MOŽNOSTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ Collective Investment Possibilities through Mutual Funds Diplomová práce Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich REJNUŠ, CSc. Autor: Bc. Petra ZAJÍCOVÁ Brno, 2013

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2011/2012 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: ZAJÍCOVÁ Petra, Bc. Finance MOŽNOSTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ Collective investment possibilities through mutual funds Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem práce je analyzovat soudobé možnosti investování do podílových fondů a doporučit potencionálnímu klientovi vhodné investice. Postup a použité metody: 1. Charakteristika kolektivního investování. 2. Legislativní úprava kolektivního investování. 3. Analýza vybraných fondů. Použité metody: Analýza, syntéza, indukce, dedukce, komparace.

3 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: REJNUŠ, OLDŘICH. Finanční trhy. 2. rozš. vyd. Ostrava: Key Publishing, s. ISBN MUSÍLEK, PETR. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, s. ISBN STEIGAUF, SLAVOMÍR. Fondy: jak vydělávat pomocí fondů. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN MUSÍLEK, PETR. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Bc. Petra Zajícová Název diplomové práce: Možnosti kolektivního investování prostřednictvím podílových fondů Název práce v angličtině: Collective Investment Possibilities through Mutual Funds Katedra: Financí Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Rok obhajoby: 2013 Anotace Cílem této diplomové práce je analyzovat soudobé možnosti investování do podílových fondů v České republice a na základě provedené analýzy doporučit potencionálnímu klientovi vhodné investice. Práce je konkrétně zaměřena na investování drobného investora. První část práce se věnuje teoreticko-právním aspektům kolektivního investování. Druhá část práce analyzuje současnou situaci na českém trhu podílových fondů a umožňuje tak pochopit současné podmínky a trendy na trhu a především rozpoznat krizové faktory investování. Třetí část práce se zabývá analýzou podílových fondů, jež byly vybrány na základě průzkumu trhu jako vhodné pro investování drobného investora. V poslední části práce jsou vybrané fondy komparovány a jsou formulována doporučení pro investování do podílových fondů. Annotation The aim of this thesis is to analyze current investment possibilities through mutual funds in the Czech Republic and to give a recommendation for investing of a potential client. The thesis is focused on investing of individual investor. The first part deals with theoretical and legal aspects of collective investments. The second part of the thesis analyzes a current situation in the Czech mutual funds market and enables to understand current conditions and trends and especially to recognize investing risk factors. The third part analyzes selected mutual funds appropriate for individual investors. The selection is based on market research. Last part of this thesis compares the analyzed funds and the recommendation for investing of individual investor is formulated. Klíčová slova Kolektivní investování, podílový fond, otevřený podílový fond, drobný investor, krizové faktory investování Key words Collective investments, mutual fund, open-end fund, individual investor, investing risk factors

5 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Možnosti kolektivního investování prostřednictvím podílových fondů vypracovala samostatně pod vedením prof. Ing. Oldřicha Rejnuše, CSc. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala prof. Ing. Oldřichu Rejnušovi, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

7 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ GLOBÁLNÍCH A PARCIÁLNÍCH CÍLŮ METODY PRÁCE TEORETICKO-PRÁVNÍ ASPEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ CHARAKTERISTIKA KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA OBLASTI KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Principy ochrany investorů Vývoj legislativní úpravy INSTITUCE NA ČESKÉM TRHU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Instituce zprostředkující kolektivní investování Instituce zajišťující ochranu investora KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM PODÍLOVÝCH FONDŮ Typologie fondů Typy fondů dle právní úpravy Typy fondů dle investičního zaměření na základě metodiky AKAT Ostatní typy fondů na základě metodiky AKAT Typy fondů dle způsobu správy Typy fondů dle způsobu nakládání s výnosy Cenné papíry podílových fondů Investiční strategie Nákladovost investování do podílových fondů Výkonnost podílových fondů Benchmark podílových fondů ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE NA TRHU PODÍLOVÝCH FONDŮ V ČR VELIKOST TRHU PODÍLOVÝCH FONDŮ Počet subjektů na trhu Objem aktiv na trhu STRUKTURA TRHU PODÍLOVÝCH FONDŮ Dle počtu subjektů Dle zprostředkovatele Dle investičního zaměření fondů VÝKONNOST TRHU TRENDY NA TRHU PODÍLOVÝCH FONDŮ KRIZOVÉ FAKTORY INVESTOVÁNÍ Riziko protistrany Riziko ekonomického prostředí Riziko investičního produktu ANALÝZA VYBRANÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ PRŮZKUM TRHU A VÝBĚR VHODNÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ FONDY PENĚŽNÍHO TRHU A VELMI KRÁTKODOBÝCH INVESTIC Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond IKS Krátkodobých dluhopisů, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s DLUHOPISOVÉ FONDY Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROBOND - otevřený podílový fond... 57

