VBH Holding AG Korntal-Münchingen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VBH Holding AG 70825 Korntal-Münchingen"

Transkript

1 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 1 / Identifikátor výrobku Nejsou žádné známy. 1.3 Identifikace výrobce/dovozce Siemensstrasse 38 Telefon +49 (0) Fax +49(0) Homepage Technické informace 1.4 Poradenská instituce +49 (0) (24h) (jen na anglický) 2.1 dýchací potíže.

2 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 2 / Signální slovo Obsahuje: Chloralkány, C14-17 vdechnuti. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry. výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387). 2.3

3 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 3 / 13 ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách Obsah v [%] Chemický název 10 - < < < < < <20 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát CAS: , EINECS/ELINCS: , Reg-No.: xxxx GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 Dimetyléter CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , Reg-No.: XXXX GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280 CAS: , EINECS/ELINCS: , Reg-No.: XXXX GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317 - Eye Irrit. 2: H319 - Acute Tox. 4: H332 - Resp. Sens. 1: H334 - STOT SE 3: H335 - Carc. 2: H351 - STOT RE 2: H373 Isobutan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280 Chloralkány, C14-17 CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: X, Reg-No.: XXXX GHS/CLP: Lact.: H362 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 1: H410, M = 100 Propan CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: GHS/CLP: Flam. Gas 1: H220 - Press. Gas (*): H280 ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): 4.2 Bolesti hlavy Závrat' Ospalost Alergické reakce 4.3

4 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 4 / Hasiva Vhodná hasiva Nevhodná hasiva Hasicí prášek Plný proud vody. 5.2 Chlorovodík (HCl). Kyanovodík (HCN). Oxidy dusíku (NOx). Prasklé aerosolové plechovky mohou být vyvrženy velkou silou z požáru. 5.3 Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu. 6.1 Nádoby v blízkosti požáru chladit proudem vody. 6.2 Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody. 6.3 Zachyt'te mechanicky. 6.4 Odkaz na jiné oddíly ODDÍL 7: Zacházení a skladování 7.1 Viz ODDÍL 8+13 Preventivní ochrana pokožky ochrannou mastí. 7.2

5 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 5 / Viz ODDÍL 1.2

6 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 6 / Kontrolní parametry Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (CZ) Obsah v [%] Chemický název 10 - <15 CAS: , EINECS/ELINCS: , Reg-No.: XXXX ³, NCO, HSE 1 - <20 Dimetyléter CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , Reg-No.: XXXX ³ ³ Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (EU) Obsah v [%] Chemický název / ES LIMITNÍ HODNOTY 1 - <20 Dimetyléter CAS: , EINECS/ELINCS: , EU-INDEX: , Reg-No.: XXXX 8 hodin: 1000 ppm, 1920 mg/m³ DNEL Obsah v [%] Chemický název 1 - <10 Chloralkány, C14-17, CAS: ³. obecné populace, inhalováním, Long-term - systemic effects: 2.0 mg/m³. obecné populace, pokožkou, Long-term - systemic effects: mg/kg/d <20 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: ³. ³ <15 ³. ³. ³. ³. ². 1 - <20 Dimetyléter, CAS: ³. obecné populace, inhalováním, Long-term - systemic effects: 471 mg/m³. PNEC Obsah v [%] Chemický název 1 - <10 Chloralkány, C14-17, CAS: sedimentu (sladká voda), 5 mg/kg. sladká voda, 1 µg/l.

7 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 7 / <20 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: odpadních vod (STP), 7,84 mg/l. sladká voda, 0,64 mg/l. sedimentu, 13,4 mg/kg dwt <15 odpadních vod (STP), > 1 mg/l. sladká voda, > 1 mg/l. 1 - <20 Dimetyléter, CAS: sladká voda, 0,155 mg/l. odpadních vod (STP), 160 mg/l. sedimentu, 0,681 mg/kg. 8.2 Omezování expozice Ochranné brýle. Ochrana rukou Butylová pryž, >120 min (EN 374). dodavatele rukavic. Jiná ochrana Lehký ochranný oblek. Nevdechujte páry. žádné Další údaje Viz ODDÍL 6+7.

8 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 8 / 13 ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Forma Barva Zápach Prahová hodnota zápachu Hodnota ph Hodnota ph [1%] Teplota varu [ C] Bod vzplanutí [ C] Meze výbušnosti: dolní mez (% obj.) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.) Podporuje požár Tlak páry/tlak plynu [kpa] Hustota [g/ml] Sypná hustota [kg/m³] oktanol/voda] Viskozita Relativní hustota par Teplota tání [ C] Samovznícení [ C] Teplota rozkladu [ C] aerosol charakteristické ano ne reaguje s vodou 9.2 Další informace žádné ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita Viz ODDÍL

9 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 9 / 13 ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Akutní toxicitat ATE-mix, pokožkou, Králík: > 5000 mg/kg. ATE-mix, inhalováním (mlha), Krysa: > 5 mg/l 4h. Obsah v [%] Chemický název 1 - <10 Chloralkány, C14-17, CAS: <20 Isobutan, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: ppm (IUCLID) <20 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: LD50, pokožkou, Krysa: > 2000 mg/kg. LC0, inhalováním, Krysa: > 7 mg/l 4h. 1 - <20 Propan, CAS: LC50, inhalováním, Krysa: 658 mg/l (IUCLID) <15 LD50, inhalováním, Krysa: 310 mg/m³, 4 h OECD 403. LD50, pokožkou, Králík: > 9400 mg/kg OECD 402. NOAEL, inhalováním, Krysa: 0,2 mg/m³. LOAEL, inhalováním, Krysa: 1 mg/m³. Senzibilizace dýchacích cest / Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Mutagenita Karcinogenita Všeobecné poznámky Toxikologické údaje o kompletním výrobku nejsou k dispozici.

