Patria investiční společnosti, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patria investiční společnosti, a.s."

Transkript

1 Patria investiční společnost, a.s. STATUT PODÍLOVÉHO FONDU Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s.

2 I. Úvodní ustanovení 1. Podílový fond. Název podílového fondu zní Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. (dále jen Fond ). Fond vznikl jako PATRIA PF, uzavřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s., na základě povolení Ministerstva financí ČR č.j. 105/21186/1998 ze dne 30. března 1998 a přeměnou ve smyslu ustanovení 35h) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) na základě rozhodnutí představenstva Patria investiční společnosti, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Společnost ) ze dne a rozhodnutí Komise pro cenné papíry (dále jen Komise ) č.j. 211/6477/R/2000 ze dne Fond nebyl zřízen pro účast v kupónové privatizaci. Fond je otevřeným podílovým fondem ve smyslu Zákona, není právnickou osobou, a majetek ve Fondu je společným majetkem majitelů podílových listů (dále jen podílníci ). 2. Obhospodařovatel Fondu. Společnost byla založena dne společností Patria Finance, a.s., se sídlem Husova 5, Praha 1, IČO (dále jen Patria Finance, a.s. ), která je jejím 100% vlastníkem. Základní jmění Společnosti ve výši ,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) bylo splaceno v plné výši při jejím založení. Ministerstvo financí ČR udělilo povolení ke vzniku Společnosti dne rozhodnutím č.j. 101/84853/1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze oddíl B, čís. vložky Společnost je investiční společností ve smyslu Zákona a jejím jediným předmětem podnikání je kolektivní investování ve smyslu Zákona. Společnost se neúčastní na podnikání jiných osob. 3. Zakladatel Společnosti. Patria Finance, a.s., je obchodníkem s cennými papíry podle zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZCP ). Na základním jmění Patria Finance, a.s., se účastní 55% společnost Kredietbank S.A. Luxembourgeoise, se sídlem 43 Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. 4. Depozitář Fondu. Depozitářem Fondu je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, IČO: Členové představenstva a dozorčí rady Společnosti jsou uvedeni v příloze statutu. Podle rozhodnutí Komise se jedná o osoby vhodné pro důvěryhodnou a transparentní činnost Společnosti.

3 II. Zaměření a cíle investiční politiky 1. Fond je vytvořen za účelem investování peněžních prostředků investorů způsobem uvedeným v Zákoně a v tomto statutu. Podle klasifikace fondů závazné pro členy UNIS ČR se jedná o fond akciový. 2. Cílem investiční politiky Fondu je dosáhnout kapitálového zhodnocení investic podílníků investováním do diverzifikovaného portfolia cenných papírů, především akcií, a to v souladu se Zákonem a tímto statutem. Fond je určen investorům investujícím se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem. 3. Fond se regionálně zaměřuje zejména na členské státy Evropské unie s tím, že část investic může směřovat i do zemí, které nejsou členy Evropské unie, ale které jsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD ). 4. Majetek ve Fondu může být tvořen všemi majetkovými hodnotami stanovenými zákonem. V souladu s investičními cíli Fondu budou do majetku ve Fondu nakupovány zejména: a) tuzemské veřejně obchodovatelné akcie, případně zatímní listy nahrazující akcie, u nichž emitent požádal o povolení k veřejnému obchodování; b) zahraniční cenné papíry, které jsou obchodovatelné na veřejném trhu země OECD nebo na jiném zahraničním trhu za podmínky, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen Komisí; při splnění těchto podmínek budou do majetku ve Fondu nakupovány i i) akcie vydané zahraničními akciovými fondy nebo obdobnými společnostmi kolektivního investování, příp. jiné cenné papíry představující podíl na majetku těchto společností, ii) cenné papíry, jejichž cena je odvozena od hodnoty burzovního indexu akciového trhu jedné či více zemí OECD; c) tuzemské státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, nebo dluhopisy, jejichž emitentem je Česká národní banka, anebo dluhopisy se splatností do jednoho roku, které jsou vedeny v evidenci zřízené Českou národní bankou podle ZCP; d) hypotéční zástavní listy; e) jiné tuzemské veřejně obchodovatelné dluhopisy; f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou členské země OECD nebo centrální banky těchto států. 5. Kromě veškerých omezení stanovených Zákonem budou navíc splněny následující investiční limity:

4 a) Fond trvale investuje minimálně 66% majetku ve Fondu na akciovém trhu; b) minimálně 50% všech akciových investic bude investováno do akciových nástrojů emitovaných emitenty se sídlem v členském státě Evropské unie; c) hodnota cenných papírů, jejichž emitentem jsou mimoevropské členské země OECD, resp. centrální banky těchto států nebo emitenti se sídlem v těchto státech, nepřesáhnou 10% majetku ve Fondu; d) v případě extrémně nepříznivé situace na akciových trzích může být až 100% majetku ve Fondu krátkodobě převedeno do nástrojů peněžního trhu a na účty u bank. 6. Investiční limity budou naplněny do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení statutu. III. Zásady hospodaření s majetkem ve Fondu a způsob použití výnosů 1. Majetek ve Fondu je obhospodařován Společností s odbornou péčí v souladu se Zákonem a tímto statutem. 2. Obchody s cennými papíry vykonává Společnost prostřednictvím makléře nebo obchodníka s cennými papíry. 3. Majetek ve Fondu se zvyšuje o výnosy z investic, dále pak vydáváním podílových listů Fondu a snižuje se o odkoupené podílové listy Fondu a o náklady Fondu. 4. Hospodářský výsledek Fondu je tvořen rozdílem mezi výnosy a náklady Fondu podle Zákona a podle zákona o účetnictví. 5. Veškeré výnosy investic budou reinvestovány, Fond nebude vyplácet výnosy z podílových listů. 6. Peněžní prostředky v majetku Fondu budou ukládány u bank poskytujících dostatečné a hodnověrné záruky svých závazků na termínovaných vkladech vedených v české měně nebo volně směnitelných měnách. 7. Poměr jednotlivých složek majetku ve Fondu bude určován s ohledem na zajištění maximálního výnosu při omezení rizikovosti investic a při současném zajištění optimální likvidity, a to při respektování zaměření a cílů investiční politiky.

5 8. V souladu se Zákonem Společnost může pro Fond: a) přijímat krátkodobé úvěry, jejichž hodnota nesmí přesáhnout 10 % majetku ve Fondu; b) přijímat úvěry a půjčky zajištěné zajiš ovacím převodem cenných papírů; c) půjčovat cenné papíry z majetku ve Fondu nejdéle na dobu 30 dnů; d) uzavírat termínové a opční obchody k omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku ve Fondu; pokud lze termínové a opční obchody uzavírat na veřejném trhu, je Společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu. IV. Ocenění majetku ve Fondu a postup při změně jeho ocenění 1. Majetek ve Fondu se oceňuje v souladu s právními předpisy. 2. Hodnota majetku ve Fondu se stanoví jako součet hodnot všech složek tohoto majetku způsobem stanoveným právními předpisy. 3. Pokud se hodnota majetku v Fondu změní v důsledku změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů, zachytí se tato změna v účetnictví jako oceňovací rozdíl z přecenění majetku na samostatném účtu. 4. Vlastní jmění ve Fondu je základem pro stanovení ceny podílového listu pro účely vydávání a odkupování podílových listů. Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako podíl vlastního jmění připadající na jeden podílový list, zaokrouhlený na čtyři desetinná místa. 5. Společnost oceňuje majetek ve Fondu nejméně jedenkrát týdně. V. Omezení a rozložení rizika 1. Při obhospodařování majetku ve Fondu se Společnost řídí Zákonem stanovenými limity omezení a rozložení investičního rizika při respektování požadavků na likviditu fondu pro zajiš ování odkupu podílových listů. Investičním rizikem se rozumí nejistota dosažení očekávaných výnosů z investice. Investiční riziko Fondu je determinováno investiční politikou Fondu tak, jak je uvedeno ve statutu. 2. Společnost provádí v intencích investiční politiky Fondu diverzifikaci (rozložení) investic s cílem snížení investičního rizika investic při zachování nebo zvýšení očekávaného výnosu Fondu.

