MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH"

Transkript

1 MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH Lenka Hříbková Od 60. let,kdy v mnohých zemích probíhaly školské reformy, se velká pozornost věnovala také vytváření systému péče o nadané děti a mládež. Nadané děti, považované rovněž za děti se zvláštními edukačními potřebami stejně jako handicapované, se staly předmětem zájmu nejen psychologů, ale i speciálních pedagogů. Handicapované i nadané děti se často také společně označují jako děti výjimečné (exceptional children). O značném rozšíření témat nadání a edukace nadaných svědčí údaj z USA: v roce 1984 se tato problematika přednášela na 101 vysokých školách a univerzitách, v roce 1988 již na 134 (Stedtnitz, 1989). Požadavkem zde také je, aby učitelé, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat nadané děti a mládež ve speciálních třídách, absolvovali kvalifikační kurz, kde získají osvědčení o způsobilosti vzdělávat a vychovávat tyto děti. Při NAGC (National Association for Gifted Children) byl k tomuto účelu zřízen zvláštní institut (National Professional Training Institute) se sídlem v Minnesotě. V evropských zemích se teprve nedávno (cca před 10 lety) začala tato problematika intenzivně zkoumat a začleňovat do profesionální přípravy budoucích učitelů. Začala vznikat specializovaná výzkumná i aplikační pracoviště'), která kromě funkce výzkumné plní dále funkce osvětově-informační, diagnosticko-poradenské a mnohde i funkce edukační do doby než tato problematika zdomácní na univerzitách. V souvislosti s trendem integrovat rovněž nadané do běžných tříd se předpokládá, že učitelé mají být v rámci své přípravy seznámeni např. s tvorbou diferencovaného kurikula pro nadané, rozvíjejících programů, se zásadami komunikace s nadanými žáky a mají získat i praktické dovednosti v této oblasti. V současné době pořádá Londýnská univerzita speciální kurzy pro práci s nadanými dětmi ve škole. U nás není běžné, aby témata jakými jsou nadání, otázky vyhledávání nada- ') Ústav pedagogické psychologie Mnichovské univerzity, Psychologický ústav Tiibingenské univerzity, Univerzita v Hannoveru, Centrum pro nadání a talent v Hamburku, Ústav pro rozvoj testů a výzkum talentu v Bonnu, Centrum pro studium nadání při Univerzitě v Nijmegen, Fakulta sociálních věd v Utrechtu, Psychologický ústav Košutovy univerzity v Debrecenu, Psychologický ústav Maďarské akademie věd, Fakulta psychologie Varšavské univerzity, Německá společnost pro nadané děti v Braunschweigu, Nadace Talento Budaôrs a v řadě dalších zemích.

2 ných, edukace nadaných apod. byla začleňována do přípravy budoucích učitelů. Příčinou může mimo jiné být, že u nás také nemáme výzkumné nebo aplikační pracoviště, v jehož koncepci by bylo systematické studium a řešení problémů, které se k tomuto tématu vztahují. Cílem příspěvku je podnítit zájem o tuto problematiku mezi speciálními pedagogy, podat stručný přehled základních identifikačních modelů nadání jak postupně v psychologii vznikaly a přiblížit základní edukační modely podpory rozvoje nadaných. Některé z nich jsou rovněž známé a praktikované u nás, jiné nemají u nás tradici a nemáme s nimi zkušenosti. Domnívám se, že rozšíření tohoto tématu mezi pedagogy a zvýšení informovanosti v tomto směru je jedním z předpokladů k zefektivnění edukace nadaných dětí. Základní koncepce a modely nadání v psychologii V současné době v psychologii existují dva přístupy ke zkoumání problematiky nadáni Jednodimenzionální přístup - užší pojetí nadání,, v kterém jádro tvoří problematika schopností a multidimenzionálni přístup. Jednodimenzionální přístup má své kořeny především v biologicky orientovaných starších teoriích mentální superiority, biologických teoriích nadání a inteligence (Lombroso, 1981; Hartnacke, 1950; Jensen, 1969, 1972; Eysenck, 1976). V multidimenzionálním přístupu - širším pojetí problematiky je v centru pozornosti celá" osobnost včetně prostředí, ve kterém žije a vyvíjí se (Freeman, 1985; Renzulli, 1986; Tannenbaum, 1986 aj.). Tento druhý přístup k problematice nadání je nyní častější, setkáváme se s nám jak v teoretické rovině tak v rovině aplikační. Rozšíření druhého přístupu souvisí s akceptováním skutečnosti, že schopnosti přestavují pouze jednu z možností, která podmiňuje dosahování kvantitativně nebo kvalitativně nadprůměrných výkonů, s aktualizací otázky kombinovatelnosti a kompenzovatelnosti schopností a otázky vztahu schopností k dalším dispozicím, které jsou mimoschopnostní povahy. Neplodnost jednodimenzionálního přístupu k problematice nadání jako teoretického základu pro řešení konkrétních problémů v školské praxi přispěla také k posunu v chápání nadání jako stabilního rysu osobnosti nebo jejího atributu k pojetí nadání jako výsledku vztahu mezi společensky a kulturně definovanými možnostmi činnosti a osobnostním potencionálem k vykonávání těchto činností. Při řešení praktických otázek, které se vztahují k této problematice, je třeba mít na zřeteli úskalí označení nadané dítě. 1) Za nadané dítě se nejčastěji považuje to, které dosahuje vynikajících výkonů - výsledků v určité oblasti činnosti ve srovnání se svými vrstevníky. Z výkonů potom usuzujeme na vysoce rozvinuté schopnosti intelektové i mimointelektové povahy, další osobnostní vlastnosti a podpůrný vliv prostředí, v kterém dítě vyrůstá. Takové vymezení nebo jemu podobná jsou nejrozšířenější ve vědomí pedagogické i laické veřejnosti a vztahují se přede-

