Hraj si, sportuj, vzdělávej se

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraj si, sportuj, vzdělávej se"

Transkript

1 Školní vzdělávací program střediska volného času Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Hraj si, sportuj, vzdělávej se - 1 -

2 Školní vzdělávací program Hraj si, sportuj,vzdělávej se Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace - 2 -

3 Obsah 1. Identifikační údaje SVČ 4 2. Charakteristika SVČ 5 3. SWOT analýza SVČ 6 4. Podmínky vzdělávání v SVČ Podmínky přijímání dětí do SVČ Poplatek za SVČ Délka vzdělávání v SVČ 7 5. Organizace vzdělávání v SVČ Průběh a ukončování vzdělávání v SVČ Provoz SVČ Personální, materiální a ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce Dokumentace 8 6. Charakteristika vzdělávacího programu SVČ Formy a cíle vzdělávání v SVČ Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a interpersonální Kompetence činnostní a občanské Kompetence k trávení volného času Formy výchovného vzdělávání Metody výchovného působení Obsah školního vzdělávacího programu SVČ Plán činnosti SVČ Autoevaluace práce SVČ

4 1. Identifikační údaje: Předkladatel: Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského Kynšperk nad Ohří Ředitel školy: Mgr. Jiří Daneš IČO: IZO: RED IZO: Kontakt: tel fax e mail: web: Zřizovatel: Město Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Jana A. Komenského Kynšperk nad Ohří tel fax Platnost dokumentu: od 1. září 2008 Verze číslo: 2 Razítko školy: Podpis ředitele školy: - 4 -

5 2. Charakteristika střediska volného času Středisko volného času (SVČ) vykonává činnost podle zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Středisko volného času (SVČ) je součástí Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, nachází se v samostatné budově školy, levý vchod, přízemí. Jeho prostředí je příjemné, klidné, ideální pro děti a jejich odpolední zájmovou činnost ve škole. Je celé moderně vybaveno: počítačová učebna s přístupem na internet a hrami, dvě herny: s kulečníky, biliárem, stolním fotbalem a hokejem a multifunkční místnost s projekcí. Pro svou činnost může využívat tělocvičny školy, atletické hřiště u školy, počítačovou učebnu, učebnu keramiky, místnost pro modeláře a další učebny školy dle potřeby. Hlavním posláním SVČ je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí a mládeže zejména města Kynšperka nad Ohří a okolních obcí. SVČ nabízí místo a smysluplné aktivity pro trávení volného času dětí a mládeže a tím předchází sociálně patologickým jevům. Spolupracuje velmi úzce s pedagogy školy a dalšími institucemi, organizuje soutěže, zajišťuje přípravu soutěží a doprovod dětí na soutěže, připravuje přehlídky činnosti zájmových kroužků. SVČ organizuje zájmové vzdělávání a aktivity: pro děti a mládež přihlášené k pravidelné docházce do zájmových kroužků a pro děti a mládež spontánně se účastnící akcí nebo spontánní činnosti. Středisko volného času : uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání vykonává zpravidla činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování řídí se ročním plánem a měsíčními plány akcí Formy zájmového vzdělávání : pravidelná výchovná a vzdělávací zájmová činnost (zájmové kroužky) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost táborová činnost osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti otevřená nabídka spontánních činností individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými SVČ řídí činnost nejméně 30 zájmových kroužků pracují v něm dva pedagogové (jeden kvalifikovaný a druhý nekvalifikovaný) spolupracují s nimi: správce SVČ a správce školního hřiště Činnost zájmových kroužků probíhá stěžejně od pondělí do pátku, některé zájmové kroužky pracují i v sobotu a v neděli. V kroužcích by mělo být nejméně 10 přihlášených dětí. Pro zájmové kroužky, ve kterých se pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými, jsou uděleny výjimky v počtu dětí. Některé příležitostné akce jsou realizovány o sobotách a nedělích a školních prázdninách Letní tábor a příměstský tábor jsou realizovány pouze o hlavních prázdninách - 5 -

