ØEPAØSTVÍ CUKROVARNICTVÍ. LCaØ ROÈNÍKOVÝ REJSTØÍK 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ØEPAØSTVÍ CUKROVARNICTVÍ. LCaØ ROÈNÍKOVÝ REJSTØÍK 2007"

Transkript

1 LCaØ ROÈNÍKOVÝ REJSTØÍK 2007 ØEPAØSTVÍ BADALÍKOVÁ B., ÈERVINKA J., UHLÍØ V.: Vztah mezi pùdní reakcí a kvalitou humusu a vliv na výnos cukrovky pøi rùzném zpracování pùdy BROM R., HAKAUFOVÁ L.: Odrùdy cukrovky registrované v roce JURSÍK M., HOLEC J.: Biologie a regulace významných plevelù cukrové øepy: Mléè rolní Sonchus arvensis L JURSÍK M., HOLEC J., NÁMÌSTEK J.: Biologie a regulace dalších významných plevelù Èeské republiky: Chundelka metlice (Apera spica-venti (L.) P.B.) dalších významných plevelù Èeské republiky: Kakost malièký (Geranium pusillum BURM. fil.) významných plevelù cukrové øepy: Bršlice kozí noha Aegopodium podagraria L.) významných plevelù cukrové øepy: Èistec bahenní (Stachys palustris L.) významných plevelù cukrové øepy: Svlaèec rolní (Convolvulus arvensis L.) JURSÍK M., HOLEC J., SOUKUP J., TYŠER L.: Biologie a regulace dalších významných plevelù Èeské republiky: Konopice polní (Galeopsis tetrahit L.) JURSÍK M., HOLEC J., TYŠER L.: Biologie a regulace významných plevelù cukrové øepy: Tetlucha kozí pysk Aethusa cynapium L KONEÈNÝ I.: Choroby, škùdci a plevele cukrovky v zemích EU KONEÈNÝ I.: Osivo cukrovky v roce KOVAØÍÈEK P., ŠINDELÁØ R., KROULÍK M., HÙLA J.: Vliv zpùsobu zpracování pùdy na rychlost infiltrace vody do pùdy KROULÍK M., KOVAØÍÈEK P., ŠINDELÁØ R., PROCHÁZ- KA P.: Metody detekce plevelù a mapování prostorového uspoøádání plevelných ohnisek pomocí senzorové techniky LOCH T., ZLÍNSKÝ M.,KROULÍK M., HÙLA J.: Možnosti zakládání a ošetøování porostù cukrové øepy s využitím automatického øízení MUŠKA F.: Poškozování cukrovky zvìøí na území Èeské republiky historický pøehled do roku MUŠKA F.: Škodlivé výskyty maloèlence èárkovitého (Atomaria linearis) na øepì na území Èeské republiky