V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj"

Transkript

1 Úvod Svou diplomovou práci jsem se rozhodla věnovat dechu a hlasu, vzhledem k tomu, ţe dech je jednou z nejdůleţitějších funkcí ţivota člověka a hlas jednou z nejdůleţitějších funkcí komunikace mezi lidmi. Jsou to nejdůleţitější aspekty v práci herce. Mým hlavním podnětem, zabývat se dechovou a hlasovou technikou, byla moje častá hlasová indispozice, v prvním roce mého angaţmá v divadle. Hledala jsem zdroje, které by mi pomohly. Velmi přínosné, v tomto ohledu, byly hodiny dechové techniky u operního zpěváka Vladimíra Chmela. Naším prvořadým úkolem bylo nalézt celkový princip mého dýchání. To se mi podařilo aţ po důkladném prostudování svých vnitřních orgánů. Za pomoci představivosti jsem uvedla do chodu řízený dýchací proces. Velkou školou pro mě byla také tříletá práce s doc. Marií Mrázkovou, u které se mi podařilo doplnit si praktické pouţití dechu a hlasu v herecké profesi. V posledních letech se zabývám dýcháním jogínským, u kterého se mi podařilo nalézt jiné rozměry samotného bytí člověka, které velmi úzce souvisejí s hereckým povoláním. Vzhledem k tomu, ţe jsem měla moţnost šest let docházet do hodin doc. Jany Hlaváčkové, zjistila jsem, ţe posluchači řeší stejné problémy, které jsem měla kdysi já. Nedokáţou si uvědomovat proces dýchání a orgány, které dýchání zprostředkovávají, chybí jim představivost. Dalším úskalím je, v případě pochopení problematiky, nedostatečný domácí trénink. V případě, ţe není dechová technika zautomatizována, není na čem stavět. Pokud si ji posluchač nevybuduje vůbec, trpí tím celé hlasové ústrojí. A nejen to, na základě dechového procesu a uvědomělé práce s dechem a hlasem ovlivňuje celkovou kvalitu výslovnosti a také přesné členění souvislé promluvy. Dech nesouvisí jen s hlasem, ovlivňuje také pohyb a celkovou plasticitu ve ztvárnění herecké postavy. Kdyţ si to uvědomíme, můţeme jako herci zplnohodnotnit svou práci a jako lidé plně ţít a realizovat svůj vlastní vrozený potenciál. Cílem mé práce je utřídit a následně propojit své poznatky, čerpané z literatury, s poznatky, které jsem získala v průběhu své praxe. Chci zejména poukázat na důleţitost problematiky dechu a hlasu v herecké práci. 1

2 V kapitole, kde se zabývám teorií, bych se ráda, prostřednictvím z ní získaných informací, soustředila na aspekty, podle kterých se utvářel můj postup při hledání cesty k této problematice. Dílo Dr. B. Hály a MUDr. M. Sováka uvádím proto, abych si opět uvědomila, jak je důleţité znát své tělo z hlediska anatomicko-fyziologického. Počátečním impulsem byl můj lékař (foniatr), který mi prostřednictvím videonahrávky ukázal mé vlastní hlasové ústrojí. Na základě prostudované literatury, která se odvolává i na práci s jogínskými cvičeními, jsem se pokusila zahrnout také do mých praktických cvičení určité jogínské prvky. Zejména dýchání, které mi pomohlo v rozšiřování nabytých zkušeností. Velkou důleţitost přikládám práci s dechovou oporou, přídechy, hlasovými rejstříky a rezonančními dutinami, na základě kterých se mi mj. daří lépe pracovat s textem. Tyto teoretické zásady jsem se pokusila skloubit s praktickými zkušenostmi na základě konkrétních příkladů. Do této práce bych také ráda zařadila zkušenosti osob, se kterými jsem spolupracovala. M. Mrázková byla jednou z osobností, která mi pomohla se podívat na dech a hlas z komplexnějšího hlediska. Proto jsem jí a práci s ní věnovala jednu celou kapitolu. Prostřednictvím práce na rolích, které jsem ztvárňovala, jsem se pokusila na konkrétních příkladech nastínit vývoj sebe sama. Na základě skloubení teorie a praxe jsem se také zaměřila na disciplíny, které se pojí s hereckou praxí (práce s mikrofonem). Velmi zajímavou zkušeností pro mě byla spolupráce s Ateliérem výchovné dramatiky Neslyšících JAMU v Brně, pod vedením Zoji Mikotové. Nesmírně důleţitá pro můj vývoj byla konfrontace, v rámci daného tématu, se svými kolegy. Vytvořila jsem anketní otázky, na základě kterých jsem se dozvěděla spoustu podnětných informací, kde jsem se ujistila, ţe touto problematikou má rozhodně smysl se zabývat. Chci se tedy v jednotlivých kapitolách pokusit uvést do souvislostí teoretickou a praktickou stránku problematiky dechu a hlasu. Mým cílem je co moţná nejvěrohodnější a hlavně konkrétní objasnění tohoto tématu, prostřednictvím mých dosavadních praktických zkušeností. 2

3 Ve své diplomové práci jsem se rozhodla hlavně pouţívat terminologii M. Mrázkové, protoţe je mi nejen blízká, ale také, podle mého názoru, dobře vystihuje danou problematiku. Uţívám v práci samozřejmě i výrazy z prostudované literatury, protoţe M. Mrázkovou výborně doplňují. 3

4 1. DECH A HLAS HERCE Z POHLEDU TEORIE Fyziologická stránka dechu a hlasu Jestliţe chci postihnout problematiku dechu a hlasu, je nutno se nejprve zabývat literaturou, která je u nás dostupná. Neměla jsem moţnost příliš prozkoumat literaturu světovou, přesto i malá část, z ní získaných informací, byla ve spojení s literaturou domácí pro mou práci velmi přínosná. Domnívám se, ţe pokud chceme hlouběji proniknout do tohoto tématu, je důleţité zabývat se nejprve dechem z hlediska fyziologického. Dýchání je proces výměny plynů, kyslíku a oxidu uhličitého, mezi organismem a jeho okolním prostředím. 1 Tato výměna probíhá automaticky, proto dýchání věnujeme pozornost jen málokdy. Při dýchání dochází k tzv. ventilaci, díky které je čerstvý vzduch stále v kontaktu s povrchem dýchacího orgánu. S nádechem se dostane nový vzduch do plic, s výdechem se pouţitý vzduch odstraní. V těle je pak kyslík rozpouštěn v krvi. Dýchací pohyby zabezpečuje dýchací svalstvo a některé další orgány. Jejich centrum se nachází v prodlouţené míše. Celý proces probíhá především v dutině hrudní, kde se nachází hlavní orgán celého procesu plíce. Průdušnicí proudí do plic vzduch, kterého jsou plíce schopny pojmout ml. Vţdy obsahují rezervních ml, aby se úplně nevyprázdnily. Většina z nás, ale pouţívá jen malou část z celkové kapacity. Cyklus nadechování a vydechování je u dospělého člověka v průměru 12x aţ 14x za minutu a ve spánku se zpomaluje asi na 6x aţ 8x za minutu. Nemluvně dýchá přibliţně 2x rychleji. Aby plíce dobře pracovaly, je nezbytná pomoc dýchacího svalstva, tzn. svalů meziţeberních, bočních, zádových, krčních a ramenních. Ze všech svalů, které se účastní dýchacího procesu, je nejdůleţitější bránice. Tento sval odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. Má kupolovitý tvar a její svalová vlákna se sbíhají do šlašitého středu. Upínají se na spodních ţebrech, dolní části hrudní kosti a na prvních třech bederních obratlích. Velmi úzce se tedy váţe k hrudně-bedernímu přechodu páteře, k samotné hrudní páteři, ţebrům a orgánům dutiny břišní, které svými pohyby můţe masírovat (ţaludek, játra, slinivku břišní, 1 Na zlepšení dýchání se dnes propagují kyslíkové komory a přidýchávání kyslíku. Ale zjistilo se, že nejsou vhodné, pokud nejsme ohroženi na životě. Při dlouhodobém podávání kyslíku může dojít až k degeneraci plicních sklípků. 4

