MASARYKOVA UNIVERZITA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra pedagogická Nadané děti na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Autor práce: Bc. Monika Dokoupilová

2 Bibliografický záznam DOKOUPILOVÁ, MONIKA. Nadané děti na prvním stupni ZŠ: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra pedagogiky, str., 30 str. příloh. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Oldřich Šimoník, CSc. Anotace Diplomová práce Nadané děti na prvním stupni ZŠ pojednává o problematice nadaných dětí mladšího školního věku. Teoretická část práce se věnuje nejrůznějším pohledům na pojem nadání a talent. Charakterizuje možnosti vyhledávání a identifikování nadaného jedince. Informuje také o možnostech vzdělávání těchto dětí z pohledu učitelů, rodičů i jejich dětí. Zároveň poskytuje pohled na možnosti současné legislativy. Věnuje se otázce výchovy a vzdělávání nadaných dětí na prvním stupni ZŠ, převážně individuálnímu přístupu k těmto jedincům. Poukazuje na osobnost pedagoga i rodičů, dále nemožnosti a formy mimoškolních aktivit a organizací zabývajících se nadanými dětmi. A v neposlední řadě na spolupráci pedagogicko-psychologické poradny a školy. Do empirické části jsem zařadila případové studie nadaných žáků. Dále jsem se věnovala pedagogické diagnostice těchto dětí z pohledu učitele a snažila jsem se poukázat na problematiku vztahů těchto dětí v kolektivu třídy. Závěr diplomové práce obsahuje návrhy a doporučení k tématu a vyhodnocení jednotlivých šetření. Annotation The thesis Gifted Children at the Lower Stage of the Primary School deals with the issue of the gifted children of the younger school age. The theoretical part offers different views of the terms gift and talent. It characterises the possibilities of looking for and identifying a gifted individual. It also informs about the possibilities of educating these children from the point of view of teachers, parents, and also their children. At the same time, it offers a view of the potentialities of the current legislative. It deals with the question of upbringing and education of gifted children of the lower stage of the primary schools, especially with the individual approach to these individuals. It points to the personality of the pedagogue as well as of

3 the parents, to possibilities and forms of after-school activities, and to organisations, which are attending to gifted children. Last but not least, it deals with the co-operation of education and psychological consultants with schools. In the empirical part, the case studies of gifted children are included. Moreover, I have also dealt with the educational diagnostic of these children from the point of view of a teacher, and I have also tried to point out the problematic of the relationships of these children within the society of the class. The conclusion of this thesis includes suggestions and recommendations concerning the topic of evaluation of individual investigations. Klíčová slova nadání, individuální vzdělávací plán, inteligence, talent, legislativa, rodič, učitel, psycholog, případová studie, kolektiv, dotazník. Keywords gift, individualised education plan, intelligence, talent, legislative, parent, teacher, psychologist, case study, society, questionnaire.

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uloženina Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne 8. prosince 2008 Monika Dokoupilová

5 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Doc. PhDr. Oldřichu Šimoníkovi, CSc. za odborné vedení, cenné rady a informace, které mi poskytl v průběhu zpracování této diplomové práce. Dále děkuji všem rodinám, pedagogům, psychologům a také dětem, o kterých se v práci zmiňuji. A v neposlední řadě mé rodině, příteli a přátelům za podporu při psaní této práce.

6 Obsah ÚVOD PROBLEMATIKA NADANÉHO DÍTĚTE ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, KLASIFIKACE, A ZNAKY NADANÝCH DĚTÍ VYHLEDÁVÁNÍ A DIAGNOSTIKA NADANÉ DÍTĚ VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU LEGISLATIVA ZABÝVAJÍCÍ SE PROBLEMATIKOU NADANÝCH NADANÉ DÍTĚ VE ŠKOLE CHARAKTERISTIKA DÍTĚTE MLADŠÍHO ŠOLNÍHO VĚKU SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROFESNÍ ZPŮSOBILOST UČITELE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP UČITELE NADANÉ DÍTĚ MIMO ŠKOLU RODINA A NADANÉ DÍTĚ MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S PPP ORGANIZACACE ZABÝVAJÍCÍ SE NADANÝMI DĚTMI VLASTNÍ VÝZKUM CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU, STANOVENÍ CÍLE, METODOLOGIE CHARAKTERISTIKA MÍSTA ŠETŘENÍ A VÝZKUMNÉHO SOUBORU VLASTNÍ ŠETŘENÍ ZÁVĚRY ŠETŘENÍ, DISKUZE A INTERPRETACE VÝSLEDKŮ NÁVRHY A OPATŘENÍ ZÁVĚR SHRNUTÍ SUMMARY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY 6

