Řeka Odra a její pramen na starých mapách do konce 16. století

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řeka Odra a její pramen na starých mapách do konce 16. století"

Transkript

1 Řeka Odra a její pramen na starých mapách do konce 16. století Jiří Glonek Řeka Odra, evropský veletok dosahující délky 861 kilometrů, jejíž povodí zahrnuje km². Byť dnes její tok v drtivé většině protéká územím Polské republiky, je její pramenná oblast neodmyslitelně spojena s Oderskými vrchy, kterým ostatně, coby nejjižnější části Nízkých Jeseníků, dala jméno. Odra, jejíž pramen se nachází na historickém území Moravy, je však často považována za jakousi národní slezskou řeku. Tento primát souvisí nejen s tím, že podstatná část Odry (430 km) 1 historickým územím Slezska protéká, ale navíc přitom tvoří takřka ideální pomyslnou páteřní osu. Je zřejmé, že pramen takovéto řeky musel nutně v minulosti vzbuzovat přirozený zájem, který se projevil i na starých mapách. Zde ovšem v průběhu staletí došlo k pozoruhodnému, avšak přirozenému vývoji ve způsobu správného zaznačení pramene či pramenné oblasti řeky Odry. Nyní totiž již bezpečně víme, že Odra pramení asi 1,5 km severozápadně od horské vesnice Kozlov (něm. Koslau) v nadmořské výšce 632 metrů. Nicméně po dlouhou dobu byla tato správná lokalizace pramene v těsné blízkosti Fidlova kopce (Fiedelhübel 680 m n. m.), nejvyššího bodu Oderských vrchů, předmětem dohadů, pochybností nebo alespoň nepřesností. Patrně nejstarší vyobrazení řeky Odry a tudíž i jejího pramene můžeme nalézt na mapě sestavené na základě údajů proslulého starověkého geografa Claudia Ptolemaia. 2 Právě v ptolemaiovských atlasech, opakovaně vydávaných (s mapami tiskem poprvé roku 1477) a neustále doplňovaných 3, můžeme najít raný zákres Odry, která se objevuje na mapovém listu věnovanému střední Evropě. V těchto ptolemaiovských rukopisech (nejstarší dochované jsou kladeny do 13. století), či raných tiscích, které vycházejí právě ze starších rukopisných předloh, je Odra zakreslována jako jemně se vlnící řeka tekoucí takřka v přímé severojižní orientaci, přičemž je její počátek obvykle kladen na severní úpatí horstva s názvem ASBICVRGIVS MONS. 4 Toto horské pásmo můžeme poměrně jistě ztotožnit s Krkonošemi, Jeseníky či Moravskoslezskými Beskydami. V citovaném rukopisném exempláři italské provenience, kladeném do období kolem roku 1480, je na foliu 9v 10r vidět právě typický výše popsaný zákres (list je v při horním okraji označen textem ve vlnící se stuze: DESCRIPITIO QVARTAE TABVLAE EVROPAE), kdy je počátek Odry (zde jako Viadus. Fl.) zasazen přibližně uprostřed uvedeného horského pásma táhnoucí ho se ve směru severozápad jihovýchod, což ostatně v hrubých rysech odpovídá skutečnosti. Někdy se ovšem můžeme u některých rukopisných exemplářů setkat i s netradičním počátkem Odry, který je zakreslen mnohem severněji od zmíněného horstva. Patrně je to nutno přičíst na vrub rozdílným interpretacím ptolemaiovských podkladů, či se jedná jen o nedůslednost iluminátora. Tento případ můžeme názorně dokumentovat na rukopisu kladeném přibližně k roku 1467 a uloženém v polské národní knihovně. 5 1 Viz Ottův slovník naučný, 18. díl, Praha 1902, s Alexandrijský učenec Claudios Ptolemaios (asi ) žil v zajetí mnoha zkreslených představ, ale přesto byl první, kdo si uměl představit a popsat plochu povrchu země. Jeho hlavním geografickým dílem byl spis Geógrafiké hyfégésis (zkráceně zvaný Geografia), sepsaný asi po roce 141 a skládající se z osmi knih. Není však jisté, co vše je skutečně Ptolemaiovým dílem, poněvadž Geografia se zachovala jen ve středověkých řeckých opisech (nejstarší je ze 13. století). Zřejmě však od něho pochází první a poslední kniha. K opisům jsou porůznu připojeny i mapy. Jsou ve dvou podáních: typ A obsahuje mapu světa a 26 map jednotlivých zemí, typ B mapu světa a 63 (případně 67) map zemí. Mezi nejstarší zachované řecké rukopisy Geografie patří tzv. Codex Urbinas Graecus 82 ze 13. století, uchovávaný ve vatikánské knihovně. Je typu A a je podkladem pro vědecké studie. Ani v případě map není však jisté, zda byly součástí díla od začátku. Spíše se zdá, že ne a že Ptolemaiovi šlo jen o to, aby seznam geografických objektů v jeho díle s připojenými souřadnicemi umožnil každému mapy sestrojit. Pokud jde o mapu celého světa, označuje se za jejího původce v některých opisech jakýsi Agathodaimón z Alexandrie (asi r. 250), jenž ji měl nakreslit brzy po Ptolemaiově smrti. Obecně se soudí, že Ptolemaios čerpal většinu informací od Marina z Tyru. Marinus shromáždil poznatky námořníků a cestovatelů a začal opravovat chyby svých předchůdců. Bohužel zemřel předčasně a jeho dílo už neexistuje. Ptolemaiovo dílo bylo napsáno půl století po díle Marinově a bylo něčím, co bychom mohli označit za nové a revidované vydání Marina. Viz 3 K tomu blíže např. viz GLONEK, J. Atlasy Claudia Ptolemaia ve Vědecké knihovně v Olomouci do roku In Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008, Olomouc 2009, s Viz např. rukopis uložený ve sbírkách Huntington Library pod sign. HM 1092 (tzv. Wilton Codex) a pocházející z Italie (rok vzniku ca 1480). Exemplář je dostupný v digitální knihovně viz zde: 5 Viz Biblioteka Narodowa, sign. Rps. BN BOZ 2 /I. Digitalizovaný exemplář je dostupný zde:

2 Ostatně stejně je tomu i u tištěného exempláře vydaného v Boloni roku 1477, u něhož se vůbec poprvé objevují i mapové tabule (zde vyryté do mědi), a kde se Odra objevuje pod označením INADVS F. 6 Lze předpokládat, že z ptolemaiovské tradice (míněno znázornění řeky Odry) vycházela i tzv. Ebstorfská kruhová mapa světa 7 ze 13. století, která neopomenula zakreslit Odru (Oldera flv.), jejíž kruhový pramen je položen na svahy Českého lesa (Bohemica silva). 8 Schematicky podobně znázorňuje Odru (zde jako fluvius Odera) i další známá kruhová mapa světa, tzv. Herefordská mapa, řazená do let Významný posun v přesnějším zachycení řeky Odry, natož jejího pramene, nepřinesly ani významná mapová díla 15. století, vycházející sice stále z ptolemaiovské tradice, ale snažící se o modernější pojetí. Stále ovšem ve všech kartografických pokusech panuje zřetelná nejistota, vycházející z nedostatečných relevantních údajů, takže jednou je počátek řeky Odry situován více na západ, podruhé naopak východně od správné oblasti. Do této kategorie spadá i mapa střední Evropy Mikuláše Kusánského ( ). Ten se při sestavování nové mapy střední Evropy opíral mj. i o údaje tzv. klosterneuburgské kartografické školy, kde měl své přátele, přičemž na zmiňované mapě měl pracovat snad již roku Leč hotová byla patrně až v roce V současnosti známe Kusánského mapu ze dvou pozdějších kopií. První (v odborné literatuře tzv. redakce A Florencie, ca 1490) přepracoval Henricus Martellus, druhou pak (tzv. redakce B neboli eichstädtská mapa) revidoval patrně již v 70. letech 15. století Nicolaus Germanus. Redakce A zakresluje zrod Odry zcela chybně do horského pásma, a sice dle originálu do prostoru mezi téměř západně položené město Olomouc 9 a severozápadně zaznačené město glocz (Kladsko). 10 Obdobně celkově chaotický zákres říční sítě v oblasti českých zemí vidíme i u redakce B. Zde Odra (ODERA FLV.) vytéká z horského pásma SILVA ET MONTES BOHEMIAE, konkrétně z jeho severovýchodní části, přičemž se její tok oproti předpokladu stáčí za Vratislaví nikoli doprava, ale doleva, takže zcela nesmyslně protéká městem Nisa. 11 Kusánského práce a její upravené odvozeniny se následně staly součástí tzv. moderních map ptolemaiovských atlasů, takže výše uvedené nepřesnosti se opakovaně objevují i na počátku 16. století. Konkrétně to můžeme doložit na římském vydání z roku Zde se mj. objevuje taktéž list TABULA - MODERNA POLONIE UNGARIE BOEMIE GERMANIE RUSSIE LITHUANIE. Jde o tzv. moderní mapu střední a východní Evropy z v pořadí osmého vydání díla Claudia Ptolemaia, které zmíněného roku vytiskl Bernardinus Venetus de Vitalibus pro knihkupce Evangelistu Tosina. Editorsky se na vydání podíleli teolog, filozof a astronom Marcus Beneventanus (asi ) a Giovanni Cotta ( ). I se vzácnou Ruyschovou mapou světa atlas obsahoval 27 mědirytinových tabulí tradičních starých ptolemaiovských map a 7 nových tzv. Tabula moderna. Právě mezi nimi figurovala i výše uvedená mapa v přibližném měřítku ca 1: , která je mj. považována za první tištěnou moderní mapu Polska, na jejímž vyhotovení se podílel i polský historik a kartograf Bernard Wapowski ( ), což se projevilo zejména u mapy střední Evropy, založené na proslulém díle Mikuláše Kusánského. 12 U ní sice provedl četné korekce, avšak neodstranil z ní mj. chybné zakreslení toku Odry, Moravy, Dněstru nebo Dněpru nebo neexistující horské pásmo protínající Polsko. Zcela chybný zákres řeky Odry nese charakteristické a již uvedené znaky Kusánského předlohy, kdy Odra (zde jako ODRA FL.) pramení při východním úpatí horského pásma v prostoru mezi pomyslným trojúhelníkem, jehož vrcholy tvoří města Kladsko (GLOOZ), Nisa (NIZA) a Olomouc (OLMUZ). Přece jen se zde ovšem editor zcela nepřidržel pouze Kusánského předlohy, neboť popsané zobrazení je přece jen o něco bližší skutečnosti. 13 Na přelomu 15. a 16. století se ovšem objevuje další důležité mapové dílo, které mělo po několik desetiletí podhttp://www.polona.pl/dlibra/docmetadata?id=61&dirids=16 6 Digitalizovaný exemplář viz digitální knihovna Bayerische Staatsbibliothek: (sign. Rar. 124). 7 Tato již neexistující oltářní mapa byla zničena při bombardování Hannoveru v roce Dochovaly se však kopie. Vznik mapy je nejčastěji kladen někdy do let GRIM, T. Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století, Hradec nad Moravicí 2005, s. 23 (disertační práce). 9 Olomoucí (OLOMVNCZ) zde překvapivě neprotéká řeka Morava, ale tok, který snad můžeme ztotožnit s Labem! Řeka Morava (MARCHIA Fl.) je zde zakreslena o něco jižněji, přičemž protéká Brnem (PRVINNA). 10 Viz reprodukce v: WOODWARD, D. a kol., The History of Cartography, Volume 3, Part 2 Cartography in the European Renaissance, Chicago and London 2007, s Ostatně se záměnami řek Odry, Nisy či Moravice se můžeme setkat i na pozdějších mapách. Viz reprodukce v: WOODWARD, s Zvětšený výřez též viz SEMOTANOVÁ, E. Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí, Praha 2001, s Nové výpočty zeměpisných šířek a délek měl provést Mikuláš Koperník. 13 Odra tak např. neprotéká městem Nisa, nýbrž ho správně míjí zprava a nebýt špatně umístěného symbolu města Olomouce, tak by se dokonce tento zákres v hrubých rysech přibližoval skutečnosti (čili kdyby byla Olomouc položena západně, nikoli východně od pramene).