5 střeva a ledviny). I velmi malý pohyb bránice podstatně zvyšuje obsah vzduchu v plicích. První knihou, která se věnuje tématu hlasu, mluvy a sluchu napsali v roce 1947 Dr. Bohuslav Hála a MUDr. Miloš Sovák a jmenuje se Hlas Řeč Sluch. Autoři zde dopodrobna popisují také dýchací a fonační ústrojí s anatomickofyziologického hlediska. Sami sestrojili přístroje a grafy vztahující se k této problematice. Ve svých výzkumech přišli na celou řadu zajímavých věcí, z nichţ některé uvádím. Opírají se a také se obracejí na výzkumy z první poloviny 18. století, kde byly zjištěny velmi zajímavé skutečnosti. MUDr. Sovák sestavil plány, podle kterých byl u nás sestrojen a zdokonalen pneumografický přístroj, z jehoţ zápisu se dá podrobně sledovat způsob hrudních a břišních dýchacích pohybů. Zjistil např., ţe hrudní dýchání se při výdechu opoţďuje proti břišnímu asi o jednu pětinu sekundy. Na křivce, která znázorňuje výdech při mluvení nebo zpěvu, se dá zjistit, nakolik dobře nebo špatně zpěváci nebo herci hospodaří s dechem. V ţádné knize, kterou jsme měla moţnost prostudovat, není tak podrobně popsáno a rozkresleno fonační ústrojí jako právě zde. Hrtan, kde je fonační ústrojí uloţeno, je rozkreslen do mnoha pohledů a průřezů od jeho kostry, vazů, chrupavek, aţ po svaly včetně hlasivkového. Co se týká tvoření hlasu, autoři zjistili, ţe předešlá teorie, kde se tvrdilo, ţe hlas vzniká v hrtanu rozkmitáním hlasivek, je chybná. Přesvědčili se o tom, ţe zvuk hlasu netvoří samy hlasivky, ale periodické chvění vzdušného sloupce nad nimi. Hledali proto mechanismus, který by se tomu podobal. Činnost hrtanu připodobnili k Ewaldově píšťale s protiraznými jazýčky. 2 (viz obr. 1) Obr. 1. Ewaldova píšťala s protiraznými jazýčky, šipky znázorňují směr vzdušného proudu, který oddaluje oba jazýčky, tlačené pruţinami k sobě. 2 Ewaldova píšťala s protiraznými jazýčky: mechanismus, kde jsou oba pružné jazýčky této píšťaly k sobě přitlačeny pružinami, jsou oddalovány vzduchovým proudem, který je přiváděn ze spodu. Střídavě se sbližují a oddalují a vytvářejí periodické přerušování vzduchového proudu a střídavé zhušťování a zřeďování vzdušného sloupce nad jazýčky. Je to princip fungování hrtanu. 5

6 Tón, který vzniká v hrtanu činností hlasivek, se nedá nazvat lidským hlasem. Je to jeho základní součást, proto ho nazvali tónem základním. Ve svých výzkumech autoři dospěli k tomu, ţe u ţivého člověka tento tón sám o sobě vytvořit nejde. Lze to pouze hrtanem vyňatým z mrtvého, který je oddělen od všech rezonančních dutin. Čím je větší síla výdechového proudu, tím je hlas silnější. Jeho barva je individuální a mění se podle věku a pohlaví. Závisí také na psychickém stavu člověka. Lidský hlas má tři rejstříky neboli druhy hlasu: prsní, hlavový a střední. MUDr. Sovák doplnil pojednání o hlasových rejstřících 3 tehdejším novým výzkumem z fyziologického hlediska, kde říká, ţe zvyšování hlasu je doprovázeno typickými změnami kmitání hlasivek. Při nejniţších tónech kmitají v celé délce, maximum je uprostřed délky hlasivek. Při zvyšování tónu se hlasivky prodluţují a rozkmit do stran se mírně zmenšuje. Při dalším zvýšení hlasu, zhruba do polohy středního rejstříku, jsou změny výraznější. Zkracuje se kmitající část v zadním úponu hlasivek. Zkrácení kmitajícího dílu hlasivek tak vede ke zvýšení hlasu. Rozborem kmitavých pohybů hlasivek zjistili, ţe obě hlasivky nepracují protichůdně, ale navzájem se v činnosti podporují. Kniha Dr. B. Hály a MUDr. M. Sováka se stala základem pro výzkum a práci i dalších autorů. O hlasových rejstřících se vyjadřuje ve své práci s názvem Kníţka o zpívání Stanislava Matulová. 4 V kapitole o hlasových rejstřících se odvolává právě na Dr. B. Hálu a MUDr. M. Sováka. A to jak z hlediska fyziologických vlastností, tak akustických. Kniha se sice věnuje pěvecké technice, ovšem v oblasti dechové techniky a propojování hlasových rejstříků se domnívám, ţe se tato technika ztotoţňuje s technikou mluveného projevu. Dr. B. Hála a MUDr. M. Sovák popisují rozdíl mezi mluveným a zpívaným projevem v tom, ţe mluvený hlas obsahuje tóny, kterých se při zpěvu nepouţívá. Matulová se zabývá mj. správným propojováním hlasových rejstříků, aby nedocházelo k rejstříkovému zlomu při překročení přirozené hranice tónu a nemělo tak destruktivní vliv na přepínání hlasivek. Změna při přechodu z hloubky do výšky se pak neděje aţ na kritickém tzv. přechodném tónu, ale je připravena mnohem dříve a je pozvolná. Při dobrém vyuţití rezonancí není 3 Hlasový rejstřík je řada po sobě jdoucích tónů, které mají stejné akustické vlastnosti. 4 Matulová, S.: Knížka o zpívání. Praha,

