Obecná škola v Nečíni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecná škola v Nečíni"

Transkript

1 Obecná škola v Nečíni Než byla postavena škola v Nečíni, navštěvovaly děti školu ve Verměřicích (dnes Hříměždice), která byla postavena již v roce Škola však byla pro každodenní docházení dětí příliš daleko. V roce 1871 byla verměřická škola rozšířena o druhou třídu a ta byla umístěna na tzv. Kovárně. To však bylo pro malé děti z Nečíně ještě mnohem dál a proto se starosta obce rozhodl postavit školu vlastní. Žádal za tímto účelem o povolení u okresní školní rady v Příbrami, žádosti však nebylo vyhověno a Nečíň byla namísto toho přiškolena ke škole v Oborách. Škola v Oborách byla postavena v roce 1866, vyučovat se v ní začalo 26. listopadu toho roku. Krom Nečíně k ní byl přiškolen ještě Jablonec. Do školy v Oborách děti chodily do roku 1876, dále zde však mohly zůstat jen pod podmínkou, že občané Nečíně budou souhlasit s postavením nové školní budovy v Oborách. Ti se však rozhodli pro návrat ke škole verměřické, a tak do ní děti z Nečíně začaly znovu chodit. I to mělo podmínku verměřičtí občané také chtěli školu rozšířit. Další rozšíření se začalo projednávat v roce Občané v Nečíni se proto sešli na společné schůzi a rokovali o tom, zda by nebylo přeci jen lepší zřídit vlastní školu v obci, než znovu dávat peníze na školu cizí. Tentokrát se jim podařilo se žádostí u úřadů uspět a zemskou školní radou v Praze byla v Nečíni povolena dvojtřídní obecná škola. Ta se začala stavět o letních prázdninách roku 1891, stavba stála obec zlatých a 3 krejcary a ve školním roce 1892/93 se ve škole začalo vyučovat. Škola dostala číslo popisné 70 a byly v ní dvě třídy. Dopředu však byla postavena tak, aby nebyl problém ji kdykoliv o jednu třídu rozšířit. Prvním řídícím učitelem se stal Vilém Liška z Dolních Hbit, prvním podučitelem Vojtěch Beran z Borotic a první industriální učitelkou Anna Lehká. Škola byla vysvěcena 17. září 1893 panem farářem Jindřichem Kubátem z Verměřic za přítomnosti místní školní rady, obecního zastupitelstva a hojného obecenstva včetně majitele velkostatku ve Verměřicích, pana Vanka. Shromáždění učitelé z celého okolí pak pod vedením řídícího učitele a ředitele kůru z Verměřic zapěli několik písní, pan farář a správce nečíňské školy pronesli slavnostní projevy. Nejdůležitějšími školními slavnostmi byl začátek a konec školního roku. Při obou příležitostech byli žáci se svými učiteli přítomni mši, poté zapěli rakouskou hymnu. Ve škole byly také často oslavovány různé události, které se týkaly císařského rodu. Každoročně se chodilo na mši na počest jmenin císaře (4. října) a císařovny (19. listopadu). Další významnou událostí mohla být jubilea císařova panování (2. prosince). V roce 1899 to bylo již 50 let od nástupu císaře Františka Josefa I. na trůn. Na oslavu této události byli žáci se svými učiteli nejdříve přítomni mši, poté vyslechli proslov správce školy o významu, ctnostech a zásluhách císaře, načež provolali císaři slávu a zapěli rakouskou hymnu. Na památku tohoto dne byl vysázen celý školní pozemek více jak 50 ovocnými stromy, které byly vypěstovány na školní zahradě. Po slavnosti, která se konala na počest 60 let panování císaře, dostaly děti 1. třídy od místní školní rady obrázky císaře s jeho krátkým životopisem a děti 2. třídy spisek 60 let na trůně císařském (škola měla pouze dvě třídy, avšak ročníků na ní bylo daleko víc, pravděpodobně osm). Slaveny byly také císařovy narozeniny, pokud se dožíval nějakého významného jubilea (18. srpna, ale slavily se až později). Například 29. září 1900 vyslechly děti proslov a účastnily se mše na počest 70. narozenin císaře Františka Josefa I. Nešlo však vždy jen o události radostné, žáci i učitelé prožívali spolu s císařskou rodinou i její strasti. Například 18. února 1895 zemřel arcivévoda Albrecht. Sbor učitelský byl spolu se svými žáky přítomen na jeho počest smuteční mši ve verměřickém kostele dne 2. března toho