8 5.3.2 KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s SMÍŠENÉ FONDY Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s Smíšený otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s AKCIOVÉ FONDY Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s ČSOB akciový mix, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond DOPORUČENÍ DROBNÉMU INVESTOROVI PŘI INVESTOVÁNÍ DO PODÍLOVÝCH FONDŮ KOMPARACE ANALYZOVANÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ Fondy peněžního trhu a velmi krátkodobých investic Dluhopisové fondy Smíšené fondy Akciové fondy DOPORUČENÍ DROBNÝM INVESTORŮM Investování do fondů peněžního trhu a velmi krátkodobých investic Investování do dluhopisových fondů Investování do smíšených fondů Investování do akciových fondů ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM SCHÉMAT SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 99

9 ÚVOD Kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů zaujímá na současném finančním trhu významnou a nezastupitelnou pozici. Za tímto postavením stojí především skutečnost, že podílové fondy poskytují investorům relativně snadnou, lehce dostupnou a zároveň profesionální formu investování. Z tohoto důvodu se také tento tzv. fondový průmysl dostává do popředí na trhu investování drobné klientely. Jsou to právě drobní investoři, kterým podílové fondy nabízí vhodnou variantu zhodnocení úspor a umožňují jim při minimálních informačních a transakčních nákladech dosahovat vyšších výnosů, než by získali prostřednictvím bankovních produktů. Dochází-li ke koupi majetkové účasti v podílovém fondu, dá se říci, že jde o koupi určitého produktu. Stejně jako na trhu výrobků a služeb existuje mnoho výrobců různorodých produktů, tak i na finančním trhu působí mnoho distributorů podílových fondů, jež poskytují mnoho variant tohoto finančního produktu. Zároveň je i tato oblast ekonomiky ovlivňována globalizačními procesy, a tudíž je investorovi umožněna alokace a diverzifikace svých investic v rámci celosvětové ekonomiky. Tím se škála investičních možností ještě více rozšiřuje. Uvedeným faktům odpovídá i současná situace na trhu kolektivního investování v České republice, kde působí celá řada investičních společností s širokou nabídkou různě zaměřených podílových fondů. Ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi je však hodnota majetku českých investorů investovaných v podílových fondech poměrně nízká. Jednou z příčin mohou být negativní zkušenosti českých investorů na počátku rozvoje odvětví kolektivního investování v 90. letech. V poslední době však důvěra v odvětví fondového investování v České republice stoupá a odhaluje se tak růstový potenciál této oblasti do budoucna. V případě zájmu potenciálního drobného investora o tento typ investování se centrem pozornosti stává problematika výběru vhodného podílového fondu. Každý jednotlivý investor by si měl stanovit důležitá kritéria, jimiž se chce při výběru konkrétního fondu různou mírou řídit. Jeho rozhodování o investici odráží především jeho výchozí situaci, která zahrnuje jeho cíle, disponibilní prostředky, investiční horizont i míru tolerance rizika. Předmětem zkoumání této diplomové práce je kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů. Práce se zaměřuje na investování drobného investora, jenž se liší od ostatních investorů především v množství kapitálu, s nímž vstupuje a působí na trhu. Přestože je odvětví podílových fondů v současnosti vnímáno jako rostoucí a získává si důvěru stále více investorů, jež hledají v podílových fondech alternativu ke zhodnocení svých úspor, nesmí se opomenout krizové faktory tohoto způsobu investování. Současnost je doprovázena krizovými faktory, jako je např. zvyšující se zadlužení podniků, bank i států, a tak vzniká v tomto směru spousta negativních očekávání do budoucna. Práce se tedy zaměřuje nejen na samotné doporučení vhodných podílových fondů pro investování drobného investora, nýbrž také na krizové faktory tohoto způsobu investování, jež se snaží v daném doporučení zohlednit. Je tedy třeba, aby si investor byl vědom všech rizik investování a mohl se adekvátně rozhodnout o způsobu zhodnocování jeho úspor. 9

10 1 Vymezení globálních a parciálních cílů Globálním cílem práce je analyzovat soudobé možnosti investování do podílových fondů v České republice a na základě provedené analýzy doporučit potencionálnímu klientovi vhodné investice. Práce je zaměřena na investování drobného investora. Za účelem dosažení globálního cíle byly definovány jednotlivé parciální cíle, na jejichž základě je práce rozdělena do několika částí. Prvním parciálním cílem je analýza současné situace na českém trhu podílových fondů. Část práce věnující se tomuto cíli umožňuje blíže pochopit současné podmínky na trhu, trendy v oblasti podílových fondů a především krizové faktory investování. Získané poznatky poté vstupují do následujících částí práce. Druhým parciálním cílem je analýza vybraných fondů, jež jsou vhodné pro investování drobného investora. Před samotnou analýzou vybraných podílových fondů byl proveden průzkum trhu, na jehož základě došlo k výběru podílových fondů k analýze. Při výběru podílových fondů byly zohledněny určité krizové faktory, plynoucí z předchozí části práce. Na základě uvedených dílčích cílů se poslední část předkládané diplomové práce věnuje naplnění globálního cíle formou doporučení drobnému investorovi při investování do podílových fondů. V této části práce dochází ke komparaci analyzovaných podílových fondů a na základě získaných poznatků a jejich vyhodnocení je zpracováno již zmíněné doporučení pro investování drobného investora, jež pokládám za přínos této diplomové práce. 10