6 Spontánní činnost středisko nabízí od hodin do hodin využití veřejného hřiště u školy je možné po skončení výuky žáků do hodin. O sobotách a nedělích, o státních svátcích a v sobotu a neděli jsou středisko a hřiště přístupny dětem a mládeži od 8.00 do hodin pro jejich spontánní aktivity. 3. Swot analýza SVČ silné stránky budova školy v centru města určená pro zájmovou činnost dětí a mládeže klidné okolní prostředí blízkost autobusové dopravy samostatná oddělení moderní vybavení školní hřiště školní pozemek odborné učebny školy (počítače, internet, knihovna, kuchyňka, multimediální učebna, tělocvičny) spolupráce s pedagogy a vychovatelkami ŠD nabídka výletů se ŠD uspořádání letní táborové činnosti pro děti týmová práce a oblíbenost vychovatelů slabé stránky mnoho aktivit realizováno pomocí dotace nedostatek vedoucích zájmových útvarů nezájem mnohých dětí a mládeže příležitosti rozšíření nabídky zájmových kroužků využití všech prostor školy rozšíření spolupráce s rodiči, získat je pro vedení zájmových kroužků další vzdělávání pedagogických pracovníků nabídka dalších zajímavých akcí hledání dalších dotačních zdrojů zlepšení společenské prestiže SVČ a jeho významu předcházení sociálně patologickým jevům hrozby malé příhraniční město ubývající počet školních dětí nezaměstnanost rodičů (nedostatek finančních prostředků) politika státu (zájmové aktivity nebudou prioritou) projevy sociálně patologických jevů u dětí (agresivita, krádeže, násilí, kouření, drogy, šikanování, vandalismus a rasismus - 6 -

7 4. Podmínky vzdělávání v SVČ 4.1. Podmínky přijímání dětí do SVČ V SVČ je stanovena vedoucí, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům a vedení školy. O zařazení dítěte do ZK SVČ rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky žáka, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce, do kterého zájmového kroužku se žák přihlásil. Nepřítomnost přihlášeného účastníka oznamuje zákonný zástupce žáka písemně, uvede důvod nepřítomnosti Poplatek v SVČ Zájmové vzdělávání v zájmových kroužcích je poskytováno za úplatu viz organizační řád školy Poplatky ve Středisku volného času. Evidence dětí přihlášených do ZK a evidence úplaty se řídí organizačním řádem školy Poplatky ve Středisku volného času Délka vzdělávání v SVČ SVČ a jeho aktivity mohou navštěvovat děti a mládež, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Zájmové kroužky probíhají každý školní rok od poloviny měsíce září do poloviny měsíce června. Některé kroužky pracují i během prázdnin, pokud se děti připravují na soutěže. Délka trvání příležitostných akcí je dána náplní akce a je vždy předem stanovena. Letní tábor a příměstský tábor jsou stanoveny na období hlavních prázdnin, jejich délka a časový rozvrh je vždy předem oznámen. 5. Organizace vzdělávání v SVČ 5.1. Průběh a ukončování vzdělávání v SVČ: Do ZK mohou děti přicházet dle daného časového harmonogramu. Činnost v ZK zahajuje a ukončuje vedoucí ZK (viz vnitřní řád SVČ). Činnost ZK je ukončena většinou v polovině června. Dětem je vydáno osvědčení o absolvování činnosti v zájmovém útvaru. Pro spontánní činnost je SVČ a veřejné sportoviště k dispozici dětem a mládeži dle provozního řádu. Pro příležitostné aktivity jsou v měsíčních plánech uváděny akce, doba trvání a případně poplatek Provoz SVČ a veřejného sportoviště SVČ ve školním roce po pá od hodin so, ne, svátky od hodin o prázdninách každý den od hodin - 7 -

