Patria investiční společnosti, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patria investiční společnosti, a.s."

Transkript

1 Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.

2 I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového fondu zní Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. (dále jen Fond ). Fond vznikl jako PATRIA PF, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s., na základě povolení Ministerstva financí ČR č.j. 105/21186/1998 ze dne 30. března 1998 a přeměnou ve smyslu ustanovení 35h) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na základě rozhodnutí představenstva Patria investiční společnosti, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Společnost ) ze dne a rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) č.j. 211/6477/R/2000 ze dne Fond nebyl zřízen pro účast v kupónové privatizaci. Fond je otevřeným podílovým fondem ve smyslu Zákona, není právnickou osobou, a majetek ve Fondu je společným majetkem majitelů podílových listů (dále jen podílníci ). 2. Obhospodařovatel Fondu. Společnost byla založena dne společností Patria Finance, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Patria Finance, a.s. ), která je jejím 100% vlastníkem. Základní jmění Společnosti ve výši ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bylo splaceno v plné výši při jejím založení. Ministerstvo financí ČR udělilo povolení ke vzniku Společnosti dne rozhodnutím č.j. 101/84853/1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze oddíl B, čís. vložky Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a jejím jediným předmětem podnikání je kolektivní investování ve smyslu Zákona. Společnost se neúčastní na podnikání jiných osob. 3. Zakladatel Společnosti. Patria Finance, a.s., je obchodníkem s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZCP ). Na základním jmění Patria Finance, a.s., se účastní 55% společnost Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, se sídlem 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. 4. Depozitář Fondu. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, IČO: Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou uvedeni v příloze statutu. Podle rozhodnutí Komise se jedná o osoby vhodné pro důvěryhodnou a transparentní činnost Společnosti.

3 II. Zaměření a cíle investiční politiky 1. Fond je vytvořen za účelem investování peněžních prostředků investorů způsobem uvedeným v Zákoně a v tomto statutu. Podle klasifikace fondů závazné pro členy UNIS ČR se jedná o fond akciový. 2. Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investic podílníků investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, a to v souladu se Zákonem a tímto statutem. Fond je určen investorům investujícím se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. 3. Fond se regionálně zaměřuje zejména na členské státy Evropské unie s tím, že část investic může směřovat i do zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale které jsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ). 4. Majetek ve Fondu může být tvořen všemi majetkovými hodnotami stanovenými zákonem. V souladu s investičními cíli Fondu budou do majetku ve Fondu nakupovány zejména: a) tuzemské veřejně obchodovatelné akcie, případně zatímní listy nahrazující akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování; b) zahraniční cenné papíry, které jsou obchodovatelné na veřejném trhu země OECD nebo na jiném zahraničním trhu za podmínky, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen Komisí; při splnění těchto podmínek budou do majetku ve Fondu nakupovány i i) akcie vydané zahraničními akciovými fondy nebo obdobnými společnostmi kolektivního investování, příp. jiné cenné papíry představující podíl na majetku těchto společností, ii) cenné papíry, jejichž cena je odvozena od hodnoty burzovního indexu akciového trhu jedné či více zemí OECD; c) tuzemské státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, nebo dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, anebo dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle ZCP; d) hypotéční zástavní listy; e) jiné tuzemské veřejně obchodovatelné dluhopisy; f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států. 5. Kromě veškerých omezení stanovených Zákonem budou navíc splněny následující investiční limity:

4 a) Fond trvale investuje minimálně 66% majetku ve Fondu na akciovém trhu; b) minimálně 50% všech akciových investic bude investováno do akciových nástrojů emitovaných emitenty se sídlem v členském státě Evropské unie; c) hodnota cenných papírů, jejichž emitentem jsou mimoevropské členské země OECD, resp. centrální banky těchto států nebo emitenti se sídlem v těchto státech, nepřesáhnou 10% majetku ve Fondu; d) v případě extrémně nepříznivé situace na akciových trzích může být až 100% majetku ve Fondu krátkodobě převedeno do nástrojů peněžního trhu a na účty u bank. 6. Investiční limity budou naplněny do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení statutu. III. Zásady hospodaření s majetkem ve Fondu a způsob použití výnosů 1. Majetek ve Fondu je obhospodařován Společností s odbornou péčí v souladu se Zákonem a tímto statutem. 2. Obchody s cennými papíry vykonává Společnost prostřednictvím makléře nebo obchodníka s cennými papíry. 3. Majetek ve Fondu se zvyšuje o výnosy z investic, dále pak vydáváním podílových listů Fondu a snižuje se o odkoupené podílové listy Fondu a o náklady Fondu. 4. Hospodářský výsledek Fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady Fondu podle Zákona a podle zákona o účetnictví. 5. Veškeré výnosy investic budou reinvestovány, Fond nebude vyplácet výnosy z podílových listů. 6. Peněžní prostředky v majetku Fondu budou ukládány u bank poskytujících dostatečné a hodnověrné záruky svých závazků na termínovaných vkladech vedených v české měně nebo volně směnitelných měnách. 7. Poměr jednotlivých složek majetku ve Fondu bude určován s ohledem na zajištění maximálního výnosu při omezení rizikovosti investic a při současném zajištění optimální likvidity, a to při respektování zaměření a cílů investiční politiky.

