Benediktinský klášter v Opatovicích na Labi Vlastislav Kracík1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Benediktinský klášter v Opatovicích na Labi Vlastislav Kracík1"

Transkript

1 Benediktinský klášter v Opatovicích na Labi Vlastislav Kracík1 Jestliže projíždíme obcí Opatovice nad Labem po silnici, které se říká Hradubická, a když míjíme benzinovou čerpací stanici, pak jen zasvěcení vědí, že naproti, na druhé straně silnice, tam, kde dnes stojí skupina domů se starým mlýnem, stával před dávnými staletími slavný a velkolepý klášter řádu benediktinů. Je to již více jak devět set let, co první český král Vratislav II. položil základní kámen k tomuto klášteru. Jeho vývoj pak trval skoro celá tři a půl staletí, než zanikl v bouřích husitských válek. Jeho význam a sláva postupně narůstaly s tím, jak vzrůstal jeho majetek a bohatství, které se vepsalo do slavné pověsti o Opatovickém pokladu. Smutným důsledkem této báje je však ta skutečnost, že po klášteru nezbylo takřka nic. Ruce chamtivců a poblouz-něných hledačů pokladů přehrabaly půdu klášteřiště několikrát tak, že archeologové sbírali ze země pouze drobky fragmentů. Rozvaliny zdí, které tu zbyly po románských a gotických stavbách, byly zároveň rozebrány na stavební materiál. Bohatství však nemá podobu jen v množství peněz a drahých kamenů. Důležitost a nezastupitelnost kláštera v Opatovicích nad Labem měly v dané době smysl v bohatství jiného charakteru. Takového, který vedl k utváření lidské společnosti na našem území. Klášter utvářel prosperitu zde žijících lidí, přinášel vzdělanost, která je základem všeho, co lidský rod potřebuje k svému rozvoji. Opatovický klášter svou významností překročil hranice našeho regionu, zapsal se nesmazatelným písmem do historie našeho státu. Vůdčí osobnosti kláštera působily v diplomatických službách královského dvora. V prostředí klášterních uměleckých dílen vzniklo mnoho rukopisů a uměleckých předmětů, které jsou v současné době považovány za klenoty mezi českými uměleckými i historickými památkami. Tímto vším je opatovický klášter významný a důležitý z historického hlediska. Je však pravdou, že jeho sláva postupně zapadá, ztrácí se pod příkrovem ubíhajících let. Možná, že se jedná o jev obecný a sou-časná lidská společnost pod tlakem komerce a globální ekonomiky zapomíná na svoji minulost. Proto je potřebné, abychom my všichni, co máme kladný vztah k historii, neustále připomínali slávu zašlých časů, a tím přispěli k tomu, aby byla pozvednuta hrdost člověka nad jeho minulostí. 1 Se souhlasem autora byla tato jeho původní práce graficky přepracována a upravena a opatřena některými barevnými obrázky. 21

2 Založení kláštera Poustka Mikulcova V druhé polovině jedenáctého století byla krajina v okolí dnešních Opatovic nad Labem zcela jiná než v současné době, ve století dvacátém prvním. Nad zdejším krajem panovala řeka Labe. Vše bylo podřízeno jejím rozmarům. Nejen fauna a flóra, ale i člověk zde žijící byli podřízeni tomuto fenoménu zdejšího území. Labe se valilo krajem, kopírovalo zemský reliéf a jeho neregulovaná síla vytvářela několik ramen, která dál v ročních obdobích meandrovala do slepých vyústí, vytvářela jezera a tůně, aby pak po celý rok zanechávala na značné rozloze mokřiny a bažiny. Země v okolí Labe byla porostlá lužním lesem, k východu a severozápadně přecházely luhy a olšiny v boroviny a doubravy. Mapa okolí Opatovic nad Labem s labskými rameny z roku 1764 Řeka přitékala tak jako dnes od severu a mířila svým proudem k jihu, až do oblasti dnešních Pardubic, kde prudce obrací svůj tok na západ, aby dále pokračovala v tomto směru ke Kolínu, kde otáčí svůj tok k severozápadu. Tato část Polabské nížiny vymezená dnešními městy Hradcem Králové, Pardubicemi a Přeloučí je charakterizována 22

3 takzvaným Labským obloukem, který se stává v rámci našeho vyprávění územní dominantou. Raně středověké osídlení v okolí Opatovic nad Labem. Body 1,2,3,4 a 5 jsou místa jednotlivých osad. Bod 7 je místo kostela. Kraj zdejší byl řídce obydlen, jeho správa přicházela ze starodávného slovanského hradiště Hradec, který se vypínal nedaleko nad soutokem Labe a Orlice. Ten v době, jež se zde popisuje, byl jedním z důležitých článků hradské soustavy nově se rodícího přemyslovského státu. Raně středověké osady neměly ještě charakter středověkých obcí, byly to spíše roztroušené samoty, které svou činností, především zemědělskou, nepřinášely pro správce a vládce zdejšího území kýžený nadprodukt a z něho pak možnost dávek. Bylo třeba provést systematická opatření, která by vedla ke změnám v tomto stavu. Raně středověký stát potřeboval posilovat svůj rozvoj. K tomu bylo nutné zvýšit příjmy z postupně se rozšiřující plochy zemědělské půdy. Nastává první vlna kolonizace území se všemi aspekty. To znamená zúrodňování půdy za pomoci zde žijícího obyvatelstva, kterému musely být poskytnuty odpovídající životní podmínky, aby docházelo k populačnímu rozvoji. Tento proces se uplatňuje v rámci ideologie, jejímž nositelem je křes-ťanství. Tato problematika má své obecné schéma, které platilo v tehdejší raně středověké Evropě. Také proto vznikají řeholní řády. Tyto církevní instituce nejvíce vyhovují potřebám 23

4 rozvíjející se společnosti, a to při misijní činnosti v rozvoji křesťanství, křes v kolonizaci území, při šíření vzdělanosti a zavádění ní nových technických metod, při řešení problémů sociálních a zdravotních. Toto vše je předpokladem k zakládání klášterů na našem území. Poustka Mikulcova Někdy v průběhu hu poloviny jedenáctého století se odehrává na území dnešních Opatovic nad Labem událost, která dala základ ke všemu budoucímu. Mikulec, přední velmož panovníka české země, ě, se stává zakladatelem (fundátorem) i dárcem (donátorem) pobočky čky kláštera v Břevnově. V Opatovicích nad Labem vzniká takzvaná poustka neboli cela. Jedná se o jakousi osadu, která má charakter církevně hospodářský. Jejím úkolem je zde vytvořit předpoklady edpoklady pro vznik budoucího kláštera. Opatství svatého Vavřince, založení kláštera Píše se rok 1085 (1086). Vratislav II. je korunován na českého krále. Potomek slavného otce Břetislava, zvaného též český eský Achilles, se stává králem, nikoliv však dědičně,, ale pouze pro svou osobu. Své vladařské schopnosti dokazuje mimo jiné i budováním českého českého státu v kolonizaci dalších území. Zřejmě ještě v roce své korunovace zakládá v Opatovicích nad Labem na místě poustky Mikulcovy klášter mužského řádu benediktinů. 24

5 Založení kláštera v Opatovicích nad Labem Opatství kláštera bylo založeno jako opatství sv. Vavřince podle vysvěcení hlavního oltáře kostela. Bylo zcela nezávislé na klášteru v Břevnově a podléhalo pouze svému zakladateli, tj. panovníkovi českého státu. O podobě kláštera při jeho založení nevíme téměř nic. Jistě se však rozkládal na území dnešního katastru obce Opatovice nad Labem. V současné době jsou předmětné parcely převážně v držení soukromých vlastníků. Jedná se o území, které je přímo v místě anebo poblíž bývalého Morávkova mlýna. Klášter měl charakter vodní pevnosti, dá se říci, že se rozkládal na ostrově. Byl obklopen protékajícími labskými rameny, mokřinami, ochrannou zdí nebo palisádou. Převážná většina vystavěných objektů byla dřevěná, kostel byl možná kamenný. Při založení byl klášteru věnován značný nemovitý majetek. Jednalo se o nabytí celých vesnic, jednotlivých popluží (polí) nebo výnosů z daní a cel. Jmenovitě se jednalo o obec Opatovice nad Labem, Osice, Osiky (Osičky), Vysoká, Břehy, Přelouč, Mokošín, ves Opatovici u Mokošína (dnes již neexistuje), Soprč (Sopřeč), Lodín, ves Hlína na Chrudimsku, Platenice u Holic, Daletičín (Dalečín) a Opatovice (Újezd u Černé Hory) na Brněnsku. Dále byla klášteru darována pole popluží u obcí Neděliště, Dolan, Vraclavi, Plačic a Libišan. Dalším darem jsou újezdy (zalesněné oblasti) samozřejmě v okolí Opatovic nad Labem a Přelouče, v okolí Soprče, 25

6 dále újezd Olešnice na Brněnsku. K nemovitému majetku byly přidány potom důchody a poplatky z trhů a cel. Důchody se týkaly hlavně měst a obcí na Moravě. Katastr Opatovic nad Labem s vyznačením klášteřiště Zakládací listina kláštera v Opatovicích nad Labem Zakládací listina opatovického kláštera je přepisem originálu. Jedná se o takzvané falzum, které bylo vyhotoveno někdy v polovině 12. století. Dle této listiny bylo opatství založeno v roce Tento časový údaj je však v rozporu s uvedeným královským titulem Vratislava 26

7 Mapa s vyznačením majetku kláštera při jeho založení II. protože ten byl korunován až v roce 1085 (1086). Nevíme, jaké je jediné pravdivé vysvětlení tohoto časového anachronizmu. Pouze je nám známo několik verzí, které do tohoto rozporu vnáší trochu světla. Nej-pravděpodobnější se jeví vysvětlení, že pisatel falza měl úmysl změnit některá fakta oproti originálu, a proto vlastně dochází k tomuto přepisu. Je možné, že potom údaj o letopočtu nebo titulu, a to buď jeden nebo druhý, je chybou - ať záměrnou nebo neúmyslnou. K tomuto se nabízí vyložená spekulace, která souvisí s událostí popsanou v následujících kapitolách. V roce 1149, tedy v době blízké napsání 27

8 falza, přicházejí do kláštera v Opatovicích nad Labem benediktini z Moravy, z kláštera v Hradišti u Olomouce. Důvodem bylo jejich vyhnání, protože do jejich domovského kláštera byli přivedeni olomouckým biskupem mniši řádu premonstrátů. Řeholníci z Moravy, kteří nacházejí útulek v Opatovicích, samozřejmě přichází o značný majetek. Spekulace, která se logicky na-bízí, je v tom, že Moravané dávají impulz k napsání falza tak, že určitá část darů při založení kláštera v Opatovicích nad Labem byla oproti originálu vepsána do falza dodatečně s tím, že se jednalo o majetek, který byl ve vlastnictví moravského kláštera. Důkazem případného sporu o nabytí majetku je pak dřívější letopočet jeho nabytí. V Opatovicích nad Labem tedy v roce 1073, v Hradišti u Olomouce v roce Tento letopočet je rokem založení kláštera na Moravě. Uvedená spekulace tedy spíše ukazuje k roku Z důvodů královské korunovace nelze diskutovat o období dřívějším. Uvažovaný letopočet 1086 je prokázán úmrtím Oty Olomouckého v roce Tento bratr krále Vratislava II. je totiž zapsán jako svědek při založení kláštera. Jiným tvrzením, které elegantně prokazuje oba dva letopočty, je názor o tom, že před opatstvím založeným v roce 1086, které bylo latinské svatovavřinecké, existovalo opatství, jež bylo založeno v roce 1073 a vyznávalo slovanskou liturgii, jakási obdoba kláštera Sázavského. Tuto domněnku podporuje osoba záhadného opata Bolerada, který je uveden v zakládací listině jako jeden z dárců. Pisatel přepisu zakládací listiny pak z určitých důvodů spojil obě založení v jedno. Založení kláštera v Opatovicích nad Labem je tedy do jisté míry neurčité. Významní historici se na základě informací z dostupných pramenů spíše přiklánějí k roku Tento údaj se tedy užívá jako oficiální letopočet založení kláštera. Léta od vtělení Páně 1073 v úctě k Svaté a Nerozdílné Trojici já Vratislav, král český, oznamuji všem, že poustku svého předního služebníka, totiž Mikulce, ležící v hradeckém kraji a podléhající řádovou poslušností břevnovskému klášteru, od nynějška prohlašuji a za prohlášenou potvrzuji jako samostatnou a jako opatskou; toto pak opatství povýšené do úcty, jaká prelátům přísluší, svému kaplanu Ondřeji, mnichu, který složil sliby a který byl vychován v dokonalé znalosti řádového života a který vyniká předobrými mravy, připisuji a do ma-jetku i k řízení dávám svým nezrušitelným a neporušitelným rozhodnutím, aby jak on sám, tak i jeho nástupci nepodléhali ani opatu ani převoru ani jiné osobě z jmenovaného (tj. břevnovského klášter) a nýbrž jen mně a mým nástupcům, a aby byli také zavázáni poslušností svému biskupu podle ustanovení kanonického práva. Poněvadž však si 28

