Máme co dohánět. aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Máme co dohánět. aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností"

Transkript

1 Máme co dohánět aneb Účinná podpora nadaných dětí může být skutečností Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU Národní institut dětí a mládeže

2 Národní institut dětí a mládeže MŠMT Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je odborným zařízením tohoto ministerstva v oblasti státní podpory a ochrany mládeže. Jeho ambicí je stát se českým národním centrem neformálního vzdělávání. Neformálním vzděláváním se přitom rozumí jakékoliv systematické výchovné působení kromě školní docházky (to je formální vzdělávání ) a samotné výchovy v rodině. Pokud jeho nositeli jsou školská zařízení (střediska volného času, školní kluby a družiny), hovoří se zpravidla o zájmovém vzdělávání. Zhruba se tedy jedná o ty formy výchovy a vzdělávání, které se dříve označovaly jako mimoškolní činnost. Své poslání naplňujeme těmito aktivitami: Komplexním projektem rozvoje oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže (Klíče pro život), včetně metodické podpory subjektů působících v této oblasti zejména středisek volného času, školních družin a klubů a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže či pracujících s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Vzděláváním pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání, odbornou přípravou pracovníků s dětmi a mládeží. Výzkumem v oblasti volného času dětí a mládeže, spoluprací při tvorbě koncepčních materiálů a právních předpisů pro oblast neformálního vzdělávání a práce s dětmi a mládeží ve volném čase a poskytováním informací z těchto oblastí. Podporou práce s talentovanými dětmi a mládeží, včetně metodické, koordinační a konzultační činnosti. Aktivitami Národního informačního centra pro mládež v oblasti sběru, třídění a distribuce informací i podílem na činnosti mezinárodních organizací zabývajících se informacemi pro mládež. Implementací evropských programů v oblasti zájmového vzdělávání a v oblasti volného času dětí a mládeže, zejména programu Mládež v akci, jehož jsme v ČR koordinátory, a rozvojem zahraniční spolupráce. Naše internetové stránky: Výroční zprávu najdete na adrese: nidm/zakladni dokumenty/vyrocni zpravy

3 Obsah Úvod...4 Pár slov o metodě výzkumu...5 Přehled aktérů podpory nadání dětí a mládeže...6 Co je to nadání?...7 Závěry a doporučení...8 Zahraničí...15 Závěr

4 Úvod Talent to slovo má několik významů, ale vždy tak či onak evokuje jakési obdarování. Vzácné a přitom nijak zvlášť zasloužené. O to víc je s ním ovšem spojená odpovědnost za to, aby nebylo promarněno. Jistě i odpovědnost toho, kdo jím byl obdarován. Ale pokud je takto obdarováno dítě tedy jde o jistou vrozenou dispozici pak je zodpovědné i celé okolí dítěte. Přitom takový dar nemusí být na první pohled vůbec patrný a jen zkušené a současně milující oko dokáže zahlédnout to, co ostatním zcela uniká. Ale rozpoznáním talentu u dítěte to teprve začíná. Nadání je jako semeno vzácné rostliny: vyžaduje příznivou půdu i péči. Ale jaké prostředky k tomu volit? A kdo a kdy je má být schopen poskytnout? Škola? Instituce mimoškolní výchovy? Odborná pracoviště? Firmy 1? Jaká je přitom skutečnost jak jsme na tom doopravdy? A jak to vypadá v zahraničí? Čím bychom se mohli inspirovat? Právě tím se zabývá studie Národního institutu dětí a mládeže. Jejím základem je srovnávací analýza politik a aktivit v České republice a některých zemí Evropské unie se stručným výběrem zjištění a závěrů. Celá studie je na adrese Národního registru výzkumů o dětech a mládeži. 1 Podporou nadaných dětí a dospívajících ze strany firem se zabývá samostatná publikace NIDM Talent nad zlato 4

