ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Studijní program: Geodézie a kartografie Studijní obor: Geodézie a kartografie Kartometrická analýza Palackého mapy Čech programem MapAnalyst Cartometric analysis of Palacky s map of Bohemia by using of program MapAnalyst Diplomová práce Vedoucí práce: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc. Bc. Magda Valková Praha 2012

2 Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci na téma: Kartometrická analýza Palackého mapy Čech programem MapAnalyst vypracovala samostatně s použitím uvedených zdrojů a literatury v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Souhlasím s využitím práce ke studijním účelům se souhlasem katedry. V Praze dne 12. prosince Bc. Magda Valková

4 Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce, panu Prof. Ing. Bohuslavu Veverkovi, DrSc. za pomoc, cenné rady, připomínky a čas, který mi věnoval při zpracování daného tématu. Dále bych chtěla poděkovat panu Ing. Filipu Antošovi za poskytnutí historické mapy Čech. Především děkuji mé rodině za velikou podporu a zázemí po celou dobu mého studia.

5 Abstrakt: Tato práce se zabývá kartometrickou analýzou historické mapy českého království ve XIV. století. Jejím autorem je František Palacký a později Josef Kalousek. Mapa patří mezi staré mapy vytvořené jednotlivci. Analýza je provedena pomocí švýcarského softwaru MapAnalyst. Během zpracování byly využity tři metody posouzení přesnosti. Jednou z nich byl výpočet s volbou kartografického zobrazení mapy díky předběžné verzi programu. Výslednými hodnotami jsou polohové odchylky zvolených prvků, měřítko, stočení mapy, střední polohová chyba a směrodatná odchylka. Další výstup je grafický a tím jsou následující vizualizace - deformace sítě, vektory posunů, izolinie měřítka a izolinie rotace. V závěru práce byla na základě zjištěných poznatků zhodnocena přesnost mapy. Klíčová slova: Palackého mapa Čech, kartometrická analýza, polohová odchylka, vektory posunů, historická mapa, kartografie Summary: This work deals with the cartometric analysis of historical maps of Bohemian kingdom in the XIV. century. The author is František Palacký and his follower Josef Kalousek. Map is one of the old maps created by individuals. The analysis is performed using the software MapAnalyst from Switzerland. During processing were used three methods of accuracy assessment. One of them was calculated with a choice of cartographic projection of map by Pre - Release version of the program. Resulting values are positional deviations of individual points, scale, rotation maps, mean position error and standard deviation. Another outputs are following graphical visualization distortion grid, vectors of displacement, isolines of scale and of rotation. The map accuracy was evaluated on the base of findings in the conclusion. Keywords: Palacky s map of Bohemia, cartometric analysis, positional diversion, vectors of displacement, historical map, cartography

6 OBSAH 1. ÚVOD AUTOŘI MAPY František Palacký Josef Kalousek PALACKÉHO MAPA Historie a vznik mapy Popis Palackého mapy Měditisk KARTOMETRE Srážka mapy KARTOMETRICKÁ DIGITALIZACE Skenování SOFTWARE Prostředí MapAnalyst Vliv projekce Mercatorovo zobrazení Křovákovo zobrazení Velikost importované mapy Umístění rastrové referenční mapy World soubor Import a export bodů Grafická úprava bodů Transformace Směr transformace Výběr transformace Výstup z transformace ZPRACOVÁNÍ Využití souřadnic S-JTSK Průsečíky poledníků a rovnoběžek... 34

7 7.1.2 Sídla Soutoky Výpočet pomocí OpenStreetMap Výpočet při zvoleném kartografickém zobrazení Lambertovo konformní kuželové zobrazení Ekvidistantní kuželové zobrazení POROVNÁNÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH... 64

