Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ÚPRAVA 06/2013 Dlouhodobý cíl školy: naplňovat inkluzivní a komunitní rozměr vzdělávání Inkluzivní škola Vytváříme inkluzivní vzdělávací prostředí pracujeme se všemi dětmi, neoddělujeme je s ohledem na jejich vzdělávací potřeby. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti zdravotně postižené, nadané, dětí cizinců, děti jiného etnika i většinové společnosti apod. Heterogenní vzdělávací prostředí vnímáme jako normální, každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované vzdělávací péče. Zásadní je pro nás práce s třídním kolektivem a individualitou dítěte, nikoli individuální diagnostika, přesto je východiskem pro naši práci dlouhodobé sledování dítěte v jeho přirozeném prostředí a komplexní multidisciplinární (psychologická, pedagogická, speciálně pedagogická, sociální) zjišťování vzdělávacích potřeb dítěte. V centru edukace stojí učitel jako nositel vzdělávání a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření. Specializované činnosti (školní psycholog, logoped, ) fungují přímo ve škole. Inkluzivní cíle školy naplňujeme v podmínkách, které jsme vytvořili díky pomoci zřizovatele a díky aktivitě školy v rámci čerpání prostředků ESF Komunitní škola Snažíme se plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení. Zapojujeme do svých aktivit místní komunitu, přičemž v nabídce reflektujeme specifika regionu (komunitou je myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém tito lidé bydlí a pracují). Komunitní cíle školy naplňujeme v rámci celodenního programu školy prostřednictvím komunitního centra Osmec o.s.

2 INKLUZIVNÍ ŠKOLA Pilíře inkluzivního vzdělávání V centru edukace stojí učitel jako nositel vzdělávání a koordinátor realizace podpůrných a vyrovnávacích opatření. poradenství asistence Spolupráce - školské neškolské subjekty edukace PEDAGOG kompetence motivace individualizace vzdělávací péče vzdělávací program (školní kurikulum) organizace vzdělávání materiální zabezpečení

3 1. individualizace výchovně vzdělávací péče a. vyhledávání individuálních vzdělávacích potřeb žáka multidiagnostika - pedagogická, speciálně a sociálně pedagogická, psychologická diagnostika, zjišťování výskytu soc.patologických jevů (rizikového chování), pedagogický sbor ve spolupráci s poradenským pracovištěm školy, rodiči, popř. dalšími institucemi (OSPOD, PPP, SPC, psychiatrické léčebny, ) zjišťují vzdělávací potřeby žáků (přičemž testová diagnostika úrovně intelektové výkonnosti žáků je pouze jednou z mnoha cest zjišťování vzdělávacích potřeb žáků) b. skupinová diagnostika - screening třídního klimatu, screening inteligence, zájmové dotazníky a ankety - depistáž žáků s PCH a rizika vzniku PCH - ŠPP se zaměřuje na 3 skupiny dětí: 1. jedinci, kteří nemají problémy realizace preventivních aktivit a opatření. 2. jedinci, jejichž chování je rizikové preventivní aktivity, diagnostika, poradenská práce. 3. jedinci s PCH reedukace, diagnostika, poradenství - depistáž žáků se školním neúspěchem zjišťování důvodů (SVP) diagnostika, zajištění vyšetření na odborných pracovištích. Následná metodika, poradenství s ohledem na SVP a osobnost žáka. - depistáž zanedbaných žáků sledování stavu oblečení, hygieny, zavšivení, zda nosí svačiny, školní pomůcky - depistáž žáků s SPU zajištění diagnostiky a následná metodika reedukace - depistáž žáků s narušenou komunikační schopností (poruchy řeči) - depistáž nadaných žáků c. individuální plány - IVP ( 18 školského zákona, 6 vyhl. 73/2005) zajišťováno většinou formou individuální integrace - VP (vzdělávací plán// 50 školského zákona) vzdělávací plán pro žáky, kteří se nemohou ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů účastnit vyučování (př: těhotenství, péče o vlastní dítě, psychiatrické dg., ) - POR (plán osobního rozvoje - nástroj individualizace vzdělávací péče/zjednodušený IVP žáka) d. individuální podpora - tabulky SVP (elektronické) přehled individualizace všech žáků - portfolia žáků na každý předmět - školní + projektové portfolio + reprezentační portfolio v 5. ročnících - pozorovací archy sledování posunů jednotlivých žáků v jejich kompetencích a znalostech (přísně individuální)(1.stupeň 1x týdně, 2.stupeň 1x za 14 dní) - report zapisování 1x ročně posuny v klíčových kompetencích, 2x evidována (vytištěna) tabulka SVP - systém podpory žáků s vysokou absencí sledování a řešení neomluvené a vysoké omluvené absence, asistent do rodiny, úkoly domů, portfolia doplňuje s pomocí tandemového učitele (asistenta) e. individuální a skupinová podpora žákům (školní poradenské pracoviště) - individuální terapie (klient a terapeut se při individuální terapii snaží vzájemnou komunikační výměnou a ovlivňováním dosáhnout společného cíle, jímž je účinná pomoc klientovi. Klient a terapeut se společně setkávají na terapeutických sezeních v dohodnutém intervalu a po dohodnutou dobu) - vytváření edukačních anamnéz u žáků, kteří mají výrazné školní neúspěchy (mapování celé předškolní přípravy a PŠD) - reedukace SPU (probíhá přímo ve výuce, speciální pedagog tvoří metodickou podporu) - individuální náprava poruch řeči (NKS) - skupinová logopedická cvičení (upevňování správné výslovnosti hlásek) - pomoc při řešení aktuálních problémů žáků např. podezření ze šikany, sexuální obtěžování - monitorování chování a seberegulace (zpětné zrcátko, deníčky, záznamové sešity). - akutní intervence např. dítě ohroženo na zdraví, nezvladatelné chování žáka, potřeba separace žáka mimo třídu

