VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování, zásady jejich činností a ekonomiky Ekonomika subjektů finančních sluţeb Praha 2012

2 Abstrakt: V této seminární práci jsme si dali za cíl vysvětlit, respektive popsat, problematiku současného stavu jednotek kolektivního investování. Plnění tohoto cíle začínáme jiţ od vysvětlení, co kolektivní investování obnáší a následně skutečnost, ţe jej můţeme rozdělit do několika, dá-li se to tak říci, subjektů. Právě těmto subjektům je v této práci věnována největší pozornost. Jsou to investiční společnost; investiční fond a podílový fond. V prvních kapitolách se věnujeme popsáním těchto subjektů. Dále pokračujeme s vysvětlením, za jakých podmínek tyto subjekty mohou vzniknout, k náleţitostem souvisejících s činností těchto subjektů a v neposlední řadě zánikem těchto subjektů. Na závěr se tato práce věnuje stručnému shrnutí historie jednotek kolektivního investování na území ČR.

3 Klíčová slova Kolektivní investování, podílový fond, investiční fond, investiční společnost, depozitář, speciální fond, standardní fond,

4 Kolektivní investování Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehoţ předmětem je shromaţďování peněţních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozloţení rizika a další obhospodařování tohoto majetku. Údaje o osobě: 1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno 2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště. U podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno. Fondem kolektivního investování je buď investiční, nebo podílový fond. Kaţdý fond KI musí mít svého depozitáře. Investiční fond Investiční fond je právnická osoba, jejímţ předmětem podnikání je kolektivní investování, která shromaţďuje peněţní prostředky od veřejnosti upisováním akcií. Investiční fond se zakládá na dobu určitou a obsahuje označení uzavřený investiční fond. Fond můţe svěřit obhospodařování svého majetku investiční společnosti na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu. Investiční fond můţe vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty a naopak nesmí vydávat: a) zatímní listy b) prioritní akcie c) akcie svým zaměstnancům za zvýhodněných podmínek d) dluhopisy. Podílový fond Peněţní prostředky shromaţďuje do podílového fondu investiční společnost vydáváním podílových listů podílového fondu. Podílový fond je souborem majetku, který náleţí všem vlastníkům podílových listů podílového fondu (podílníci), a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Tento fond můţe být otevřený nebo uzavřený. Majetek v podílovém fondu obhospodařuje investiční společnost svým jménem na účet podílníků. Investiční společnost řídí fungování podílového fondu. Fond se zakládá na dobu neurčitou. Do podílového fondu je volný vstup i výstup, tzn. podílník můţe kdykoliv do fondu vstoupit i vystoupit (nechá odkoupit podílové listy) za trţní cenu. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu. Obsahuje: a) název podílového fondu b) jmenovitou hodnotu podílového listu (jestliţe je stanovena)

5 c) údaj o formě podílového listu d) datum vydání nebo emise podílového listu U listinné podoby musí ještě obsahovat onačení podílového listu a podpisy nebo otisky podpisů. Otevřený podílový fond Otevřený podílový fond nemá omezen počet vydávaných podílových listů a podílový list nemusí mít jmenovitou hodnotu. Název obsahuje označení otevřený podílový fond a součásti je také firma investiční společnosti. Otevřený podílový fond má oproti jiným formám investování řadu vlastností, které umoţňují jeho pouţití ve velmi širokém okruhu investorů. Vydávání podílových listů investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Investiční společnost nevydá podílový list OPF, dokud není zaplacena částka odpovídající aktuální hodnotě podílového listu. Odkupování podílových listů investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za jeho aktuální hodnotu vyhlášenou ke dni, ke kterému obdrţela ţádost podílníka o odkoupení podílového listu. Po dobu, po kterou investiční společnost vydává podílové listy otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, nebo za částku uvedenou ve statutu otevřeného podílového fondu, odkupuje podílové listy za stejnou částku, za jakou je vydává. Uzavřený podílový fond Uzavřeným podílovým fondem se rozumí fond, kde investiční společnost neodkupuje podílové listy zpět od podílníků z majetku uzavřeného podílového fondu. Investiční společnost vydá podílový list UPF za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému obdrţela ţádost o jeho vydávání. Uzavřený podílový fond je spravován na určitý čas a po uplynutí lhůty, na kterou byl zaloţen, mohou nastat tyto 2 skutečnosti: 1. buď se tento uzavřený podílový fond převádí na otevřený, nebo 2. se podílníkům vyplatí aktuální cena podílů, která představuje původní vklad investora a zhodnocení.