7 vyšší rejstřík odsouzen k chudšímu zvuku a celý hlasový rozsah působí jednotně, v barvě a celkovém znění. 5 Dr. B. Hála a MUDr. M. Sovák je věnovali problematice dechu a hlasu v souvislosti s dechovou výchovou na školách. Té je potřeba se věnovat jiţ od útlého dětství, protoţe právě zde vznikají chybné návyky, o kterých také zmínění autoři hovoří. Děti mívají sklony k tvrdému hlasovému začátku. Např. při sborovém čtení nebo zpěvu je znesnadněna zvuková kontrola, takţe často dochází k únavě hlasového svalstva, kterou si dítě dostatečně neuvědomuje a nemá moţnost se podle toho zařídit. Namáhají hrtan vlivem špatného příkladu pedagogů a následně trpí hlasovými poruchami, které přetrvávají aţ do dospělosti. Ke kritice pedagogické úrovně hlasové výuky, zejména na základních školách, se připojuje také Libuše Válková, která ve svém příspěvku 6 hodnotí kvalitu hlasové výuky jako velmi špatnou. Za posledních třicet let se sníţila úroveň hudební vzdělanosti a tím také poklesla kvalita hlasové vyspělosti. V případě výskytu hlasové výchovy na školách (a je jí velmi málo) je pozornost zaměřena pouze na technická cvičení, aniţ by byl osvětlen jejich smysl. L. Válková nezůstává jen u kritiky, ale sama uvádí metodu, kterou by bylo moţné pouţít právě v rámci hlasové výchovy. Na první místo klade práci s představami, zejména sluchovými. Sluch má pro tvorbu hlasu prostorovou představivost, ale především má ze všech ostatních smyslů největší vliv na emocionální sféru. Zabývá se tedy sluchovým napodobováním a zároveň emocionální představou jednotlivých zpívaných tónů nebo mluvených pasáţí, které by měly hrát důleţitou roli v rámci přípravy dětí pro další práci s hlasem. Ve své metodě se opírá o bioakustiku, která se zabývá akustickými zákonitostmi a zároveň souvislostí mezi mozkovými frekvencemi a specifikou hlasu. Bioakustika, se svými technickými údaji a hypotézami, např. o terapii hlasem, je moţná nadějí v budoucím vývoji hlasové výchovy. Válková pracuje s napětím těla, které by nemělo být hypotonické (pod spodní hranicí) ani hypertonické (nad horní hranicí). Nejen, ţe mají hypotonie a hypertonie vliv na zdraví člověka, ale souvisí s nimi i jisté psychické vlivy. Hypertonik je člověk napjatý, neklidný, ctiţádostivý. Zatímco hypotonik má sklony k rezignaci, nejistotě a k nedůvěře v sebe sama. Souvisí to i 5 Matulová, S.: Knížka o zpívání. Praha, 1994, s Válková, L.: O psychosomatických aspektech netradiční metody hlasové výchovy. In: Hic sunt leones (O autorském herectví). Praha, 2003, s

8 s hlasotvorbou. Tam kde hypotonik postrádá optimální svalové napětí, tak hypertonik bojuje se svalovými přepjetími. Optimální psychosomatické napětí ovlivňuje vedení dechu smíšené uţívání dechových funkcí, kladně působí na psychické naladění a uvolňuje pohybovou reakci organismu při hlasovém výkonu. 7 Myslím si, ţe je velmi podstatné a důleţité upozorňovat na to, ţe výchova dětí v předškolním a školním věku je, z hlediska hlasové výchovy, nedostačující. Bylo by ţádoucí, aby se zabránilo špatným návykům u dětí, které v jejich dospělosti mohou vést ke zdravotním problémům. Tématice dýchání od předškolního věku se v současné literatuře věnují Horst Coblenzer a Franz Muhar, jejichţ dílo bylo přeloţeno a vydáno jako vysokoškolská skripta Divadelní fakulty AMU. 8 Upozorňují na to, ţe chyby vznikají v důsledku nesprávného zacházení s dechem a hlasem uţ od útlého dětství v rodině, školkách a školách. Autoři tvrdí, ţe je důleţité se touto otázkou zabývat uţ po třetím roce dítěte. Uţ v tomto věku se utvářejí návyky spojené s dýcháním, které mohou mít později vliv na celkový mluvený projev. Zajímavý je příklad, kdy školáci při zkoušení z matematiky zadrţují dech, před tím neţ začnou mluvit, v důsledku potřeby rychle reagovat na učitelovu překvapivou otázku. Následný nádech na začátku řeči je neekonomický. 9 Můţe se pak u dospělého člověka projevit nedostatkem koncentrace, nervozitou, srdečními potíţemi a dokonce porušením regulace krevního oběhu. Učitelé by proto měli dbát na to, aby děti během přemýšlení nezadrţovaly dech. Dech je základním stavebním materiálem pro tvorbu hlasu. Cílem autorů je poukázat na chyby při mluvení v běţném ţivotě, jako jsou hlasová dyšnost (snaha o šetření hlasových orgánů), nedbalá artikulace (šumlování), přehnaná artikulace, polykání koncovek, nedostatečné sladění gest a mimiky při řeči, otevřená huhňavost (při afektovaném způsobu řeči zní jako výrazná nosní rezonance), tzv. knedlíky ( krční hlas), příliš vysoká nebo nízká hlasová poloha, namáhavé a hlučné dýchání, pouţívání hlasu závislé na módě (ovlivnění médii), které mohou způsobovat řadu dalších nepříjemností. 7 Válková, L.: O psychosomatických aspektech netradiční metody hlasové výchovy. In: Hic sunt leones (O autorském herectví). Praha, 2003, s Coblenzer, H. Muhar, F.: Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. Praha, Ekonomickým hlasovým výkonem autoři chápou dosažení požadovaného účinku bez zbytečného plýtvání silami. Pokud v běžném životě neekonomicky pracujeme s hlasem a dechem, mohou nastat zdravotní problémy. 8