7 Úvod Nadaní se ztrácejí? Mnoho nadaných a talentovaných dětí, jestliže se jim nedostává odpovídající podpory, upadá a rozvíjí své nadání, které by je mohlo dovést k vědeckým objevům, umělecké tvorbě, umožnilo by jim stát se vůdčími osobnostmi nebo prostě jen šťastnými lidmi, s přiměřenou sebedůvěrou. Ignorováním talentů ztrácí i společnost. Ztrácí tvořivé vůdčí osobnosti ve vědě, umění, politice a získává frustrované odpadlíky ze škol, společnosti, veřejného života a někdy i ze života vůbec. (Erica Landau, zakladatelka Institutu pro nadané a talentované děti, Tel Aviv). Zpracování této tematiky, ale převážně samotná péče a vzdělávání nadaných dětí není jednoduchá z důvodu neexistující jednoznačné definice mimořádného nadání jedince, ale i jasného a spolehlivého způsobu jak toto nadání diagnostikovat. Bylo tedy pro mě velmi komplikované zaměřit se na určitou část této problematiky, protože toto téma je velmi široké a obsažné. Podnětem k vybrání této diplomové práce bylo to, že toto téma velmi úzce propojuje jak problematiku pedagogickou, speciáně-pedagogickou, tak i psychologickou. Podle nových teorií inteligence neexistuje pouze jedna, ale hned několik. Howard Gardner jich napočítal devět. Těžko se najde dítě, které by alespoň v jedné z těchto inteligencí nebylo mimořádně nadané. Každý jedinec je také jiný a vyžaduje individuální přístup ke své osobě. Toto důležité hledisko se začíná v současné době již ve vzdělávání nejen nadaných nebo handicapovaných jedinců, ale i všech ostatních dětí a žáků ve školách všech typů výrazně projevovat. Je tedy nutností aby se v péči, vzdělávání, výchově a podpoře těchto dětí vždy vycházelo ze vzájemné a oboustranné komunikace i spolupráce všech zúčasněných osob rodičů, učitelů, odborníků, ale i spolužáků nebo dalších osob, kterým na těchto dětech záleží. Do popředí se také dostává otázka vzniku specializovaných škol pro nadané děti. Odpůrci tvrdí, že se nadané děti nenaučí komunikovat s ostatními dětmi. Zastánci zase argumentují, že zde by děti měly adekvátní podmínky ke vzdělávání jak z pozice odbornosti učitele, tak i forem a metod práce. Obojí názory mají jistě své opodstatnění, ovšem myslím si, že každé dítě vyžaduje jiné možnosti a podmínky ke vzdělávání. 7

8 Proto si myslím, že v demokratickém státě jakým jsme, je jistě vhodné, aby i tyto školy vznikaly a rodiče, ale převážně samy děti si měly možnost zvolit, jak chtějí studovat, vzdělávat se a vůbec žít v třídním a školním kolektivu. Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila problematiku nadaného dítěte na prvním stupni ZŠ. Cílem diplomové práce bylo zpracování komplexní charakteristiky osobnosti nadaného žáka. Zpracovala jsem několik případových studií, které obsahují vývoj dítěte, oblast, ve které se nadání objevuje a komplexní pohled na jeho vzdělávání i rodinný život. Další snahou bylo také zmapování možností a forem vzdělávání nadaných žáků na prvním stupni základní školy. Hlavním cílem práce byla analýza vztahů, pozic a postavení nadaných dětí v rámci kolektivu běžné třídy, kterou jsem zkoumala pomocí dotazníků v několika třídách. Text diplomové práce je rozdělen na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je dále členěna na tři hlavní kapitoly. První kapitola zmiňuje nejrůznější klasifikace a definice nadání, ale i jednotlivé členění na druhy nadání. Věnuje se charakteristice nadaného jedince. Popisuje diagnostiku a vyhledávání nadaného jedince a zmiňuje vzdělávací možnosti těchto dětí ve školách v České republice. Ukončena je přehledem současné a platné legislativy v oblasti nadaných dětí ve školském systému. Druhá část ve stručnosti popisuje obecnou charakteristiku dětí mladšího školního věku, formy, metody a podmínky vzdělávání na prvním stupni základní školy. Zmiňuje i způsobilost pedagoga pro práci s nadaným dítětem, která předpokládá individuální přístup, který je dále rozpracován v podobě i individuálního vzdělávacího plánu. Třetí kapitola se věnuje problematice nadání mimoškolní prostředí, tedy v rodině, mimoškolních organizacích. Rozebírá také spolupráci učitele, rodiče a psychologa, kdy blíže vymezuje důležitost spolupráce s PPP. Popisuje i organizace zabývající se nadanými dětmi u nás i ve světě. Empirická část diplomové práce čtvrtá závěrečná kapitola popisuje mé vlastní šetření ve školách a rodinách nadaných dětí. Shrnuje kazuistiky nadaných dětí, dále pedagogickou diagnostiku těchto dětí z pohledu učitele a výzkum vztahů nadaných dětí s jejich spolužáky ve třídách. Je doplněna rozhovorem s paní učitelkou, která dlouze pracuje s nadanými dětmi. Zmiňuji se i o dětech s dvojí výjimečností, které jsou 8

