Nadané dítě v běžné škole z pohledu sociální psychologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadané dítě v běžné škole z pohledu sociální psychologie"

Transkript

1 Nadané dítě v běžné škole z pohledu sociální psychologie Vypracovala: Markéta Tichá 2.ročník M Pg ZS 2004/2005

2 Úvod 1. Kdo je to nadané dítě? Nadání se definuje jako výjimečná všeobecná intelektová způsobilost, či výjimečná vývojová úroveň. Z této definice vyplývá, že nadání lze vyjádřit pomocí inteligenčního kvocientu (IQ). Dítě, které ve standardizovaném testu IQ dosáhne 130 a více bodů se označuje za nadané. Statisticky je to okolo 2,25% lidí (tj. více než jedno dítě z 50). Pro školní praxi to znamená, že se každý učitel během svého působení setká s nadaným dítětem. Také proto, že nadané děti stojí na okraji (nenacházejí se v průměru) své populace, jsou nazývány dětmi se specifickými potřebami k učení. Je tedy nutné se nadanými dětmi více zabývat. Stejně jako se dá rozlišit stupeň nadání (jak moc je dítě nadané), rozlišuje se i několik druhů nadání. Je to nadání umělecké, praktické, sportovní a intelektové. Nadaný člověk může disponovat jedním, nebo i více druhy nadání. Možná to nemusí být na první pohled patrné, ale ne všechny druhy nadání dělají ve škole problémy. Snad každý si vybaví jako příklad úspěšného třídního sportovce, který byl u všech velmi oblíben a učitelé si na něj nikdy nestěžovali, protože nikdy nevyčníval z řady. Možná se mnou nemusíte souhlasit, ale myslím si, že žádné z uvedených nadaní nedělá ve škole takové problémy jako nadání intelektové. Dále tedy slovem nadání myslím nadání intelektové. 2. Proč se problémem nadaného dítěte ve škole zabývat? Může to být vůbec považováno za problém? Nadané dítě se ve škole projevuje specifickými způsoby: svými znalostmi přesahuje stanovené požadavky má vlastní pracovní tempo je velmi všímavé a pozorné má výbornou paměť učí se rychle a dobře v myšlení se projevuje originalitou správně používá mnoho slov (i cizích) klade mnoho otázek rádo řeší náročné úlohy a chce je řešit samostatně aj. Lze nalézt i mnoho odlišností co se týče osobnosti a emocionálního charakteru: vytrvalost motivů a důvěra ve své schopnosti samostatnost, sebedisciplína, ctižádost perfekcionalismus, důvěryhodnost, čestnost nedůvěřivost, menší přizpůsobivost, uzavřenost aj. Nadané dítě je tedy dítě nějakým způsobem vyčnívající z průměru, a to z průměru nejen intelektového. V dnešní době škola není příliš přizpůsobena na rozdílnou výkonnost jednotlivých žáků a je koncipována tak, že vyhovuje většině, tedy průměru. Každý, kdo nějakým způsobem vyčnívá z průměru je brán jako rušivý element, díky němuž nemůže vyučování probíhat tak, jak si učitelé i instituce předem nalajnovali. Dále zkusím poukázat na některé konkrétnější problémy nadaných dětí ve škole a pokusím se je popsat či odůvodnit pomocí poznatků ze sociální psychologie. Vývoj Z vývojového hlediska je nadaný jedinec na vyšší úrovni než jeho vrstevníci. Nebudu tu ale mluvit o vývoji tělesném, protože v této oblasti se neprokázaly žádné rozdíly mezi dětmi nadanými a dětmi bez nadání (tzv. kontrolní skupinou). Vyvrátila se tak domněnka, že co bylo nadaným přidáno na intelektu, bylo jim odebráno na stránce fyzické. Ve vývoji kognitivním jsou ale děti nadané výrazně před dětmi z kontrolní skupiny. Dříve se naučí chodit, mluvit, číst i psát. Je možné říci, že každé z vyčleněných období kognitivního vývoje u nich nastupuje dříve, než u ostatních dětí. To se může stát