9 rozvažuji, že vše na tomto světě podléhá změnám nám a p přerozmanitě v jiné podoby přechází, echází, svým svatosvatým právem odevzdávám tyto statky a Zakládací listina kláštera v Opatovicích nad Labem důchody do majetku řečenému enému už klášteru svatého Vav Vavřince (tj.opatovickému), jak mi to vnuká boží milost, pro bezpečnost bezpe svou i stálost svého království a na odpuštění svých hříchů íchů a pro věčný klid svých rodičů a předchůdců. Činím iním tak za radostného souhlasu svých 29

10 bratří, totiž pana biskupa Jaromíra, Otty a Konráda i všech velmožů českých, kteří jsou přítomni a společně to schvalují, aby uvedené zboží žádný klerik ani laik nechtěl uchvátit k vlastnímu prospěchu, ale aby je společně drželo ono společenství stále tam v boží službě zůstávajíc a aby z majetku toho společně žilo. Statky pak jsou tyto: ves Osice s lidmi tam službou vázanými i na vinici, také dva vinaře jménem Žába a Raten, a jejich potomky jsem klášteru připsal. Je také nutno si uvědomit, že ten, který by třeba jsa svobodný se uvázal v držení oněch jmenovaných statků v Opatovicích a Osicích, o nichž už byla řeč, nechť je vázán podobným nevolnictvím, ale bude osvobozen od daní králi, avšak zavázán k nevolnickým pracím. Také další ves, Osiky, se všemi tamními obyvateli, také ves jménem Vysoká, i ves Břehy a řeku, která obtéká tam les a chmelnici, jež je kolem Labištěte, také ves Přelouč s obyvatelstvem a chmelnici i polnosti téhle vsi po celé jejich rozloze, kam až se táhnou; ves Mokošín s obyvateli, také ves mezi Mokošínem a Příluky nazvanou Opatovici, také Soprč a okolní lesy, také ves Hlínu, která zove Kostelní. Z Přelouče okolní lesy vedle téže vsi až k řece Rokytce a až k lesu Vrbatovu a Zdislavou. Ve vsi Neděliště a ve vsi Dolany také troje popluží. Vesnice na Brněnsku na Moravě k ubytování a výživě bratří, již jsou vysíláni k vybírání poplatků z trhů. Hranice pak této vsi jsou od potoka Ljuby k borovnici, od borovnice pak až k veřejné cestě, od veřejné cesty až k po-zemkům téže vsi. Daletičín také na Brněnsku a újezd Olešnice, který ohraničují bílé kameny a z jedné strany řeka Svratka a z druhé Svitava. Hranice pak tohoto právě lesa jsou tam, kde les končí a vede cesta do Čech. Tyto pak důchody patří jmenovanému klášteru: ve všech obcích na Moravě devátý trh a po devíti týdnech k shromažďování nebo sbírání ostatních důchodů, totiž v Olomouci, Přerově, Břeclavi, Brně, na Ivani, Strachotíně, na Pavlově poplatek z mostu, ale nikoli z trhu, ve Znojmě trh a poplatek z mostu vždy de-sátého týdne, na Hradci podobně, v Rokytně toliko poplatky z trhu, ve Stra-choticích poplatek z cesty, na Oslavě jedenáctý týden; uděluji opatovi povolení, aby si v něm vybíral poplatky týmž způsobem z mostu, jak si vybírá kníže a biskup. Tyto tedy dary, které jsem snesl svému klášteru, ať zachovávají nynější i bu-doucí a nikdy ať jim není konec. Řečený už Mikulec pak daroval pozemek v rozloze jednoho jitra na Vraclavi, Tezlin, představený hradecký, pozemek i jitra v Plačicích. Opat Bolerad daroval témuž chrámu pole u Libišan, můj kaplan Geco obec Platinice. Já pak přidávám vodu Trstenickou od Roztok až k Prachovicům. Témuž chrámu daroval můj dvořan Šebor ves Lodín. Jestliže by někdo z knížat, mých nástupců, nebo jestliže by jakákoliv jiná osoba se stavěla na odpor v cestu mým ustanovením a 30

11 darům, nebo je učinila neplatnými, ten nechť na sebe uvalí hněv všemohoucího Boha a nechť jeho hanebnosti nezůstanou nepotrestány. Já Jaromír, z milosti Boží šestý biskup posvátné pražské diecéze, připojuji k tomuto daru kletbu, aby na příště každý, ať kníže, ať biskup, ať jakákoli poddaná osoba shora řečeného přeslavného krále Vratislava a jeho velmožů, kdo by tohoto posvátného opatření nebo nějaká ustanovení zrušil a tak darování mařil, takový, kdo by mařil ustanovení církve, ať je proklet a v den soudu ať nespatří tvář Hospodinovu, ale ať spolu s Jidášem i s Herodem, se všemi odsouzenými a zavrženými, spolu s ďáblem a s jeho anděly nechť sestoupí do pe-kel k věčnému svému trápení. Zakládací listina kláštera v Opatovicích nad Labem, a sice originál takzvaného falza, je deponována v Linci v Hornorakouském zemském archivu v Panovnickém fondu pod číslem jedna. Do Lince byl převezen s archivem knížat Kinských. Jediná reprodukce-faksimile na našem území je uložena v oddělení archivního studia na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Rozměr originálu je 36 cm x 34 cm a je opatřen pečetí Vratislava II. Řehole benediktinů v českých zemích Základní kámen západokřesťanského mnišství položil sv. Benedikt z Nursie v 6 století našeho letopočtu sepsáním řehole - zákoníku, dle kterého byla určena mimo jiné všechna pravidla života v klášteře. Klášter je uzavřená komunita mnichů, kteří si jsou sobě rovni a žijí dle hesla Modli se a pracuj!. Ze svého středu si volí představeného opata, který se stává neomezeným vládcem, ale i otcem a pastýřem celého společenství. Po složení slibu dle zákonů řehole, kterému předchází dobrovolné rozhodnutí, se jedinec zříká světského života včetně veškerého soukromého majetku. Pracuje jen ve prospěch kláštera, celý život až do své smrti se řídí řeholními pravidly. Vrchním oděvem mnichů benediktinů byl splývavý šat hábit se širokými rukávy a kapucí, vše černé barvy. Řehole benediktinů je od sklonku 10. století až do poloviny 12. století jediným řádem působícím na našem území. Po tomto období přichází další řády, jako jsou cisterciáci, premonstráti a jiné. Prvním benediktinským mužským klášterem v zemích českých se stává v roce 992 až 993 klášter v Praze Břevnově. Zakladateli jsou český kníže Boleslav II. a biskup Vojtěch Slavníkovec, později po své mučednické smrti a svatořečení zvaný sv. Vojtěch. 31

12 První řeholníci přicházejí do Břevnova na popud Vojtěcha z kláštera v Aventinu v Římě. Úmyslem zakladatelů bylo vytvořit z tohoto kláštera instituci, z níž by vycházeli řeholní bratři benediktini, kteří by dále působili v Čechách a na Moravě v nově založených klášterech. Dle tohoto scénáře k tomu dochází také v Opatovicích nad Labem. Po svém vzniku je osazen tento konvent mnichy z Břevnova. Je to čtvrtý mužský klášter, který se zrodil v Čechách a začíná plnit svůj nezastupitelný úkol. Jako druhé opatství je ustanoveno opatství v Ostrově u Davle v roce Svatý Benedikt 999. Řeholníci sem však přichází z Bavorska z kláštera v Niederaltaichu. Třetím klášterem benediktinů se stává klášter v Sázavě, kde vzniká opatství s benediktinskou řeholí v roce Jeho zakladatelem je kníže Oldřich s poustevníkem Prokopem, později po svatořečení zvaným sv. Prokop. Do roku 1096 s jedním časovým přerušením se zde na Sázavě konají bohoslužby v jazyce staroslověnském. To znamená, že benediktini z Břevnova sem přichází až po roce II. Vývoj kláštera Léta 1086 až 1146 Začínají se psát dějiny kláštera v Opatovicích nad řekou Labem, církevní instituce, která byla založena jako klášter mužského řádu benediktinů a zůstala jím po celou dobu svého trvání. Prvým představeným byl ustanoven při založení opat Ondřej, kaplan krále Vratislava 32

13 II., který byl vychován v dokonalé znalosti řádového života. Tento opat umírá v roce 1107 a na jeho místo nastupuje opat Sulislav, dle jména z rodu Sulislavců ze západních Čech. Dlouhých dvacet let stál v čele kláštera, až do své smrti v roce V příštím roce byl zvolen za opata Blažej, který trval ve svém úřadě do roku Uplynulá první léta byla časem poklidným v životě opatovických benediktinů, nevíme nic o žádných událostech, které by narušily tento příznivý vývoj. Obecně je známo, že v těchto letech byla v českých zemích porušována platnost celibátu. O tomto svědčí i návštěva papežova legáta v Čechách a na Moravě. V roce 1092 v lednu umírá na následky zranění po pádu z koně zakladatel kláštera Vratislav II. Krypta kláštera v Břevnově Půdorys kláštera Ostrov u Davle 33

14 Půdorys kláštera v Sázavě Léta 1148 až opat Mysloch Za působení opata Myslocha v letech 1148 až 1163 se staly ve vývoji kláštera významné události. K těm nejdůležitějším patří výstavba nových klášterních budov. Opat Mysloch byl duch ušlechtilý, moudrý rádce, nesnášející nespravedlnost a věrný ve službě Boží. Byl velkým příznivcem reformních snah v církvi. Své postoje si utvrdil při dalekém putování do Francie, kde navštívil klášter benediktinů v Cluny; do Čech přivezl clunyjský liber constitutionum. Tento klášter se stal významným opěrným bodem v rámci celého západního křesťanstva. Z těchto míst se šířila takzvaná clunyjská reforma řeholních řádů. Ve čtvrtém roce (1152) svého působení ve funkci opata Mysloch prosadil výstavbu nového kostela a dalších budov klášterních, vše v románském stavebním slohu. Zcela jistě při tomto budování byly prosazeny změny v daných schématech benediktinského řádu, které vycházely z clunyjské reformy. Staré a již jistě nevyhovující příbytky byly strženy a na jejich místě vyrostly kamenné budovy, které odpovídaly důstojnosti rozrůstajícího se konventu (řádové osazenstvo jednoho 34

15 kláštera) opatovických benediktinů.. Tehdejší Opatovice nad Labem získaly novou dominantu, nad krajem vyrostla trojlodní románská bazilika (klášterní kostel). Hlavním oltářem sv. Vavřince byla obrácena k východu a směrem na západ rozrážely prostor dvě vysoké štíhlé věže v se zvonicemi. Řez románského chrámu v Cluny Zidealizovaná podoba kláštera v Opatovicích nad Labem ve 2.polovině 12.století 35

16 Mapa pouti opata Myslocha do Cluny 36

17 Svatý Vavřinec Životní prostory řeholních bratříí odpovídaly jejich vvětšímu pohodlí. V rámci klauzury (obydlí členů konventu), která přiléhala řiléhala k jižnímu boku 37

18 baziliky a která společně s ambitem (křížová chodba) obepínala rajskou zahradu, byla nově, dle clunyjské reformy, vystavěna kapitulní síň (prostor pro slavnostní shromáždění řeholníků), dále společná jídelna (refektář), společná ložnice mnichů (dormitář) a jiné prostory vytvářející zázemí pro život v konventu. Schéma kláštera benediktinů V prostorách klášterních ohradních zdí byly postaveny zčásti nebo přestavěny další objekty, které byly potřebné pro správnou funkci kláštera. Jednalo se o školu a špitál a dále pak o provozy, které vytvářely nezbytné zázemí. Na rozlehlém klášterním dvoře stály asi 38

