MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH"

Transkript

1 MODELY K IDENTIFIKACI NADÁNÍ A EDUKACE NADANÝCH Lenka Hříbková Od 60. let,kdy v mnohých zemích probíhaly školské reformy, se velká pozornost věnovala také vytváření systému péče o nadané děti a mládež. Nadané děti, považované rovněž za děti se zvláštními edukačními potřebami stejně jako handicapované, se staly předmětem zájmu nejen psychologů, ale i speciálních pedagogů. Handicapované i nadané děti se často také společně označují jako děti výjimečné (exceptional children). O značném rozšíření témat nadání a edukace nadaných svědčí údaj z USA: v roce 1984 se tato problematika přednášela na 101 vysokých školách a univerzitách, v roce 1988 již na 134 (Stedtnitz, 1989). Požadavkem zde také je, aby učitelé, kteří vyučují nebo chtějí vyučovat nadané děti a mládež ve speciálních třídách, absolvovali kvalifikační kurz, kde získají osvědčení o způsobilosti vzdělávat a vychovávat tyto děti. Při NAGC (National Association for Gifted Children) byl k tomuto účelu zřízen zvláštní institut (National Professional Training Institute) se sídlem v Minnesotě. V evropských zemích se teprve nedávno (cca před 10 lety) začala tato problematika intenzivně zkoumat a začleňovat do profesionální přípravy budoucích učitelů. Začala vznikat specializovaná výzkumná i aplikační pracoviště'), která kromě funkce výzkumné plní dále funkce osvětově-informační, diagnosticko-poradenské a mnohde i funkce edukační do doby než tato problematika zdomácní na univerzitách. V souvislosti s trendem integrovat rovněž nadané do běžných tříd se předpokládá, že učitelé mají být v rámci své přípravy seznámeni např. s tvorbou diferencovaného kurikula pro nadané, rozvíjejících programů, se zásadami komunikace s nadanými žáky a mají získat i praktické dovednosti v této oblasti. V současné době pořádá Londýnská univerzita speciální kurzy pro práci s nadanými dětmi ve škole. U nás není běžné, aby témata jakými jsou nadání, otázky vyhledávání nada- ') Ústav pedagogické psychologie Mnichovské univerzity, Psychologický ústav Tiibingenské univerzity, Univerzita v Hannoveru, Centrum pro nadání a talent v Hamburku, Ústav pro rozvoj testů a výzkum talentu v Bonnu, Centrum pro studium nadání při Univerzitě v Nijmegen, Fakulta sociálních věd v Utrechtu, Psychologický ústav Košutovy univerzity v Debrecenu, Psychologický ústav Maďarské akademie věd, Fakulta psychologie Varšavské univerzity, Německá společnost pro nadané děti v Braunschweigu, Nadace Talento Budaôrs a v řadě dalších zemích.