10 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 10 / 13 ODDÍL 12: Ekologické informace 12.1 Toxicita EC50, (48h), Daphnia magna: > 1000 mg/l. Obsah v [%] Chemický název 1 - <10 Chloralkány, C14-17, CAS: LC50, (96h), fish: > 5000 mg/l (IUCLID). EC50, (48h), Daphnia magna: 0,006 mg/l <20 tris(2-chloro-1-methylethyl) fosfát, CAS: LC50, (96h), Pimephales promelas: 51 mg/l. EC50, (48h), Daphnia magna: 131 mg/l. EC50, (3h), Bacteria: 784 mg/l. IC50, (72h), Algae: 82 mg/l <15 LC50, (96h), Danio rerio: > 1000 mg/l OECD 203. EC50, (24h), Daphnia magna: > 1000 mg/l OECD 202. EC50, (72h), Scenedesmus subspicatus: > 1640 mg/l OECD 201. NOEC, (21d), Daphnia magna: > 10 mg/l OECD Perzistence a rozložitelnost Chování v jednotlivých oblastech Další údaje Biologická odbouratelnost Výsledky posouzení PBT a vpvb 12.6 Produkt obsahuje dle receptury organicky vázaný halogen.

11 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 11 / Metody nakládání s odpady likvidací * * * Náležitý název OSN pro zásilku UN 1950 AEROSOLY 2.1 5F - ADR LQ 1 l - ADR (8.6) Vnitrozemská plavba (ADN) UN 1950 AEROSOLY 2.1 5F UN 1950 Aerosols EMS F-D, S-U - IMDG LQ 1 l Letecká doprava podle IATA UN 1950 Aerosols, flammable Obalová skupina

12 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 12 / /689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EHS (2008/47/ES); 453/2010/ES; (EU) 2015/830 ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2015) - VOC (1999/13/ES) 19-21% 15.2 ODDÍL 16: Další informace 16.1 H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

13 Datum vydání , Revize Verze 05. Nahrazuje verzi: 04 Strana 13 / Zkratky a akronymy: 16.3 Další informace ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure CAS = Chemical Abstracts Service CLP = Classification, Labelling and Packaging DMEL = Derived Minimum Effect Level DNEL = Derived No Effect Level EC50 = Median effective concentration ECB = European Chemicals Bureau EEC = European Economic Community EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS = European List of Notified Chemical Substances GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals IATA = International Air Transport Association IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk IC50 = Inhibition concentration, 50% IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database LC50 = Lethal concentration, 50% LD50 = Median lethal dose MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance PNEC = Predicted No-Effect Concentration REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals TLV /TWA = Threshold limit value time-weighted average TLV STEL = Threshold limit value short-time exposure limit VOC = Volatile Organic Compounds vpvb = very Persistent and very Bioaccumulative Postup klasifikace žádné Copyright: Chemiebüro

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 2.2.2015 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/8 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: - 1 35671 1.2. Příslušná určená použití Čistič a

Více

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31

Bezpeènostní list podle 1907/2006/ES, Èlánek 31 strana 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Èíslo výrobku: 0730 411 7000 [28.02.2014] 1.2 Pøíslušná urèená použití látky nebo smìsi a nedoporuèená použití

Více

Nebezpečí GHS02-GHS07

Nebezpečí GHS02-GHS07 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Tisková barva 1. Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkopur. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 13 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 34706 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/9 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/9 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: KR0026-453606KR 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077)

UHU Flinke Flasche. Číslo verze: GHS 1.0 Datum sestavení: 20.07.2015. 1.1 Identifikátor výrobku UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název UHU Flinke Flashe - UHU Flinke Flashe 35 g (5077) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/8 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: 50073 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II Strana 1 ze 33 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha II ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku S.MAL.MCS UNIVERSAL 280 ml Art.: 18512 1.2

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku root canal filling

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: REZ497 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku: Lakování

Více

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika Telefon: 844 222 844 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: BIOLIT P 007 Strana: 1/7 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: BIOLIT P 007 registrační číslo: není aplikováno na směs 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 15.01.2012 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/7 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: R 34688/90/95, 1 35012(-80 C); R 34689/92/93/94, 1 35013(-60

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) 10/10/2014 Kit Components Product code B1411 Components: B141 Description StemElite Mus-Klf4/Actb Primer Pair (20X) StemElite Mus-Klf4 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/10 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / směsi: Profesionální přípravek

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol.

Pražská 162, 286 01 Čáslav, Česká republika Telefon: +420 327 304 890 E-mail odborně způsobilé osoby odpovědné za msds@czechaerosol. Název výrobku: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU Strana: 1/6 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: název: REAL OSVĚŽOVAČ VZDUCHU (Anti Tobacco, Flower, Fresh) registrační

Více

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Látka/směs: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Datum tisku 26.09.2011 List č. 684 Strana 1 z 9 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název směsi: Další názvy látky/směsi: Látka/směs:

Více

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti

Nouzová informační služba Poison Centre Munich: +49/(0)89 19240. Oddíl Třída nebezpečnosti Třída a kategorie nebezpečnosti Verze: 1.0 cs datum sestavení: 15.07.2015 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikace látky C.I. Direct Red 28 Číslo artiklu 0322 Registrační číslo (REACH)

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/11 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: CHO1411, CHO1414 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více