19 zřejmě již dře-věné objekty pro hospodářská zvířata, seníky a sýpky, ohrady, dílny a mlýn. Opatu Myslochovi se splnil dávný sen. Dočkal se po 11 dlouhých letech dokončení velkolepé výstavby. Již velice stár v roce 1163 se zúčastnil na den sv. Vavřince slavnostního vysvěcení opatského chrámu. Církevní obřad za přítomnosti českého krále Vladislava II. provedl sám biskup český Daniel. Opat Mysloch zemřel v měsíci říjnu roku Skončila se tak pouť jednoho z prvních velikánů opatovických benediktinů. Mysloch před klášterem v Cluny v Burgundsku (dnešní Francie) Na závěr této kapitoly je nutné zmínit jednu důležitou událost, která ovlivnila běh věcí za působení opata Myslocha. V roce 1149 z benediktinského kláštera Hradiště u Olomouce museli odejít řeholní bratři. Uvolnili tím místo ve svém konventu modernějšímu řádu premonstrátů. Tato událost nastala v důsledku působení olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Část hradišťského konventu nachází nový domov právě v Opatovicích nad Labem. Je zřejmé, že oba kláštery měly spolu v minulosti těsné vazby. Příchod benediktinů z Moravy jistě ovlivnil mnohé v životě kláštera opatovického. Byl impulzem k přestavbě kláštera, protože konvent rozšířil své řady. Navíc hradišťští mniši byli zvyklí na pohodlnější příbytky ze staré domoviny. Moravský klášter, který byl založen v roce 1078 bratrem Vratislava II. Otou Olomouckým, byl též románsky přestavěn, a to již dříve, v letech čtyřicátých. Je jisté, 39

20 že mnohé při stavbě v Opatovicích nad Labem bylo přejato ze zkušeností stavby v Hradišti. Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, dalším možným činem (tato zmínka je spekulací) mnichů z Moravy po příchodu do Čech byl impulz k vypracování přepisu (falza) zakládací listiny kláštera v Opatovicích nad Labem. Nejdůležitější událostí příchodu moravských řeholníků je přinesení Análů hradišťských, které byly dále dopisovány v Opatovicích nad Labem a získaly tím svůj nový titul, který známe pod názvem Anály hradišťskoopatovické. Jedná se o dílo, které je považováno mezi odborníky za historický klenot našich dějin. Bez tohoto kodexu by bylo mnohé z historie kláštera v Opatovicích nad Labem utajeno. Léta 1164 až 1200 (druhá polovina 12. století) V tomto období neznáme posloupnost jednotlivých opatů. Není nám znám ani jejich počet ani jejich jména. Nevíme ani nic o podstatných událostech, které proběhly v tomto období v životě kláštera. Léta 1201 až 1250 (první polovina 13. století) Ani v těchto letech neznáme posloupnost opatů. Víme jen s určitostí, že v letech 1227 až 1229 působil ve funkci opata Konrád a v letech 1239 až 1242 opat Ondřej II. Na události je toto období již bohatší. Opatovický konvent byl institucí, která měla důležité postavení v tehdejší církevní, ale i státní struktuře. O úzké vazbě řeholníků k panujícímu rodu svědčí velice významná smutná událost, která se v roce 1227 v Opatovicích nad Labem konala. Do hrobky v opatovickém chrámu byl pochován syn českého krále Přemysla Otakara I. Vladislav, markrabí moravský. Zemřel mlád ve věku 20 let. Zřejmě nemoc v posledních letech života ho donutila žít v ústraní kláštera v Opatovicích, kde jeho životní pouť skončila. Konec 20. let 13. století je významný značným rozšířením majetku. Jedná se o takzvané druhé darování v roce Opatovický klášter zvětšil svá nemovitá panství jistě i v té souvislosti, jak již bylo zmíněno. A sice v nezastupitelnosti kláštera a v jeho úzkých vazbách s Přemyslovci. Ještě před rokem 1229 získali benediktini ves Černožice a Ma-teřov (Starý Mateřov). Hlavně však v roce 1229 se naplnil Labský oblouk zbožím, které klášteru daroval jednak sám král, jednak i členové jeho družiny. Některé vesnice či popluží získali řeholníci koupí či výměnou. Majetek se tedy rozšířil v újezdu přeloučském o Mělice, Hlavečník, Lohenice a Veselé u Barchova, dále o Polisy (Polizy) u Osic, v újezdu opatovickém o Březhrad, Vlčkovice a Dřiteč. Dále pak Stěžery, které byly přikoupeny, a Dolany, které benediktini získali výměnou. Na jih ke Chru-dimi získal klášter Stolany, Slavkovice a Mezilesice. 40

21 Medlešice). Koupí přibyla ves Platenice (Platěnice) u Holic s Lhotou (Platěnsko). Obec Pla-tenice byla do majetku získána již podruhé, poprvé se tomu tak stalo v roce Dalším darem, který byl získán do majetku kláštera, byla část obce Chruppi (Krupá u Bezdězu) a ves Černojedy, která je dnes již zaniklá a neví se, kde byla položena. V tomto směru severozápadním patřila opatovickému klášteru i část obce Jizerní Vtelno u Mladé Bole-slavi. Při velkém darování v roce 1229 udělil Přemysl Otakar I. opatovickému klášteru potvrzení již dříve nabytého majetku a výsad, které klášter získal v minulých obdobích. K tomuto přibylo rozšíření i získání nových privilegií. Další poddaní byli zbaveni platů a břemen zemských, byli vyňati ze soudů kastelánů hradeckých a podřízeni jen soudu královskému podle rozhodnutí opatského. Klášter se tak stává neomezeným vládcem na svém území. Podléhá v celém rozsahu jen panovníku Království českého. Jeho povinností je platit daně pouze do komory královské. Život opatovických řeholníků tak plynul do poloviny 13. století, léta ubíhala. Pracovitostí a odříkáním mnichů a jejich rozumným přístupem při správě majetku, při jeho zvelebování a rozšiřování stoupá význam a důležitost opatovického kláštera. Opatovický konvent se stává jedním z nejdůležitějších subjektů, které určují běh událostí ve východočeském regionu. Jeho ambice stoupají a nabývají rozměrů, jež vytvářejí předpoklady pro příchod ještě významnějších událostí. Prameny, z kterých lze čerpat pro období druhé poloviny 13. století, nám opět neumožňují popsat nepřetržitou posloupnost opatů a je-jich dobu trvání ve funkci. Pouze je možné uvést za toto půlstoletí existenci opatů Bohumila v roce 1271 a Časty v roce Někteří autoři ještě uvádějí jméno opata Zdislava ze Zvířetic, a to k roku Jemu se od těchto pisatelů přiznává významné rozšíření klášterní knihovny. Ve druhé polovině 13. století opatovický klášter rozvíjel nadále svoji prosperitu, stoupala jeho moc, rozmnožoval se jeho majetek. Důkazem takovéhoto vývoje je zakládání jednotlivých proboštství. Proboštství je pobočka domovského kláštera, která je jemu podřízena. Malá komunita mnichů z proboštství je součástí konventu hlavního, který pobočku založil. Jedním z hlavních úkolů těchto malých klášterů byl úkol kolonizační a misijní v odlehlých oblastech. Donátory bývají majitelé půdy, králové či knížata. Prvním proboštstvím, které vzešlo z Opatovic nad Labem, byla oblast Křesoboru (Grussau) ve Slezsku. Mniši sem byli povoláni slezským knížetem Jindřichem za působení opata Ondřeje II. ještě před rokem Rozkvět tohoto proboštství měl být završen založením samostatného kláštera. Tato myšlenka se objevuje již v roce Nakonec přičiněním slezských knížat byla instituce kláštera svěřena 41

22 Pohřeb Vladislava nad Labem, markraběte moravského,v roce 1227 Opatovicích.v 42

23 řeholi cisterciácké, poté, co opat Časta v roce 1289 prodal Křesobor za 240 hřiven stříbra. Druhé proboštství, které opatovičtí řeholníci získali, byl malý klášterec v oblasti Vrchlabí se středem zřejmě v dnešní Klášterské Lhotě, doložený jistě v roce 1270, v té době však jen jako poustka, nikoli proboštství. Mateřský klášter držel oblast u Vrchlabí až do svého zániku v roce Jako třetí proboštství získal opatovický konvent do svého majetku oblast slezského Wahlstatu. Sem byli povolání opatovičtí řeholníci již v letech 1241 až 1243, a sice kněžnou Hedvikou, matkou slezského knížete Jindřicha II. I toto proboštství vlastnil konvent benediktinů až do svého zániku. Mapa získaného majetku při takzvaném druhém darování v roce 1229

24 Oblasti nových proboštství 1- Křesobor, 2 - Vrchlabí ( Klášterská Lhota ),3 - Wahlstatt Politické názory mnichů v době,, která se popisuje, jsou nám neznámé. Hlavně období po bitvě na Moravském poli v roce 1278, po které nastává správa Oty Braniborského, a následně ě 80. léta 13. sto-letí jsou složitým časovým úsekem v če eské ské historii. Můžeme Mů se pouze domnívat, že opatovičtí řeholníci stáli na straně Záviše z Falkenštejna, který v té době vládl v Čechách za nedospělého krále Václava II. Proti této vládě se postavila značná část české eské šlechty. O postoji mnich mnichů v tomto sporu lze spekulovat podle události z roku Záviš z Falkenštejna nalezl ochranu a útulek za klášterní zdí v Opatovicích nad Labem, když byl pronásledován Haimanem z Lichtenburku při p své cestě na Moravu a dále do Uher. V druhé polovině 13. století byl zřejmě klášter goticky p přestavěn. Nasvědčují tomu nálezy fragmentů z klášteřiště,, které p představují raně gotický sloh. Přestavba jistě nezahrnovala celý objekt kláštera. Nejspíše se z počátku jednalo o přestavění ní románské trojlodní baziliky na gotický chrám. V takovémto případě byla stržena střecha echa a krovy, zdi bo bočních lodí byly zesíleny a zpevněny, ny, aby mohly nést celou st střechu, vyrostly do výše a okrášlily svoji podobu štíhlými, vysokými gotickými okny. Nad prostornou lodí byl zaklenut strop z gotických oblouků. oblouků Léta 1300 až 1348 ( opat Hroznata z Lipoltic ) V prvním desetiletí 14. století je Království českém tragicky poznamenáno vymřením Přemyslovců po meči.i. Zavražd Zavražděním Václava

25 Gotická přestavba románské baziliky v Opatovicích nad Labem ve druhé polovině 13. století 45

26 III. v Olomouci v roce 1306 se končí vláda dynastie, jejíž kořeny sahají k legendami opředenému zakladateli rodu Přemyslu Oráči a kněžně Libuši. Vlády v království se ujímají postupně Rudolf Habsburský a po je-ho smrti Jindřich Korutanský. Ten následně bojuje s Habsburky o české země. Nastává období zmatků, nepokojů a bezvládí. Tím vším trpí vývoj a dobré poměry v království. Opatovičtí benediktini jsou též zpomaleni ve svém rozvoji. Neklid a chudoba dopadají především na poddané. Přímé konfrontaci s těmito poměry je klášter vystaven v roce 1307, kdy se u Opatovic nad Labem položilo vojsko Albrechta Habsburského. Upevňovalo zde pozici Hradce Králové, který patřil jako věnné město Elišce Rejčce, královně vdově po Rudolfu Habsburském. V těchto letech vládl konventu zřejmě opat Konrád II., který je zmiňován v roce 1303, kdy žádá českého krále Václava II. o potvrzení klášterních výsad. Znak města Přelouče ve zlatém poli černý svatovavřinecký rošt, který okem směřuje k spodní hraně štítu Druhá polovina 13. století je v českých zemích významná zakládáním a vznikem městských středověkých aglomerací. Děje se tak z popudu českého krále Přemysla Otakara II. Tento panovník v roce 1261 uděluje jednomu z hlavních středisek panství benediktinů z Opatovic nad Labem Přelouči právo užívat titulu města. V letech nadcházejících nastává působení dalšího z významných opatů, a sice Hroznaty z Lipoltic. Přichází vůdce, který opět po těžkých dobách pozvedl význam a hospodářství kláštera v Opatovicích nad Labem. Nevíme, v kterém roce byl zvolen do čela konventu. Pouze máme zprávy o tom, že jeho zvolení se událo za značného přispění biskupa Jana z Dražic. Tento představitel církve v Království českém zrušil volbu představeného kláštera, který byl zvolen po odstoupení opata, jehož jmé-no bylo Arnestus nebo snad Arnoldus, a dosadil na jeho místo Hroznatu z Lipoltic. Ten pocházel z vladyckého rodu z tvrze v Lipolticích, z obce, která se nachází nedaleko Přelouče. 46