2 ných, edukace nadaných apod. byla začleňována do přípravy budoucích učitelů. Příčinou může mimo jiné být, že u nás také nemáme výzkumné nebo aplikační pracoviště, v jehož koncepci by bylo systematické studium a řešení problémů, které se k tomuto tématu vztahují. Cílem příspěvku je podnítit zájem o tuto problematiku mezi speciálními pedagogy, podat stručný přehled základních identifikačních modelů nadání jak postupně v psychologii vznikaly a přiblížit základní edukační modely podpory rozvoje nadaných. Některé z nich jsou rovněž známé a praktikované u nás, jiné nemají u nás tradici a nemáme s nimi zkušenosti. Domnívám se, že rozšíření tohoto tématu mezi pedagogy a zvýšení informovanosti v tomto směru je jedním z předpokladů k zefektivnění edukace nadaných dětí. Základní koncepce a modely nadání v psychologii V současné době v psychologii existují dva přístupy ke zkoumání problematiky nadáni Jednodimenzionální přístup - užší pojetí nadání,, v kterém jádro tvoří problematika schopností a multidimenzionálni přístup. Jednodimenzionální přístup má své kořeny především v biologicky orientovaných starších teoriích mentální superiority, biologických teoriích nadání a inteligence (Lombroso, 1981; Hartnacke, 1950; Jensen, 1969, 1972; Eysenck, 1976). V multidimenzionálním přístupu - širším pojetí problematiky je v centru pozornosti celá" osobnost včetně prostředí, ve kterém žije a vyvíjí se (Freeman, 1985; Renzulli, 1986; Tannenbaum, 1986 aj.). Tento druhý přístup k problematice nadání je nyní častější, setkáváme se s nám jak v teoretické rovině tak v rovině aplikační. Rozšíření druhého přístupu souvisí s akceptováním skutečnosti, že schopnosti přestavují pouze jednu z možností, která podmiňuje dosahování kvantitativně nebo kvalitativně nadprůměrných výkonů, s aktualizací otázky kombinovatelnosti a kompenzovatelnosti schopností a otázky vztahu schopností k dalším dispozicím, které jsou mimoschopnostní povahy. Neplodnost jednodimenzionálního přístupu k problematice nadání jako teoretického základu pro řešení konkrétních problémů v školské praxi přispěla také k posunu v chápání nadání jako stabilního rysu osobnosti nebo jejího atributu k pojetí nadání jako výsledku vztahu mezi společensky a kulturně definovanými možnostmi činnosti a osobnostním potencionálem k vykonávání těchto činností. Při řešení praktických otázek, které se vztahují k této problematice, je třeba mít na zřeteli úskalí označení nadané dítě. 1) Za nadané dítě se nejčastěji považuje to, které dosahuje vynikajících výkonů - výsledků v určité oblasti činnosti ve srovnání se svými vrstevníky. Z výkonů potom usuzujeme na vysoce rozvinuté schopnosti intelektové i mimointelektové povahy, další osobnostní vlastnosti a podpůrný vliv prostředí, v kterém dítě vyrůstá. Takové vymezení nebo jemu podobná jsou nejrozšířenější ve vědomí pedagogické i laické veřejnosti a vztahují se přede-

3 vším ke starším dětem. U nich se setkáváme s již aktualizovaným nadáním, které se manifestuje ve výkonech dětí. Avšak tam, kdy pouze ty děti, které podávají mimořádný výkon jsou zařazovány do různých edukačních nabídek nebo programů pro nadané, se jedná o výběr nadaných a nikoliv identifikaci nadaných. 2) Existují děti, které z různých důvodů (zdravotních, sociálních, věkových aj.) ve srovnání se svými vrstevníky dosud mimořádné výkony nepodávají, avšak jejich osobnostní potenciál s velkou pravděpodobností umožní podávání takových výkonů v budoucnosti. V těchto případech mluvíme o potenciálně nadaných dětech, jejichž nadání je dosud latentní. Pro vyhledávání těchto dětí se používá nejčastěji termín identifikace. Identifikace je procesem příležitostným, cíleným nebo systematickým, jehož účelem je odhalit děti, které osobnostními předpoklady vyhovují cílům nabízených edukačních možností pro nadané. V těchto případech rozhodujícím a jediným kritériem není aktuálně manifestovaný a "měřitelný" výkon. Zaměňování nebo směšování procesu identifikaci a výběru je však v praxi běžné. Zájem právě o identifikaci potenciálně nadaných dětí je ve světě značný, za řadu autorů uvádím Whitmore, 1985; Karnes, Schwedel, Tento zájem dále dokládají i některé paragrafy z Listiny práv nadaných dětí, která byla publikována v roce 1983: Děti mají právo být identifikovány jako nadané v co možná nejnižším věku. Děti mají právo být identifikovány jako nadané dlouho před tím, než jsou schopné dosáhnout vynikajících výsledků a úspěchů. Nadané děti mají právo na svoji vlastní individualitu. V jiném paragrafuje zakotvena potřeba speciální přípravy pro edukaci nadaných: Nadané děti mají právo být vzdělávány učiteli, kteří jsou pro toto vzdělávání speciálně kvalifikováni (Tannenbaum, 1983, str ). V současné době převažující multidisciplinámí přístup nezdůrazňuje především stupeň aktualizace schopností, ale uvažuje o nadané osobnosti jako integrované struktuře formujících se vlastností jedince v interakci se sociálním mikro a makrokontextem. Oba přístupy k problematice nadání postupně vyústily ve vypracování některých modelů a koncepcí nadání, které jsou základem pro řešení praktických otázek péče o nadané (tvorba identifikačních metod apod.). Vytvořené modely je možné rozdělit do několika skupin podle toho, jaká východiska jednotliví autoři zastávají: 1. Modely nadání orientované na schopnosti Tyto modelyjsou starší a vycházejí z pojetí nadání jako vysokého stupně rozvoje schopností. Příkladem může být model nadání U. S. Office of Education z roku 1972, v kterém je vymezeno jaké vynikající schopnosti a v jakých oblastech je třeba demonstrovat vysoký výkon, aby bylo možno hovořit o nadaném dítěti (všeobecné intelektové schopnosti, speciální schopnosti, kreativní myšlení, řídící schopnosti,