8 1. ÚVOD Cílem diplomové práce je provézt kartometrickou analýzu Palackého mapy Čech. Práce navazuje na mou bakalářskou práci, jejímž předmětem bylo také zkoumání přesnosti této mapy. V bakalářské práci byly vypočteny souřadnice vybraných podrobných bodů pomocí Helmertovy transformace programem MATKART. Identickými body byly průsečíky zeměpisné sítě, takže i veškerá přesnost závisela na tomto podkladu. Předmětem zkoumání byla vybraná sídla a větvení vodních toků. Porovnáním souřadnic vypočtených transformací a souřadnic zjištěných v programu InfoMapa bylo provedeno zhodnocení přesnosti mapy. V diplomové práci je zvolen jiný postup hodnocení a to s využitím volně dostupného švýcarského softwaru MapAnalyst. V něm jsou pro výpočet transformace využity všechny body jako identické. Bude zde provedeno několik metod studie přesnosti mapy, které zároveň obsahují i porovnání jednotlivých verzí softwaru. a) Využití souřadnic S-JTSK b) Výpočet pomocí OpenStreetMap c) Výpočet při zvoleném kartografickém zobrazení V první metodě budou využity souřadnice stejných bodů jako v bakalářské práci a výsledky porovnány. V tomto postupu je možné posoudit vliv zákresu zeměpisné sítě, protože lze provézt výpočet pouze z podrobných bodů. Dále bude využito možnosti OpenStreetMap, tedy automaticky připojené referenční mapy. Zde budou v MapAnalyst vybrány nové body. Nebudou zde figurovat průsečíky zeměpisné sítě, protože je OpenStreetMap neobsahuje. Pro bakalářskou práci byl použit reprint Palackého mapy poskytnutý vedoucím práce, panem prof. Bohuslavem Veverkou. Mapa byla naskenována skenerem katedry mapování a kartografie s rozlišením 400 DPI a uložena ve formátu jpeg. Pro diplomovou práci by bylo nevhodnější použít originál mapy. Ten sice vlastní knihovna Historického ústavu akademie věd, ale vzhledem k tomu, že knihovna nemá k dispozici velkoformátový skener a zároveň předpisy knihovny, věk a zchátralost nedovolují tento materiál vynášet z budovy Ústavu, nelze pořídit jeho sken. Shodou okolností byla v roce 2006 vypracována diplomová práce panem Ing. Filipem Antošem zaměřena na problematiku skenování starých map, jejímž předmětem 8

9 byla i Palackého mapa Čech. Pan Filip Antoš mi poskytl naskenovaný reprint mapy, který byl v době zpracování jeho práce v mapové sbírce Katedry mapování a kartografie a je na první pohled kvalitnější, čitelnější a není nijak upraven pro jeho vydání jako původní reprint. Více se tedy podle mého názoru přibližuje originálu mapy. Skenování bylo provedeno s rozlišením 500 DPI a skener byl před snímáním kalibrován. Přímo na Palackého mapě bylo panem Antošem zkoumáno potřebné rozlišení mapy pro další zpracování a také vhodný datový formát pro jeho uložení. 9

10 2. AUTOŘI MAPY 2.1 František Palacký František Palacký se narodil 14. června 1798 v Hodslavicích na Moravě. Studoval v tehdejším Kunvaldu, latinskou školu v Trenčíně a od roku 1812 evangelické lyceum v Bratislavě, kde se seznámil s Pavlem Josefem Šafaříkem a Janem Kolárem. Pro povolání historika nezískal speciální průpravu studiem oboru historie na vysoké škole, protože to nebylo v té době možné. V posledních třech ročnících bratislavského lycea se mu dostalo studia na úrovni filozofického studia vysoké školy. V letech působil jako vychovatel ve šlechtických rodinách na Slovensku a v Uhrách. Zejména Obr. 1 Fr. Palacký (1855) [12] v Csuzu a v Bratislavě, kde se aktivně účastnil intelektuálních debat, což se stalo motivací pro další vzdělávání a studium českých dějin. Zde začal svou vlastní literární činnost básnickou, překladatelskou, literárně historickou a estetickou. Z tohoto důvodu kontaktoval Josefa Jungmanna, kterého žádal o poskytnutí základních informací o práci historika. V březnu 1823 napsal dopis podobného znění i Josefu Dobrovskému. V dubnu 1823 přijel do Prahy. V této době uměl mluvit jedenácti jazyky. Zde se jako žák Josefa Dobrovského věnoval ve službách hraběte Františka Šternberka archivní a rodopisné práci. Přijal nabídku od hraběte, aby napsal dějiny rodu Šternberků a to jej finančně zabezpečilo a také zviditelnilo. V roce 1827 se oženil s Terezií Měchurovou, dcerou bohatého pražského advokáta a velkostatkáře. Po tomto sňatku byl finančně zabezpečen a mohl se naplno věnovat bádání. V roce 1829 se konala volba zemského sněmu na titul histografa, kde Palacký zvítězil, ale přes odpor centrálních míst titul získal úředně až v roce Koncem roku 1829 vytvořil projekt českého encyklopedického slovníku. Projekt byl náročný a neuskutečnil se. Při jeho pokusu ale vznikla roku 1831 Matice česká. 10