5 Pár slov o metodě výzkumu Podstatným krokem na začátku bylo určení aktérů, kteří jsou v souvislosti s nadanými dětmi ve hře, a současně vymezení těch, o něž se bude následující šetření zajímat. Výsledek přehledně vyjadřuje obrázek na další straně. Na to navazovala šetření. Vycházela z údajů publikovaných v dokumentech národních institucí, kterými jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ostatní přímo řízené organizace (OPŘO), krajské úřady (KÚ), nevládní a neziskové organizace (NNO), zaměstnavatelé, střediska volného času (SVČ), organizátoři celostátních soutěží, vysoké školy, střední a základní školy, mateřské školy, dostupné zdroje z webu, články profesních a vzdělávacích institucí, informace zjištěné během šetření pomocí dotazníků, rozhovory a konzultace se zástupci klíčových účastníků. 5

6 Přehled aktérů podpory nadání dětí a mládeže Náš výzkum se omezil na linii škol (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho přímo řízené instituce, organizátory soutěží pro nadané, krajské úřady, nevládní a neziskové organizace pracující s nadanými dětmi NNO, střediska volného času SVČ a zaměstnavatele (jimž je ovšem věnována samostatná publikace). Samostatný výzkum by jistě vyžadovala i podpora ze strany rodiny, kterou jsme však do tohoto šetření vědomě nezahrnuli. 6

7 Co je to nadání? Pro jistotu si nejdřív ujasníme, o čem to v souvislosti s talentem, případně nadáním, hovoříme: se slovem nadání a nadaný je obvykle spojována představa schopnosti provádět určitou činnost mimořádně efektivně (úspěšně, rychle, kvalitně, elegantně) a trvale s vynikajícími výsledky. Svou roli v tom hraje i kulturní a společenský kontext: někdy to, ce se pokládá v jedné společnosti za mimořádné nadání, může být v jiné pokládáno za normu. Pokud se jedná o intelektové nadání, kterým se hlavně tento výzkum zabýval, pak je třeba mít na zřeteli, že jde o komplikovanou strukturu měnících se vlastností jedince, která se projevuje a vyvíjí v součinnosti s prostředím. Opíráme se o to, že se projevuje aktivitou jedince, a to nejen intelektuální aktivitou, ale že je výsledkem řady faktorů. Mezi tyto faktory patří zvláště aktuální úroveň schopností, znalostí a dovedností, úroveň tvořivosti a míra motivace (zaujetí) pro daný úkol nebo činnost (či zájem o obor). Důležitou úlohu hraje i provozování relevantních aktivit. Nestačí tedy samotné nadání jako vstupní dispozice, ale nutná je i příležitost k provádění vhodných činností, které umožňují tento dar rozvíjet. 7

8 Závěry a doporučení 1) MŠMT a jeho přímo řízené organizace Ministerstvo MŠMT je z hlediska vytváření systémových opatření klíčovým aktérem, a to nejen v rámci jeho aktivit v rezortu vzdělávání, ale i jako subjektu, který má možnost řešit přesahy a vazby do ostatních oblastí a rezortů a podávat návrhy legislativních opatření. Základní rámec péče o nadané v České republice stanovuje školský zákon č. 383/2005 Sb. Celkový přístup ve shodě se strategií EU spočívá v začleňování jak žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, tak talentovaných dětí, žáků a studentů do běžných tříd. S tím by mělo být spojeno vytvoření diferencovaných podmínek dětem a žákům s rozdílnými schopnostmi tak, aby byli rozvíjeni způsobem, který odpovídá jejich potřebám a přitom mohli pracovat ve společné, výkonově rozrůzněné sociální skupině. V realitě tomu ovšem stojí v cestě jak běžný počet žáků ve třídách, tak nedostatek financí na zaplacení schopných pedagogů, kteří by se takovým žákům věnovali. Příznačné ostatně je i to, že v době výzkumu nebyl na MŠMT žádný specializovaný pracovník (natož nějaké oddělení), který by se problematice nadaných dětí systematicky zabýval. Důležitou oblastí z hlediska rozvoje práce s talenty, která probíhá v garanci MŠMT, je v ČR tradiční systém ústředně vyhlašovaných soutěží. Tomu se budeme věnovat samostatně v další části. Ostatní přímo řízené organizace MŠMT Přímo řízené organizace představují odborné zázemí ministerstva. Pro řešení speciálních oblastí spadajících do kompetence MŠMT mají mít patřičné personální i logistické vybavení. Jsou to: Česká školní inspekce (ČŠI), Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV), Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP), Výzkumný ústav pedagogický (VÚP), Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) a Národní institut dětí a mládeže (NIDM). Jejich úloha v oblasti péče o nadané děti a dospívající je aspoň potenciálně zcela zásadní. Následně uvádíme, na jaké problémy výzkum upozornil právě v souvislosti s činností těchto odborných pracovišť (pracoviště, jichž se to týká, jsou uváděna v závorce): Identifikační nástroje pro učitele a psychology: Absence škál a dalších didaktických nástrojů a materiálů přímo pro učitele (IPPP). 8

