Patria investiční společnosti, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patria investiční společnosti, a.s."

Transkript

1 Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.

2 I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového fondu zní Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. (dále jen Fond ). Fond vznikl jako PATRIA PF, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s., na základě povolení Ministerstva financí ČR č.j. 105/21186/1998 ze dne 30. března 1998 a přeměnou ve smyslu ustanovení 35h) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na základě rozhodnutí představenstva Patria investiční společnosti, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Společnost ) ze dne a rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) č.j. 211/6477/R/2000 ze dne Fond nebyl zřízen pro účast v kupónové privatizaci. Fond je otevřeným podílovým fondem ve smyslu Zákona, není právnickou osobou, a majetek ve Fondu je společným majetkem majitelů podílových listů (dále jen podílníci ). 2. Obhospodařovatel Fondu. Společnost byla založena dne společností Patria Finance, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Patria Finance, a.s. ), která je jejím 100% vlastníkem. Základní jmění Společnosti ve výši ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bylo splaceno v plné výši při jejím založení. Ministerstvo financí ČR udělilo povolení ke vzniku Společnosti dne rozhodnutím č.j. 101/84853/1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze oddíl B, čís. vložky Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a jejím jediným předmětem podnikání je kolektivní investování ve smyslu Zákona. Společnost se neúčastní na podnikání jiných osob. 3. Zakladatel Společnosti. Patria Finance, a.s., je obchodníkem s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZCP ). Na základním jmění Patria Finance, a.s., se účastní 55% společnost Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, se sídlem 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. 4. Depozitář Fondu. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, IČO: Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou uvedeni v příloze statutu. Podle rozhodnutí Komise se jedná o osoby vhodné pro důvěryhodnou a transparentní činnost Společnosti.

3 II. Zaměření a cíle investiční politiky 1. Fond je vytvořen za účelem investování peněžních prostředků investorů způsobem uvedeným v Zákoně a v tomto statutu. Podle klasifikace fondů závazné pro členy UNIS ČR se jedná o fond akciový. 2. Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investic podílníků investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, a to v souladu se Zákonem a tímto statutem. Fond je určen investorům investujícím se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. 3. Fond se regionálně zaměřuje zejména na členské státy Evropské unie s tím, že část investic může směřovat i do zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale které jsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ). 4. Majetek ve Fondu může být tvořen všemi majetkovými hodnotami stanovenými zákonem. V souladu s investičními cíli Fondu budou do majetku ve Fondu nakupovány zejména: a) tuzemské veřejně obchodovatelné akcie, případně zatímní listy nahrazující akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování; b) zahraniční cenné papíry, které jsou obchodovatelné na veřejném trhu země OECD nebo na jiném zahraničním trhu za podmínky, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen Komisí; při splnění těchto podmínek budou do majetku ve Fondu nakupovány i i) akcie vydané zahraničními akciovými fondy nebo obdobnými společnostmi kolektivního investování, příp. jiné cenné papíry představující podíl na majetku těchto společností, ii) cenné papíry, jejichž cena je odvozena od hodnoty burzovního indexu akciového trhu jedné či více zemí OECD; c) tuzemské státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, nebo dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, anebo dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle ZCP; d) hypotéční zástavní listy; e) jiné tuzemské veřejně obchodovatelné dluhopisy; f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států. 5. Kromě veškerých omezení stanovených Zákonem budou navíc splněny následující investiční limity:

4 a) Fond trvale investuje minimálně 66% majetku ve Fondu na akciovém trhu; b) minimálně 50% všech akciových investic bude investováno do akciových nástrojů emitovaných emitenty se sídlem v členském státě Evropské unie; c) hodnota cenných papírů, jejichž emitentem jsou mimoevropské členské země OECD, resp. centrální banky těchto států nebo emitenti se sídlem v těchto státech, nepřesáhnou 10% majetku ve Fondu; d) v případě extrémně nepříznivé situace na akciových trzích může být až 100% majetku ve Fondu krátkodobě převedeno do nástrojů peněžního trhu a na účty u bank. 6. Investiční limity budou naplněny do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení statutu. III. Zásady hospodaření s majetkem ve Fondu a způsob použití výnosů 1. Majetek ve Fondu je obhospodařován Společností s odbornou péčí v souladu se Zákonem a tímto statutem. 2. Obchody s cennými papíry vykonává Společnost prostřednictvím makléře nebo obchodníka s cennými papíry. 3. Majetek ve Fondu se zvyšuje o výnosy z investic, dále pak vydáváním podílových listů Fondu a snižuje se o odkoupené podílové listy Fondu a o náklady Fondu. 4. Hospodářský výsledek Fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady Fondu podle Zákona a podle zákona o účetnictví. 5. Veškeré výnosy investic budou reinvestovány, Fond nebude vyplácet výnosy z podílových listů. 6. Peněžní prostředky v majetku Fondu budou ukládány u bank poskytujících dostatečné a hodnověrné záruky svých závazků na termínovaných vkladech vedených v české měně nebo volně směnitelných měnách. 7. Poměr jednotlivých složek majetku ve Fondu bude určován s ohledem na zajištění maximálního výnosu při omezení rizikovosti investic a při současném zajištění optimální likvidity, a to při respektování zaměření a cílů investiční politiky.