8 Veřejné sportoviště u školy Ve školním roce po pá po skončení vyučování ve škole so, ne, svátky od hodin O prázdninách každý den od hodin 5.3. Personální, materiální a ekonomické podmínky Činnost zařízení je zajištěna dvěma interními pedagogickými pracovníky: vedoucí SVČ a vychovatel. Spontánní činnost zajišťují dva pracovníci. Činnost zájmových kroužků zajišťují: pedagogičtí pracovníci ZŠ a externí pracovníci (kolem 40 osob). SVČ má svou vlastní budovu, která byla částečně zrekonstruována, vymalována a moderně vybavena. Součástí je i veřejné hřiště u školy, které je určeno pro atletiku a míčové hry. Část hřiště je vybavena pískovištěm a prolézačkami pro malé děti. Zajišťování provozu SVČ a čerpání finančních prostředků řídí ředitel školy z provozních prostředků města, finančních prostředků Karlovarského kraje a účelové dotace Podmínky bezpečnosti práce Ve vztahu k dětem je třeba postupovat souladu s Listinou o právech dítěte. Pro činnost SVČ platí stejná ustanovení o BOZP, která jsou rozpracována ve školním řádu a ve vnitřním řádu SVČ, který je jeho součástí. Pokud SVČ pro svoji činnost využívá odborné učebny a školní hřiště, řídí se příslušnými řády těchto učeben a označených prostor Dokumentace a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou zapsaní k pravidelné docházce v zájmových kroužcích b) přehled výchovně vzdělávací práce a docházka žáků v zájmových kroužcích c) celoroční plán činnosti a měsíční plány činnosti SVČ - 8 -

9 6. Charakteristika vzdělávacího programu SVČ Obecné cíle zájmového vzdělávání vycházejí ze Zákona č. 561/2004Sb., 2 a z konkrétních podmínek SVČ: demografických, prostorových, personálních a sociálních. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání o osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost o získání osobní samostatnosti a schopnosti pro vystupování ve svém okolí o místo pro zájmové vyžití, pro regeneraci sil po vyučování, pro radost Zájmové vzdělávání je založeno na zásadách: rovného přístupu zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání svobodného šíření poznatků o současném světě zdokonalování procesu vzdělávání na základě rozvoje vědy a výzkumu, uplatňování moderních pedagogických přístupů a metod možnosti celoživotního vzdělávání člověka 6.1. Formy a cíle zájmového vzdělávání Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost je směřována pro široký okruh dětí a mládeže. Připravované akce jsou společenské, naučné, soutěžní, sportovní a odpočinkové. Formy: besedy, přednášky, výlety, burzy, semináře, soutěže, sportovní turnaje Cíl: vyhledávat, připravovat a nabízet nové akce zachovávat oblíbené tradiční akce získávat děti a mládež na tyto akce, získávat žáky II. stupně základní školy a studenty středních škol a učilišť spolupracovat s třídními učiteli zlepšovat propagaci těchto akcí Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost je směřována pro účastníky, kteří chtějí trvale pracovat v oblasti svých zájmů, chtějí využít svého nadání a rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích (ZK). ZK vedou externí a interní pracovníci ve svém volném čase. Činnost zájmových kroužků je směřována v pracovních dnech do odpoledních hodin. Některé zájmové kroužky jsou i o sobotách a nedělích. Časový harmonogram činnosti ZK, přehled ZK a vedoucích ZK bude vždy aktualizovány na začátku školního roku jako příloha ŠVP SVČ. Cíl: nabídnout dětem co nejvíce oblastí zájmových kroužků: sportovní, vzdělávací, estetická, společenskovědní, praktických dovedností - 9 -