4 psychomotorické schopnosti, oblast výtvarného a interpretačního umění - Sidney, Marlend, 1972; podle Renzulli, 1978). Užití modelů uvažujících pouze o jedné dimenzi - schopnostech v praxi znamená, že se také omezuje výběr používaných identifikačních metod pouze na tuto oblast. Ačkoliv jsou tyto modely v teoretické rovině překonány, ve školské praxi jsou stále preferovány pro svoji relativní jednoduchost. 2. Modely nadání komponentové, orientované na výkon Přechod od jednodimenzionálního konceptu nadání k multidimenzionálnímu odrážejí modely komponentové. Do této skupiny je možné zařadit Renzulliho model (Renzulli, 1978; 1986), Mônksovu verzi Renzulliho modelu (Mônks, 1987) a Tannenbaumovy komponenty nadání (Tannenbaum, 1983). Jako příklad uvádíme Monksův model. Mônks přejímá od Renzulliho základní komponenty nadání (nadprůměrné schopnosti, kreativitu a angažovanost v úkolu - task commitment), které však dále propojuje s hlavními socializačními činiteli působícími ve vývoji dítěte. Postuluje pak model zahrnující šest komponent: nadprůměrné schopnosti, kreativitu, výkonovou vůli - vytrvalost, rodinu, školu a vztahy s vrstevníky. Podávaný vysoký výkon je podle Mônkse produktem vzájemného působení těchto šesti komponent. Zjednodušeně řečeno, v těchto modelech je patrna snaha postihnout všechny" subsystémy osobnosti významně se podílející na konečném výsledku - výkonu, avšak bez ambice určovat jejich priority. Současně se objevuje tendence o zachycení podstatných vazeb se sociálním kontextem ovlivňujícím vývoj osobnosti, akceptování těchto modelů jako základu pro identifikaci nebo výběr nadaných v praxi značně rozšiřuje spektrum užívaných metod, a proto také místo jednorázové identifikace nebo výběru je nutno zavádět vícestupňovou strategii. 3. Interakční modely nadání Multidimenzionální přístup k problematice nadání reprezentují modely interakční. V těchto modelech je středem pozornosti interakce osobnosti a sociálního kontextu, která ovlivňuje rozvoj osobnostního potenciálu tak, že umožňuje dítěti dosahování mimořádných výkonů - výsledků činnosti ve srovnání s vrstevníky. S tímto přístupem se setkáváme v Hellerově modelu nadání (Heller, 1986, 1987), v přístupu Csikszentmihalyie a Robinsona (Csikszentmihalyi, Robinson, 1986) aj. K. A. Heller vychází ve svých výzkumech z teze o neustále se měnící interakci osobnosti s faktory prostředí. Výkon je podle jeho konceptu ovlivněn kognitivními a nekognitivními osobnostními charakteristikami a ekopsychologickými proměnnými. Ke kognitivním a nekognitivním charakteristikám řadí inteligenci, kreativitu, sociální kompetenci, umělecké schopnosti, psychomotorické schopnosti, zájmy, výkonovou motivaci a poznávací potřeby. Za důležité ekopsychologické proměnné pokládá kvalitu vzdělávacího prostředí (materiální vybavenost); tlak na podávání výkonu dítěte; reakce rodičů,

