Hraj si, sportuj, vzdělávej se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hraj si, sportuj, vzdělávej se"

Transkript

1 Školní vzdělávací program střediska volného času Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Hraj si, sportuj, vzdělávej se - 1 -

2 Školní vzdělávací program Hraj si, sportuj,vzdělávej se Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace - 2 -

3 Obsah 1. Identifikační údaje SVČ 4 2. Charakteristika SVČ 5 3. SWOT analýza SVČ 6 4. Podmínky vzdělávání v SVČ Podmínky přijímání dětí do SVČ Poplatek za SVČ Délka vzdělávání v SVČ 7 5. Organizace vzdělávání v SVČ Průběh a ukončování vzdělávání v SVČ Provoz SVČ Personální, materiální a ekonomické podmínky Podmínky bezpečnosti práce Dokumentace 8 6. Charakteristika vzdělávacího programu SVČ Formy a cíle vzdělávání v SVČ Výchovně vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a interpersonální Kompetence činnostní a občanské Kompetence k trávení volného času Formy výchovného vzdělávání Metody výchovného působení Obsah školního vzdělávacího programu SVČ Plán činnosti SVČ Autoevaluace práce SVČ

4 1. Identifikační údaje: Předkladatel: Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského Kynšperk nad Ohří Ředitel školy: Mgr. Jiří Daneš IČO: IZO: RED IZO: Kontakt: tel fax e mail: web: Zřizovatel: Město Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov Jana A. Komenského Kynšperk nad Ohří tel fax Platnost dokumentu: od 1. září 2008 Verze číslo: 2 Razítko školy: Podpis ředitele školy: - 4 -

5 2. Charakteristika střediska volného času Středisko volného času (SVČ) vykonává činnost podle zákona č. 561/2004 Sb., a Vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Středisko volného času (SVČ) je součástí Základní školy Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, nachází se v samostatné budově školy, levý vchod, přízemí. Jeho prostředí je příjemné, klidné, ideální pro děti a jejich odpolední zájmovou činnost ve škole. Je celé moderně vybaveno: počítačová učebna s přístupem na internet a hrami, dvě herny: s kulečníky, biliárem, stolním fotbalem a hokejem a multifunkční místnost s projekcí. Pro svou činnost může využívat tělocvičny školy, atletické hřiště u školy, počítačovou učebnu, učebnu keramiky, místnost pro modeláře a další učebny školy dle potřeby. Hlavním posláním SVČ je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí a mládeže zejména města Kynšperka nad Ohří a okolních obcí. SVČ nabízí místo a smysluplné aktivity pro trávení volného času dětí a mládeže a tím předchází sociálně patologickým jevům. Spolupracuje velmi úzce s pedagogy školy a dalšími institucemi, organizuje soutěže, zajišťuje přípravu soutěží a doprovod dětí na soutěže, připravuje přehlídky činnosti zájmových kroužků. SVČ organizuje zájmové vzdělávání a aktivity: pro děti a mládež přihlášené k pravidelné docházce do zájmových kroužků a pro děti a mládež spontánně se účastnící akcí nebo spontánní činnosti. Středisko volného času : uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání vykonává zpravidla činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování řídí se ročním plánem a měsíčními plány akcí Formy zájmového vzdělávání : pravidelná výchovná a vzdělávací zájmová činnost (zájmové kroužky) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost táborová činnost osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti otevřená nabídka spontánních činností individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými SVČ řídí činnost nejméně 30 zájmových kroužků pracují v něm dva pedagogové (jeden kvalifikovaný a druhý nekvalifikovaný) spolupracují s nimi: správce SVČ a správce školního hřiště Činnost zájmových kroužků probíhá stěžejně od pondělí do pátku, některé zájmové kroužky pracují i v sobotu a v neděli. V kroužcích by mělo být nejméně 10 přihlášených dětí. Pro zájmové kroužky, ve kterých se pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi nadanými, jsou uděleny výjimky v počtu dětí. Některé příležitostné akce jsou realizovány o sobotách a nedělích a školních prázdninách Letní tábor a příměstský tábor jsou realizovány pouze o hlavních prázdninách - 5 -

