiných meditačních a léčebných technik, je tisíce let staré taoistické učení. Kniha Dennise Lewise, Tao dechu. Naučte se správně dýchat, do hloubky pojednává o vyuţití 17 Levi, V. L.: Umění sebevlády. Praha, 1981, s

15 přirozeného dýchání. Taoisté tvrdí, ţe sebepoznávání a cílená práce s dechem je důleţitá z hlediska celkové pohody a našeho zdraví. Má totiţ obrovský vliv na náš imunitní systém. Je vědecky dokázáno, ţe % nemocí je způsobeno stresem. Mezi tyto nemoci patří např. chronická rýma, hypertense, srdeční poruchy, vysoký krevní tlak, ţaludeční vředy, deprese, některé druhy rakoviny atd. Dokonce jsem se dočetla, ţe stres a s ním spojený strach mohou být příčinou vzniku roztroušené sklerózy nebo revmatoidní artritidy. Taoistické učení spočívá v dokonalém uvědomování si svého vlastního těla a vnímání emocí. Negativní emoce radí nepotlačovat, ale najít ve svém těle harmonickou rovnováhu mezi tělesnem a psychikou právě přirozeným dýcháním. Z vlastní zkušenosti vím, ţe jogínské dýchání a právě celé taoistické učení o dechu je velmi přínosné pro mě jako člověka a nenahraditelné při herecké práci. Jako herečka se učím neustále poznávat své tělo, coţ je pro práci s dechem základem. Je neuvěřitelně podnětné objevovat a uvědomovat si, jakým způsobem a v jakých situacích se objevuje napětí ve svalech i v našich vnitřních orgánech, a jak při tom dýcháme. Můţeme tak pozorovat, ţe strach je spojený s napětím v břiše, v krku, čelistech, hrudi a rukou, nadechujeme se velmi mělce a prudce vydechujeme. Celkový mluvený projev je tím pádem nevyrovnaný, strnulý. Smutek se pojí s křečovitostí a pocitem prázdnoty v břiše. Netrpělivost se projevuje dechem, který je trhaný, nekoordinovaný a napětí cítíme v přední části hrudníku. Láska je projevem duševní pohody s klidným a hlubokým dechem. Kaţdý z nás můţe na sobě objevit spoustu dalších nuancí. Stačí se naučit pozorovat sám sebe. Nadhled, který pociťujeme sami nad sebou, uplatníme při ztvárnění herecké postavy. Nyní bych se ráda zaměřila na dýchání z hlediska temperamentu, který se pojí se vzrušivostí, tzn. mírou reakce na různé podněty s tendencí měnit nálady. Čtyři typologie temperamentu, rozdělené Hippokratem, vznikly jiţ ve starověkém Řecku. Teorie otce lékařství, za kterého je Hippokrates povaţován, dále rozvíjeli Galénos, Jung, Pavlov aj. U kaţdého temperamentu, rozděleného Hippokratem, jsou jiné reakce na různé podněty. Sangvinik je emočně vyrovnaný, lehkováţný, optimistický a jeho proţitky a city jsou mělké. Naproti tomu melancholik má proţitky hluboké, je plný strachu a pesimismu. Cholerik se vyznačuje agresí, výbuchy hněvu, těţko se ovládá a je silně vzrušivý. Flegmatik je emočně celkem vyrovnaný, vzruší ho jen velmi silné podněty a je spíše pasivní. Z těchto základních typů vyšel i I. P. Pavlov, 15