3 vším ke starším dětem. U nich se setkáváme s již aktualizovaným nadáním, které se manifestuje ve výkonech dětí. Avšak tam, kdy pouze ty děti, které podávají mimořádný výkon jsou zařazovány do různých edukačních nabídek nebo programů pro nadané, se jedná o výběr nadaných a nikoliv identifikaci nadaných. 2) Existují děti, které z různých důvodů (zdravotních, sociálních, věkových aj.) ve srovnání se svými vrstevníky dosud mimořádné výkony nepodávají, avšak jejich osobnostní potenciál s velkou pravděpodobností umožní podávání takových výkonů v budoucnosti. V těchto případech mluvíme o potenciálně nadaných dětech, jejichž nadání je dosud latentní. Pro vyhledávání těchto dětí se používá nejčastěji termín identifikace. Identifikace je procesem příležitostným, cíleným nebo systematickým, jehož účelem je odhalit děti, které osobnostními předpoklady vyhovují cílům nabízených edukačních možností pro nadané. V těchto případech rozhodujícím a jediným kritériem není aktuálně manifestovaný a "měřitelný" výkon. Zaměňování nebo směšování procesu identifikaci a výběru je však v praxi běžné. Zájem právě o identifikaci potenciálně nadaných dětí je ve světě značný, za řadu autorů uvádím Whitmore, 1985; Karnes, Schwedel, Tento zájem dále dokládají i některé paragrafy z Listiny práv nadaných dětí, která byla publikována v roce 1983: Děti mají právo být identifikovány jako nadané v co možná nejnižším věku. Děti mají právo být identifikovány jako nadané dlouho před tím, než jsou schopné dosáhnout vynikajících výsledků a úspěchů. Nadané děti mají právo na svoji vlastní individualitu. V jiném paragrafuje zakotvena potřeba speciální přípravy pro edukaci nadaných: Nadané děti mají právo být vzdělávány učiteli, kteří jsou pro toto vzdělávání speciálně kvalifikováni (Tannenbaum, 1983, str ). V současné době převažující multidisciplinámí přístup nezdůrazňuje především stupeň aktualizace schopností, ale uvažuje o nadané osobnosti jako integrované struktuře formujících se vlastností jedince v interakci se sociálním mikro a makrokontextem. Oba přístupy k problematice nadání postupně vyústily ve vypracování některých modelů a koncepcí nadání, které jsou základem pro řešení praktických otázek péče o nadané (tvorba identifikačních metod apod.). Vytvořené modely je možné rozdělit do několika skupin podle toho, jaká východiska jednotliví autoři zastávají: 1. Modely nadání orientované na schopnosti Tyto modelyjsou starší a vycházejí z pojetí nadání jako vysokého stupně rozvoje schopností. Příkladem může být model nadání U. S. Office of Education z roku 1972, v kterém je vymezeno jaké vynikající schopnosti a v jakých oblastech je třeba demonstrovat vysoký výkon, aby bylo možno hovořit o nadaném dítěti (všeobecné intelektové schopnosti, speciální schopnosti, kreativní myšlení, řídící schopnosti,

