Obchodní podmínky systému e-aukce.eu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky systému e-aukce.eu"

Transkript

1 Obchodní podmínky systému e-aukce.eu I. Výklad pojmů Níže uvedené pojmy se vztahují na Smlouvu a všechny ostatní smluvní dokumenty a mají následující význam: E-aukce: on-line výběrové řízení, tj. elektronická forma výběrového řízení formou vzdáleného přístupu Zákazníků k systému e-aukce.eu s možností zakončení Online aukcí On-line aukce: volitelná část E-aukce s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Dodavatelů Zákazník: pojem zahrnuje Vyhlašovatele i Dodavatele Vyhlašovatel: osoba, která v rámci E-aukce činí výzvu k podávání nabídek Dodavatel: osoba, která v rámci E-aukce podává nabídku podle specifikace Vyhlašovatele, tj. firma, která vloží do systému e-aukce.eu svoje Nabídkové podmínky Poskytovatel: osoba, která poskytuje technologie nutné pro přípravu a realizaci E-aukce a zajišťuje veškeré činnosti spojené s administrací E-aukce Poskytovatelem je společnost AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM, s.r.o., sídlem Přísnotice 293, PSČ 66463, IČ: Hlavní uživatel: osoba oprávněná Zákazníkem k vystupování za Zákazníka v systému e-aukce.eu Pověřený uživatel: osoba oprávněná Zákazníkem, která byla pověřena určitými kompetencemi v systému e-aukce.eu Smlouva: Rámcová smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem Objednávka: Konkretizace rámcové smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, v níž jsou stanoveny podmínky E-aukce Předmět E-aukce: zboží či služby poptávané Vyhlašovatelem v E-aukci Zadávací podmínky: množstevní, kvalitativní, platební, časové a ostatní podmínky, které definuje Vyhlašovatel a jejichž splnění je ze strany budoucího Dodavatele předpokladem jeho účasti v E-aukci Nabídkové podmínky: podmínky, které jsou v průběhu E-aukce předmětem nabídky Dodavatele (cena, splatnost, atesty, slevy atd.) Soutěžní kolo: část E-aukce vymezená časem, v nichž mohou Dodavatelé podávat nebo měnit své nabídky Mezní lhůta: datum ukončení výběrového řízení bez ohledu na výsledek

2 Hlavní uživatel II. Práva a povinnosti Zákazníka Zákazník se zavazuje jmenovat Hlavního uživatele, který bude oprávněn za Zákazníka v systému e-aukce.eu zejména spravovat údaje o Zákazníkovi, registrovat a schvalovat další Pověřené uživatele pro práci se systémem a určovat jejich kompetence, aktivovat nové služby. Jmenování Hlavního uživatele je uvedeno ve smlouvě. Oznamovací povinnost Zákazník je povinen poskytnout na své vlastní náklady AUKČNÍMU PORADENSKÉMU CENTRU veškeré informace, jež jsou nezbytné k tomu, aby AUKČNÍ PORADENSKÉ CENTRUM mohlo plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Informace týkající se veškerých změn totožnosti, právní subjektivity, existence nebo právního postavení Zákazníka nebo týkající se jakýchkoli skutečností, změn nebo okolností, jež by mohly mít podstatný vliv na schopnost Zákazníka splnit své závazky vůči AUKČNÍMU PORADENSKÉMU CENTRU nebo jinému Zákazníkovi. Zákazník se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat veškeré informace poskytnuté AUKČNÍMU PORADENSKÉMU CENTRU v souladu s předcházející větou. Je povinen zajistit, aby všechny informace poskytované AUKČNÍMU PORADENSKÉMU CENTRU dle těchto Podmínek byly pravdivé, přesné a aby nebyly v žádném podstatném ohledu zavádějící. Zákazník má povinnost kdykoliv na požádání Poskytovatele dokázat jakoukoliv uvedenou informaci. Závazek Dodavatele: Dodavatel se zavazuje dodržet jak Zadávací podmínky Vyhlašovatele, tak i Nabídkové podmínky, ke kterým se zavázal ve své nabídce platné v okamžiku ukončení posledního Soutěžního kola nebo On-line aukci. Zákonné nároky na záruky výrobků a služeb zůstávají nedotčeny. Vyhlašovatel Před vyhlášením E-aukce je Vyhlašovatel povinen podepsat s Poskytovatelem Objednávku, která konkretizuje výběrové řízení a cenu, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Nakládání s informacemi III. Práva a povinnosti Poskytovatele Poskytovatel je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace získané v souvislosti s realizací E-aukce, a to i po jeho skončení. Dále je povinen nakládat s těmito informacemi pouze v rozsahu nezbytném pro potřeby E-aukce. Poskytovatel je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace týkající se Vyhlašovatele, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Poskytovatel zavazuje zavázat k povinnosti mlčenlivosti své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími kompetencemi v souvislosti s realizací E-aukce.