6 Spontánní činnost středisko nabízí od hodin do hodin využití veřejného hřiště u školy je možné po skončení výuky žáků do hodin. O sobotách a nedělích, o státních svátcích a v sobotu a neděli jsou středisko a hřiště přístupny dětem a mládeži od 8.00 do hodin pro jejich spontánní aktivity. 3. Swot analýza SVČ silné stránky budova školy v centru města určená pro zájmovou činnost dětí a mládeže klidné okolní prostředí blízkost autobusové dopravy samostatná oddělení moderní vybavení školní hřiště školní pozemek odborné učebny školy (počítače, internet, knihovna, kuchyňka, multimediální učebna, tělocvičny) spolupráce s pedagogy a vychovatelkami ŠD nabídka výletů se ŠD uspořádání letní táborové činnosti pro děti týmová práce a oblíbenost vychovatelů slabé stránky mnoho aktivit realizováno pomocí dotace nedostatek vedoucích zájmových útvarů nezájem mnohých dětí a mládeže příležitosti rozšíření nabídky zájmových kroužků využití všech prostor školy rozšíření spolupráce s rodiči, získat je pro vedení zájmových kroužků další vzdělávání pedagogických pracovníků nabídka dalších zajímavých akcí hledání dalších dotačních zdrojů zlepšení společenské prestiže SVČ a jeho významu předcházení sociálně patologickým jevům hrozby malé příhraniční město ubývající počet školních dětí nezaměstnanost rodičů (nedostatek finančních prostředků) politika státu (zájmové aktivity nebudou prioritou) projevy sociálně patologických jevů u dětí (agresivita, krádeže, násilí, kouření, drogy, šikanování, vandalismus a rasismus - 6 -

7 4. Podmínky vzdělávání v SVČ 4.1. Podmínky přijímání dětí do SVČ V SVČ je stanovena vedoucí, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům a vedení školy. O zařazení dítěte do ZK SVČ rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky žáka, jejíž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce, do kterého zájmového kroužku se žák přihlásil. Nepřítomnost přihlášeného účastníka oznamuje zákonný zástupce žáka písemně, uvede důvod nepřítomnosti Poplatek v SVČ Zájmové vzdělávání v zájmových kroužcích je poskytováno za úplatu viz organizační řád školy Poplatky ve Středisku volného času. Evidence dětí přihlášených do ZK a evidence úplaty se řídí organizačním řádem školy Poplatky ve Středisku volného času Délka vzdělávání v SVČ SVČ a jeho aktivity mohou navštěvovat děti a mládež, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Zájmové kroužky probíhají každý školní rok od poloviny měsíce září do poloviny měsíce června. Některé kroužky pracují i během prázdnin, pokud se děti připravují na soutěže. Délka trvání příležitostných akcí je dána náplní akce a je vždy předem stanovena. Letní tábor a příměstský tábor jsou stanoveny na období hlavních prázdnin, jejich délka a časový rozvrh je vždy předem oznámen. 5. Organizace vzdělávání v SVČ 5.1. Průběh a ukončování vzdělávání v SVČ: Do ZK mohou děti přicházet dle daného časového harmonogramu. Činnost v ZK zahajuje a ukončuje vedoucí ZK (viz vnitřní řád SVČ). Činnost ZK je ukončena většinou v polovině června. Dětem je vydáno osvědčení o absolvování činnosti v zájmovém útvaru. Pro spontánní činnost je SVČ a veřejné sportoviště k dispozici dětem a mládeži dle provozního řádu. Pro příležitostné aktivity jsou v měsíčních plánech uváděny akce, doba trvání a případně poplatek Provoz SVČ a veřejného sportoviště SVČ ve školním roce po pá od hodin so, ne, svátky od hodin o prázdninách každý den od hodin - 7 -