4 - spolupráce na sestavení IVP a průběžné konzultace - spolupráce na úpravách učiva a přípravách na hodiny - sestavování a výběr speciálně pedagogických metod využívaných ve výuce - konzultace s asistenty pedagoga - přímá účast ve vyučování - spolupráce školy s dalšími subjekty (psychiatrie, PPP, psychologie, PČR, OSPOD ) - skupinová práce s problematickými žáky (tzv.skupinky) - podpora zdravého klimatu ve školních třídách za použití intervenčních postupů (práce se třídou.) - adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) f. výchovně vzdělávací asistence (snížení počtu žáků na 1 pedagogického pracovníka) - projektový (tandemový) učitel dělení tříd na skupiny, popř. asistence kmenovému pedagogovi ve třídě - asistent pedagoga (individuální integrace) asistence integrovaným žákům - asistent pedagoga (komunitní) především v rámci včasné péče, na začátku PŠD a v rámci komunikace se zákonnými zástupci g. výchovně vzdělávací strategie, hodnocení - důraz na individuální směřování žáků k závazným výstupům RVP PV/ZV - důraz na rozvoj klíčových kompetencí, čtenářské a finanční gramotnosti - zohlednění individuální povahy postižení nebo znevýhodnění s akcentem na hodnocení motivační (pozitivní), použití slovního hodnocení, kombinace klasifikace a slovního hodnocení - skupinové učení, problémové vyučování, vrstevnické vyučování,, projektové vyučování, komunitní kruhy, ZaS, RWCT distanční studium (moodle) 2. vzdělávací programy a. ŠVP vycházející z RVP ZV (resp. RVP PV) - vzdělávací program Začít spolu, ITV, projektová výuka - důraz na metody aktivní výuky b. preventivní programy - široký školní systém prevence + zajišťování preventivních programů ve spolupráci s mimoškolními organizacemi (PČR, NNO a další) - např. sexuální výchova, adaptační programy, miniadaptační programy (v případě nově příchozího žáka, změny třídního učitele ) c. mentorské programy - kariérové poradenství (spolupráce s úspěšnými absolventy naší školy, pracujícími Romy) - edukačně stimulační skupiny, příprava na vyučování spolu s rodiči žáků - vrstevnické programy (čtenářská gramotnost žáci 2. stupně předávají dovednosti žákům 1. stupně) d. komunitní programy - kulturní programy (festivaly Amari Kereka, Den Romů, apod.) - vzdělávací programy (spolupráce s Knihovnou Jiřího Mahena ) - zájmové ( hry, výtvarné aktivity) 3. organizace vzdělávání prolínání formálního a neformálního vzdělávání v rámci celodenního programu a. včasná péče součástí školy jsou 2 MŠ, 3 přípravné třídy