10 udržet odbornou úroveň stávajících ZK získávat nové vedoucí zájmových útvarů (pedagogové, bývalí žáci naší školy, sportovci, rodiče, prarodiče) Táborová činnost je činnost spjatá s pobytem mimo sídlo SVČ, uskutečňuje se pro děti v době hlavních prázdnin na dobu 10 dnů. Tato činnost je vždy motivována a je provozována jako celotáborová hra s ústředním námětem. Snahou je zabezpečit zájmovou činnost pro děti o hlavních prázdninách, jejichž rodiče je nemohou zabezpečit vzhledem k tomu, že pracují. Cíl nadále udržet zájem dětí o aktivity během prázdnin vyhledávat zajímavé lokality pro táborovou činnost Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a mládež a veřejnost k prevenci sociálně patologických jevů Jde o uskutečňování besed, seminářů a projektů ve spolupráci s dalšími organizacemi: Policií, SPC, PPP, Ministerstvem vnitra. Cíl prosazovat tuto formu činnosti získat zajímavé lidi na besedy a semináře vyhledávat odbornou pomoc dětem, mládeži, rodičům a pedagogům předcházet sociálně patologickým jevům Spontánní činnost je nabízena všem dětem a mládeži zejména města Kynšperka nad Ohří a přilehlých obcí. SVČ je vybaveno stolními hrami: fotbalem, hokejem, kulečníky a biliárem a stolem pro stolní tenis, má nově zařízenou počítačovou učebnu, ve které děti mohou využívat internet a různé počítačové hry, má také multifunkční místnost pro promítání, přednášky, besedy, semináře a různé společenské hry. Vzhledem k získané dotaci pro tyto účely je zatím veškeré vybavení zdarma a děti mohou přicházet podle svých možností a uspokojovat své zájmy. Je to jedna z velmi dobrých možností a příležitostí, jak děti bránit před sociálně patologickými jevy a působit na ně vhodnými výchovnými metodami i v odpoledních hodinách. Pro evidenci počtu dětí účastnících se této činnosti se zapisují do deníků. Musí také dodržovat určitá stanovená pravidla, aby se zařízení SVČ nepoškodilo a sloužila delší dobu. Cíl: snažit se co nejdéle udržet tuto formu zájmové činnosti hledat další dotační programy a finanční prostředky pro tuto činnost nadále získávat děti a mládež ze slabého sociálního prostředí a nabízet jim smysluplné zájmové aktivity pro trávení volného času

11 Individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi nadanými je jednou z forem zájmového vzdělávání, kdy je možné zaměřit se na specifické potřeby a individuální zájmy těchto dětí. Práce probíhá v reedukaci poruch náprava dyslexie, dysgrafie, dysortografie, logopedie. Práce také probíhá v pomoci a vedení nadaného jedince a v rozvíjení jeho talentu Dívka roku, mažoretky, gymnastika, stolní tenis). Cíl: vytipovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti nabízet jim rozvoj jejich individuálních potřeb a zájmů spolupracovat úzce s pedagogy, rodiči a psychologem zapojovat nadané děti do soutěží a připravovat je na ně 6.2. Výchovně vzdělávací strategie Činnosti a výchovné působení vychovatelů a vedoucích zájmových kroužků v jednotlivých činnostech vychází z požadavků pedagogiky volného času: požadavek pedagog. volného času navozuje a motivuje činnosti požadavek dobrovolnosti všechny činnosti by měly být přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu, děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace požadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti by měly být pro děti atraktivní, postupy a náměty by měly být jiné, než ve škole požadavek aktivity činnosti je třeba volit tak, by v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti požadavek citlivosti a citovosti motivovat kladně všechny činnosti, měly by přinášet kladné emoce (oceňování, pochvala, radost z objevování a překonávání překážek) požadavek seberealizace vrcholným produktem by měla být radost žáka, který nachází a objevuje sám sebe prostřednictvím činnosti v oddělení, vytváří si žádoucí sociální kontakty Vychovatelé SVČ a zájmových kroužků budou vycházet z toho, že základním prostředkem činnosti je hra založená na zážitku účastníka, jejich snahou je vést děti: učit se být umožnit dětem osvojit si strategie učení motivovat je pro celoživotní učení připravovat je k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti naučit je uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti zvyšovat jejich sociální kompetence napomáhat formovat životní postoje (hygiena, návyky) naučit děti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vést je k zdravému životnímu stylu, aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví učit se žít společně učit děti žít společně s ostatními lidmi rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat, najít své místo ve skupině, společnosti respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