2 roku. Další smutnou událostí pro celou říši byla smrt císařovny Alžběty dne 16. září Dne 20. září se za ní ve verměřickém chrámu konaly smuteční služby boží. Ještě než se jich děti účastnily, bylo jim vysvětleno, jakou ránu tato ztráta pro říši znamená. Vysvětlující proslovy týkající se především zkráceného životopisu a vypočítání zásluh zemřelého byly pravidelnou součástí školních vzpomínkových akcí za zemřelé. Každoročně se pak konaly v den jmenin císařovny zádušní mše za ni, kterých se účastnili všichni žáci a učitelé školy. Velký smutek na rakousko uherskou říši dolehl dne 21. listopadu 1916, kdy zemřel císař a král František Josef I. Žáci spolu se svými učiteli byli na zádušních mších na jeho počest dne 28. listopadu a 2. prosince, kdy se dříve slavilo výročí císařova nástupu na trůn. Po nastoupení nového císařského páru císaře Karla I. a císařovny Zity, byly slaveny jmeniny císařovny dne 27. dubna, její narozeniny 9. května a 17. srpna pak císařovy narozeniny. Dne 17. srpna 1916 po slavnostní mši konané v Hříměždicích, podepsali učitelé všech přifařených škol přípis pro okresní školní radu, ve kterém projevili spolu s žáky úctu a lásku k císaři a jeho rodu. Jiným druhem slavnosti byly slavnosti stromkové, které se začaly slavit z pokynu okresní školní rady od školního roku 1904/05. První se konala 3. dubna Děti nejdříve zpívaly písně, poté si vyslechly proslov o novém školním svátku, o významu stromů, o tom, že se mají chránit a také jak se mají sázet. Poté ve stromořadí panské višňovky vysadily asi 30 stromů. Počasí však bylo velmi nepříznivé, proto se sázení mohli účastnit jen ti nejstarší a nejotužilejší z nich. Následujícího školního roku bylo vysazeno 20 akátů podél okresní silnice a v okolí školy další 3. V roce 1908 byla 15. dubna konána jubilejní slavnost stromková na počest 60letého panování císaře. Před školní budovou byly zasazeny dvě lípy, které byly nazvány Císařskými jubilejními lípami a k nim bylo vysazeno stromořadí ze 16 akátů. Dále byly zasazeny 4 akáty před místní kapličku a kolem školy ještě 4 hrušně. Stromková slavnost se konala také ve školním roce 1915/16, kdy byly zasazeny 3 akáty na památku padlých vojáků v 1. světové válce. Stromkové slavnosti se konaly i za první republiky. Ve školním roce 1920/21 byly vysazeny dvě lípy k pomníku padlých občanů. Za první československé republiky se začaly slavit nové svátky. Nejdůležitějším bylo samozřejmě výročí československé samostatnosti slavené 28. října, dalším důležitým svátkem se stalo výročí upálení Mistra Jana Husa. Obě slavnosti byly velmi často slaveny přítomností lidí z obce včetně školních dětí na vrchu Bořivci, kde se zapalovala hranice, a byly zpívány písně. K oběma oslavám patřil také proslov učitelů ke svým žákům ve škole, který jim objasňoval význam svátků. Ve školním roce 1920/21 sehráli navíc žáci 2. a 3. třídy dne 28. října divadelní hru s názvem Pro tatíčka prezidenta za spoluúčinkování několika místních ochotníků a za vedení správce školy. Po představení byl navíc předveden živý obraz Hold prezidentovi Masarykovi. Výtěžek z představení šel z větší části na Zemskou komisi pro péči o mládež, zbytek pak na výlohy a další školní potřeby. Místo narozenin či jmenin císaře se začaly nově oslavovat narozeniny pana prezidenta Masaryka dne 7. března. I tato oslava byla spojena s pěním písní u hranice na vrchu Bořivci a proslovem o životě a díle pana prezidenta. V roce 1920 byla navíc na jeho počest konána sbírka na Masarykovu ligu proti tuberkuloze. Narozeniny T. G. Masaryka se oslavovaly dokonce i v době, kdy již byl prezidentem E. Beneš, jehož narozeniny se taktéž oslavovaly (28. 5.). Po smrti T. G. Masaryka se 7. března nadále slavilo výročí jeho narození. I v této době se mohly ve škole konat slavnosti na památku zesnulých významných osobností. Například 21. února 1923 se konal pohřeb ministra A. Rašína. Ve škole bylo ten den volno a konaly se veřejné smuteční oslavy na jeho počest. Velké smuteční slavnosti se