9 Zkvalitnění komplexní diagnostiky nadaných: - malá dostupnost adekvátních nástrojů pro zjišťování verbální kreativity a mapování zájmu osobnosti pro psychology (IPPP) - nedostatečná kvalifikace speciálních pedagogů (IPPP) - nedostatečné poskytování komplexní diagnostiky v regionech (IPPP) Poradenství přímo na školách: Nedostatečná spolupráce IPPP se školami v oblasti identifikace, diagnostiky a následné péče. Soubor konkrétních aktivit podpory žáků na školách: - strnulost systému soutěží a přehlídek (NIDM) - nedostatečná metodická podpora soutěží a přehlídek pro učitele (NIDM) - soutěže a přehlídky jsou vhodnou aktivitou pouze pro určitou část nadaných (ČŠI) Podpora diferencované výuky na školách: - nedostatek metodických materiálů jako podpora učitelů na školách (VÚP, ČŠI) - žádná nebo nedostatečná podpora částečné selekce, dělení na skupiny podle pokročilosti zatím převážně pouze u jazyků (NIDV) Hodnocení péče o nadané ve školách: - nejasná definice nadaného žáka a tudíž absence přesných a přímých ukazatelů pro mapování žáků přímo ve školách (ÚIV) - absence jednotné metodiky pro sledování péče o nadané na školách (ČŠI) Příprava a další vzdělávání učitelů - problematika péče o nadané není součástí přípravy učitelů (ČŠI, IPPP) - problematika péče o nadané není dostatečně pokryta v rámci dalšího vzdělávání učitelů (ČŠI, IPPP, NIDV) Propojení nabídky školní a mimoškolní péče o nadané Formální a neformální péče o nadané fungují odděleně (IPPP), činnosti OPŘO se mohou překrývat (VÚP), roztříštěnost péče jak v oblasti formálního, tak neformálního vzdělávání (NIDM). Soubor konkrétních aktivit podpory žáků v rámci mimoškolní aktivity Roztříštěnost nabídky aktivit pro kognitivně nadané (NIDM). Informovanost o vzdělávacích příležitostech pro nadané - veřejnost (rodiče, učitelé, samotní žáci) jsou nedostatečně či střípkovitě informováni o aktivitách pro nadané (IPPP, NIDV) - absence systému péče o nadané v rámci obou oblastí vzdělávání (NIDM) Tato část výzkumu, která byla prováděna formou rozhovorů s řediteli institucí, případně dalšími kompetentními pracovníky, ukázala nejen řadu nedostatků v péči o nadané, ale současně přinesla i spoustu konkrétních návrhů, jak tyto 9