9 Hlavním přínosem této knihy je však zaměření se autorů na ekonomii dýchání při pouţívání hlasu a cesta k fonaci přizpůsobené rytmu dechu. Kladou důraz na tzv. střední dechovou polohu, která odpovídá klidovému dýchání. Tato poloha má velký význam pro plynulost řeči. Je v rámci klidového dýchání, které odpovídá pohyb nahoru a dolů okolo středu. Není pevná, ale posouvá se podle psychického nebo fyzického jednání člověka. Při nácviku nádechu pracují s představou, např. přivonění k růţi apod. Je to z toho důvodu, ţe konkrétní představou se ţák naladí a odpoutá tak pozornost od svého nosu a proudění vzduchu. Je to snaha jak nabrat správné mnoţství, nadechnout se přirozeně a bez násilí. Pokud jsme vzduchem zahlceni, nutí nás se ho co nejrychleji zbavit. Kaţdý nucený výdech zatěţuje a tvoření hlasu je tak násilné. Autoři se dále zabývají rytmickým členěním fonace, která souvisí s ekonomickým uţíváním hlasu. Je jasné, ţe pokud si daný text správně rozčleníme, tak s dechem nebudeme mít nikdy problém. Optimálně přeměna vydechovaného proudu ve zvuk začíná uţ od záměru mluvit ze střední dechové polohy s vůlí, zůstat v jejím okruhu. Změna střední dechové polohy proběhne současně s úmyslem projevu, s členěním fonačních úseků podle individuálního dechového rytmu a s kolísáním melodie řeči okolo indiferentní polohy. Taková fonace splňuje také starý poţadavek hlasové výchovy: rychle, bez námahy a hluku přijímat vzduch, vědomě řídit jeho úspornou spotřebu a s nejvyšším nárokem na srozumitelnost artikulovat. 10 Kniha obsahuje rovněţ spoustu konkrétních cvičení, z nichţ některá sama pouţívám. Důraz na ekonomickou práci s dechem kladou také autorky knihy Základy jevištní mluvy, která současně obsahuje komplexní materiál pro práci na dokonalé mluvě, Jiřina Hůrková-Novotná a Hana Makovičková. Podtrhují význam dýchání pro herce, které by mělo být klidné, přirozené, rovnoměrné a nepozorovatelné. Rozčleňují dýchací proces do tří základních typů dýchání, podle toho, které svalové skupiny se zapojují: hrudní (kostální), brániční (abdominální) a hrudně brániční (kostoabdominální). V rámci herecké práce doporučují dech kombinovaný (hrudně brániční). Pracuje zde svalstvo hrudníku, meziţeberní a bránice v souladu se svalstvem břišním. Na první místo je kladena práce bránice. Autorky jsou přesvědčeny o tom, ţe pokud si navykneme na smíšený typ dýchání, nedochází k tak 10 Coblenzer, H. Muhar, F.: Dech a hlas. Návod k dobré mluvě. Praha, 2001, s

10 velkému tlaku na hrtan a tím se nezvyšuje hlasová poloha zůstává přirozená a nedochází k hlasovým onemocněním. Práce bránice a břišních svalů nám pomáhá k vytvoření tzv. dechové opory. 11 Je důleţitá z hlediska kvality výdechu, kvality hlasu a samozřejmě kvality mluvy jako takové. Pokud si vytvoříme správnou dechovou oporu, dokáţeme při výdechu udrţet dechové ústrojí co nejdéle ve vdechové pozici a tím celý výdech zpomalíme. Dechová opora má také velký vliv na hlasový začátek. Jde o to, abychom zbytečně s dechem na začátku mluvení neplýtvali. Ideální je začít mluvit měkce, tzn. nezačít prudkým dechem, ale promlouvat plynule do výdechu. Hlas tak není dyšný ani šelestivý. V rámci dechové ekonomie je nutné pracovat s tzv. přídechy. Neměli bychom mluvit aţ do úplného vyčerpání. Proto je třeba vědomě uţívat hlubších vdechů a zásobu v plicích doplňovat rychlými a energetickými přídechy. Přídechy však nesmějí narušit logickou významovou výstavbu promluvy. Přidechujeme jen tam, kde nám významová výstavba promluvy dovoluje. 12 Vzhledem k tomu, ţe jsem se ve zkoumání svého vlastního dechu zabývala jogínským dýcháním, uvědomuji si, ţe při osvojování dechových návyků je jóga velmi přínosná. Navíc jogíni zjistili, ţe max. výdech a max. nádech dokáţe prostřednictvím krve zkvalitnit přísun výţivy k buňkám, dokonce od buněk odplavit odpadní látky k vylučovacím orgánům. Mám rovněţ mnoho zkušeností s tím, ţe tento typ dýchání velmi prospívá mozkové činnosti. V rámci dýchacích cvičení se autorky odvolávají právě na techniku dechu podle jógy a začínají úplným dýcháním. Leţí nebo sedí a s jednou rukou poloţenou na břišní prohlubni a druhou z boku na ţebrech a uvědomují si jednotlivé dýchací pohyby. Během celé fáze vdechu sledují nejprve břišní, pak hrudní a horní část plic aţ po dýchání klíční. Tohoto typu dýchání pouţívají jen jako relaxačního cvičení. K posazení hlasu a vytvoření dechové opory se obracejí ke smíšenému typu dýchání (hrudně bráničnímu). Zdůrazňují, ţe musí být pro další práci plně zautomatizovaný. V nácviku začínají jogínským nádechem, ale vynechávají nádech do klíčních kostí a horní části plic. Nedoporučují zadrţovat dech, ale mírným staţením svalů směrem k páteři, vzduch vypouštět. Činnost bránice přirovnávají k pístu v hustilce. Ramena a hrtan jsou uvolněné. Hrtan spolu, se svým ústrojím, a rezonanční dutiny jsou 11 Dechová opora je termín převzatý z pěvecké techniky. Jde o uvědomělou svalovou souhru, která je při výdechu schopná udržovat dechové ústrojí co nejdéle v postavení vdechu a zpomaluje výdech, aby byl co nejdelší. 12 Hůrková-Novotná, J. Makovičková, H.: Základy jevištní mluvy. Praha, 1983, s

11 základními sloţkami pro tvoření hlasu. Hrtan závěrem hlasové štěrbiny dokáţe dočasně uzavřít vzdušný obsah plic. Kniha je velmi dobrou pomůckou nejen při nácviku dýchání, ale také ke zvládnutí základů mluvy. Ke kaţdé kapitole je zde uvedena řada praktických cvičení. Podobně jako dámy Hůrková a Makovičková vychází z jógy také V. Martinec. V nácviku techniky dýchání však rozšiřuje obzory nejen technické, ale také duchovní. Říká: Zvládnuté a vědomé dýchání je východiskem ke všem třem úrovním k technice vnější, vnitřní i k hlubinným zdrojům tvorby. Dýchání ovlivňuje a propojuje hlasový i pohybový projev a zároveň přináší obtisk našich vnitřních dějů. 13 Všechna dýchací cvičení propojuje s výrazovými etudami a ukazuje také jejich praktická uţití na jevišti. Jogínskou technikou můţeme dýchat do různých oblastí těla (břicho, záda, spodní ţebra, hrudní kost, klíční kost) izolovaně, coţ nám umoţňuje dýchat jen tou částí těla, na kterou divák nevidí (např. v iluzi smrti). Vzhledem k tomu, ţe je jóga základem i pro bojová umění a orientální divadlo, Václav Martinec tvrdí, ţe můţe mít kladný vliv i na moderní divadlo v Evropě. Obrací se také na podněty z náboţenské a lékařské oblasti, které mají blízko k herectví. Jako příklad uvádí i Stanislava Grofa, českého psychiatra a psychoterapeuta, který praktikoval jógu v rámci holotropního dýchání. 14 Ve srovnání s dosud uvedenými autory bych chtěla zmínit práci polského reţiséra Jerzyho Grotowského ( ), který neuznával ţádné dechové techniky, jelikoţ tvrdil, ţe organický dech je jiný neţ ten, který je školený. Zastával názor, ţe dokonce dechová cvičení v józe přirozený dech likvidují. Malé děti, dospělí lidé i zvířata dýchají převáţně břichem, tedy bránicí. Grotowski i ale současně klade otázku, jaký druh břišního dýchaní je nejlepší. Dochází k závěru, ţe dokonalý typ dýchání, který je závazný pro všechny jedince v různém psychickém a fyzickém rozpoloţení neexistuje. Dýchání je pro kaţdého člověka specifické a závisí na situaci typu námahy a činnosti, které vykonává tělo. V případě, ţe se herec snaţí najít 13 Martinec, V.: Pohyb a hlas. In: Psychosomatika&Pohyb. Praha, 2008, s Holotropní dýchání vede ke změněnému stavu vědomí, který může být vyvolán pomocí intenzivního dýchání nebo naopak zadržování dechu. 11