3 konaly na počest T. G. Masaryka v roce Dne 20. září šel průvod žáků, učitelů, všech spolků z obce a občanů na vrch Bořivec, kde byla vzdána poslední pocta prezidentu osvoboditeli zapálením hranice. Smuteční trizna se pak konala 3. října, žáci školy na ní přednášeli básně a pěli písně. Vzpomínáno bylo také na různé postavy z naší historie, ve školním roce 1924/25 se konala veřejná oslava na počest Jana Žižky, při které žáci školy zapěli píseň Kdož jste boží bojovníci. Konaly se také slavnosti spojené s členstvím žáků v různých organizacích. Ve školním roce 1925/26 se na Květnou neděli slavila ve škole slavnost Československého červeného kříže, slavnost míru a zdraví, při které žáci školy zpívali pochod Dorostu Čes. červeného kříže, přednášeli básně a předvedli divadelní scénu Smrt nesem ze vsi. Ve stejném školním roce se konala také Sokolská besídka dětská, kdy děti předváděly před obecenstvem cviky, tanečky a různé žertovné výstupy. Ve školním roce 1928/29 bylo na škole 10. května oslaveno sjednocení Rumunů. Tato na první pohled netradiční slavnost má nejspíše důvod ten, že Rumunsko bylo spolu s Jugoslávií spojencem Československa v tzv. Malé Dohodě. Podobně se ve školním roce 1935/36 ve škole vzpomínalo na výročí smrti jugoslávského krále Alexandra I. Významná slavnost se konala 27. září 1929, kdy bylo vzpomenuto výročí od smrti svatého Václava. Další velké výročí bylo oslaveno koncem května roku 1934, kdy bylo slaveno 500. výročí bitvy u Lipan. V době Protektorátu se oslavovalo výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března a také narozeniny A. Hitlera 20. října a prezidenta E. Háchy 12. července. Poměrně často pořádaly děti ve škole různá divadelní představení. Informace o prvním z nich je zaznamenána ve školním roce 1903/04, kdy děti z popudu pana faráře Prokopa Holého nacvičily hru Očarovaná pradlena za pomoci učitelského sboru. Výtěžky z divadelních představení šly většinou na nákup nových školních potřeb, především pro chudé žáky nebo na rozšíření školní knihovny. Některé výtěžky šly však také na dobročinné účely, například ve školním roce 1911/12, kdy šel výtěžek ze hry Svatý Mikuláš na zemskou komisi pro ochranu dětí. Ve školním roce 1912/13 bylo dokonce z výnosu hry Paličova dcera koupeno od ochotníků smolotelských za 100 korun jeviště, které bylo v následujícím školním roce ještě doplaceno a doděláno. Pořádaly se také výstavy výrobků, které vznikly v hodinách ženských ručních prací pod vedením industriální učitelky. První byla zahájena 5. července Navštívil ji i předseda místní školní rady a starosta, členové místní školní rady a obecní zastupitelstvo. Škola se také účastnila větších výstav, ve školním roce 1910/11 byla o letních prázdninách konána Středočeská živnostenská, průmyslová a hospodářská výstava v Příbrami. Jedna z jejích částí se nazývala Výstava školská a zdejší škola na ni poslala práce dětí, fotky školy, plán školy a školní zahrady, geologickou mapu Čech a mapu Příbramského okresu a za tyto exponáty dostala 20 bodů z 25. Okresní školní rada pak vyslovila všem učitelům pochvalné uznání a poděkování, škola v Nečíni dostala diplom za účast na výstavě. Žáci školy se spolu se svými učiteli účastnili také různých výletů, první větší vycházky v historii školy se konaly ve školním roce 1912/13, kdy podnikli žáci 2. třídy vycházku do Staré Huti u Dobříše a poté výlet na Karlův Týn. Jak podotkl pisatel kroniky, nemohly se takové výlety konat již dříve, neboť byla obec příliš vzdálena od železnice a občané nebyli ochotní vlastní děti někam vozit na povozech. Na výlety školní mládež se svými učiteli