3 překážkou v komunikaci s vrstevníky. Co se týče intelektu, nelze pochybovat o vysoké úrovni nadaných a jejich vyčnívání nad ostatní. Protože je intelekt spojen s mnoha lidskými činnostmi, vznikl mýtus, že nadaným dětem se lépe než ostatním daří úplně všechno. Není tomu tak. Mnohdy jsou v jiných oblastech vývoje, jakými jsou například vývoj motorický, senzomotorický, verbální, emocionální i sociální, spíše pozadu za ostatními vrstevníky. Socializace Socializace je komplexní proces, v rámci kterého se jedinec jako biologický tvor stává prostřednictvím interakcí a komunikace sociální bytostí, schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti. Je to proces celoživotní, při kterém jedinec do sebe přijímá kulturu prostředí, ve kterém bude žít. Nadané dítě je většinou uzavřené do sebe, omezuje své interakce s okolním prostředím. Někdy dokonce odmítá i fyzický kontakt, který je základem intimního vztahu s matkou. Odmítáním sociálních interakcí s jinými jedinci se ochuzuje o množství informací, které mu interakce může poskytnout. Jedná se zejména o informace se sociálním kontextem, které pro něj v této chvíli nejsou zajímavé. Sociální učení se tak odehrává víceméně pouze ve známém rodinném prostředí, kde není možné nalézt všechny vzory pro učení se sociálním rolím. Ani v rodině ale neprobíhá nic bez problémů, protože nadané dítě vyžaduje neustálou pozornost, vše se musí točit kolem něj, tím se opět zužuje prostor pro jiné interakce, při kterých by mohlo docházet k sociálnímu učení (pozorování vztahů rodinných příslušníků mezi sebou navzájem a okolím). Důsledky se projeví po vstupu dítěte do školky či školy. Najednou se jeho situace změnila k nepoznání. Vyučující má ve třídě více dětí, než jen to jedno, mnohdy dokonce více, než je pro jeho práci optimální. Nadané dítě již proto nestojí ve středu pozornosti, ale o pozornost vyučujícího se musí dělit. A nejen to! Musí se svými vrstevníky dokonce dobře vycházet, komunikovat a spolupracovat. Musí se naučit nové roli žáka a spolužáka. To mu ale jde velmi těžko, protože není schopno přijmout nové skutečnosti a dobře a rychle se přizpůsobit. Příběh ze školní třídy Začínám pozorovat nadané dítě ve chvíli, kdy přijde poprvé do školní třídy. Okolo sebe vidí mnoho jiných dětí, které jsou ve stejném napětí jako ono samo. Všichni sedí v lavicích a čekají na příchod učitele. Učitel přijde do třídy a začíná s žáky komunikovat. Mnou sledované dítě je zmatené. Učitel se nevěnuje pouze jemu, ale svou pozornost se snaží dělit mezi všechny žáky stejným dílem. Dítě na sebe začíná upozorňovat. Nejdříve zkouší vykřikovat, ale toto chování je klasifikováno jako nežádoucí. Musí se hlásit. Tak se tedy hlásí. Neustále má ruku zvednutou vysoko ke stropu. Učitel jej několikrát vyvolá a zjistí, že všemu rozumí, že se ptá již na věci, ke kterým se dostanou později. Přestane jej tedy vyvolávat tak často. Zatím je u učitele zapsáno jako dítě, které mnoho ví. Někdy je mu dokonce odpuštěno, jestliže nezná odpověď na některou otázku a špatná známka je brána jako výjimka, kdy dítě něco rozrušilo, kdy nemělo optimální podmínky pro výkon. Žáček se ale nenechá odradit a neustále pokládá učiteli mnoho otázek, chce utišit a uspokojit svou touhu po vědění. Někdy se hlásí, jindy vykřikuje. A protože mu nestačí vyučovací hodina, pronásleduje učitele i o přestávkách, neustále se snaží navázat kontakt, pořád chce komunikovat. Prvního dojem o dítěti, které je chytré a má bohaté vědomosti již ustupuje do pozadí. Žáček se stává přítěží, protože si s ním učitel neumí poradit, neví si rady, jak by jej zabavil a přitom nenarušil chod výuky. Pozornosti ze strany učitele se nedostává v takové míře, jak by si dítě přálo. Dospěje tedy k názoru, že když pomůže ostatním žákům, budou mít úkol splněn a učitel se bude moci věnovat jemu. Nejen, že se neustále otáčí, aby pomohlo okolním spolužákům, ale někdy i odpovídá na jejich vyřčené otázky. To už je na učitele ale moc. Bere to jako