historický pøehled do roku MUŠKA F.: Škodlivé výskyty mšic na cukrové a krmné øepì na území Èeské republiky historický pøehled do roku PULKRÁBEK J., URBAN J., BEÈKOVÁ L.: Využití Atoniku Pro k urychlení postresové regenerace a zmírnìní dopadù herbicidního stresu na cukrovku SLAMKA P., HANÁÈKOVÁ E., CANDRÁKOVÁ E.: Vplyv hnojenia fermentovaným biokalom na kvalitatívne parametre a úrodu buliev repy cukrovej STEJSKAL K., ŠUPÁLKOVÁ V., BALOUN J., DIOPAN V., BABULA P., ADAM V., ZEHNÁLEK J., TRNKOVÁ L., HAVEL L., KIZEK R.: Vliv chelátu olova na rùst a množství chlorofylu u cukrové øepy TÓTH Š.: Rizikové faktory reziduí herbicídov na produkciu repy cukrovej TÓTH Š., ŠOLTYSOVÁ B.: Obsah a-aminodusíka repy cukrovej vo vz ahu k vybraným pestovate¾ským a poveternostným podmienkam TÓTH Š.: Výskyt burín v porastoch cukrovej repy pod¾a výrobnej oblasti URBAN J., PULKRÁBEK J., VALENTA J., BEÈKOVÁ L., KVÍZ Z.: Vliv snížených dávek herbicidù a jejich èastìjších aplikací na výnos a jakost cukrovky ZAHRADNÍÈEK J., HORÁK L., KOŽNAROVÁ V., ŠVA- CHULA V., JARÝ J.: Fyziologická a technologická zralost cukrovky pod vlivem vnìjších a vnitøních èinitelù ŽÁK Š., KOVÁÈOVÁ M.: Vplyv rozhodujúcich meteorologických prvkov na tvorbu sušiny fytomasy repy cukrovej Seznam doporuèených odrùd cukrovky CUKROVARNICTVÍ BARYGA A.: Vzduch ajko faktor sekundární mikrobiologické kontaminace bílého cukru BUBNÍK Z., ŠÁRKA E., POUR V., KADLEC P.: Spolupráce Ústavu chemie a technologie sacharidù s cukrovarnickým prùmyslem GEBLER J.: Zpráva o cukrovarnické kampani 2006/07 v Èeské republice GRABKA J., MI EK L., ŒMIGIELSKI K.: Zahøívání cukerných roztokù odbarvených ozónem a jejich krystalizace JANÍÈEK D.: Výsledky cukrovarníckej kampane 2006/07 na Slovensku KORÈEKOVÁ A.: Cukrovar Dunajská Streda koniec jedného cukrovaru KOTEK J., KRULIŠ Z., ŠÁRKA E.: Využití saturaèních kalù z cukrovarnického prùmyslu pro výrobu polymerních kompozitù