27 Zkušenosti při řízení ízení církevní instituce sbíral Hroznata ve funkci probošta, nevíme však, v kterém to bylo proboštství. Je možné, že stál v čele konventu již před rokem V tomto roce přízeň příze klimatu a další okolnosti přinesly neobyčejnou ejnou úrodu. Byly proto u učiněny kroky, jež vedly k úlevám v životě poddaných, kteříí velice trp trpěli v dobách předchozích. Hroznata se přičinil o snížení některých ěkterých dávek, kromě dávek královských. Opat Hroznata z Lipoltic byl dobrý hospodář, ř, svou šetrností a rozumným přístupem při správě majetku rozmnožil klášterní jm jmění. Mohl začít rozšiřovat nemovitý majetek. V roce 1339 kupuje ves Ždánice, dnes Staré Ždánice, od Vaňka ka ze Ždánic za 65 kop groš grošů. K dalšímu rozšiřování ování majetku docházelo kolonizací újezdů, újezd které patřily benediktinům. Ti vysušovali a zúrodňovali půdu du pro zakládání polí. P Při těchto nově vzniklých polích zakládali usedlosti, které se v dalších generacích za podpory klášterní rozrůstaly, a vytvářely tak předpokl p ady ke zrodu středověkých obcí. Pole Klest na katastru Pohřebačky 47

28 Je jisté, že tímto způsobem vznikla i obec Pohřebačka, o které je doložena první písemná zmínka až v roce Uvedenou myšlenku podporuje skutečnost, že tato obec, ležící v bezprostřední blízkosti Opatovic nad Labem, nebyla nikdy předmětem koupě, daru ani výměny, zcela jistě byla tedy založena benediktiny z Opatovic nad Labem. Její vznik a počáteční rozvoj můžeme položit právě do období vlády Hroznaty z Lipoltic. Víme ze starých kronik, že na dnešním katastru Pohřebačky existovalo již koncem 13. století pole Klest. Tento název vychází jistě ze slova klestit, to znamená zbavovat půdu křovin a připravovat ji tak pro založení pole. Území této lokality je položeno v západní části katastru obce a je ohraničeno vrstevnicí 227 m. n. m. Přes toto pole nebo kolem něho vedla vozová cesta do Libišan. V souvislosti s údaji o Klesti a vozové cestě se o existenci Pohřebačky nepíše. Z toho vyplývá, že obec koncem 13. století ještě neexistovala. Vzhledem k tomu, že v listině Zikmunda Lucemburského z roku 1436 se Pohřebačka uvádí jako vesnice s poplužním dvorem, je však možné uvažovat o poměrně dlouhém vývoji této obce, protože k vytvoření vesnického centra s poplužním dvorem a dalšími usedlostmi je zapotřebí posloupnosti několika generací. Tento časový úsek můžeme odhadnout na 100 let. Názvy, které získávaly nově založené vesnice, byly odvozovány jednak od místních pojmenování daných lokalit, jednak podle jiných souvisejících skutečností. V případě Pohřebačky byl název vytvořen podle jména první usedlosti, kterou obýval se svou rodinou člověk, jenž se zabýval pohřbíváním, zřejmě ve službách kláštera. Vzdálenější lokalita od centra kláštera je dána charakterem povolání usedlíka. Zdejší místo neslo název usedlost pohřebačova. Po dalším osídlení a rozšíření této lokality byl název první usedlosti přenesen na pojmenování nově se rodící středověké obce. Přípona ka vznikla z důvodů zkrácení, a tedy zjednodušení slova. Tento vývoj ve vytváření názvů obcí je doložen i v dalších lokalitách, například v případě dvorců v okolí Prahy. Osobnost opata Hroznaty z Lipoltic dosáhla svého významu až u papežské kurie. V roce 1339 byl papežem pověřen vyšetřováním sporů v klášterech na Strahově a v Litomyšli. Dále v roce 1346 byl jmenován ochráncem cisterciáckého kláštera kamenického v diecézi vratislavské na dobu tří let. Téhož roku se mu od papeže dostalo vyznamenání v podobě možnosti se označit vyššími odznaky důstojnosti při slavnostních mších, a sice mitrou, prstenem, berlou pastýřskou a sandály. Opat Hroznata z Lipoltic dbal o duchovní vyspělost konventu, rozšířil a povznesl školní výuku v klášteře samotném. Dbal o to, aby nadaní novicové z této školy byli posíláni na další studia, aby pak vzděláním, které ve světě získali, pomohli povznést význam kláštera. Jeho 48

29 prozíravost a velikost této myšlenky m u daly za pravdu v osobě opata Neplacha. Hroznata z Lipoltic zemřel 22. února 1348, když před p svým skonem požádal papeže o udělení úplného rozhřešení. ešení. Dále podal i rezignaci na svou funkci s přáním áním o svém nástupci, za něhož n určil bratra Neplacha. Odešla další velká osobnost opatovického kláštera, která zanechala za sebou velké dílo a vytvořila ila základ pro p příchod nejvýznamnějšího z opatů - Neplacha. Založení Pohřebačky Léta 1348 až 1371 ( opat Neplach ) V Království českém eském vládne již od roku 1310 dynastie Lucemburků. Lucemburk V pořadí druhý panovník Karel IV., v jehož žilách koluje polovina přemyslovské krve po matce Elišce Přemyslovn emyslovně, představuje nevýznamnějšího panovníka českých zemí ve středov ředověku. Po dosažení císařské koruny se stává též nejmocnějším jším vládcem ve st střední Evropě. Země Koruny české v této době hrají vedoucí úlohu v tomto regionu a podílí se tím na utváření ení celé tehdejší Evropy. Karel IV. je znám svým těsným vztahem k církvi, která dosahuje za jeho panování velkého rozkvětu, bohatství a moci. Neplach se narodil 24. února 1322 jako syn Pavla z Hoříněvsi. Dne 12. března 1327 byl přijat do školy v opatovickém klášteře. klášte V roce 1332 je přijat opatem Hroznatou z Lipoltic do benediktinské řehole ř a o dva 49

30 roky později skládá do rukou opata Hroznaty řeholní slib. V roce 1339 odchází na vysoké učení do Bologne. V roce 1347 působí ůsobí u kurie papežské v Avignonu, kde ho zastihla zpráva o smrti opata Hroznaty z Lipoltic. Zde byl také ustanoven papežem do funkce opata v klášteře opatovickém. Opat Neplach byl člověk velkého ducha a vzdělání. lání. Získal si p přízeň císaře e Karla IV. a stal se mnohokrát vyslancem tohoto panovníka ve vě v cech Království českého i ve věcech Svaté říše římské. ímské. Byl to dobrý hospodář, dbal nadále o majetek kláštera i když v těchto chto záležitostech se výrazně nelišil od ostatních dobrých správců opatovického majetku. Rozmach a význam kláštera byly zajisté jeho zásluha, i když mnohé z těchto skutečností ností bylo neseno dobou, to jest, jak již bylo napsáno, velkým rozmachem církevních institucí. Opat Neplach hodně odn času strávil mimo klášter na cestách. V těchto chto dobách byl zastupován bratrem Martinem, který zřejmě působil sobil ve funkci př převorské. Nejvýznamnějším dílem opata Neplacha byla jeho činnost innost kroniká kronikářská. Tímto svým počínáním zanechal pro časy asy budoucí nesmazatelné poselství své doby. Od krále Karla IV. dostal klášter v roce 1348 podací právo v Kantu a Fürstenau ve Slezsku. K tomuto nabyli opatovičtí tí benediktini i kanovnického místa u Sv. Hrobu v Lehnici. Trojí tato práva byla v listopadu 1349 vyměně ěněna za proboštství ve Středě ve slezských zemích. Toto proboštství v pořadí o již čtvrté, stávající třetí, se stalo po zničení zni kláštera v Opatovicích nad Labem v roce 1421 místem, kam se benediktini uchýlili. Potvrzení nabytých práv a získání nových privilegií a práv pro nová zboží bylo klášteru uděleno leno od Karla IV. v roce Benediktinům m z Opatovic nad Labem nepřál ál pouze Karel IV., ale i arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Například se od něho ho dostalo celému konventu čtyřicetidenních icetidenních odpustk odpustků za odsloužení slavnostní mše. Karel IV. Jak již bylo řečeno, eno, stal se Neplach významným diplomatem ve službách Karla IV. V roce 1353 odjíždí na příkaz íkaz svého krále v čele poselství k novému papeži Innocenci VI. Zde osobně jedná s papežem ve prospěch českého krále. Svá jednání vede úspěšně,, docílí tím milosti 50

31 Klášterní škola Oblast proboštství ve Středě 51

32 Opat Neplach se loučí s konventem papežské kurie a otevře si tak prostor pro pozdější jší jednání ve vvěcech opatovického kláštera. V roce 1354 pobyl opat Neplach se svým panovníkem v Metách, kde následně potom přiváží do Čech ech vzácné ostatky svatých, které Karel IV. získal. Jednou z nejdůležitějších jších cest byla účast ú v doprovodu Karla IV. při jeho římské jízdě v roce Tato jízda byla slavnostně zakončena v Římě korunováním Karla IV. na císaře císa říímského mského dne 5. dubna Zde byly na žádost Neplacha potvrzeny císařem em všechny listiny opatovické, které vydal Vratislav II., Přemysl P Otakar I., Přemysl Otakar II., Václav II. a sám Karel IV. 52

33 Při svých častých cestách navštívil Neplach mnoho církevních institucí, hlavně klášterů v německých zemích. Například s klášterem sv. Jimrama v Řezně smluvil bratrství s tím, že se oba dva konventy společně účastnily na určitých bohoslužbách. Vřelé styky udržoval opat Neplach i s kláštery v zemích českých, hlavně s klášterem litomyšlským. Nejvýznamnějším dílem Neplachovým je zajisté jeho činnost kronikářská. V této oblasti jeho působení byla zúročena vzdělanost získaná na evropských univerzitách, dále pak jeho zkušenosti, které si osvo-jil při svých častých diplomatických cestách. V jeho díle, které známe dnes pod názvem Neplachova kronika, jsou zaznamenány dějiny české i světové. Doba, ve které psal Neplach svoji kroniku, představuje již ob-dobí klidu v jeho životě. V tomto čase již nepůsobí na cestách, a může se tak věnovat přemýšlení a psaní. Toto období můžeme odhadnout od roku 1355, tedy od slavné římské jízdy Karla IV., až v podstatě do smrti Neplachovy v roce Opat Neplach zemřel 16. září Odešel jeden z největších vůdců konventu kláštera v Opatovicích nad Labem. Závěrem této kapitoly můžeme zdůraznit, že léty působení Neplacha se končí etapa rozmachu významnosti zdejšího kláštera v celém svém průřezu a pomalu začne docházet ke zvratu v tomto vývoji. Léta 1371 až 1415 ( opat Jan z Orle a Petr Lazur ) Jan z Orle byl jednomyslně zvolen benediktinským konventem do funkce opata hned po smrti Neplacha v roce Jeho původ se odvozuje z tvrze Orli, která se nalézala v dnešní obci Orel východně od Sla-tiňan nedaleko od Chrudimi. Jan z Orle působil před svým zvolením v Opatovicích nad Labem jako správce kláštera, zřejmě ve funkci převorské. Opat Jan, toho jména první, byl vynikající hospodář, vyměňoval statky, přikupoval nové, kolonizoval další území, hospodařil velice dobře, takže klášteru vznikal značný nadprodukt. Tento nahospodařený finanční majetek dále opat Jan z Orle rozvíjel, jak již bylo řečeno, novými koupěmi dalších nemovitostí. Takže již na samém začátku svého působení v roce 1372 koupil pro opatovický klášter obce Kalnou (Dolní Kalná), Dražkov a Kasalice. K tomuto přibyly darem od českých pánů nebo byly přikoupeny lán a čtvrtlán v Oseku, lán v Dubečnu, dále pak les Trávník mezi Osicemi a Libčany. Jiný les byl přikoupen u Rohoznice. Také byl získán nový mlýn u Žehuně a 4 kopy poplatků v Dobřenicích. Další koupí v roce 1377 se stal velký obchod opata Jana. Od Alberta z Cimburka kupuje tvrz Blatník s městem Bohdaneč a vesnicemi Bystrc (dnes již zaniklou), Rybitví, Černou (Černá u Bohdanče) a Lhotu (Blatníkovská Lhotka). 53