9 integrovány ve školách běžného typu. Práce je doplněna velkým množstvím příloh dokládající jednotlivé formy práce s těmito dětmi, například pomocí individuálního vzdělávacího plánu. Ukazuje náměty, pracovní listy, materiály využitelné ve výuce. Ani veškeré vědění nepřináší štěstí, protože k tomu stačí umět pouze rozeznat dobro od zla. Platon Místo člověka v životě není vyznačeno tím, co ví, ale tím, co chce a co může. Le Bon 9

10 1. Problematika nadaného dítěte 1.1 Základní pojmy, definice, klasifikace, a znaky nadaných dětí Definice nadání podle Psychologického slovníku (2000) zní takto: je to soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností; nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony při činnosti tělesné i duševní. Pedagogický slovník (1998) dodává: nadání je dosud málo prozkoumaný, a proto obtížně definovatelný jev. Znamená schopnosti člověka pro takové výkony určitých činností intelektuálního nebo fyzického charakteru, které se mohou jevit jako výjimečné ve srovnání s běžnou populací. Podle některých teorií je nadání přirozenou vlastností každého normálního jedince (každý má dispozice k něčemu). V pedagogickém pojetí převládá tradiční představa o nadání jako o výjimečné složce osobnosti některých jedinců, zejména nadání intelektuálního typu (například pro osvojování cizích jazyků, umělecký talent aj.). Projevy talentu jsou výkony, které jsou kvalitativně nebo kvantitativně výjimečné oproti vrstevníkům (Porterová, 1999, s. 33) Ti, kteří vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, a to buď v celém spektru, nebo jen v dílčí oblasti; nebo ti, jejichž potenciál nebyl ještě pomocí testů ani experimentů rozpoznán. Nadání se může týkat současně více oblastí, např. intelektu, umění, tvořivosti, pohybových a sociálních dovedností, nebo může být omezeno na jednu nebo dvě z nich. (Freeman in Vondráková, 2002). Pojmy talent a nadání a vysoké nadání se ve většině případů užívají jako synonyma. Jsou ovšem i autoři, kteří je diferencují jako F. Gagné (1991), který nadání vymezuje nadání jako biologicky dané, přirozené schopnosti nebo vlohy a talent jako již rozvinuté schopnosti a získané dovednosti. Faktory prostředí považuje za katalyzátory, které umožňují rozvoj nadání v talent. Ten se vyznačuje produktivitou v určité oblasti, která je společensky přínosná a užitečná. 10

11 nadání talent katalyzátory intelektové - prostředí akademický fyzikální rodinné tvořivé kulturní technický sociální náhodné události socioafektivní umělecký - individuality fyzické charakteristiky senzomotorické psychické charakteristiky intrapersonální sportovní Obr. 1: Gagného diferencovaný model nadání a talentu (zjednodušený) Dále je diferencuje i slovenská autorka J. Laznibatová in Hříbková (2007). Tyto pojmy se vzájemně překrývají a zaměňují, je těžké je rozlišit. Nadání obsahuje různé oblasti schopností nebo výkonů jedince, proto se tedy tento pojem člení a rozděluje do mnoha kategorií. Jurášková (2006) dělí nadání na intelektové, akademické, tvořivé, vůdčí a umělecké. Horizontální klasifikace člení nadání podle druhů činnosti, jsou to tedy oblasti hudební, výtvarné, jazykové, matematické, sportovní (Hříbková, 2005). Toto členění rozšiřuje tradiční dělení. Například nadání pro oblast vědy je specifikováno na intelektové nadání a členěno na matematické, jazykové, organizátorské, vědecké a technické (Dočkal a kol., 1987). Vertikální klasifikace rozlišuje nadání podle míry jeho uplatnění. Člení se tedy na aktuální a potenciální. Aktuální jsou ty výkony, které jedinec podává v současné době. Potencionální nadání jsou možnosti, které má jedinec v budoucnosti, pokud jej neohrozí nepříznivé podmínky a okolnosti (Hříbková, 2005). Nadané děti oproti dětem z běžné populace se vyznačují určitými charakteristikami, které se však u nich nevyskytují vždy v plném rozsahu, ale různě se 11