10 nedostatky či problémy řešit. Lze je najít v celé výzkumné zprávě. V zásadě jde o tři hlavní směry řešení: včasné a kvalitní rozpoznání talentu spojení individuálního přístupu vůči nadaným dětem a jejich současná integrace v kolektivu vrstevníků finanční zajištění pro personální i materiální zázemí podpory Celostátně vyhlašované soutěže typu A Výzkum prokázal, že hlavním problémem těchto soutěží je nedostatečné finanční zajištění (ačkoliv mají mít plnou podporu MŠMT) a neexistence jednoznačně vymezených pravidel u všech soutěží. Z toho pak vyšla doporučení, jež k soutěžím přinesl výzkum: Vyhradit část pracovního úvazku učitele pro práci s nadanými žáky ve škole. Nastavit podpůrné mechanizmy pro podchycení zájmu škol a učitelů o tyto aktivity. Zvýšit zájem o soutěže ze strany MŠMT zřízením poradního orgánu ministra. Podpořit popularizaci vědy. Vydat chybějící organizační řády pro tyto soutěže a rovněž závazná pravidla k aktuálnímu ročníku soutěží. Vybudovat v každém kraji jedno centrum jako místo pro konání především krajských kol soutěží. Zpracovat informační systém pro zveřejňování aktivit zaměřených na nadané děti a dospívající. Nastartovat propagaci soutěží, a to od škol až k veřejnosti. Navázat spolupráci s ostatními VŠ. Zpracovat a vydat metodické materiály pro učitele a žáky. 2) Školy V rámci soustavy škol od mateřských až po vysoké lze významně přispět nejen k rozpoznání nadání, ale i k jeho účinné podpoře, včetně vytvoření příznivého prostředí pro jeho rozvoj. Mateřské školy Mimořádné nadání se někdy projeví již v předškolním věku. To platí i pro nadání v oblasti intelektu. Učitelé mateřských škol o tom dobře vědí a ti lepší jsou připraveni s touto skutečností pracovat. Základní legislativní podmínky pro péči o mimořádně nadané děti v MŠ existují, jejich uplatnění je ovšem založeno na vlastní iniciativě MŠ nebo jejich učitelek. V průběhu výzkumu se rovněž ukázaly jako zásadní tyto otázky: zda je vhodné identifikovat již předškolním věku u jedince nějaké mimořádné nadání; 10

11 zda preference jedné dovednosti nebude na úkor ostatních dovedností a schopností, které jsou pro tento věk důležité (jde přece jenom o všestranný rozvoj dítěte); zda lze s určitostí říct, že je dítě mimořádně nadané, či zda nejde jen o akceleraci v jeho vývoji, třeba na základě vhodných podmínek (domácí prostředí apod.)? Základní školy a střední školy Tato část výzkumu se opírala o dotazníkové šetření mezi řediteli škol (ze 400 oslovených bylo získáno 132 vyplněných dotazníků). Předně se ukázalo, že řada škol si je již dobře vědoma toho, že když svým žákům nebo studentům nabídne rozmanitější výuku, nadání jejich svěřenců rozkvete jako jarní květina. Ty nejlepší školy takovou výuku dokonce již praktikují. Tím vlastně dochází k prolínání formálního i neformálního vzdělávání ve školní výuce a výsledky jsou nad očekávání dobré. Problémy v oblasti péče o nadané: chybí ucelený vzdělávací systém včetně vzdělávání nadaných na celostátní úrovni; požadavek na lepší přísun informací, což koresponduje i s tím, že pětina pedagogů tyto informace nemá a ani neví, kde je sehnat; chybí systém vzdělávání pedagogů pro práci s talenty; nedostatek finančních prostředků především k motivaci učitelů; chybí odborná pracoviště (v bývalých okresních městech), kde by mohli studenti realizovat své projekty a další aktivity; celkový stav ve společnosti při vnímání finančního ohodnocení vzdělaných lidí; snižování významu pedagogů v médiích atd. V rámci výzkumu byly i navrženy kroky, které by měly vést k řešení výše uvedených nedostatků například vytvoření uceleného systému (koncepce) vzdělávání na celorepublikové úrovni, posun přetrvávajícího trendu převahy humanitních oborů oproti přírodovědným a technickým oborům nebo změna přístupu k oceňování pedagogů a lepší motivační docenění jejich práce. Kompletní přehled o nástrojích řešení včetně aktivit, jež by je musely provázet, přináší výzkumná zpráva. Vysoké školy Výzkum zde prokázal tyto aktuální problémy: Aktivity pro nadané žáky SŠ a ZŠ Nejčastěji byly respondenty uváděny nedostatečné finance a chybějící čas, těsně byly následovány absencí systému péče o nadané v národním měřítku, chabou motivací pracovníků a materiálním vybavením pracovišť, dále nedostatkem informací o uplatnění nadaných v praxi. Přitom vzdělávání pracovníků v oblasti péče o nadané spolu s dovedností identifikovat nadání není považováno za kritický faktor. 11