8 Veřejné sportoviště u školy Ve školním roce po pá po skončení vyučování ve škole so, ne, svátky od hodin O prázdninách každý den od hodin 5.3. Personální, materiální a ekonomické podmínky Činnost zařízení je zajištěna dvěma interními pedagogickými pracovníky: vedoucí SVČ a vychovatel. Spontánní činnost zajišťují dva pracovníci. Činnost zájmových kroužků zajišťují: pedagogičtí pracovníci ZŠ a externí pracovníci (kolem 40 osob). SVČ má svou vlastní budovu, která byla částečně zrekonstruována, vymalována a moderně vybavena. Součástí je i veřejné hřiště u školy, které je určeno pro atletiku a míčové hry. Část hřiště je vybavena pískovištěm a prolézačkami pro malé děti. Zajišťování provozu SVČ a čerpání finančních prostředků řídí ředitel školy z provozních prostředků města, finančních prostředků Karlovarského kraje a účelové dotace Podmínky bezpečnosti práce Ve vztahu k dětem je třeba postupovat souladu s Listinou o právech dítěte. Pro činnost SVČ platí stejná ustanovení o BOZP, která jsou rozpracována ve školním řádu a ve vnitřním řádu SVČ, který je jeho součástí. Pokud SVČ pro svoji činnost využívá odborné učebny a školní hřiště, řídí se příslušnými řády těchto učeben a označených prostor Dokumentace a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou zapsaní k pravidelné docházce v zájmových kroužcích b) přehled výchovně vzdělávací práce a docházka žáků v zájmových kroužcích c) celoroční plán činnosti a měsíční plány činnosti SVČ - 8 -

9 6. Charakteristika vzdělávacího programu SVČ Obecné cíle zájmového vzdělávání vycházejí ze Zákona č. 561/2004Sb., 2 a z konkrétních podmínek SVČ: demografických, prostorových, personálních a sociálních. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání o osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost o získání osobní samostatnosti a schopnosti pro vystupování ve svém okolí o místo pro zájmové vyžití, pro regeneraci sil po vyučování, pro radost Zájmové vzdělávání je založeno na zásadách: rovného přístupu zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání svobodného šíření poznatků o současném světě zdokonalování procesu vzdělávání na základě rozvoje vědy a výzkumu, uplatňování moderních pedagogických přístupů a metod možnosti celoživotního vzdělávání člověka 6.1. Formy a cíle zájmového vzdělávání Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost je směřována pro široký okruh dětí a mládeže. Připravované akce jsou společenské, naučné, soutěžní, sportovní a odpočinkové. Formy: besedy, přednášky, výlety, burzy, semináře, soutěže, sportovní turnaje Cíl: vyhledávat, připravovat a nabízet nové akce zachovávat oblíbené tradiční akce získávat děti a mládež na tyto akce, získávat žáky II. stupně základní školy a studenty středních škol a učilišť spolupracovat s třídními učiteli zlepšovat propagaci těchto akcí Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost je směřována pro účastníky, kteří chtějí trvale pracovat v oblasti svých zájmů, chtějí využít svého nadání a rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích (ZK). ZK vedou externí a interní pracovníci ve svém volném čase. Činnost zájmových kroužků je směřována v pracovních dnech do odpoledních hodin. Některé zájmové kroužky jsou i o sobotách a nedělích. Časový harmonogram činnosti ZK, přehled ZK a vedoucích ZK bude vždy aktualizovány na začátku školního roku jako příloha ŠVP SVČ. Cíl: nabídnout dětem co nejvíce oblastí zájmových kroužků: sportovní, vzdělávací, estetická, společenskovědní, praktických dovedností - 9 -