5 8. V souladu se Zákonem Společnost může pro Fond: a) přijímat krátkodobé úvěry, jejichž hodnota nesmí přesáhnout 10 % majetku ve Fondu; b) přijímat úvěry a půjčky zajištěné zajiš ovacím převodem cenných papírů; c) půjčovat cenné papíry z majetku ve Fondu nejdéle na dobu 30 dnů; d) uzavírat termínové a opční obchody k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu; pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je Společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu. IV. Ocenění majetku ve Fondu a postup při změně jeho ocenění 1. Majetek ve Fondu se oceňuje v souladu s právními předpisy. 2. Hodnota majetku ve Fondu se stanoví jako součet hodnot všech složek tohoto majetku způsobem stanoveným právními předpisy. 3. Pokud se hodnota majetku v Fondu změní v důsledku změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů, zachytí se tato změna v účetnictví jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku na samostatném účtu. 4. Vlastní jmění ve Fondu je základem pro stanovení ceny podílového listu pro účely vydávání a odkupování podílových listů. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění připadající na jeden podílový list, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. 5. Společnost oceňuje majetek ve Fondu nejméně jedenkrát týdně. V. Omezení a rozložení rizika 1. Při obhospodařování majetku ve Fondu se Společnost řídí Zákonem stanovenými limity omezení a rozložení investičního rizika při respektování požadavků na likviditu fondu pro zajiš ování odkupu podílových listů. Investičním rizikem se rozumí nejistota dosažení očekávaných výnosů z investice. Investiční riziko Fondu je determinováno investiční politikou Fondu tak, jak je uvedeno ve statutu. 2. Společnost provádí v intencích investiční politiky Fondu diverzifikaci (rozložení) investic s cílem snížení investičního rizika investic při zachování nebo zvýšení očekávaného výnosu Fondu.

6 3. Investice do podílových listů není garantovaná státem ani Společností, ani není ze zákona nebo na základě rozhodnutí Společnosti či jinak pojištěna. 4. Dosažené minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích - hodnota investice a příjem z ní může stoupat a klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. 5. Společnost má vytvořený systém kontrolní činnosti, který umožňuje sledování dodržování limitů daných Zákonem. Kontrolní činnost ve Společnosti vykonává zejména oddělení administrace a vnitřní kontroly a dále oddělení vypořádání transakcí s cennými papíry. Činnost Společnosti ve vztahu k majetku Fondu průběžně kontroluje depozitář. Hospodaření a činnost Společnosti a Fondu nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor. 6. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu vynakládá veškerou odbornou péči. V případě potřeby může Společnost najmout k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku ve Fondu externí firmy s cílem zabezpečit služby v oblasti daňového a právního poradenství a v oblasti obchodování s cennými papíry apod. VI. Vydávání podílových listů Fondu 1. Jmenovitá hodnota podílového listu činí 1,- Kč. Podílový list Fondu stejné jmenovité hodnoty zakládá stejná práva všech podílníků. 2. Podílové listy Fondu jsou vydány v zaknihované podobě, jsou evidované ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") znějí na doručitele a nejsou veřejně obchodovatelné ve smyslu ZCP. 3. Společnost shromaž uje peněžní prostředky ve Fondu vydáváním podílových listů. Počet vydávaných podílových listů není omezen. 4. Podílové listy vydává Společnost za cenu vypočtenou v souladu se statutem a Zákonem. 5. Rozhodným dnem pro stanovení ceny je den připsání peněžních prostředků na účet Fondu vedený depozitářem, číslo účtu je uvedeno v Ceníku. 6. Společnost vydává podílové listy bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků na účet Fondu. Kupující se stává podílníkem Fondu dnem připsání podílových listů na jeho majetkový účet v SCP.