6 Investiční společnost Investiční společnost je právnická osoba, jejímţ předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající 1. ve vytváření a obhospodařování podílových fondů 2. v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování. K činnosti je třeba povolení Komise. Osoba, která nemá povolení, nesmí pouţívat označení investiční společnost. Investiční společnost můţe poskytovat jako sluţbu pro jinou investiční společnosti nebo pro investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, činnost související s kolektivním investováním, kterou je zejména: a) vedení účetnictví FKI b) zajišťování právních sluţeb pro FKI c) oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování a stanovování aktuální hodnoty podílového listu nebo akcie FKI d) vedení evidence podílových listů nebo akcií FKI e) vydávání a odkupování podílových listů nebo akcií FKI f) vytváření a zabezpečení obchodní strategie FKI g) propagace sluţeb investiční společnosti a nabízených produktů a další. Účtování o majetku v podílovém fondu Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu odděleně od předmětu účetnictví svého o ostatních podílových fondů. Smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu Smlouvou o obhospodařování se investiční společnost zavazuje, ţe bude obhospodařovat majetek investičního fondu, a to bez jeho pokynu, a investiční fond se zavazuje zaplatit investiční společnosti za tuto činnost úplatu. Podstatné náleţitosti smlouvy o obhospodařování jsou: a) způsob stanovení a placení úplaty za poskytované sluţby b) ujednání, zda a za jakých podmínek můţe investiční společnost svěřit obhospodařování majetku investičního fondu nebo výkon činností souvisejících s obhospodařováním jeho majetku jiné osobě Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování Úplata se stanoví a) podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu FKI za účetní období b) podílem z hospodářského výsledku FKI před zdaněním c) v závislosti na meziročním růstu hodnoty vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list nebo 1 akcii d) kombinací způsobí podle písmen a) a c) Do nákladů fondu kolektivního investování se nezahrnují pokuty nebo jiné majetkové sankce uloţené investiční společnosti.

7 Depozitář fondu kolektivního investování 1) Vysvětlení pojmu Depozitář fondu kolektivního investování Depozitář fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu se zákonem (Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) a statutem. Depozitářem může být pouze banka se sídlem na území České republiky (dále jen "banka") nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou na území České republiky (dále jen "pobočka zahraniční banky"), které mají v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře. Pro příklad bych uvedl ČP Invest, jehož depozitářem je Deutsche Bank AG, německá banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Depozitář vykonává svou činnost na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční společností nebo investičním fondem (dále jen "depozitářská smlouva"). V případě standardního fondu se depozitářská smlouva řídí právním řádem České republiky.v depozitářské smlouvě si depozitář a investiční společnost nebo investiční fond sjednají podmínky pro plnění povinností depozitáře. Např.: Funkci depozitáře pro AMISTA investiční společnost, a.s. vykonává na základě Smlouvy o výkonu činnosti depozitáře ze dne COMMERZBANK Aktiengesellschaft, avšak pro fondy kvalifikovaných investorů obhospodařované této společností mohou vykonávat funkci depozitáře i jiné bankovní subjekty. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a její výpovědní lhůta je 6 měsíců. Závazek z depozitářské smlouvy zaniká též nabytím právní moci rozhodnutí, jímž se a) odnímá depozitáři bankovní licence, nebo b) mění depozitáři bankovní licence tak, že je vyloučena nebo omezena činnost depozitáře nebo činnost nezbytná pro výkon činnosti depozitáře. Depozitář neprodleně informuje Českou národní banku a fond kolektivního investování o právní skutečnosti, jejímž důsledkem je zánik závazku z depozitářské smlouvy. Jakmile závazek z depozitářské smlouvy zanikne, fond kolektivního investování neprodleně a) pozastaví nakládání se svým majetkem a vydávání svých akcií nebo vydávání a odkupování podílových listů, s výjimkou úhrady závazků vzniklých před zánikem závazku z depozitářské smlouvy a úhrady nezbytných provozních a mzdových výdajů, a to až do doby nabytí účinnosti nové depozitářské smlouvy, b) informaci o pozastavení nakládání s majetkem a vydávání akcií nebo vydávání a odkupování podílových listů zašle České národní bance a uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Banka nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, nesmí umožnit nakládání s peněžními prostředky na účtu tohoto fondu; to neplatí pro úhradu závazků vzniklých před zánikem depozitářské smlouvy a úhradu nezbytných provozních a mzdových výdajů, pro výplatu částek vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem za odkoupené cenné papíry a pro výplatu podílu vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto fondem při zrušení fondu s likvidací. Banka nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, vydá peněžní prostředky a majetek tohoto fondu kolektivního investování, které má v úschově nebo v evidenci, pouze novému depozitáři, likvidátorovi nebo insolvenčnímu správci investiční společnosti nebo investičního fondu.