2 LUDWICKI M., BRZEZIÑSKI S.: Použití konduktometrie pøi mìøení koncentrace vápenného mléka MINAROVIÈOVÁ L., DANDÁR A., JANCUROVÁ M., PAU- LENOVÁ ¼.: Porovnanie metód stanovenia kyseliny mlieènej pri extrakcii sacharózy z cukrovej repy MINAROVIÈOVÁ L., DANDÁR A., JANCUROVÁ M., SCHNEIDEROVÁ R.: Možnosti redukcie vápna v epuraènom procese PO EÆ B.: Odstraòování dusíkatých slouèenin z odpadních vod cukrovarù WALERIAÑCZYK E., ERO M.: Èistota surové š ávy a epuraèní efekt WAWRO S., GRUSKA R., DANDÁR A.: Spotreba vápna v procese èistenia repnej š avy WAWRO S., GRUSKA R.: Základné mechanické vlastnonosti repného tkaniva po denaturácii bleskovými napä ovými impulzami WNUK B.: wplyv èíriaceho èinidla a spôsobu digescie na výsledky stanovenia draslíka a sodíka v cukrovej repe Èeské cukrovarnictví po kampani 2006/ Metóda GS2/1/3-15 (1995) Stanovenie vlhkosti cukru stratou sušením oficiálna metóda Metóda GS2/1/7-33 (2005) Stanovenie sirièitanov v bielom cukre rozanilínovou kolorimetrickou metódou oficiálna metóda; v surovom cukre s ve¾mi vysokou polarizáciou doèasná metóda; a v š avách a sirupoch z trstinového cukru prípustná metóda Metóda GS2/3-1 (1994) Braunschweigská metóda polarimetrického stanovenia polarizácie bieleho cukru oficiálna metóda Metóda GS2/3-9 (2005) Stanovenie farby bieleho cukru v roztoku pri ph 7,0 prípustná metóda Metóda GS2/3-10 (2005) Stanovenie farby bieleho cukru v roztoku oficiálna metóda Metóda GS2/3-19 (2002) Stanovenie nerozpustných látok v bielom cukre membránovou filtráciou oficiálna metóda NEPOTRAVINÁØSKÁ PRODUKCE ÈÍŽ K., HOØEJŠÍ I.: Pøestavba zrušených cukrovarù na výrobu palivového lihu a výstavba nových lihovarù v EU ÈÍŽ K.: Vedlejší produkty pøi výrobì bioetanolu a jejich zužitkování ÈÍŽ K.: Využití vedlejších produktù cukrovky jako obnovitelných energetických surovin ÈÍŽ K.: Výroba palivového etanolu z rùzných zemìdìlských surovin ÈÍŽ K.: Zpracování obnovitelných celulosových surovin DVOØÁÈEK V., RÙŽEK P., VAVERA R., SEDLÁÈEK T.: Vliv odrùdy, technologie pìstování a lokality na produkci škrobu a bioetanolu u vybraných odrùd pšenice seté FIŠEROVÁ M., GIGAC J., BOHÁÈEK Š.: Využitie repných rezkov pri výrobe papiera GANDALOVIÈ P.: Úvodní slovo (bioetanol) GEBLER J., ÈÍŽ K.: Souèasný stav a výhled produkce bioetanolu ve svìtì HAVLAS M.: Výstavba lihovaru Dobrovice HAVLÍÈEK P.: Výstavba lihovaru ve Vrdech HOLAS J.: Uplatnìní bioetanolu v pohonných hmotách HOLAS J.: Zákony a vyhlášky upravující rámec použití bioetanolu v pohonných hmotách CHOCHOLA J.: Ekonomické aspekty pìstování øepy na bioetanol PULKRÁBEK J., PETEROVÁ J., ØEZBOVÁ H., URBAN J.: Konkurenceschopnost produkce a ekonomika plodin využitelných pro výrobu bioetanolu SVÌTLÍK J.: Historie a souèasnost lihovaru Chrudim Agroetanol TTD výroba bioetanolu z hlediska ekonomického a obchodního RÙZNÉ BÜRCKY K., ZIEGLER K.: Skladování cukrovky pøi déletrvající kampani, ztráty pøi skladování a jak je možné je snížit ÈERNÝ I., PAÈUTA V., HABÁN M.: Produkèné parametre úrody èakanky obyèajnej v závislosti na odrode a foliárnej aplikácii Atoniku a Polyboru DUBOVICKÁ Š., GRÝGEROVÁ K.: Administrace spoleèné organizace trhu s cukrem v hospodáøském roce 2006/ FRONÌK D.: Dosavadní vývoj restrukturalizace cukrovarnického prùmyslu v rámci cukerní reformy FRONÌK D.: Øepnému cukru je letos 260 let