4 psychomotorické schopnosti, oblast výtvarného a interpretačního umění - Sidney, Marlend, 1972; podle Renzulli, 1978). Užití modelů uvažujících pouze o jedné dimenzi - schopnostech v praxi znamená, že se také omezuje výběr používaných identifikačních metod pouze na tuto oblast. Ačkoliv jsou tyto modely v teoretické rovině překonány, ve školské praxi jsou stále preferovány pro svoji relativní jednoduchost. 2. Modely nadání komponentové, orientované na výkon Přechod od jednodimenzionálního konceptu nadání k multidimenzionálnímu odrážejí modely komponentové. Do této skupiny je možné zařadit Renzulliho model (Renzulli, 1978; 1986), Mônksovu verzi Renzulliho modelu (Mônks, 1987) a Tannenbaumovy komponenty nadání (Tannenbaum, 1983). Jako příklad uvádíme Monksův model. Mônks přejímá od Renzulliho základní komponenty nadání (nadprůměrné schopnosti, kreativitu a angažovanost v úkolu - task commitment), které však dále propojuje s hlavními socializačními činiteli působícími ve vývoji dítěte. Postuluje pak model zahrnující šest komponent: nadprůměrné schopnosti, kreativitu, výkonovou vůli - vytrvalost, rodinu, školu a vztahy s vrstevníky. Podávaný vysoký výkon je podle Mônkse produktem vzájemného působení těchto šesti komponent. Zjednodušeně řečeno, v těchto modelech je patrna snaha postihnout všechny" subsystémy osobnosti významně se podílející na konečném výsledku - výkonu, avšak bez ambice určovat jejich priority. Současně se objevuje tendence o zachycení podstatných vazeb se sociálním kontextem ovlivňujícím vývoj osobnosti, akceptování těchto modelů jako základu pro identifikaci nebo výběr nadaných v praxi značně rozšiřuje spektrum užívaných metod, a proto také místo jednorázové identifikace nebo výběru je nutno zavádět vícestupňovou strategii. 3. Interakční modely nadání Multidimenzionální přístup k problematice nadání reprezentují modely interakční. V těchto modelech je středem pozornosti interakce osobnosti a sociálního kontextu, která ovlivňuje rozvoj osobnostního potenciálu tak, že umožňuje dítěti dosahování mimořádných výkonů - výsledků činnosti ve srovnání s vrstevníky. S tímto přístupem se setkáváme v Hellerově modelu nadání (Heller, 1986, 1987), v přístupu Csikszentmihalyie a Robinsona (Csikszentmihalyi, Robinson, 1986) aj. K. A. Heller vychází ve svých výzkumech z teze o neustále se měnící interakci osobnosti s faktory prostředí. Výkon je podle jeho konceptu ovlivněn kognitivními a nekognitivními osobnostními charakteristikami a ekopsychologickými proměnnými. Ke kognitivním a nekognitivním charakteristikám řadí inteligenci, kreativitu, sociální kompetenci, umělecké schopnosti, psychomotorické schopnosti, zájmy, výkonovou motivaci a poznávací potřeby. Za důležité ekopsychologické proměnné pokládá kvalitu vzdělávacího prostředí (materiální vybavenost); tlak na podávání výkonu dítěte; reakce rodičů,

