ROZHODNUTÍ č. 118/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ č. 118/07"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODNUTÍ č. 118/07 NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na jednací řád Rady, a zejména na článek 23 uvedeného řádu, Vzhledem k tomu, že ohledně stáží u generálního sekretariátu Rady by měla být stanovena tato pravidla: ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Toto rozhodnutí upravuje stáže pořádané generálním sekretariátem Rady Evropské unie, s výhradou dostupnosti finančních prostředků a kancelářských prostor. Tento program je určen hlavně mladým absolventům vysokých škol. Článek 2 Stáže u generálního sekretariátu Rady Evropské unie mají za účel: poskytnout stážistům celkovou představu o cílích a problémech evropské integrace; poskytnout jim praktické znalosti o fungování útvarů generálního sekretariátu Rady; nabídnout jim osobní zkušenost díky kontaktům navázaným v průběhu jejich každodenní práce; umožnit jim dále rozvíjet znalosti, které během svých studií nebo profesionální kariéry získali, a uvést tyto znalosti do praxe. 1

2 Článek 3 Přijetím na stáž se stážisté nestanou úředníky nebo jinými zaměstnanci Evropských společenství. Žádným způsobem je přijetí neopravňuje k tomu, aby byli generálním sekretariátem Rady později jmenováni, ani je v souvislosti se jmenováním neupřednostňuje. Článek 4 Příslušné útvary generálního sekretariátu Rady předloží každým rokem řediteli pro lidské zdroje žádosti o nábor stážistů. Na základě těchto žádostí a s ohledem na dostupné prostředky určí ředitel pro lidské zdroje počet míst pro stážisty, která mají být každému útvaru přidělena, jakož i délku stáží. Článek 5 Generální sekretariát Rady nabízí tři druhy stáží: placené stáže; stáže pro stážisty, kteří mají povinnost podstoupit stáž jakožto povinnou součást svého studia; stáže vyhrazené pro vnitrostátní úředníky. Ustanovení týkající se placených stáží jsou uvedena v článcích 2 až 15 tohoto rozhodnutí. Ustanovení týkající se stáží vykonávaných jakožto povinná součást studií jsou uvedena v článku 16 tohoto rozhodnutí a ustanovení týkající se vnitrostátních úředníků jsou uvedena v článku 17 tohoto rozhodnutí. KAPITOLA I: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PLACENÝCH STÁŽÍ A. Podmínky pro přijetí a výběr Článek 6 1. O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, který b) do skončení lhůty pro podání žádostí dokončil alespoň první cyklus vysokoškolského studia a prokáže se osvědčením o udělení diplomu (viz tabulku v příloze I, v níž jsou u jednotlivých států uvedeny minimální požadované kvalifikace) nebo rovnocenným diplomem. 1 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. 2

3 2. Vnitrostátní úředníci se tohoto programu zúčastnit nemohou Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 4. Aby se mohl s evropskými orgány obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství 2, ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgány, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 5. Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 3 ; kopii získaných diplomů nebo osvědčení o ukončení studia; kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti; v případě žadatelů o stáž v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) a generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci) důkaz, že mají bezpečnostní prověrku na úrovni SECRET UE, jakož i znalosti v příslušné oblasti Ohledně vnitrostátních stáží viz článek 17. Seznam je uveden v příloze II. Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 3

4 Článek 7 1. Žadatelé budou vybráni na základě jejich kvalifikace. Generální sekretariát vyvine veškeré úsilí k tomu, aby je vybral z co nejrozsáhlejší zeměpisné oblasti a přitom dbal na zajištění co nejlepší rovnováhy mezi počtem žen a mužů. Upřednostněni jsou žadatelé, kteří: dokončili nebo zahájili kurs o evropské integraci v rámci vysokoškolské diplomové nebo výzkumné práce nebo vědecké publikace; zastávají nebo zastávali pracovní místo v soukromém nebo veřejném sektoru, které souvisí s činnostmi Evropské unie. 2. Při zahájení stáže musí každý úspěšný žadatel předložit tyto doklady: výpis z rejstříku trestů nebo osvědčení o dobrém chování vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, jejímž je státním příslušníkem; originály diplomů nebo osvědčení o ukončení studia (budou vráceny); lékařské osvědčení o tom, že je schopen pracovat; prohlášení, z něhož vyplývá, zda dostává prostředky na obživu, příspěvky z jakéhokoli jiného zdroje, nebo plat od svého zaměstnavatele, a pokud ano, v jaké výši. 3. V žádném případě nelze stážistu jmenovat do útvaru generálního sekretariátu Rady, pokud by mohl nastat střet zájmů. 4. Ve výjimečných případech může být žadatel vybrán k výkonu stáže v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) nebo generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci). Stáž v žádné z těchto jednotek nelze vykonávat aniž by žadatel prošel bezpečnostní prověrkou na úroveň SECRET UE a prokázal, že má v uvedené oblasti znalosti. Žadatelé vybraní k výkonu stáže ve styčném úřadě Rady nejsou povinni projít bezpečnostní prověrkou. Nemají přístup k žádným utajovaným informacím ve styčném úřadě ani k místům, kde se takovéto informace zpracovávají a uchovávají. 5. Je odpovědností kandidátů zajistit, aby byly splněny všechny náležitosti spojené s pobytem, které požadují vnitrostátní orgány země, v níž se stáž koná, a aby v případě potřeby měli platné vízum. 4