34 Území, které získal opatovický klášter za opata Jana z Orle, spojilo újezdy opatovický a přeloučský v jeden jednolitý celek. Podstatná část Labského oblouku je takto ovládána opatovickými benediktiny. Tato skutečnost je jistě symbolická pro období druhé poloviny 14. století. Obecně dochází k nebývalému rozmachu církevního majetku. Církevní instituce se stávají důležitou silou v celém království. Pozemkový majetek, který patřil duchovenstvu, představoval až polovinu rozlohy půdy z celého území. Nejrozsáhlejší byly velkostatky pražského arcibiskupství, olomouckého biskupství, jejich obou kapitul, kapituly vyšehradské a mnišských řádů. U řeholních institucí dochází ve 14. století k velkému vzestupu nových druhů řádů: byli to augustiniáni kanovníci, karmelitáni, kartuziáni, serviti a celestini. V této době se nachází v Čechách a na Moravě celkem 218 konventů. Za arcibiskupa Arnošta z Pardubic je dokončena síť farností, která čítala v pražské arcidiecézi na 2100 míst a v olomoucké na 600. Hrad Blatník Důležitou událostí pro opatovický konvent bylo přijetí člena tohoto konventu Matěje Hýčka mezi čestné kaplany papeže Řehoře XI. Stalo se tak 22. září 1371, tedy v době těsně po skonu opata Neplacha. Byla to jistě jeho již posmrtná zásluha, že se členu opatovického konventu dostalo tak významného ocenění. Matěj Hýček byl člověk velice nadaný a vzdělaný. Studoval na několika vysokých školách a připravoval se tak nepochybně na dráhu ve vyšších funkcích církevních. V roce 1379 si dělal ambice na proboštství vrchlabské, ale při této snaze se dostal do sporu s opatem Janem z Orle. Tuto rozepři musel řešit až soud arcibiskupský. 54

35 Za vlády opata Jana z Orle upadají mravy v duchovenstvu. Jsou to časy, kdy obecně stoupá rozklad morálky a víry v křesťanskou ideu. Církev vlivem svého dominantního postavení nedbá svého poslání a pro-padá spíše světskému způsobu života. V nelítostném zápase se šlechtou o majetek stupňuje tlak při vykořisťování poddaných. Z těchto podmínek se začínají vytvářet stále větší sociální rozpory, nejen mezi poddanými a pány, ať už z řad duchovních nebo světských, ale i mezi vyšším a nižším klérem, stejně jako i mezi nižší a vyšší šlechtou. Tímto stavem vznikají předpoklady k budoucím nepokojům a bouřím. Majetek získaný za opata Jana z Orle. 55

36 Opatovického kláštera se také dotýkají tyto negativní změny v tehdejší společnosti. Tomuto napovídají události, v nichž Jan z Orle působí jako člen komise, která vyšetřuje a rozhoduje události nemravného života opata Domoslava z kláštera v Podlažicích. Opat Jan však musel čelit mravní zkáze i v rámci svého dominia. Jednalo se třeba o případ osického faráře, který byl při svém pobytu v Praze z tohoto města vykázán pro špatné skutky. Jako další počin pokleslé morálky můžeme uvést případ pocházející přímo z opatovického konventu. Mnich Petr, který byl sveden některými dalšími mnichy, zcizil klášterní peníze. Jistě docházelo i k jiným projevům špatné morálky, ale dlouhá staletí přikryla toto období neproniknutelnou vrstvou zapomnění, že si je dnes pouze můžeme domýšlet. Působení opata Jana z Orle v Opatovicích nad Labem se skončilo jeho smrtí dne 16. března Byl posledním na opatském stolci, který prožil své působení ve funkci bez znatelných otřesů. Je však pravda, že už za jeho vedení se začaly projevovat problémy, které signalizovaly příchod těžkých časů. V životě opatovických benediktinů nadchází doba změn k horšímu, doba obtížných zkoušek, které vyústí v prvních desetiletích 15. století v zánik kdysi velkolepého a slavného kláštera. Petr Lazur byl zvolen za opata opatovického konventu 26. března Jeho zvolení bylo potvrzeno papežskou kurií v srpnu Toto potvrzení od papežského úřadu jako by ukazovalo na těsnější vztahy s nejvyšší duchovní institucí. Důkazem toho jsou i určité projevy milosti, které si však kurie nechala řádně zaplatit. Opatu bylo dovoleno vlastnit přenosný oltář, sloužit mše před východem slunce, a to i na místech postižených interdiktem. Většího významu nabylo udělení milosti při slou-žení ranní mše v roce Bylo povoleno tuto mši sloužit v kapli Panny Marie, která stála mimo klášter - na místě dnešního farního kostela. Za účast na této bohoslužbě udělila kurie všem zúčastněným odpustky na rok a 40 dnů. Kaple Panny Marie se těšila veliké přízni prostého lidu. Dochovaly se zprávy, že v této kapli byly slouženy bohoslužby i v liturgii slovanské. Přízeň papeže se dále projevila ve vynětí kláštera z veškeré pravomoci arcibiskupa a zároveň s tím v převzetí kláštera pod zvláštní ochranu kurie. Správa far, které působily na území klášterního majetku, procházela také svým vývojem. Tyto fary většinou spravoval přímo opatovický konvent prostřednictvím svých řádových bratří a měl tak přístup k finančním zdrojům z této činnosti. Zároveň s tímto uspořádáním spravoval konvent benediktinů i některé fary, které neležely na území majetku kláštera. Z nějakého, nám neznámého, důvodu bylo bulou z 22. prosince 1402 zrušeno patronátní právo k farám, které spadaly pod správu opatovických benediktinů. Zrušení těchto práv však netrvalo dlouho a již v roce 1403 byly na žádost opata fary pod správu dřívější 56

37 vráceny. Jednalo se o fary ve Ždánicích, Přelouči, Rosicích, Bohdanči, Osicích, Kuněticích, Stolanech, v Dřítči a o faru u sv. Petra v podhradí hradeckém. Mnich opatovického konventu přijíždí sloužit mši do kaple Panny Marie. Za opata Petra Lazura je poprvé zmiňován nemovitý majetek kláštera v Praze. Jednalo se o dům v ulici Svatojilské (dnešní Jilské) číslo 445, starší číslo 239. Ten je položen na nároží mezi klášterem Vilémovským a dvorem sedleckým. Nevíme však, kdy a jakým způsobem byl do majetku opatovických řeholníků získán Berně královská byla jednou z hlavních povinností opatovických benediktinů vůči králi. V roce 1397 pověřil král Václav IV. vybíráním této berně markraběte moravského Prokopa. Součástí pověřovací listiny ji přehled výše berních povinnosti klášterů v Království českém. Ze zápisu vyplývá, že Opatovice nad Labem měly platit 200 kop grošů, které však zůstaly královské komoře dlužny. Zde se poprvé objevuje zmínka o finančních poměrech v opatovickém konventu, které nebyly nijak příznivé. Můžeme si pouze domýšlet, proč nebyla zaplacena královská daň. Buď klášter tak zchudl, že se mu nedostávalo hotových peněz, avšak to je méně pravděpodobné. Spíše se jeví jako pravdivější výklad o celkových poměrech 57

38 v království na konci 14. století, kdy přestává platit morálka ve všech oblastech, a to i v oblasti finančních závazků vůči panovníkovi. Hospodářský význam klášterů O Přehled královské berně pro vybrané konventy. 58 Te pl á pa to vi ce.j i ří Sv Se dl ec Bř ev no v Kl ad ru by ho tě šo v C Výnos královské berně v kopách grošů Pražských Dům v Praze, který byl ve vlastnictví kláštera.

39 V roce 1401 zapsal král Václav IV. svoji pohledávku v celkové výši 200 kop grošů vůči opatovickým řeholníkům ve prospěch pana Jaroslava z Opočna. Nevíme, proč dochází k tomuto převedení povinnosti placení daně na jiný subjekt. Zřejmě se tak stalo za určité služby, které prokázal rod šlechticů z Opočna králi. Právo na berni z opatovického kláštera přebírá následně, zřejmě na základě dědictví, Jan mladší Městecký z Opočna. Rodokmen Jana mladšího Městeckého z Opočna Tento šlechtic ze starého českého rodu, který se odvozuje od Drslaviců, byl účasten při drobné válce ve východních Čechách na začátku 15. století. Patřil ještě s Otou z Bergova k násilníkům, kteří 59

40 zneužívali poměrů doby k loupení ve svůj prospěch. Jan Městecký, kterému klášter zřejmě neplatil královskou daň na něho převedenou, se rozhodl vymoci tuto pohledávku silou na vlastní pěst. Společně se svým kumpánem Otou z Bergova se dostal za pomoci přetvářky do kláštera a společně s dalšími, kteří přepadli klášter a zdolali jeho zeď v noci z prvého na dru-hý listopad roku 1415, klášter v Opatovicích nad Labem vyloupili a pobrali vše, co mělo nějakou cenu. Při tomto barbarském skutku mučili opata Jana Lazura, který na následky tohoto konání dne 18. prosince 1415 zemřel. Proč s opatem zacházeli tímto krutým způsobem? Zřejmě se chtěli domoci ještě dalších peněz a cenných předmětů, o kterých si mysleli, že jsou v klášteru ukryty. Ty však nenalezli. To vše pramenilo z dřívějších zpráv o velikém bohatství kláštera, z určitých pověstí o pokladu ukrytém v podzemí. Erb Jana Městeckého z Opočna, v 1. a 4. stříbrném poli dvě červená kosmá břevna a ve 2. a 3. modrém poli zlatý kosmý žebřík se třemi špruslemi. Z těchto příběhů, které se přenášely a zveličovaly v ústních podáních, vznikla pověst o Pokladu kláštera opatovického. Tuto pověst nejprve popsal Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české a následně pak přepracoval Bohuslav Balbín v latinském podání, aby ji pak ve svých Starých pověstech českých vyprávěl Alois Jirásek v podobě nejzná-mější. Pověst se skládá ze tří částí. V prvé se popisuje návštěva císaře Karla IV v Opatovicích, kam se tajně přijel podívat na slavný poklad. Ve druhé je popsán čin Jana Městeckého z Opočna a ve třetí, poslední části, je vylíčen osud pokladu, který byl zaplaven Labem. U pověsti je zřejmě pravdivá pouze druhá část, a sice příběh přepadení kláštera Janem Městeckým z Opočna. V této části příběhu se však nepíše o existenci pokladu, pouze se násilník domáhá jeho vydání. Ostatní dvě části jsou zřejmě domyšleny a opírají se o ústní podání, které během dlouhých časů vyplynulo ze slavné a velkolepé historie benediktinského kláštera opatovického. 60

41 Jan Městecký z Opočna před branou kláštera 61

42 Václav Hájek píše svou pověst o pokladu opatovickém. Nějaký čas zůstal Jan Městecký v Opatovicích nad Labem, užíval si zřejmě dobrého živobytí, které mu klášter poskytoval. Tím byl pochopitelně narušen běh života řeholních bratří, jejich dohled nad správou majetku a hospodářstvím zeslábl, nebylo síly, která by zase vše vrátila do starých a lepších časů. Dlouho se vzpamatovával klášter z pohromy, která jej postihla. O poměrech v konventu svědčí i volba nového opata, která se nekonala v Opatovicích nad Labem, ale byla provedena v Hradci nad Labem u bratří minoritů. Zde vzešli z volby dva kandidáti, a sice přeloučský farář Petr a probošt komárovský Jan. Toto proboštství nepatřilo k Opatovicím nad Labem, jednalo se o pobočku kláštera třebíčského. Je však možné, že člen jednoho konventu mohl vykonávat určitou funkci v jiném konventu, třeba jen krátkodobě, z důvodu náhlého nedostatku vhodného kandidáta. Vzniklý spor po volbě řešil arcibiskup. Vyhlásil novou volbu, kterou řídil sám. Z ní vzešel jako první bratr Jan II., který byl prohlášen a potvrzen za opata dne 27. ledna III. Zánik kláštera Zničení benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem v roce 1421 Smrt krále Václava IV. a první pražská defenestrace v létě roku 1419 urychlily běh událostí, umocnily krizi v Království českém a zvedly počáteční vlnu husitské revoluce. Porážky Zikmunda Lucemburského od husitů způsobily zmatky a chaos s bezvládím v království. Nový český král Zikmund potřebuje stále více peněz na zřízení vojenské 62