12 dokonalý model břišního dýchání, blokuje svůj přirozený dech. 15 Je důleţité se nadechovat tolik, kolik potřebujeme. V případě zasahování do přirozeného dechu se můţe zablokovat hrtan. Herec by neměl svůj dech kontrolovat a neměl by mu překáţet. Pouţíval techniku, která hercům dovolovala zaměřit se na své vnitřní impulsy, aby se dostali co nejhlouběji do sebe samých. Přemýšlel o podstatě člověka, vycházel při tom ze starých rituálů a ze spojení člověka s přírodou. Léta pracoval na cvičeních, ve kterých hledal totální odpoutání se od fyzické stránky herce. V jeho vlastní herecké škole zamítl klasické postupy vyučování a rozvoje herecké techniky. Nenabaloval na herce přemíru dovedností, ale šel úplně obráceným směrem. Chtěl se zbavit všeho přebytečného, co by mohlo herce odvádět od zkoumání sebe samého. Tělo mělo být naprosto uvolněné, herci se museli naučit pojmenovávat a odstraňovat překáţky, které by mohly bránit hledání a cítění podnětů, jeţ jsou prvotními impulsy kaţdého jednání. Velmi zajímavé je z hlediska hlasu jeho pojednání o rezonátorech. Na rozdíl od Hůrkové a Makovičkové nezůstává jen u základního rozdělení rezonančních dutin do tří skupin, ale rozšiřuje je a zkonkrétňuje. Hovoří o rezonátoru masky (vyuţívají ho např. angličtí herci a u operních zpěváků tenoři), hrudním rezonátoru (uţívají jej opět operní zpěváci s niţšími hlasovými polohami), rezonátoru zátylku (velmi vysoké tóny), rezonátoru břicha (znějí jím slovanské národy), rezonátoru zubů, čelistí a jazyka (Němci). Dále uvádí rezonátory páteře v její horní, střední a dolní části. Toto mnoţství ještě rozšiřuje tím, jaký vibrátor (orgán, který vibrovaný zvuk vyvolává - hrtan, hlava, břicho atd.) právě produkuje zvuk. Grotowski jich na sobě našel 24. Herci pod jeho vedením měli za úkol hledat své vlastní rezonátory a přesouvat je po těle na základě libovolného textu, který říkali různým způsobem (křik, zpěv atd.). Cvičili také nepřebernou škálu zvuků, kterou můţe člověk ze sebe vydávat na základě vyslovování jednoho slova různými způsoby (tempo, výška atd.). Velmi zajímavé je i cvičení na prostorovou orientaci hlasu. Vedli dialog se svým okolím (strop, zeď, podlaha) a při tom rozvíjeli stimulaci jednotlivých rezonátorů. Veškerá hlasová cvičení měla probíhat tak, aby se herci naučili pouţívat hlas, aniţ by si ho uvědomovali a byli naprosto přirození. K práci Grotowského se vyjádřil ve své práci Miloš Kročil. Souhlasil s jeho názory, ţe principem správného dýchání je fyzické a psychické uvolnění. Dále se 15 Grotowski, J.: Divadlo a rituál. Bratislava,

13 Kročil ztotoţnil s Grotowským v tom, ţe vnitřní impulsy předcházejí hlasové reakci. Ocenil také, ţe Grotowského cvičení, kde herec pozoruje svůj vlastní dech, jsou pro uvědomění si vlastního dýchacího ústrojí velmi dobrá. Kročilovi je na Grotowském sympatické, ţe byť se jeho cvičení pohybovala na hranici únosnosti, herec se zbavoval klišé a konvencí. Dechová a hlasová technika by ve svých cvičeních neměla postrádat konkrétní motivaci. V tomto ohledu s panem doc. Kročilem plně souhlasím Psychologická stránka dechu a hlasu Myslím si, ţe herec by měl znát nejen fyziologickou podstatu svého dechu, ale je ţádoucí ohlédnout se také po psychologické stránce. Vladimír Levi, ve své knize Umění sebevlády, nazývá dech hudbou našeho bytí. Dech a tep jsou rozhodujícími sloţkami v případě našeho jednání ve společnosti. Vţdy, kdyţ se nějakým způsobem chystáme ke změně své činnosti, dochází také ke změně dechové. Dech je prostředkem k přenosu emocí. Souvisejí s ním hlasové projevy, kterými jsou např. smích, pláč atd. Na dechu jsou zaloţena i mimicko-emocionální gesta. Při náhlém údivu nebo rozhořčení se krátce a prudce nadechneme a pohrdání dáváme najevo krátkým výdechem. 16 Levi říká, ţe dýchání je z poloviny vědomá funkce, řídí ji mozková kůra. Pokud chceme regulovat řeč, musíme regulovat také dech. Tato regulace můţe probíhat jen do určité míry. Hlubokým a intenzivním dýcháním je moţné ztratit vědomí. Stejně tak si můţeme ublíţit i zadrţováním dechu. Proto některé dýchací metody je nutné provádět pod kontrolou zkušených terapeutů v rámci psychiatrické a psychoterapeutické praxe. Při holotropním dýchání, zmíněném jiţ v předchozí kapitole, je důleţité, ţe člověk dýchá rychleji a hlouběji neţ obvykle, je plně soustředěn a věnuje pozornost procesům, které se dějí v jeho nitru. Tento typ dýchání zesiluje proţívání emoce, proto se cíleně pracuje s celým tělem, aby nedocházelo k napětí a fyzickým křečím. Ve výsledné fázi by mělo dojít k fyzickému a psychickému uvolnění. Hrozí ovšem i odkrytí psychických problémů, které člověk sám nezvládne a které mohou přerůst aţ v duševní onemocnění. Stejně tak jako vlivem psychotropních látek, jako je např. 16 Levi, V. L.: Umění sebevlády. Praha, 1981, s