4 vyrážela i za první republiky. Ve školním roce 1927/28 podnikli výlet na školskou výstavu do Benešova a na Konopiště. V roce 1930/31 pak podnikli žáci opravdu zajímavý výlet, který měl hned několik cílů: z Nečíně vyrazili autobusem do Sedlčan, dále do Benešova, Kutné Hory, Sedlce, Kouřimi a Prahy. Posledním cílem výletu byla Dobříš, odkud se žáci navrátili zpět do Nečíně. V době první světové války byli žáci zapojeni do pomoci poskytované vojsku. Místní školní rada darovala ve školním roce 1914/15 20 korun a obecní zastupitelstvo 10 korun, za které žákyně v hodinách ženských ručních prací vyrobily pro vojáky ponožky, košile, nátepníčky a chlapci 240 papírových podešvů a ponožek. Žáci i učitelé dále sbírali pro válečné účely kovy jako měď, mosaz, cín, olovo, nikl a bronz. Děti sbíraly také sušené ovoce a houby, které zaslaly vojenskému lazaretu v Příbrami. Dále sbíraly vlnu a sušené listy jahodníku a ostružiníku na čaj. Ve školním roce 1915/16 dostaly za tuto práci jako odměnu a aby byly podporovány v rakouském vlastenectví, Pamětní listy. Pro další posilování rakouského vlastenectví byl škole zaslán císařův manifest Mým národům, který byl zarámován a zdobil od té doby 2. třídu. Mnohem více byly oslavovány narozeniny a výročí panování císaře, každou neděli a ve svátek se musela při školní mši zpívat první slova rakouské národní hymny. Během 1. světové války byl často nedostatek paliva pro školy, neboť se muselo poskytnout prvotně jiným, hlavně výrobním institucím. Proto muselo být čas od času zastaveno vyučování jako například ve školním roce 1917/18, kdy bylo zastaveno v době od 1. ledna až do 4. března Za první republiky se ve škole často konaly přednášky pro veřejnost, které vedl správce školy. Mezi tématy přednášek byl například význam bitvy na Bílé Hoře, dílo J. A. Komenského či dílo K. H. Borovského. Další novou akcí ve škole bylo vyprávění pohádek, které též obstarával správce školy. Mezi pohádkami byly především pohádky od K. J. Erbena jako například Dlouhý, Široký a Bystrozraký nebo Děd vševěd. Správce školy také pro školu zakoupil loutkové divadlo. Na představení, která s ním hrál, se scházely všechny děti z obce, stejně tak děti z Obor a Hříměždic. Přicházelo dokonce i mnoho dospělých. Zákonem ze dne 13. července 1922 byla na škole zavedena občanská nauka a výchova, dále byla věnována větší péče tělocviku, který byl od tohoto roku povinný už nejen pro chlapce, ale také pro dívky. Ty byly již od 2. ročníku vyučovány ženským ručním pracím a od 8. ročníku se navíc učily domácímu hospodářství. Na škole se také začalo nově vyučovat ručním pracím výchovným, na nižším stupni všichni žáci, na vyšším pouze chlapci. Cílem bylo, aby si děti zvykaly na tělesnou práci. Za druhé republiky přišli do školy na měsíc žáci z odstoupených území, deset hochů a jedna dívka. Navíc byla na školu ustavena jako přespočetná síla učitelka z Kraslic, která vyučovala v pátek a v sobotu. V době Protektorátu se museli žáci po nějaký čas učit bez učebnic, neboť nebyly ještě schváleny říšským protektorem. Na škole byl vyvěšen dvojjazyčný nápis, v českém a německém jazyce. Německý jazyk musel být na prvním místě. Byla také zrušena občanská výchova a nauka, naopak byla zavedena povinná výuka němčiny. Taktéž učitelé se museli zdokonalovat v německém jazyce, jednou týdně tedy navštěvovali kurs němčiny a ve školním roce 1942/43 museli složit povinnou zkoušku z tohoto jazyka v Příbrami. O rok dříve bylo zastaveno vyučování dějepisu, dokud nebudou učitelé přeškoleni v duchu nových dějin. V následujícím školním roce se v Dobříši konal přeškolovací dějepisný kurs. Ve školním roce 1942/43 byla obec a škola elektrifikovány. O rok později byli dva učitelé, J. Žalud a J. Broum pracovně nasazeni. V březnu 1945 byla školní budova obsazena německými vystěhovalci. Nejdříve byly zabrány pouze dvě třídy, později všechny místnosti,