12 Aktivity pro nadané studenty VŠ Ačkoli v řadě případů problematika studia na VŠ z pohledu maximálního rozvoje nadání není nová, identifikace nadání se omezuje na aktivitu studenta. Někdy se považují všichni studenti VŠ za nadané, jindy jenom studenti doktorandského studia. Spolupráce s firmami Tato spolupráce v případě doktorandského studia je někdy vnímána jako problém s ohledem na možnosti výše výdělků u firem ve srovnání s dalším působením na VŠ. Vzdělávání učitelů pro práci s nadanými žáky Nabídka vzdělávání učitelů pro práci s nadanými na 2. stupni ZŠ a SŠ téměř neexistuje; v didaktikách jednotlivých předmětů není dohledatelná fakticky v nabídce žádné VŠ. Informovanost pro nadané Přes velikou nabídku akcí ze strany jednotlivých fakult není snadné na webu najít odpovídající (fakticky dost širokou) nabídku aktuálních akcí, aby si zájemce mohl vybrat nebo dokonce porovnat podle několika kritérií, která odpovídají jeho možnostem a potřebám (tedy např. nejen téma nebo termín konání). Souhrnně se dá říci, že trvalému udržení a potřebnému rozvoji těchto aktivit neodpovídá současný stav jejich financování ani hodnocení těchto aktivit v rámci odměňování posuzování pracovníků na VŠ. Přitom VŠ nemají kapacitu ani systémové podmínky k tomu, aby mohly efektivně změnit dosavadní pojetí aktivit pro nadané žáky z náborových na soustavné. Nemohou nabídnout aktivity či studijní programy pro nadané, jejichž zájmový a kompetenční profil neodpovídá aktuální studijní nabídce VŠ. K nápravě tohoto stavu by se zásadně muselo změnit i uznávání dosaženého vzdělávání pro jeho účastníky. 3) Instituce neformální výchovy Nevládní a neziskové organizace pracující s nadanými dětmi NNO odpovídají na potřeby mladých lidí a jejich rodičů a tím, že vznikají tak říkajíc zdola, umožňují uplatnění všem, kteří jsou schopni přijmout jejich nabídku. Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje žádný systém péče o nadané, NNO svou činností reagují na společenskou poptávku a často vyvíjejí činnost tam, kde péči o nadané děti nezajišťuje stát. Šetření ukázalo, že NNO mají poměrně široký záběr jak z hlediska věkového rozpětí cílové skupiny, tak z hlediska šíře spektra aktivit. Z rozhovorů vyplynulo pět problémových oblastí: Chybí koncepce pro oblast péče o děti nadané v kognitivní oblasti. Oblast je nedostatečně dotována ze strany státu, navíc kolem stávajících grantů je pro NNO neúnosná míra byrokracie. 12

13 V naší společnosti je obecně velmi malá společenská poptávka po talentech. Publicita kolem výsledků práce kognitivně nadaných je velmi slabá. Nedostatečně je podporováno dobrovolnictví. Pro NNO pečující o kognitivně nadané by bylo přínosné: Provést analýzu stávajícího stavu péče o nadané a na jejím základě vypracovat a hlavně uvést do života koncepci péče o nadané. Vytvořit pracovní skupinu iniciovanou MŠMT, ale přesahující platformu ministerstva a jeho přímo řízených organizací. Zjednodušit grantový systém. Vytvořit systém podpory dobrovolnictví V oblasti podpory nadaných dětí a mládeže jsou u nás aktivní zvláště tyto neziskové organizace: Centrum nadání, Česká pedagogická komora, MENSA ČR, Asociace malých debrujárů ČR o.s., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET o.s., Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s., Sdružení Arachne o.s., Regionální technické muzeum o.p.s. Střediska volného času a ostatní školská zařízení Hlavním výsledkem šetření je, že pracovníci těchto zařízení pokládají za největší překážky práce s nadanými dětmi nedostatek peněz, prostorové, popř. časové omezující podmínky, malý počet vhodných pedagogů a často i malý zájem ze strany dětí. Pro práci s intelektově nadanými dětmi většina SVČ nemá žádné vhodné vybavení, popř. je zastaralé (např. mikroskopy, PC). Proto střediska volného času doporučují vytvoření takového prostředí podpory intelektově nadaných, jehož součástí by byla i možnost získání informací, kam je možno takové nadané dítě dále přeposlat, jako je tomu např. u sportovních či uměleckých talentů (např. spolupráce s odborníky z VŠ, AV ČR, on-line vzdělávání apod.). 4) Krajské úřady Krajské úřady jsou součástí samosprávy a výkonu státní správy v oblasti vzdělávání a také zřizovateli středních škol a řady středisek volného času. Rozdělují veřejné finance a mají tedy možnost bezprostředně stimulovat systematický rozvoj aktivit pro nadané. Podle závěrů aktuálního dotazníkového šetření považuje většina krajů aktivity zaměřené na nadané za důležité, žádoucí, potřebné a efektivní, ale současně přístup k nadaným v ČR za nekoncepční. Koncepci práce s nadanými žáky na úrovni kraje je nutno doplnit legislativními opatřeními a finančním zajištěním. Velkým problémem je nedostatečná finanční podpora ze strany MŠMT, malá podpora pedagogů (finance, náhrada) nebo duplicita soutěží. Kraje by uvítaly, kdyby postupy práce s nadanými žáky byly důsledně zapracovávány do školních vzdělávacích programů. Kdyby smysl vzdělávání byl více chápán i jako služba jedinci, což by mohlo vést i ke změně vztahu vůči talentovaným. 13