43 hotovosti proti husitům a zároveň na placení za služby pro účely královské koruny. Dochází k zastavování církevního a královského majetku. Ani klášter v Opatovicích nad Labem se nevyhnul těmto projevům nestability a celkové destrukce v berním systému. Je povinen platit královskou daň ve výši 300 kop grošů jako úrok za půjčku 3 tisíce kop grošů mezi českým králem a jeho věřiteli panem Alšem ze ternberk a a Půtou z Častolovic. Tento úrok, který byl zapsán k dluhu opatovických řeholníků v listopadu 1420, měl být placen do doby úplného vyrovnání pohledávky mezi pány a českým králem. Konvent opatovický společně s opatem Janem II. zápis dluhu potvrdil a písemně se zavázal k jeho splácení. Přiznání k této platbě bylo velmi závazné, konkrétně se Opatovičtí upisují k takovým obětem při neplacení, jako je zabírání nemovitého majetku a jímání poddaných. Úryvek z písemného potvrzení o splácení dluhu A my s vrchu psaný Jan, v ty časy opat i veškerý konvent i naši budúcí slibujem jim, svrchupsaným urozeným pánóm a jich budúcím z těch tři tisícóv kop grošuov úrok platiti a dávati tři sta kop grošuov rázu pražského. Ale to vždyckně na Svatého Jiřie půl druhé sta kop, ješto nynie najprv má přijíti a na Svatého Havla púl druhého sta kop grošuov ješto potom ihned má přijíti, a tak na každé léto máme, slibujem jim a jich budúcím dávati a platiti úplně až docela na tři roky bez promlčenie hotovými povinni dotud, dokudžby král, Zikmund, pán náš milostivý, nebo král budúcí svrchupsaným urozeným pánóm a jich budúcím, třech svrchupsaných tři tisícov kop grošuov hotovými penězi úplně a docela nezaplatil a nedal. tehdy jim svrchu psaným pánóm a jich budúcím dáváme tímto listem plná moc i plné právo vzieti v Křesťanech nebo v Židech na naši na všech škodu a naše lidi, kteréž máme a k našemu klášteru příslušejí nebo ještě mieti budou nebo naši budúcí mieti budú mají moc je jímati, stanovati v městech hrazených i nehrazených, ve i na cestách a jimi zajímati i také se na lidi po vsi i ve dvory i rodiny mohú se a mají uvázati. Husitská revoluce se rozhořela po celé zemi. Pražská, táborskái hradecko-orebská vojska plení zejména církevní majetek. Husité zapalují kostely, boří kláštery, v nich pobíjejí a upalují mnichy bez slitování s jediným cílem zničit do kořene tyto církevní instituce. Nastává doba naprosté zkázy a zmaru, všechna práce a píle člověka vytvořené za dobu mnoha let končí v plamenech nenávisti. Vzniklé sociální rozpory, které v posledním desetiletí dosáhly extrémních hodnot, spustily tuto nezadržitelnou lavinu. Proti tomuto běsnění byla snaha z počátku postavit obranu. Opat Jan II. zastavil bohoslužebná roucha za 128 kop pražských grošů a najal do kláštera k obraně vojenskou posádku. Tato posádka byla následně posílena zbrojnoši pana Alše ze ternb erka. Klášter byl teď 63

44 Husitská tažení proti klášteru dobře chráněn, a to jak svými pevnými zdmi, tak i zbrojným lidem. Nejvíce byl ohrožován z nedalekého Hradce bratrstvem orebitů. Tito východočeští husité vytáhli proti klášteru se svým vůdcem Alšem Vřešťovským z Rýzmburka v polovině prosince roku Při této vojenské akci byli však husité odraženi se značnými ztrátami na životech. K dalšímu přepadení kláštera se orebité odhodlali hned v příštím roce 1421 na jaře, a to 22. března. Tentokrát s velmi silným zastoupením, které bylo podpořeno válečnými vozy. Z důvodu nesjízdnosti cest při jar-ních povodních muselo vojsko husitů objet klášter ze severu až k Podůlšanům. Tam také v místech Na drahách se strhla bitva. Ozbrojenci kláštera vyrazili proti Hradeckým a ve volném poli bránili mnichy opatovické. Ve velké bitvě byli husité poraženi, 64

45 mnoho jich bylo zabito včetně hradeckého hejtmana Lukáše. Do kláštera bylo odvedeno 300 zajatých. Avšak již za měsíc m po poslední vítězné bitvě u Podůlšan byl klášter napaden částí ástí velkého spole společného vojska pražských, táborských a orebských husitů. ů. Jednalo se o veliké tažení na Kutnou Horu a do východních Čech. ech. Rozsah této vojenské operace byl jistě značný, a proto byl zřejmě i dopředu ředu prozrazen. Celý konvent včetně opata i ozbrojené posádky si byl vědom vě této značné přesily a rozhodl se vyklidit pole. Benediktini zachránili, co se dalo, vše cenné naložili na vozy a ustoupili na sever do Slezska. Někteří N jistě hledali útulek i jinde, všude tam, kde je nemohla zasáhnout husitská zkáza. Koncem dubna roku 1421 se tedy husité od Kutné Hory přesunuli k Opatovicím nad Labem pod vedením Diviše Bořka Bo z Miletínka. Vypálení kláštera husity. Nic a nikdo jim nebránil v obsazení kláštera. Nejprve klášter jistě jist vyloupili a vydrancovali, pobrali vše, co mělo nějakou ějakou cenu, otevřeli otev hroby a hrobky a znesvětili tili památku zesnulých. Po chrámu opatovickém, v rajské zahradě a ambitu, všude kolem se povalovaly ostatky dávno zemřelých. Ležely zde v nepořádku kosti takových velikánů, jako byl Mysloch, Neplach a další. Hrůza ůza po počínání násilníků nebrala konce. Nakonec vzplály střechy echy kostela a klauzury, velkým žárem pukly zdi, na mnoha místech po zřícení ícení krovu popraskaly gotické klenby a zřítily se stropy. Vše v okolí zaplavil oheň a dým. Velký a slavný klášter umíral na následky své doby. Během hem jednoho dne byla 65

46 Poslední volba opata ve Středě totálně zničena trpělivá práce a umění několika generací. Smutný byl pohled na místa u řeky Labe, na rodící se jarní přírodu. Bizarně čněly do výše zdi a zčernalé věže opatovické. Vojsko husitů, tak jak rychle přišlo, stejně rychle opustilo místo zkázy, přebrodilo Labe u Vysoké a zamířilo k Sezemicím a Podlažicím. Trvání konventu kláštera ve Středě ve Slezsku Proboštství ve Středě se stalo útočištěm zbytku konventu kláštera opatovického. Až sem do Slezska nedosáhla ničivá síla husitské revoluce. Byl zde relativní klid, ale poměry oproti situaci v Opatovicích nad Labem byly žalostné. Zbytek konventu, který zde působil, byl velice malý, ostatní bratři benediktini našli střechu nad hlavou na mnoha místech, v jiných klášterech, na farách a kdoví kde ještě. Příjmy z majetku byly odpovídající, jednalo se o důchody z proboštství střeleckého a z nepatrného zbytku důchodů z Čech. Působení opata Jana II. ve Slezsku je dokumentováno v roce 1431 a v roce Na jaře roku 1436 ve funkci končí, nevíme však proč. Následně dne se koná volba dalšího, již pouze titulárního, tj. čestného opata. Této volby se účastní pouze čtyři členové konventu, a sice Petr, probošt středský, druzí dva probošti, wahlstatský a vrchlabský, a nakonec farář bohdanečský. 66

47 Ostatní členové konventu dali přítomným důvěru, aby volili za ně. Vítězně z volby vzešel Petr probošt středský. Tento volební akt je poslední svého druhu. O dalších nejsou již žádné zprávy. Pouze víme, že se ve funkci čestných opatů vystřídali tito bratři : Jan III. ( ), Jiří ( ), Jakub Rottman ( ), Vavřinec (1516), Řehoř Schwarz (1518), Řehoř Rudiger (Rydkéř) ( ). Potom, v první polovině 16. století končí definitivně instituce benediktinského mužského kláštera v Opatovicích nad Labem a následně ve Středě. Neexistuje již konvent, zbývající bratři benediktini odešli na věčnost, nemovitý majetek, který tak ve velké hojnosti přinášel bohatství, a tím i moc a slávu, je již zapsán jiným vlastníkům. Zbytek majetku ve Slezsku byl prodán posledním opatem do rukou biskupa vratislavského. Největší část zboží kláštera, města a vesnice, pole, louky a pod-daný lid z Labského oblouku teď patřil tomu, kdo ve vrcholné míře způsobil zánik kláštera. Diviš Bořek z Miletínka, který nakonec v husitských válkách přešel na stranu Zikmunda Lucemburského, získává od něho zápis velké části majetku po klášteru. Středem tohoto dominia se stává nově vybudovaný hrad Kunětická hora. Končí se tak příběh ze středověku, který položil základy pro další vývoj v našem regionu. Můžeme si teď položit otázku, proč se opatovický klášter po husitských válkách nezvedl ze svých trosek. Proč znovu, jako tomu bylo i v jiných případech, neobnovil svoji instituční platformu, nedomohl se svého majetku, který mu právem patřil, a nepokračoval dále ve svém působení. Odpověď je zajisté dána tím, že se konvent opatovický v čele se svým opatem nedokázal přizpůsobit době, nedovedl se rychle zorientovat ve složité politické situaci, která s sebou nesla velké majetkové změny. Neuměl zřejmě svou mocí a silou ovlivnit ve svůj prospěch rozhodování v rámci těchto změn. V dané době prohrál a následně běh událostí již nikdy nedovolil tento osud změnit. Zboží kláštera Zboží kláštera, jeho nemovitý majetek, představovalo zhruba 80 vesnic, dvě města, jeden hrad, tři proboštství. K tomuto je nutné připočíst příjmy a poplatky z trhů, celní poplatky a další platby vyplývající z působení konventu. Celkové roční příjmy z tohoto majetku se dají odhadnout zhruba na 1200 kop pražských grošů. Zboží kláštera ležící na území Labského oblouku Území takzvaného Labského oblouku představuje pravoúhlý trojúhelník. První odvěsnu vytváří labský tok od Hradce Králové 67

48 k Pardubicím, druhou odvěsnu tvoří tok Labe, jež se otáčí u Pardubic o 90 stupňů na západ a směřuje k Přelouči. Přeponu vytváří spojnice mezi Hradcem Králové a Přeloučí. Zakladatel kláštera zřejmě dobře chápal důležitý význam této oblasti z hlediska jejího přínosu po kolonizaci, tj. příjmů ze zemědělské činnosti. Příznivým předpokladem zde byl faktor úrodné půdy, mírného podnebí a blízkosti Labe. Zřejmě byla správně pochopena i výhoda přírodního útvaru, který Labe vytvořilo. Toto území zajišťovalo vynikající podmínky pro hospodaření s vodou. Byla zde možnost pro zakládání rybníků, pro snadné odvodňování a zavlažování zemědělských ploch. V roce 1086 je položen základ ke kolonizaci, při které se vycházelo ze dvou hlavních újezdů. Jednalo se o újezd opatovický a újezd přeloučský. Postup kolonizace z těchto újezdů je namířen vzájemně proti sobě, a tím je splněna podmínka pro celkové využití území Labského oblouku. Uvnitř Labského oblouku vlastní opatovický klášter v roce 1086 tyto vesnice : Opatovice nad Labem, Vysokou, Osice, Osiky (Osičky), Přelouč, Břehy, Mokošín, Opatovici u Mokošína (dnes již neexistuje), Soprč (Sopřeč). K těmto vesnicím získal v roce 1086 i pole u dalších obcí, které v budoucím období vlastnil celé. Jsou to Libišany, Plačice (tato obec byla ve vlastnictví kláštera jen zčásti) a Dolany. Před rokem 1229 přibývá do majetku Mateřov (Starý Mateřov) a v roce 1229 vesnice Mělice, Hlavečník, Lohenice, Veselé u Barchova, Polizy, Březhrad, Vlčkovice, Dříteč a Stěžery. Roku 1339 rozhojňují území Labského oblouku Ždánice (Staré Ždánice) a v roce 1372 a 1377 vesnice Dražkov, Kasalice, Kalná (Dolní Kalná), Blatník (tvrz). Bohdaneč, Bystrc (již ne-existuje), Rybitví, Černá (Černá u Bohdanče) a Lhota (Blatníkovská Lhotka). Další vesnice, které vlastnil klášter na území Labského oblouku a u kterých nevíme, jakým způsobem se dostaly do jeho majetku, jsou Pohřebačka, Chrastnice (Krásnice), Sedlc (Sedlice), Stěžírky, Praskačka, Urbanice, Trávník, Dobřenice, Rohoznice, Kasaličky, Křičeň, Neratov, Přelovice, Habřina (Vlčí Habřina), Žaravice, Benešovice, Skalice (?), k udly, Jankovice, Kozašice, Živanice, Rosice, Svítkov, Trnová, Hradiště (Staré Hradiště), Brozany, Kunětice, Bohumileč, Rokytno, Újezd, Borek, Bukovina, Roudnička, Podůlšany, Srch, Němčice, Hrobice, Hrádek, Pojhranov (Pohránov), Doubravice a Ohraženice (Ohrazenice), Stéblová, Nivčice, Velké Kavčiny, Malé Kavčiny a Černé pod eper kou těchto pět posledně jmenovaných obcí již neexistuje, protože byly zatopeny nově vybudovanými rybníky. Stéblová byla opět vystavěna. Tato velká skupina 46 obcí, u kterých se nedochovaly písemné prameny o tom, zda se do-staly do majetku kláštera koupí, darem či výměnou, byla s velkou pravděpodobností založena opatovickými benediktiny v rámci jejich kolonizační činnosti. 68