3 GEBLER J., MAREK B., FRONÌK D.: 220 let výroby cukru na území Èeské republiky v mapách: Cukrovarnický prùmysl na území Èeské republiky l Historický pøehled 220 let výroby cukru: Èeské republiky v mapách: Cukrovárny v Èechách, na Moravì a v Slezsku Èeské republiky v mapách: Historická mapa cukrovarnictví v Èechách Èeské republiky v mapách: Mapa cukrovarnického prùmyslu Republiky èeskoslovenské Èeské republiky v mapách: Mapa cukrovarù a rafinerií v Rakousko-Uhersku Èeské republiky v mapách: Mapa rakousko-uherského cukrovarnického prùmyslu GEBLER J.: 220 let výroby cukru na území Èeské republiky v mapách: Mapa a seznam cukrovarù v Republice èeskoslovenské GEBLER J.: 220 let výroby cukru na území Èeské republiky v mapách: Mapa øepných oblastí a cukrovarù v Èeskoslovenské republice 1947 a GEBLER J.: 220 let výroby cukru na území Èeské republiky v mapách: Mapa sídel velkoprùmyslu zemìdìlského a pøíbuzného v Èechách JOUDAL Z.: Diskusní semináø k reformì evropského cukerního sektoru KIZEK R.: Scientometrie, jaký je její význam KOLÁØ M.: Mezinárodní konference Biopaliva ve støední a východní Evropì KROUSKÝ J.: Návrh Komise na zlepšení režimu restrukturalizace cukrovarnického prùmyslu KØÍŽKOVÁ S., ADAM V., KIZEK R.: Víme, co je gen? MAREK B.: Editorial MAREK B.: Za cukrovarnickými lokomotivami ŠÁRKA E., BUBNÍK Z., PICKA M., MILICHOVSKÝ M.: Možnost využití saturaèních kalù pøi výrobì papíru? ŠÁRKA E.: 23. generální zasedání CITS Rostock-Warnemünde ŠÁRKA E.: 3. konference Polysacharidy/Polysaccharides ZAHRADNÍÈEK J.: Sladká vzpomínka k výroèí TGM Termíny øepaøských akcí v roce cukrovarnicko-lihovarnická konference v Luhaèovicích FYTOREMEDIAÈNÍ TECHNOLOGIE DIOPAN V., BALOUN J., ADAM T., HAVEL L., KIZEK R.: Sledování exprese metalothioneinu u transgenních rostlin tabáku HRUBÝ J., HARTMANN I., BADALÍKOVÁ B.: Fytoremediaèní postupy a využitím netradièních plodin u pùdy kontaminované motorovou naftou KAISER J., MALINA R., GALIOVÁ M., NOVOTNÝ K., DIO- PAN V., ADAM V., KIZEK V.: Laserová spektrometrie v analýze tìžkých kovù KIZEK R., ADAM V.: Úvodem Nové trendy ve fytoremediaèních technologiích MACEK T., REZEK J., VRCHOTOVÁ B., BERANOVÁ K., UHLÉK O., NAJMANOVÁ J., NOVÁKOVÁ M., CHRA- STILOVÁ Z., KOTRBA P., DEMNEROVÁ K., MACKO- VÁ M.: Fytoremediace MACKOVÁ M., FRANÈOVÁ K., NAJMANOVÁ J., LOVECKÁ P., NOVÁKOVÁ M., CHRASTILOVÁ Z., VRCHOTOVÁ B., BERANOVÁ K., UHLÍK O., ZLÁMALOVÁ J., KOCHÁN- KOVÁ L., DEMNEROVÁ K., MACEK T.: Molekulární aspekty fytoremediací NAJMANOVÁ J., MACEK T., KOCHÁNKOVÁ L., MACKO- VÁ M.: Úloha rostlinných peroxidas pøi transformaci polychlorovaných bifenylù NOVÁKOVÁ M., MACKOVÁ M., SYLVESTRE M., PRO- KEŠOVÁ J., MACEK T.: Pøíprava transgenních rostlin s geny todc1c2 pøenos bakteriálních genù todc1c2 do rostlin za úèelem zvýšení úèinnosti fytoremediace toluenu STEJSKAL K., DIOPAN V., ADAM V., BEKLOVÁ M., HA- VEL L., KIZEK R.: Vliv cisplatiny na modelové rostlinné organismy WOLLENWEBER D., BÜSCHING S.: Nové poznatky k ochranì složiš DOKUMENTY VELEBA J.: Co takhle dát si pravdu? OSOBNÍ ÈÍŽ K.: Blahopøání Libuši Fassatiové DANDÁR A., VALTER V.: Prof. Dr. Ing. Josef Vašátko, DrSc výroèie narodenia DUFFEK K.: Ing. Radim Štengl, CSc., šedesátiletý DUFFEK K.: K šedesátinám Jaromíra Chocholy