11 2 Metody práce Při zpracování diplomové práce jsou použity metody analýzy, syntézy, indukce, dedukce a komparace, přičemž různé metody odpovídají jednotlivým fázím práce. Nejčastěji využívanou metodou je nepochybně analýza. Analýza představuje rozložení zkoumaného subjektu na jednotlivé části, jež se většinou stanou předmětem dalšího zkoumání. Analýza umožňuje tedy poznat jednotlivé prvky a jejich vzájemné vazby, a tím odhalit fungování zkoumaného subjektu. Této metody je v práci využito pro naplnění prvního i druhého parciálního cíle. První parciální cíl představuje analýzu současné situace na českém trhu podílových fondů, v jejímž rámci jsou poznávány jednotlivé prvky trhu jako např. jeho velikost a struktura, trendy a krizové faktory působící na trhu. Druhým parciálním cílem je analýza vybraných podílových fondů, v níž jsou zkoumány jednotlivé prvky vybraných podílových fondů jako např. jejich nákladovost, výkonnost či struktura portfolia dle investičního a regionálního zaměření. Další využitou metodou v práci je metoda dedukce, která spočívá ve způsobu myšlení, kdy se z obecných závěrů či tvrzení přechází k tvrzení méně obecným. Metody dedukce bylo využito především v části práce o krizových faktorech investování, kdy jednotlivá obecná tvrzení o rizikových faktorech vedou k závěrům vztaženým konkrétně pro investování do podílových fondů. V práci byla rovněž použita metoda komparace, pomocí níž se zjišťují shodné či rozdílné stránky srovnávaných subjektů. Využitím metody komparace dochází v této práci ke srovnávání jednotlivých analyzovaných podílových fondů tak, aby na jejím základě mohly být dané fondy hodnoceny a případně doporučeny investorovi. V neposlední řadě bylo v práci využito metody indukce, která představuje vyvození obecného závěru na základě mnoha poznatků o jednotlivých částech. Tato metoda je využívána při formulaci doporučení drobnému investorovi pro investování do podílových fondů, kdy po zhodnocení získaných poznatků o jednotlivých fondech a situaci na trhu je možné formulovat obecnější závěry. Při zpracování tohoto doporučení se metoda indukce prolíná s metodou syntézy, jež sjednocuje jednotlivé části v celek. V práci tedy metoda syntézy vytváří z jednotlivých poznatků získaných v průběhu práce jednotný celek ve formě doporučení investorovi. 11

12 3 Teoreticko-právní aspekty kolektivního investování Účelem této kapitoly je nastínit teoretické a právní aspekty kolektivního investování tak, aby byl investor schopen se rozhodnout, zda je právě oblast kolektivního investování pro něj vhodná a atraktivní. Z teoretických poznatků bude zároveň vycházet praktická část práce. Nejprve se tato kapitola zaměří na charakteristiku kolektivního investování obecně, následně se bude zabývat legislativní úpravou odvětví kolektivního investování ve smyslu ochrany investora a jejím vývojem do současnosti. Pozornost bude soustředěna také na instituce působící na trhu kolektivního investování a zejména na oblast podílových fondů, jimiž se bude dále zabývat praktická část práce. 3.1 Charakteristika kolektivního investování Kolektivní investování je založeno na různých principech, jimiž se dá toto odvětví charakterizovat. Hlavními principy kolektivního investování jsou diverzifikace a zároveň i kolektivismus. Kolektivismus spočívá v tomto případě ve skutečnosti, že od mnoha různých investorů jsou sdružovány peněžní prostředky, které jsou poté hromadně investovány v zájmu celku. Zde ale nastupuje další hlavní princip tohoto investování ve formě diverzifikace, jež zajišťuje rozložení celkově nashromážděných finančních prostředků do různých investičních nástrojů. Tyto dva základní principy je možné shrnout následující definicí: Podstatou kolektivního investování jakožto podnikatelské činnosti je shromažďování peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických osob za účelem jejich použití na podnikání na základě principu rozptýlení rizika způsoby, které dovoluje zákon. 1 Kolektivní investování zastupuje na finančním trhu investování nepřímé, a tudíž mezi investora a samotnou investici vstupuje mezičlánek ve formě finančního zprostředkovatele. Těmito zprostředkovateli jsou v případě kolektivního investování speciální finanční instituce, jež se zabývají právě zprostředkováním investic, a tím napomáhají k tomu, aby se na kapitálový trh vnesly vyšší objemy dlouhodobě investovaných peněžních prostředků. Kolektivní investování tedy prospívá nejen samotnému investorovi, nýbrž také ekonomice státu, jelikož vyvolává pozitivní dopady na ekonomický růst. 2 Z doposud uvedených charakteristik kolektivního investování vyplývá celá řada dalších vlastností tohoto odvětví, podle nichž by se investor měl rozhodnout, zda je právě tato oblast investování pro něj atraktivní. Některé vlastnosti umožňují určitým investorům čerpat výhody, jiné pro ně naopak mohou představovat nevýhody. Z tohoto důvodu bude další část textu zaměřena nejdříve na pozitivní faktory a vzápětí na negativní faktory kolektivního investování pro investory. Princip kolektivismu přispívá k minimalizaci transakčních nákladů na jednoho investora. To je dáno především tím, že v jednom fondu dochází ke správě peněžních prostředků 1 LIŠKA, Václav., GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování, str REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy, str