3 Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, může Poskytovatel užít údaje pro účely reference. IV. Cena Je-li cena stanovena pevnou částkou, procenty z úspor nebo jejich kombinací, neníli ve smlouvě stanoveno jinak, vzniká povinnost zaplatit cenu vyhlášením vítěze nebo uplynutím Mezní lhůty. V případě procent z úspor je základem pro výpočet ceny hodnota transakce vyplývající z nabídky učiněné Dodavatelem označeným Vyhlašovatelem výběrového řízení za vítěze. Uplyne-li Mezní lhůta bez výběru vítěze, je základem pro výpočet procent z úspor hodnota té transakce, která je z nabídek Dodavatelů nejnižší. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je cena za poskytnutí služeb splatná do čtrnácti dnů po obdržení daňového dokladu. Částka musí být připsána na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, nejpozději v den splatnosti, jinak je Zákazník v prodlení. Smluvní úrok z prodlení je 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den. Je-li Zákazník v prodlení, Poskytovatel má právo odmítnout pořádání další E- aukce. Mezní lhůta: V. Průběh Lhůta dohodnutá mezi Vyhlašovatelem a Poskytovatelem, stanovená v Objednávce. Uplynutím Mezní lhůty končí E-aukce bez ohledu na výsledek. Mezní lhůtu lze v průběhu E-aukce prodloužit, a to na návrh Vyhlašovatele, se souhlasem Poskytovatele. Prodloužení Mezní lhůty musí být sděleno Dodavatelům, kteří mají možnost odstoupit z výběrového řízení. Registrace Zákazníků Registrace Zákazníků probíhá na internetové adrese Poskytovatel má právo odmítnout registraci jakémukoliv subjektu. Důvody odmítnutí budou Zákazníkovi sděleny. Registrovaný Zákazník dostane em vlastní heslo. Vyhlášení E-aukce E-aukce je vyhlášena odesláním vyplněného formuláře Vyhlašovatelem. Ten uvede Zadávací podmínky, Mezní lhůtu výběrového řízení a lhůtu pro podávání nabídek. Přiřazení Dodavatelů Přiřazování Dodavatelů probíhá dle dohody mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem výběrem ze dvou možností. Vyhlašovatel si přiřazuje Dodavatele sám nebo jsou přiřazováni Poskytovatelem, ale se souhlasem Vyhlašovatele. Přiřazeným Dodavatelům je em rozeslána pozvánka. Přihlášení Dodavatelů Dodavatel se přihlašuje k účasti v E-aukci pomocí hesla, a to na internetové adrese, která je uvedena na pozvánce. Přístup do E-aukce si nelze vymoci bez