5 b. formální vzdělávání úplná základní škola hlavního vzdělávacího proudu - kurz pro získání základního vzdělání - pro žáky, kteří splnili PŠD, ale nezískali základní vzdělání (plnění PŠD mimo hlavní vzdělávací proud, opakování ročníku) c. neformální vzdělávání (celodenní program navazuje časově na výuku, zahrnuje aktivity pro žáky školy a komunitu) 1. Edukativně-stimulační skupiny 2. Příprava navýuku (1. a 2. stupeň) 3. Ranní klub, polední klub, odpolední klub, večerní klub, zájmové kluby (hudební, taneční, estetický) Školní družina 4. materiální zabezpečení vzdělávání a. odborné učebny každá vzdělávací oblast má své odborné učebny: - jazyk a jazyková komunikace: jazykové učebny, školní knihovny - matematika a její aplikace: učebna M, počítačové a mediální učebny - člověk a příroda: učebna F/Ch, učebna Př/Z - člověk a společnost: školní knihovny - umění a kultura, člověk a svět práce: učebna VV, učebna DV, školní dílny, kuchyňka - člověk a svět zdraví: tělocvičny, gymnastický sál, taneční sál b. učební pomůcky speciálně pedagogické pomůcky, díky kterým se žákům se SVP daří lépe překonávat potíže ve vzdělávání. Pomůcky, se kterými žáci využívají více smyslů, zrak, sluch, hmat (textilní písmena, bzučák, čtecí dyslektická okénka, boxovací trenažér, logico picolo, motanice atd.) c. metodické materiály - učebnice AJ pro romské žáky, sborník romských pohádek, romské zvyky, - metodické materiály vytvořené poradenskými pracovníky pro podporu práce učitelů s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Náš svět psíma očima (Brno 2013) vznik v rámci projektu R.I.C.E. 5. další služby a. komunikace se ZZ - přímo na základě pozvánky třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy, popř. kdykoli se ZZ dostaví do školy - nepřímo prostřednictvím asistentů pedagoga - dopisy rodičům (v 1. a 3. čtvrtletí) včetně pozvánek na třídní schůzky b. poradenství pro rodiče - psychologické konzultace rodičům ohledně osobních problémů dětí, rodinných problémů, doporučení k profesní orientaci žáků - speciálně pedagogické - konzultace při zpětné vazbě u žáků s poruchami chování, spolupráce při zpracování IVP, VP, POR, organizaci vyšetření u dalších odborníků, logopedická péče - sociálně právní doporučení při spolupráci s úřady, NNO a dalšími institucemi, motivace rodičů ke spolupráci se školou, podpora využívání neformálního vzdělávání organizovaného školou c. individuální a skupinová podpora učitelům - metodická podpora učitelům pro práci se žáky se všemi typy zdravotních postižení a znevýhodnění, a jejich různými stupni