12 vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací vést je k vnímavosti a pěstování citlivých vztahy k lidem, svému i okolnímu prostředí a k přírodě vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám posilovat komunikační dovednosti učit se jak na to vést děti k všestranné a účinné komunikaci ukázat dětem, jak se mohou seberealizovat rozvíjet jejich schopnosti a nadání podněcovat u dětí pracovitost a hlavně spolupráci s ostatními uznávat práci a úspěchy nejen svoje, ale i ostatních vést děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů odstraňovat nekulturní chování (vulgarita, agresivita, sobectví) učit se znát získávat vědomosti a poznatky pomocí různých informačních technologií podněcovat u dětí neustálé objevování, poznávání, pojmenovávání, získávání vědomostí a poznatků vést je k hodnocení poznatků, učit je dávat do souvislostí, využívat je v praxi vést žáky k řešení problémů hledáním různých možností pomáhat rozvíjet jejich schopnosti a poznávat reálné možnosti při rozhodování o své vlastní životní a profesní orientaci 6.3. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Výběr a pojetí klíčových kompetencí vychází z hodnot obecně přijímaných a sdílených představ ve společnosti o tom, které kompetence přispívají jedinci k jeho vzdělání, ke spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanských. Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem těchto kompetencí na určité úrovni. KK nestojí izolovaně, prolínají se, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve SD probíhají. Ve ŠD získává žák tyto kompetence: Kompetence k učení vědomě vylučuje rušivé podněty a vytváří si optimální podmínky pro učení vytváří si plán pro dosažení učebních cílů umí vyhodnotit to, co se naučil podle zadaných kritérií používá různé zdroje informací (učebnice, dětské encyklopedie, beletrii, časopisy, počítačové programy, TV, filmy)

13 Kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení, dokončení vnímá i chyby, kterých se dopustil při řešení problému přijímá odpovědnost za výsledek Kompetence komunikativní ovládá řeč, vhodně formulovanými větami vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, ke komunikaci využívá všech možných prostředků: řeči, gest, piktogramů a forem: telefon, mobil, ,.. naslouchá druhým, umí přijmout i jiný názor Kompetence sociální a interpersonální samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky přijme jednoduchou roli ve skupině spolupracuje, umí se podřídit, prosadit, přijmout kompromis (člen, časoměřič, mluvčí,.. ) při práci ve skupině se podělí o pomůcky a materiál ocení své spolužáky ve skupině za dobrou práci, projevuje citlivost a ohleduplnost rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dovede se jim bránit Kompetence činnostní a občanské učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit dodržuje základní společenské normy chování chová se zodpovědně ke svému zdraví a zdraví ostatních zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje Kompetence k trávení volného času orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic rozvíjí své zájmy ví, jak si naplánovat a organizovat zájmové činnosti vyhodnocuje výsledky své činnosti nebojí se říci ne nevhodným nabídkám na využití volného času 6.4. Metody výchovného působení Metody výchovně vzdělávacího působení slouží k dosažení výchovně vzdělávacích cílů: slovní názorně demonstrační besedy, rozhovory, kvízy, doplňovačky, vysvětlování encyklopedie, mapy, knihy, dětské časopisy pozorování, předvádění, názorné ukázky, projekce, práce s internetem,