4 FRONÌK D.: Odešel ing. František Špatina GEBLER J.: Blahopøání Ivanì Hoøejší GEBLER J.: Ing. Karel Duffek, CSc., oslavuje GEBLER J.: K osmdesátým pátým narozeninám ing. Jaroslava Bartoška HOJGR J.: Ing. Viktor Žídek 60 let KADLEC P.: Prof. Ing. Zdenìk Bubník, CSc., pìtapadesátiletý KROUSKÝ J.: Ing. Ivan Koneèný šedesátníkem KROUSKÝ J.: Životní jubileum ing. Zdeòka Joudala MAREK B.: Ing. Antonín Kovaøík, CSc., Ing. Zdenìk Kovaøík MAREK B.: Ing. Miroslav Moc padesátiletý MAREK B.: Jubilant prof. Alexander Dandár ZAHRADNÍÈEK J.: Emeritní dìkan prof. Jiøí Davídek pìtasedmdesátiletý ZAHRADNÍÈEK J.: Pozdrav Bohumilu Šemberovi ZAHRADNÍÈEK J.: Sté jubileum prof. J. V. Koštíøe Abrahámoviny ing. Oldøicha Reinbergra Jaroslav Málek slaví 50 let Mgr. Jiøí Smolík šedesátiletý NOVÉ KNIHY GEBLER J.: Špilová M. aj. Cukrovar Sereï : Obrazová kronika MAREK B.: Èech T. Historie zlonických drah 10 let železnièního muzea MAREK B.: Šnábl R. Cukrovarnické vleèky KØÍŽOVKA Bedøich Frey, Vysoèany zavedení telefonu Guadeloupe a Martinique za území Kanady Hlístek øepný háïátko øepné Josef Lexa 160 let od narození Luhaèovice VI. valná hromada ÚSÈSPC Nìmeètí zajatci sklizeò v Norfolku Roudnice splavy cukrovaru Švédsko vozy spalující bioetanol let od vydání 1. èísla Listù cukrovarnických ROZHLEDY BENTO L. S. M.: Aktivní uhlí: adsorpce cukerných barevných látek a chemická regenerace BINNEMA D.: Tepelnì enzymatická pøedúprava pšenièné slámy BOWLER G.: Zkušenosti Britsh Sugar s výrobou biocukru DUFFAUT E., DOMINGUEZ F. M., SAGRISTA J.: Použití koncentrátu øepných výpalkù jako pomocného prostøedku pøi výrobì stavebních hmot EASTUGHFFE G. F.: Pøednosti zpomaleného kontinuálního odstøeïování EGGLESTON G., MONTES B., MONGE A., GUIDRY D.: Optimalizace užití a-amylázy pøi výrobì surového cukru EGGLESTON G., SALLASI M., RICHARD E., BIRKET: Možnost udržení cukrovarnického prùmyslu FLEISCHER S., SENN T.: Celulosové a škrobové suroviny pro výrobu etanolu GRANDA C. B., HOLTZAPPLE M. T.: Zkušenosti s konzervací surové tøtinové lehké š ávy GULA F., BURRIS B., LANCRENON: Užití ionexových výmìnných pryskyøic pøi zpracování øepných cukerných š áv HAJINEZHAND A., SENGE B.: Tokové vlastnosti øepné melasy v oblasti teplot 20 až 60 o C HAJINEZHAND A., SENGE B.: Fluidní a tepelnì fyzikální parametry øepných výpalkù HUIJBREGTS T., HEIJNEN C.: Stanovení søezù hlavy cukrovky pomocí zobrazovací metody potíže a øešení pøi zavedení v Suiker Unie JENSEN A. S., QUINNEY K.: Sušení øepných øízkù párou JENSEN A. S., QUINNEY K.: Vstøikové kondenzátory ještì stálý zpùsob a nebo je èas na zvážení? KENTER CH., HOFFMANN CH.: Kvalita a skladovatelnost cukrovky pøi pøedèasné sklizni KNUTH P., WETZLER H.: Hniloba øepných hlav vícekrát, ménìkrát KOCH H. R., SCHLINKER G.: Efektivní hnojení pøímou aplikací dusíku do pùdy