6 3. Investice do podílových listů není garantovaná státem ani Společností, ani není ze zákona nebo na základě rozhodnutí Společnosti či jinak pojištěna. 4. Dosažené minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích - hodnota investice a příjem z ní může stoupat a klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky. 5. Společnost má vytvořený systém kontrolní činnosti, který umožňuje sledování dodržování limitů daných Zákonem. Kontrolní činnost ve Společnosti vykonává zejména oddělení administrace a vnitřní kontroly a dále oddělení vypořádání transakcí s cennými papíry. Činnost Společnosti ve vztahu k majetku Fondu průběžně kontroluje depozitář. Hospodaření a činnost Společnosti a Fondu nejméně jednou ročně ověřuje externí auditor. 6. Společnost při obhospodařování majetku ve Fondu vynakládá veškerou odbornou péči. V případě potřeby může Společnost najmout k realizaci svých záměrů při obhospodařování majetku ve Fondu externí firmy s cílem zabezpečit služby v oblasti daňového a právního poradenství a v oblasti obchodování s cennými papíry apod. VI. Vydávání podílových listů Fondu 1. Jmenovitá hodnota podílového listu činí 1,- Kč. Podílový list Fondu stejné jmenovité hodnoty zakládá stejná práva všech podílníků. 2. Podílové listy Fondu jsou vydány v zaknihované podobě, jsou evidované ve Středisku cenných papírů (dále jen "SCP") znějí na doručitele a nejsou veřejně obchodovatelné ve smyslu ZCP. 3. Společnost shromaž uje peněžní prostředky ve Fondu vydáváním podílových listů. Počet vydávaných podílových listů není omezen. 4. Podílové listy vydává Společnost za cenu vypočtenou v souladu se statutem a Zákonem. 5. Rozhodným dnem pro stanovení ceny je den připsání peněžních prostředků na účet Fondu vedený depozitářem, číslo účtu je uvedeno v Ceníku. 6. Společnost vydává podílové listy bez zbytečného odkladu po připsání peněžních prostředků na účet Fondu. Kupující se stává podílníkem Fondu dnem připsání podílových listů na jeho majetkový účet v SCP.

7 7. Prodej a vydání podílových listů je zabezpečován na základě smlouvy mezi podílníkem a Fondem (dále jen Smlouvy ). 8. Cena podílového listu při vydávání se stanoví v souladu s 12 odst. 2 Zákona. Minimální částka prvního i opakovaného nákupu podílových listů činí 50 tisíc Kč. Společnost může tuto částku snížit, její aktuální výše je stanovena v ceníku schváleném představenstvem Společnosti, který je k dispozici v sídle Společnosti, na Internetu a na obchodních místech (dále jen Ceník ). 9. Za každý nákup podílových listů účtuje Společnost přirážku k ceně ve výši nejvýše 4 % z ceny nakupovaného podílového listu (dále jen Přirážka. Konkrétní výše Přirážky je předem vyhlašována v Ceníku. Přirážka je příjmem Společnosti. Vůči podílníkům, kteří splní stejné podmínky nákupu podílových listů Fondu, Společnost postupuje rovným způsobem. 10. Společnost je oprávněna výjimečně nabídnout konkrétním právnickým nebo fyzickým osobám úplnou eliminaci Přirážky, je-li vydání podílových listů těmto osobám provázeno prokazatelným a odpovídajícím snížením nákladů na marketing Fondu. O eliminaci Přirážky bude Společnost informovat Komisi. Podílníci budou o eliminaci Přirážky informováni na stránkách Společnosti na Internetové adrese (dále jen Internet ) a v sídle Společnosti VII. Odkupování podílového listu Fondu 1. Společnost je povinna za podmínek stanovených statutem a Zákonem odkoupit podílové listy od podílníků bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne uplatnění práva na jeho odkoupení. 2. Právo na odkoupení podílových listů podílníci Fondu uplatňují v sídle Společnosti nebo na obchodních místech nebo jiným ve Smlouvě dohodnutým způsobem. 3. Cena podílového listu při odkupování se stanoví v souladu s 13 odst. 1 Zákona. Společnost odkupuje podílové listy Fondu od podílníků za cenu platnou v den, ve kterém byla žádost o odkoupení podílových listů doručena Společnosti do jejího sídla nebo na obchodní místo. Při odkupu podílových listů není účtována srážka podle 13 odst. 1 Zákona. 4. Společnost může odkupování podílových listů v mimořádných případech pozastavit, nejdéle však na tři měsíce, pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů podílníků.