5 učitelů, vrstevníků a sourozenců na úspěch a neúspěch dítěte; emoční klima v rodině a škole. Autor rovněž dokládá význam kritických životních událostí, které ovlivňují vývoj různých druhů nadání. Oblasti, v kterých se nadání zejména projevuje, člení na sport, jazyky, vědu, umění, řemesla - techniku, abstraktní myšlení, matematiku a oblast sociálních vztahů. Csikszentmihalyi a Robinson vycházejí ze dvou postulátů: a) nadání nepovažují za osobnostní rys, ale za výsledek vzájemného vztahu mezi kulturně definovanými možnostmi pro jednání (chování) a dovednostmi nebo schopnostmi k jednání (chování); b) nadání nepovažují za stabilní rys, protože schopnosti k jednání a chování se mění v průběhu života a současně se i mění kulturní a společenské podmínky ovlivňující podávání výkonu v jednotlivých oblastech činnosti. Podle jejich zjištění vývoj a realizaci nadání podporují nebo naopak utlumují: sociální požadavky související se změnou statusu (žák - student, student - profesionál); měnící se požadavky uvnitř oboru, který je předmětem úvah o nadání; průběh kognitivního vývoje (v Piagetově smyslu) a průběh psychosociálního vývoje (v Eriksonově smyslu). Změny v požadavcích na kvalitu a kvantitu výkonu a oblasti, v kterých je vyžadován, vyvolávají potřebu změn v kombinaci k tomu potřebných osobnostních vlastností. Uvedená klasifikace modelů a v ní prezentované ukázky jsou zjednodušené a jejich zařazení do skupin je relativní, protože původní modely některých autorů mají blíže ke skupině komponentových modelů, ale v průběhu dalšího rozpracovávání se jejich pojetí přibližuje více modelům interakčním. Otázce modelů nadání jsem se věnovala v jiné stati (Hříbková, 1991), podobná klasifikace značného množství modelů nadání včetně jejich charakteristik je uvedena v práci Hanyho (Hany, 1987). Modely nadání mají sloužit především pedagogickovýchovné praxi. Edukační nabídce pro nadané děti časově předchází identifikace nebo výběr pro tuto nabídku. Znamená to, že je třeba znát odpověď na otázky jaké jsou cíle edukační nabídky a z toho pak vyplývá i použitý model, strategie a metody při identifikaci nebo výběru, stanovení kritérií atp. Značná pragmatická orientace v této oblasti bez znalosti souvislostí a bez propojení na teoretickou úroveň vede k pokusům a omylům na tomto poli. Současně lze modely nadání chápat jako určité konceptuálni útvary, které, odpovídají úrovni poznatků a sledovaným jevu - nadání a jsou prostředkem pro získání poznatků nových a tím i prostředkem k dalšímu rozvíjení teorie nadání. Edukační modely podpory pro nadané Systematická edukační podpora a péče o nadanou populaci v jednotlivých zemích vychází z místních podmínek a tradic, v detailech může být rozdílná. Sjednocujícími principy však nejčastěji jsou: 1. Péče o nadanou populaci se opírá

6 0 diferencovaný edukační systém dané země, do kterého je včleňována nebo vytvářena paralelně s ním. 2. Vytváření dostatečného množství různých ekukačních nabídek - školních i mimoškolních - využívajících jak segregační tak integrační variantu této podpory. 3. Vytváření specializovaných pracovišť (centra pro nadané, poradny, výzkumná pracoviště na univerzitách a katedrách speciální pedagogiky, pedagogiky nebo psychologie), které spojuje teoretický a praktický zájem o řešení problémů v této oblastí. 4. Existence nadací a společností orientovaných na problematiku nadání a nadaných s kontinentální koordinací, které podporují komunikací odborníků, rodičů 1 dětí samotných zajímajících se o tuto oblast. V souvislosti s problematikou edukace nadaných se často diskutuje otázka místa, tj. otázka kde poskytovat edukaci nadaným dětem především. Rozlišují se tři základní přístupy k jejímu řešení: I. těžiště edukační podpory spočívá ve škole přímo ve vyučování, II. těžiště edukační podpory spočíváv mimoškolních aktivitách, III. těžiště péče spočívá především v domácím prostředí. I. První přístup se opírá o fakt, že škola je místem, kde lze nejsnázeji systematicky rozvíjet nadání dětí. Stále diskutovanou otázkou však zůstává, zda nadané ponechat v běžné třídě či škole nebo zda je vyčlenit do speciálních tříd nebo škol. Ve většině západních zemích se uplatňuje jak segregačni tak integrační varianta edukační podpory. Oddělený způsob edukace nadaných má tradici zejména v USA a byl zde značně rozšířen do 60. let. Propagace a realizace této varianty, tj. zakládání speciálních škol nebo tříd pro nadané, je spojeno zejména se jmény L. S. Holligworthové a G. Hildrethové. V evropských zemích má větší tradici integrační varianta, většinou se zde setkáváme s koexistencí segregovaného a integrovaného způsobu a v jednotlivých zemích existují 1-2 školy, v kterých probíhá segregovaná edukace nadaných. (V SRN je to např. v Braunschweigu, v Maďarsku existuje speciální škola TA- LENTO v Budapešti atp.). Tam, kde se začíná se systematickou edukační péčí o nadané, je spíše tendence zakládat speciální školy a třídy a využívat segregačni variantu, v edukačně vyspělých zemích je v současné době dominujícím trendem integrace nadaných do běžných tříd. Při této variantě je záměrem zabezpečit nadaným žákům také v běžných školách uspokojování jejich edukačních potřeb jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní. Důvodem prosazování tohoto trendu je i snaha zamezit negativním důsledkům segregované edukace nadaných (internátní školy a tím i odloučenost od rodiny, vývoj dítěte v umělém prostředí - tj. často v intelektově homogenním prostředí, které neodpovídá realitě, problémy v sociálních vztazích s ostatními vrstevníky atp.). Zastánci integrované varianty podpory také soudí, že přítomnost nadaného žáka v běžné třídě je přínosem pro ostatní děti, protože je motivuje k vyšší