14 Jedním z konkrétních návrhů na podporu péče o nadané je zřízení Fondu pro talentovanou mládež s jasně stanovenými podmínkami (např. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) nebo regionální třídy s nadanými z celého regionu (např. Jihočeský kraj), případně nabídnout výhodné půjčky na studium v zahraničí či spolupráci s garanty z vysokých škol. Nový systém však potřebuje změnu legislativy i dostupné finanční ocenění pro garanty, pedagogy pracující s talenty a krytí nabízených forem studia. Ze závěrů konference Vzdělávání v srdci Evropy např. vyplývá, že v systému českého školství došlo v uplynulých letech k pozitivním změnám, které umožňují školám lépe zajistit uplatnění a rozvoj žáků s mimořádným nadáním v běžném vzdělávání a současně i systemizaci a prohlubování informovanosti pedagogických pracovníků v péči o tuto skupinu žáků. Konkrétně se jedná o tyto požadavky: V legislativních a návazných předpisech definovat základní pojmy nadání a mimořádné nadání. Specifikovat skupinu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specifikovat finanční toky v normativech na žáka nad rámec rozpočtu pro krajské úřady při integraci mimořádně nadaného žáka v běžné škole. V systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) uskutečňovat systematické vzdělávání učitelů akreditovaným postgraduálním studiem. V pregraduální přípravě učitelů začlenit pedagogiku nadaných mezi základní pedagogické disciplíny. Pořádat celorepubliková či nadnárodní setkávání odborníků s cílem výměny zkušeností formou dílen k problematice vzdělávání nadaných, včetně zprostředkování zkušeností terénních pedagogů, a to i formou osobní, on-line, formou. Celkově pracovníci krajských školských úřadů konstatovali, že právní, koncepční i finanční zajištění podpory této oblasti je nedostatečné. Žádají, aby novelou školského zákona byla stanovena povinnost k zajištění podmínek pro vzdělávání žáků s mimořádným nadáním, případně vyhláškou určen normativ a postup pro vytipování dětí jako nadaných žáků. Kraje řeší problematiku podpory nadaných jednorázově či dotačními programy. Za příklady dobré praxe považují granty na studium v zahraničí, kontakt s odborníky, podporu pedagogů, vyhledávání talentů pomocí poradenských služeb na školách, v nižších kolech celostátních i regionálních soutěží atp. Poznámka: Součástí výzkumu bylo i šetření o podpoře, kterou nadaným dětem poskytují zaměstnavatelé. Této oblasti je věnována samostatná výzkum. zpráva i publikace této informační řady NIDM nazvaná Talent nad zlato. 14