14 LSD (diethylamid kyseliny lysergové - polosyntetická psychedelická droga), můţe být pouţito dýchání k vyvolání mimořádných stavů lidského vědomí. Zadrţování dechu je spojeno s emocemi, ale také s jakýmkoli napětím. Pokud je duševní napětí dlouhodobé, nemění se jeho frekvence a hloubka, ale celý jeho vnitřní tonus. Kontrola dechu ztroskotává při narušeném zdraví a také při silných emotivních výbuších. Sem patří dýchavičnost, záchvaty astmatu, křečovitý smích, pláč. Např. hysterický záchvat se v první fázi projevuje křečovitým dýcháním. Aby nedošlo k narušení zdraví, je vhodné při negativních emociálně napjatých situacích vyuţít speciálních metod V. Leviho k uvolnění dechu. Říká, ţe dýchání by v nás mělo probouzet rozkoš. Člověk by měl vnímat kaţdý svůj nádech jako zívnutí a výdech jako kýchnutí. Je to z toho důvodu, ţe zívnutí i kýchnutí nám působí vnitřní blaho. Při cvičení doporučuje zavřít oči, soustředit se a pozorovat vlastní dech v jeho obvyklém rytmu. Dech by měl být vnímán s radostí a s poţitkem, bez jakéhokoliv násilí. Pokud bude tento trénink pravidelný, ve chvíli, kdy se dostaví negativní emoce doprovázené svíráním dechu, je moţné je vnímat s nadhledem. K přechodu do hlubokého uvolnění zmiňuje V. Levi, ţe je dobré pouţít spánkový dech. Ve spánku je totiţ v přirozeném klidovém rytmu. Ve srovnání s bdělým stavem má niţší frekvenci a je hlubší. V. Levi hovoří o souvislosti dechu a hlasu, tonu a emocí. Nabízí cvičení těm, kteří při nervozitě ztrácejí hlas nebo trpí neurotickým zajíkáním. V takových případech je nutné spřátelit se se svým vlastním hlasem, abychom získali sebevědomí. Autor uvolňuje plíce, krk a hrdlo, a napětí dává do bránice, břicha a dolní části hrudního koše. To vše na základě říkání samohlásek a-a-a, o-o-o aj., a souhlásek m-m-m, n-n-n atd. Další částí tohoto cvičení je, v různém tempu a síle opakovat slova, která odpovídají stavu, do kterého se chceme dostat (např. radost, slunce, láska). Obsah těchto slov a vět se automaticky, aniţ to zaznamenáme, stane obsahem autosugescí jiné úrovně. 17 Velmi přínosné je, podle Leviho, také střídání rychlosti a hlasitosti při čtení nahlas a rozmluva s fiktivním partnerem. Tato hlasová cvičení vedou k jistotě v dýchání a hlasovém projevu. Další metodou, kterou je moţné dosáhnout přirozeného dýchání a jiných meditačních a léčebných technik, je tisíce let staré taoistické učení. Kniha Dennise Lewise, Tao dechu. Naučte se správně dýchat, do hloubky pojednává o vyuţití 17 Levi, V. L.: Umění sebevlády. Praha, 1981, s

15 přirozeného dýchání. Taoisté tvrdí, ţe sebepoznávání a cílená práce s dechem je důleţitá z hlediska celkové pohody a našeho zdraví. Má totiţ obrovský vliv na náš imunitní systém. Je vědecky dokázáno, ţe % nemocí je způsobeno stresem. Mezi tyto nemoci patří např. chronická rýma, hypertense, srdeční poruchy, vysoký krevní tlak, ţaludeční vředy, deprese, některé druhy rakoviny atd. Dokonce jsem se dočetla, ţe stres a s ním spojený strach mohou být příčinou vzniku roztroušené sklerózy nebo revmatoidní artritidy. Taoistické učení spočívá v dokonalém uvědomování si svého vlastního těla a vnímání emocí. Negativní emoce radí nepotlačovat, ale najít ve svém těle harmonickou rovnováhu mezi tělesnem a psychikou právě přirozeným dýcháním. Z vlastní zkušenosti vím, ţe jogínské dýchání a právě celé taoistické učení o dechu je velmi přínosné pro mě jako člověka a nenahraditelné při herecké práci. Jako herečka se učím neustále poznávat své tělo, coţ je pro práci s dechem základem. Je neuvěřitelně podnětné objevovat a uvědomovat si, jakým způsobem a v jakých situacích se objevuje napětí ve svalech i v našich vnitřních orgánech, a jak při tom dýcháme. Můţeme tak pozorovat, ţe strach je spojený s napětím v břiše, v krku, čelistech, hrudi a rukou, nadechujeme se velmi mělce a prudce vydechujeme. Celkový mluvený projev je tím pádem nevyrovnaný, strnulý. Smutek se pojí s křečovitostí a pocitem prázdnoty v břiše. Netrpělivost se projevuje dechem, který je trhaný, nekoordinovaný a napětí cítíme v přední části hrudníku. Láska je projevem duševní pohody s klidným a hlubokým dechem. Kaţdý z nás můţe na sobě objevit spoustu dalších nuancí. Stačí se naučit pozorovat sám sebe. Nadhled, který pociťujeme sami nad sebou, uplatníme při ztvárnění herecké postavy. Nyní bych se ráda zaměřila na dýchání z hlediska temperamentu, který se pojí se vzrušivostí, tzn. mírou reakce na různé podněty s tendencí měnit nálady. Čtyři typologie temperamentu, rozdělené Hippokratem, vznikly jiţ ve starověkém Řecku. Teorie otce lékařství, za kterého je Hippokrates povaţován, dále rozvíjeli Galénos, Jung, Pavlov aj. U kaţdého temperamentu, rozděleného Hippokratem, jsou jiné reakce na různé podněty. Sangvinik je emočně vyrovnaný, lehkováţný, optimistický a jeho proţitky a city jsou mělké. Naproti tomu melancholik má proţitky hluboké, je plný strachu a pesimismu. Cholerik se vyznačuje agresí, výbuchy hněvu, těţko se ovládá a je silně vzrušivý. Flegmatik je emočně celkem vyrovnaný, vzruší ho jen velmi silné podněty a je spíše pasivní. Z těchto základních typů vyšel i I. P. Pavlov, 15

16 který vysvětloval temperament jako projev typu vyšší nervové činnosti člověka. Kromě předcházejícího rozdělení určil také typy podle vztahu dvou signálních soustav. Je-li v převaze ta první, jedná se o typ umělecký, v případě převahy druhé signální soustavy, jde o typ myslitelský. U člověka lze nalézt i typ střední, kde jsou obě signální soustavy v rovnováze. Jen pro zajímavost, C. G. Jung vidí základy dělení temperamentu z pohledu přístupu k okolnímu světu a rozděluje jedince na introverty (ţijící převáţně ve svém vlastním světě) a extroverty (otevřené, povrchní a spontánní). Vrátím se k V. Levimu, který také reflektuje na temperament člověka, v jeho úzkém spojení s dechem. Cholerikovi připisuje soustavné hluboké nadechování a rázný výdech. Sangvinik dýchá naprosto vyrovnaně. Melancholik se projevuje častými a hlubokými vdechy a pomalým vydechováním. K dýchání flegmatika se nevyjadřuje. Tvrdí, ţe vše je relativní a dýchání je spojeno s okamţikem. Z toho vyplývá, ţe dech je závislý na emočních stavech kaţdého z nás podle toho, jakým způsobem dokáţeme emoce přijímat a zpracovávat je. O čtyřech typech temperamentů se zmiňuje také M. Mrázková ve svých skriptech Kultura pohybu operního herce 18, kde demonstruje tyto typy na hereckých postavách. Většina lidí je smíšeným typem a mírně převaţuje jen jeden z nich. Nikdo z nás není typově zcela vyhraněný. Nutnost hereckého umocnění postavy automaticky zdůrazňuje všechny sloţky osobnosti, tedy i temperamentu. Snad i ta okolnost, ţe právě pro určité typy herecké jsou i méně vhodné určité typy postav, vede k tomu, ţe mezi herci nalézáme vyhraněné typové i temperamentové osobnosti častěji neţ v jiných zaměstnáních. 19 Ve chvíli, kdy má např. melancholik hrát postavu cholerickou, je potřeba mít dobře zvládnutou techniku hlasu i pohybu. Autorka uvádí, ţe bývá často za herecký temperament (obzvláště laiky) označována teatrálnost, afekt a citová a pohybová neukázněnost. V tomto případě nejde o druh temperamentu, ale jde o hereckou hysterii, kdy je proţitek povrchní nebo vůbec neexistuje. Dále M. Mrázková říká: Vyhraněné a extrémní typy temperamentu se 18 Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, 1965, s