7 výkonnosti. Nadaní žáci často zaujímají ve třídč úlohu pomocníka učitele. Při této variantě edukace se učitel rovněž opírá o možnost diferencovat kurikulum pro nadané žáky, vytváří individuální plány výuky pro nadané dítě, používá edukační programy pro nadané podle konkrétní potřeby a využívá dalších edukačních nabídek pro nadané žáky, které jsou součástí systému komplexní péče o nadané v dané zemi. Integrovat nadané děti do běžných škol tedy současně znamená existenci edukačních programů pro nadané, informovanost pedagogů o možnostech jejich aplikace a kompetenci a dovednost učitele s nimi pracovat. U nás můžeme spíše hovořit o segregované tradici v edukaci nadaných představovanou např. sítí speciálních tříd s rozšířeným vyučováním určitých předmětů. Mezi póly segregace a plné integrace samozřejmě existují mezistupně ve smyslu částečně integrovaného vzdělávání". Edukační programy pro nadané děti a mládež lze podle jejich cílů rozdělit do čtyř základních skupin: 1) Rozvíjející programy jsou orientovány na podporu předností žáků, výrazných schopností a zájmů, silných stránek dítěte. Snahou je, aby do těchto programů byly zařazeny nejen dětí, které svým výkonem demonstrují vynikající schopnosti v různých oblastech, ale i ty, u kterých byl zjištěn potenciál pro podávání vysokých výkonů v budoucnosti. Postupně byly vytvořeny 4 typy rozvíjejících programů pro nadané. a) Akcelerační programy jsou založeny na modifikaci kurikula pro nadané žáky a umožňují rychlý postup v jednom, několika případně všech předmětech. Tyto programy vyhovují dětem s rychlým učebním tempem a jsou aplikovány zejména u matematických talentů. Jsou realizovatelné však většinou ve speciálních třídách, v běžných třídách je jejich realizace obtížná. Tvorbou programů akceleračního typu pro matematicky nadanou mládež se dlouhodobě zabývají na univerzitě Johna Hopkinse v Baltimoru, USA (J. Stanley). V Evropě se v integrované variantě podpory nadaných využívá akcelerace spíše v podobě předčasného nástupu do školy, resp. nástupu do školy před dovršením zákonně stanoveného věku pro vstup do školy, nástupu do školy rovnou do 2. ročníku nebo přeskočení ročníku. Tento způsob akcelerace školní docházky je možný i u nás, ale je sporadicky využíván. Důvodů je pravděpodobně více, z psychologického hlediska může být např. závažné nebezpečí zvětšování disproporce mezi kognitivním a emocionálním vývojem dítěte a následky disproporce mezi fyzickým vývojem dítěte a jeho starších spolužáků. Východiskem někdy je výuka dítěte v určitém předmětu, v kterém vyniká, ve vyšším ročníku, v ostatních předmětech potom dítě zůstává ve své kmenové třídě. b) Programy obohacující, rozšiřující a prohlubující základní učivo. Jejich cílem je uspokojovat jednu ze základních potřeb nadaných - zvídavost snahu dozvědět se o určitém tématu co nejvíce. Programy tohoto typu mohou být zaměřeny globálně s cílem zvýšit všeobecnou informovanost nebo předmětově - tématicky s cílem