8 2) Činnost depozitáře a) zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu kolektivního investování, c) kontroluje, zda akcie nebo podílové listy fondu kolektivního investování jsou vydávány, rušeny a odkupovány v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování, d) kontroluje, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je vypočítána v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování, e) provádí pokyny investičního fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek fondu kolektivního investování, které nejsou v rozporu s tímto zákonem nebo statutem fondu kolektivního investování, f) zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě, g) kontroluje, zda výnos z majetku fondu kolektivního investování je používán v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování, h) kontroluje, zda majetek fondu kolektivního investování je nabýván pořizován a zcizován v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování, i) kontroluje postup při oceňování majetku fondu kolektivního investování v souladu s tímto zákonem a statutem fondu kolektivního investování, j) kontroluje plnění podmínek účasti speciálního fondu nemovitostí v nemovitostní společnosti Standartní fond Standardní fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a může mít formu pouze otevřeného podílového fondu. Standardní fond nemusí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti, pokud do jím vydávaných podílových listů investují alespoň 2 standardní fondy nebo zahraniční standardní fondy více než 85 % svého majetku. Standardní fond a) investuje shromážděné peněžní prostředky do majetku uvedeného v 26 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním podle tohoto zákona, b) odkupuje podílové listy na žádost podílníka s použitím svého majetku; jednání standardního fondu, kterým se zajišťuje, aby se kurz nebo cena podílového listu tohoto fondu na regulovaném trhu významně nelišila od aktuální hodnoty, se považuje za rovnocenné odkupování podílových listů. Standardní fond má podobu otevřeného podílového fondu, prostředky jsou investovány do majetku uvedeného v zákoně s podmínkou rozložení rizika. Z toho důvodu není investice do standardních investičních fondů tak riziková jako v případě spaciálních investičních fondů. Standardní fond investuje pouze do likvidních instrumentů, jako do: investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu(jsou-li přijaty k obchodování), investičních cenných papírů z nové emise, cenných papírů vydávaných standardním fondem (za zákonem stanovených podmínek), cenných papírů vydávaných speciálním fondem (investuje-li do stejných druhů majetku jako standardní fond), vkladů, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, finančních derivátů a dalších. Standardní fond nesmí mít v majetku drahé kovy, certifikáty, které je zastupují, ani jiné deriváty než finanční deriváty. Také musí diverzifikovat svá rizika a používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním. V neposlední řadě musí informovat Českou národní banku o druzích finančních derivátů, do nichž investoval, a o rizikách spojených s těmito investicemi, kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s operacemi využívajícími tyto finanční deriváty.

9 Specializované fondy Speciální fondy se lze rozdělit na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů. Fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, jsou: a) speciální fond nemovitostí investují dle investiční strategie do kvalitních nemovitostí. Nemovitostní fondy mají formu otevřeného podílového fondu a jejich stručná charakteristika je následující: ve fondech je spravováno portfolio nemovitostí za účelem dlouhodobého a stabilního dosahování zisků ( zhodnocování majetku) nemovitostní fondy podléhají dozoru a přísné regulaci podobně, jako fondy penzijní nebo jiné podílové fondy, které investují do cenných papírů, a veřejně prezentují informace o svém hospodaření investor (podílník) participuje na výsledcích hospodaření fondu, dosažené výnosy jsou rozdělovány investorům dle výše držených podílů. Investor nezodpovídá za závazky fondu b) Speciální fond cenných papírů, který investuje především do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, státních dluhopisů nebo dluhopisů zaručených státem, včetně rovnocenných zahraničních cenných papírů, dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování (za zvláštních podmínek) c) Fondy fondů investují většinu svých prostředků do podílových listů a akcií jiných podílových fondů. Dvojnásobné rozložení snižuje riziko. Minimální investiční horizont fondů fondů závisí na jejich strategii. U nejčastější akciové strategie se doporučují nejméně čtyři roky. U převážně dluhopisově zaměřených fondů stačí dva roky. Speciální fond kvalifikovaných investorů: Tyto fondy jsou určeny zkušenějším a majetnějším investorům. Jejich investiční strategie je výrazně volnější než u standardních podílových fondů a také administrativních požadavků ze strany ČNB je výrazně méně. Větší volnost s sebou však nese větší riziko podvodů, proto tyto fondy nesmí být veřejně nabízeny. Vlastní kapitál fondu musí činit minimálně 50 milionů korun a fond může mít nejvýše 100 podílníků. Minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů je zákonem stanovena na 1 mil. Kč. Fondy kvalifikovaných investorů jsou vhodné pro investory s majetkem v desítkách až stovkách milionů korun a je možné jejich prostřednictvím investovat do akcií, nemovitostí, komodit i jiných aktiv a využít jejich nižšího zdanění (5 %). Disponujete-li kapitálem vyšším než 50 milionů korun, můžete si nechat majetek obhospodařovat formou fondu kvalifikovaných investorů. V případě zájmu o další informace, kontaktujte vedení firmy. Podmínky pro udělení povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu, a vytvoření podílového fondu Povolení k činnosti inv. společnosti Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti pouze akciové společnosti,