4 souhlasu Vyhlašovatele. Při podezřelých či evidentně chybných údajích nebo při zneužití může být přístup Dodavateli odebrán. O odebrání přístupu Dodavateli rozhoduje Vyhlašovatel. Přihlášení může být staženo i Dodavatelem, a to do závazného odeslání nabídky. Pokud se změní zadání E-aukce, má možnost svou nabídku stáhnout nebo ji změnit. Soutěžní kolo Počet a délku Soutěžních kol (i případné On-line aukce) určuje podle vývoje výběrového řízení Vyhlašovatel. První Soutěžní kolo začíná vyhlášením E-aukce. V pozvánce je Dodavatelům sdělena lhůta pro podání nabídek. Nabídky je možno vytvářet a měnit po celou stanovenou dobu, ale jen do závazného odeslání nabídky. Po uplynutí doby Vyhlašovatel nabídky posoudí a rozhodne se, jak bude pokračovat. Může vyhlásit vítěze, další Soutěžní kolo (kola) nebo vyhlásí On-line aukci. Další Soutěžní kolo: Do dalšího Soutěžního kola postupují jen Vyhlašovatelem určení Dodavatelé. Nabídky postupujících Dodavatelů zůstávají v platnosti, ale mohou je pozměnit. Vyhlašovatel má možnost přiřadit nové Dodavatele. On-line aukce: Soutěžní kolo s vymezeným časem pro reakci na nabídky ostatních Dodavatelů. V tomto Soutěžním kole vidí každý Dodavatel kromě své nabídky také nejnižší nabídku a své Nabídkové podmínky i cenu může měnit. Pokud má E-aukce více položek, Vyhlašovatel může umožnit Dodavatelům vidět nejnižší nabídky u všech položek. On-line aukce může být Vyhlašovatelem pozastavena a opět spuštěna. On-line aukce je ukončena uplynutím stanovené doby. Pro každou On-line aukci určuje Vyhlašovatel individuální podmínky prodlužování On-line aukce (o kolik minut se může prodloužit a v kolika posledních minutách musí dojít ke změně ceny, aby k prodloužení došlo) a minimální krok snižování jednotkové ceny. Vyhlašovatel může rovněž rozhodnout o manuálním prodloužení On-line aukce. Pokud dojde k odchylce od stanoveného postupu (např. povolení změny cenové nabídky Dodavatele směrem nahoru učiněné na základě jeho telefonické nebo chatové žádosti tj. při zjištění chyby), může být On-line aukce prodloužena manuálně, a to po takovou dobu, dokud o této skutečnosti nebudou Poskytovatelem vyrozuměni všichni Dodavatelé. Rozhodnutí takovéhoto postupu může učinit pouze Vyhlašovatel On-line aukce, za zajištění tohoto rozhodnutí je odpovědný Hlavní uživatel. Vyhlášení vítěze: Může následovat po ukončení každého Soutěžního kola nebo po ukončení On-line aukce. Není-li vítěz vyhlášen do konce Mezní lhůty, E-aukce končí a Vyhlašovatel je povinen zaplatit cenu dle části IV těchto obchodních podmínek. Protokol o E-aukci Poskytovatel vede záznam (historii) všech změn nabídek po dobu E-aukce. Na základě těchto údajů sestaví a předá Vyhlašovateli do 24 hodin od ukončení E- aukce Protokol o průběhu E-aukce. Protokol bude zaslán na e mailovou adresu

5 Vyhlašovatele. Součástí protokolu je i seznam zúčastněných Dodavatelů a výpis chatové komunikace od okamžiku vyhlášení do ukončení E-aukce. VI. Odstoupení od Smlouvy Poskytovatel má právo s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy v případě, že Předmět E-aukce je v rozporu s platnými právními předpisy, nařízeními a správními, rozhodčími nebo soudními rozhodnutími. Dále je-li Předmět E-aukce nemravný, neetický, obsahující pornografii nebo obsahující odkaz na zboží, služby či internetové stránky, které zahrnují kterékoli ze zakázaných údajů. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy, když bude Zákazník nabízet zboží, které není v jeho vlastnictví, zboží kradené, radioaktivní materiál nebo jiné vysoce nebezpečné látky, narkotika, omamné látky a jedy. Zákazník může odstoupit od Smlouvy v případě, že nebude souhlasit se změnou obchodních podmínek. Toto právo může využít pouze v době od oznámení změny obchodních podmínek do začátku platnosti obchodních podmínek nových. VII. Platnost a účinnost Tyto obchodní podmínky systému e-aukce.eu jsou v tomto znění platné a účinné od Poskytovatel má právo tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Každou změnu má Poskytovatel povinnost nahlásit všem svým Zákazníkům minimálně jeden měsíc před platností změny a pokud se změnou Zákazník nesouhlasí, má právo odstoupit od Smlouvy dle části VI.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 3.2 1 I ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Se sídlem: Safetica Technologies s.r.o. Praha 3, Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, Česká republika IČO: 258 48 666 DIČ: Zápis v OR:

Více

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank.

Smlouva (mezi Vámi, Společností a Citibank) - znamená Žádost schválenou a podepsanou Citibank. Obchodní podmínky pro služební charge karty Citibank Prosím, čtěte pozorně. Tyto Podmínky se vztahují na Vaši Smlouvu. Podpisem Žádosti a jejím vrácením Citibank (nebo vyplněním jiné žádosti či splněním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více