8 zprostředkovat těmto žákům hlubší vhled do tématu - oboru. Výhodou těchto programů je jejich aplikovatelnost v běžné školní třídě zaškoleným pedagogem a jsou proto často používány. V jejich rámci se využívá tří stupňů vyučovacích aktivit: i- individuálních výzkumných aktivit nadaných žáků - skupinových výcvikových aktivit - zkoumání reálných problémů jednotlivcem nebo skupinou. Propagátorem tohoto typu programů je v USA zejména J. Renzulli a centrem jejich tvorby Univerzita v Connecticutu. Adaptace některých programů na podmínky jednotlivých školských systémů té které země se nejčastěji provádí v centrech pro nadané nebo na univerzitních pracovištích, kde se vytváří i programy vlastní. c) Skupinové programy využívaj í možnosti grupování žáků podle jejich zájmů a předpokladů často bez ohledu na věk či třídu, kterou navštěvují. Jsou orientovány většinou předmětově a postihují potřebu vytvořit speciální učební plány pro daný obor podle stupně zájmu žáků. Představitelem těchto kurikulárních snah je James Gallagher, jehož práce z roku 1985 Teaching The Gifted Child je praktickým návodem pro vyučování nadaných dětí v matematice, jazycích, přírodních a společenských vědách (Gallagher, 1985). d) Individuální programy saturují v nejvyšší možné míře kognitivní potřeby konkrétního nadaného dítěte a mohou být plánem pro práci s ním v běžné třídě i mimo školu. Tento typ programů však není v rámci rozvíjejících programů tak rozšířený jako např. programy obohacující. Z různých autorů zejména Donald Treffinger akcentuje nutnost věnovat se nadaným žákům individuálně (Treffinger, 1985). Také J. H. Feldhusen v knize lndividualized Teaching of Gifted Children in Regular Classroom prezentuje plán práce s nadanými dětmi ve formě indviduálních a skupinových programů (Feldhusen, 1986). Kromě rozvíjejících programů se rovněž využívá výměnných studijních pobytů na školách tuzemských i zahraničních a společných příprav na účast v různých soutěžích pro nadané. Tato forma podpory je využívána především na středních školách, méně ve vyšších ročnících základní školy. II. Pokud těžiště péče o nadané spočívá převážně v mimoškolních aktivitách, pracoviště specializovaná na problematiku nadání, zejména však centra pro nadané a poradny pro nadané, vytvářejí a realizují další programy, jejichžcílejsou odlišné od cílů rozvíjejících programů. 2) Cílem vyrovnávacích programů není rozvíjet silné stránky dítěte, ale naopak soustředit se na vyrovnávání jejich slabin. Aplikují se např. u dětí s vývojovými dyssynchroniemi, např. u chlapců s intelektově - psychomotorickou dyssynchronií. Cílem vyronávacích programů pro nadané může být např. zlepšování grafomotorických projevů, získávání dovedností v jemných motorických činnostech, nácvik koncentrace pozornosti apod. 3) Cílem preventivních programů pro nadané děti a mládež, které se rovněž rea-

9 lizují mimo školu v specializovaných pracovištích, je úprava sociálních vztahů nadaného nebo prevence výskytu problémů v této oblasti. U nadaných se totiž setkáváme častěji s extrémní pozicí, kterou zaujímají ve struktuře sociálních vztahů třídy. Často se vyskytuje buď. jejich sociální izolovanost nebo naopak silně dominující postavení v třídním kolektivu, které tlumí projevy ostatních dětí. Snahou preventivních programů je mimo jiné učit děti vzájemnému respektu a toleranci. 4) Cílem harmonizujících programů je zabránit jednostrannému zaměření u nadaných a rozvíjet schopnosti a osobnost v oblastech, které s jejich nadáním přímo nesouvisejí. V praxi to může např. znamenat to, že nadaný matematik navštěvuje program pro rozvoj pohybových dovedností apod. Tvorba a realizace vyrovnávacích, preventivních a harmonizujících programů není, na rozdíl od programů rozvíjejících, tak častá, což ovšem neznamená jejich menší důležitost nebo potřebu. Tyto programy mají charakter speciálních podpůrných programů, jakými jsou také například programy pro problémové skupiny děti. Pokud se programy tohoto typu realizují v centrech nebo poradnách pro nadané, které jsou však zřizovány pouze ve velkých městech a aglomeracích, problémem zůstává jejich nedostupnost pro nadané děti ze vzdálenějších míst. Mimoškolní aktivity pro nadané bývají pořádány, kromě škol, i jinými institucemi a jsou orientovány především na rozvíjení silných stránek dítěte. Mohou mít různou formu a jsou u nás většinou známy. Oblíbené jsou letní tábory pro nadané děti a studenty, které se diferencují podle druhu nadání (pro výtvarníky) případně podle oborů. Letos se také konal již druhý ročník letního tábora pro nadané malé děti, resp. pro potencionálně nadané, jehož garantem byl Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. Jinou formou jsou např. cykly přednášek nebo kurzy organizované např. vědeckými ústavy a uměleckými institucemi s diferencovanými stupni pokročilosti znalostí a dovedností vdané oblasti. Tyto kurzy se svým obsahem a formou odlišují od běžných zájmových kroužků, které mohou děti navštěvovat ve volném čase. Známou formou podpory nadaných je také systém různých soutěží, které probíhají v rámci školství i mimo tento rezort. Příprava pro účast v těchto soutěžích, někdy se školními, obvodními až celorepublikovými koly, může probíhat ve škole i mimo ni v rámci jednotlivých kurzů - to záleží na pravidlech a záměrech těchto soutěží. Je však třeba upozornit, že soutěže jsou spíše považovány za metodu vyhledávání nadaných než za formu edukační podpory nadaných. III. V poslední době se také častěji diskutuje i problém zda edukace nadaných realizovaná v domácím prostředí není z hlediska dítěte nejoptimálnější a z hlediska společnosti nejefektivnější. Zastánci tohoto akceleračního modelu edukační přípravy argumentují mimo jiné tím, že mnoho významných vědců nebo umělců mělo domácí učitele a v běžné škole