11 Jeho největším historickým dílem jsou Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě, na které se dlouho a pečlivě připravoval. Byl nesmírně pracovitý a podnikal cesty po mnoha evropských archivech. První díl vyšel roku 1836 v němčině a roku 1848 česky. Toto dílo popisuje historii českého národa od nejstarších dob až do nástupu Habsburků na český trůn v roce Do politiky vstoupil na straně českých liberálů v roce 1848, kdy byl zvolen do Svatováclavského výboru. V tomto roce byl předsedou slovanského sjezdu v Praze a v otevřeném dopise odmítl účast na německém sněmu ve Frankfurtu. Stává se symbolem českého veřejného života a jeho autorita v tomto okamžiku roste doma i v zahraničí. Zastával konstituční austroslavismus, byl přesvědčen, že je v zájmu malých národů žít ve velkém (mocném) státě. Roku 1850 se stal předsedou Sboru pro zřízení Národního divadla. V tomto roce začal být policejně sledován a stáhl se do soukromí. Řadu let v tomto období strávil prací na zámečku Lobkovice (dnes součást Neratovic), který patřil jeho tchánovi Janu Měchurovi. Politicky se začal znovu angažovat teprve roku Mimo jiné v tomto roce zemřela jeho manželka. V roce 1868 poklepal na základní kámen ke stavbě Národního divadla. Za nedlouho byl nazván Otcem národa. V květnu roku 1876 ulehl pro slabý zápal plic a 26. května 1876 ve svém domě v Praze zemřel. Na vlastní přání byl pohřben do rodinné hrobky v Lobkovicích. Poslední květnový den byl vystrojen smuteční průvod městem, kterého se zúčastnilo lidí. Jako většině velkých mužů se i Palackému dostalo mnoho posmrtných poct. Máme Palackého univerzitu v Olomouci, v jeho rodné vesnici Hodslavicích stojí jeho pomník se sochou a jeho rodný dům je přeměněn na muzeum. Roku 1998 jsme si všichni připomněli právě 200 let od jeho narození. Při této příležitosti byly vydány poštovní známka a stříbrná pamětní mince s jeho podobiznou. František Palacký je vyobrazen na naší tisícikorunové bankovce. [1] [10] 11

12 Obr. 2 Pomník F. Palackého v Hodslavicích Obr. 3 Rodný dům F. Palackého v Hodslavicích 12

13 2.2 Josef Kalousek Josef Kalousek, přední český historik, se narodil 2. dubna 1838 v chudé rolnické rodině ve Vamberku. Absolvoval obecnou a měšťanskou školu a poté se vyučil tkalcovskému řemeslu. Po maturitě na reálce v roce 1852, studoval na Technické univerzitě ve Vídni, kde roku 1859 vyhrál cenu za nejlepší stylisticky čistou práci českých žáků na vídeňských školách, kterou věnoval Jiřímu z Poděbrad. Kalousek studoval nejdříve polytechniku, později přešel na žurnalistiku a historii. Během studií překlá- Obr. 4 Josef Kalousek [7] dal pro Pražské noviny. Byl prvním životopiscem Františka Palackého, jeho pokračovatelem a vykladačem. Na oslavu dokonání Palackého Dějin národu Českého vydal Nástin životopisu Fr. Palackého (1876) Zabýval se historickou českou topografií. V roce 1874 napsal článek Nový důkaz, že v dávných Čechách děkanáty se shodovaly se župami a roku 1876 vydal a doplnil mapu, kterou navrhl Palacký již r. 1847, s výkladem latinským De regni Bohemiae mappa historica commentarius a českým Výklad k historické mapě Čech. Právě tato mapa je předmětem mé práce. Žil v rodině Františka Ladislava Riegera v Praze, kde působil jako vychovatel Palackého vnučky Marie Riegrové. V roce 1868 získal doktorát filosofie. V roce 1871 vydal jako čerstvě habilitovaný docent na pražské universitě svoji největší práci České státní právo. Byl obhájcem a bojovníkem za české státoprávní nároky proti jednostranným výkladům německých historiků. Do politiky vstoupil díky zájmu o českou otázku, v roce 1880 se stal zemským poslancem. Byl členem v Královské české společnosti nauk, kde v letech působil jako tajemník. Zemřel v Praze, tři roky před koncem 1. světové války, která znamenala vznik samostatného československého státu, konec Rakouska-Uherska. [11] [10] 13