5 8. V souladu se Zákonem Společnost může pro Fond: a) přijímat krátkodobé úvěry, jejichž hodnota nesmí přesáhnout 10 % majetku ve Fondu; b) přijímat úvěry a půjčky zajištěné zajiš ovacím převodem cenných papírů; c) půjčovat cenné papíry z majetku ve Fondu nejdéle na dobu 30 dnů; d) uzavírat termínové a opční obchody k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu; pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je Společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu. IV. Ocenění majetku ve Fondu a postup při změně jeho ocenění 1. Majetek ve Fondu se oceňuje v souladu s právními předpisy. 2. Hodnota majetku ve Fondu se stanoví jako součet hodnot všech složek tohoto majetku způsobem stanoveným právními předpisy. 3. Pokud se hodnota majetku v Fondu změní v důsledku změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů, zachytí se tato změna v účetnictví jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku na samostatném účtu. 4. Vlastní jmění ve Fondu je základem pro stanovení ceny podílového listu pro účely vydávání a odkupování podílových listů. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění připadající na jeden podílový list, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. 5. Společnost oceňuje majetek ve Fondu nejméně jedenkrát týdně. V. Omezení a rozložení rizika 1. Při obhospodařování majetku ve Fondu se Společnost řídí Zákonem stanovenými limity omezení a rozložení investičního rizika při respektování požadavků na likviditu fondu pro zajiš ování odkupu podílových listů. Investičním rizikem se rozumí nejistota dosažení očekávaných výnosů z investice. Investiční riziko Fondu je determinováno investiční politikou Fondu tak, jak je uvedeno ve statutu. 2. Společnost provádí v intencích investiční politiky Fondu diverzifikaci (rozložení) investic s cílem snížení investičního rizika investic při zachování nebo zvýšení očekávaného výnosu Fondu.

6 3. Investice do podílových listů není garantovaná státem ani Společností, ani není ze zákona nebo na základě rozhodnutí Společnosti či jinak pojištěna. 4. Dosažené minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích - hodnota investice a příjem z ní může stoupat a klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. 5. Společnost má vytvořený systém kontrolní činnosti, který umožňuje sledování dodržování limitů daných Zákonem. Kontrolní činnost ve Společnosti vykonává zejména oddělení administrace a vnitřní kontroly a dále oddělení vypořádání transakcí s cennými papíry. Činnost Společnosti ve vztahu k majetku Fondu průběžně kontroluje depozitář. Hospodaření a činnost Společnosti a Fondu nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor. 6. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu vynakládá veškerou odbornou péči. V případě potřeby může Společnost najmout k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku ve Fondu externí firmy s cílem zabezpečit služby v oblasti daňového a právního poradenství a v oblasti obchodování s cennými papíry apod. VI. Vydávání podílových listů Fondu 1. Jmenovitá hodnota podílového listu činí 1,- Kč. Podílový list Fondu stejné jmenovité hodnoty zakládá stejná práva všech podílníků. 2. Podílové listy Fondu jsou vydány v zaknihované podobě, jsou evidované ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") znějí na doručitele a nejsou veřejně obchodovatelné ve smyslu ZCP. 3. Společnost shromaž uje peněžní prostředky ve Fondu vydáváním podílových listů. Počet vydávaných podílových listů není omezen. 4. Podílové listy vydává Společnost za cenu vypočtenou v souladu se statutem a Zákonem. 5. Rozhodným dnem pro stanovení ceny je den připsání peněžních prostředků na účet Fondu vedený depozitářem, číslo účtu je uvedeno v Ceníku. 6. Společnost vydává podílové listy bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků na účet Fondu. Kupující se stává podílníkem Fondu dnem připsání podílových listů na jeho majetkový účet v SCP.