5 proto se muselo vyučovat v hostinci u Mašků a u Vandasů. V květnu 1945 byly zamazány německé nápisy, odstraněny obrazy představitelů nenáviděné německé mocnosti a byla vztyčena československá státní vlajka. Vyučovat se začalo až v červenci 1945, neboť se škola musela nejdříve po německých vystěhovalcích znovu opravit. Náboženství na škole vyučoval nejdříve řídící učitel, neboť mu toto privilegium svěřila duchovní správa ve Verměřicích. Každá třída měla dvě vyučovací hodiny náboženství týdně. To se změnilo až v roce 1901, kdy převzala vyučování náboženství na zdejší škole duchovní správa ve Verměřicích. Každoročně museli žáci školy skládat zkoušku z náboženství za přítomnosti pana děkana a vikáře z Příbrami, dále pak také faráře z Verměřic. V roce 1897 byla v Nečíni a okolí o Velikonocích konána misie dvěma členy jezuitského řádu z Prahy, žáci i učitelé školy byli v té době přítomni jejich kázání, pokání a přijali svátost oltářní. Jedním z důležitých náboženských úkonů v životě žáků bylo také biřmování, které uděluje obyčejně biskup. Dne 5. března 1898 přijalo 50 žáků 2. třídy tuto svátost dokonce od arcibiskupa hraběte Františka de Paula ze Schönbrunnu. Pokud byly ve škole děti jiného vyznání, měly i ony nárok na vyučování jejich náboženství. Od roku 1902/03 vyučoval děti židovského vyznání ze školy nečíňské, hříměždické a višňovské Samuel Linkem z Dobříše jednu hodinu za 14 dní ve zdejší škole. Náboženství bylo vyučováno až do školního roku 1918/19, kdy byly náboženské úkony pro žáky a učitele vyhlášeny za dobrovolné. Děti často trpěly různými nemocemi, jako byl dusivý kašel, spalničky, osypky, příušnice, plané neštovice, záškrt, chřipka nebo angína. Nemocemi však trpěli také jejich učitelé. Například ve školním roce 1896/97 měla industriální učitelka zánět pobřišnice, celých devět týdnů nemohla do školy a po celou dobu se nevyučovalo ženským ručním pracím. Někdy bylo ve škole tolik nemocných žáků, že muselo být vyučování na čas přerušeno. Tak tomu bylo například ve školním roce 1901/02, kdy bylo vyučování zastaveno ve dnech od 12. do 20. října kvůli vysokému počtu dětí nakažených spalničkami. Vyučování muselo být zastaveno ze stejného důvodu na týden i ve školním roce 1909/10. Místnosti musely být vydezinfikovány formalínem a vymyty louhem (hydroxid sodný). Ve školním roce 1918/19 přišla do naší země španělská chřipka, které se nevyhnuli ani žáci místní školy a vyučování muselo být zastaveno na dobu od 14. října až do 5. listopadu. Ve školním roce 1943/44 navštívily školu lékařky okresní sociální péče a provedly u žáků prohlídku, ošetřovaly a plombovaly jim zuby. Téhož roku byl celý učitelský sbor na rentgenologické prohlídce v Dobříši. Do školy v Nečíni dochází také žáci ze zrušené školy v Dalekých Dušníkách. Ta byla zřízena v roce 1894, vyučovat se v ní začalo 17. září toho roku. Stavba stála zlatých. Prvním řídícím učitelem byl V. Oktábec, prvním podučitelem A. Braniš. Na počátku měla škola 123 žáků. Než byla škola v Dalekých Dušníkách postavena, chodily děti z obce do školy ve Svatém Poli. Průměrný počet žáků v obecné škole v Nečíni byl ve školních letech 1892/ /03 98 žáků, ve školních letech 1903/ / žáků, ve školních letech 1914/ / žáků, ve školních letech 1925/ /34 81 žáků. Pro školní roky 1934/35 a 1935/36 nejsou v kronice o počtu žáků záznamy. Ve školních letech 1936/ /40 navštěvovalo školu 93 žáků. Pro následující roky do roku 1945 se v kronice o stavu žactva nenachází údaje.

Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře

Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře Obecná a měšťanská škola v Krásné Hoře Přesné datum založení školy v tomto městě není známo. Je ale pravděpodobné, že škola byla zřízena již ve 14. století, jelikož zdejší kostel se roku 1350 nalézal ve

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Obecná škola v Dublovicích

Obecná škola v Dublovicích Obecná škola v Dublovicích Počáteční historie školy není v dublovických školních kronikách zaznamenaná. První z kronik začíná školním rokem 1932/33, který byl zahájen 1. září 1932 v půl deváté ráno. První

Více

Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou

Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou Obecná a měšťanská škola v Kamýku nad Vltavou První zmínky o škole v této obci pochází z roku 1617, kdy byl majitelem Kamýku a patronem školy pan Odlřich Miška ze Žlunic. Škola tenkrát stála na nejvyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny 1937 1938 Ve školním roce 1937-1938 se pokračovalo v pokusném vyučování. Zatímním řídícím učitelem byl jmenován od 1. září 1937 na zdejší škole pan Richard Filip, který byl službou přikázán na 2. obecnou

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

pozvánka na ples SDH

pozvánka na ples SDH Rok 1937 Zima Zima z roku 1936 na rok 1937 byla zprvu mírná, v lednu byly však mrazy až 17 C. Koncem ledna napadlo dosti sněhu, takže pro závěje několik dní nejel autobus a vlak. Pošta byla z Nezamyslic

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388

Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) EL NAD č.: AP č.: 388 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Skelná Huť (1945) 1946-1978 Inventář EL NAD č.: 1922 AP č.: 388 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Země, ve které žijeme

Země, ve které žijeme Země, ve které žijeme - Česká republika naše vlast, náš stát leží ve střední Evropě je to vnitrozemský stát - zahraničí území za státní hranicí sousední státy Spolková republika Německo, Polsko, Slovensko

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Školní rok 1912.~1913.

Školní rok 1912.~1913. Školní rok 1912.~1913. Příchod důst. pána Josefa Chába. Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co kaplan, a pro korektní jednání byl velice

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Školní rok

Školní rok Školní rok 1919.-1920. Sbor učitelský: Jaroslav Metlický def. řídící učitel Jaroslav Dlabal def. učitel ad pers. Karel Dlabal def. učitel II. třídy Jindřich Hégr def. učitel II. třídy Bedřich Pyšna učitel

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Zdroje informací k historickému projektu:

Zdroje informací k historickému projektu: Zdroje informací k historickému projektu: Veronika Nováková: Starostové - V roce 1900 byl starosta pan Myslík, později Staněk - V roce 1907 byl starostou Frant. Kaněra - V roce 1908 už pan Frant. Stejskal

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Č.P. 54 bývalá škola.

Č.P. 54 bývalá škola. Č.P. 54 bývalá škola. Než 15.5.1838 byl posvěcen základní kámen této budovy dokončené 15.7.1839, proběhla do té doby mnohá jednání, pří a intrik které popisuji ve Školství ve Voděradech. My se nyní soustřeďme

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1908 Obecní volby Dne 26. července 1908 bylo voleno nové obecní zastupitelstvo za velmi malého účastenství voličů. Ze 40 voličů III. sboru dostavilo se k volbě 11 voličů, z 11 voličů II. sboru dostavilo

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy

Začátek školního roku. Počet tříd. Umístění tříd. Vyučovací hodiny. Inspekce a návštěvy 1934 1935 Ve školním roce 1934-35 trvala škola dále jako pokusná reformní škola a byla řízena zásadami reformní komise při škole vysokých studií pedagogických v Praze. Správu školy vedl jako roku loňského

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2000 3. volební období 449/5 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o významných

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností Jana Opletala a listopadovými

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více