6 - aktuálně řešené kauzy jednotlivých žáků, poradenství - duševní hygiena učitelů supervizí sezení, individuální konzultace v případě osobních problémů, prevence syndromu vyhoření, relaxace - workshopy pro učitele např. agresivita žáků a práce s ní, registrace absence, tabulky SVP d. individuální a skupinová podpora asistentům pedagoga - podpora přímo při výuce, náslechy, zpětná vazba - podpora spolupráce asistenta s integrovaným žákem, se třídou a s hlavním pedagogem - skupinová supervizní sezení s asistenty pedagoga, zpětná vazba vedení školy e. zajišťování a koordinace služeb pro sociálně vyloučené žáky a rodiče - NNO, lékařské služby, vzdělávací služby f. reintegrace žáků vzdělávaných na základních školách praktických do hlavního vzdělávacího proudu v rámci naší školy g. inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou odesíláni mimo hlavní vzdělávací proud) 6. spolupráce s externími subjekty edukace a. partnerské a další základní a mateřské školy (projekty, např. OPVK, Brno, Praha, Ústí n/l., Most, Přerov, Ostrava, b. střední školy (např. soukromá SŠ managementu a práva) c. vysoké školy (fakultní škola PedF MU Brno, FF MU, FSS MU, JAMU) d. MŠMT (NAPIV, včasná péče) e. JMK (skupina škol zaměřením na inkluzívní vzdělávání) f. MMB, MČ Brno-střed (Brněnská síť otevřených škol, celoměstské projekty/partnerství Leeds, ), atd. g. OSPOD, Policie ČR, Městská policie, DDÚ, PPP, SPC, PMS, zdravotnická zařízení h. NNO (DROM, SRNM, MRK, IQ Roma servis, Ratolest, Armáda spásy, SbS ČR, CPIV, Podané ruce, Sananim, Akluby ) i. zahraničí spolupráce s partnerskými školami vzdělávajícími žáky se SVP (Slovensko, Rakousko, Velká Británie) Centrum Kociánka

7 Konkretizace cílů do roku 2015 Dílčí cíl/účel (dosažená změna/cílový,procesní stav - kriterium) Zvýšení efektivity včasné péče 1. Zajištění včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami poskytování včasné péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům - komplexní služby zahrnující pedagogickou a sociální intervenci pilotní ověřování a realizace včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - podpora inkluzívního vzdělávání v mateřských školách a přípravných třídách, zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na úspěšné zahájení školní docházky; rozvoj spolupráce mezi rodiči a poskytovatelem předškolního vzdělávání; zvýšení počtu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami absolvujících předškolní přípravu vyrovnávání jazykového handicapu, jazykové vzdělávání pro děti se sociokulturním znevýhodněním tvorba metodických materiálů pro práci s rodiči sociálně znevýhodněných dětí a žáků v oblasti vzdělávání vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků s dětmi a mládeží zaměřeného na osobnostní dovednosti v oblasti komunikace s osobami pocházejícími ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (v rámci aktivity 4 DVPP) nastavení systému vzájemné spolupráce vzdělávacích zařízení, OSPOD, Policie ČR, terénních pracovníků, Výstup Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel (měřitelný) - uplatňování metod pedagogiky orientované na dítě (např. program Začít spolu /ZaS) - ŠVP PV přizpůsobený potřebám sociálně znevýhodněných žáků (těžiště - inkluzivní prostředí) - existence funkčního provázaného systému včasné péče o děti (MŠ přípravný ročník ZŠ) - existence efektivně pracujících edukativně stimulačních skupin - pokračující práce na ŠVP PV (pedagogika orientovaná na dítě/inkluzivní prostředí, ) - koordinace systému včasné péče (MŠ, přípravný ročník, 1. stupeň ZŠ) - práce s rodiči a dětmi v edukativně stimulačních skupinách - logopedická a další speciálně pedagogická, psychologická a asociálně pedagogická péče - všichni pedagogové MŠ a přípravných tříd pracují metodami aktivního učení (např. program ZaS) - koordinátoři včasné péče se setkávají na pracovních schůzkách (min. čtvrtletně) - pravidelná spolupráce s min. 10 rodiči (jejich dětmi) v edukativně stimulačních skupinách - každoroční postupné zvyšování počtu dětí, které přecházejí z MŠ a přípravného ročníku připravené - do 1. ročníku ZŠ hlavního vzdělávacího proudu naplnění kapacity včasné péče při školách Nástroj Termín / periodicita (časový plán) - zápisy z pozorování při vzdělávacích činnostech (vedení školy, koordinátoři včasné péče, koordinátoři ŠVP) - zápisy z pracovních schůzek koordinátorů včasné péče, porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy - každoroční plány práce a jejich vyhodnocení (vyhodnocení jednotlivých integrovaných bloků) 04/ /2015