14 praktické pracovní a pohybové dovednosti, laboratorní činnosti, grafické, výtvarné a pracovní činnosti, divadelní a filmové představení, sběr surovin, 7. Obsah školního vzdělávacího programu SVČ možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovné práce SVČ použití specifických výrazně odlišných prostředků od školního vyučování využití nových podnětů, obohacení poznatků z různých oblastí praktického života Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti : Výchova ke zdravému životnímu stylu vést k odpovědnosti za svou osobu výchova k odpovědnosti za své zdraví dodržovat osobní hygienu a základní hygienické návyky posilování tělesné zdatnosti rozvíjení citové stránky osobnosti, citových vazeb Posilování komunikačních dovedností kultivování slovního i mimoslovního projevu rozvíjení slovní zásoby, schopnost vyjádřit se schopnost naslouchat druhým uplatnění se v kolektivu kulturní život Odpovědnost za své chování snažit se řešit různé situace rozvíjet potřebné vědomosti, dovednosti a postoje upevňovat morální chování, důvěryhodnost, pravdomluvnost schopnost objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování Ovládání negativních citových reakcí řešit vzniklé životní situace umět se vypořádat se stresem vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy, hledat další možná řešení problémů Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí posilovat pozitivní myšlení objektivně hodnotit činnost každého člena skupiny vytvářet vlastní bezpečné sociální skupiny vyuč žívat a rozvíjet: hodnoty, postoje, temperament, zájmy Formování životních postojů vést k vytváření společensky žádoucích hodnot, vytvářet základy právního vědomí přijímat podobnost a odlišnost lidí chápat a tolerovat rozdíly v myšlení, jednání a prožívání druhých

15 vychovávat k úctě, porozumění, toleranci posilovat schopnost a ochotu pomoci druhému vytvářet a upevňovat vlastní sebevědomí posilovat schopnost nepodlehnout negativním vlivů prostředí uplatňovat prevenci sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální drogy, šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus) Sportovní oddělení rozvíjet pohybovou aktivitu, vhodně motivovat vytvářet kladný vztah k pohybu pochopit pravidla fair play, dodržovat pravidla bezpečnosti, chránit zdraví své a ostatních umět rozložit své síly pohybovat se, ale i odpočívat a relaxovat naučit se, že všichni nemohou vyhrát, ale uměním je i prohrát rozvíjet individuální schopnosti vést je k péči o hygienu těla Společenskovědní oddělení rozvíjet schopnost komunikovat v cizím jazyce rozšiřovat si slovní zásobu naučit se formulovat své myšlenky a názory vyhledávat množství výrazových prostředků využívat praktické zkušenosti rozvíjet smyslové vnímání a citové vztahy umět vyhledávat informace rozvíjet individuální schopnosti pochopit pravidla fair play a řídit se jimi naučit se sebeovládání Estetické oddělení získávat nové schopností, dovedností, návyky umět používat správné pomůcky osvojit si zásady bezpečnosti a hygieny při práci orientovat se v různých oborech lidské činnosti získávat informace, třídit je a používat poznat smysl své činnosti posoudit vlastní práci a pokrok působit na své emoce a emoce druhých Oddělení praktických dovedností rozvíjet schopnosti a dovednosti umět používat správné pomůcky učit se správným technologickým postupům při práci umět si určit cíl a práci dokončit umět posoudit kriticky vlastní pokrok samostatně řešit problémy, hledat různé možnosti řešení

16 8. Plán činnosti SVČ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen nabídka zájmové činnosti v zájmových kroužcích nábor dětí do zájmových kroužků stanovení žákovského parlamentu, plán činnosti ŽP společenské hry turnaj ve společenských hrách (screbl, šachy, výlet se školní družinou Halloveen výroba masek vánoční ozdoby výroba na vánoční trhy žákovský parlament halové závody v rybolovné technice vědomostní soutěže drakyáda sportovní turnaj vánoční tradice (ozdoby, pečení) advent - zpívání u stromu malé vánoční trhy žákovský parlament Mikuláš ve škole a ve SVČ šachový turnaj školní kolo mladší a starší žáci šachový turnaj okresní kolo starší žáci návštěva dětí v Dětském domově v Horním Slavkově vánoční tradice (ozdoby, pečení), vánoční posezení hry a dovádění na sněhu žákovský parlament vědomostní odpoledne sportovní turnaj ruční práce výroba ozdobné kazety, dárku filmové představení příprava letního tábora žákovský parlament Dívka roku Valentýnské potěšení sportovní soutěže zimní sporty, hry venku masopustní rej žákovský parlament velikonoční tradice malování, soutěž týden s knihou sportovní turnaj výlet žákovský parlament