3 statný vliv na zákres řeky Odry a jejího pramene. Jde o tzv. cestovní mapy 14 norimberského kartografa, matematika a astronoma Erharda Etzlauba (ca ). Etzlaub je mj. autorem tří důležitých map střední Evropy, z nichž první pod titulem Das ist der Rom Weg [...] patrně sestavil na samém konci 15. století (někdy bývá kladena do roku 1500). Na mapě 15 s jižní orientací vytéká Odra (dye ader fl) rovněž z horského uzlu, avšak situovaného více na východ, než bylo dosud zvykem. Z celkového kontextu lze dospět k tomu, že onen horský uzel (či pásmo) můžeme ztotožnit mj. se Slezskými a Moravskoslezskými Beskydami (minimálně severní část uzlu, jižní patrně představuje část Karpat), takže pramen Odry je zde zanesen na severní úpatí (chtělo by se říci na dnešní moravsko-slovenské pomezí) poblíž zaznačeného města Ostrava (estraua). 16 Etzlaub, jakož i ostatní autoři, zcela nepochybně při konstruování kartografického obrazu daného území vycházel z tabulek zeměpisných souřadnic (tj. zeměpisných délek i šířek) vybraných evropských sídel (včetně mnoha českých a moravských). 17 Druhá Etzlaubova cestovní mapa Das sein dy lantstrassen durch das Romisch reych [...] z roku se od předešlé v několika ohledech poněkud liší. Ponechme stranou ostatní odchylky a podívejme se opět na znázornění řeky Odry (oder flu), která vytéká z totožného místa jako ve výše popsaném exempláři. 19 Novinkou je však zákres toku řeky, patrně Kladské Nisy (Neuss flu.), která paralelně pramení i teče vlevo od Odry, do níž se vlévá u města Krosno (krossen). Navíc Odra již přímo protéká Ostravou (estraua), kdežto na uvedené předchůdkyni ji zřetelně míjí tak, že město je položené dvě německé míle od jejího levého břehu. Etzlaubovu mapu z roku 1501 (a potažmo i starší Kusánského) očividně využil německý kartograf Martin Waldseemüller (ca ) v dalším ptolemaiovském, tentokráte štrasburském vydání z roku a sice na mapě střední Evropy (TABVLA MODERNA GERMANIE), kde vidíme téměř totožný zákres naší zájmové oblasti (paralelně s Odrou, která teče přes Ostravu ostraua, tekoucí Kladská Nisa atd.). I zde se ale objevují drobné nuance. V našem případě je nejmarkantnější jiný zákres horstva, z něhož vytéká Odra (Odera fl.). 21 Waldseemüller jej označuje jako Sarmatské hory (Sarmati Montes), přičemž oproti Etzlaubovi protahuje toto horské pásmo zcela nepřirozeně až na roveň Vratislavi tak, že Odra v podstatě teče podél jeho západního až severozápadního úbočí. Pramen Odry autor umístil na úpatí hor (jako Etzlaub), které můžeme ztotožnit opět s Moravskoslezskými Beskydami. 22 Téměř na stejné úrovni, avšak poněkud vlevo se nachází město Frýdek (frideck), přičemž dále vlevo od něj, a o něco jižněji pramení Kladská Nisa (neussa fl.). Pozdější ptolemaiovské edice, jako například grüningerovská (štrasburská) vydání z roku 1522 a 1525 se opět vrací k pojetí, jaké použil Etzlaub okolo roku 1500 (viz výše). 14 K tomu blíže např. KUPČÍK, I. Vývoj mapového zobrazení českých zemí na mapách poutnických cest do poloviny 16. století, Rozpravy Národního technického muzea v Praze 136 Z dějin geodézie a kartografie 8, Praha 1995, s Jde o dřevořez o velikosti listu mm (základna výška) a přibližném měřítku ca 1: Digitalizovaný exemplář viz digitální knihovna Bayerische Staatsbibliothek: (sign. Rar. 287 Beibd. 4). 16 Západně je položen Frýdek (frydeck). Vezmeme-li v úvahu měřítko mapy i skutečnost, že jeden dílek u vyznačených silničních tras představuje jednu německou míli tj. 7,42 km, tudíž měla by Odra dle Etzlauba pramenit asi 35 km severozápadně od Ostravy. 17 K tomu blíže např. KUCHAŘ, K. Mapový obraz Čech před 500 lety, In Kartografický přehled, roč. VIII., Praha 1954, s Opět jde o dřevořez o velikosti listu mm a přibližném měřítku ca 1: Digitalizovaný exemplář viz Liechtenstein Map Collection (Houghton Library), Harvard University Library (sign. pf * ): 19 Zde horský hřbet položený severozápadním směrem očividně podle autora rozděluje území Moravy (MERHERN) a Polska (POLEN), jelikož oba nápisy figurují zhruba při západním, respektive východním úpatí horského celku. 20 Na tvorbě mapy, ale spíše na dokončení a vydání celého atlasu, se zásadně coby editoři podíleli i Georg Übelin (známý též jako Georgius Maxillus, zemř. ca 1530) a Jacob Aeszler (též jako Jakob Oesler, činný ), kteří zastávali pozici advokátů (juristů) při arcibiskupském dvoře ve Štrasburku. Viz WOODWARD, s V odborné literatuře se někdy uvádí jejich údajně jiná mapa daného prostoru rovněž z roku 1513, která se měla stát vzorem právě Waldseemüllerovi. Avšak podle všeho se jedná o jeden a tentýž exemplář! Srovnej např. HEYER, A. Die kartographischen Darstellungen Schlesien bis zum Jahre 1720, in: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesien, Band 23, s , Breslau Na jiném místě se vyskytuje stará latinská forma: viadus flue 22 Horský reliéf je zde znázorněn soudobou obvyklou kopečkovou metodou, kdy jsou vrcholky nasvícené od západu, zatímco stínování od východu. Zde je ovšem anomálně vše převrácené. Tomáš Grim to přičítá nepozornosti dřevořezáče, který se při řezání tiskové desky dopustil omylu, takže Sarmatské hory a jejich vrcholky otočil o 180 (základny kopečků jsou vzhůru, vrcholky dolů). GRIM, s. 35.