16 který vysvětloval temperament jako projev typu vyšší nervové činnosti člověka. Kromě předcházejícího rozdělení určil také typy podle vztahu dvou signálních soustav. Je-li v převaze ta první, jedná se o typ umělecký, v případě převahy druhé signální soustavy, jde o typ myslitelský. U člověka lze nalézt i typ střední, kde jsou obě signální soustavy v rovnováze. Jen pro zajímavost, C. G. Jung vidí základy dělení temperamentu z pohledu přístupu k okolnímu světu a rozděluje jedince na introverty (ţijící převáţně ve svém vlastním světě) a extroverty (otevřené, povrchní a spontánní). Vrátím se k V. Levimu, který také reflektuje na temperament člověka, v jeho úzkém spojení s dechem. Cholerikovi připisuje soustavné hluboké nadechování a rázný výdech. Sangvinik dýchá naprosto vyrovnaně. Melancholik se projevuje častými a hlubokými vdechy a pomalým vydechováním. K dýchání flegmatika se nevyjadřuje. Tvrdí, ţe vše je relativní a dýchání je spojeno s okamţikem. Z toho vyplývá, ţe dech je závislý na emočních stavech kaţdého z nás podle toho, jakým způsobem dokáţeme emoce přijímat a zpracovávat je. O čtyřech typech temperamentů se zmiňuje také M. Mrázková ve svých skriptech Kultura pohybu operního herce 18, kde demonstruje tyto typy na hereckých postavách. Většina lidí je smíšeným typem a mírně převaţuje jen jeden z nich. Nikdo z nás není typově zcela vyhraněný. Nutnost hereckého umocnění postavy automaticky zdůrazňuje všechny sloţky osobnosti, tedy i temperamentu. Snad i ta okolnost, ţe právě pro určité typy herecké jsou i méně vhodné určité typy postav, vede k tomu, ţe mezi herci nalézáme vyhraněné typové i temperamentové osobnosti častěji neţ v jiných zaměstnáních. 19 Ve chvíli, kdy má např. melancholik hrát postavu cholerickou, je potřeba mít dobře zvládnutou techniku hlasu i pohybu. Autorka uvádí, ţe bývá často za herecký temperament (obzvláště laiky) označována teatrálnost, afekt a citová a pohybová neukázněnost. V tomto případě nejde o druh temperamentu, ale jde o hereckou hysterii, kdy je proţitek povrchní nebo vůbec neexistuje. Dále M. Mrázková říká: Vyhraněné a extrémní typy temperamentu se 18 Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, 1965, s

17 vyskytují v ţivotě mezi tzv. psychopatickými osobnostmi. Není pochybnosti o tom, ţe výstřední typy temperamentu se objevují i v uměleckém projevu. 20 Vzhledem k tomu, ţe jsem se v rámci teorie s dechem a hlasem postavy téměř nesetkala, uvádím konkrétní příklady v následujících kapitolách. 20 Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, 1965, s

18 2. HERECKÁ TECHNIKA, TAK JAK JI VNÍMALA MARIE MRÁZKOVÉ V této kapitole se pokusím shrnout vše, co jsem se od Marie Mrázkové naučila a čím mě obohatila pro moji další práci. Je potřeba upozornit na to, ţe tato technika je pouze součástí mnoha dalších poznatků, které jsem během své praxe načerpala. Musím v prvé řadě zmínit reţiséra a svého pedagoga z JAMU Zdeňka Kaloče, se kterým jsem pracovala jako s prvním reţisérem vůbec. Neméně důleţitou pro mě byla, a stále je, doc. Jana Hlaváčková, moje bývalá pedagoţka a milá kolegyně, která mě uvedla do divadla v souvislosti s hereckou prací a s ní spojenou etikou. Doc. Jana Hlaváčková je pro mě nepostradatelnou rádkyní dodnes. Přesto ale povaţuji setkání s Marií Mrázkovou za nesmírně důleţité, protoţe ovlivnilo můj herecký ţivot právě v počátcích nejen seznamování se s hereckou technikou, ale především v objevování svého vlastního já. Abych se mohla začít věnovat konkrétní herecké technice Marie Mrázkové, je nutné zmínit následující osobnosti: 2.1. Škola Émile Jaques-Dalcroze Émile Jaques-Dalcroze Tento švýcarský hudebník, hudební skladatel a pedagog se proslavil především jako tvůrce tzv. rytmické gymnastiky, která začala vznikat od r. 1882, kdy působil jako profesor na ţenevské konzervatoři. Byla to jeho osobitá pedagogická metoda, která byla zaloţena na systematicky vytvářeném vztahu mezi hudbou a pohybem na základě rytmu, dynamiky a formy. Tato metoda se do povědomí dostávala uţ před první světovou válkou. V r vznikla Bildungsaustalt Jaques-Dalcroze v Hellerau u Dráţďan, kde ukazoval propracovávání své metody na pravidelných představeních školy. Kdyţ byl ústav během první světové války uzavřen, působil v Paříţi a pak aţ do konce ţivota v Ţenevě. Ţáci z Hellerau po r metodu rozšířili po celé Evropě a praktikovali ji v obnovené škole, která byla přenesena r do Laxenburgu u Vídně. Nesla název Schule Hellerau Laxenburg. 18