17 vyskytují v ţivotě mezi tzv. psychopatickými osobnostmi. Není pochybnosti o tom, ţe výstřední typy temperamentu se objevují i v uměleckém projevu. 20 Vzhledem k tomu, ţe jsem se v rámci teorie s dechem a hlasem postavy téměř nesetkala, uvádím konkrétní příklady v následujících kapitolách. 20 Mrázková, M. Kukleta, K.: Kultura pohybu operního herce. Praha, 1965, s

18 2. HERECKÁ TECHNIKA, TAK JAK JI VNÍMALA MARIE MRÁZKOVÉ V této kapitole se pokusím shrnout vše, co jsem se od Marie Mrázkové naučila a čím mě obohatila pro moji další práci. Je potřeba upozornit na to, ţe tato technika je pouze součástí mnoha dalších poznatků, které jsem během své praxe načerpala. Musím v prvé řadě zmínit reţiséra a svého pedagoga z JAMU Zdeňka Kaloče, se kterým jsem pracovala jako s prvním reţisérem vůbec. Neméně důleţitou pro mě byla, a stále je, doc. Jana Hlaváčková, moje bývalá pedagoţka a milá kolegyně, která mě uvedla do divadla v souvislosti s hereckou prací a s ní spojenou etikou. Doc. Jana Hlaváčková je pro mě nepostradatelnou rádkyní dodnes. Přesto ale povaţuji setkání s Marií Mrázkovou za nesmírně důleţité, protoţe ovlivnilo můj herecký ţivot právě v počátcích nejen seznamování se s hereckou technikou, ale především v objevování svého vlastního já. Abych se mohla začít věnovat konkrétní herecké technice Marie Mrázkové, je nutné zmínit následující osobnosti: 2.1. Škola Émile Jaques-Dalcroze Émile Jaques-Dalcroze Tento švýcarský hudebník, hudební skladatel a pedagog se proslavil především jako tvůrce tzv. rytmické gymnastiky, která začala vznikat od r. 1882, kdy působil jako profesor na ţenevské konzervatoři. Byla to jeho osobitá pedagogická metoda, která byla zaloţena na systematicky vytvářeném vztahu mezi hudbou a pohybem na základě rytmu, dynamiky a formy. Tato metoda se do povědomí dostávala uţ před první světovou válkou. V r vznikla Bildungsaustalt Jaques-Dalcroze v Hellerau u Dráţďan, kde ukazoval propracovávání své metody na pravidelných představeních školy. Kdyţ byl ústav během první světové války uzavřen, působil v Paříţi a pak aţ do konce ţivota v Ţenevě. Ţáci z Hellerau po r metodu rozšířili po celé Evropě a praktikovali ji v obnovené škole, která byla přenesena r do Laxenburgu u Vídně. Nesla název Schule Hellerau Laxenburg. 18

19 Představitelkami Dalcrozovi metody u nás byly absolventky školy v Hellerau: Anna Dubská, Marie Válková, Eliška Bláhová a Němka Margarethe Kallab, která působila v Brně Jarmila Kröschlová Byla významnou představitelkou Jaques- Dalcrozovi metody v meziválečném období u nás. V letech studovala u E. Jaques-Dalcroze v Ţenevě a ve škole v Hellerau u Dráţďan. Pracovala s metodou, kde se snaţila analyzovat pohyb z hlediska anatomického a výrazového. Střídala pohyby velkého napětí s pohyby celkového nebo částečného uvolnění. S touto technikou pouţívala také techniku dýchání tak, aby byl pohyb dobře technicky zvládnutelný. Na základě spojování pohybů do větších nebo menších celků, vypracovávala koordinační schopnosti, soustředěnost, dechovou ukázněnost a pohybovou paměť. Spolupracovala s divadly jako Osvobozené divadlo, Národní divadlo v Praze i v Brně, divadlo Disk a také divadla v Mostě, Trutnově atd. Kromě své choreografické činnosti, zaloţila školu pohybové a taneční kultury v paláci Fénix. V letech působila jako pedagoţka na Divadelní fakultě DAMU a také na taneční katedře AMU. V jejím díle najdeme zpracovanou její vlastní metodu výrazového tance a pohybu na základě předchozího studia. Činnost Jarmily Kröschlové pokračovala aţ do r Propojila rytmickou gymnastiku E. Jaques-Dalcroze s gymnastikou zdravotní. Na práci své matky později navázala dcera Eva Kröschlová Marie Mrázková Narodila se 7. srpna 1920 v Olšanech jako Marie Ţalmanová. Studovala Jaques-Dalcrozovu metodu výrazového tance v Ţenevě a v Brně u Margarethe Kallab. Byla tanečnicí a choreografkou, v r zaloţila vlastní školu. Pedagogicky působila v letech na Taneční konzervatoři v Brně, od r jako odborná asistentka, docentka pohybové výchovy a prorektorka JAMU. V období normalizace byla této funkce zbavena, a tak působila na Slovensku. Po r se vrátila zpět na hudební i divadelní fakultu JAMU v Brně. 19