5 6. Na začátku stáže musí stážista sdělit kanceláři pro stáže místo svého bydliště v zemi, v níž se stáž koná. B. Uspořádání stáží Článek 8 1. Stážista se přiřazuje jednomu nebo více útvarům generálního sekretariátu Rady. 2. Stážista se účastní práce útvaru, jemuž je přiřazen, a to na úrovni odpovídající jeho vzdělání a pracovním zkušenostem. Jeho práci vede a sleduje poradce pro stáže, který odpovídá za jeho zaškolení a radí mu při plnění svěřených úkolů. Poradce neprodleně informuje kancelář pro stáže o jakékoli závažné události v průběhu stáže (zejména neuspokojivý výkon, nemoci, nehody, nevhodné chování nebo přerušení stáže), které si všiml, nebo o které byl stážistou informován. 3. Doba trvání každé stáže je stanovena na pět měsíců. Ve výjimečných případech může ředitel pro lidské zdroje stanovit kratší dobu stáže s minimální dobou trvání tří měsíců. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nepřesáhne šest měsíců. Případné prodloužení přesahující pátý měsíc musí být neplacené. Délku trvání stáže ve styčném úřadě Rady určí ředitel pro lidské zdroje podle návrhu vedoucího styčného úřadu. Tato doba nepřesáhne šest měsíců. Článek 9 1. S předchozím povolením ředitele pro lidské zdroje, a jsou-li k dispozici dostatečné prostředky, může kancelář pro stáže pro stážisty uspořádat studijní návštěvy nebo cesty za účelem služební stáže. 2. Pouze ve výjimečných případech může generální ředitel služby, k níž je stážista přiřazen, stážistu oprávnit k účasti na misi, a to pod podmínkou, že se jedná o technickou misi, která neplní žádnou reprezentativní funkci. Takovéto oprávnění poskytuje stážistovi nárok na náhradu nákladů v rámci mise v souladu s obecnými pravidly pro poskytování náhrad stanovenými ve služebním řádu úředníků Evropských společenství. Tyto náklady nese generální ředitelství, které o misi požádalo. Kancelář pro stáže musí vždy dostat jedno vyhotovení cestovního příkazu. 5