13 od velkého množství investorů, a tím se náklady na správu rozloží mezi všechny investory. Navíc fondy dosahují nižších transakčních nákladů díky obchodování s investičními instrumenty ve velkých objemech. 3 Sdružování peněžních prostředků představuje pro investory výhodu také v tom, že tak získávají možnost podílet se na nákupech jinak pro ně nedostupných finančních nástrojů, čili se mohou podílet na investici i investoři s malým vkladem. 4 Shromažďování peněžních prostředků do jednoho celku znamená i jednolitou správu daného fondu. Od toho se odvíjí další pozitivní dopady pro investory. Například dochází k minimalizaci informačních nákladů, jelikož samotný investor již nemusí po zvolení fondu vybírat jednotlivé tituly finančních nástrojů, zjišťovat aktuální informace pro jeho další rozhodnutí, správa fondu tyto informační povinnosti převezme za něj. Prostředky investorů jsou spravovány profesionálně a efektivně s náležitým technickým vybavením a odborným pracovním zázemím. 5 Jelikož má každý fond definovanou investiční strategii, po zvolení konkrétního fondu investorem je pro něj výhodou právě jasná investiční strategie, kterou je správa fondu povinna dodržovat. 6 Diverzifikace investic odráží další pozitivum pro investory, a to minimalizaci rizik. Investováním peněžních prostředků do různorodých cenných papírů a majetkových hodnot se snižuje míra individuálního rizika investora. Při minimálním riziku jsou investoři schopni zhodnocovat vložené úspory a zpravidla dosáhnout vyšších výnosů v porovnání např. s bankovními produkty. Zároveň je zde zachována poměrně vysoká likvidita, jelikož přeměna investice v podobě podílového listu na peněžní prostředky je zde velmi rychlá a snadná oproti jiným typům investování. Investor má navíc možnost pravidelného vyplácení výnosů, či naopak možnost automatické reinvestice výnosů. 7 Jak naznačuje výše uvedená definice kolektivního investování, je tato oblast ve velké míře regulována a upravována zákonem. To může být pokládáno za další výhodu tohoto typu investování, jelikož je zde velký důraz na ochranu investora. To se projevuje ve skutečnosti, že kolektivní investování probíhá pod dohledem regulátorů a pouze prostřednictvím specializovaných a státem regulovaných finančních institucí. Investorovi je umožněno čerpat i daňové výhody, jelikož některé příjmy z podílových listů jsou osvobozeny od daně. 8 Na druhou stranu se však na prostředky vložené do podílových fondů nevztahuje státní systém pojištění, na rozdíl od investic do bankovních produktů. 9 Uvedené principy kolektivního investování však přinášejí investorům i určitá negativa. Jedním z nich je nutnost 3 MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví, str REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy, str MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů, str CHOVANCOVÁ, Božena., BAČIŠIN, Vladimír. Kolektivne investovanie: podielové a penzijné fondy, str CHOVANCOVÁ, Božena., BAČIŠIN, Vladimír. Kolektivne investovanie: podielové a penzijné fondy, str V současnosti v České republice nemusí české fyzické osoby zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 6 měsíců, toto období se nazývá daňový časový test. Daňová reforma plánovaná na rok 2015 má však s sebou přinést změnu ve zvýšení časového testu na 3 roky. 9 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích, str. 709,