4 vyrušování a drzé chování. Domluvy a vysvětlování nepomáhají. Nadané dítě je tak nekompromisně zařazeno do škatulky dětí nepozorných, zlobivých a nenapravitelných. Je tu ještě další problém a tím je neustálá pozornost upínající se k učiteli. Nadané dítě je velmi pozorné a citlivé na to, když někdo dělá něco špatně. Když tedy učitel udělá chybu, bez nejmenších zábran na ni dítě upozorní. Učitel je ovšem ne vždy připraven na kritiku své práce. Může se tak stát, že místo aby napravil svoji chybu a poděkoval za upozornění, vezme si tuto kritiku jako osobní urážku nebo drzé chování vůči své osobě ze strany žáka. Zprávy o chování onoho žáka se rychle nesou učitelským sborem. Každý učitel, který se s tímto dítětem setká již nepochybuje o tom, že je to dítě nepozorné, vyrušující. Dokonce i učitel, který neměl možnost si sám utvořit na žáka názor, přebírá informace kolegů jako správné a vytvoří si určité očekávání o chování tohoto žáka. Místo toho, aby si nezaujatě utvořil celkový obraz o žákovi sám, vkládá do něj očekávání na základě získaných informací. Žáček pak toto očekávání přijímá a místo aby měl možnost vyvrátit učitelovo mínění, pouze jej potvrdí. Některý učitel si, v lepším případě, povšimne hlubokých vědomostí tohoto žáka a doporučí rodičům návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Tam odborníci zjistí, že se jedná o dítě nadané. Vyvstává tak otázka, jak se změní přístup k nadanému žákovi. Podle nového školského zákona má učitel několik možností. Nadanému dítěti se může umožnit přeskočení ročníku, některé předměty může navštěvovat se staršími žáky nebo mu škola může poskytnout individuální vzdělávací plán aj. Pokud tedy dojde ke změně v nazírání na nadaného žáka, který byl až dosud považován za spíše problémového, můžeme hovořit o velkém štěstí. Ne vždy se totiž podaří nabourat vytvořené představy. V mnoha případech k identifikaci nadání vůbec nedojde. Nadané dítě, které jsem tu představila je řazeno ke skupině aktivních, až hyperaktivních, kteří se chtějí prosadit. Dalšími třemi typy jsou nadané děti bezproblémové, uzavřené (často v myšlenkách unikající z reálného světa, to je tzv. denní snění) a neprojevené. U těchto dětí je většinou těžší nadání identifikovat, protože se nijak výrazně neprojevují. Ani v mém modelovém případě to nemuselo dopadnout dobře. Nikdo z učitelů si kupříkladu nepovšimne rozporů v ohodnocení žáka učiteli a jeho znalostmi a vše se odvíjí jiným směrem. Ani rodiče nejsou vždy nakloněni návštěvám v poradnách. Pokud si budu hrát na pesimistku a nahlédnu ještě dále do situace, kdy dítě není považováno za nadané, ale jen za rušitele, budu se možná docela divit. Jestliže učitel a rodiče nezjistí, nebo nebudou schopni nadání akceptovat, zvolí tak nutně nevyhovující přístup k dítěti se specifickými potřebami k učení. Budou-li k němu přistupovat jako ke všem ostatním, průměrným, dětem, budou-li se třeba i snažit jej zatlačit do tohoto průměru, dítě postupně ztratí zájem o dění ve škole, začne úmyslně snižovat svůj výkon, aby se přiblížil svým spolužákům, nebo bude výkon úmyslně odmítat. Vzdor vůči školnímu dění může přerůst až v agresivitu či záškoláctví. Rodiči ani učiteli není obvykle tento vývoj nijak zastaven, protože je považován za další přirozený stupeň již pozorovaného chování. Nepomáhají ani tradiční nápravné metody, které jsou určeny pro jiný původ takového chování. Dítě se nakonec natolik identifikuje se svou novou rolí, že dojde až ke ztrátě jeho nadání. Ze sociální psychologie Dále uvádím některé termíny ze sociální psychologie, jichž jsme si mohli podle popisu v textu všimnout. Kurzívou je uvedena příslušná situace z příběhu. 1. Efekt prvního dojmu (efekt pořadí) Říká, že první informace, kterou o osobě získáme je určující pro naše další vnímání této osoby. Máme také tendenci nevnímat informace stojící v protikladu k s prvním dojmem. Po několika otázkách a správných odpovědích učitel zjišťuje, že je žák vnímavý, má