10 a) která vydává pouze akcie na jméno, b) jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území České republiky, c) jestliže původ jejího základního kapitálu je průhledný a nezávadný, d) která předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti, e) která má věcné, personální a organizační předpoklady pro kolektivní investování f) jejíž základní kapitál umožňuje řádný výkon činností uvedených v žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti, g) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti h) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dohledu nad investiční společností; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování, včetně vymahatelnosti práva, bránit výkonu dohledu nad investiční společností. Povolení k činnosti investiční společnosti se vydává na dobu neurčitou. Předmětem podnikání investiční společnosti mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti investiční společnosti nebo registrované Českou národní bankou. O žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího podání. Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k činnosti investiční společnosti na její žádost, jestliže investiční společnost neobhospodařuje žádný fond kolektivního investování a má vypořádané závazky vůči zákazníkům. Povolení k činnosti investičního fondu Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud a) doloží, že akciová společnost byla založena, b) sídlo a skutečné sídlo akciové společnosti má být na území České republiky, c) je splacen základní kapitál akciové společnosti a původ základního kapitálu je průhledný a nezávadný, d) předpokládané vedoucí osoby splňují podmínky stanovené zákonem pro schvalování vedoucí osoby investičního fondu e) předloží plán obchodní činnosti akciové společnosti, na jehož základě lze důvodně předpokládat, že akciová společnost bude mít ve lhůtě uvedené v odstavci 4 věcné, personální a organizační předpoklady pro kolektivní investování, f) akciová společnost nebyla založena na základě veřejné nabídky akcií, g) základní kapitál umožňuje řádný výkon činnosti investičního fondu a je splacen pouze peněžitými vklady; zákaz nepeněžitých vkladů neplatí pro speciální fond kvalifikovaných investorů, h) kvalifikovanou účast na akciové společnosti budou mít osoby splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti i) úzké propojení akciové společnosti s jinou osobou nebude bránit výkonu dohledu nad investičním fondem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit výkonu dohledu nad investičním fondem, j) navržený statut investičního fondu má všechny předepsané náležitosti, k) lze předpokládat, že investiční fond bude vhodný pro investory, zejména se zřetelem k rizikovosti investiční strategie; vhodnost investičního fondu pro investory se neposuzuje v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů,

11 l) osoba, která bude depozitářem, má vytvořeny předpoklady k plnění povinností stanovených tímto zákonem. Oprávnění k činnosti investičního fondu vznikne akciové společnosti dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Do 2 měsíců ode dne zápisu do obchodního rejstříku doloží investiční fond České národní bance, že jeho poměry jsou v souladu s předpoklady, ze kterých se vycházelo při udělení povolení, zejména že má věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon kolektivního investování. Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud a) jsou splněny podmínky podle odst. 1, kromě bodů d), e), h) a i), b) k žádosti je přiložena smlouva o obhospodařování a obchodní plán investičního fondu popisující záměry zakladatele nebo zakladatelů, c) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, potvrdí, že navržené vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu, d) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování majetku v investičním fondu. Předmětem podnikání investičního fondu může být pouze kolektivní investování. Povolení k vytvoření podílového fondu Česká národní banka udělí povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, jestliže a) vlastní kapitál investiční společnosti umožňuje řádné obhospodařování podílového fondu a řádný výkon dalších činností investiční společnosti, b) investiční společnost má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování podílového fondu, c) vedoucí osoby investiční společnosti splňují podmínky pro schvalování osob d) osoba, která bude depozitářem, má vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností stanovených tímto zákonem, e) navržený statut podílového fondu má všechny předepsané náležitosti, f) lze předpokládat, že podílový fond bude vhodný pro investory, zejména se zřetelem k rizikovosti investiční strategie; vhodnost investičního fondu pro investory se neposuzuje v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů, O žádosti o povolení k vytvoření standardního fondu rozhodne Česká národní banka do 2 měsíců ode dne jejího doručení. Povolení k vytvoření podílového fondu se uděluje na dobu určitou nebo neurčitou. Informačné povinnosti fondu kolektívneho investovania Vzťahy, ktoré vznikajú pri kolektívnom investovaní, sú svojou povahou dosť nevyváţené vzhľadom k mnoţstvu informácií, ktorými subjekty na začiatku disponujú.