8 2. Zajištění komunitních a inkluzivních rolí školy v rámci formálního i neformálního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dílčí cíl/účel (dosažená změna/cílový,procesní stav - kriterium) a) Zvýšení efektivity počátečního vzdělávání - inkluze ve vzdělávání metody a formy práce rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do škol hlavního vzdělávacího proudu. rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a metod práce se žáky s SVP, tvorba individuálních vzdělávacích plánů). rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů. Podpora zlepšování organizačních forem výuky, individuální terapie, logopedie apod. realizace navzájem se prolínajících aktivit formálního a neformálního vzdělávání v rámci celodenních programů Výstup Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel (měřitelný) - uplatňování metod aktivního učení, zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků (program ZaS, integrovaná tematická výuka, projektové vyučování) - ŠVP ZV přizpůsobený potřebám sociálně znevýhodněných žáků (těžiště - inkluzivní prostředí) - je vytvořen systém předávání informací (vstupní, výstupní diagnostika žáků, hodnocení a sebehodnocení žáků) mezi pedagogy - ve škole pracuje tým vedoucích předmětových skupin - ve škole pracují předmětové skupiny (řízeny správci kurikula) - je nastaven a funkční střední článek řízení organizací (správci kurikula) -program Začít spolu na 1. stupni základní školy (popř. jiný vycházející z pedagogiky orientované na dítě) - integrovaná tematická výuka, projektová výuka (kooperativní učení) na 2. stupni ZŠ a v kurzu pro získání základního vzdělání - pokračující práce na školním kurikulu (ŠVP ZV/inkluzivní prostředí) - vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí ve třídách - 100% pedagogů 1. st., pracuje metodami aktivního učení - ve škole pracuje metodik ZaS (lektor ZaS, popř. metodik jiného alternativního vzdělávacího programu) - více než 80% pedagogů 2. stupně používá metody aktivního učení - ve škole pracují předmětové skupiny (řízeny správci kurikula) - je nastaven a funkční střední článek řízení organizací (správci kurikula) Nástroj Termín / periodicita (časový plán) - zápisy z pozorování v hodinách (vedení školy, koordinátoři ŠVP) - zápisy z porad vedení, pedagogických rad, porad metodické rady školy, předmětových skupin - každoroční plány práce a jejich vyhodnocení - reporty (předávaná evaluační dokumentace) 04/ /2015

9 Dílčí cíl/účel (dosažená změna/cílový,procesní stav - kriterium) b) Zvýšení efektivity počátečního vzdělávání - posílení odborného týmu pedagogických pracovníků (snížení průměrného počtu žáků na 1 pedagoga) Výstup Aktivita/opatření indikátor/ukazatel (měřitelný/počty) - individuální přístup k žákům - práce s nadanými žáky a žáky s SPU - motivovanější učitelé, asistenti - vyšší motivovanost žáků a jejich rodičů - stabilizace pedagogického sboru - snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání - snížení rizika odchodu žáků mimo hlavní vzdělávací proud - realizace proinkluzivních opatření ve třídách v prostředí s nižšími počty žáků (průměrný počet cca. 15 žáků) - sociálně znevýhodnění žáci - žáci s speciálními vzdělávacími potřebami - žáci nadaní - odchod žáků mimo hlavní vzdělávací proud a předčasný odchod ze vzdělávání - úkony třídních, učitelů, výchovné poradkyně, metodika prevence, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, - přijímací řízení na SŠ, SOU - neformální vzdělávání (kroužky, kluby, doučování) - kvalifikovaní pracovníci v přepočtu na 1 žáka (dělení tříd na skupiny, tandemové vyučování, asistence) - zlepšení prospěchu žáků - snížení absence žáků - přehled stability pedagogického sboru Nástroj Termín / periodicita (časový plán) - statistické výkazy (k 30.9.) - zpráva poradenského pracoviště - rozvrhy hodin -zápisy z pozorování při vzdělávacích činnostech (vedení školy, správci kurikula) - zápisy z pracovních schůzek a porad (vedení, pedagogické rady, metodická rada školy, předmětové skupiny) - každoroční plány práce a jejich vyhodnocení - pracovní schůzky koordinátorů aktivit jednotlivých projektových a partnerských škol 04/ / Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a metodických postupů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příkladů dobré praxe síťování odborné veřejnosti v oblasti poradenství, vytváření metodických materiálů, podpora komunikace se sociálními partnery systém nástrojů zamezujících předčasným odchodům ze systému vzdělávání a systém nástrojů umožňujících návrat do systému vzdělávání prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání ve vybraných školách vytvořením systému úzké spolupráce učitelů a poradenských pracovníků. vytváření speciálních diagnosticko-intervenčních programů zaměřených na podporu úsilí ohrožených žáků dokončit vzdělávání, který by obsahoval řadu diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků i výcvikové metody k prohloubení dovedností nezbytných pro dokončení vzdělávání rozšiřování a prohlubování dovedností pedagogických pracovníků při realizaci speciálních diagnostickointervenčních programů vytváření metodických materiálů pro výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