14 3. PALACKÉHO MAPA 3.1 Historie a vznik mapy Roku 1847 se rozhodla Česká královská společnost nauk, že k výročí založení Karlovy univerzity vydá mapu Čech, navrženou Františkem Palackým. Mapa měla zobrazovat české království za vlády Karla IV. Palacký svou práci na mapě splnil a navrženou mapu předal kartografovi Václavu Merklasovi. Ten ale vyryl jen dvě třetiny mapy do měděné desky. I když v této nedokončené podobě mapa nemohla vyjít, bylo vytištěno několik exemplářů, které se dostaly k některým členům Společnosti nauk. Dílo jim významně posloužilo a přáli si, aby dokončená mapa vyšla. Kalousek píše: Mapa nedodělaná nemohla se vydati; několik exemplářů bylo však přece vytištěno, které jsouce soukromě rozdány některým členům Společnosti Náuk, milujícím vlasteneckou historii, byly jim k nemalému užitku a vzbuzovaly v nich slušné přání, aby tento historický zeměvid byl doplněn a vydán. [2] Po návrhu pana Václava Vladivoje Tomka rozhodla o dokončení díla Společnost nauk 8. dubna 1874, které předsedal František Palacký. Protože k tomuto rozhodnutí došlo po 27 letech, byl pověřen historik Josef Kalousek, aby doplnil mapu o nové poznatky. Opravil hranice českého království, zobrazil části sousedících zemí i s některými nejpřilehlejšími městy a vesnicemi. Doplnil například hrabství Kladské, které bylo součástí českých zemí až do roku 1742, a naopak vyjmul z mapy Chebsko, které sice patřilo ve 14. Století České koruně zástavním právem, ale nebylo její součástí. Mapu nejen doplnil, ale i opravil s využitím map generálního štábu, které byly v té době nejmodernější. Avšak stará rytina potřebovala nejenom doplňků, nýbrž i oprav rozličných. Když totiž hory, toky vod a osady v ní vytknuté s mapou generálního štábu jsem srovnával a je ku poledníkům a rovnoběžkám přikládal, nalezl jsem nemálo odchylek od polohy pravé... [2] Kalousek měl mapu i se všemi změnami a opravami dokončenou v roce 1875, ale v Praze se nepodařilo sehnat mědirytce, který by rozměrnou desku dokončil. Museli se obrátit na Antonína Knora, oficiála v c. k. rakouském vojenském ústavě zeměpisném. Ten práci provedl lépe než původní profesionální rytec. Mapa vyšla hned v roce 1876 jako příloha k Památkám archeologickým s latinským vysvětlujícím textem a podruhé v roce úmrtí Františka Palackého v pojednání České královské společnosti nauk s českým výkladem. 14

15 I přes velkou poptávku bylo o dalším vydání mapy rozhodnuto až po dalších osmnácti letech. Opět mapu opravoval Josef Kalousek a jako podklad mu sloužilo například bádání Augusta Sedláčka, autora mimo jiné velkolepého díla o českých hradech. Znovu byl problém se samotnou výrobou mapy. Nakonec se našel způsobilý měditiskař ve Vídni pan Robert Aust, který byl rodák z Moravy. Dílo vyšlo v roce 1894 a náklad byl opět rozebrán. Poslední podoba Historické mapy českého království, která je vydávána dnes, je z roku [2] [10] Obr. 5 Palackého mapa Čech 15

16 3.2 Popis Palackého mapy Na mapě jsou typické kompoziční prvky - název mapy, pod kterým jsou tirážní údaje (viz Obr. 6). V pravém horním rohu je měřítko a to číselné a grafické. Grafické měřítko je uvedeno v mílích zeměpisných a v mílích staročeských (viz Obr. 7). V levém dolním rohu je seznam děkanátů, archidiakonátů (viz Obr. 8) a legenda s vysvětlením znaků pro obce a hranice, které rozdělují území na země Koruny České, země České a vymezují území archidiakonátů a děkanátů (viz Obr. 9). Kalousek uvádí 2180 far okolo roku Na mapě je zobrazena zeměpisná síť s počátečním bodem Ferro. Nejsou zde zakreslené komunikace. Vodní toky jsou popsané a jejich velikost je rozlišena tloušťkou linie. Velikost sídel je rozlišena velikostí písma. Výškopis je v mapě zobrazen krajinnými šrafami. Na mapě je vyznačena zeměpisná síť s počátečním bodem Ferro, ten je západně od Greenwiche. [10] Obr. 6 Název mapy s tiráží Obr. 7 Měřítko mapy 16