10 udržet odbornou úroveň stávajících ZK získávat nové vedoucí zájmových útvarů (pedagogové, bývalí žáci naší školy, sportovci, rodiče, prarodiče) Táborová činnost je činnost spjatá s pobytem mimo sídlo SVČ, uskutečňuje se pro děti v době hlavních prázdnin na dobu 10 dnů. Tato činnost je vždy motivována a je provozována jako celotáborová hra s ústředním námětem. Snahou je zabezpečit zájmovou činnost pro děti o hlavních prázdninách, jejichž rodiče je nemohou zabezpečit vzhledem k tomu, že pracují. Cíl nadále udržet zájem dětí o aktivity během prázdnin vyhledávat zajímavé lokality pro táborovou činnost Osvětová činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro děti a mládež a veřejnost k prevenci sociálně patologických jevů Jde o uskutečňování besed, seminářů a projektů ve spolupráci s dalšími organizacemi: Policií, SPC, PPP, Ministerstvem vnitra. Cíl prosazovat tuto formu činnosti získat zajímavé lidi na besedy a semináře vyhledávat odbornou pomoc dětem, mládeži, rodičům a pedagogům předcházet sociálně patologickým jevům Spontánní činnost je nabízena všem dětem a mládeži zejména města Kynšperka nad Ohří a přilehlých obcí. SVČ je vybaveno stolními hrami: fotbalem, hokejem, kulečníky a biliárem a stolem pro stolní tenis, má nově zařízenou počítačovou učebnu, ve které děti mohou využívat internet a různé počítačové hry, má také multifunkční místnost pro promítání, přednášky, besedy, semináře a různé společenské hry. Vzhledem k získané dotaci pro tyto účely je zatím veškeré vybavení zdarma a děti mohou přicházet podle svých možností a uspokojovat své zájmy. Je to jedna z velmi dobrých možností a příležitostí, jak děti bránit před sociálně patologickými jevy a působit na ně vhodnými výchovnými metodami i v odpoledních hodinách. Pro evidenci počtu dětí účastnících se této činnosti se zapisují do deníků. Musí také dodržovat určitá stanovená pravidla, aby se zařízení SVČ nepoškodilo a sloužila delší dobu. Cíl: snažit se co nejdéle udržet tuto formu zájmové činnosti hledat další dotační programy a finanční prostředky pro tuto činnost nadále získávat děti a mládež ze slabého sociálního prostředí a nabízet jim smysluplné zájmové aktivity pro trávení volného času

11 Individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a s dětmi nadanými je jednou z forem zájmového vzdělávání, kdy je možné zaměřit se na specifické potřeby a individuální zájmy těchto dětí. Práce probíhá v reedukaci poruch náprava dyslexie, dysgrafie, dysortografie, logopedie. Práce také probíhá v pomoci a vedení nadaného jedince a v rozvíjení jeho talentu Dívka roku, mažoretky, gymnastika, stolní tenis). Cíl: vytipovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané děti nabízet jim rozvoj jejich individuálních potřeb a zájmů spolupracovat úzce s pedagogy, rodiči a psychologem zapojovat nadané děti do soutěží a připravovat je na ně 6.2. Výchovně vzdělávací strategie Činnosti a výchovné působení vychovatelů a vedoucích zájmových kroužků v jednotlivých činnostech vychází z požadavků pedagogiky volného času: požadavek pedagog. volného času navozuje a motivuje činnosti požadavek dobrovolnosti všechny činnosti by měly být přiměřené věku dětí a jejich momentálnímu stavu, děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace požadavek zajímavosti a zájmovosti činnosti by měly být pro děti atraktivní, postupy a náměty by měly být jiné, než ve škole požadavek aktivity činnosti je třeba volit tak, by v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti požadavek citlivosti a citovosti motivovat kladně všechny činnosti, měly by přinášet kladné emoce (oceňování, pochvala, radost z objevování a překonávání překážek) požadavek seberealizace vrcholným produktem by měla být radost žáka, který nachází a objevuje sám sebe prostřednictvím činnosti v oddělení, vytváří si žádoucí sociální kontakty Vychovatelé SVČ a zájmových kroužků budou vycházet z toho, že základním prostředkem činnosti je hra založená na zážitku účastníka, jejich snahou je vést děti: učit se být umožnit dětem osvojit si strategie učení motivovat je pro celoživotní učení připravovat je k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti naučit je uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti zvyšovat jejich sociální kompetence napomáhat formovat životní postoje (hygiena, návyky) naučit děti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí vést je k zdravému životnímu stylu, aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví učit se žít společně učit děti žít společně s ostatními lidmi rozvíjet u dětí schopnost spolupracovat, najít své místo ve skupině, společnosti respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