5 KROH L. W., FIEDLER T., WAGNER J.: Tvorba barevných slouèenin v technických cukerních roztocích nové poznatky o podstatì a rozdìlìní velikosti molekul barevných látek LEE A., BRITTON P. E., SHEEHEN M. E.: Experimentální mìøení souèinitele aerodynamického odporu padajícího krystalového cukru LEE TU, LIN Y. SH.: Dimorfní forma sacharosy LIPNIZKI F., CARTER M., TRÄGÅRDH G.: Aplikace membránových procesù v øepném a tøtinovém cukrovarnictví LORENZ F.: Zkušenosti s deskovými odpaøovacími tìlesy s klesajícím filmem: Südzucker AG MEHROTRA R., GUPTA A., TEWARI J., CHANDER H., SHANKER V.: Stanovení støední velikosti èástic mletého cukru užitím infraèervené difusní reflektanèní spektroskopie v blízké oblasti spektra MOOR B. STC., HUDSON J. R.: Zkušenosti s deskovými odpaøovacími tìlesy s klesajícím filmem: Südzucker AG RAHMAN EL-S., SCHICK R., KUTZ T: Vliv dextránu pøi krystalizaci cukru RAUCH P.: Ultramalé a ultralehké technologie REARICK D. E., McKAY CH.: Dìlení aminokyselin z melas v chromatografických separaèních systémech REICHLING J. M.: Instalace a provoz chladièe Bulkflow v cukrovaru Brugelette v Belgii REIN P. W., BENTO L. S. M., CORTES R.: Pøímá výroba bílého cukru v tøtinové surovárnì ROGÉ B., BENSOUISSI A., MATHLOUTHU M.: Vliv vápníku na zákal bílých cukrù v roztoku ROTHER H.: Bioetanol z øepy RUPRECHT K., FLEISCHER L. G.: Faktory, které ovlivòují vùni bílého cukru pøi zpracování øepy SAKAMOTO K. a spol.: Zmìna tvaru krystalù a rozklad sacharosy pøi zahøívání krystalového cukru vyrobeného ze tøtiny a z øepy SCOTT Q. T., KEFFER V., KINOSHITA M., JAKEWAY L. A.: Hodnocení efektu parní jednotky v cukrovaru SHAHIDIZENOUS A., RAD M. A., FREZEL S., SENGE B.: Optimalizace kvality epurace registrací inline-online viskozity surové š ávy SCHLIZIO H.: Optimalizace kvality napájecí a kotlové vody v energetickém centru cukrovaru Aarberg SCHMIDT P. V., FLEISCHER L. G.: Souèinitelé prostupu tepla technických roztokù sacharosy a suspenzí krystalù SCHÜTTHELM V.: Zavlažovat cukrovku hospodárnì i v novém tržním poøádku? SIEKMANN A.: Hraboši polní zvìtšující se problém SINGH K., MOHAN S., BHAROSE R.: Stanovení disociaèní konstanty sacharosy a pøíbuzných krystalických látek: jejich vztah k mìøení barvy roztokù cukru SINGH K.: Význam vlnové délky pøi mìøení barvy roztokù bílých cukrù SRINIVASAN S.: Polyoly sladko-kyselý výhled THAKKAR A. P., KAPADNIS B. P., DHAMANKARA V. S.: Enzymatický rozklad karamelu v bílém cukru TIMMERS R., MEYER A., AHRING G.: První cukerní silo z pøepjatého betonu v Turecku plánováno v Braunschweigu WEBER U., KAISER E., STEINHÖFEL O.: Výzkum silážování lisovaných cukerních øízkù v hadicových foliích Èást 1: Výzkum zpoždìného zasilážování (24 hodin meziskladování), na hodnotu krmiva, ztráty a jakost siláže; náklady na silážování PRAVIDELNÉ RUBRIKY V Listech cukrovarnických a øepaøských byla každém èísle tohoto roèníku zaøazena rubrika Zprávy a informace, která obsahuje pøehled krátkých aktuálních politických, obchodních nebo odborných informací a sdìlení z oboru cukrovka-cukr z Èeské republiky i ze zahranièí. PØÍLOHY Infohlídka è è. 3 Infohlídka è è. 7/8 Infohlídka è è. 12 Mapa: Cukrovarnický prùmysl na území Èeské republiky Historický pøehled 220 let výroby cukru: è. 7/8 Nové trendy ve fytoremediaèních technologiích è. 9/10 Roèníkový rejstøík è. 12 FIREMNÍ SDÌLENÍ CVINGRÁF J.: Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D pomocníci pøi ochranì cukrové øepy CHOCHOLA J.: Nematody problém intenzívního øepaøství NAROVEC J.: Efektivní výživa cukrové øepy PETRTÝL I.: PRP SOL recept na zvýšení pùdní úrodnosti STROBL J.: Fungicidní ošetøení cukrovky pøípravkem Bumper Super pøináší vysokou úroveò ochrany