7 7. Prodej a vydání podílových listů je zabezpečován na základě smlouvy mezi podílníkem a Fondem (dále jen Smlouvy ). 8. Cena podílového listu při vydávání se stanoví v souladu s 12 odst. 2 Zákona. Minimální částka prvního i opakovaného nákupu podílových listů činí 50 tisíc Kč. Společnost může tuto částku snížit, její aktuální výše je stanovena v ceníku schváleném představenstvem Společnosti, který je k dispozici v sídle Společnosti, na Internetu a na obchodních místech (dále jen Ceník ). 9. Za každý nákup podílových listů účtuje Společnost přirážku k ceně ve výši nejvýše 4 % z ceny nakupovaného podílového listu (dále jen Přirážka. Konkrétní výše Přirážky je předem vyhlašována v Ceníku. Přirážka je příjmem Společnosti. Vůči podílníkům, kteří splní stejné podmínky nákupu podílových listů Fondu, Společnost postupuje rovným způsobem. 10. Společnost je oprávněna výjimečně nabídnout konkrétním právnickým nebo fyzickým osobám úplnou eliminaci Přirážky, je-li vydání podílových listů těmto osobám provázeno prokazatelným a odpovídajícím snížením nákladů na marketing Fondu. O eliminaci Přirážky bude Společnost informovat Komisi. Podílníci budou o eliminaci Přirážky informováni na stránkách Společnosti na Internetové adrese (dále jen Internet ) a v sídle Společnosti VII. Odkupování podílového listu Fondu 1. Společnost je povinna za podmínek stanovených statutem a Zákonem odkoupit podílové listy od podílníků bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. 2. Právo na odkoupení podílových listů podílníci Fondu uplatňují v sídle Společnosti nebo na obchodních místech nebo jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem. 3. Cena podílového listu při odkupování se stanoví v souladu s 13 odst. 1 Zákona. Společnost odkupuje podílové listy Fondu od podílníků za cenu platnou v den, ve kterém byla žádost o odkoupení podílových listů doručena Společnosti do jejího sídla nebo na obchodní místo. Při odkupu podílových listů není účtována srážka podle 13 odst. 1 Zákona. 4. Společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit, nejdéle však na tři měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

8 VIII. Způsob uveřejňování zpráv o hospodaření 1. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora se v termínech stanovených zákonem předávají Komisi, SCP a depozitáři. Den předání zprávy o hospodaření SCP a Komisi se považuje za den uveřejnění této zprávy. Vybrané údaje z pololetní a roční zprávy a z účetních závěrek se zveřejňují v Obchodním věstníku. Údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního jmění ve Fondu se nejméně jednou za týden, a údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, se jedenkrát měsíčně, zasílají SCP a uveřejňují na Internetu. 2. Veškeré další informace a oznámení podílníkům jsou uveřejňovány na Internetu s tím, že oznámení o změně statutu Fondu nebo depozitáře budou rovněž zveřejněna v Obchodním věstníku. 3. Některé výše uvedené údaje a informace mohou být uveřejňovány i v Hospodářských novinách, popř. v jiném celostátně distribuovaném periodiku a být k dispozici na obchodních místech. 4. Všechny výše uvedené materiály včetně dalších zpráv a informací pro podílníky jsou dostupné v sídle Společnosti. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora jsou kromě toho k dispozici v SCP. IX. Výnosy a náklady Fondu a úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 1. Výnosy Fondu, které zvyšují majetek ve Fondu, tvoří: a) výnosy dosažené nakládáním s majetkem ve Fondu; b) výnosy z cenných papírů (zejména dividendy, úroky); c) úroky z vkladů u bank; d) výnosy z opčních a termínových obchodů; e) ostatní výnosy plynoucí z majetku ve Fondu. 2. Náklady Fondu, které snižují majetek ve Fondu, tvoří: a) správní a soudní poplatky; b) daně; c) úplata za výkon funkce depozitáře; d) náklady na účetní a daňový audit; e) úroky z přijatých úvěrů a půjček dle zákona; f) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn;