5 učitelů, vrstevníků a sourozenců na úspěch a neúspěch dítěte; emoční klima v rodině a škole. Autor rovněž dokládá význam kritických životních událostí, které ovlivňují vývoj různých druhů nadání. Oblasti, v kterých se nadání zejména projevuje, člení na sport, jazyky, vědu, umění, řemesla - techniku, abstraktní myšlení, matematiku a oblast sociálních vztahů. Csikszentmihalyi a Robinson vycházejí ze dvou postulátů: a) nadání nepovažují za osobnostní rys, ale za výsledek vzájemného vztahu mezi kulturně definovanými možnostmi pro jednání (chování) a dovednostmi nebo schopnostmi k jednání (chování); b) nadání nepovažují za stabilní rys, protože schopnosti k jednání a chování se mění v průběhu života a současně se i mění kulturní a společenské podmínky ovlivňující podávání výkonu v jednotlivých oblastech činnosti. Podle jejich zjištění vývoj a realizaci nadání podporují nebo naopak utlumují: sociální požadavky související se změnou statusu (žák - student, student - profesionál); měnící se požadavky uvnitř oboru, který je předmětem úvah o nadání; průběh kognitivního vývoje (v Piagetově smyslu) a průběh psychosociálního vývoje (v Eriksonově smyslu). Změny v požadavcích na kvalitu a kvantitu výkonu a oblasti, v kterých je vyžadován, vyvolávají potřebu změn v kombinaci k tomu potřebných osobnostních vlastností. Uvedená klasifikace modelů a v ní prezentované ukázky jsou zjednodušené a jejich zařazení do skupin je relativní, protože původní modely některých autorů mají blíže ke skupině komponentových modelů, ale v průběhu dalšího rozpracovávání se jejich pojetí přibližuje více modelům interakčním. Otázce modelů nadání jsem se věnovala v jiné stati (Hříbková, 1991), podobná klasifikace značného množství modelů nadání včetně jejich charakteristik je uvedena v práci Hanyho (Hany, 1987). Modely nadání mají sloužit především pedagogickovýchovné praxi. Edukační nabídce pro nadané děti časově předchází identifikace nebo výběr pro tuto nabídku. Znamená to, že je třeba znát odpověď na otázky jaké jsou cíle edukační nabídky a z toho pak vyplývá i použitý model, strategie a metody při identifikaci nebo výběru, stanovení kritérií atp. Značná pragmatická orientace v této oblasti bez znalosti souvislostí a bez propojení na teoretickou úroveň vede k pokusům a omylům na tomto poli. Současně lze modely nadání chápat jako určité konceptuálni útvary, které, odpovídají úrovni poznatků a sledovaným jevu - nadání a jsou prostředkem pro získání poznatků nových a tím i prostředkem k dalšímu rozvíjení teorie nadání. Edukační modely podpory pro nadané Systematická edukační podpora a péče o nadanou populaci v jednotlivých zemích vychází z místních podmínek a tradic, v detailech může být rozdílná. Sjednocujícími principy však nejčastěji jsou: 1. Péče o nadanou populaci se opírá

6 0 diferencovaný edukační systém dané země, do kterého je včleňována nebo vytvářena paralelně s ním. 2. Vytváření dostatečného množství různých ekukačních nabídek - školních i mimoškolních - využívajících jak segregační tak integrační variantu této podpory. 3. Vytváření specializovaných pracovišť (centra pro nadané, poradny, výzkumná pracoviště na univerzitách a katedrách speciální pedagogiky, pedagogiky nebo psychologie), které spojuje teoretický a praktický zájem o řešení problémů v této oblastí. 4. Existence nadací a společností orientovaných na problematiku nadání a nadaných s kontinentální koordinací, které podporují komunikací odborníků, rodičů 1 dětí samotných zajímajících se o tuto oblast. V souvislosti s problematikou edukace nadaných se často diskutuje otázka místa, tj. otázka kde poskytovat edukaci nadaným dětem především. Rozlišují se tři základní přístupy k jejímu řešení: I. těžiště edukační podpory spočívá ve škole přímo ve vyučování, II. těžiště edukační podpory spočíváv mimoškolních aktivitách, III. těžiště péče spočívá především v domácím prostředí. I. První přístup se opírá o fakt, že škola je místem, kde lze nejsnázeji systematicky rozvíjet nadání dětí. Stále diskutovanou otázkou však zůstává, zda nadané ponechat v běžné třídě či škole nebo zda je vyčlenit do speciálních tříd nebo škol. Ve většině západních zemích se uplatňuje jak segregačni tak integrační varianta edukační podpory. Oddělený způsob edukace nadaných má tradici zejména v USA a byl zde značně rozšířen do 60. let. Propagace a realizace této varianty, tj. zakládání speciálních škol nebo tříd pro nadané, je spojeno zejména se jmény L. S. Holligworthové a G. Hildrethové. V evropských zemích má větší tradici integrační varianta, většinou se zde setkáváme s koexistencí segregovaného a integrovaného způsobu a v jednotlivých zemích existují 1-2 školy, v kterých probíhá segregovaná edukace nadaných. (V SRN je to např. v Braunschweigu, v Maďarsku existuje speciální škola TA- LENTO v Budapešti atp.). Tam, kde se začíná se systematickou edukační péčí o nadané, je spíše tendence zakládat speciální školy a třídy a využívat segregačni variantu, v edukačně vyspělých zemích je v současné době dominujícím trendem integrace nadaných do běžných tříd. Při této variantě je záměrem zabezpečit nadaným žákům také v běžných školách uspokojování jejich edukačních potřeb jak po stránce kvantitativní, tak po stránce kvalitativní. Důvodem prosazování tohoto trendu je i snaha zamezit negativním důsledkům segregované edukace nadaných (internátní školy a tím i odloučenost od rodiny, vývoj dítěte v umělém prostředí - tj. často v intelektově homogenním prostředí, které neodpovídá realitě, problémy v sociálních vztazích s ostatními vrstevníky atp.). Zastánci integrované varianty podpory také soudí, že přítomnost nadaného žáka v běžné třídě je přínosem pro ostatní děti, protože je motivuje k vyšší