12 Na jednej strane drobný investor, ktorý v mnoţstve prípadov nie je dobre oboznámený s podrobnými údajmi dianí na finančnom trhu. Nezaujíma sa v dostatočnej miere o jednotlivé výkazy spoločností, ani o ďalšie relevantné informácie. Na druhej strane stojí úplne odlišný subjekt, a to investičná spoločnosť, či investičný fond. Ten je uţ zo svojej podstaty špecializovaný na predmet svojho podnikania, ktorým je kolektívne investovanie. Medzi základné informácie, ktoré sú investorovi poskytované, patria samotné označenie spoločnosti, ktoré poskytujú kolektívne investovania. Jednotlivé investičné fondy sa špecializujú buď na určité finančné inštrumenty alebo na investičné regióny. Podľa zákona č. 189/2004 Sb., o kolektívnom investovaní fond kolektívneho investovanie zverejňuje dané náleţitosti, pokiaľ sa nejedná o fond kvalifikovaných investorov: a) Štatút b) Zdelenie kľúčových informácií c) Stanovy d) Výročnú správu e) Polročnú správu Tak ako kaţdá obchodná spoločnosť, i investičný fond má povinnosť vytvárať základný dokument, v ktorom je ustanovený charakter fondu. Tento dokument sa nazýva stanovy. V rámci informovanosti klientov je ich fond povinný poskytnúť pred podpísaním zmluvy o investovaní. Informačná povinnosť je ustanovená aj voči dozornému orgánu štátu. Ten, aby si mohol plniť svoje povinnosti, musí mať dostatok podkladov k svojej kontrolnej činnosti. Štatút fondu kolektívneho investovanie je dokument, ktorý zahŕňa informácie o spôsobu investovanie fondu kolektívneho zabezpečenia a ďalšie informácie potrebné pre investorov k správnemu a presnému posudzovaniu investície, ako aj ich spracovanie formou zrozumiteľnou beţnému investorovi, alebo v prípade fondu kvalifikovaných investorov formou dostatočne zrozumiteľnou kvalifikovanému investorovi. Tento štatút kolektívneho investovanie obsahuje taktieţ vysvetlenie rizík spojených s investovaním a to formou dostatočne zrozumiteľnou investorovi. Štatút štandardného fondu musí umoţňovať ponúkanie podielových listov v Českej Republike. K štatútu sa prikladajú taktieţ stanovy, tie ale nemusia byť priloţené pokiaľ, štatút obsahuje informáciu, ţe dané stanovy budú poskytnuté investorovi na jeho ţiadosť, poprípade

13 informáciu o mieste, kde je moţné k týmto stanovom nahliadnuť (za kaţdý členský štát EÚ, v ktorom sú CP vydávané fondom kolektívneho investovania). Pravidlá pre prijímanie štatútu a ich zmien určia stanovy investičného fondu alebo investičnej spoločnosti. Zdelenie kľúčových informácii je dokument, ktorý obsahuje kľúčové informácie pre investorov, stručnú základnú charakteristiku fondu kolektívneho investovania, potrebnú pre investorov k posúdeniu povahy a rizík, ktoré sú im ponúkané, a to najmä k posúdeniu investície im zrozumiteľným spôsobom. Dokument musí podľa ustanovenia obsahovať: a) Zreteľné označenie, z ktorého je jasné, ţe obsahuje informácie pre investorov b) Označenie štandardného fondu, ku ktorému sa sťahuje c) Popis d) Rizikový profil, popis jednotlivých rizík e) Upozornenie, kde moţno bezplatne získať informácie o danej investície, štatútu, polročnej správy, výročnej správy a v akom jazyku sú dostupné Zdelenie kľúčových informácií nesmie obsahovať nejasné, nepravdivé, zavádzajúce či klamlivé informácie, musí byť v súlade s informáciami v štatúte fondu. Fond kolektívneho investovania posiela zdielanie kľúčových investícií a ich zmenu neodkladne Českej národnej banke. Za správnosť a úplnosť informácií zodpovedá fond iba v prípade, ak sú dané údaje nejasné, nepravdivé, zavádzajúce alebo klamlivé. Valné zhromaţdenie investičného fondu alebo zhromaţdenie podílnikov, ak je zriadenie, schvaľuje zmenu štatútu fondu kolektívneho investovania, a to spôsobu investovania a investičných fondov, zráţok pri odkúpení podielových listov, úplaty investičných spoločností alebo depozitárov, nákladov či odmien. Údaje musia byť priebeţne aktualizované. Zmena štatútu subjektu podlieha Českej národnej banke, inak je neplatná. Schválenie zmeny štatútu sa prevádza schválením jeho úplného znenia. ČNB neschváli túto zmenu, pokiaľ by boli ohrozené záujmy podílnikov či akcionárov. ČNB rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia ţiadosti. Fond kolektívneho investovania musí uverejniť štatút a kaţdú jeho zmenu a to spôsobom umoţňujúcim diaľkový prístup. Kaţdému investorovi musí byť s dostatočným časovým predstihom pred samotným uskutočnením investície zdelenie kľúčových informácií, štatút, výročná či polročná správa fondu kolektívneho investovania. Štatút a zdielanie kľúčových informácií musia byť vydané