6 C. Práva a povinnosti stážistů Článek Obecné povinnosti a) Stážisté jsou povinni pracovat třicet sedm a půl hodin týdně. Pracovní doba je zpravidla od 9.00 do hod. b) Stážista se řídí pokyny vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen nebo pokyny svého poradce pro stáže, jakož i směrnicemi kanceláře pro stáže. c) Stážista se také musí řídit pravidly programu stáží a vnitřními pracovními pravidly generálního sekretariátu Rady, zejména pravidly týkajícími se bezpečnosti a důvěrnosti. d) Stážista je oprávněn účastnit se zasedání o tématech zajímavých pro jeho práci, pokud nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena, dostávat dokumentaci a účastnit se práce oddělení, k němuž je přidělen, na úrovni odpovídající jeho vzdělání a odborným zkušenostem. S výhradou souhlasu jeho poradce pro stáže, a pokud to není na úkor povinností, které mu byly uděleny, je oprávněn účastnit se zasedání v oblasti jiné, než je ta, v níž pracuje, nebo v jiném orgánu (pokud mu tento orgán umožní přístup), pokud tato zasedání nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena. 2. Důvěrnost Stážista dodržuje nejvyšší možnou obezřetnost, pokud jde o jakékoli skutečnosti nebo informace, které se v průběhu stáže dozví, jakož i v průběhu jakýchkoli svých kontaktů se zástupci sdělovacích prostředků. Konzultuje vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen, o jakékoli iniciativě související s činnostmi Společenství, na níž se hodlá podílet. Žádným způsobem neuveřejní jakýkoli dokument nebo informace, které nebyly dosud zveřejněny. Touto povinností je vázán i po skončení stáže. Stážista nevydá nebo nedá podnět k vydání, ať sám o sobě nebo s ostatními, jakéhokoli textu týkajícího se činnosti Společenství, aniž by o tom prostřednictvím vedoucího útvaru předem informoval orgán oprávněný ke jmenování, k němuž je přiřazen. Neoznámí-li do 30 pracovních dnů po doručení informací orgán oprávněný ke jmenování poradci pro stáže v dané záležitosti případné záporné rozhodnutí, je vydání povoleno. Veškerá práva v souvislosti s prací vykonanou v průběhu služební stáže pro generální sekretariát Rady připadnou generálnímu sekretariátu. 6

7 Na stážisty se vztahují ustanovení rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady. Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž jakékoli osobě, která tyto povinnosti neplní. 3. Neuspokojivý výkon Generální sekretariát Rady si na základě odůvodněné žádosti předložené vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, jakož i poradcem pro stáže, vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení, pokud jsou odborný výkon stážisty nebo jeho znalost pracovního jazyka nedostatečné k tomu, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti. 4. Chybné informace Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení v případě, že se kdykoli ukáže, že stážista při podání žádosti nebo v průběhu stáže uvedl chybné informace nebo předložil nepravdivá prohlášení nebo falešné dokumenty. 5. Zprávy ze stáže a osvědčení Na konci stáže vypracuje stážista zprávu o činnosti a poradce pro stáže hodnotící zprávu. Obě zprávy podepíše stážista i poradce pro stáže, který je zašle kanceláři pro stáže. Po skončení stáže získá stážista kopie obou zpráv, jakož i osvědčení o délce odborné stáže a útvaru, k němuž byl přiřazen. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Za nevybrané volno nenáleží stážistovi žádné platby. Volno vybrané za účelem účasti na konkurzech, zkouškách nebo vysokoškolské práci, atd., se z tohoto nároku strhává. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. 7

8 c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována pravidla uvedená výše. Žádosti musejí být nejdříve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupcem. 7. Přerušení stáže Ve výjimečných případech, na základě odůvodněné žádosti stážisty, může ředitel pro lidské zdroje povolit přerušení stáže. 8. Nepřítomnost a) Pracovní neschopnost V případě nemoci podá stážista neprodleně oznámení svému poradci pro stáž, který tuto skutečnosti oznámí vedoucímu oddělení, k němuž je stážista přiřazen; v případě nepřítomnosti přesahující tři dny zašle stážista kanceláři pro stáže lékařské osvědčení, v němž je vyznačena pravděpodobná doba trvání jeho nepřítomnosti, a kancelář pro stáže uvědomí útvar, k němuž je stážista přiřazen. Stážista, který je nepřítomen z důvodu nemoci může být předmětem lékařského vyšetření. b) Neodůvodněná nepřítomnost V případě nepřítomnosti stážisty bez uvedení důvodu nebo uvědomění poradce informuje poradce kancelář pro stáže, a to buď přímo nebo prostřednictvím vedoucího oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupce. Ředitel pro lidské zdroje poté napíše stážistovi na adresu uvedenou při nástupu do služby a nařídí mu, aby do týdne od odeslání dopisu sdělil vedoucímu oddělení, k němuž je přidělen, důvody své nepřítomnosti. Každý neodůvodněný den nepřítomnosti se automaticky odečítá ode dnů volna, na které má stážista nárok. Ředitel pro lidské zdroje může po zvážení uvedených důvodů nebo v případě, že žádné důvody nebyly uvedeny, po uplynutí uvedené lhůty, rozhodnout o neprodleném ukončení stáže bez dalšího oznámení. Generálnímu sekretariátu Rady musí vrácen jakýkoli přeplatek příspěvku. Článek Placenému stážistovi náleží prostředky na obživu. Částku těchto prostředků určí každý rok náměstek generálního tajemníka Rady s ohledem na dostupné rozpočtové prostředky. 2. Dodatečný příspěvek rovnající se až polovině prostředků na obživu lze udělit stážistovi s tělesným postižením po zvážení jeho situace. 8