7 výkonnosti. Nadaní žáci často zaujímají ve třídč úlohu pomocníka učitele. Při této variantě edukace se učitel rovněž opírá o možnost diferencovat kurikulum pro nadané žáky, vytváří individuální plány výuky pro nadané dítě, používá edukační programy pro nadané podle konkrétní potřeby a využívá dalších edukačních nabídek pro nadané žáky, které jsou součástí systému komplexní péče o nadané v dané zemi. Integrovat nadané děti do běžných škol tedy současně znamená existenci edukačních programů pro nadané, informovanost pedagogů o možnostech jejich aplikace a kompetenci a dovednost učitele s nimi pracovat. U nás můžeme spíše hovořit o segregované tradici v edukaci nadaných představovanou např. sítí speciálních tříd s rozšířeným vyučováním určitých předmětů. Mezi póly segregace a plné integrace samozřejmě existují mezistupně ve smyslu částečně integrovaného vzdělávání". Edukační programy pro nadané děti a mládež lze podle jejich cílů rozdělit do čtyř základních skupin: 1) Rozvíjející programy jsou orientovány na podporu předností žáků, výrazných schopností a zájmů, silných stránek dítěte. Snahou je, aby do těchto programů byly zařazeny nejen dětí, které svým výkonem demonstrují vynikající schopnosti v různých oblastech, ale i ty, u kterých byl zjištěn potenciál pro podávání vysokých výkonů v budoucnosti. Postupně byly vytvořeny 4 typy rozvíjejících programů pro nadané. a) Akcelerační programy jsou založeny na modifikaci kurikula pro nadané žáky a umožňují rychlý postup v jednom, několika případně všech předmětech. Tyto programy vyhovují dětem s rychlým učebním tempem a jsou aplikovány zejména u matematických talentů. Jsou realizovatelné však většinou ve speciálních třídách, v běžných třídách je jejich realizace obtížná. Tvorbou programů akceleračního typu pro matematicky nadanou mládež se dlouhodobě zabývají na univerzitě Johna Hopkinse v Baltimoru, USA (J. Stanley). V Evropě se v integrované variantě podpory nadaných využívá akcelerace spíše v podobě předčasného nástupu do školy, resp. nástupu do školy před dovršením zákonně stanoveného věku pro vstup do školy, nástupu do školy rovnou do 2. ročníku nebo přeskočení ročníku. Tento způsob akcelerace školní docházky je možný i u nás, ale je sporadicky využíván. Důvodů je pravděpodobně více, z psychologického hlediska může být např. závažné nebezpečí zvětšování disproporce mezi kognitivním a emocionálním vývojem dítěte a následky disproporce mezi fyzickým vývojem dítěte a jeho starších spolužáků. Východiskem někdy je výuka dítěte v určitém předmětu, v kterém vyniká, ve vyšším ročníku, v ostatních předmětech potom dítě zůstává ve své kmenové třídě. b) Programy obohacující, rozšiřující a prohlubující základní učivo. Jejich cílem je uspokojovat jednu ze základních potřeb nadaných - zvídavost snahu dozvědět se o určitém tématu co nejvíce. Programy tohoto typu mohou být zaměřeny globálně s cílem zvýšit všeobecnou informovanost nebo předmětově - tématicky s cílem