14 platit správní poplatky za správu daného fondu, což může být vnímáno jako cena za profesionální správu fondu. Mimo správní poplatky mohou být účtovány také vstupní a výstupní poplatky. Proto je vhodné při výběru fondu sledovat poplatkovou politiku fondu. 10 Jelikož je fond spravován centrálně, negativem pro investora je ztráta investiční volnosti. Investor v tomto odvětví investování ztrácí svůj vliv na konkrétní skladbu portfolia investic. 11 Tato nevýhoda se tedy prolíná s výhodou minimalizace informačních nákladů, která spočívá v tom, že investor nemusí sám vyhledávat vhodné investiční instrumenty do portfolia. K pokrytí této nevýhody je tedy důležité rozhodnout se na počátku investičního procesu pro fond, jehož investiční strategie co nejvíce odpovídá strategii investora. Přestože je zde minimalizováno riziko prostřednictvím diverzifikace investic, stále se jedná o investování na kapitálovém a peněžním trhu. I v této oblasti tedy existují ve větší či menší míře tržní rizika, jako je např. úrokové, inflační či měnové riziko. Navzdory státnímu dozoru nad touto oblastí se mohou objevit také rizika specifická, jako je manažerské, operační či finanční riziko. Stejně tak je třeba vyvarovat se nečestným zprostředkovatelským společnostem a vyhledávat raději společnosti s dobrým jménem a stabilní pozicí na trhu Legislativní úprava oblasti kolektivního investování Jak již bylo zmíněno, na ochranu investora je v odvětví kolektivního investování kladen velký důraz, a to především prostřednictvím rozsáhlé právní úpravy této oblasti. Zároveň se právní úprava přirozeně vyvíjí. Z těchto důvodů se následující podkapitola zaměří na to, v jakých principech spočívá ochrana investorů, jak se do současnosti vyvíjela právní úprava kolektivního investování a následně, jaké subjekty na trhu kolektivního investování legislativa vymezuje v současnosti Principy ochrany investorů Vzhledem k charakteru kolektivního investování a výhod z něj plynoucích, významnou část investorů tvoří také drobní střadatelé. Tito drobní investoři však většinou nejsou vybaveni dostatečnými informacemi a přehledem na finančním trhu na rozdíl od finančních zprostředkovatelů, jež jim investici zajišťují. Tento nesoulad je důvodem, proč je nutno zajistit ochranu majetku drobných investorů, a to především formou principů definovaných legislativou. Základem ochrany investora je, že o povolení ke vzniku každého typu fondu je povinné žádat Českou národní banku. Ochrana investorů dále pokračuje prostřednictvím nároků na zprostředkovatele kolektivního investování. Zákon upravuje zcela přesně pravidla činnosti investiční společnosti a investičního fondu. Investiční společnost či fond musí dodržovat pravidlo minimální výše vlastního kapitálu. Vedoucí osoby investičních zprostředkovatelů musí splňovat kritéria, jako jsou minimální věk, bezúhonnost i odborná způsobilost. Dále musí investiční zprostředkovatel jednat s odbornou péčí a určitými zavedenými systémy, jako je 10 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích, str VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích, str LIŠKA, Václav., GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování, str

15 např. řídící a kontrolní systém. V zákoně jsou také zavedena pravidla pro obhospodařování fondu a také pravidla směřující proti nejasným a klamavých propagačním technikám. 13 Do principů ochrany investorů patří nepochybně informační povinnost fondů, jejímž cílem je vyrovnat nevyváženou informační pozici drobného investora a investičního zprostředkovatele. Dle zákona je fond kolektivního investování povinen uveřejňovat statut fondu 14, sdělení klíčových informací, stanovy a výroční i pololetní zprávu fondu. Stanovy určují pravidla pro přijímání statutu a sdělení klíčových informací a jejich změn a přikládají se s určitými výjimkami ke statutu investiční společnosti či fondu. 15 Statut je dokument, jenž poskytuje informace o způsobu investování fondu a další informace pro investory k přesnému a správnému posouzení investice, přičemž vysvětluje rizika spojená s investováním. Investorovi musí být sděleny také klíčové informace uveřejněním dokumentu, který obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, aby investor znal povahu a riziko investice. Zde se investor dozví především označení fondu, popis jeho investičních cílů, způsob investování, historickou výkonnost i nákladovost fondu. Mimo to jsou informace zaměřeny také na rizikový profil fondu. 16 Ve lhůtách stanovených zákonem je třeba uveřejnit i výroční a pololetní zprávy společnosti či fondu. Majetek investora je chráněn i principem diverzifikace, který již byl uveden jako jedna z výhod kolektivního investování. Tahle výhoda zcela jistě patří do principů ochrany investora, jelikož již samotná definice kolektivního investování v zákoně uvádí, že investování probíhá na principu rozložení rizika. 17 To znamená, že investiční společnost či fond musí respektovat tuto zákonnou podmínku a investovat nashromážděné finanční prostředky do různorodých majetkových hodnot, a to opět v mezích zákona. Investor je tedy chráněn tím, že diverzifikací je snižováno investiční riziko. V neposlední řadě je zajištěna institucionální ochrana investora. V první řadě jde o formu dohledu České národní banky nad dodržováním práv a povinností stanovených zákonem. V druhé řadě zákon říká, že každý fond musí mít svého depozitáře. 18 Depozitář je v podstatě kontrolní orgán, jelikož jeho úkolem je evidence majetku fondu kolektivního investování a zároveň kontrola, zda fond nakládá s majetkem v souladu se zákonem a statutem. 19 Další kontrolní činnost v tomto odvětví provádí auditor, jelikož jako každý jiný subjekt na kapitálovém trhu má povinnost mít účetní výkazy ověřené auditorem. Pro další zvýšení ochrany investora může investiční zprostředkovatel dobrovolně vstoupit do profesní organizace, v České republice konkrétně do Asociace pro kapitálový trh České 13 Zákon č. 189/2004 Sb., Část osmá, Z povinnosti uveřejňovat statut fondu jsou vyjmuty tzv. speciální fondy. 15 Zákon č. 189/2004 Sb., Část devátá, Zákon č. 189/2004 Sb., Část devátá, Zákon č. 189/2004 Sb., Část první, Zákon č. 189/2004 Sb. Část první, Zákon č. 189/2004 Sb. Část čtvrtá,