10 podpora předávání informací mezi školou a rodiči k optimalizaci úsilí zamezit předčasným odchodům ze systému vzdělávání poradenská intervence určená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům ohroženým sociální exkluzí ověřený model vycházející z e 4 základních východisek více SVP ve škole = vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich vyrovnávání efektivnější a rychlejší diagnostika přímo ve školách diagnostika se neomezuje pouze na testování, ale i na pozorování dětí v jejich přirozeném prostředí, diagnostika reflektuje vývoj vzdělávacích potřeb efektivnější a přesnější diagnostika prostřednictvím práce multidisciplinárního týmu vzdělávací potřeby jsou nahlíženy z psychologického, speciálně a sociálně pedagogického hlediska navázání individualizované vzdělávací péče na diagnostické výstupy, průběžná modifikace této péče v závislosti na její účinnosti Dílčí cíl/účel (dosažená změna/cílový,procesn í stav - kriterium) Zvýšení efektivity vzdělávání prostřednictvím posílení odborného týmu poradenského pracoviště Výstup Aktivita/opatření indikátor/ukazatel (měřitelný) Nástroj Termín / periodicita (časový plán) - individuální přístup k žákům - práce s nadanými žáky a žáky s SPU - motivovanější učitelé, asistenti - vyšší motivovanost žáků a jejich rodičů - stabilizace pedagogického sboru - snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělávání - snížení rizika odchodu žáků mimo hlavní vzdělávací proud - snížení výskytu sociálně patologických jevů - urychlení a zkvalitnění procesu diagnostiky, prevence, intervence a spolupráce s dalšími institucemi - převzetí některých úkolů, které leží na bedrech učitelů zvýšení efektivity vzdělávání školní poradenské pracoviště je posíleno o role (všechny role úvazek 1,0) - psycholog - speciální pedagog - etoped - sociální pedagog - asistent ŠPP - logoped (0,5) - kvantifikovaný přehled diagnostických, prevenčních a intervenčních zásahů - počet vypracovaných zpráv, posudků, podkladů - počet pracovních schůzek, výslechů, návštěv soudů, - počet výskytu soc.pat. jevů ve škole za pololetí - přehled stability pedagogického sboru odchody pedagogů ze školy - data o DVPP - zápisy z jednání poradenského pracoviště - každoroční plány práce a jejich vyhodnocení - diagnostika (zprávy z vyšetření) 04/ / Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání vzdělávání pedagogických a dalších odborných pracovníků škol (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, zaměstnanci školních poradenských pracovišť) v oblasti vytváření inkluzivního vzdělávacího prostředí, diagnostiky, poradenství pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a děti a žáky mimořádně nadané výměna zkušeností pedagogických pracovníků v oblasti odstraňování bariér ve vzdělávání formou workshopů, exkurzí, panelových diskusí a příkladů dobré praxe