12 vytvářet u dětí potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací vést je k vnímavosti a pěstování citlivých vztahy k lidem, svému i okolnímu prostředí a k přírodě vést je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám posilovat komunikační dovednosti učit se jak na to vést děti k všestranné a účinné komunikaci ukázat dětem, jak se mohou seberealizovat rozvíjet jejich schopnosti a nadání podněcovat u dětí pracovitost a hlavně spolupráci s ostatními uznávat práci a úspěchy nejen svoje, ale i ostatních vést děti k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů odstraňovat nekulturní chování (vulgarita, agresivita, sobectví) učit se znát získávat vědomosti a poznatky pomocí různých informačních technologií podněcovat u dětí neustálé objevování, poznávání, pojmenovávání, získávání vědomostí a poznatků vést je k hodnocení poznatků, učit je dávat do souvislostí, využívat je v praxi vést žáky k řešení problémů hledáním různých možností pomáhat rozvíjet jejich schopnosti a poznávat reálné možnosti při rozhodování o své vlastní životní a profesní orientaci 6.3. Klíčové kompetence Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Výběr a pojetí klíčových kompetencí vychází z hodnot obecně přijímaných a sdílených představ ve společnosti o tom, které kompetence přispívají jedinci k jeho vzdělání, ke spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanských. Smyslem a cílem vzdělání je vybavit všechny žáky souborem těchto kompetencí na určité úrovni. KK nestojí izolovaně, prolínají se, jsou multifunkční a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve SD probíhají. Ve ŠD získává žák tyto kompetence: Kompetence k učení vědomě vylučuje rušivé podněty a vytváří si optimální podmínky pro učení vytváří si plán pro dosažení učebních cílů umí vyhodnotit to, co se naučil podle zadaných kritérií používá různé zdroje informací (učebnice, dětské encyklopedie, beletrii, časopisy, počítačové programy, TV, filmy)

13 Kompetence k řešení problémů všímá si dění i problémů hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení, dokončení vnímá i chyby, kterých se dopustil při řešení problému přijímá odpovědnost za výsledek Kompetence komunikativní ovládá řeč, vhodně formulovanými větami vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, ke komunikaci využívá všech možných prostředků: řeči, gest, piktogramů a forem: telefon, mobil, ,.. naslouchá druhým, umí přijmout i jiný názor Kompetence sociální a interpersonální samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky přijme jednoduchou roli ve skupině spolupracuje, umí se podřídit, prosadit, přijmout kompromis (člen, časoměřič, mluvčí,.. ) při práci ve skupině se podělí o pomůcky a materiál ocení své spolužáky ve skupině za dobrou práci, projevuje citlivost a ohleduplnost rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dovede se jim bránit Kompetence činnostní a občanské učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit dodržuje základní společenské normy chování chová se zodpovědně ke svému zdraví a zdraví ostatních zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje Kompetence k trávení volného času orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic rozvíjí své zájmy ví, jak si naplánovat a organizovat zájmové činnosti vyhodnocuje výsledky své činnosti nebojí se říci ne nevhodným nabídkám na využití volného času 6.4. Metody výchovného působení Metody výchovně vzdělávacího působení slouží k dosažení výchovně vzdělávacích cílů: slovní názorně demonstrační besedy, rozhovory, kvízy, doplňovačky, vysvětlování encyklopedie, mapy, knihy, dětské časopisy pozorování, předvádění, názorné ukázky, projekce, práce s internetem,