17 Obr. 8 Rozdělení na děkanáty a archidiakonáty Obr. 9 Legenda k obcím a hranicím 17

18 3.3 Měditisk Jedná se o techniku tisku 2. poloviny 16. století. Kresba se vyhloubila do hladké měděné desky a tím vznikla mědirytina. Je to technika přímého tisku z hloubky, kde se do vyhloubených míst nanesla barva, která se před tiskem z povrchu desky setřela. Při otisku se barva přenáší z vyhloubených částí na navlhčený tiskový papír, na který je vyvíjen velký tlak. Mědirytina nahradila dřevořez a umožňovala tisk velmi jemných čar. Navíc bylo možné tónovat pomocí množství barvy v závislosti na hloubce vyryté čáry. Protože šlo o přímý tisk, obraz se vyrýval stranově převrácený a vyrytí topografické mapy trvalo až tři roky. Tisková forma ale umožňovala opakovaný tisk velkého množství výtisků. V 17. století byly využity nové postupy ke zrychlení přípravy tiskové formy pro kresbu mapy. Rytí bylo nahrazeno leptáním, které se dalo použít jak pro tisk z hloubky, tak z výšky. Pro tisk z hloubky se vyleptal obraz a jeho okolí bylo z leptuvzdorné vrstvy. Při tisku z výšky tomu bylo naopak, leptuvzdorná vrstva se aplikovala v místě samotné kresby. [3] Obr. 10 Tisk z výšky [3] Obr. 11 Tisk z hloubky [3] 18

19 4. KARTOMETRE Mapy jsou obrazem skutečnosti, která je převedena do roviny a to pomocí matematických vztahů, které jsou definované kartografickým zobrazením. Kartometrie se zabývá měřením na mapách, pomůckami pro měření a způsobem výpočetního zpracování naměřených hodnot. Je to v podstatě opačný postup proti vzniku mapy. Naměřené veličiny jsou odhadem údajů platných v realitě na zemském povrchu. Těmito veličinami jsou např. souřadnice, vzdálenosti, plochy, úhly, výšky apod. U starých map je tato záležitost složitá, protože na rozdíl od současných map, které vznikají na základě přesných geodetických nebo fotogrammetrických měření, není známo kartografické zobrazení, rozměr mapy, metoda určení polohy jednotlivých prvků mapy, v podstatě žádné geodetické a polohopisné základy. [4] 4.1 Srážka mapy Pokud jsou známy přesné rozměry mapového rámu originálu mapy, mohou se opravit naměřené souřadnice o zjištěnou srážku mapy. Nevýhodou materiálu, kterým je papír, je to, že podléhá vnějším vlivům prostředí. Během času na papír dlouhodobě působí hlavně vlhkost a teplotní změny. Důsledkem je to, že mapový papír mění své rozměry. Srážka má vliv na měřítko mapy a to je nutné uvážit při posuzování přesnosti mapy. Srážka se určuje v podélném a příčném směru a z nich lze vypočítat plošnou srážku. Je závislá na vlastnostech papíru a má vždy systematický charakter. V případě Palackého mapy vzniká při určení srážky zásadní problém a to, že nejsou známé informace o velikosti mapy. [4] 19

20 5. KARTOMETRICKÁ DIGITALIZACE Postupem času a vývojem techniky se měnily možnosti digitalizace, což je převod kartografické analogové kresby do digitální podoby. Základní rozdělení snímání grafické předlohy je na vektorový a rastrový režim snímání. Vektorová digitalizace se provádí pomocí digitizéru. Snímaná předloha se upevní na pracovní plochu digitizéru a potřebné grafické prvky se podchycují v hardwarovém souřadném systému digitizéru. V této práci je předmětem analýzy rastrový obraz mapy vytvořený skenováním. [4] 5.1 Skenování Skenování je proces, při kterém se rozloží obraz na elementární části určité velikosti, které nabývají určité hodnoty a nazývají se pixely (pixel z angl. picture element). Vzhledem ke konečné velikosti pixelu a danému rozsahu kódovacích hodnot přechází spojitá funkce původního obrazu na diskrétní funkci. Lidské oko vnímá obraz složený z pixelů, jako plynulý obraz, pokud je velikost pixelu dostatečné malá. [4] Obr. 12 Spojitá a diskrétní funkce Je nutné si uvědomit, že skenery nabízející vysoké rozlišení, nemusí vždy znamenat nejlepší kvalitu, pokud toto rozlišení není hardwarové. Jde o softwarové rozlišení, jehož základem je dělení pixelů nebo např. interpolace. Nepřináší žádné nové informace, ale pouze zvyšuje velikost datového souboru. Rozlišením se rozumí hodnota DPI (dot per inch) neboli počet bodů na palec, přičemž palec odpovídá hodnotě 2,54 cm. Po dokončení lze skenovaný obraz uložit do zvoleného grafického formátu. [5] 20