10 še selhávali. Uznávají však, že možnost získávat vzdčlání domácí přípravou by mohlo být spíše výjimečné a vyžadovalo by rozpracování kritérií, které by stanovovaly kdy je možno tento přístup aplikovat. Tento způsob také kromě dalších výtek často naráží na legislativní bariéry. Modifikaci myšlenek tohoto přístupu k edukaci nadaných v současné době nacházíme v rozvíjejících programech individuálního typu. Závěr Komplexní systém péče a podpory o nadanou populaci nejčastěji obsahuje: 1) systém vyhledávání nadaných 2) systém edukační podpory rozvoje nadání a nadaných dětí 3) systém dalších aktivit umožňujících efektivní fungování systémů předcházejících (nadace, společnosti, informační servis, specializovaná pracoviště, příprava učitelů atp.) Při vytváření komplexnějšího systému péče o nadanou populaci lze u nás navázat na v minulosti praktikované a osvědčené modely edukační podpory (síť tříd s rozšířeným vyučováním určitého předmětu, specializované kroužky, soustředění a tábory, soutěže a olympiády atd.) Nyní však existuje možnost jejich obohacení a rozšíření i o modely další, které se u nás dosud nerealizovaly. Vnější i vnitřní diferenciace probíhající na našich školách tomu také výrazně napomáhá. Tlak rodičovské i pedagogické veřejnosti na zkvalitnění péče o nadané děti povede patrně i ke vzniku speciální školy (viz první pokusy MENSA gymnázia). Avšak mnoho nadaných žáků nebude moci ani nebude chtít z různých důvodů takovou školu navštěvovat. Proto péče o nadané žáky v běžných školách je potřebná a její kvalita zde mimo jiné závisí na kvalitě přípravy budoucích učitelů v tomto směru. Míra vyspělosti společnosti se také hodnotí podle toho, s jakou tolerancí se chová k minoritám; děti se zvláštními edukačními potřebami (mezi něž patří i nadané děti) takovou minoritu tvoří. Proto by se problematika nadaných, pro někoho snad zajímavá, ale spíše marginální, měla stát nejen ve školství plnohodnotnou. Literatura-. Csikszentmihalyi, M. - Robinson, R. E.: Culture, time and the development of talent. In: Sternberg, R. J. - Davidson, JE. :- Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press 1986, Eysenck, H. J.: Die Ungleichkeit der Menschen. Miinchen Feldhusen, H. J.: Individualized Teaching of Gifted Children in Regular Classroom. Buffalo, NY: DOK Publishers Freeman, J. (ed.): The Psychology of Gifted Children. Chichester, John Wiley and Sons Gallagher, J. J.: Teaching The Gifted Child. Boston, Allyn and Bacon Hany, E.A.: Modeli e und Strategien zur Identifikation hochbegabter Schiiler. Miinchen, Ludwig-Maximilians-Univer-