6 PLOŠNÁ INZERCE INZERCE Agrio Køemže (Na velikosti záleží) s. 127, è. 9/10 Agro Aliance (Golatron) s. 171 Agro Aliance (Herbicidy a hnojiva ) s. 17, s. 47, è. 3 Agrovita (Agil Borosan Forte) s. 129 Agrovita (Bulldock 25 EC) è. 5/6 Agrovita (Bumper Super) s. 169 Agrovita (Goltix 3000) s. 53, s. 89, è. 4 AKP (Samojízdné postøikovaèe) s. 41, s. 81 Bayer CropScience (Betanal Expert) è. 3, è. 4 Bayer CropScience (Gaucho) è. 12 Bayer CropScience (Sfera) è. 5/6 Cukrovary TTD (Lihovarnické výpalky, pelety ) è. 7/8 Danisco Seed (Odrùdy roku 2007) è. 1, s. 34 Danisco Seed (Odrùdy roku 2008) è. 9/10, è. 11, è. 12 Danisco Seed (Pokojné Vánoce ) è. 12 Dow AgroSciences (Gallant Super) s. 90, è. 4 KWS Osiva (S námi vidíš víc) s. 2, s. 38 SESVanderHAVE (Canyon) è. 11 SESVanderHAVE (Naše odrùdy nejlepší ) è. 7/8 SESVanderHAVE (Osivo cukrovky pro rok 2007) è. 2 SESVanderHAVE (Piranha) è. 1 SESVanderHAVE (Pohoda po celý rok) s. 366 SESVanderHAVE (Python) è. 9/10 SESVanderHAVE (Scorpion) è. 11 SESVanderHAVE (Spoleènì k úspìchu) è. 9/10 Strube-Dieckmann (Pas pøes celé pole) è. 1, è. 2 Strube-Dieckmann (3D-technology!) è. 9/10, è. 11, è. 12 Sumi Agro Czech (Kontakttwin, Mitra) è. 3 Sumi Agro Czech (Topsin M, Impact) è. 5/6 Syngenta (Cukrovka osivo 2007) è. 1 Syngenta (Osivo pro úspìch agronomù) s. 373 Synthesia (Spokojená øepa) s. 70, è. 4, è. 5/6 VP Agro (nabídka osiva Delitzsch 2007) s. 24, è. 2 VUC Praha (Zaøízení, stroje a technologie ) è. 7/8 YARA Agri (Yara Vita Betatrel) s. 174 Dow AgroSciences (Lontrel 300) è. 3, s. 125 Dow AgroSciences (Nurelle D) s. 128 DuPont (Alert S) s. 173 DuPont (Safari) s. 75, s. 133 F&N Agro ÈR (Marshal 25 EC) s. 21, s. 44, s. 84 F&N agro ÈR (Mšice? Nemají šanci!!!) è. 4, è. 5/6 Holmer CZ (Hit roku 2007) è. 2 KWS Osiva (Esperanza) s. 334, s. 376 VKLÁDANÁ INZERCE Arysta Life Science (Betasana Trio SC) è. 2 Fiedler Scientific Instruments (Pøístroje ) è. 1 KWS Osiva (Sortiment odrùd cukrovky 2007) è. 1 SESVanderHAVE (Nabídka odrùd pro rok 2008) è. 12 VP Agro (Nabídka odrùd Delitzsch 2007) è. 2