4 Z tradičního a nepřesného zobrazení počátku řeky Odry se nevymanil ani proslulý kosmograf a teolog Sebastian Münster (ca 1488/ ). 23 Důvod je nasnadě, neboť i on při tvorbě mapy vycházel ze starších podkladů, nikoliv z vlastních měření, bez patřičné znalosti terénu. Přesto je Münsterova mapa Slezska, která se poprvé objevila v jeho proslulém díle Cosmographiae universalis, vytištěném v Basileji roku 1544, považována za první samostatnou mapu tohoto území. Dnes rozlišujeme hned několik variant této první mapy Slezska, která je orientována nikoli severně, nýbrž k východu. 24 Vlastní mapovou výplň doplňuje nahoře vlevo jen délkové měřítko (Gemein Tütsch meilen), jehož velikost činní po přepočtení ca 1: Mapa se zaznačenými 78 sídly, či 12 vodními toky postrádá jakoukoli vysvětlující legendu a nenajdeme na ní ani žádné zeměpisné souřadnice. 26 U Münstera pramení řeka Odra (Oder fl., na jiném místě mapy jako Odera fl.) přibližně ve stejném prostoru jako u Etzlauba, Waldseemüllera aj., tedy v Moravskoslezských Beskydech. Konkrétně vidíme silně meandrující mohutnou řeku, jejíž celkový zákres je značně nepřesný, vytékat zpod severního úpatí horstva, přičemž nejblíže zaznačeným sídlem je severně (vertikálně přímo nad pramenem) situovaná Ratiboř (Ratibor). 27 Revolučním zlomem v kartografickém zobrazení řeky Odry a hlavně ve správném zachycení jejího pramene je dílo kartografa a pedagoga, rodáka z Nisy, Martina Helwiga ( ). Svou podrobnou mapu Slezska vydal roku 1561, přičemž ji věnoval svému mecenáši, vratislavskému patricijovi a pozdějšímu zemskému hejtmanovi vratislavského knížectví, Mikuláši II. Rehdigerovi. Helwigovo obdivuhodné dílo přenesl do tiskové matrice dřevořezač Henrich Kron. O tisk se postarala tiskárna Johanna Creutziga v Nise, přičemž tiskovou desku tvořilo 12 částí, z nichž pouze čtyři připadaly na vlastní mapu. Zbytek příslušel okrajové výzdobě čítající 28 znaků slezských knížectví a jejich hlavních měst. Čtyřlistová mapa tištěná nejen na papíře, ale prvotně i na pergamenu, disponovala rozměry mm. 28 Helwig mapu zhotovil v přibližném měřítku 1: a přiřkl jí z praktického hlediska (aby Horní Slezsko figurovalo skutečně nahoře) jižní orientaci. 29 Zdá se, že právě Helwig jako první situoval pramen řeky Odry správně, takže její horní tok nezaměnil s jinými, a tak pramennou oblast nelokalizoval ani do Moravskoslezských Beskyd, ba ani někam do moravskočeského (potažmo kladského) pomezí. Zcela jistě to můžeme přičíst tomu, že sám po léta sbíral potřebné údaje a prováděl terénní měření. Tudíž zachytil i celkem 54 vodních toků, z nichž 42 obdařil názvy. 30 Mezi nimi samozřejmě i Odru (ODER.FLVS), u níž zcela jedinečně (a na tehdejší dobu přesně) vyznačil pramen tím, že k obvyklému zákresu neopomenul přiřadit zvláštní, byť jednoduchý popis: FONS ODERAE. Patrně to musíme považovat za akt autorova jednoznačného vyzdvihnutí této řeky, jímž chtěl Helwig Odru, co do důležitosti, povýšit nad jiné. Samotný pramen se u Helwiga nachází na moravsko-slezském pomezí v těsné blízkosti Jívové (Giebe), přičemž je situován východně a zhruba na stejné rovnoběžné linii od tohoto sídla. Výjimečnost práce Martina Helwiga si uvědomíme záhy při srovnání s první samostatnou mapou Moravy z roku 1569 (dokončena byla již o rok dříve), kterou vytvořil osobní lékař císaře Maxmiliána II. a profesor matematiky a astronomie Paulus Fabricius ( ). I on podle svých slov několikrát prošel mapovanou oblast, avšak v případě správného zákresu pramenné oblasti Odry se dopustil, tak jako řada kartografů před ním, omylu. Jeho mapa v měřítko ca 1: , zachycující mj. přes 300 sídel, sice zachytila poměrně dobře říční síť, ale Odru (Oder fl:) zaměnil v jejím horním toku za Ostravici, takže ji vidíme pramenit jihovýchodně od nejblíže zakresleného sídla v podobě Rožnova pod Radhoštěm (Rosznow) v Moravskoslezských Beskydech. Je zajímavé, že stejně jako Helwig i Fabricius uznal za vhodné přiřadit k pramenu krátký text: Der Oder flus vrsprung. Pozoruhodnou okolností je, že mylný zákres přebral i slovutný kartograf Abraham Ortelius ( ), když nechal roku 1573 pořídit tiskovou desku s odvozeninou Fabriciovy mapy Moravy pro své vydavatelské počiny. Avšak Orteliův souputník Gerhard Mercator ( ), již tento renonc na vlastní odvozenině Fabricia (tiskovou desku vyhotovil po roce 1585) stačil opravit a umístit pramen Odry (Oder flu) správně do horského pásma Oderských vrchů mezi Domašov nad Bystřicí (Damstadt) a Veselíčko (Veßelitzke). Je s po- 23 I on pokračoval ve stále nových a nových aktualizovaných vydáních ptolemaiovských atlasů. Všechny byly vytištěny ve známé basilejské oficíně Henricha Petriho (Henricus Petrus). A sice poprvé v roce V letech 1542, 1545 a 1552 pak následovaly jednotlivé reedice. Münsterovou zásluhou se Ptolemaiovo dílo ještě více zpopularizovalo. Navíc do své edice zařazoval rozšířené indexy i další nové mapy Evropy (zejména z Německa). 24 K tomu došlo z ryze praktického hlediska, jelikož mapový list a jeho obsah, neúměrně protažený ve směru sever jih, se musel přizpůsobit formátu citované kosmografie. 25 Viz GRIM, s K jednotlivým vydáním zevrubně viz GRIM, s Tok Kladské Nisy již správně neteče paralelně s Odrou (viz výše), nýbrž je relativně správně zaznačen. 28 KUCHAŘ, K. Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky, I. díl: Mapy českých zemí do poloviny 18. století, Praha 1959, s K mapě zevrubně např. GRIM, s GRIM, s. 97.