15 Zahraničí Hlavním cílem studia přístupu jiných zemí k problematice nadaných bylo najít vše, čím by se mohla inspirovat tvůrčí práce českých učitelů. Z celkové zprávy jsme vybrali několik zvlášť zajímavých zemí. Velká Británie Klíčovou roli v celé Velké Británii hraje snaha o důslednou podporu nadaných na nejvyšší úrovni ze strany vlády, která financuje program Young Gifted and Talented (YG&T). Na podpoře nadaných se dále podílejí i další úřady státní správy, které poskytují řadu metodických a informačních materiálů pro učitele, aby byli schopni plnit záměry vládní politiky a uvádět je do praxe. Mimořádně zajímavou součástí tohoto systému jsou koordinátoři učitelé, kteří jsou na školách zodpovědni za vedení, plánování a rozvíjení nadání ve třídách. Ve Velké Británii existuje velké množství informací o nadaných žácích, o tom, jak se mohou projevovat, jak mohou být rozpoznáni (identifikováni) a jak s nimi pracovat. Informace poskytují nejen státní instituce, ale i řada dalších organizací, které kromě informací metodického charakteru nabízejí i zdroje pro obohacení výuky a podobné rady a informace o nadaných a nadání. Poskytují rady také rodičům. 2 Slovensko Na Slovensku se uplatňují oba přístupy, které jsou v této oblasti ve světě běžné. První z nich dává přednost integraci intelektově nadaných dětí do běžných tříd, druhý z nich však umožňuje též existenci speciálních tříd nebo dokonce škol pro intelektově nadané děti. Existuje zde také zajímavý systém vzdělávacích poukazů, které dostane každý žák s tím, že ho odevzdá škole nebo školskému zařízení za poskytnutí mimoškolské vzdělávací aktivity v rozsahu minimálně 60 vyučovacích hodin v průběhu jednoho školního roku. Francie Péče o intelektově nadané ve Francii není v současné době jasně legislativně ukotvena. Většina aktivit pro nadané vzniká zespodu, tzn. z iniciativy rodičů předčasně intelektově vyspělých dětí, či ředitelů škol. Pro možný zdroj inspirace lze vyzdvihnout dvě oblasti: regionální síť péče o nadané vymezení aktivit asociací 2 NIDM vydalo publikaci významné britské autorky Joan Freemanové Volnočasové aktivity pro nadané a talentované u nás a ve světě. 15

16 Podle vzoru Lyonské akademie by bylo velmi zajímavé vytvořit podobnou spolupracující síť i v jednotlivých regionech České republiky, samozřejmě upravenou podle místních podmínek. Německo Podpora nadaných žáků je založena na několika pilířích: soutěže prázdninové pobyty školy pro výjimečně nadané žáky stipendia Na spolkové a zemské úrovni zajišťují soutěže a prázdninové pobyty zejména tyto subjekty a programy: Vzdělání a nadání je vládní iniciativa, která vznikla v rámci Nadace pro německou vědu kvůli podpoře nadaných dětí s cílem: - Vyvíjet dobře realizovatelné, různorodé a přístupné pomůcky k rozvoji intelektuálních schopností v prvé řadě soutěže - Zpřístupnit informace, které se týkají podpory nadaných všem, kdo se o tuto oblast zajímají - Podporovat a organizovat další prostředky týkající se podpory nadaných, např. školení, odborné konference - Zpracovávat výzkumné studie a publikace Informační služba k podpoře nadaných je sdružení, které dává k dispozici informace týkající se podpory nadaných. Německá žákovská akademie je mimoškolní program podpory nadaných žáků a žákyň stojící pod záštitou spolkového prezidenta. Akademie se konají každoročně během letních prázdnin a trvají 17 dní. Skládají se ze šesti kurzů, které se týkají různých témat z oblasti přírodních věd, duchovních věd, společenských věd a z oblasti múzické. Odbornou činnost v kurzech doplňuje nabídka dalších aktivit (sport, divadlo, hudba, exkurze, přednášky). Německá juniorská akademie je také mimoškolní program vycházející z konceptu Žákovské akademie zaměřený na nadané studenty nižších ročníků gymnázií. I když se vzdělávací opatření a politika pro nadané v Německu v jednotlivých spolkových zemích liší, výše jmenované základní pilíře jsou zřejmé. Jako možnou inspiraci lze chápat například systematičnost v oblasti finanční podpory nadaných studentů ve formě stipendií, která nabízí řada nadací, jež fungují hlavně v rámci Spolkového ministerstva pro vzdělání a výzkum. 16