16 republiky 20. Tato asociace zvyšuje transparentnost kapitálového trhu, ochranu investorů a podporuje i zájmy svých členů, jimiž jsou nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správci fondů, kteří nabízejí produkty v ČR a další subjekty poskytující služby na trhu kolektivního investování. Své aktivity zaměřují na samoregulaci 21, zkvalitňování legislativního prostředí, vylepšení investičního povědomí široké veřejnosti a v neposlední řadě se soustřeďují na mezinárodní aktivity související se členstvím v Evropské federaci investičních fondů a společností Vývoj legislativní úpravy Jak již bylo řečeno v úvodu této podkapitoly, právní úprava není statická oblast, nýbrž se neustále vyvíjí. Tak jako nová legislativa ovlivňuje situaci na trhu kolektivního investování, tak je i legislativní úprava ovlivňována politickou, ekonomickou a společenskou situací státu. V České republice zasáhlo legislativu týkající se kolektivního investování několik zásadních milníků. První milník představovalo otevření české ekonomiky a její transformace po roce 1989, čímž byl učiněn první krok ke vzniku a rozvoji trhu kolektivního investování. Před tímto obdobím nebylo toto odvětví kvůli politicko-společenským poměrům vůbec upraveno. V letech 1991 a 1992 byla tedy připravována právní úprava kolektivního investování, což vyústilo přijetím zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. 24 Přestože tento zákon umožnil vznik i rozvoj českého trhu kolektivního investování, nedostatečná legislativa i nedůsledný dozor ze strany státu přispěly k situaci, kdy řada subjektů neplnila legislativní povinnosti a svěřený majetek spravovala neefektivně. To vše vyústilo především ve výraznou ztrátu důvěry ze strany investiční veřejnosti. 25 Přestože zákon č. 248/1992 Sb. prošel řadou razantních změn a úprav prostřednictvím novel, další zásadní milník představoval až vstup České republiky do Evropské unie 26 v roce Tento krok ovlivňoval zásadně vývoj legislativní úpravy až do současnosti a s jistotou se dá říci, že přinese řadu změn v legislativě kolektivního investování také do budoucnosti. Z členství v Unii vyplývá především povinnost implementovat evropské směrnice do našeho právního řádu. První harmonizace české právní úpravy kolektivního investování s legislativou Unie byla provedena nahrazením zákona o investičních společnostech a investičních fondech novým zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je přes veškeré novelizace platný na českém trhu dodnes Dále používána zkratka AKAT ČR. 21 Samoregulace spočívá v samosprávě členů asociace. 22 Dále používána zkratka EFAMA. 23 Asociace pro kapitálový trh České republiky. AKAT ČR [online]. 24 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. TRANSPOZICE SMĚRNICE UCITS IV: ZÁSADNÍ NOVINKY [online]. 25 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích, str Dále používána zkratka EU nebo zkrácený název Unie. 27 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Konzultační materiál: Nový zákon o kolektivním investování [online]. 16

17 Mezi nejdůležitější novely upravující tento zákon patří novela č. 224/2006 Sb. a novela č. 188/2011 Sb. První zmíněná novela z roku 2006 zavedla do českého právního řádu zejména novinku ve formě vyčlenění speciálních fondů kvalifikovaných investorů ze speciálních fondů pro veřejnost. 28 Druhá zmíněná novela z roku 2011 implementovala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, zvanou také jako UCITS IV. Tato novela přinesla řadu dopadů do oblasti finančních trhů. Jedním z nich je zavedení možností spojování standardních fondů, jejich příhraničního obhospodařování a také spojování majetků, tzv. asset pooling. Tyto možnosti mají přinést koncovým investorům především výhody jako úspory z rozsahu 29 nebo také větší možnost diversifikace portfolia a rizika. Za účelem zavedení přeshraničního asset poolingu novela zakotvuje specifickou strukturu složenou z řídícího standardního fondu, master fondu, a podřízených standardních fondů, feeder fondů. 30 Směrnice dále nahrazuje dříve zveřejňovaný dokument zjednodušeného statutu novým dokumentem, a to již výše zmíněnými Klíčovými informacemi pro investory. Účelem této změny bylo přinést snadnější a efektivnější komparaci jednotlivých fondů a informovat investory o rizicích, nákladech a očekávaných výsledcích při investování do fondů. Směrnice také rozšiřuje úpravu tzv. pasu investičních společností, který byl zaveden směrnicí UCITS v roce UCITS IV přináší variantu plného pasu, jež spočívá v tom, že investiční společnost se sídlem v členském státě A je oprávněna obhospodařovat standardní fond v členském státě B. 31 Od 1. července 2013 nabývá účinnosti nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech, jež nahradí současný zákon o kolektivním investování. Tento zákon přinese řadu změn, mezi které patří např. rozlišování mezi aktivitami investičních společností podle nastavení odpovědnosti za obhospodařování a administraci. Mělo by dojít ke snížení administrativy spojené se správou fondů. Zároveň dojde k odstupňování dohledu České národní banky 32 a regulaci podle typu obhospodařovatelů fondu. Zároveň bude rozšířen okruh právních forem investičních společností. 33 Z vývoje legislativy tedy investor může vyčíst směr, kterým se kolektivní investování ubírá z právního hlediska. Je možné vyvodit, že trh kolektivního investování se zdokonaluje, ať co se týče poskytovaných informací či investičních možností a ochrana investora se zvyšuje, a tím se investice na tomto trhu stávají bezpečnější. 3.3 Instituce na českém trhu kolektivního investování Po rozhodnutí investora vstoupit na trh kolektivního investování je třeba se zorientovat mezi jednotlivými institucemi působícími v tomto odvětví. Investora zajímá především volba 28 Jedná se o fondy kolektivního investování, které se od ostatních liší tím, že neshromažďují finanční prostředky od veřejnosti, nýbrž od kvalifikovaných investorů, což jsou osoby, které prohlásí, že mají zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. 29 Nižší náklady na obhospodařování či administrativu. 30 JUŘICA, ADAM. Novela zákona o kolektivním investování a řídící a podřízený standardní fond. Epravo.cz [online]. 31 MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. TRANSPOZICE SMĚRNICE UCITS IV: ZÁSADNÍ NOVINKY [online]. 32 Dále používána zkratka ČNB. 33 AKAT ČR. Prezentace AKAT ke konci roku 2012 [online]. 17