12 kombinují. Nadané děti jsou charakterizované jako osoby s disproporcionálním asynchronním vývojem, znamená to, že jsou v různém stadiu vývoje v oblasti kognitivní, fyzické a emocionálně sociální. Charakteristiky těchto dětí se často projevují hlavně oblasti kognitivní a afektivní. Tato jejich disproporcionalita se projevuje i v rámci jedné z kognitivních nebo jiných oblastí dle Robinsona, Silvermanové a dalších in Jurášková (2005). Mnozí autoři, například Clarková, 1992 nebo Porterová a jiní in Jurášková (2005) uvádějí projevy a charakteristiky nadaného dítěte v kognitivní sféře je brzká schopnost číst, schopnost rychlého učení s vysokou kvantitou informací, široká slovní zásoba, výborná paměť, dobrá argumentace a schopnost řešení problémů, různé zájmy, výborné pozorovací schopnosti, schopnost dlouhodobé koncentrace pozornosti a vytrvalost pro oblasti zájmu, vysoký stupeň energie, velká představivost, snaha klást otázky autoritám, perfekcionalismus, neobyčejná zvědavost, obliba komplikovanosti. V afektivní oblasti je to citlivost v personální sféře, upřednostňování starších společníků před vrstevníky, zájem o otázky morálky a spravedlnosti, smysl pro humor, vysoká vnitřní motivace, nekonformnost a kritičnost. V motorické oblasti je to neobyčejná smyslová vnímavost, diskrepance mezi tělesným a intelektuálním vývojem, a někdy se vyskytující nezájem o tělesné aktivity. Tyto děti ovšem mají i problémy v určitých oblastech, často jsou to obtíže v sociálně-emocionální oblasti. Webb in Jurášková (2005) se zmiňuje o jistých problém v oblasti jemné motoriky, vztazích s vrstevníky, přílišné sebekritice a perfekcionalismu, vyhýbání se riskování, podvýkonnosti a poruchách učení. Znaky nadaných dětí jsou dle Winebrennerové (1992) nastíněny poměrně obsáhlým souhrnem pozitivních a negativních charakteristik nadaných jedinců. Dá se říci, že nadaní jedinci se vyznačují v pozitivním ohledu: extrémní vyspělostí v jakékoliv oblasti učení a výkonu, asynchronním vývojem, širokou slovní zásobou a vyspělým verbálním projevem, výbornou pamětí, samostatností v učení, složitějšími myšlenkovými operacemi, abstrakním myšlením, dávají přednost komplexním a náročným úkolům, schopností aplikovat své dosavadní vědomosti do nových situací, zvídavostí, množstvím (neobvyklých) zájmů, koníčků - jsou to sběratelé, touhou pracovat nezávisle, samostatně, svým vlastním způsobem, sofistikovaným smyslem pro humor. 12