49 Území Labského oblouku s vyznačením újezdů a směry kolonizace. Zboží kláštera ležící mimo Labský oblouk Majetek, který vlastnil klášter a který ležel mimo území Labského oblouku, byl v poměru k majetku z předchozí kapitoly malý. Vlivem menší či větší vzdálenosti od kláštera se poměrně špatně obhospodařoval, působily zde zajisté vlivy okolního cizího území. Z těchto důvodů byly výnosy a příjmy menší než u majetku, který byl pod přímou správou kláštera. I jejich vybírání bylo zřejmě problematické. 69

50 V roce 1086 při založení kláštera se majetkem, který leží mimo území Labského oblouku, stává vesnice Lodín (položena severně od kláštera), Hlína na Chrudimsku, Platěnice u Holic, Daletičín a Opatovice (Újezd u Černé Hory) na Brněnsku. K tomuto byla získána v roce Jednotlivá území majetku opatovického kláštera 1. území Labského oblouku 2. území u Chrudimi (Hlína, Slavkovice, Medlešice) 3. území u Holic ( Plátenice, Lhotka) 4. území na Brněnsku (Daletičín, Opatovice) 5. území severně od Hradce (Černožice, Benátky, Máslojedy, Račice, Habřina) 6. území severozápadně od Hradce (Osek, Dubečno, Chroustov, Dvořiště) 7. území v severních Čechách (Krupá u Bezdězu, Jizerní Vtelno, Černojedy) 8. proboštství ve Vrchlabí 9. proboštství v Křesoboru 10. proboštství ve Wahlstattu 11. proboštství ve Středě 12. dům v Praze 1086 pole u obcí Neděliště severně od Hradce Králové a Vraclavi u Vysokého Mýta. Při velkém darování v roce 1229 získal klášter vesnice na Chrudimsku, a to Stolany, Slavkovice a Mezilesice (Medlešice). Dále pak u Holic Platěnice a Lhotu (?). V roce 1229 byly darovány klášteru 70

51 v severozápadním směru část obce Krupá u Bezdězu, Jizerní Vtelno u Mladé Boleslavi a celá ves Černojedy (?). U Vamberka vlastnili od roku 1229 řeholníci z Opatovic nad Labem vesnici Polici, dnes již neexistující. Dále na sever od Hradce Králové byly majetkem kláštera vesnice Černožice, Benátky, Máslojedy, Račice a Habřina. Severozápadně od Nového Bydžova byly získány ve druhé polovině 14. století do majet-ku kláštera vesnice Osek, Dubečno, Chroustov a Dvořiště. Na jih od těch-to obcí vlastnil klášter vesnici Žehuň, kde byl i mlýn. V těsném sousedství proboštství vrchlabského vlastnil mateřský klášter vesnice Čistou a Kal-nou. K nemovitému majetku je nutné započítat i dům v Praze v ulici Jilské. Groš z doby Václava IV. Zboží na území jednotlivých proboštství Proboštství vrchlabské, wahlstattské a středské byla územím, které mateřský klášter v Opatovicích nad Labem také vlastnil, i když ne pod svou přímou správou. Proboštství vrchlabské mělo svůj střed zřejmě 71

52 v obci Klášterská Lhota. K tomuto centru patřily též obce Kunčice, Slemeno, Zadní a Přední Ždírnice, část obce Borovnice a poplu-ží u Hostinného. Proboštství křesoborské ležící ve Slezsku u hranic bylo klášterem již koncem 13. století prodáno s tím, že si opatovičtí řeholníci ponechali obce Buzik a Drobnošov. Další proboštství slezské ve Wahlstattu vlastnilo území proniklé hlouběji do Slezska. O tomto majetku však nemáme podrobnější zprávy. Poslední proboštství ve Středě se stalo po zániku kláštera v Opatovicích nad Labem útulkem pro zbývající bratry řeholníky. Toto území ležící též ve slezských zemích bylo založeno při místním špitále, který založila sv. Hedvika. U tohoto proboštství se připomínají vesnice Polkendorf a Dompropst. Peněžní příjmy z poplatků za trhy a cla Opatovičtí benediktini neměli pouze příjmy ze svého nemovitého majetku. Do klášterní pokladny totiž proudily finanční prostředky z poplatků za provozování trhů a celní poplatky. Jednalo se převážně o příjmy na Moravě, které klášter obdržel při svém založení v roce Poplatek z devátého trhu a týdne pobírali v Olomouci, Přerově, Břeclavi, Brně, Ivančicích a Strachotíně. Ve Znojmě a Hrádku k tomuto měli ještě příjem z mostu, a to opět každý devátý týden. Na Pravlově patřil benediktinům celý příjem z mostu, na Oslavě devátý týden z mostu. Celé poplatky z trhů platili opatovickým řeholníkům v Rokytné a celý příjem z cesty ve Strachoticích. Tyto uvedené příjmy byly placeny po celé období trvání kláštera. O tomto svědčí několikeré jejich stvrzení. Rukopisy a další díla umělecká Klášter byl nositelem vzdělanosti, umění a i technického pokroku. Provozoval školu pro děti a mládež ze širokého okolí. V této škole vyučoval své nástupce do řad řeholníků, nejnadanější z nich posílal na další studia po celé Evropě. V klášterních uměleckých dílnách vznikaly rukopisy kodexy s překrásnými iluminacemi. Dále zde byly psány kroniky, které pro časy budoucí zanechaly nesmazatelné informace. Byly zde zhotovovány i předměty z drahých kovů, velice zdařile výtvarně řešené, hlavně pro potřeby služby duchovní. Samozřejmě, že umění, které se rodilo na půdě kláštera, bylo i uměním stavitelským. Románský a později i gotický sloh poznamenaly výstavbu celého kláštera. Rukopisy (kodexy) Nejstarším známým dílem rukopisným, které bylo na půdě opatovického kláštera vytvořeno, jsou takzvané Anály hradišťsko opatovické. Tato kronika psaná v latině vznikla v první polovině

53 příchodu století v benediktinském klášteře Hradiště u Olomouce a po p řeholníků do Opatovic nad Labem byla zde dopsána v letech 1163 až Obsah análů vychází z kroniky Ekkehardovy a Kosmovy.V dalších Umělecká dílna opatovického kláštera. Významnou kronikou, jež byla napsána celá v opatovickém klášteře, klášte je kronika opata Neplacha s názvem Summula chronicae tam romanae quam bohemicae (Souhrn dějin jak římských, ímských, tak ččeských). Toto dílo, které bylo napsáno zřejmě mezi lety 1355 až 1365, je spisem, v němž měl autor snahu zařadit české dějiny do dějin světových. ětových. P Předlohou pro Neplacha byla opětt kronika Kosmova, dále pak Letopisy české a kronika Martina Opavského, z které čerpal erpal poznatky p především ze světových dějin. Není úplně jasné, zda Neplach čerpal č z Dalimilovy kroniky. Z ča asové sové posloupnosti je to možné, ale v mnoha případech tomu neodpovídá rozdílnost zpráv. Naopak v některých ě případech značná příbuznost íbuznost popsaných informací, kde jsou uvedeny i stejné chyby, ukazuje na stejnou předlohu. Anály hradišťsko ťsko-opatovické touto společnou předlohou zřejmě nebyly, protože svou historií, kterou popisují, se často asto liší od Neplacha i Dalimila. Napovídá tomu i časový úsek těchto chto zpráv, který se týká druhé poloviny 13. století a počátku po 14. století. Anály však uvádějí jí historii pouze do druhé poloviny 12. století. Tato zajímavá skutečnost se dá vysvětlit tlit existencí takzvané Kroniky opatovické, napsané asi ve druhé polovině 13. století, o které nic nevíme a která se zřejmě ztratila. Sám kronikář Dalimil o ní ve svém díle píše v předmluvě. Připomíná ipomíná zde, že znal jakousi Kroniku opatovickou, 73

54 která však je mnohomluvná a často chybuje. Význam Neplachovy kroniky je především v zachování informací z historie kláštera a zpráv z lidových tradic. Rukopis kroniky je znám pouze jediný a je uložen v Praze v Lobkovické knihovně. Dalšími kodexy, které vlastnil opatovický klášter a které vznikly částečně nebo i jako celek mimo klášterní dílnu, byly Homiliář opatovický a Breviář opatovický. Homiliář opatovický je rukopis z 12. století. Jsou to sebraná kázání a ještě další spisy, které zřejmě patřily původně některému českému biskupu a následně, z nějakých nám neznámých důvodů, přešly do knihovny opatovického kláštera. V tomto rukopisu jsou nejzajímavější staročeské glosy, kterými jsou provázena některá slova latinského textu. Homiliář opatovický 74

55 Breviář opatovický je velice vzácný kodex se skv skvělou malířskou výzdobou, která ho řadí mezi nejvýznamnější jší památky české knižní malby. Rukopis byl zhotoven ve 14. století částeč ástečně v opatovickém klášteře a částečně v dílnách mimo něj. Určitou itou paralelu je možné postřehnout ehnout mezi stylem a provedením výzdoby breviáře breviá a zhotovením fresek, kterými byla vyzdobena kapitulní síň benediktinského kláštera v Sázavě. Původní celek breviáře e se skládal ze dvou částí, ze zimního a letního chórového breviáře určeného eného pro benediktinský klášter. Dochovala se pouze letní část. ást. Text je zde pečliv pečlivě psán gotickou minuskulí, černým a červeným erveným inkoustem. Je bohat bohatě zdoben kaligrafickými iniciálami a obsahuje 30 malovaných iniciál, z toho 26 figurálních. Breviář odvezli mniši do Středy edy ve Slezsku v roce 1421, když sem ustoupili před ed husitskou revolucí. Po druhé sv světové válce se dostal do Krakova, kde je uložen ve sbírkách Archivu krakovské Metropolitní kapituly na Wawelu. Ukázka z iluminací Breviáře opatovického 75

56 V polovině 14. století klášterní knihovna obsahovala 68 svazků. svazk Tato zpráva se dochovala na pergamenovém listě,, který byl nalezen v knihovně kláštera v Teplé. Na tomto listu je seznam knih používaných v Opatovicích nad Labem k duchovním účelů čelům a také zajisté i v klášterní škole. Na dokumentu, jenž obsahuje seznam rukopisů,, je i krásná románská kresba ukřižovaného ižovaného Krista z 1. poloviny 13. století. Jedná se zřejmě z o přípravnou ípravnou studii ke kompozici ukřižování. To svědčíí o um umě-lecké činnosti v klášteře, který měl m jistě dílnu, kde byly rukopisy zhotovovány. Je zde ur určitá domněnka, nka, že kodexy, které věnovala novala královna Eliška Rejčka Rej klášteru na Starém Brně, ě, založeném roku 1323, vznikly v Opatovicích nad Labem. Vždyť je známo, že v této době pobývala v Hradci Králové. Další umělecké památky V klášterních dílnách nebyly psány pouze kodexy, vznikala zde i další umělecká lecká díla. Byly to předměty, ty, které sloužily p při církevních obřadech adech a dále se stávaly součástí ástí klášterní výzdoby. Potvrzením těchto chto slov je velká stříbrná a částečně zlacená, jemn jemně zpracovaná gotická monstrance, která se nachází v kostele bohdanečském. ském. Další památkou, jež se dochovala, je vyř vyřezávaná dřevěná ná socha Panny Marie, která dnes zdobí oltář v osickém kostele. Opatovická gotická monstrance trance 76

57 Plastika opatovické Panny Marie. Jestliže popisujeme umění z období klášterního života, pak v žádném případě nemůžeme zapomenout na umění stavitelské, na umění, 77