14 v listinnej podobe a súčasne uverejnené na internetových stránkach danej spoločnosti. Kaţdý investor má právo si vyţiadať štatút a zdielanie kľúčových informácií v listinnej podobe. Investičná spoločnosť je taktieţ povinná vydávať výročnú správu investičnej spoločnosti a výročnú správu fondu kolektívneho investovania, ako aj polročnú správu kolektívneho investovania. Do 4 mesiacov od skončenia účtovného obdobia je investičná spoločnosť povinná uverejniť spôsobom umoţňujúcim diaľkový prístup svoju výročnú a konsolidovanú výročnú správu. Túto správu je taktieţ povinná zaslať Českej národnej banke. Polročnú správu kolektívneho investovania je fond kolektívneho investovania a investičná spoločnosť vypracovať do dvoch mesiacov po uplynutí prvých šiestich mesiacov účtovného obdobia a tak isto ako vyššie zmienenú správu je povinná uverejniť spôsobom umoţňujúci diaľkový prístup, ako ja jej zaslanie Českej národnej banke. Česká národná banka ako dohľadový orgán hrá významnú rolu v oblasti kolektívneho investovania. Investičná spoločnosť, zahraničná investičná spoločnosť alebo investičný fond informujú ČNB bez zbytočného odkladu o kaţdej zmene a) V skutočnostiach, na ich základe bolo vydané povolenie k činnosti, ak sa jedná o zmenu štatútu, predloţí daný subjekt Českej národnej banke jeho nové a úplne znenie b) Zmene, ktorá môţe významne ovplyvniť hodnotu akcie alebo podielového listu c) Zmene, ktorá môţe významne zhoršiť hospodársku situáciu daného subjektu Investičná spoločnosť, či investičný fond je taktieţ povinný predloţiť Českej národnej banke najneskôr do 1 mesiaca od konania riadneho Valného zhromaţdenia zoznam osôb, ktoré mali v minulom roku kvalifikovanú účasť, alebo s ňou boli úzko spojené. Ďalšou povinnosťou je bez zbytočného odkladu oznámenie skutočnosti, keď priemerná hodnota vlastného kapitálu v otvorenom investičnom fonde za posledných šesť mesiacov je niţšia ako Kč. Investičná spoločnosť zasiela Českej národnej banke údaje o svojej osobe, finančnej situácii a taktieţ o výsledkoch hospodárenia kaţdého subjektu, ktorý nie je špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov, o skladbe a štruktúre jeho majetku. Zrušenie a premena investičnej spoločnosti alebo fondu

15 Táto časť právnej úpravy kolektívneho investovania spôsobila v minulosti veľa problémov. V 90. rokoch 20. Storočia v priebehu tzv. kupónovej privatizácie dochádzalo často k premenám fondu na holdingy, čo viedlo k tomu, ţe dané holdingy sa stali menej dobre kontrolovateľné. Tieto právne nedostatky boli upravené na konci 90 rokov. Súčasná právna úprava je v tomto smere oveľa dôslednejšia a bezpečnejšia. Investičná spoločnosť alebo fond môţe byť zrušený troma spôsobmi: a) Zrušenie rozhodnutím valného zhromaţdenia b) Zrušenie rozhodnutím súdu c) Uplynutím doby, na ktorú bol subjekt zaloţený Ad a) V prípade, ţe Valné zhromaţdenie rozhodne o zrušení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu s likvidáciou, navrhne zároveň likvidátora spoločnosti. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti a meno likvidátora musia byť neodkladne doručené Českej národnej banke. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti, ktorá obhospodaruje podílový fond s likvidáciou, nadobudne účinnosti uplynutím 30 dňom odo dňa jeho prijatia. Likvidátorovi menovaným Českou národnou bankou sú tretie osoby povinné poskytnúť súčinnosť, a to v takom rozsahu, v akom sú povinné poskytnúť insolvenčnému správcovi, podľa insolvenčného zákona. Ad b) V prípade, ţe je investičná spoločnosť zrušená s likvidáciou súdom, na návrh Českej národnej banky menuje likvidátora. Ad c) Investičný fond doručí Českej národnej banke najneskôr 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bol zaloţený dokument, a to návrh na menovanie likvidátora schválený valným zhromaţdením. Premena investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a prevod, zastavenie alebo nájom podniku investičnej spoločnosti alebo podniku investičného fondu K fúzii alebo rozdelení spoločností je alebo fondu je potrebný súhlas Českej národnej banky. Ţiadosť je moţné predať iba na predpísanom tiskopise, ku ktorému ţiadateľ priloţí potrebné doklady. Vzor tiskopisu a obsah jeho príloh je právne upravený. Účastníkmi riadenia o povolení fúzie alebo rozdelení investičného fondu sú investičné fondy, ktoré sa fúzie alebo rozdelenia účastina, a ich depozitári. Prevod podniku nebo časti podniku investiční spoločnosti alebo investičného fondu, zastavení podniku nebo časti podniku investiční spoločnosti nebo investičného fondu nebo