13 V negativním ohledu: odmítají práci nebo pracují nedbale, pociťují nervozitu při běžném tempu práce třídy, odmítají rutinní a předvídatelnou práci, kladou mnoho otázek - často choulostivých, odmítají příkazy, sní v průběhu dne, ovládají třídní diskuze, bývají panovační k učitelům i ke spolužákům, jsou netolerantní k nedokonalosti vlastní i ostatních, jsou přecitlivělí vůči kritice, odmítají se podřídit, hrají divadlo a ruší spolužáky, jsou netrpěliví. 1.2 Vyhledávání a diagnostika Identifikace mimořádného nadání je dlouhodobý proces. Začíná v rodině a pokračuje cílevědomým vyhledáváním nadaných dětí. Uplatňují se při něm metody psychologické, pedagogicko-psychologické, pedagogické, lékařské i laické. Jde především o pozorování ve školní práci, rozbor výsledků práce žáka a portfólio žáka, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči, ale i nejrůznější specializované testy. Fořtíková (2007) udává jako metody identifikace nadání: I. Objektivní metody: a) IQ testy - se kterými pracují psychologové. b) standardizované testy výkonu - jsou také v kompetenci psychologů, ovšem v nestandardizované podobně mohou být využívány i učiteli. Využívají se zde testy, dotazníky a posuzovací škály. Je vhodné zaměřit se i na další vlastnosti nadaného dítěte jako je motivace a další. c) didaktické testy - patří sem vstupní testy, zadávané na počátku výuky, průběžné testy, i závěrečné testy mapující průběh výuky. Hříbková (2005) udává, že tyto testy ověřují znalosti a vědomosti v určité oblasti, předmětu nebo tématu. d) testy kreativity pracují s nimi psychologové, ale také učitelé. Zjišťují tvořivé schopnosti dětí. Ukazují jedincovu představivost, šíři myšlení a originálnost. II. Subjektivní metody: a) nominace skupiny učitelů je objektivnější jak nominace nadaného dítěte jen jedním učitelem. b) nominace spolužáky mohou posoudit vlastnosti daného dítěte i z jiného pohledu než učitelé či jiní odborníci a dodat komplexní pohled na nadaného žáka. 13

14 c) rodičovská nominace je také důležitou součástí vyhledávání nadaného dítěte. Znají dítě nejlépe a mohou posoudit spoustu důležitých faktů v identifikaci nadání než ostatní osoby účastnící se tohoto identifikačního procesu. d) vlastní navržení dítě se může nominovat samo, sepíše například své zájmy a koníčky, co ho zajímá a co zvládá, a tím také může upozornit na své potencionální nadání. e) hodnocení výsledků činnosti hodnotíme záměrnou činnost dítěte. Analyzujeme například samostatné práce dětí, projekty, výrobky a výkresy. Vše bychom měli archivovat. f) zapojení do soutěží odráží zájmovou orientaci dítěte, i jeho schopnosti. Sledujeme jeho umístění ve školních, regionálních, celostátních i mezinárodních soutěžích. g) analýza zájmových charakteristik dítěte je další možnou metodou, uvádí ji autorka Machů (2006), která může mít formu rozhovoru, dotazníku či samostatné slohové práce na dané téma. Ukáže nám další složky osobnosti nadaného žáka. h) škály behaviorálních charakteristik dítěte jsou v hojné míře uplatňovány především v zahraničí a to v úvodních fázích identifikačního procesu. Alternativní metody udává například Hříbková (2005), jde o metody vhodné při zjišťování sportovního nadání dítěte. Jsou to například měření reakčního času, měření EEG a jiné. Jsou to také pozorování ze strany rodičů, pedagogů a dalších osob, vhodný se jeví i rozhovor. Využívá se také metoda inventáře, který navazuje na pozorování, otázky jsou zaměřeny na výskyt určitého typu chování charakteristického pro nadané. Spolu s hodnocením výsledků činností se v současné době pracuje s pomocí portfolia, které svědčí o pokroku jednotlivých dětí. Obvykle obsahují poznámky z pozorovaných projevů dítěte, příklady a fotodokumentaci výsledků činností dítěte vybraného učitelem, samotným dítětem a doplněné pozorováním rodiny (Porterová, 1999). Výběr metod pro identifikaci je závislý na jejich dostupnosti, efektivnosti a ekonomičnosti. Svoji úlohu při rozhodování samozřejmě hraje druh nadání, věk dítěte, použitý model nadání a jeho koncepce, cíl edukační nabídky a další komponenty (Machů, 2006). Identifikace nadaných jedinců je složitý proces. Zahrnuje více kroků, vyžaduje spolupráci více osob a odborníků, navzdory tomu však některé děti zůstanou neidentifikované. Jsou identifikovány buď nezáměrně pedagogem, který dítě doporučí 14