8 zprostředkovat těmto žákům hlubší vhled do tématu - oboru. Výhodou těchto programů je jejich aplikovatelnost v běžné školní třídě zaškoleným pedagogem a jsou proto často používány. V jejich rámci se využívá tří stupňů vyučovacích aktivit: i- individuálních výzkumných aktivit nadaných žáků - skupinových výcvikových aktivit - zkoumání reálných problémů jednotlivcem nebo skupinou. Propagátorem tohoto typu programů je v USA zejména J. Renzulli a centrem jejich tvorby Univerzita v Connecticutu. Adaptace některých programů na podmínky jednotlivých školských systémů té které země se nejčastěji provádí v centrech pro nadané nebo na univerzitních pracovištích, kde se vytváří i programy vlastní. c) Skupinové programy využívaj í možnosti grupování žáků podle jejich zájmů a předpokladů často bez ohledu na věk či třídu, kterou navštěvují. Jsou orientovány většinou předmětově a postihují potřebu vytvořit speciální učební plány pro daný obor podle stupně zájmu žáků. Představitelem těchto kurikulárních snah je James Gallagher, jehož práce z roku 1985 Teaching The Gifted Child je praktickým návodem pro vyučování nadaných dětí v matematice, jazycích, přírodních a společenských vědách (Gallagher, 1985). d) Individuální programy saturují v nejvyšší možné míře kognitivní potřeby konkrétního nadaného dítěte a mohou být plánem pro práci s ním v běžné třídě i mimo školu. Tento typ programů však není v rámci rozvíjejících programů tak rozšířený jako např. programy obohacující. Z různých autorů zejména Donald Treffinger akcentuje nutnost věnovat se nadaným žákům individuálně (Treffinger, 1985). Také J. H. Feldhusen v knize lndividualized Teaching of Gifted Children in Regular Classroom prezentuje plán práce s nadanými dětmi ve formě indviduálních a skupinových programů (Feldhusen, 1986). Kromě rozvíjejících programů se rovněž využívá výměnných studijních pobytů na školách tuzemských i zahraničních a společných příprav na účast v různých soutěžích pro nadané. Tato forma podpory je využívána především na středních školách, méně ve vyšších ročnících základní školy. II. Pokud těžiště péče o nadané spočívá převážně v mimoškolních aktivitách, pracoviště specializovaná na problematiku nadání, zejména však centra pro nadané a poradny pro nadané, vytvářejí a realizují další programy, jejichžcílejsou odlišné od cílů rozvíjejících programů. 2) Cílem vyrovnávacích programů není rozvíjet silné stránky dítěte, ale naopak soustředit se na vyrovnávání jejich slabin. Aplikují se např. u dětí s vývojovými dyssynchroniemi, např. u chlapců s intelektově - psychomotorickou dyssynchronií. Cílem vyronávacích programů pro nadané může být např. zlepšování grafomotorických projevů, získávání dovedností v jemných motorických činnostech, nácvik koncentrace pozornosti apod. 3) Cílem preventivních programů pro nadané děti a mládež, které se rovněž rea-