5 divem, že si výše uvedené nepřesnosti Ortelius, na rozdíl od Mercatora, nepovšimnul, neboť to byl právě on, kdo již roku 1570 upravil a následně zařadil Helwigovu mapu do svého atlasu Theatrum Orbis Terrarum. A navíc ji obohatil o zákres zemských hranic Slezska (což originál postrádal), takže lze předpokládat, že si Helwigova správného zákresu Odry nemohl nevšimnout. Patrně tak dal přednost Fabriciovu tradičnímu ztvárnění na úkor Helwigova novátorství. Ortelius tak zcela paradoxně zakresloval pramen Odry dvojace, aniž by rozpor odstranil. Vycházel-li u svých map z Helwiga (viz mapy Slezska), pak se pramen objevil ve správné oblasti. Avšak na jeho mapách Moravy, kdy byl kartografický obraz přebírán od Fabricia, přežíval chybný zákres dlouho do 17. století. 31 Ovšem Helwigův zákres se v 80. letech 16. století prosadil, takže řada kartografů při přebírání a přepracovávání různých původních kartografických děl umisťovala pramen obdobně jako Mercator. Konkrétně dokumentovat to lze např. na mapě Matthiase Quada ( ) nesoucí titul MORAVIA, kterou vydal v Kolíně nad Rýnem roku 1600 Johann Bussemacher (mapa rovněž vycházela z Fabricia, Odra se zde vyskytuje jako Odera fluui.). 32 Na závěr tohoto stručného nástinu můžeme uvést, že zřejmě prvním hodnověrným a zejména samostatným literárním dílem zabývajícím se řekou Odrou a jejím pramenem je práce mj. majitele spálovského panství a rady olomouckého biskupa Karla Ferdinanda Schertze (zemř. 1724) s názvem Laconismus Philologicus De Genuino Fontis Oderae Loco. Pozoruhodný spis o celkem 40 stranách (včetně frontispisu) vyšel tiskem roku 1715 ve Vratislavi, přičemž rukopis autor dokončil již o rok dříve. 33 Právě Schertz přesně lokalizoval a popsal pramen Odry, přičemž lze spojit jeho zájem nejen s osobními pohnutkami, ale patrně i s tzv. müllerovským mapováním Moravy, které probíhalo v letech Resumé Rzeka Odra jako jeden z ważniejszych wodnych toków Europy musiała w naturalny sposób wzbudzać zainteresowanie, którego ślady odnajdujemy również na starych mapach. Na przestrzeni stuleci możemy obserwować dzięki temu ciekawy proces ewolucji w sposobach ukazywania obszaru, z którego wypływa ta narodowa rzeka Śląska. Najstarsze wyobrażenie Odry i jej źródeł możemy odnaleźć na mapie stworzonej w oparciu o dane starożytnego geografa Klaudiusza Ptolemeusza. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że z prac Ptolemeusza korzystało bardzo wielu kartografów. Można jednak powiedzieć, że pomimo coraz nowocześniejszych i dokładniejszych narzędzi kartograficznych ani w stuleciu XV ani w XVI, czyli w okresie licznych nowożytnych opracowań atlasów ptolemejskich, kwestia odwzorowania źródeł Odry nie doczekała się większego postępu. Dotyczy to map sporządzanych np. przez Mikołaja z Kuzy, Erharda Etzlauba, Martina Waldseemüllera czy Sebastiana Münstera. Źródła Odry są wówczas prezentowane zbyt daleko na wschód, innym razem zbyt daleko na zachód w stosunku do rzeczywistego położe - nia. Przełomem w mapowaniu Odry a szczególnie jej źródeł stało się dopiero dzieło Martina Helwiga z 1561 roku. To właśnie Helwig jako pierwszy właściwie oznaczył zarówno położenie źródła Odry jak i jej przebieg, nie myląc Odry z innymi rzekami i nie przesuwając jej źródeł do Beskidów Morawskośląskich czy wręcz do pogranicza morawsko-czeskiego, ale w zasadny sposób wskazując na Góry Odrzańskie. Co więcej w odróżnieniu do innych kartografów Helwig opisał źródła jako skróconą formułą FONS ODERAE. Co ciekawe jednak nawet po roku 1561 źródła Odry były oznaczane niewłaściwie lub niedokładnie. 31 Nutno podotknout, že v tom nebyl sám (viz např. Petr Kaerius a jeho mapa Moravy z roku 1625). 32 Stejně tak např. mapa Davida Wolckensteina z roku 1587 (Schlesia nach aller Gelegenheit [...]) vycházející z Helwiga, která se o rok později stala součástí jedné z dalších edic Münsterovy Kosmografie (Basileae, Per Sebastianum Petrum, 1588). I zde je pramen Odry uvozen textem: FONS ODER. 33 Tisk i rukopisná předloha se nacházejí ve Vědecké knihovně v Olomouci viz sign a