15 k psychologickému vyšetření nebo záměrně, kdy je to v kompetenci odborných institucí. Stanovení ex post je ocenění mimořádných výsledků a výkonů jedince. Je však problém u dětí, které své výkony ještě nemohly tak prezentovat (Jurášková, 2006). Velkým problémem se někdy jeví i rozlišení nadání nebo bystrosti a velké míře snahy a učení u nadaného dítěte, jak dokládá tabulka č. 1 Toto rozlišení je v rukou kompetentních osob na identifikaci nadání daných dětí. Bystré dítě Zná odpovědi. Zajímá se. Má dobré nápady. Odpovídá na otázky. Je vůdcem skupiny. Se zájmem naslouchá. Lehce se učí. Je oblíbené u vrstevníků Chápe významy. Vymýšlí úlohy a úspěšně je řeší. Přijímá úkoly a poslušně je vykonává. Přesně kopíruje algoritmy úloh. Dobře se cítí ve škole, školce. Přijímá informace, vstřebává je. Dobře si pamatuje. Je vytrvalé při sledování. Je spokojené se svým učením a výsledky. Nadané dítě Klade otázky. Je zvědavé. Má neobvyklé nápady. Zajímá se o detaily, rozpracovává, dokončuje. Je samostatné, často pracuje samo. Projevuje silné emoce, přitom naslouchá. Všechno již ví. Více mu vyhovuje společnost starších dětí a dospělých. Samostatně vyvozuje závěry. Iniciuje projekty. Úkoly přijímá kriticky, dělá jen to, co ho baví. Vytváří nová řešení. Dobře se cítí při učení. Využívá informace, hledá nové možnosti aplikace. Kvalitně usuzuje. Velmi pozorně sleduje. Je velmi sebekritické. Tab.1: Rozdíly mezi bystrým a nadaným dítětem (Cvetkovič-Lay, 1995 in Laznibatová, 2001) srov. Machů (2006) 15

16 1.3 Nadané dítě ve vzdělávacím procesu Výuka pro nadané žáky musí být pestrá a podnětná. Měla by umožňovat získávání nových informací a souvislostí, které jsou založeny na řešení problémových úloh, výuka umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost žáků. Ve vzdělávání nadaného dítěte je nutné, aby každá škola, která se rozhodla pro určitý plán, určitou strukturu vzdělávání mimořádně nadaných dětí, která by měla být obsažena v jejich školním vzdělávacím programu tak jak doporučuje Fořtíková (2007). Je vhodné stanovit si strategii výběru nebo průběžné identifikace nadaných žáků identifikací nadaných dětí v České republice se věnují pedagogicko-psychologické poradny, které pomáhají školám se sestavením individuálního vzdělávacího plánu pro nadané děti. Nutné je také stanovit systém dalšího vzdělávání pedagogův péči o mimořádně nadané žáky, vhodné se jeví nejrůznější akreditované kurzy a školení pro pedagogy v oblasti problematiky nadaných dětí. Dále by si škola měla určit specifikaci a úpravu vzdělávacího programu školy, kde si škola volí metodologii výuky, metody a strategie výuky. Měla by také upravit organizační formy výuky například vytvořit místo, kde mohou děti pracovat formou samostudia nebo na projektech, vytvářet heterogenní vzdělávací skupiny a jiné. Zajišťuje technické vybavení školy ve formě možnosti práce na počítačích s přístupem na internet, možností kopírování materiálů, ale i zajištěním množství encyklopedií a odborných publikací. Vhodné je zajistit nabídku odpoledních školních aktivit, spolupracovat s organizacemi zabývajícími se nadanými dětmi škola by měla zařídit pro tyto děti kroužky, rozšířit nabídku volitelných předmětů. Specializované organizace zajišťují i možnosti víkendových pobytových akcí pro tyto děti. Nutná je příprava učitelů na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, tento plán vzniká ve spolupráci rodičů nadaných dětí, učitelů a pracovníků PPP. Škola by měla sestavit plán návaznosti studia těchto žáků na druhém stupni ZŠ nebo jiném typu školy. Dále doplnit spolupráci s klíčovými institucemi jako je PPP, školy vyššího typu, vzdělávací centra a jiné. A v neposlední řadě je to také mechanismus propagace profilu školy a způsob informování rodičů o péči o nadané děti. Hříbková (2005) formy edukace nadaných rozděluje do tří směrů dle hlediska integrace versus segregace: 16