8 VIII. Způsob uveřejňování zpráv o hospodaření 1. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora se v termínech stanovených zákonem předávají Komisi, SCP a depozitáři. Den předání zprávy o hospodaření SCP a Komisi se považuje za den uveřejnění této zprávy. Vybrané údaje z pololetní a roční zprávy a z účetních závěrek se zveřejňují v Obchodním věstníku. Údaje o hodnotě podílového listu a hodnotě vlastního jmění ve Fondu se nejméně jednou za týden, a údaje o počtu vydaných a odkoupených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a odkoupeny, se jedenkrát měsíčně, zasílají SCP a uveřejňují na Internetu. 2. Veškeré další informace a oznámení podílníkům jsou uveřejňovány na Internetu s tím, že oznámení o změně statutu Fondu nebo depozitáře budou rovněž zveřejněna v Obchodním věstníku. 3. Některé výše uvedené údaje a informace mohou být uveřejňovány i v Hospodářských novinách, popř. v jiném celostátně distribuovaném periodiku a být k dispozici na obchodních místech. 4. Všechny výše uvedené materiály včetně dalších zpráv a informací pro podílníky jsou dostupné v sídle Společnosti. Pololetní a roční zpráva o hospodaření Společnosti a Fondu a účetní závěrky se zprávou auditora jsou kromě toho k dispozici v SCP. IX. Výnosy a náklady Fondu a úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 1. Výnosy Fondu, které zvyšují majetek ve Fondu, tvoří: a) výnosy dosažené nakládáním s majetkem ve Fondu; b) výnosy z cenných papírů (zejména dividendy, úroky); c) úroky z vkladů u bank; d) výnosy z opčních a termínových obchodů; e) ostatní výnosy plynoucí z majetku ve Fondu. 2. Náklady Fondu, které snižují majetek ve Fondu, tvoří: a) správní a soudní poplatky; b) daně; c) úplata za výkon funkce depozitáře; d) náklady na účetní a daňový audit; e) úroky z přijatých úvěrů a půjček dle zákona; f) záporné kursové rozdíly ze zahraničních měn;

9 g) pořizovací cena prodávaného cenného papíru; h) poplatky za měnovou konverzi; i) poplatky a provize bezprostředně související s transakcemi s cennými papíry (poplatky obchodníkům s cennými papíry, organizátorům veřejných trhů, ne SCP); j) poplatky za úschovu listinných cenných papírů; k) náklady na znalecké posudky, pokud tyto vyžaduje zákon; l) prémie z opčních a termínových obchodů; m) náklady bezprostředně související s půjčováním cenných papírů; n) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky; o) přirážka za prodej a srážka za odkup podílových listů cizích otevřených podílových fondů; p) úroky ze směnek použitých jako zajištění závazků Fondu; q) poplatky za správu u zahraničních cenných papírů; r) náklady na zaknihování v SCP; s) poplatky za uvedení Fondu na veřejný trh; t) náklady na pojištění cenných papírů; u) náklady na sloučení, splynutí podílových fondů. v) úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu 3. Roční úplata Společnosti za obhospodařování majetku ve Fondu činí nejvýše 2 % průměrné roční hodnoty vlastního jmění ve Fondu, která se vypočte jako průměr hodnoty vlastního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Konkrétní výše úplaty je stanovena v Ceníku. 4. Úplata je splatná v měsíčních splátkách a je příjmem Společnosti. Záloha na úplatu je hrazena Společnosti vždy do konce následujícího měsíce po skončení kalendářního měsíce s tím, že konečné vyúčtování a vypořádání celkové výše roční úplaty se provádí do třiceti pracovních dnů od konce kalendářního roku. X. Změna statutu Fondu 1. O změně statutu Fondu rozhoduje představenstvo Společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Společnosti. Změna statutu Fondu podléhá schválení Komise. Změna nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Komise o schválení změny statutu. 2. Informace o změnách statutu se uveřejňují na Internetu a v Ob-chodním věstníku. Aktuální znění statutu je k dispozici v sídle Společnosti a na obchodních místech.