16 nájom podniku nebo časti podniku investiční spoločnosti nebo investičného fondu nie sú prípustné. Je taktieţ zakázaný prevod majetku investičnej spoločnosti alebo investičného fondu na akcionára. Zrušenie podielového fondu Podielový fond sa zrušuje: a) Odňatím povolení k vytvoreniu podielového fondu b) Splnením alebo zlúčením podielových fondov alebo splynutím alebo zlúčením štandardného fondu a zahraničného fondu c) Uplynutí doby, na ktorú bol vytvorený d) Zrušenie investičnej spoločnosti s likvidáciou, ak Česká národná banka nerozhodne o prevode jeho obhospodarovania na inú investičnú spoločnosť Ku dňu zrušenia je spoločnosť povinná vyhotoviť mimoriadnu účtovnú uzávierku. V prípade, ţe je podielový fond, ktorý je riadiacim štandardným fondom, moţno podielový fond zrušiť najskôr uplynutím 3 mesiacov odo dňa, keď bolo uverejnené oznámenie, ţe sa tento fond zrušuje. Zrušenie podielového fondu môţeme stručne rozdeliť: a) Zrušenie s likvidáciou b) Zrušenie bez likvidácie i. Splynutie ii. Zlúčenie V prípade, ţe nastane jedna z vyššie uvedených skutočností, okrem splynutia a zlúčenia, potom investičná spoločnosť, alebo jej likvidátor predá majetok v podielovom fonde a vysporiada jeho pohľadávky a záväzky v lehote stanovej zákonom. O zlúčení a splynutí investičných fondov rozhoduje investičná spoločnosť, ale to len v prípade, ţe obhospodaruje dané fondy. K zlúčeniu a splynutia sa vyţaduje povolenie Českej národnej banky. Ktorá ich nepovolí pokiaľ nie sú v súlade so zákonom.

17 Zmena statutu Česká národná banka môţe schváliť zmenu štatútu fondu kolektívneho investovania, ktorou sa fond kolektívneho investovania premení z: a) Špeciálneho fondu cenných papierov na štandardný fond alebo štandardný fond fondov b) Špeciálneho fondu fondov na špeciálny fond alebo špeciálny fond cenných papierov c) Uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond Ţiadosť o povolení zmeny štatútu, ktorou má prísť k premene, je potreba doloţiť taktieţ odôvodnenie navrhovanej premeny, projektom premeny. História vývoja kolektívneho investovania v ČR Za začiatky kolektívneho investovania v Českej Republike môţeme nájsť aţ začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Celý proces vývoja kolektívneho investovania by sme teda mohli rozdeliť na tri základné etapy: 1. Kupónová privatizácia 2. Perióda tříbení trhu 3. Perióda otvorených podielových fondov Ako základný impulz pre vznik kolektívneho investovania v ČR môţeme odôvodniť odštátnenie majetku. Ako forma bola pouţitá tzv. kupónová privatizácia. Hlavnou myšlienkou tohto typu privatizácie je rozdelenie majetku vo vlastníctva štátu medzi občanov a to predovšetkým prostredníctvom akcií spoločností. Výhodou bola rýchlosť a tieţ to, ţe jednotlivých vlastníkov nemusela vyberať priamo vláda. Občania si mohli kúpiť investičný kupón, ktorý slúţil k výmene za akcie jednotlivých spoločností. Práve týmto krokom prišlo k prvému vývoju a rozvoju kolektívneho investovania v České republike. S touto etapou sa samozrejme spájajú aj nedostatky a to najmä v právnej úprave a celkovej regulácii tohto odvetvia finančného trhu. V dobách najvyššieho rozkvetu v roku 1995, pôsobilo na trhu 258 investičných fondov a 296 investičných spoločností. V rannom štádiu privatizácie sa príliš nemyslelo na ochranu investorov a investičné fondy mali určenú povinnosť len vydať majiteľom investičných bodov svoje akcie. Neboli stanovené ţiadne obmedzenia z hľadiska diverzifikácie investic, čím sa porušil aj základný