17 1. separátní varianta výchovy a vzdělávání představuje specializované třídy, resp. školy pro děti s nadprůměrným intelektem, 2. integrovaná varianta vzdělávání se realizuje na školách v běžném sociálním prostředí vrstevníků nadaného dítěte, v kolektivu třídy, kde jsou děti stejného věku, různého stupně nadání, 3. kompromisní způsob vzdělávání spočívá v tom, že nadané dítě chodí do třídy s vrstevníky, ale některé vyučovací hodiny, resp. předměty navštěvuje ve vyšším ročníku, akcelerace. Úprava obsahu vzdělávání nadaných dětí je možná pomocí: 1. Akceleračního modelu (urychlení) - umožňují žákovi postupovat ve výuce rychleji než ostatní žáci - žáci zvládnou stejné množství poznatků v kratším časovém období Do akcelerace se řadí dle Machů (2006), Fořtíkové (2007): - předčasný vstup do školy, - nástup do druhého ročníku ZŠ - raný vstup na vyšší stupeň školy (žák je přijat do školy dříve, než je obvyklé), - přeskakování ročníků (žák vynechá ročník studia a přechází o ročník výše), - umístění do vyšších ročníků v některých předmětech, - zhuštění ročníků (absolvování dvou ročníků v jednom školním roce), - pararelní studiu (absolvování některých předmětů na SŠ) - výuka podle IVP - nabídka volitelných předmětů Akcelerace znamená zvýšenou míru zátěže nejen pro dítě, ale i pro vyučující, proto je důležité, aby vyučující s akcelerací souhlasil, také musí souhlasit rodiče a dítě. Znamená pro děti, že se vyhnou bezpředmětnému opakování učiva a drilu, monotónní práci a nudě. Nadaní mají možnost se setkávat se s vrstevníky, kteří mají stejné zájmy. Přináší však i spoustu problémů, je tedy doporučována jen některým dětem. 2. Modelu enrichmentu (obohacování) - rozšíření znalosti, pochopení, zájmů a dovednosti za hranici běžného učiva, - musí se odehrávat na úrovni vývojových potřeb žáka, 17

18 - žáci nepřeskakují ročník, zůstávají se svými vrstevníky, - důležité pro znevýhodněné studenty (jazykově, kulturně či socioekonomicky) - obohacování napomáhá žákům zlepšit dovednosti např. kreativní myšlení, řešení problémů, kladení otázek, samostatný výzkum. Obohacování vzdělávacích programů dle Fořtíkové (2007) by mělo splňovat tři roviny: - rovinu rozšiřování učiva - aby postihovalo co nejširší kontext učiva, vhodné metody jsou důležité, např.: a) výuková centra (jsou to pracovní místa pro jednotlivce i skupiny, žáci si mohou vybírat, ve kterém z center budou pracovat, je důležité, aby učitel zajistil, že čas strávený v tomto centru bude dobře využit), b) mentoring (spolupráce s odborníky v dané oblasti, kteří v rámci školy nebo mimo ni pracují s nadanými a rozšiřují jejich znalosti v dané oblasti, je zde možné využití konzultanta ve vyučování), c) peer výuka (vrstevnické učení-žák může prezentovat své znalosti před spolužáky, ale neměla by se používat jako jediná metoda), d) skupinové vyučování je vhodné pro rozvoj komunikačních schopností e) kempy (kurzy a workshopy-dílny, které jsou určeny pro nadané děti, většinou jsou tematicky zaměřené, mohou být organizovány učiteli i odborníky), f) využití informačních technologií. - rovinu prohlubování učiva - aby obsahovalo podrobnosti, detaily a postihovalo podstatu sdělovaného. Zde je vhodné využít projektů a jiných forem pro prohloubení učiva. - vlastní obohacování učiva - které je již nad rámec vzdělávacích programů a vychází také ze specifiky zájmů žáků. Například je to samostudium (žáci nastudují sami téma, konzultují s odborníky a plní úkoly a vše pak prezentují třídě) Takové formy práce s učivem předpokládají velkou pestrost didaktického zpracování učební látky. Od žáků se pak očekává zapojení do projektů, zpracování esejí a vytváření ročníkových prací. 18

19 Obohacování výuky vyvíjí tlak na učitele, protože vyžaduje dokonalou přípravu. Je důležité, aby učitelé navštěvovali vzdělávací kurzy, aby byli schopni aplikovat enrichment v běžné třídě. Co je obohacení? Rozšíření učiva čí náhrada tradiční učební aktivity. Používá kreativní a produktivní myšlení. Rozvíjí vyšší úroveň myšlení, podporuje představivost a generalizaci. Všestranně rozvíjí osobnost, je založeno na vzdělávacích potřebách nadaných. Rozvoj samostatného kritického myšlení. Učit se věci, které vychází z určité podstaty a mají praktické vyústění. Co rozhodně není obohacení? Více práce v hodině. Používá reproduktivní myšlení. Tvrdá práce v hodině založená na učení jmen, míst, faktů Nabídka nadstandardních separovaných informací, které nemají užitek. Práce na základě algoritmických postupů. Učit děti jen proto, aby byly aktivizované. Tab. 2: Pravidla obohacujících aktivit dle Machů (2006) 1.4 Legislativa zabývající se problematikou nadaných dětí Legislativa v České republice vychází z ústavních zákonů a mezinárodních smluv, ze kterých pak vycházejí jednotlivé zákony a vyhlášky. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky a mezinárodní smlouva Úmluva o právech dítěte se nadaným dětem příliš nevěnují, spíše se jen zmiňují o vzdělání všech dětí obecně. Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v České republice je jeden z hlavních pedagogických dokumentů a problematika nadaných dětí je v něm dostatečně zmíněna. Bílá kniha ale říká, že je třeba rozlišovat mezi vzděláváním dětí nadaných a mimořádně nadaných, kterých je asi jen 1 2 %. Nadané jedince přitom chápe jako ty, kteří vykazují mimořádně vysokou úroveň své činnosti, ale neopomíná ani ty, jejichž nadání ještě nebylo pomocí testů rozpoznáno. Problematika nadaných dětí je zde obsažena a kniha obsahuje doporučení jako je vytvoření zájmových činností pro děti a dospívající. Dále doporučuje co největší vzdělávání učitelů jak v jejich vzdělávání, tak i 19