Zobrazení České republiky na mapách

Zobrazení České republiky na mapách snímek 1 Zobrazení České republiky na mapách Staré mapy Přednáška HGČR 1a 1 snímek 2 Staré mapy Českých zemí malých měřítek Klaudyánova mapa Čech z roku 1518 Crigingerova mapa Čech z roku 1568 Aretinova

Více

Aby nám mapy nelhaly. Mgr. Tomáš Oršulák

Aby nám mapy nelhaly. Mgr. Tomáš Oršulák Aby nám mapy nelhaly Mgr. Tomáš Oršulák Možná to není o tom, že mapy lžou, ale spíše, že jim nerozumíme Proč jim nerozumíme? 1. Nevíme jak vznikly 2. Nevíme co ukazují. Jak vznikly? Zakreslit co je moje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola ZŠ Dělnická žáky 6. a 7. ročníků

Více

Nejstarší samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska

Nejstarší samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska Nejstarší samostatné mapy Čech, Moravy a Slezska Miroslav Mikšovský 1. Úvod Nejstarší samostatnou mapou Čech je Klaudyánova mapa z roku 1518. K dalším samostatným mapám Čech patří Crigingerova mapa z roku

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

KARTOGRAFIE. První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE První kapitola : HISTORICKÝ VÝVOJ TVORBY MAP Ing. Hana Lebedová POČÁTKY KARTOGRAFIE snaha zakreslit poznanou krajinu a dění kolem sebe, od prvních zákresů se kresba dále zdokonalovala do podoby

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně.