7 7. Prodej a vydání podílových listů je zabezpečován na základě smlouvy mezi podílníkem a Fondem (dále jen Smlouvy ). 8. Cena podílového listu při vydávání se stanoví v souladu s 12 odst. 2 Zákona. Minimální částka prvního i opakovaného nákupu podílových listů činí 50 tisíc Kč. Společnost může tuto částku snížit, její aktuální výše je stanovena v ceníku schváleném představenstvem Společnosti, který je k dispozici v sídle Společnosti, na Internetu a na obchodních místech (dále jen Ceník ). 9. Za každý nákup podílových listů účtuje Společnost přirážku k ceně ve výši nejvýše 4 % z ceny nakupovaného podílového listu (dále jen Přirážka. Konkrétní výše Přirážky je předem vyhlašována v Ceníku. Přirážka je příjmem Společnosti. Vůči podílníkům, kteří splní stejné podmínky nákupu podílových listů Fondu, Společnost postupuje rovným způsobem. 10. Společnost je oprávněna výjimečně nabídnout konkrétním právnickým nebo fyzickým osobám úplnou eliminaci Přirážky, je-li vydání podílových listů těmto osobám provázeno prokazatelným a odpovídajícím snížením nákladů na marketing Fondu. O eliminaci Přirážky bude Společnost informovat Komisi. Podílníci budou o eliminaci Přirážky informováni na stránkách Společnosti na Internetové adrese (dále jen Internet ) a v sídle Společnosti VII. Odkupování podílového listu Fondu 1. Společnost je povinna za podmínek stanovených statutem a Zákonem odkoupit podílové listy od podílníků bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. 2. Právo na odkoupení podílových listů podílníci Fondu uplatňují v sídle Společnosti nebo na obchodních místech nebo jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem. 3. Cena podílového listu při odkupování se stanoví v souladu s 13 odst. 1 Zákona. Společnost odkupuje podílové listy Fondu od podílníků za cenu platnou v den, ve kterém byla žádost o odkoupení podílových listů doručena Společnosti do jejího sídla nebo na obchodní místo. Při odkupu podílových listů není účtována srážka podle 13 odst. 1 Zákona. 4. Společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit, nejdéle však na tři měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

8 VIII. Způsob uveřejňování zpráv o hospodaření 1. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora se v termínech stanovených zákonem předávají Komisi, SCP a depozitáři. Den předání zprávy o hospodaření SCP a Komisi se považuje za den uveřejnění této zprávy. Vybrané údaje z pololetní a roční zprávy a z účetních závěrek se zveřejňují v Obchodním věstníku. Údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního jmění ve Fondu se nejméně jednou za týden, a údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, se jedenkrát měsíčně, zasílají SCP a uveřejňují na Internetu. 2. Veškeré další informace a oznámení podílníkům jsou uveřejňovány na Internetu s tím, že oznámení o změně statutu Fondu nebo depozitáře budou rovněž zveřejněna v Obchodním věstníku. 3. Některé výše uvedené údaje a informace mohou být uveřejňovány i v Hospodářských novinách, popř. v jiném celostátně distribuovaném periodiku a být k dispozici na obchodních místech. 4. Všechny výše uvedené materiály včetně dalších zpráv a informací pro podílníky jsou dostupné v sídle Společnosti. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora jsou kromě toho k dispozici v SCP. IX. Výnosy a náklady Fondu a úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 1. Výnosy Fondu, které zvyšují majetek ve Fondu, tvoří: a) výnosy dosažené nakládáním s majetkem ve Fondu; b) výnosy z cenných papírů (zejména dividendy, úroky); c) úroky z vkladů u bank; d) výnosy z opčních a termínových obchodů; e) ostatní výnosy plynoucí z majetku ve Fondu. 2. Náklady Fondu, které snižují majetek ve Fondu, tvoří: a) správní a soudní poplatky; b) daně; c) úplata za výkon funkce depozitáře; d) náklady na účetní a daňový audit; e) úroky z přijatých úvěrů a půjček dle zákona; f) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn;