17 Závěr Všichni účastníci výzkumu v té či oné podobě zmiňovali nedostatek informací o příležitostech pro nadané nebo o péči o nadané. Postrádali ucelený (komplexní, národní) systém práce s nadanými. Z NNO jasně zaznělo, že v naší společnosti není po talentech hlad. To patrně odpovídá ekonomickým podmínkám, kdy většina našich podniků hovoří o výzkumu jako místu pro uplatnění nadaných, ale dovolit si jej ve větší míře nemůže. Stávající systém péče o nadané zajišťovaný především školami spočívá v pořádání předmětových soutěží. Tento systém vybudovaný v podmínkách jednotné školy na základě dobrovolnosti učitelů má skvělé výsledky, jestliže se jedná o pouhé vyhledávání nadaných dětí. Jeho nedostatkem však je, že s dětmi, které v soutěžích zvítězily, již dále nikdo nepracuje ve smyslu jejich dalšího vzdělávání, a proto nemohou prakticky uplatnit své nadání v oboru, ve kterém prokázaly své mimořádné schopnosti. Nedostatečné propojení a komunikace mezi nadanými dětmi objevenými v soutěžích, vysokými školami a zaměstnavateli je základní bariérou rozvoje stávajícího systému podpory nadaných. Řešení tohoto nedobrého stavu musí být skutečně systémové (závěrečná zpráva takový návrh systémového řešení obsahuje). 17

18 Máme co dohánět Publikace byla vytvořena na základě výzkumu Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU prováděného Národním institutem dětí a mládeže. Redakce: Mgr. Jiří Zajíc (NIDM) Grafická úprava: Jaroslav Šťastný NIDM ISBN

19 Národní institut dětí a mládeže společně s Odborem mládeže MŠMT od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání Hlavními aktéry projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky: střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nevládní neziskové organizace. Cílem projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání. Jednotlivé aktivity projektu jsou řízeny odbornými garanty, kteří jsou schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny. Seznam oblastí, kterými se projekt Klíče pro život zabývá: VÝZKUMY STANDARDIZACE ORGANIZACÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ: 1. Studium pedagogiky volného času 2. Průběžné vzdělávání 3. Průřezová témata: výchova k dobrovolnictví, participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství, zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání, inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, multikulturní výchova, medializace a mediální výchova 4. Funkční vzdělávání UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MLÁDEŽ Cílem realizátorů Klíčů pro život je mj. popularizovat a celkově zvýšit povědomí veřejnosti o systémové odborné práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

20 EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, OP Vzdělávání MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE TATO PUBLIKACE A VÝZKUM, O KTERÉM POJEDNÁVÁ, JSOU SPOLUFINANCOVÁNY EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Klíče pro život v datech (21.11.2012)

Klíče pro život v datech (21.11.2012) Klíče pro život v datech (21.11.2012) Realizátoři 1. 4. 2009 28. 2. 2013 Doba trvání celkem: 47 měsíců Počet dnů realizace: 1430 ČRDM SP DDM ČR AVŠZ ministerstva, krajské úřady, zahraniční partneři, profesní

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku

Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ Zkušenosti v přístupu péče o mimořádně nadané žáky ve starším školním věku Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 Koncepce

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Výstupy expertních skupin

Výstupy expertních skupin Výstupy expertních skupin Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY

PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY Dlouhodobý záměr a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011 PŘÍLOHA IV - FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ, KRITÉRIA A TERMÍNY REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ Index opatření Znění opatření Kritérium realizace Zodpovědnost

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr.

KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU. Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. KARLOVARSKÝ KRAJ ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY KRAJSKÉHO ÚŘADU Inkluze ve vzdělávání Sociálně znevýhodnění žáci Mgr. Eva Maršíková Povinnosti kraje Kraj dbá zejména o soulad rozvoje vzdělávání

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale...

Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale... Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale... O výsledcích výzkumu na téma: Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13

Více

Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale...

Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale... Talent nad zlato aneb Všichni o talentované pracovníky stojí, ale... O výsledcích výzkumu na téma: Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více