9 lizují mimo školu v specializovaných pracovištích, je úprava sociálních vztahů nadaného nebo prevence výskytu problémů v této oblasti. U nadaných se totiž setkáváme častěji s extrémní pozicí, kterou zaujímají ve struktuře sociálních vztahů třídy. Často se vyskytuje buď. jejich sociální izolovanost nebo naopak silně dominující postavení v třídním kolektivu, které tlumí projevy ostatních dětí. Snahou preventivních programů je mimo jiné učit děti vzájemnému respektu a toleranci. 4) Cílem harmonizujících programů je zabránit jednostrannému zaměření u nadaných a rozvíjet schopnosti a osobnost v oblastech, které s jejich nadáním přímo nesouvisejí. V praxi to může např. znamenat to, že nadaný matematik navštěvuje program pro rozvoj pohybových dovedností apod. Tvorba a realizace vyrovnávacích, preventivních a harmonizujících programů není, na rozdíl od programů rozvíjejících, tak častá, což ovšem neznamená jejich menší důležitost nebo potřebu. Tyto programy mají charakter speciálních podpůrných programů, jakými jsou také například programy pro problémové skupiny děti. Pokud se programy tohoto typu realizují v centrech nebo poradnách pro nadané, které jsou však zřizovány pouze ve velkých městech a aglomeracích, problémem zůstává jejich nedostupnost pro nadané děti ze vzdálenějších míst. Mimoškolní aktivity pro nadané bývají pořádány, kromě škol, i jinými institucemi a jsou orientovány především na rozvíjení silných stránek dítěte. Mohou mít různou formu a jsou u nás většinou známy. Oblíbené jsou letní tábory pro nadané děti a studenty, které se diferencují podle druhu nadání (pro výtvarníky) případně podle oborů. Letos se také konal již druhý ročník letního tábora pro nadané malé děti, resp. pro potencionálně nadané, jehož garantem byl Výzkumný ústav dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. Jinou formou jsou např. cykly přednášek nebo kurzy organizované např. vědeckými ústavy a uměleckými institucemi s diferencovanými stupni pokročilosti znalostí a dovedností vdané oblasti. Tyto kurzy se svým obsahem a formou odlišují od běžných zájmových kroužků, které mohou děti navštěvovat ve volném čase. Známou formou podpory nadaných je také systém různých soutěží, které probíhají v rámci školství i mimo tento rezort. Příprava pro účast v těchto soutěžích, někdy se školními, obvodními až celorepublikovými koly, může probíhat ve škole i mimo ni v rámci jednotlivých kurzů - to záleží na pravidlech a záměrech těchto soutěží. Je však třeba upozornit, že soutěže jsou spíše považovány za metodu vyhledávání nadaných než za formu edukační podpory nadaných. III. V poslední době se také častěji diskutuje i problém zda edukace nadaných realizovaná v domácím prostředí není z hlediska dítěte nejoptimálnější a z hlediska společnosti nejefektivnější. Zastánci tohoto akceleračního modelu edukační přípravy argumentují mimo jiné tím, že mnoho významných vědců nebo umělců mělo domácí učitele a v běžné škole

10 še selhávali. Uznávají však, že možnost získávat vzdčlání domácí přípravou by mohlo být spíše výjimečné a vyžadovalo by rozpracování kritérií, které by stanovovaly kdy je možno tento přístup aplikovat. Tento způsob také kromě dalších výtek často naráží na legislativní bariéry. Modifikaci myšlenek tohoto přístupu k edukaci nadaných v současné době nacházíme v rozvíjejících programech individuálního typu. Závěr Komplexní systém péče a podpory o nadanou populaci nejčastěji obsahuje: 1) systém vyhledávání nadaných 2) systém edukační podpory rozvoje nadání a nadaných dětí 3) systém dalších aktivit umožňujících efektivní fungování systémů předcházejících (nadace, společnosti, informační servis, specializovaná pracoviště, příprava učitelů atp.) Při vytváření komplexnějšího systému péče o nadanou populaci lze u nás navázat na v minulosti praktikované a osvědčené modely edukační podpory (síť tříd s rozšířeným vyučováním určitého předmětu, specializované kroužky, soustředění a tábory, soutěže a olympiády atd.) Nyní však existuje možnost jejich obohacení a rozšíření i o modely další, které se u nás dosud nerealizovaly. Vnější i vnitřní diferenciace probíhající na našich školách tomu také výrazně napomáhá. Tlak rodičovské i pedagogické veřejnosti na zkvalitnění péče o nadané děti povede patrně i ke vzniku speciální školy (viz první pokusy MENSA gymnázia). Avšak mnoho nadaných žáků nebude moci ani nebude chtít z různých důvodů takovou školu navštěvovat. Proto péče o nadané žáky v běžných školách je potřebná a její kvalita zde mimo jiné závisí na kvalitě přípravy budoucích učitelů v tomto směru. Míra vyspělosti společnosti se také hodnotí podle toho, s jakou tolerancí se chová k minoritám; děti se zvláštními edukačními potřebami (mezi něž patří i nadané děti) takovou minoritu tvoří. Proto by se problematika nadaných, pro někoho snad zajímavá, ale spíše marginální, měla stát nejen ve školství plnohodnotnou. Literatura-. Csikszentmihalyi, M. - Robinson, R. E.: Culture, time and the development of talent. In: Sternberg, R. J. - Davidson, JE. :- Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press 1986, Eysenck, H. J.: Die Ungleichkeit der Menschen. Miinchen Feldhusen, H. J.: Individualized Teaching of Gifted Children in Regular Classroom. Buffalo, NY: DOK Publishers Freeman, J. (ed.): The Psychology of Gifted Children. Chichester, John Wiley and Sons Gallagher, J. J.: Teaching The Gifted Child. Boston, Allyn and Bacon Hany, E.A.: Modeli e und Strategien zur Identifikation hochbegabter Schiiler. Miinchen, Ludwig-Maximilians-Univer-