9 g) pořizovací cena prodávaného cenného papíru; h) poplatky za měnovou konverzi; i) poplatky a provize bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry (poplatky obchodníkům s cennými papíry, organizátorům veřejných trhů, ne SCP); j) poplatky za úschovu listinných cenných papírů; k) náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje zákon; l) prémie z opčních a termínových obchodů; m) náklady bezprostředně související s půjčováním cenných papírů; n) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; o) přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů; p) úroky ze směnek použitých jako zajištění závazků Fondu; q) poplatky za správu u zahraničních cenných papírů; r) náklady na zaknihování v SCP; s) poplatky za uvedení Fondu na veřejný trh; t) náklady na pojištění cenných papírů; u) náklady na sloučení, splynutí podílových fondů. v) úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 3. Roční úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu činí nejvýše 2 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění ve Fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výše úplaty je stanovena v Ceníku. 4. Úplata je splatná v měsíčních splátkách a je příjmem Společnosti. Záloha na úplatu je hrazena Společnosti vždy do konce následujícího měsíce po skončení kalendářního měsíce s tím, že konečné vyúčtování a vypořádání celkové výše roční úplaty se provádí do třiceti pracovních dnů od konce kalendářního roku. X. Změna statutu Fondu 1. O změně statutu Fondu rozhoduje představenstvo Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti. Změna statutu Fondu podléhá schválení Komise. Změna nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení změny statutu. 2. Informace o změnách statutu se uveřejňují na Internetu a v Ob-chodním věstníku. Aktuální znění statutu je k dispozici v sídle Společnosti a na obchodních místech.

10 XI. Rozhodné právo 1. Vzájemná práva a povinnosti podílníků, Fondu a Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky. 2. V případě použití cizojazyčných verzí statutu Fondu je rozhodnou verzí jeho česká verze schválená Komisí. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tento statut byl schválen představenstvem Společnosti dne 5. května Představenstvo Společnosti prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve statutu jsou úplné a pravdivé. Ing. Jiří Kepka, CSc., předseda představenstva Ing. Josef Přib, místopředseda představenstva Ing. Dobroslava Sehnalová, člen představenstva

11 Příloha ke statutu fondu Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo ve složení: předseda představenstva, ředitel: Jiří Kepka nar vzdělání: Katedra kybernetiky, VŠSE v Plzni, státní zkouška; interní vědecká aspirantura, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV v Praze; školení: zahraniční kurzy a semináře (IBC UK, Euroforum) praxe: 12 let místopředseda představenstva: Josef Přib nar v Praze vzdělání: SPŠ stavební ČVUT, Stavební fakulta, obor pozemní stavby praxe: 19 let člen představenstva: Dobroslava Sehnalová, nar v Jindřichově Hradci vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, automatizované systémy řízení držitelka makléřské licence praxe: 8 let Členy dozorčí rady jsou: předseda dozorčí rady: Philippe René Jean Louis Auquier nar v Charleroi vzdělání: Státní universita v Mons, bakalář svobodných umění - jazyky Katolická universita v Lovani, bakalář věd - ekonomie a finance praxe: 15 let člen dozorčí rady: Tomáš Klápště nar vzdělání: Fakulta mezinárodního obchodu VŠE v Praze Rochester Institut of Technology v New York, MBA praxe: 4 roky

12 člen dozorčí rady: Philippe Georges Francois Carette nar v Grand-Reng vzdělání: Faculté Ouverte en Politique Economique et Sociale v Louvain-La-Neuve Technické učení v Jamelle, vysokoškolské vzdělání - zpracovávání informací - programátor/analytik Institut Supérieur Cardijn v Louvain-La-Neuve, vysokoškolské vzdělání - společenské vědy Institut Libre Marie Haps v Bruselu, pokročilý kurs angličtiny a němčiny praxe: 20 let

13 Copyright 2000 Patria investiční společnost, a.s. Patria investiční společnost, a.s. Husova 5, Praha 1

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální

PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÉHO PODÍLOVÉHO FONDU PROSPERITA investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond globální Tento Zjednodušený statut otevřeného podílového fondu PROSPERITA investiční společnost,

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění)

PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND. Statut. (úplné znění) PIONEER TRUST PIONEER ČESKÁ INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND Statut (úplné znění) Tento statut stanoví cíle a hlavní zásady, kterými se Pioneer česká investiční společ nost, a.s. řídí

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP Energo otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather růstový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. březen 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

STATUT. IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. STATUT IKS Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů mají k

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company All Weather dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2014 OBSAH STATUT... 1 Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu...

Více

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. SAS Capital 11 podfond. SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a SAS Capital 11 podfond SAS Capital, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů.........3 Část

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE

J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE STATUT speciálního fondu kvalifikovaných investorů J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více