5 mnoho zkušeností a znalostí, jeví zájem o nové informace. Jeho vyrušování není bráno v potaz. 2. Efekt následného dojmu Tento efekt nastupuje v případě, že první dojem byl positivní a nastala situace, ve které na nás dotyčná osoba působí špatným dojmem. Tento špatný dojem může přebije již získaný positivní první dojem. Stalo se tak i v našem příběhu, kdy žákova snaha byla přehlížena, aby učitel mohl dát prostor jiným dětem, a přešla do stavu, kdy byla vnímána jako vyrušování, tedy něco špatného. 3. Schémata Jsou to zčásti kulturně podmíněné a zčásti získané informace spojené do systémů, schémat. Jsou to jakési miniteorie fungování společenských jevů. Můžeme sem zařadit i teorii nálepkování a Pygmalion efekt. Pygmalion efekt Tímto se rozumí, že žák se stává takovým, za jakého ho pokládá učitel. Tedy podle toho, jaké očekávání do něj vkládá. Učitel, který se s žákem sice ještě nesetkal, ale dostal již nějaké informace o jeho chování od svých kolegů, si vytvořil očekávání a podle toho se k němu také choval, nepřímo mu tak své očekávání nutil. 4. Regresivní chování Toto chování je popisováno především u různě starých sourozenců. Jedná se o situaci, ve které se nachází starší ze sourozenců. Ten cítí výhody mladšího sourozence pramenící z jeho bezmocnosti, ve které je ve středu pozornosti dospělých, začíná se tedy chovat jako on (vrací se vývoji zpět). Myslím, že tak můžeme popsat situaci, kdy nadané dítě, výkonnostně a podle znalostí na vyšší úrovni oproti svým spolužákům, upouští od své aktivity, záměrně snižuje výkon a snaží se tak zařadit do průměru. 5. Neverbální komunikace Neverbální komunikace je komunikace probíhající pomocí systému znaků, které provází verbální sdělení. Jsou to například gesta, mimika, fyzický postoj, pohyby, oční kontakt a paralingvistické jevy. Sem můžeme zařadit jakékoli signály, které nadaný žák vysílá směrem k učiteli a učitel k žákovi (otáčení se, udílení rad spolužákům, projevy denního snění, znuděné výrazy v obličeji, proxemický tanec ze strany učitele aj.). 6. Laické psychologické chyby (kategorizace, selekce, inference) Kategorizace je zařazování do skupiny pomocí charakteristického znaku. Selekcí se rozumí vnímání jen některých informací přicházejících od komunikačního partnera, nebo jejich výběr či přehlížení. A inference znamená vnášení nerelevantních informací do vnímaného. V našem příkladu docházelo k přehlížení informací o žákově dobré inteligenci (správné odpovědi, zájem o výuku). 7. Postoje Postoj je hodnotící stanovisko vůči nějakému objektu, ze kterého se odvozuje naše jednání. Postoje fungují vždy v systému s jedním nebo více ústředními postoji. Učitel si na základě informací o chování žáka v hodinách vytvořil racionální obraz o žákovi jako celku. Vstoupily do toho ovšem i informace s emotivním nádechem. (Učitel si kupříkladu může myslet: Žák sice ví, ale ruší tím ostatní žáky, ruší mou práci, pročež se nemohu tolik soustředit, svými neustálými otázkami je až dotěrný,... ) Postoj a jednání učitele vůči žákovi se odvíjel od těchto informací (snaží se ho přehlížet, nevyvolává ho, nesměřuje na něj své otázky aj.).