21 6. SOFTWARE MapAnalyst je softwarová aplikace pro analýzu přesnosti starých map. Jeho hlavním cílem je výpočet distorzní mřížky a další typy vizualizací, které ilustrují geometrickou přesnost a zkreslení starých map. Pro výpočet využívá identické body, které jsou identifikovány na staré mapě a zároveň na nové referenční mapě. Výsledkem zpracování je konstrukce distorzní mřížky, vektorů posunutí, izolinie lokálního měřítka a rotace. Vedle těchto vizuálních parametrů jsou vedlejším číselným výstupem globální měřítko mapy, stočení a statistické hodnoty transformací. MapAnalyst je Java aplikace, která se nemusí instalovat a výhodou programu je volná dostupnost s podporou použití na všech hlavních operačních systémech (Mac OS X, Windows a Linux). Předchozí softwary nebyly volně dostupné, zároveň vyžadovali konkrétní operační systém a navíc byly založeny na placených GIS. MapAnalyst nabízí širokou paletu parametrů pro jemné doladění generované grafiky. [13] 6. 1 Prostředí MapAnalyst V okně uživatelského rozhraní je hlavní lišta s nabídkou a s nástroji usnadňujícími ovládání a manipulaci s programem. Vedle těchto nástrojů se zobrazují aktuální souřadnice kurzoru a to podle toho, v jakém okně se pohybuje. Hlavní okno je totiž rozděleno na dvě části. V jedné je zobrazena analyzovaná stará mapa a v druhém je referenční mapa. Pokud byla již provedena analýza, zobrazují se vedle aktuálních souřadnic také informace o měřítku a rotaci aktuální polohy kurzoru. Při použití nástroje pro měření vzdálenosti a úhlu, se tyto hodnoty zobrazí také v této části. Pod obrazovou částí je nastavení jednotlivých parametrů pro vizualizaci analýzy, okno pro práci s identickými body a informace o měřítku a rotaci staré mapy vůči referenční mapě. Počátek souřadnicového systému je vložen do levého dolního rohu rastru. Souřadnicové osy jsou v MapAnalystu orientovány matematicky, tedy +X směřuje na východ a osa + Y směřuje na sever. 21

22 Obr. 13 Uživatelské rozhraní programu MapAnalyst s OpenStreetMap 6.2 Vliv projekce Při analýze se předpokládá, že analyzovaná a referenční mapa jsou ve stejném zobrazení. Pokud nemají stejné zobrazení, vizualizace bude tímto jevem ovlivněna. Protože jsou předmětem zkoumání staré mapy, u kterých není většinou známo, v jakém zobrazení jsou vytvořeny, nezbývá nic jiného než skutečnost stejného zobrazení zanedbat. Předběžná nová verze MapAnalyst umožňuje volbu zobrazení staré mapy, ale v současné době je tato verze stále ve vývoji. Pomocí MapAnalyst 1.4, jsou identické body referenční mapy transformovány do zobrazení staré mapy. Tato transformace se provádí pomocí tzv. inverzní projekce. Převede identické body z předpokládaného zobrazení na zeměpisné souřadnice φ a λ. Následuje projekce, která převádí body do souřadnicového systému staré mapy. Nejnovější verze obsahují OpenStreetMap. Je to automaticky připojená referenční mapa, která je výsledkem projektu tvorby upravitelné mapy světa. Mapy jsou vytvořeny pomocí dat z GPS, leteckého snímkování a jiných metod. OpenStreetMap je vytvořena v Mercatorově zobrazení, což není úplně vhodnou volbou pro analýzy starých map, 22

23 protože tato projekce vykazuje značné plošné zkreslení. Hodnota plošného zkreslení výrazně stoupá v blízkosti pólů, ale také v zeměpisných šířkách blíže k rovníku, není možné toto zkreslení ignorovat. Vliv zkreslení v důsledku použití Mercatorova zobrazení je odstraněn automaticky programem MapAnalyst zpracováním kontrolních identických bodů ještě před výpočtem transformace a zobrazením vizualizací. [13] Mercatorovo zobrazení Mercatorovo zobrazení je konformní válcové zobrazení v normální poloze, použito v roce Jeho výhodou je, že se loxodroma zobrazí jako přímka, to vyplývá ze skutečnosti, že se poledníky zobrazují jako rovnoběžné přímky. Loxodroma je křivka na referenční ploše, která protíná poledníky pod stále stejným azimutem. Tato vlastnost má uplatnění při letecké a námořní navigaci. Směrem od rovníku se zvětšuje odlehlost mezi rovnoběžkami a póly jsou v nekonečnu. Směrem k pólům se zvětšuje délkové zkreslení a tedy zároveň i plošné. [6] Obr. 14 Mercatorovo zobrazení [6] 23