17 Duben Květen Červen aprílové harašení Týden bez úrazu dopravní výchova sportovní turnaj výroba masek čarodějnice slet čarodějnic žákovský parlament Mladý zahrádkář školní a krajské kolo Srnčí trofej školní a krajské kolo Den matek atletický přebor žákovský parlament Den dětí soutěže, sportovní dopoledne akademie přehlídka zájmové činnosti žákovský parlament ukončení činnosti zájmových kroužků, vyhodnocení činnosti Červenec Srpen příprava letního tábora letní tábor Příměstský tábor výlety, sportovní turnaje

18 9. Autoevaluace práce SVČ Autoevaluace SVČ pomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a nabídky zájmových aktivit. Oblasti: materiální, technické, personální a hygienické podmínky průběh zájmového vzdělávání spolupráce s rodiči a dalšími institucemi výsledky zájmového vzdělávání řízení SVČ, kvalita práce PP, další vzdělávání PP Cíle a kritéria: zjistit aktuální informace o stavu SVČ soulad ŠVP SVČ a jeho realizace přehled zájmových kroužků přehled dětí účastnících se nabízených aktivit účast v soutěžích Nástroje evaluace: rozbor dokumentace a plánů SVČ rozhovory s rodiči, pedagogy dotazníky pro rodiče, děti a mládež hospitace prezentace výsledků činnosti pedagogické rady Časové rozvržení činností: hospitační činnost sebehodnocení práce PP hodnocení práce PP vedením školy dotazníky pro rodiče, děti a mládež výstupy z pedagogické rady rozhovory s R, D a M průběžně 1x za pololetí 1x za pololetí 1x ročně 2x ročně průběžně

ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody

ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody ŠVP- plán zájmového vzdělávání ve školní družině ZŠ a MŠ Načeradec, okres Benešov Školní družina plná pohody Úvod - osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9.

Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I. Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje. Platí od 1.9. Školní vzdělávací program pro školní družinu K A M A R Á D I Motto: Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje Platí od 1.9.2007 Zpracovala: Koordinátor ŠVP: Romana Janásková Mgr.Jana Pazderková

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 STRANA 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 3 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 5 4 PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 6 5 EKONOMICKÉ PODMÍNKY 7 6 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 8 7 FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 12 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání. Školní družina PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání. Školní družina PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání Školní družina PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, ČESKÁ LÍPA, ŠLUKNOVSKÁ 2904, příspěvková organizace 1 Obsah MOTTO... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283 78344 Náměšť na Hané ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY VOLŇÁSEK Motto: Čím je pro dospělého práce, tím je pro dítě hra. Řekni mi a zapomenu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3. Školní vzdělávací program Školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program Školní družiny Č. j.: OSD/06/2013 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školní družiny... 4 3 Cíle vzdělávání... 4 4 Metody

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem

Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Cesty za zábavou a odpočinkem 1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ZŠ Postřekov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ DRUŽINA OBSAH 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školní družiny... 5 3 Formy vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu

Školní klub. - Provozní řád školního klubu - Vnitřní řád školního klubu - Školní vzdělávací program školního klubu Školní klub Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova 992, 362 51 Jáchymov IČO: 709 810 43 e-mail: musil@zsjachymov.cz Obsah: - Provozní řád školního klubu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, Oloví 357 07 Školní družina při Základní škole a mateřské škole Oloví, okres Sokolov, příspěvkové organizaci Školní

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ - -ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO : Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1.1. Název vzdělávacího programu 3 1.2. Předkladatel 3 1. 3. Platnost dokumentu 3 2. Charakteristika školní družiny 3 2.1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Základní škola Lešná, okres Vsetín

Základní škola Lešná, okres Vsetín Základní škola Lešná, okres Vsetín 2007 v platném znění od 8. listopadu 2012 1 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK Název školy Základní škola Lešná, okres Vsetín Adresa školy Ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název programu: V Litvínově dne 1. 9. 2013..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy 1 STRUKTURA ŠVP pro ŠD A OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ 1. Identifikační údaje

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více