14 praktické pracovní a pohybové dovednosti, laboratorní činnosti, grafické, výtvarné a pracovní činnosti, divadelní a filmové představení, sběr surovin, 7. Obsah školního vzdělávacího programu SVČ možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovné práce SVČ použití specifických výrazně odlišných prostředků od školního vyučování využití nových podnětů, obohacení poznatků z různých oblastí praktického života Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti : Výchova ke zdravému životnímu stylu vést k odpovědnosti za svou osobu výchova k odpovědnosti za své zdraví dodržovat osobní hygienu a základní hygienické návyky posilování tělesné zdatnosti rozvíjení citové stránky osobnosti, citových vazeb Posilování komunikačních dovedností kultivování slovního i mimoslovního projevu rozvíjení slovní zásoby, schopnost vyjádřit se schopnost naslouchat druhým uplatnění se v kolektivu kulturní život Odpovědnost za své chování snažit se řešit různé situace rozvíjet potřebné vědomosti, dovednosti a postoje upevňovat morální chování, důvěryhodnost, pravdomluvnost schopnost objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování Ovládání negativních citových reakcí řešit vzniklé životní situace umět se vypořádat se stresem vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy, hledat další možná řešení problémů Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí posilovat pozitivní myšlení objektivně hodnotit činnost každého člena skupiny vytvářet vlastní bezpečné sociální skupiny vyuč žívat a rozvíjet: hodnoty, postoje, temperament, zájmy Formování životních postojů vést k vytváření společensky žádoucích hodnot, vytvářet základy právního vědomí přijímat podobnost a odlišnost lidí chápat a tolerovat rozdíly v myšlení, jednání a prožívání druhých

15 vychovávat k úctě, porozumění, toleranci posilovat schopnost a ochotu pomoci druhému vytvářet a upevňovat vlastní sebevědomí posilovat schopnost nepodlehnout negativním vlivů prostředí uplatňovat prevenci sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální drogy, šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus) Sportovní oddělení rozvíjet pohybovou aktivitu, vhodně motivovat vytvářet kladný vztah k pohybu pochopit pravidla fair play, dodržovat pravidla bezpečnosti, chránit zdraví své a ostatních umět rozložit své síly pohybovat se, ale i odpočívat a relaxovat naučit se, že všichni nemohou vyhrát, ale uměním je i prohrát rozvíjet individuální schopnosti vést je k péči o hygienu těla Společenskovědní oddělení rozvíjet schopnost komunikovat v cizím jazyce rozšiřovat si slovní zásobu naučit se formulovat své myšlenky a názory vyhledávat množství výrazových prostředků využívat praktické zkušenosti rozvíjet smyslové vnímání a citové vztahy umět vyhledávat informace rozvíjet individuální schopnosti pochopit pravidla fair play a řídit se jimi naučit se sebeovládání Estetické oddělení získávat nové schopností, dovedností, návyky umět používat správné pomůcky osvojit si zásady bezpečnosti a hygieny při práci orientovat se v různých oborech lidské činnosti získávat informace, třídit je a používat poznat smysl své činnosti posoudit vlastní práci a pokrok působit na své emoce a emoce druhých Oddělení praktických dovedností rozvíjet schopnosti a dovednosti umět používat správné pomůcky učit se správným technologickým postupům při práci umět si určit cíl a práci dokončit umět posoudit kriticky vlastní pokrok samostatně řešit problémy, hledat různé možnosti řešení