11 Dílčí cíl/účel (dosažená změna/cílový,procesní stav - kriterium) Zvýšení efektivity formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Výstup Aktivita (oblast evaluace) indikátor/ukazatel (měřitelný) - pedagogičtí pracovníci (vedení školy, učitelé, asistenti učitele, vychovatelé) respektují zásady inkluzivního vzdělávání - dokáží nabízet v běžné třídě ZŠ edukační podněty přiměřené potřebám dětí různého nadání a děti z různého prostředí - vzdělávání v oblasti pedagogiky orientované na dítě (projektová výuka, RWCT, kooperativní výuka) - vzdělávání v oblasti alternativních vzdělávacích programů (např. Začít spolu) - vzdělávání v oblasti práce se školním kurikulem - vzdělávání v oblasti vytváření inkluzivního prostředí ve škole, třídě - vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (-dalších průřezových témat) - vzdělávání v oblasti IT a práce s informačními zdroji - vzdělávání zaměřené na psychohygienu pedagogických pracovníků (vyšší ohrožení syndromem vyhoření v našich podmínkách) - supervize projektové výuky, mentoring - supervize, mentoring týmu (ZaS, ) - supervize týmu koordinátorů ŠVP a včasné péče - semináře, dílny, workshopy (hodnocení, sebehodnocení, diagnostika, týmová spolupráce, ) - semináře zaměřené na rozvíjení čtenářské, informační a mediální gramotnosti žáků, na práci s interaktivní tabulí, interaktivními učebnicemi Nástroj Termín / periodicita (časový plán) Poskytovatelé vzdělávání zabezpečí komplexní systém vzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou seminářů, workshopů, supervizí, mentoringu, konzultací na úrovni vedení školy, středního stupně řízení (vedoucí předmětových skupin) a celé sborovny. Koordinátor projektu spolu s poskytovatelem vzdělání vytvoří plán vzdělávacích aktivit, pravidelně po celou dobu projektu se budou scházet k průběžnému vyhodnocování.všechny vzdělávací aktivity prezenční listiny - zpracovaná kapitola závěrečného metodického materiálu 04/ /2015 Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím spolupráce s partnerskými a dalšími školami - je vytvořena síť škol s podobným zaměřením v rámci JMK - pedagogičtí pracovníci na různých úrovních (vedení, střední stupeň řízení) a různého zaměření či specializace (koordinátoři ŠVP, garanti průřezových témat, asistenti pedagoga, třídní učitelé, výchovná poradkyně, pracovníci ve volnočasových aktivitách, metodici programu Začít spolu, ) spolu komunikují, konzultují problémy, sdílejí dokumenty, vzájemně hospitují -spolupráce se školami podobného zaměření (vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním) - spolupráce se školami, které pracují v programu Začít spolu) - návštěvy škol - funkční spolupráce min. s jednou školou v oblastech - jednotlivé předmětové skupiny, všechna průřezová témata, neformální vzdělávání, školní poradenské pracoviště, program ZaS - každoroční plány práce a jejich vyhodnocení - prezentace z pracovních schůzek - zpracovaná kapitola závěrečného metodického materiálu 10/ /2012

12 KOMUNITNÍ ŠKOLA Komunitní centrum OSMEC celodenní program školy Cíle: Snažíme se plnit roli vzdělávacího, poradenského a kulturního centra v místě svého zřízení. Zapojujeme do svých aktivit místní komunitu, přičemž v nabídce reflektujeme specifika regionu (komunitou je myšlena společnost lidí, které spojuje region, ve kterém tito lidé bydlí a pracují). Komunitní cíle školy naplňujeme v rámci celodenního programu školy prostřednictvím komunitního centra Osmec o.s. Aktivity celodenního programu organizujeme: během celého dne v rámci denních a zájmových klubů formou pravidelných i jednorázových akcí pro děti, žáky a bývalé žáky školy, jejich rodiče a obyvatele regionu pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků školy převážně bezplatně Aktuální nabídka KC OSMEC sledujte Program KC Osmec - aktuální nabídka klubů, kroužků, akcí apod.