20 Přestoţe byla absolventkou Jaques-Dalcrozovy metody výrazového tance, nezůstala jen u tanečního vyjádření, ale snaţila se pohyb propojit s mluveným slovem. Tvrdila, ţe slovo i pohyb mají stejné zákonitosti. Velmi se inspirovala a řídila hudbou. Pohyb a slovo cítila z hlediska hudebního tempa, rytmu a dynamiky. Veškeré hudební zákonitosti, které se staly na základě Jaques-Dalcrozovy metody nosnými pro výrazový tanec, se v práci M. Mrázkové posunuly aţ do hereckého slovně-pohybového projevu. Svou techniku přirovnávala k sochařskému umění. Jejím cílem bylo pomoci hercům ke zplastičtění vytvářené postavy. Její poslední velkou prací, na které se podílela komplexně, byla divadelní hra K narozeninám, pane Büchnere, které byla sama autorkou i reţisérkou. Po celé tři roky se věnovala nejen přípravě inscenace, ale také výchově herců, kteří na ní spolupracovali. Tato tříletá práce vyvrcholila premiérou 25. října 1994 v Domě pánů z Fanalu v Brně. O samotné hře se vyjádřila M. Mrázková takto: Je to hra o posledních věcech člověka, o kterých nevíme nic, snad jen i tušíme. A také o lidské vynalézavosti, která nemá hranic ve věcech zla ani moci. A o svědomí, které tíţí kaţdého z nás, ale i o tom, ţe ţivot je tragikomický kabaret a přesto je ţivot moc krásná věc. 21 Domnívám se, ţe je dobré v krátkosti osvětlit děj a jednotlivé postavy této divadelní hry, vzhledem k tomu, ţe se na ně budu později odvolávat. Hra vychází z posledního období ţivota dramatika Georga Büchnera, kdy onemocní tyfem a vzápětí umírá. V jeho halucinačních stavech, spojených s tímto onemocněním, se objevují postavy z jeho hry Dantonova smrt Saint-Just a Robespierre. Dále se tady představuje postava kabaretiéra, který je sice reálnou osobou z Büchnerova ţivota, ale v jeho horečkách má podobu Smrti a Svědomí. Jedinou ţenskou postavou v této hře je jeho snoubenka Minna (Wilhelminna Jeagle dcera protestantského faráře). V inscenaci jsem ji ztvárnila já. Hereckou techniku, tak jak ji vnímala Marie Mrázková, se pokusím shrnout v několika, pro mě důleţitých kapitolách, ve kterých uvedu konkrétní příklady v rámci práce na roli Minny. Vzhledem k tomu, ţe herecká technika M. Mrázkové neodmyslitelně spojuje mluvený projev a pohyb, nemohu pojmout její práci jen z hlediska dechu a hlasu, ale musím se na ni zaměřit komplexně. 21 Citace převzata z programu ke hře K narozeninám, pane Büchnere, vydaného k premiéře inscenace. Brno,

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně Janáčkova akademie múzických umění v Brně Hudební fakulta Katedra dechových nástrojů Studijní obor: hra na hoboj Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků Diplomová práce Autor práce: BcA. Eva

Více

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce

VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Kolková 4. ročník - prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VÝVOJ DĚTSKÉ KRESBY

Více

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie ŢANETA BANDEVSKÁ III. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro mateřské školy PORUCHY POZORNOSTI A ADHD U

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie Rehabilitace a zásady autoterapie pro pacienty s vertebrogenním algickým syndromem bederní oblasti na základě psychogenní etiologie

Více

Manaţerská komunikace

Manaţerská komunikace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Manaţerská komunikace Bakalářská práce Autor: Regina Buriánová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Prekop Praha

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY NEVERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY V PEDAGOGICKÉ PRAXI DIPLOMOVÁ PRÁCE Vypracovala: Barbora Jůdová Vedoucí práce: Prof.PhDr.

Více

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů

Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Projekt OP VK 1.2/0028 Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji Metodika 5. modul Vzdělávání vychovatelů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem

Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Podpůrné vzdělávací programy pro děti s Downovým syndromem Bakalářská práce Andrea Smolíková Katedra: Jabok-27/ sociální pedagogiky Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. Simona Juřičková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Mgr. Simona Juřičková

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Vliv hudby na učení Jiří Kimmel Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci

Více

Emoční inteligence. PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D.

Emoční inteligence. PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Emoční inteligence PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE Emoční inteligence PhDr. Iva Wedlichová,

Více

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka

UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno. Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Metody a meze pedagogické diagnostiky žáka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Ivana Poledňová,

Více

Deprese jako problém současné společnosti

Deprese jako problém současné společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Deprese jako problém současné společnosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jana Randýsková Vypracoval:

Více

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa

Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa Učební texty pro kvintu, první ročník a společenskovědní seminář Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Miroslava Vinklerová, Mgr. Tomáš Hlavsa verze 2011 PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA teoretické poznání člověka = jeden ze

Více

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ

MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY MOŢNOSTI ROZVOJE ZDRAVÉHO SEBEVĚDOMÍ ŢÁKŮ V PODMÍNKÁCH ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Martina Hanusová, obor učitelství 1. stupně Vedoucí

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Problematika rodiny s dítětem se sluchovým postižením Téma práce: Sluchově postižené dítě v rodině Martina Šnejdrlová Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Jóga a její vliv na psychickou a fyzickou kondici seniorů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga

Více

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Aktivní stárnutí v domovech pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Olga Doňková Vypracovala:

Více

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců

Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra: Bankovnictví Koučing jako metoda rozvoje zaměstnanců Diplomová práce Autor: Michal Mitroci Finance Vedoucí práce: PhDr. Alena Pilousová Praha červen 2009 Prohlášení:

Více

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce VYUŢITÍ PRVKŮ DRAMATICKÉ VÝCHOVY K ROZVOJI ÚSTNÍHO PROJEVU ŢÁKŮ VE VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Olga

Více

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů GERTRUD HIRSCHI MUDRY jóga prstů Obsah Poděkování... 6 Milá čtenářko, milý čtenáři!... 7 Co jsou mudry?... 9 Původ muder... 12 Jak, kde a kdy se mudry praktikují?... 13 Jak se mudry cvičí?... 13 Kde a

Více

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova

ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita. Martina Vlastníkova ADHD Porucha pozornosti, impulzivita a agresivita Martina Vlastníkova Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s ADHD. Skládá se z teoretické a

Více

Snahy naučit děti či dospělé

Snahy naučit děti či dospělé Tradice a současnost výuky intonace v českých zemích Stanislav Pecháček Snahy naučit děti či dospělé zpívat podle notového zápisu sahají v Čechách a na Moravě, stejně jako v jiných kulturně vyspělých zemích

Více

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ

Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky Výuka hry na zobcovou flétnu v ZUŠ Závěrečná práce Vypracovala : Lucie Peterková Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných

Více

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole

Ústav pedagogických věd. Pedagogika. Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Gabriela Oderská Individuální a řízená činnost dětí s využitím dramatické výchovy a her v Montessori mateřské škole Bakalářská

Více

Psychologie a péče o seniora

Psychologie a péče o seniora Učební text pro Dívčí katolické střední školy Psychologie a péče o seniora Blanka Kubátová - 1 - Platnéřská 4, Praha 1 Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha

Více

Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku

Absolventská práce. Lucie Šerclová. Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Lucie Šerclová Rozvoj grafomotoriky v předškolním věku Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí: Mgr. Marie Ortová 2011

Více

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová

Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bc. Hana Medvedová Herní terapie na dětském oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Bc. Hana Medvedová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Teoretická část vychází z rozdělení dětského věku a následně také z problematiky

Více

SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI)

SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI) JANÁČKOVÁ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér činoherního herectví doc. Mgr. Aleše Bergmana, Ph. D. Činoherní herectví SPOLUPRÁCE HERCE A REŢISÉRA (MOJE DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI) DIPLOMOVÁ

Více

Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy

Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Možnosti využití prvků waldorfské pedagogiky ve vzdělávacím programu mateřské školy Bakalářská práce Autor: Studijní program:

Více