18 princíp kolektívneho investovania. Ďalším problémom bola forma investičných fondov, ktoré v mnohých prípadoch nemali ani dostatok kvalitných a kvalifikovaných odborníkov. Neskôr boli nedostatky napravené, ale v ich dôsledku sa veľká časť drobných investorov odvrátila od moţnosti kolektívneho investovania. Veľkou zmenou bolo zaloţenie Komisie pre cenné papiere v roku Táto komisia sa stala novým štátnym regulačným orgánom, ktorý bol priamo špecializovaný na dohľad kapitálového trhu. Túto a ďalšie zmeny povinnosti subjektov kolektívneho investovania môţeme povaţovať za začiatok druhej etapy. Táto etapa je charakteristická vyčisťovaným trhu od nie príliš serióznych subjektov. Na českom trhu sa taktieţ objavujú nové subjekty, ktoré nie sú späté s kupónovou privatizáciou. Väčšina z nich je postavená na otvorenom modeli, keď účastníci majú právo poţadovať odkup svojich podielových listov späť investičnými spoločnosťami (fondom). Ďalšiu, teda poslednú periódu môţeme povaţovať od roku 2002 po súčasnosť. V tejto etape sa zväčšuje objem spravovaných aktív subjektmi kolektívneho investovania. Veľké zmeny priniesli prípravy a následne samotný vstup do Európskej únie v roku Veľká časť právnej úpravy sa musela prispôsobiť európskym štandardom. Poslednou významnou udalosťou vo vývoji kolektívneho investovania a taktieţ celého finančného trhu bolo zjednotenie dozoru nad celým finančným trhom bolo zjednotenie do kompetencie jedného subjektu Českej národnej banky. Dôvodom bol najmä stále zloţitejší dohľad nad subjektmi tohto trhu, ktoré sa stále viac majetkovo prepojovali. Bolo teda nutné zastrešiť dohľad pod jeden subjekt. V posledných rokoch sme svedkami najmä veľkého nástupu zahraničných fondov, ktoré berú stále väčší podiel na trhu kolektívneho investovania.

19 Závěr: K dosaţení námi stanoveného cíle (vysvětlit, respektive popsat, problematiku současného stavu jednotek kolektivního investování) jsme vynaloţili nemalého úsilí, avšak nemůţeme říci, ţe jsme stanovený cíl zcela splnili. Důvod našeho částečného nezdaru je zapříčiněný hloubkou a rozsahem daného tématu a mírou odbornosti, jeţ je třeba v daném ohledu vlastnit. Domníváme se však, ţe námi vysvětlená problematika, by mohla uspokojit posluchače na vysokoškolské úrovni a ţe v jistých ohledech můţe slouţit jako podklad pro orientaci v dané problematice.

20 Zdroje GAZDA, Jan, Martin HANZLÍK a Václav LIŠKA. Kapitálové trhy a kolektivní investování. Professional Publishing, ISBN PAVLÁT, Vladislav a kol. Kapitálové trhy. Professional Publishing, ISBN Zákon č.189/2004 Sb. o kolektivním investování MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Ekonpress, ISBN

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dalších měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2 - Změ na zákona o kolektivním investování ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008

Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů. Jan Topinka 21. února 2008 Nemovitostní fondy kvalifikovaných investorů Jan Topinka 21. února 2008 OBSAH 1. Aktuální vývoj na poli FKI 2. Základní varianty investic 3. Přehled kolektivní investování Aktuální vývoj na poli FKI Květen

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013

NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NOVÝ ZÁKON O INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTECH A FONDECH V KONTEXTU FKI (ZISIF) 6. červen 2013 NÁHRADA ZÁKONA O KOLEKTIVNÍM INVESTOVÁNÍ - NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY Dne 15. května 2013, zákon se staronovým názvem,

Více

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech. Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter =>

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Pravidla pro trh Start ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto pravidlech mají následující výrazy níže definovaný význam, pokud z kontextu

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 149 Rozeslána dne 28. prosince 2011 Cena Kč 170, 426. Zákon o důchodovém spoření 427. Zákon o doplňkovém penzijním spoření O B S A H : 428. Zákon, kterým

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

spoření. Účinnosti nabude dnem 1. 1. 2013. Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů,

spoření. Účinnosti nabude dnem 1. 1. 2013. Jeho přijetím a příjetím dalších dvou zákonů, Transformace penzijního připojištění se státním příspěvkem 3. část JUDr. ZDENĚK HÁJEK, specialista na sociální zabezpečení V listopadu 2011 byl Parlamentem ČR přijat zákon č.427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha

Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z. Lukáš Vácha Fondy kvalifikovaných investorů od A do Z Lukáš Vácha Přes fondy lze investovat lze nejen do cenných papírů... Fondy kolektivního investování jsou pro většinu synonymem pro investice do cenných papírů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XII. Podmínky přijetí cenných papírů kolektivního investování k obchodování na Regulovaný trh burzy ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy a definice pojmů (1) V těchto

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení

A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů Generali PPF Invest D. Společná ustanovení Podmínky k investování společnosti ČP INVEST investiční společnost, a. s. platné od 1. 10. 2013 A. Úvodní ustanovení B. Podmínky k investování do produktů ČP INVEST C. Podmínky k investování do produktů

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více