TERÉNNÍ ČÁST. Celkem 30 bodů. S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. TERÉNNÍ ČÁST Celkem 30 bodů S výjimkou práce v terénu v úkolu 2 pracujte samostatně. 1 12 bodů MAPOVÁNÍ ZMĚN MĚSTSKÉ KRAJINY (autor: J. Kabrda, autor map: J. D. Bláha) Pomůcky: Dodané organizátorem: list

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

PRAMEN ŘEKY ODRY NA STARÝCH MAPÁCH A DÍLO KARLA FERDINANDA SCHERTZE

PRAMEN ŘEKY ODRY NA STARÝCH MAPÁCH A DÍLO KARLA FERDINANDA SCHERTZE Pramen řeky Odry na starých mapách a dílo Karla Ferdinanda Schertze PRAMEN ŘEKY ODRY NA STARÝCH MAPÁCH A DÍLO KARLA FERDINANDA SCHERTZE Jiří GLONEK Abstrakt: Řeka Odra a její pramen trpěly přinejmenším

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

KAPITOLA 2 Zámořští objevitelé

KAPITOLA 2 Zámořští objevitelé KAPITOLA 2 Zámořští objevitelé Začátkem patnáctého století chtěli mnozí evropští panovníci podpořit mezinárodní obchod. Potřebovali však spolehlivé mapy, aby obchodníci mohli cestovat tam a zpět tou nejpřímější

Více

VODSTVO ČR pracovní list

VODSTVO ČR pracovní list VODSTVO ČR pracovní list VY_52_INOVACE_CVSD2_11_4B Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Pracovní list se zabývá vodstvem ČR. V

Více

Mapa zdroj informací

Mapa zdroj informací Nejpřesnějším modelem Země je glóbus. Všechny tvary na glóbu odpovídají tvarům na Zemi a jsou zmenšeny v poměru, který udává měřítko glóbu. Mapa je zmenšený a zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele -

MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA MAPUJEME V KRAJINĚ - Materiál pro učitele - Brno 2014 Materiál byl zpracován v rámci projektu CZ.1.07/1.3.41/02.0044 Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie

Více

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny Mostecko na starých mapách Vladimír Brůna, Kateřina Křováková Místo úvodu Našimi vedoucími myšlenkami při tomto všeobecně užitečném opatření

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Geografické informační systémy #10

Geografické informační systémy #10 Geografické informační systémy #10 Aplikovaná kartografie Tematické mapy (použity materiály V. Voženílka: Aplikovaná kartografie I.) http://www.geogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/obsah.php Mapa MAPA je

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Vývoj kartografie a mapování. Seminář 2005

Vývoj kartografie a mapování. Seminář 2005 Vývoj kartografie a mapování Seminář 2005 Prehistorické památky Nález 2 kostěných destiček ze Schaff-hausenu (nález 1911, Švýcarsko) Rytiny ve skalách údolí Jeniseje a u Ladožského jezera Rytina na klu

Více

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008

TITUL. Tiráž kdo (Jméno PŘÍJMENÍ), kde, kdy mapu vyhotovil, Moravská Třebová 2008 POKYNY Na cvičení vám bylo vysvětleno, jakým způsobem sestrojit mezi zvolenými body A a B na přidělené Základní mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 příčný převýšený profil. Stručný přehled postupu vytváření profilu

Více

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA

Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Hlavní geologické procesy miniprojekt VALOVA SKÁLA Zpracovali: žáci Základní školy Vsetín, Luh 1544 13.11.2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Cíl miniprojektu... 2 2.1. Orientace v terénu... 2 2.2. Dokumentační

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Porovnání vlastností papíru v závislosti na původu v knižním bloku Chronica Hungarorum () Zpráva o výsledcích grantového projektu

Více

Místní klima Sloupnice a okolí

Místní klima Sloupnice a okolí UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Místní klima Sloupnice a okolí Olomouc Jiří Komínek 27. 12. 2013 1. Ročník RG Obsah 1 Úvod... 3 2 Konstrukce mapy... 4 3 Klimatické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Labe

ČESKÁ REPUBLIKA Labe Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Labe Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy

3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy 3.1 nejstarší mapová vyobrazení moravy Komplexnímu výzkumu dějin české kartografie věnoval značnou pozornost kartograf prof. Karel Kuchař, jehož publikace Kapitoly z nauky o mapách (1943), Základy kartografie

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly

Orientace. Světové strany. Orientace pomocí buzoly Orientace Orientováni potřebujeme být obvykle v neznámém prostředí. Zvládnutí základní orientace je předpokladem k použití turistických map a plánů měst. Schopnost určit světové strany nám usnadní přesuny

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria

Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria 18. kartografická konference Kartometrická analýza starých map českých zemí: mapa Čech a mapa Moravy od Petra Kaeria Tomáš Bayer 1, Markéta Potůčková 2, Miroslav Čábelka 3, 1 Přírodovědecká fakulta, Univerzita

Více

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH

B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b Větrná elektrárna BŘEZOVÁ JIH B.1.15b.1 Popis záměru a lokality Popis záměru Název: Větrná elektrárna Březová Gručovice Počet VTE: 2 Parametry VTE: výška osy rotoru: 140 m průměr rotoru: 112 m

Více

Masarykova Univerzita v Brně

Masarykova Univerzita v Brně UNIVERSITAS MASARYKIANA BRUNENSIS Masarykova Univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra geografie FACULTAS PEDAG O GICA Cvičení č. 3: Charakteristika specializace a aplikace trojúhelníkové metody Geografie

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.33.5._VL TÉMA: Vlastivěda- Spolková republika

Více

Pět knih o Bystřanech. Pět knih o Bystřanech / kniha první - minulost strana 01

Pět knih o Bystřanech. Pět knih o Bystřanech / kniha první - minulost strana 01 Pět knih o Bystřanech strana 01 Pět knih o Bystřanech jsem připravil pro podvečer dne 9. ledna 2013, kdy se ve společenském sále bystřanského obecního úřadu odehrávalo úvodní posezení - debata k podstatným