10 XI. Rozhodné právo 1. Vzájemná práva a povinnosti podílníků, Fondu a Společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Zákona a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky. 2. V případě použití cizojazyčných verzí statutu Fondu je rozhodnou verzí jeho česká verze schválená Komisí. XII. Závěrečná ustanovení 1. Tento statut byl schválen představenstvem Společnosti dne 5. května Představenstvo Společnosti prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve statutu jsou úplné a pravdivé. Ing. Jiří Kepka, CSc., předseda představenstva Ing. Josef Přib, místopředseda představenstva Ing. Dobroslava Sehnalová, člen představenstva

11 Příloha ke statutu fondu Patria - Evropský akciový, otevřený podílový fond Patria investiční společnosti, a.s. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo ve složení: předseda představenstva, ředitel: Jiří Kepka nar vzdělání: Katedra kybernetiky, VŠSE v Plzni, státní zkouška; interní vědecká aspirantura, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV v Praze; školení: zahraniční kurzy a semináře (IBC UK, Euroforum) praxe: 12 let místopředseda představenstva: Josef Přib nar v Praze vzdělání: SPŠ stavební ČVUT, Stavební fakulta, obor pozemní stavby praxe: 19 let člen představenstva: Dobroslava Sehnalová, nar v Jindřichově Hradci vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, automatizované systémy řízení držitelka makléřské licence praxe: 8 let Členy dozorčí rady jsou: předseda dozorčí rady: Philippe René Jean Louis Auquier nar v Charleroi vzdělání: Státní universita v Mons, bakalář svobodných umění - jazyky Katolická universita v Lovani, bakalář věd - ekonomie a finance praxe: 15 let člen dozorčí rady: Tomáš Klápště nar vzdělání: Fakulta mezinárodního obchodu VŠE v Praze Rochester Institut of Technology v New York, MBA praxe: 4 roky

12 člen dozorčí rady: Philippe Georges Francois Carette nar v Grand-Reng vzdělání: Faculté Ouverte en Politique Economique et Sociale v Louvain-La-Neuve Technické učení v Jamelle, vysokoškolské vzdělání - zpracovávání informací - programátor/analytik Institut Supérieur Cardijn v Louvain-La-Neuve, vysokoškolské vzdělání - společenské vědy Institut Libre Marie Haps v Bruselu, pokročilý kurs angličtiny a němčiny praxe: 20 let

13 Copyright 2000 Patria investiční společnost, a.s. Patria investiční společnost, a.s. Husova 5, Praha 1

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994. Statut penzijního fondu Komerční banky Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT Transformovaného fondu KB Penzijní společnosti, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Obchodní firma: KB Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI)

Výroční zpráva. 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Výroční zpráva 2004 1 Výroční zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: Ulice: Na Poříčí

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FKD Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

Právo ve financích a FS 8

Právo ve financích a FS 8 Právo ve financích a FS 8 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Právo ve financích a FS 8 Obsah: Fond

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Zlatý otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz email: info@cpinvest.cz

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1

OBSAH ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1 4)... 1 OBSAH O autorech.................................................... XV Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory............... XIX Seznam zkratek...............................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s.

ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ZFP Investments, investiční společnost, a.s. Základní údaje a) Název podílového fondu: ZFP Investments, investiční společnost, a.s. ISIN: Náležitosti výroční zprávy: CZ0008474046 b) Údaje o investiční

Více

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Vyvážený dluhopisový fond, otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování

VYHLÁŠKA. ze dne... 2013. o statutu fondu kolektivního investování VYHLÁŠKA ze dne... 2013 o statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 220 odst. 3 zákona č. /2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen zákon ):

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 PROSPERITA - OPF globální Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a Vyhlášky č.271/2004 Sb.

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T MONEY CZK. otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento statut fondu kolektivního

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více