24 6.2.2 Křovákovo zobrazení Křovákovo zobrazení je dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, navrženo Ing. Josefem Křovákem. Bylo navrženo speciálně pro území Československa v roce 1922 jako prozatímní a závazným zobrazením se stalo v roce Dvojité je proto, že je nejprve konformně zobrazen Besselův elipsoid na Gaussovu kouli a ta je zobrazena na kuželovou plochu v obecné poloze. Obecná poloha je volena z důvodu minimalizace délkového zkreslení. Jako základní rovnoběžka byla zvolena Š 0 = [6] Obr. 15 Poloha kužele Křovákova zobrazení [6] Základním poledníkem je osa X a počátek souřadnicové soustavy je ve vrcholu kužele. Souřadnicový systém S-JTSK je zvolen tak, aby celé území ČR leželo v prvním kvadrantu a tedy souřadnice byly kladné. V tomto systému se projevuje meridiánová konvergence, která dosahuje na našem území hodnot od do [6] 24

25 6.3 Velikost importované mapy Při importu mapy je důležitá volba velikosti naskenované rastrové mapy. Velikost nesmí přesáhnout pixelů. V případě, že velikost přesáhne tuto hodnotu, se mapa vůbec nenačte nebo program zpomalí. Sken Palackého mapy měl původně velikost pix a ta byla ve PhotoFilteru změněna na pix. MapAnalyst pracuje s vlastnostmi souboru, ve kterém je uložena mapa. Proto musí být u připojované mapy správná informace o DPI, jinak se měřítko a vektory posunů vypočtou pro jinou velikost mapy. Pro správné nastavení informace o DPI je nutné znát skutečný rozměr mapy a rozměr rastru v pixelech. Potom platí vzorec: DPI = [] [ ] 2,54 DPI dot per inch (počet pixelů na palec) d... velikost rastru s rozměr mapy ve skutečnosti Ověření, že je mapa správně připojena, se provede nástrojem pro měření vzdálenosti a úhlu "Measure Distance and Angle". Importovaná mapa může být v několika formátech JPEG (jpg.), PNG, GIF, BMP, z nichž nejméně vhodný je BMP a doporučovaný je JPEG. [13] 6.4 Umístění rastrové referenční mapy Referenční mapa musí být georeferencována, jinak nebudou číselné výsledky správné. Správné připojení mapy se zajistí tzv. World souborem obsahujícím georeferenci. Je to ASCII textový soubor, který obsahuje informace o přesném umístění a velikosti připojované mapy. World soubor není potřeba tvořit pro starou mapu, zde je využíváno vlastnosti souboru, v kterém je uložena informace o DPI a velikosti rastrového obrázku. [13] 25

26 6.4.1 World soubor World soubor musí mít stejný název jako soubor s obrázkem mapy, ale přípona se liší podle formátu tohoto souboru s mapou. V závorce je vždy uvedena přípona World souboru k příslušnému formátu: jpg (jgw), png (PGW), gif (gfw), bmp (BPW) a tif (TFW). Skládá se z 6 řádků: 1 velikost pixelu ve směru osy X 2 úhel ve směru první rotace (obvykle 0) 3 úhel ve směru druhé rotace (obvykle 0) 4 negativní velikost pixelu ve směru osy Y 5 X-ová souřadnice středu levého horního pixelu 6 Y-ová souřadnice středu levého horního pixelu MapAnalyst vyžaduje stejnou velikost pixelu v obou směrech souřadnicových os. [13] Příklad Word souboru s velikostí pixelu 30 m, se souřadnicemi levého horního pixelu [100000; ]: Obr. 16 Ukázka World souboru 26

27 6.5 Import a export bodů Pro výpočet transformace se musí zvolit identické body v obou mapách a pak se musí sobě odpovídající body vzájemně přiřadit. Aby výpočet proběhl, musí se určit alespoň pět párů identických bodů. Program jinak nahlásí nedostatečný počet identických bodů při volbě tlačítka "Compute". Je to sice minimální počet, ale pro potřeby zjištění přesnosti mapy je nutné volit body rovnoměrně na celém území a v co největším počtu. Při spojení identických bodů se jednotlivé páry pojmenují. Poloha bodů jde upravit nebo úplně vymazat, páry přejmenovat a také vyhledat podle názvu. Lze také provézt import bodů bez připojení mapy. Lze importovat body staré mapy zjištěné například v jiném sofware (Kokeš), body referenční mapy (Infomapa), nebo rovnou spojené body, tedy souřadnice v obou souřadnicových soustavách. V tomto případě není potřeba pro výpočet používat obrazové okno, jedině pro náhled na importované body a kontrolu jejich polohy. Samozřejmě je nutné připojit starou mapu, aby se mohly zobrazit vizualizace výsledků a následně exportovat. Pro import bodů o známých souřadnicích se musí vytvořit ASCII soubor. MapAnalyst nabízí tři různé možnosti pro import a export bodů: 1. Import a export bodů staré mapy 2. Import a export bodů nové mapy 3. Import a export spojených bodů ASCII soubor musí mít určité náležitosti. Pro první dva případy importu se skládá ze třech sloupců, kde v prvním je číslo, popřípadě název, bodů a další dva obsahují souřadnice v pořadí (X, Y) v dané mapě. Pro případ importu spojených bodů se ASCII soubor skládá z pěti sloupců. V prvním jsou opět čísla bodů a následují dva sloupce se souřadnicemi ve staré mapě a další dva sloupce se souřadnicemi v referenční mapě. Souřadnice musí být zadány v metrech. Jednotlivé sloupce v ASCII souboru musí být odděleny čárkou a desetinná místa tečkou. Pokud je použita jako referenční mapa OpenStreetMap, lze zadat zeměpisné souřadnice φ a λ, které se zadávají ve stupních a jsou určeny na elipsoidu WGS 84. V tomto případě se ale musí provézt import bodů staré a nové mapy zvlášť. Lze zadat 27