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

K zásobování města Brna vodou z Kartouz

K zásobování města Brna vodou z Kartouz K zásobování města Brna vodou z Kartouz David Merta, Marek Peška, Antonín Zůbek K zásobování Brna vodou v období středověku a raného novověku se naposledy před více než desítkou let souhrnně vyjádřily

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV

Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV Návrh znaku a vlajky pro obec HUNTÍŘOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV

Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV Návrh znaku a vlajky pro obec DUŠEJOV autor: Mgr. Jan Tejkal tel.+420602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz http://heraldika.webnode.cz/ Tvorba nových obecních (městských) symbolů: Podle platné právní úpravy

Více

Řeka Odra v horním Poodří

Řeka Odra v horním Poodří -405-84 SRPEN 2013 Řeka Odra v horním Poodří Předkládáme Vám článek inspirovaný referátem o horním Poodří předneseným zástupci města Oder a Historicko-vlastivědného spolku dne 25. 6. 2011 při příležitosti

Více

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT

Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Karel Benda Petr Soukup ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie Zkušenosti s výukou ATLAS DMT na Stavební fakultě ČVUT Hotel Flora, Olomouc, 16. a 17 října 2012 Kdo jsme Kat. mapování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918

HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA: VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÝCH ZDROJŮ DO ROKU 1918 Eva Semotanová Historický ústav AV ČR Osnova

Více

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list

Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test - naše vlast (obecné informace, státní symboly historické dědictví) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2010. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Zpravodaj. Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. Číslo 3 / 2010. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, vydává Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava. Informace a údaje uvedené v tomto materiálu neprošly předepsanou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona)

Obsah plánů péče o jednotlivé kategorie zvláště chráněných území a postup jejich zpracování (K 38 odst. 7 zákona) 64/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 28. února 2011 o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území Ministerstvo životního prostředí stanoví podle

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci MANUSCRIPTORIUM Digitalizace rukopisů VKOL Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Rukopisný fond VKOL Počátky spjaty se založením jezuitské koleje v roce 1566 Základ současné sbírky po roce 1775 - zrušení

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné

Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Naleziště po činnosti mlýna na kobaltovou rudu a přilehlé sklárny u Horní Blatné Michal Gelnar V muzeu v Nejdku byly v roce 2005 v regionální expozici vystaveny reprodukce dvou map. První je nedatovaná

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

5. Mapy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

5. Mapy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země Planeta Země - Mapy Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy nového předmětu

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS) Petr Dvořáček Zeměměřický úřad ecognition Day 2013 26. 9. 2013, Praha Poskytované produkty z LLS Digitální model reliéfu České republiky 4.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ. mobilními vozy ČHMÚ. Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 2013 ÝLEDKY MĚŘENÍ NEČIŠTĚNÍ ODUŠÍ mobilními vozy ČHMÚ pracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, červen 213 Mgr. Blanka Krejčí, RNDr. ladimíra olná Fotografie: Ing. Pavel molík MĚŘENÍ Měření

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Rhein - Rýn Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského

Více

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec

HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ. Zaniklá obec Bystřec HISTORIE SKRYTÁ, MĚŘENÁ I SBÍRANÁ V dnešní výpravě za poznáváním historie krajiny v okolí Jedovnic navštívíme několik míst, kde si ukážeme, jak vypadají pozůstatky po lidském osídlení v krajině. Je možné,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky PRŮVODCE VÝSTAVOU Staré a nové mapy z území České republiky ZÚ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz STARÉ A NOVÉ MAPY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického

Více

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA. Marcela Čapková Petra Havlíčková KOMERČNĚ DOSTUPNÁ DIGITÁLNÍ ORTOFOTA Marcela Čapková Petra Havlíčková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor geodézie a kartografie capkova.marcela@seznam.cz pettah@centrum.cz Klíčová slova: producenti,

Více

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S VÝCHODO-ZÁPADNÍ ORIENTACÍ A POUZE JEDNÍM MPP TRACKEREM V minulosti panovala určitá neochota instalovat fotovoltaické (FV) systémy orientované východo-západním směrem. Postupem času

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava

ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ČESKÁ REPUBLIKA Vltava Autor: Mgr. Pavel Sedlák Vytvořeno: září 2013 Název: VY_32_INOVACE_VL_04_ČESKÁ REPUBLIKA 4. 5. ročník

Více

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT

Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT Velká Javořina Monika Reňáková, 7. A Velká Javořina ( slovensky Veľká Javorina) je hora v Bílých Karpatech na moravskoslovenském pomezí.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec

Č E Š O V. Návrh znaku a vlajky. pro obec Návrh znaku a vlajky pro obec Č E Š O V autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele

Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Technologie digitalizace a zpřístupnění starých map - pohled kartografa a uživatele Milan Talich 12. konference Archivy, knihovny, muzea

Více

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení Kartografie přednáška 1 Kartografie obor zabývající se zobrazováním zakřivené části Zemského povrchu do rovinné

Více

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut

Černé jezero Cesta autem z Kašperských Hor: cca 40 minut ŠUMAVSKÁ JEZERA Šumavská jezera jsou všechna ledovcového původu. Na české straně je jich celkem pět: Černé, Čertovo, Prášilské, Plešné a jezero Laka. Největší je Černé jezero, nejvýše položené a zároveň

Více