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 5 2001 zemìdìlské aktuality Z OBSAHU Krátké zprávy Zemìdìlská praxe Poznatky Lidská výživa Zahradnictví Poèet zemìdìlských ekologických podnikù v Evropské unii Krátké zprávy Úspìch nìmeckého agrárního

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 10 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 7 Poznatky ze svìta 23 Lidská výživa 33 Zahradnictví34 Pøíloha 35 Slovensko požádá EU o pøíspìvek na prevenci BSE Krátké zprávy Vliv rozšíøení EU na

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 9 Poznatky ze svìta 14 Životní prostøedí 24 Lidská výživa 26 Zahradnictví 31 Pøíloha 33 Krmicí a dávkovací vozy Westmac Zpracování masokostní mouèky

Více

ENERGETIKA V PØÍKLADECH ZBYNÌK IBLER A KOL ENERGETIKA V PØÍKLADECH Praha 2003 Zbynìk Ibler a kol ENERGETIKA V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti

Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Zápis z valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 10.července 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30 hod.,

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.

Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, v. v. i. ROÈENKA 2012 Editor: Ing. Antonín Machálek, CSc. Ing. Pavlína Voláková, Ph.D. Grafická úprava: Ing. Daniel Vejchar Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v.

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Šárka: Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů Vedlejší produkty cukrovarnického a škrobárenského průmyslu vznik, využití a optimalizace parametrů

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.

Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk. Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. Andert David, Sladký Václav, Abrham Zdeněk Lektoroval: Ing. Pavel Neuberger, Ph.D. V této publikaci byly použity výsledky výzkumných projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe ČR: QF 4179 Využití

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Pořadatel: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ

Více

Odpady a druhotné suroviny I

Odpady a druhotné suroviny I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Odpady a druhotné suroviny I Věra Kreníková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Odpady a druhotné suroviny I Ing. Věra Kreníková Vědecký redaktor:

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Toxikologie a ekologie

Toxikologie a ekologie Toxikologie a ekologie Semestr: 1. Zajištuje ústav: organické technologie, organické chemie, chemie ochrany prostredí 2/0 z, Zk 1. Definice toxikologie a vymezení základních pojmu. 2. Klasifikace jedu

Více

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy

STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy. Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Kolonicny, Pavel Janásek Potenciál biomasy, druhy, bilance a vlastnosti paliv z biomasy STUDIE v rámci projektu Možnosti lokálního vytápení a výroby elektriny z biomasy Projekt je spolufinancován

Více

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech

MJM. magazín jaro 2014. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Hlavní téma Výhled cen komodit 2014. Naše nabídka Antikokcidika v krmivech MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2014 Zemědělství s nejvyšší kvalitou Nitrosensing 4 6 7 12 16 Hlavní téma Výhled cen komodit 2014 Naše nabídka Antikokcidika

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Vědecký výbor výživy zvířat

Vědecký výbor výživy zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Bioplynové stanice z pohledu výživy zvířat Dr. Ing. Pavel Tvrzník Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc. Ing. Martin Haitl Praha, listopad 2013 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Více

úspora finančních prostředků. Jde ze strany vlády o honbu po dalším obnovitelném pokračování na straně 3

úspora finančních prostředků. Jde ze strany vlády o honbu po dalším obnovitelném pokračování na straně 3 3/2011 Čtvrtletník o energii, co roste AKTUÁLNĚ Po MZe zastavil dotace na výstavbu bioplynových stanic i Kocourek Po červencovém rozhodnutí Ministerstva zemědělství ve čtvrtek 11. 8. 2011 zastavilo dotace

Více

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová

Oponenti Prof. Ing.Radomír Adamovský, DrSc., ČZU Praha Ing. Josef Dvořák,. MZe Praha. Technická spolupráce Pavla Měkotová V publikaci jsou využity výsledky výzkumných prací z projektů v oboru obnovitelných zdrojů energie a bioplynu, které se řešily ve VÚZT, v.v.i., jedná se o významnou část výzkumného záměru VÚZT, v.v.i.

Více

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

MJM. magazín. jaro 2013. Zemědělství s nejvyšší kvalitou. Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota MJM Litovel a. s. Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel www.mjm.cz MJM magazín jaro 2013 Zemědělství s nejvyšší kvalitou 7 11 14 18 Naše nabídka Medikovaná krmiva z MJM Litovel, to je spolehlivost a jistota

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA

VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ PRAHA Food Research Institute Prague ROČENKA 2000 Annual Report 2000 Obsah I. Úvod (4) II. Výsledky výzkumné činnosti (5) 1. ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A TECHNIKA 2. SPECIÁLNÍ

Více