58 které je vtěleno do kamene a které pak může dokazovat velikost ducha člověka po celá další dlouhá staletí. Bohužel v případě opatovického kláštera tato slova neplatí. Jen málo zlomků románských a gotických se dochovalo do dnešní doby. Můžeme jen snít o hladkém románském sloupoví, které zdobilo klášterní ambit, můžeme se jen ve své mysli kochat pohledem na skvělý gotický portál, který lemoval hlavní vstup do konventního chrámu. A můžeme si pouze domýšlet, jak Karel IV. obracel svoji hlavu vzhůru, když si podle pověsti prohlížel odvážné gotické oblouky chrámové klenby. Je jisté, že výstavnost opatovického kláštera byla skvělá. Toto tvrzení je opodstatněné, i když je doloženo pouze v pověstech a v nepatrných písemných zlomcích, které se dochovaly. Obecně platí, že vyspělost uměleckého ztvárnění nějaké stavby je přímo úměrná výši movitosti jejího vlastníka. Tak bohatý klášter nemohl šetřit na bohatosti a umělecké kráse svých portálů. Kostel a obydlí konventu klauzura byly vystavěny z kamene v polovině 12. století ve slohu románském. Ve století 13., zejména v jeho druhé polovině, kdy stavitelství ovládla gotika, je klášter přestavěn poprvé v tomto slohu. Zřejmě se jednalo nejdříve o kostel a snad i o kapitulní síň. Potom průběžně, v rámci i nutných oprav, pronikal gotický sloh do dalších částí klášterních budov. Je možné, že ve století 14. byla v klášteře provedena opět rozsáhlejší úprava v gotickém slohu, který tehdy představoval období střední až pozdní gotiky. Rozsáhlý a složitý komplex klášterních budov byl zřejmě průnikem dvou slohů, románského a gotického. Například, pokud budeme věřit slovům Aloise Jiráska a jeho předchůdcům ve staré pověsti o Opatovickém pokladu, pak si můžeme všimnout, že rajský dvůr obepínal ambit tvořený románským sloupovím. Z toho vyplývá, že někdy v druhé polovině 14. století, v době, kam je pověst časově položena a kdy všude vládne gotika, byla jedna z nejvýstavnějších částí kláštera křížová chodba ponechána ve stylu původní výstavby, a to v podobě románské. Jedním z hlavních poslání klášterů vedle šíření vzdělanosti a křesťanství byla pragmatická úloha, a to kolonizovat neosídlené území za pomoci nových progresivních metod v obdělávání půdy, v hospodaření s vodou a v uplatňování nových, technicky vyspělejších způsobů v rozličných řemeslech. Například je známo, že benediktini přináší do našich zemí princip vodního mlýna a třeba také princip soustruhu. Problematika využívání vodní energie je nejen v prostoru opatovickém, ale i ve větším měřítku v prostoru Labského oblouku velice zásadním faktorem pro zdejší život. Toho si benediktini byli dobře vědomi a zcela jistě využili přírodní zvláštnosti této lokality a s největší pravděpodobností položili základy k dílu, které později nese název Opatovický kanál. Tento kanál založili a využívali ve zmenšené, kratší formě, stavěli na něm mlýny a zakládali rybníky. V nich chovali hojnost ryb, které byly hlavní postní stravou. 78

59 Fragmenty gotické kružby z klášteřiště. 79

60 Fragment sloupku z klášteřiště. 80

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, zařízení pro další vzdělávání

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ČESKÝ STÁT ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Přečti si následující text a poté odpověz na připojené otázky. Roku 1197 pan Přemysl a jeho příznivci táhli ku Praze, připraveni buď zemřít, nebo sobě zjednati chleba a pánu svému Přemyslovi knížectví.

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Dějepis Středověk Téma Svatá říše římská a boj o investituru Ročník 1 Autor Mgr.

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika

ČESKÁ GOTIKA Raná gotika přemyslovská Vrcholná gotika = lucemburská Matyáš z Arrasu Petr Parléř Pozdní gotika - vladislavská gotika ČESKÁ GOTIKA 1 ČESKÁ GOTIKA Raná gotika = přemyslovská (13.století) vláda Přemysla Otakara II. a Václava II. - zakládaní měst, hradů a velkých klášterů, kamenný most v Písku Vrcholná gotika = lucemburská

Více

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/

Historie české správy. Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Historie české správy Správní vývoj v 9. 12. století /2.část/ Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy:... Adresa bydliště:... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:...... Adresa bydliště:....... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Tajemství největší knihy světa

Tajemství největší knihy světa Tajemství největší knihy světa Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo. Minulé věky jej právem pojmenovaly jako Ďáblova bible, Codex gigas, Liber pergrandis či Gigas

Více

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011

Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí (Královéhradecký kraj) Leden 2011 Autor návrhu: Mgr. Tomáš Zdechovský Obsah Obsah... 2 1. Návrh vlajky města Týniště nad Orlicí... 3 1.1 Popis vlajky... 3 1.2 Odůvodnění

Více

Svatá říše římská Albrecht Itálie

Svatá říše římská Albrecht Itálie Svatá říše římská 12-13. st. vládne dynastie Štaufů (Fridrich I. Barbarossa, Fridrich II.) 1254 vymírá tato dynastie poté 20 let bezvládí = interregnum o roste moc šlechty, chybí centrální vláda politická

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014

Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014 Přehled digitalizovaných map SOA v Zámrsku k 7. květnu 2014 SIGNATURA NÁZEV MAPY ODKAZ NA MAPU Vs Pardubice 1 Generální mapa panství Pardubice http://www.chartae-antiquae.cz/maps/11378 Vs Pardubice 3 Mapa

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_118 Jméno autora: Třída/ročník: Pavlína Sluková

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství

Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Přehled dějin českého umění Románské malířství a sochařství přednášející: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Románské malířství a sochařství

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Vlastivěda 1 (starší české dějiny) Terasoft Úvodní menu možnosti Výuková část, testy, hry a encyklopedie a Pracovní listy a projektové vyučování Výuková část, testy, hry a encyklopedie Výuka Zde spustíte

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ

PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ PLOŠNÝ PRŮZKUM, ZHODNOCENÍ A DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 19. A 20. STOLETÍ ČESKÁ KAMENICE ALENA SELLNEROVÁ ČESKÁ KAMENICE historie Kolem poloviny 13. století byla za velké kolonizace

Více

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem

VY_32_INOVACE_09.12 1/5 3.2.09.12 IQ cesta čekým středověkem 1/5 3.2.09.12 Pravidla hry: 1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče. 2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí. 3. Každý si vybere figurku jiné barvy

Více

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva

Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Zlatá bula sicilská, 1212. 800 let mezi realitou a mýty Tisková zpráva Dne 26. září 2012 tomu bude přesně 800 let, kdy designovaný císař Fridrich II. potvrdil v Basileji českému králi Přemyslu Otakarovi

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko)

CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) CO SE KDY V OPATOVICÍCH ŠUSTLO (sestavil Josef Matěásko) ROK: UDÁLOST: 1073 Zmíňka o poustce Mikulcově 1086 založen klášter za Vratislava II. 1163 klášter navštívil král Vladislav 1227 v klášteře pochován

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie II, pro děti ve věku 11 14 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA

HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA HISTORICKÝ PRŮVODCE MĚSTA ZNOJMA Čermáková, Bohdálková, Březinová, Ziková, Valášková, Holcmannová ZNOJMO Město Znojmo vzniklo na skalnatém ostrově nad řekou Dyjí v podhradí slavného Břetislavova hradu.

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Počátky Svaté říše římské

Počátky Svaté říše římské Počátky Svaté říše římské Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0112 V roce 843 se rozpadá Francká říše na tři části. Východní část, která dala základ Svaté říši římské, získal Ludvík Němec. Dynastie Karlovců

Více

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí

Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Hrad Lanšperk Hrad Litice Hrad Potštejn Hrad Žampach Zámky v našem regionu Nový zámek Kostelec nad Orlicí Hrady v našem regionu Hrad Kunětická hora Mohutný pozdně gotický hrad na Kunětické hoře tvoří impozantní dominantu a symbol zdejšího kraje.až do husitských válek byla Kunětická hora v majetku blízkého

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:...

Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:... Adresa bydliště:... Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:..... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B

České země do vymření Přemyslovců. Benjamin Březina, 4.B České země do vymření Přemyslovců Benjamin Březina, 4.B Slované v temných staletích 6.-7. stol. Stěhování národů V 6. stol (odhad 535) nahrazení germánského obyvatelstva slovanským Střet s Avary První

Více

OPATOVICKÝ KOSTEL SV.VAVŘINCE1

OPATOVICKÝ KOSTEL SV.VAVŘINCE1 OPATOVICKÝ KOSTEL SV.VAVŘINCE1 Při projíždění Opatovicemi směrem na Pardubice objeví se po pravé straně kostel sv. Vavřince. Kolem kostela se rozkládá hřbitov, obehnaný zdí se dvěma brankami. Stranou od

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Gotika. Výtvarné umění. Architektura

Gotika. Výtvarné umění. Architektura Věra VOŇKOVÁ Gotika název odvozen od Gótů evropské umění 13. a 14. století, v Čechách se rozvíjelo od 13. století do poloviny 16. století (vývoj zpoţděn husitským hnutím, proto za Jagellonců pozdní, tzv.

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044. ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7.

Více

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007

Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Projekt Zavádění ŠVP na gymnáziu projekt GOTIKA CZ1.1.07/1.1.10/03.0007 Družstvo: Třída: Část A Gotika ve světě 1. Kdo nechal postavit první gotický kostel? a) opat kláštera v Saint Denis Suger b) zakladatel

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 leden 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Želešice Prvni historicka zminka o Zelesic V diplomatari Ceskeho kralovstvi Gustava Friedrich v roce 1912 je na stranach 315-319 prepsana s p K ozrejmeni historicke udalosti uveme nasledujici str N ejstarsi

Více

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158.

Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. Kat. č. 2 Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích čelenku, 1158. 16 I. Český stát za panování Přemyslovců 2) Císař Fridrich I. povoluje vévodovi Vladislavovi nosit o svátcích

Více

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ

12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ 12. Klokoty PŮVOD HORY KLOKOTSKÉ V západní části Tábora na pravém břehu Lužnice se nalézá místo, které dnes nazýváme Klokoty. Dříve bylo nazýváno Hora Klokotská. O názvu proč právě Klokoty jsou uvedeny

Více

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy

p.č. pozemku, na kterém se stavba dle výzvy č.p. stavby datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj p.č. dle výzvy Informace o výzvách podaných oprávněnými osobami dle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ke dni 30.6.2014 č. datum doručení č.j. žadatel k.ú. okres kraj

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: CZ.1. 07/1. 4. 00/21.2712 Šablona: VY_32_INOVACE_1_09_Vv Ročník: 3., 4. a 5. Datum vytvoření: 11. 4. 2013 Datum ověření ve výuce: 24.

Více

Pražský hrad Svatovítská katedrála

Pražský hrad Svatovítská katedrála Víš, jak se správně katedrála od roku 1997 jmenuje? Vymaž ve větě všechna modrá a oranžová písmena a získáš správný název katedrály KKDIASETFSEEWDKRRFÁOULAE SDV. VOÍWTBA, VDÁJCMLXAWVTTA A VQOGJZTCFĚXCSDHSA

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Český stát za vlády přemyslovských knížat

Český stát za vlády přemyslovských knížat Úvod : Vytvořila jsem pracovní materiál pro vlastivědu a dějepis /4.,5. i druhý st./, pro realizaci projektů/ př. ČJ popis historické postavy, MA číselná osa, orientace v čase, VV- tém. práce, dobový portrét

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků.

Vydává Obecní úřad v Klopotovicích. Redakční tým: Zdeněk Klobouk a Petr Indrák. Registrováno MK ČR pod Č.j. E 16862. náklad 50 výtisků. Mimořádné číslo vydané u příležitosti křtu knihy Divizní generál Ondřej MÉZL v kontextu doby Březen 2011 Po oznámení kapitulace v noci z 8. na 9. května opustila německá vojska své obranné postavení u

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

VY_32_INOVACE_4Kuch. Život za vlády prvních Přemyslovců

VY_32_INOVACE_4Kuch. Život za vlády prvních Přemyslovců Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 768 02 Zdounky 59 tel.: 573 365 130, fax.: 573 365 939, email: skola@zszdounky.cz Označení VY_32_INOVACE_4Kuch Název vzdělávacího materiálu

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J

Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J Návrh znaku a vlajky pro obec S T Á J autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských) symbolů:

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více