9 g) pořizovací cena prodávaného cenného papíru; h) poplatky za měnovou konverzi; i) poplatky a provize bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry (poplatky obchodníkům s cennými papíry, organizátorům veřejných trhů, ne SCP); j) poplatky za úschovu listinných cenných papírů; k) náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje zákon; l) prémie z opčních a termínových obchodů; m) náklady bezprostředně související s půjčováním cenných papírů; n) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; o) přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů; p) úroky ze směnek použitých jako zajištění závazků Fondu; q) poplatky za správu u zahraničních cenných papírů; r) náklady na zaknihování v SCP; s) poplatky za uvedení Fondu na veřejný trh; t) náklady na pojištění cenných papírů; u) náklady na sloučení, splynutí podílových fondů. v) úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 3. Roční úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu činí nejvýše 2 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění ve Fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výše úplaty je stanovena v Ceníku. 4. Úplata je splatná v měsíčních splátkách a je příjmem Společnosti. Záloha na úplatu je hrazena Společnosti vždy do konce následujícího měsíce po skončení kalendářního měsíce s tím, že konečné vyúčtování a vypořádání celkové výše roční úplaty se provádí do třiceti pracovních dnů od konce kalendářního roku. X. Změna statutu Fondu 1. O změně statutu Fondu rozhoduje představenstvo Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti. Změna statutu Fondu podléhá schválení Komise. Změna nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení změny statutu. 2. Informace o změnách statutu se uveřejňují na Internetu a v Ob-chodním věstníku. Aktuální znění statutu je k dispozici v sídle Společnosti a na obchodních místech.

10 XI. Rozhodné právo 1. Vzájemná práva a povinnosti podílníků, Fondu a Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky. 2. V případě použití cizojazyčných verzí statutu Fondu je rozhodnou verzí jeho česká verze schválená Komisí. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tento statut byl schválen představenstvem Společnosti dne 5. května Představenstvo Společnosti prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve statutu jsou úplné a pravdivé. Ing. Jiří Kepka, CSc., předseda představenstva Ing. Josef Přib, místopředseda představenstva Ing. Dobroslava Sehnalová, člen představenstva

11 Příloha ke statutu fondu Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo ve složení: předseda představenstva, ředitel: Jiří Kepka nar vzdělání: Katedra kybernetiky, VŠSE v Plzni, státní zkouška; interní vědecká aspirantura, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV v Praze; školení: zahraniční kurzy a semináře (IBC UK, Euroforum) praxe: 12 let místopředseda představenstva: Josef Přib nar v Praze vzdělání: SPŠ stavební ČVUT, Stavební fakulta, obor pozemní stavby praxe: 19 let člen představenstva: Dobroslava Sehnalová, nar v Jindřichově Hradci vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, automatizované systémy řízení držitelka makléřské licence praxe: 8 let Členy dozorčí rady jsou: předseda dozorčí rady: Philippe René Jean Louis Auquier nar v Charleroi vzdělání: Státní universita v Mons, bakalář svobodných umění - jazyky Katolická universita v Lovani, bakalář věd - ekonomie a finance praxe: 15 let člen dozorčí rady: Tomáš Klápště nar vzdělání: Fakulta mezinárodního obchodu VŠE v Praze Rochester Institut of Technology v New York, MBA praxe: 4 roky

12 člen dozorčí rady: Philippe Georges Francois Carette nar v Grand-Reng vzdělání: Faculté Ouverte en Politique Economique et Sociale v Louvain-La-Neuve Technické učení v Jamelle, vysokoškolské vzdělání - zpracovávání informací - programátor/analytik Institut Supérieur Cardijn v Louvain-La-Neuve, vysokoškolské vzdělání - společenské vědy Institut Libre Marie Haps v Bruselu, pokročilý kurs angličtiny a němčiny praxe: 20 let

13 Copyright 2000 Patria investiční společnost, a.s. Patria investiční společnost, a.s. Husova 5, Praha 1

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond Článek

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT. AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond český, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: I. Úvodní ustanovení II. Zaměření a cíle investiční politiky podílového fondu III. Zásady hospodaření s majetkem v podílovém

Více

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. STATUT AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Činnost podílového fondu, depozitář podílového fondu 3. Podílové listy 4. Zaměření a cíle

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn

Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN. Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo financí V. VYZNAČENÍ ZMĚN Část 1 úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT)

Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Závazný pokyn pro informační povinnost členů Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Tyto informační povinnosti jsou závazné, není-li stanoveno jinak, pro všechny řádné členy AKAT, kteří v ČR obhospodařují

Více

STATUT AKRO AKCIOVÝ FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO AKCIOVÝ FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO AKCIOVÝ FOND NOVÝCH EKONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO akciového fondu nových ekonomik, otevřeného investiční společnost, a.s. podílového fondu, AKRO

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více