19 Představitelkami Dalcrozovi metody u nás byly absolventky školy v Hellerau: Anna Dubská, Marie Válková, Eliška Bláhová a Němka Margarethe Kallab, která působila v Brně Jarmila Kröschlová Byla významnou představitelkou Jaques- Dalcrozovi metody v meziválečném období u nás. V letech studovala u E. Jaques-Dalcroze v Ţenevě a ve škole v Hellerau u Dráţďan. Pracovala s metodou, kde se snaţila analyzovat pohyb z hlediska anatomického a výrazového. Střídala pohyby velkého napětí s pohyby celkového nebo částečného uvolnění. S touto technikou pouţívala také techniku dýchání tak, aby byl pohyb dobře technicky zvládnutelný. Na základě spojování pohybů do větších nebo menších celků, vypracovávala koordinační schopnosti, soustředěnost, dechovou ukázněnost a pohybovou paměť. Spolupracovala s divadly jako Osvobozené divadlo, Národní divadlo v Praze i v Brně, divadlo Disk a také divadla v Mostě, Trutnově atd. Kromě své choreografické činnosti, zaloţila školu pohybové a taneční kultury v paláci Fénix. V letech působila jako pedagoţka na Divadelní fakultě DAMU a také na taneční katedře AMU. V jejím díle najdeme zpracovanou její vlastní metodu výrazového tance a pohybu na základě předchozího studia. Činnost Jarmily Kröschlové pokračovala aţ do r Propojila rytmickou gymnastiku E. Jaques-Dalcroze s gymnastikou zdravotní. Na práci své matky později navázala dcera Eva Kröschlová Marie Mrázková Narodila se 7. srpna 1920 v Olšanech jako Marie Ţalmanová. Studovala Jaques-Dalcrozovu metodu výrazového tance v Ţenevě a v Brně u Margarethe Kallab. Byla tanečnicí a choreografkou, v r zaloţila vlastní školu. Pedagogicky působila v letech na Taneční konzervatoři v Brně, od r jako odborná asistentka, docentka pohybové výchovy a prorektorka JAMU. V období normalizace byla této funkce zbavena, a tak působila na Slovensku. Po r se vrátila zpět na hudební i divadelní fakultu JAMU v Brně. 19