13 Celodenní program organizační plán Denní kluby Ranní klub Dopolední klub Polední klub Odpolední klub Večerní klub Pravidelné akce Cílová skupina DĚTI ŽÁCI MLÁDEŽ RODIČE KOMUNITA Zájmové kluby/ kroužky Ed.-stim. skupiny Taneční kroužek Příprava Příprava na přijímací na vyučování zkoušky Estetický kroužek Logo/dys kroužky Školní kapela Jednorázové akce Školní časopis

14 Celodenní program -časový plán Formální vzdělávání dopolední blok (7:40-11:45/12:40) - dopolední vyučování - individualizovaná péče (logopedie, terapie, intervence) odpolední blok (13:30 15:00) odpolední vyučování Neformální vzdělávání ranní klub (7:00 7:40) před dopoledním vyučováním dopolední blok (7:40-11:45/12:40) přestávky (relaxační koutky, rozhlasové vysílání) polední klub (11:45/12:40 13:30) mezi dopoledním a odpoledním vyučováním odpolední klub (13:30 16:00) odpolední aktivity neformálního vzdělávání večerní klub (16:00 ) komunitní aktivity Legenda k tabulkám (výčet kroužků, klubů, akcí není vyčerpávající, jedná se o příklady aktivit - aktuální informace viz Program KC Osmec) Denní kluby Ranní klub cílová skupina: žáci školy, jejich rodiče zaměření: příprava na výuku, relaxace

15 Polední klub cílová skupina: žáci školy zaměření: relaxace, sportovní aktivity mezi dopoledním a odpoledním vyučováním Odpolední klub cílová skupina: žáci školy, jejich rodiče zaměření: relaxace, vzdělávací aktivity Večerní klub cílová skupina: komunita zaměření: zájmové, vzdělávací, kulturní aktivity (kurzy, semináře, kulturní pořady, dílny zájmové kluby/kroužky Edukativně stimulační skupiny cílová skupina: děti a jejich rodiče zaměření: rozvoj grafomotoriky, komunikačních dovedností Příprava na vyučování cílová skupina: děti a žáci přípravných tříd a 1.stupně, jejich rodiče zaměření: náprava poruch učení, procvičování učiva Příprava na přijímací zkoušky cílová skupina: žáci 2. stupně (především žáci vycházející) a studenti kurzu zaměření: příprava žáků na přijímací zkoušky ČJ, AJ, M, přírodní vědy Taneční kroužek cílová skupina: děti, žáci, mládež zaměření: rozvoj pohybového nadání, příprava na talentové zkoušky a vystoupení Estetický kroužek cílová skupina: děti, žáci, mládež zaměření: rozvoj výtvarného nadání, příprava na talentové zkoušky a vystoupení Hudební kroužek / školní kapela cílová skupina: děti, žáci, mládež zaměření: rozvoj hudebního nadání, příprava na talentové zkoušky a vystoupení Pravidelné akce kulturní programy (čtenářské besedy KJM, vrsetvnické programy) vzdělávací programy ( klub prevence) Jednorázové akce kulturní programy (koncerty, divadelní představení) vzdělávací programy (přednášky, besedy)

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH SPÁDOVÝCH SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM (registrační číslo

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROMSKÉ ŽÁKY V INKLUZIVNÍ ŠKOLE (registrační číslo

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM (Špp) Základní škola a Mateřská škola Lázně Kynžvart, K Rybníku 346, 354 91 Lázně Kynžvart, příspěvková organizace Zpracovalo: Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Plzeň Vejprnická

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Situační analýza školy 2013

Situační analýza školy 2013 Situační analýza školy 2013 Základní škola KUNRATICE Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Ing. Bc. Vít Beran, ředitel školy Tel.: 261097211-2,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Základní škola J.A.Komenského Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Č.j.: 1 /2011 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2011 Skartační znak: A5 Mgr. Miloslav

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Lubomír Schneider, ředitel PPP a SPC OK V Olomouci dne 20.10. 2014 2 Obsah Část I : Charakteristika školského zařízení

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Změny: 1. Právní východiska

Změny: 1. Právní východiska Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 266/11 Účinnost od: 5. 9. 2011 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Obsah:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-558/09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-558/09 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Adresa: Ruská 2059, 436 01 Litvínov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více