28 hodnoty souřadnic v pixelech, ale to naopak pouze v případě, že jsou připojeny obě rastrové mapy a není použita jako referenční mapa OpenStreetMap. Může se využít i kombinace obou způsobů vkládání bodů. Když se vkládají body graficky, může se i přitom importovat bod z textového souboru, který bude mít náležitosti uvedené výše a to pomocí nástroje "Points - Place Point from Coordinate List". Ze všech bodů, které jsou spojeny, ať už vložené graficky, importované a následně spojené nebo přímo importované spojené body, se vytvoří seznam. Ten je možné zobrazit "Points - Show List of Linked Points". [13] 6.6 Grafická úprava bodů Symboly vložených bodů se mohou přizpůsobit pomocí "Points - Point Symbol". Zároveň se dají barevně odlišit body spojené a body samostatné "Points - Color of Linked Points" and "Color of Unlinked Points". Obr. 17 Nabídka bodových symbolů Obr. 18 Volba barev bodových symbolů 28

Kartometrická analýza starých map část 2

Kartometrická analýza starých map část 2 Podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace Kartometrická analýza starých map část 2 Seminář NeoCartoLink, Olomouc, 29. 11. 2012 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a paměťových institucí Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz - první výsledek spolupráce VÚGTK a

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Přehled vhodných metod georeferencování starých map Přehled vhodných metod georeferencování starých map ČVUT v Praze, katedra geomatiky 12. 3. 2015 Praha Georeferencování historická mapa vs. stará mapa georeferencování umístění obrazu mapy do referenčního

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL Ing. Milan Talich, Ph.D. Milan.Talich@vugtk.cz. Ing. Filip Antoš Filip.Antos@vugtk.cz INFORUM 2011, 24. 26. května 2011,

Více

Kartometrické hodnocení historické Aretinovy mapy Čech Cartometric analysis of the Aretin s map of the Czech Kingdom

Kartometrické hodnocení historické Aretinovy mapy Čech Cartometric analysis of the Aretin s map of the Czech Kingdom ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie Studijní program: Geodézie a kartografie Studijní obor: Geodézie a kartografie Kartometrické hodnocení historické Aretinovy

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 3/3 GPS - výpočet polohy stanice pomocí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 2 Tvorba tematických

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Martin Blatný Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (956) 730 124, +420 (724) 422 517, e-mail: MBlatny@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008

PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VEŘEJNÝCH KNIHOVEN JIHOČESKÉHO KRAJE V ROCE 2008 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Odbor knihovnictví a odborného vzdělávání 2009 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 27. 2. 2015 Č. j.: 7344/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

9 Prostorová grafika a modelování těles

9 Prostorová grafika a modelování těles 9 Prostorová grafika a modelování těles Studijní cíl Tento blok je věnován základům 3D grafiky. Jedná se především o vysvětlení principů vytváření modelů 3D objektů, jejich reprezentace v paměti počítače.

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP

REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. REFERENČNÍ PŘÍRUČKA K WEBOVÉ APLIKACI KRESLENÍ GP (Tato aplikace byla vyhotovena za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Kartometrická analýza historické Aretinovy mapy Čech Cartometric Analysis of the old Aretin map of Bohemia

Kartometrická analýza historické Aretinovy mapy Čech Cartometric Analysis of the old Aretin map of Bohemia ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, Katedra mapování a kartografie Studijní program: Geodézie a kartografie Studijní obor: Geodézie a kartografie Kartometrická analýza historické Aretinovy

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování

Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Historický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Kartografické zdroje jako kulturní dědictví a formy jejich zpřístupňování Eva Semotanová

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více