18 vhodného fondu, do něhož bude vkládat své finanční prostředky. Z tohoto důvodu vyhledá instituce, jež mu mohou investici zprostředkovat. Na této úrovni se může setkat konkrétně s institucemi investiční ní fond nebo podílový fond a investiční společnost. Na daném trhu však působí také instituce, jež zajišťují ochranu investorů a jeho prostředků. Mezi tyto instituce patří v českých podmínkách depozitář, Česká národní banka a AKAT ČR Instituce zprostředkující kolektivní investování Na počátku investorova rozhodnutí o destinaci jeho prostředků vždy stojí volba mezi 2 základními modely kolektivního investování, a to investování prostřednictvím investičního fondu nebo podílového fondu. Tyto dva modely jsou odlišné především v tom, zda fond disponuje právní subjektivitou. V důsledku této odlišnosti by se investor měl dále zajímat, kdo obhospodařuje majetek daného fondu. Dle tohoto kritéria jsou zřizovány specializované finanční ní instituce, a to investiční fond nebo investiční společnost. 34 Z uvedeného vyplývá, že základní instituce na trhu kolektivního investování, sloužící investorovi k uskutečnění ní jeho investice, jsou investiční ní fond, podílový fond a investiční společnost. Všechny tři instituce jsou vymezeny a striktně regulovány zákonem, jelikož právě ony jsou v přímém kontaktu s investorem a jeho úsporami a je třeba investora i jeho prostředky chránit. Vzájemné vazby mezi těmito institucemi zobrazuje schéma č. 1. Investiční fond disponuje právní subjektivitou a je tedy oprávněn n spravovat prostředky fondu prostřednictvím vlastního managementu. Na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu však může spravovat majetek fondu také investiční společnost. Podílový fond však již není samostatný právní subjekt, k jeho činnosti je tedy vždy potřeba investiční společnosti, jež je oprávněna na spravovat majetek tohoto fondu. 35 Schéma č. 1 Instituce zprostředkující kolektivní investování Dle formy investování Investiční fond Dle obhospodařovatele majetku Investiční fond Podílový fond Pramen: Vlastní konstrukce Investiční fond Investiční fond je samostatný právní subjekt, jehož působení je striktně ě vymezeno zákonem. Jako investiční fond může působit pouze akciová společnost na základě ě povolení ČNB a předmětem podnikání smí být pouze kolektivní investování. Z toho pro investora vyplývá zásadní informace, že se svou investicí stává akcionářem investičního ního fondu a o jeho činnosti spolurozhoduje svým hlasováním na valných hromadách. Jak bylo uvedeno u výše uvedených 34 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy,, str REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy,, str Investiční společnost