11 sität Hartnacke, W Geislige Begabung, Austieg und Sozialgejuge. Wolfenbiittel Heller, K. A.: Identification, Development andanalysis oftalented and Gifted Children in West Germany. In: Heller, K. A. - Feldhusen, J. F. (ed): Identifying and Nurturing the Gifted. Toronto, H. Huber Heller, K A.: Psychologische Probleme der Hochbegabungsforschung. Zeitschrift f. Entwicklungspsychologie u. Pädagogische Psychologie. BandXVIII, Heft 4, 1986, s Hřibková, L.: Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. Čs. psychologie, XXXV, č. 1, 1991, s Jensen, A. R.: How Much Can We Beoost IQ and Scholatic Achievement? HarwardEducational Rewiev, N. 39, Jensen, A. R Educability and Group Dijferences. New York, Harper and Row Karnes, M. B. - Schwedel, A. M.: Assessment of Preschool Giftedness. In: Pager, K - Bracken, B.: The PsychoeducationalAssessment of Preschool Children. New York, Grune and Stratton Lombroso, C.: The Man of Genius. London, W. Scott Mônks, F. J.: Beratung und Fôrderung besonders begabter Schiiler. Psychol. Erz. Unterr., 34. Jg, 1987, s Renzulli, J. S What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappan, 60, 1978, S Renzulli, J. S.: The three-ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity. In: Sternberg, R. J. - Davidson, J. E. (ed.): Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press Stednitz, U.: Kop f, Herz und H and: Begabtenfôrderung in der Schweiz. In: Mehlhorn, H. G. - Urban, K. K.: Hochbegabtenforderung international. Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Tannenbaum, A. J.: Gifted Children, Psychological and Educational Perspectivejs. New York, Macmillan Tannenbaum, A. J. : Giftedness: a psychosocial approach. In: Sternberg, R. J. -Davidson, J. E. (ed.): Conceptions of Giftedness. Cambridge, University Press Treffinger, D. J.: Fostering effective, independet learning through individualized programming. In: Renzulli, J. S. (ed.): Systems and Models for Developing Pragrams for the Gifted and Talented. Mansfield Center, OT: Creative Learning Press 1985, s Whitmore, J.: New Challenges to Common Identification Practices. In: Freeman, J.: The Psychology od Gifted Children. New York, John Willey and Sons 1985, s m

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů

Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů Organizační formy vzdělávání mimořádně nadaných žáků, srovnání základních přístupů PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. www.centrumnadani.cz e-mail: jitka.fortikova@centrumnadani.cz tel.: 224 323 970 732 31 75

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti

Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi. ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti ψ Psychologické aspekty práce s nadanými dětmi ORGANIZACE PODPORY NADANÝCH DĚTÍ národní a mezinárodní společnosti Současné otázky psychologické podpory pro nadané děti a jejich rodiny důležitá správná

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY

ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY ORGANIZAČNÍ FORMY VÝUKY Pod tímto pojmem se rozumí uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z organizačních forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Autodiagnostika učitele

Autodiagnostika učitele Autodiagnostika učitele Přednáška PdF MU Jana Kratochvílová Autodiagnostika učitele Co si představíme pod daným pojmem? Autodiagnostika učitele V nejširším smyslu jako způsob poznávání a hodnocení vlastní

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE

SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 SOUČASNÁ ŠKOLA OPÍRAJÍCÍ SE O KOMENSKÉHO VIZE Mgr. Lenka Hrušková, Ph.D. Prorektor pro studium

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ

Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Erasmus pro zaměstnance VŠ/VOŠ Program Erasmus Součást evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP), do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí: 27 členských států Evropské

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce Profesionální sociální pracovník PhDr. Melanie Zajacová Tábor, 23. září 2014 Obsah Úvodem Očekávání od sociálních pracovníků Akademická disciplína

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek

Projektově orientované studium Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt. CIIV červenec 2013 odpovědný manažer: Petr Hynek Základní principy a filozofie PBL Co a co není PBL Co je to projekt Projektově orientované studium není nic nového Po celou historii je stále a znova voláno po praktické výuce Fantazie je důležitější než

Více