16 8. Plán činnosti SVČ Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen nabídka zájmové činnosti v zájmových kroužcích nábor dětí do zájmových kroužků stanovení žákovského parlamentu, plán činnosti ŽP společenské hry turnaj ve společenských hrách (screbl, šachy, výlet se školní družinou Halloveen výroba masek vánoční ozdoby výroba na vánoční trhy žákovský parlament halové závody v rybolovné technice vědomostní soutěže drakyáda sportovní turnaj vánoční tradice (ozdoby, pečení) advent - zpívání u stromu malé vánoční trhy žákovský parlament Mikuláš ve škole a ve SVČ šachový turnaj školní kolo mladší a starší žáci šachový turnaj okresní kolo starší žáci návštěva dětí v Dětském domově v Horním Slavkově vánoční tradice (ozdoby, pečení), vánoční posezení hry a dovádění na sněhu žákovský parlament vědomostní odpoledne sportovní turnaj ruční práce výroba ozdobné kazety, dárku filmové představení příprava letního tábora žákovský parlament Dívka roku Valentýnské potěšení sportovní soutěže zimní sporty, hry venku masopustní rej žákovský parlament velikonoční tradice malování, soutěž týden s knihou sportovní turnaj výlet žákovský parlament

17 Duben Květen Červen aprílové harašení Týden bez úrazu dopravní výchova sportovní turnaj výroba masek čarodějnice slet čarodějnic žákovský parlament Mladý zahrádkář školní a krajské kolo Srnčí trofej školní a krajské kolo Den matek atletický přebor žákovský parlament Den dětí soutěže, sportovní dopoledne akademie přehlídka zájmové činnosti žákovský parlament ukončení činnosti zájmových kroužků, vyhodnocení činnosti Červenec Srpen příprava letního tábora letní tábor Příměstský tábor výlety, sportovní turnaje

18 9. Autoevaluace práce SVČ Autoevaluace SVČ pomáhá ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání a nabídky zájmových aktivit. Oblasti: materiální, technické, personální a hygienické podmínky průběh zájmového vzdělávání spolupráce s rodiči a dalšími institucemi výsledky zájmového vzdělávání řízení SVČ, kvalita práce PP, další vzdělávání PP Cíle a kritéria: zjistit aktuální informace o stavu SVČ soulad ŠVP SVČ a jeho realizace přehled zájmových kroužků přehled dětí účastnících se nabízených aktivit účast v soutěžích Nástroje evaluace: rozbor dokumentace a plánů SVČ rozhovory s rodiči, pedagogy dotazníky pro rodiče, děti a mládež hospitace prezentace výsledků činnosti pedagogické rady Časové rozvržení činností: hospitační činnost sebehodnocení práce PP hodnocení práce PP vedením školy dotazníky pro rodiče, děti a mládež výstupy z pedagogické rady rozhovory s R, D a M průběžně 1x za pololetí 1x za pololetí 1x ročně 2x ročně průběžně

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Základní škola a mateřská škola Březůvky

Základní škola a mateřská škola Březůvky Základní škola a mateřská škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ BŘEZŮVKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 MOTTO : Kdo si hraje nezlobí ukaž mi jak, abych to

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Osmek 47 751 52 Přerov IČO: 63701171 Tel: 581262611 Fax: 581735836 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM domova mládeže Zpracoval: Helena Zrnková, vedoucí vychovatel Schválil:

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Žižkov 300 783 45 Senice na Hané www.zssenicenh.cz

Žižkov 300 783 45 Senice na Hané www.zssenicenh.cz 11.2. Vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje: Název školního zařízení: Platnost: ŠD při ZŠ Senice na Hané Žižkov 300 783 45 Senice na Hané www.zssenicenh.cz od 3. 9 2007 (1. verze)

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Poznáváme sebe a svět hrou

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace. Poznáváme sebe a svět hrou Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Poznáváme sebe a svět hrou Školní vzdělávací program Poznáváme sebe i svět hrou Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy. Profil absolventa. Cíle základního vzdělávání CHARAKTERISTIKA ŠVP CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Poslání školy Posláním školy je vytvoření smysluplné a přirozené školy otevřené pro všechny děti, snahou je připravit takové podnětné prostředí, aby každý

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Program: Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488. Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce ředitelky pro I. stupeň : Mgr. Eva Junová Vychovatel školního klubu

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro školní klub Platnost od 1.9.2009 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje...5 2. Charakteristika

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více