19 vazeb mezi jednotlivými zprostředkovateli kolektivního investování, může investiční fond spravovat majetek fondu samostatně vlastním managementem, nebo může svěřit obhospodařování majetku investiční společnosti na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu. Investiční fond může obecně mít otevřenou či uzavřenou formu, avšak český zákon v současnosti povoluje pouze uzavřený typ investičního fondu 36, přičemž fond smí být založen pouze na dobu určitou. 37 Podílový fond Podílový fond není samostatný právní subjekt, avšak jeho činnost je také striktně vymezena zákonem. Vznik podílového fondu je podmíněn povolením ČNB, o které žádá v tomto případě investiční společnost, jež následně shromažďuje a obhospodařuje peněžení prostředky v podílovém fondu. I z výše uvedených vazeb mezi institucemi vyplývá, že pro činnost podílového fondu je tedy vždy potřeba obhospodařovatele ve formě investiční společnosti. Podílový fond tedy není právnickou osobou, jako tomu bylo u investičního fondu, nýbrž jde pouze o soubor majetku. Investor zde nakupuje podílové listy podílového fondu, stává se podílníkem, a tím mu náleží část majetku fondu v poměru dle hodnoty vlastněných podílových listů. Po nákupu podílových listů investorem je majetek fondu obhospodařován investiční společností svým jménem na účet podílníků, přičemž investiční společnost je vázaná jednat v souladu se schváleným statutem fondu. 38 Investiční společnost Investiční společnost je právnická osoba, která vzniká za účelem vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičních fondů. Jde tedy o specializovanou finanční instituci, vzniklou na základě povolení ČNB, jež je klíčová především pro kolektivní investování prostřednictvím podílových fondů. Investiční společnost je striktně regulována zákonem, jelikož investiční společnost nese odpovědnost za obchodování s finančními nástroji v portfoliu fondu. Legislativa přesně vymezuje činnosti, které je investiční společnost oprávněna vykonávat. Stejně tak jsou právní úpravou stanoveny činnosti zakázané, mezi něž patří především vydávání dluhopisů či jiných dluhových cenných papírů, které by mohly zatížit majetek podílníků. Těmito ustanoveními se opět naplňuje ochrana investora Instituce zajišťující ochranu investora Rozhodnutí investora vložit své finanční prostředky do určitého fondu za účelem zhodnocení je v prvé řadě ovlivňováno důvěrou v daný subjekt, jež má jeho prostředky obhospodařovat. Jak vyplývá z předcházejících podkapitol, legislativa přispívá ke zvýšenému množství a kvalitě poskytovaných informací, požaduje odbornou úroveň zprostředkovatelů, přiřazuje spoustu povinností i zákazů finančním zprostředkovatelům, a to právě za účelem zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti trhu kolektivního investování. Pravidla na trhu kolektivního investování tedy udává legislativa. 36 V současných návrzích na novou právní úpravu kolektivního investování se již otevírá také možnost otevřeného investičního fondu. 37 Zákon č. 189/2004 Sb., Část druhá, Hlava I; REJNUŠ, O. Finanční trhy, str Zákon č. 189/2004 Sb., Část druhá, Hlava II. 39 Zákon č. 189/2004 Sb., Část třetí. 19

20 K dodržování pravidel je však třeba dalších subjektů, které budou na toto dodržování dohlížet. Ke zvýšení důvěry investorů v trh kolektivního investování přispívají instituce, jež svou činností tento úkol naplňují. Tyto instituce zde působí buď na základě zákona, mezi něž patří depozitář a Česká národní banka, nebo je vytvářena např. profesní organizace, ve které se dobrovolně sdružují subjekty působící na trhu kolektivního investování za účelem samoregulace. V českých podmínkách jde o již zmíněný AKAT ČR. Přehled institucí zajišťujících ochranu investora zobrazuje schéma č. 2. Schéma č. 2 Instituce zajišťující ochranu investora Instituce zajišťující ochranu investora Depozitář AKAT ČR ČNB Pramen: Vlastní konstrukce Depozitář Zákon stanovuje všem obhospodařovatelům fondů kolektivního investování povinnost mít svého depozitáře. Depozitářem musí být subjekt nezávislý a odlišný od investičního fondu nebo investiční společnosti a v českých podmínkách jím může být pouze bankovní instituce s příslušnou licencí. Svou činnost vykonává depozitář na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře uzavíranou mezi obhospodařovatelem fondu a depozitářem. Činnost depozitáře spočívá v evidenci majetku fondu kolektivního investování a v kontrole, zda je nakládáno s majetkem fondu v souladu se zákonem a statutem daného fondu. 40 Depozitář tedy plní funkci prvořadého a každodenního dohledu nad činností investičních zprostředkovatelů, jelikož eviduje a sleduje veškeré pohyby majetku fondu. Asociace pro kapitálový trh České republiky AKAT ČR je profesní, samoregulující se organizací, jež sdružuje nejvýznamnější subjekty poskytující služby v oblasti kolektivního investování. Všichni účastníci trhu mají zájem na tom, aby trh fungoval dle nastavených pravidel a aby transparentnost trhu byla co nejvyšší. Investoři tak získávají vyšší ochranu jejich investic, investiční zprostředkovatelé tak získávají důvěru více investorů, a tím i více finančních prostředků do jimi spravovaných fondů. Především z tohoto důvodu se sdružují jinak konkurující si subjekty do této profesní organizace a stanovují si společné cíle, postupy i společné aktivity, jež je více efektivní vykonávat dohromady. Členství v této asociaci dává investorovi záruku profesionality a správného přístupu nejen k investorovi, ale i k majetku fondu Zákon č. 189/2004 Sb., Část čtvrtá. 41 Asociace pro kapitálový trh České republiky. AKAT ČR [online]. 20

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Penzijní fondy a penzijní společnosti strana 3 Penzijní fondy Významní

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Lukáš Vácha. Jak je to teď?

Lukáš Vácha. Jak je to teď? Lukáš Vácha Jak je to teď? CONSEQ Největší nezávislý investiční manažer v ČR Objem čistého majetku pod správou přes 24 mld. CZK přes 100 000 klientů Obhospodařovatelský a administrátorský mandát aktuálně

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů cílem kolektivního investování je tedy sdružit částky drobných investorů

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více