11 sität Hartnacke, W Geislige Begabung, Austieg und Sozialgejuge. Wolfenbiittel Heller, K. A.: Identification, Development andanalysis oftalented and Gifted Children in West Germany. In: Heller, K. A. - Feldhusen, J. F. (ed): Identifying and Nurturing the Gifted. Toronto, H. Huber Heller, K A.: Psychologische Probleme der Hochbegabungsforschung. Zeitschrift f. Entwicklungspsychologie u. Pädagogische Psychologie. BandXVIII, Heft 4, 1986, s Hřibková, L.: Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. Čs. psychologie, XXXV, č. 1, 1991, s Jensen, A. R.: How Much Can We Beoost IQ and Scholatic Achievement? HarwardEducational Rewiev, N. 39, Jensen, A. R Educability and Group Dijferences. New York, Harper and Row Karnes, M. B. - Schwedel, A. M.: Assessment of Preschool Giftedness. In: Pager, K - Bracken, B.: The PsychoeducationalAssessment of Preschool Children. New York, Grune and Stratton Lombroso, C.: The Man of Genius. London, W. Scott Mônks, F. J.: Beratung und Fôrderung besonders begabter Schiiler. Psychol. Erz. Unterr., 34. Jg, 1987, s Renzulli, J. S What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 1978, S Renzulli, J. S.: The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. In: Sternberg, R. J. - Davidson, J. E. (ed.): Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press Stednitz, U.: Kop f, Herz und H and: Begabtenfôrderung in der Schweiz. In: Mehlhorn, H. G. - Urban, K. K.: Hochbegabtenforderung international. Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Tannenbaum, A. J.: Gifted Children, Psychological and Educational Perspectivejs. New York, Macmillan Tannenbaum, A. J. : Giftedness: a psychosocial approach. In: Sternberg, R. J. -Davidson, J. E. (ed.): Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press Treffinger, D. J.: Fostering effective, independet learning through individualized programming. In: Renzulli, J. S. (ed.): Systems and Models for Developing Pragrams for the Gifted and Talented. Mansfield Center, OT: Creative Learning Press 1985, s Whitmore, J.: New Challenges to Common Identification Practices. In: Freeman, J.: The Psychology od Gifted Children. New York, John Willey and Sons 1985, s m

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii

Obsah. Definice nadání. Modely nadání. Identifikace nadaných. Legislativa. Nadání v praxi. Problémy nadaných. Nadání v chemii Obsah Definice nadání Modely nadání Identifikace nadaných Legislativa Nadání v praxi Problémy nadaných Nadání v chemii PT Didaktika anorganické chemie 2 Definice nadání Jev, na nějž se názory průběžně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí)

Nadané dítě, nadaný žák. Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Nadané dítě, nadaný žák Vymezení, definice nadaného žáka Charakteristické projevy nadání (chování a projevy ve školním prostředí) Kdo jsou nadané děti? Definice nadaného žáka v české literatuře: Žák svými

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad

2. obohacování učiva 3. akceleraci vzdělávání žáka (2) M (dále jen IVP) je ve své podstatě realizací procesu vzdělávání identifikovaného mimořádně nad ! " # $ % & ' ( ' ) * +, -. ). / +, 0 / 1 2. ( 3 % 4 0 5 + ' 0 3 $ 6 $ " 7. +, % + % 8 & 9 * % : ' * ; ' < 5 = / & / # ' % - 6 * % & 6 5 4 0 % " ) ' / >? @ *. ( " % < A B C? D E F F G H : A %

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání

PROGRAM. setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání PROGRAM setkání členů pracovní skupiny MAP PS2 Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání dne 8. června 2016 od 14.00 hod do 16.00 hod zasedací místnost MěÚ Hlučín 1. Seznámení s výstupy

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ STUDIE Shrnutí výstupů základní studie zaměřené na analýzu stávající situace v oblasti podpory nadaných a talentovaných žáků a jejich učitelů TURECKO ČESKÁ REPUBLIKA NĚMECKO -

Více

Závěrečná zpráva z výsledků průzkumu

Závěrečná zpráva z výsledků průzkumu Závěrečná zpráva z výsledků průzkumu Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí Qiido, nadační fond Donath Business & Media ppm factum research O PRŮZKUMU Do projektu se zapojilo 22,4 % (785)

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ I. PORADENSKÝ SYSTÉM ČR SYSTÉM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Seidlová Málková LS 2012 ŘLZ- KONCEPCE KURZU Řízení lidských zdrojů zpravidla označuje soubor specifických činností, které se zabývají

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy

Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce. PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE. Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR AKTUÁLNÍ PROBLÉMY TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JEHO SOUČASNÉ ÚKOLY A JEHO PROPAGACE Petr Zuna, ČVUT v Praze, IA ČR Příspěvek vznikl na základě mezinárodní diskuse v rámci Euro CASE Evropského sdružení akademií,

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více