6 8. Vliv sociální skupiny na jedince Za sociální skupinu tu budeme považovat školní třídu, do které je žák zařazen. Každá skupina ovlivňuje chování a jednání jedince. Působení může být záměrné či nezáměrné, přímé nebo nepřímé. Náš nadaný žáček se mohl ocitnout pod vlivem skupiny, které vadilo jeho inteligenčně nadprůměrné postavení. V důsledku toho snížil svůj výkon, uchýlil se k záškoláctví nebo se začal chovat agresivně, aby nebyl ze skupiny vyčleněn. Závěr Možná můj příběh působí pesimisticky, ale, bohužel, je pravda, že mnohé nadané děti se jako nadané neidentifikují vůbec nebo se identifikují příliš pozdě. Učitelé nejsou dostatečně připraveni na výskyt těchto dětí ve svých třídách, natož na práci s nimi. Co je toho příčinou, o tom mohu jen polemizovat. Je to nedostatečná příprava učitelů při studiu? Nezájem o tuto problematiku? Netečnost k nadaným jedincům, kteří přece zvládnou vše sami a bez pomoci? Nakousla jsem tu některé problémy s nadanými dětmi a jejich příčiny podle sociální psychologie. Nešlo říci vše, protože jde o velmi komplexní problém. Aby bylo řečeno vše, vydalo by to na celou knihu. Podle mého názoru zde nejvíce záleží na efektu prvního a následného dojmu. Učitel by se měl umět oprostit od emocionálního prvního i následného dojmu a utvořit si o žákovi jasný a racionální obraz. K tomu by mu mohly posloužit záznamy o žácích, které si bude vést, dialog s kolegy i se samotným žákem, názory spolužáků aj. Bylo by krásné, kdyby každý talent, který do školy vejde, z ní vyšel jako talent více rozvinutý. Pro jistotu bude lepší, když bude jako nadaný identifikován i ten žáček, který nadaný není. Každý, který nám proklouzl mezi prsty, mohl učinit epochální objev, podepsat se pod světoznámé umělecké dílo. A proto říkám: Ani jeden talent na zmar!

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Dotazník pro rodiče Datum: 28. 04. 2016 Graf 1: Celkový

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii Obsah Definice nadání Modely nadání Identifikace nadaných Legislativa Nadání v praxi Problémy nadaných Nadání v chemii PT Didaktika anorganické chemie 2 Definice nadání Jev, na nějž se názory průběžně

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE

PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE PSYCHICKÉ VLASTNOSTI SCHOPNOSTI A INTELIGENCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Střední odborná škola a

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí)

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Nadané dítě, nadaný žák Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Kdo jsou nadané děti? Definice nadaného žáka v české literatuře: Žák svými

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni

Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Hodnocení a klasifikace TV na druhém stupni Při hodnocení a následné klasifikaci předmětu tělesná výchova bude brán ohled na individuální možnosti a schopnosti žáků. Zohledněna budou též případná výkonnostní