20 z vlastního zájmu. Vhodné je vytvářet a používat texty, pomůcky a různý materiál pro učitele, kteří se nadaným dětem věnují. Realizovat ucelený systém péče o nadané jedince v ČR. Zřídit centrální odborné pracoviště, kde by se vzdělávali pedagogové, a byla zde skloubena činnost jednotlivých organizací. Navrhuje funkci koordinátora pro nadané děti. Podporovat výzkum a soutěže v pedagogických centrech. Vytvářet programy péče o mimořádně nadané jedince. Mimořádně nadaným jedincům umožnit vertikální i horizontální prostupnost vzdělávacího systému nebo souběžné studium na různých stupních vzdělávání. Upozorňuje i na již vzniklé společnosti a organizace zabývající se touto problematikou. V neposlední řadě zdůrazňuje nutnost povinného vzdělání a mezirezortní spolupráci v péči o tyto děti. Školský zákon (č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, ze dne , který nabyl účinnosti dnem , se zabývá možnostmi péče o talentované žáky v 17, 18 a 19. A to v části Vzdělání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zákon stanovuje, že ředitel může nadaným žákům na jejich žádost nebo na žádost zákonného zástupce stanovit individuální vzdělávací plán. 17 se zmiňuje o tom, že školy vytvářejí podmínky pro rozvoj nadaných jedinců, jejich vzdělávání zabezpečují rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů, ale také ředitel školy může na žádost zletilého žáka nebo jeho zákonného zástupce přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku. Součástí žádosti však musí být vyjádření poradenského zařízení a praktického lékaře pro děti a dorost. Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy. 18 se věnuje zpracování individuálního vzdělávacího plánu, který bude rozebrán dále v práci podrobněji. Ustanovením 19 školského zákona bylo tedy zmocněno Ministerstvo školství České republiky k vydání prováděcí vyhlášky. Dále se touto problematikou zabývá vyhláška MŠMT o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (č. 73/2005 Sb.) ze dne , a to v 12, 13, 14. V 12 je definován mimořádně nadaný žák. Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu vymezuje 13. Podmínky pro přeřazení do vyššího ročníku jsou sepsány v 14. Mimořádně nadaný žák je zde definován jako jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 20

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012 PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 608 41 00 94 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLOVANKA, ČESKÁ LÍPA 30. 8. 2012 -učitelka ZŠ v Ostravě -učitelka

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01

Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 Pravidla pro hodnocení žáků Základní škola Žamberk, 28. října 581, Žamberk 564 01 (podle 51-53 zákona č. 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) a podle 17 20 Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb.) Zásady hodnocení průběhu

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015, k provedení 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje

Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje Příloha 8: Podklady pro IVP Pedagogicko - psychologická poradna Středočeského kraje Pracoviště: Čj.: Podklady pro IVP (pro žáka mimořádně nadaného) Dle zák. č. 561/2004 Sb. 18 a dle Vyhlášky č. 73/2005

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni o.p.s. Závěrečná konference projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ŠKOLA

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole

Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Zkušenosti s integrací žáků s poruchou autistického spektra v základní škole Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317 bezbariérová, pavilónová škola v zeleném areálu se 720 žáky Zákon č. 561/2004

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče

Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Zásady pro hodnocení a klasifikaci na Základní škole a mateřské škole Žďárec u Skutče Způsoby hodnocení ZŠ a MŠ Žďárec u Skutče Současná legislativa umožňuje školám výběr mezi známkováním i slovním hodnocením,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více