20 Přestoţe byla absolventkou Jaques-Dalcrozovy metody výrazového tance, nezůstala jen u tanečního vyjádření, ale snaţila se pohyb propojit s mluveným slovem. Tvrdila, ţe slovo i pohyb mají stejné zákonitosti. Velmi se inspirovala a řídila hudbou. Pohyb a slovo cítila z hlediska hudebního tempa, rytmu a dynamiky. Veškeré hudební zákonitosti, které se staly na základě Jaques-Dalcrozovy metody nosnými pro výrazový tanec, se v práci M. Mrázkové posunuly aţ do hereckého slovně-pohybového projevu. Svou techniku přirovnávala k sochařskému umění. Jejím cílem bylo pomoci hercům ke zplastičtění vytvářené postavy. Její poslední velkou prací, na které se podílela komplexně, byla divadelní hra K narozeninám, pane Büchnere, které byla sama autorkou i reţisérkou. Po celé tři roky se věnovala nejen přípravě inscenace, ale také výchově herců, kteří na ní spolupracovali. Tato tříletá práce vyvrcholila premiérou 25. října 1994 v Domě pánů z Fanalu v Brně. O samotné hře se vyjádřila M. Mrázková takto: Je to hra o posledních věcech člověka, o kterých nevíme nic, snad jen i tušíme. A také o lidské vynalézavosti, která nemá hranic ve věcech zla ani moci. A o svědomí, které tíţí kaţdého z nás, ale i o tom, ţe ţivot je tragikomický kabaret a přesto je ţivot moc krásná věc. 21 Domnívám se, ţe je dobré v krátkosti osvětlit děj a jednotlivé postavy této divadelní hry, vzhledem k tomu, ţe se na ně budu později odvolávat. Hra vychází z posledního období ţivota dramatika Georga Büchnera, kdy onemocní tyfem a vzápětí umírá. V jeho halucinačních stavech, spojených s tímto onemocněním, se objevují postavy z jeho hry Dantonova smrt Saint-Just a Robespierre. Dále se tady představuje postava kabaretiéra, který je sice reálnou osobou z Büchnerova ţivota, ale v jeho horečkách má podobu Smrti a Svědomí. Jedinou ţenskou postavou v této hře je jeho snoubenka Minna (Wilhelminna Jeagle dcera protestantského faráře). V inscenaci jsem ji ztvárnila já. Hereckou techniku, tak jak ji vnímala Marie Mrázková, se pokusím shrnout v několika, pro mě důleţitých kapitolách, ve kterých uvedu konkrétní příklady v rámci práce na roli Minny. Vzhledem k tomu, ţe herecká technika M. Mrázkové neodmyslitelně spojuje mluvený projev a pohyb, nemohu pojmout její práci jen z hlediska dechu a hlasu, ale musím se na ni zaměřit komplexně. 21 Citace převzata z programu ke hře K narozeninám, pane Büchnere, vydaného k premiéře inscenace. Brno,

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

Techniky práce s hlasem

Techniky práce s hlasem Mluvený verbální projev Techniky práce s hlasem paralingvistika o intenzita (hlasitost) o výraz o modulace o intonace o rychlost řeči JAZYKOVÝ PROJEV mluvený psaný Jazyková kultura jazyková správnost v

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI

SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI SEBEREALIZACE A SEBEUVĚDOMĚNÍ JAKO ZÁKLAD EFEKTIVNÍ A KOMPETENTNÍ ČINNOSTI Doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc. Sebeuvědomění (angl. Self-awareness) je poměrně nový pojem. Souvisí se sebepoznáváním a sebevýchovou.

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 6 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova

V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova 1/7 V.7 Umění a kultura V.7.1 Hudební výchova V.7.1.I 1. stupeň V.7.1. I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Žáci se v hudební výchově seznamují prostřednictvím činností

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy)

Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky z hlasové výchovy) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Hlas nejen jako nástroj (vybrané poznatky

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. SIMONA SEDLÁKOVÁ, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad VYŠEHRAD OBSAH Úvod...........................................

Více

Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie

Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie Rehabilitace vybraných poruch hlasu a řečí hrou na přefukovou píšťalu - koncovku Technika direktivní muzikoterapie Autor: MUDr. Martin Kučera ORL centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou www.hlascentrum.cz

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Temperamentové typy, osobnost Anotace Pracovní listy a test k procvičování učiva Autor Mgr. Michaela Matějková

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

DIDGERIDOO A MUZIKOTERAPIE

DIDGERIDOO A MUZIKOTERAPIE DIDGERIDOO A MUZIKOTERAPIE Jedním z hudebních nástrojů, které se intenzivně využívají při muzikoterapii a muzikofiletice je didgeridoo. Už samotný nácvik cirkulačního dechu působí velmi pozitivně. Dochází

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 25 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. A Datum: 2. 4. 2013 Dýchací

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu

Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Karel Hájek: Uvolnění - cesta od stresu ke klidu Uvolni se, je to jen cesta do pekel, hlásá jeden slogan k americkému filmu. V různých situacích, v nichž se objevuje neklid, stažení a podobné pocity, se

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni

a znovuobjevte správné drženi těla při sezeni Rovnovážné sezení - aktivní sezení a držení těla Způsob sezení, na který jsme si zvykli, nás nutí sedět staticky a pasivně. Krk, záda a krční páteř tímto způsobem velmi trpí. a znovuobjevte správné drženi

Více