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI

ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI ROLE ICT VE SPOLEČNOSTI Modely školy budoucnosti listopad 2011 (c) Radek Maca Informační společnost Společnost s vysokou mírou využívání ICT založených na prostředcích výpočetní techniky digitalizace =

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

(lat. socialis = společný)

(lat. socialis = společný) SOCIALIZACE & Sociální učení Socializace (lat. socialis = společný) = proces, během kterého se jedinec začleňuje do společnosti socializace nebývá nikdy ukončena jedná se o vývoj lidské osobnosti lidský

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Základní škola Slušovice. 2. stupeň

Základní škola Slušovice. 2. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 2. stupeň Duben 2 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 8 7 6 4 3 2 1 68 44 7 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01

SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 SOCIÁLNÍ INTERAKCE přednáška P01 Úvod, sociální podstata mezilidského sdělování, sociální percepce Obsah: Organizace výuky, 1.1 Antická rétorika komunikace - interakce, 1.2 Sociální komunikace a interakce,

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. Dodatek k ŠVP č. 1. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice 412 584 468, fax: 412 582 214 e-mail: skola@zs-tgm.cz internet: www.zs-tgm.cz Dodatek k ŠVP č. 1 Školní vzdělávací

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Základní škola Slušovice. 1. stupeň

Základní škola Slušovice. 1. stupeň Základní škola Slušovice Vyhodnocení dotazníků pro rodiče 1. stupeň Duben 29 I. Informovanost Informuje vás škola dostatečně o svých aktivitách? 12 1 8 6 4 2 114 61 6 1 ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE Informuje

Více

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce

proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce Otázka: Sociální komunikace Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Tomáš Novák proces utváření a sdělování významů mezi dvěma a více lidmi základ sociální interakce interpersonální komunikace -

Více

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.

Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika. Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedince podněcuje, podporuje, aktivizuje, dodává mu energii k určité činnosti či chování k sobě i ostatním,

Více

Inteligence, myšlení, kreativita

Inteligence, myšlení, kreativita Inteligence, myšlení, kreativita Inteligence sch. učit se ze zkušeností a přizpůsobovat se svému prostředí sch. učit se ze zkušeností, užívat metakognitivní procesy, které zkvalitňují učení, a přizpůsobovat

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách:

Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Vyhodnocení dotazníku pro rodiče únor 2013 Celkový počet odevzdaných dotazníků.205, tj. 92% z celkového počtu rodičů. Počet odpovědí a jejich procentuální vyjádření v jednotlivých otázkách: Otázka č.1

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenských věd Téma Vývojová psychologie II. Pracovní list Ročník

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

NADANÍ ŽÁCI SE SOUBĚŽNOU SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ Růžena Blažková, Milena Vaňurová

NADANÍ ŽÁCI SE SOUBĚŽNOU SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ Růžena Blažková, Milena Vaňurová NADANÍ ŽÁCI SE SOUBĚŽNOU SPECIFICKOU PORUCHOU UČENÍ Růžena Blažková, Milena Vaňurová Mezi mnoha různými skupinami žáků základní školy vyžaduje zvláštní pozornost učitelů skupina žáků tzv. dvojí výjimečnosti,

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL VE ŠKOLSKÉ PRAXI RNDr. Jaroslav Honza, CSc. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola knihovnických, informačních a sociálních služeb, Brno, Kotlářská

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017

Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209. Program proti šikanování 2016/2017 Základní škola Nový Bydžov Karla IV.209 Program proti šikanování 2016/2017 Program proti šikanování Definice šikany (dle Metodického pokynu ministryně MŠMT k prevenci a řešení šikany škol a školských zařízení,)

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků?

Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výsledky zpětné vazby rodičů (červen 2016) aneb Jak jsme dopadli v očích rodičů našich stávajících žáků? Výstupy z odpovědí na jednotlivé otázky Co nejvíce rodiče na ZŠNČP oceňují Podněty od rodičů Jak

Více

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k

Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice - Dodatek č. 5 k 1. 9. 2016 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní škola T. G. Masaryka

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více