9 3. Pokud má stážista, jemuž jsou vypláceny prostředky na obživu, během služební stáže nadále příjem z vnějšího zdroje mimo generální sekretariát Rady (prostředky na obživu, plat nebo jiný druh příjmu), nemá nárok na jakýkoli finanční příspěvek od generálního sekretariátu Rady, pokud není odměna z vnějšího zdroje nižší než prostředky na obživu v rámci služební stáže. V tomto případě je mu vyplácen rozdíl až do výše prostředků na obživu. Článek Stážista, jehož místo náboru je jiné než je Brusel, má nárok na náhradu skutečně vynaložených cestovních nákladů na začátku a konci jeho stáže za podmínky, že místo jeho náboru je na území Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Tyto náklady se vypočítají na základě nejúspornější cesty vlakem (druhou třídou), popřípadě včetně lehátkového nebo lůžkového vozu (turistické třídy), nebo letecky (turistickou třídou), pokud je tento způsob přepravy levnější. Tyto náklady se uhradí na základě ceníku jízdného sestaveného pro úředníky generálního sekretariátu Rady. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je mimo EU nebo kandidátské země, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu náboru zeměpisně nejblíže. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je uvnitř EU nebo kandidátské země, ale kteří svoji stáž vykonávají mimo EU, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu konání stáže zeměpisně nejblíže. 2. Aby měl stážista nárok na cestovné, musí dokončit alespoň polovinu stáže. Stážista, jehož místo náboru je ve vzdálenosti do 50 km od místa stáže nemá na cestovné nárok. Po přijetí rozhodnutí o udělení stáže se nepřijímají žádné žádosti o změnu bydliště. Článek Prostředky na obživu nepodléhají daňovému systému úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství. Je proto na stážistovi, aby sám splnil své daňové povinnosti. 2. Na konci stáže vydá kancelář pro stáže na požádání osvědčení pro daňové účely. V tomto osvědčení je uvedena částka získaných prostředků na obživu a potvrzeno, že nebyly provedeny žádné srážky na úhradu daní nebo pojistného v rámci sociálního zabezpečení. 9

10 Článek Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Nemá-li stážista vykonávající stáž u styčného úřadu Rady zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Horní hranice plnění na základě tohoto pojištění je stanovena na stejné částky a stejné procentní podíly jako v případě stáží vykonávaných v Bruselu. 2. Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. Článek Služební stáž lze na žádost stážisty ukončit tři týdny po odůvodněné výpovědi adresované řediteli pro lidské zdroje. V takovém případě je platba prostředků na obživu úměrná počtu odpracovaných dnů. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 2. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 8 písm. b) může ředitel pro lidské zdroje, v případě nevyhovujícího jednání stážisty, po rozhovoru se stážistou, vedoucím oddělení, k němuž je přidělen, a jeho poradcem pro stáže, kdykoli rozhodnout o ukončení stáže bez výpovědi. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 10

11 KAPITOLA II: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ VYKONÁVANÝCH JAKO POVINNÁ SOUČÁST STUDIÍ Článek Příslušná pravidla Stáže se nabízejí studentům, kteří jsou povinni absolvovat stáž jakožto součást vysokoškolského studia. Jsou neplacené. Tento článek se vztahuje pouze na stáže vykonávané v rámci povinné součásti studia. Obdobně se použije článek 7, čl. 8 odst. l a 2, článek 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6) a článek Kritéria pro přijetí O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, b) který je studentem ve třetím, čtvrtém nebo pátém ročníku (nebo rovnocenného stupně) vysoké školy nebo univerzity, která vyžaduje výkon takovéto stáže jakožto součást studia nebo pro přístup k určité profesi nebo který je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát. Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. Aby se s evropskými orgány mohl obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství, 2 ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgánu, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 1 2 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. Uvedená v příloze II. 11

12 3. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži se se stážistou uzavře na dobu jednoho až pěti měsíců podle požadavků vzdělávací instituce. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nesmí přesáhnout šest měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se stanoví po dohodě se stážistou. 4. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Pokud není v dohodě o stáži podepsané se vzdělávací institucí studenta stanoveno jinak, stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců, počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 5. Podávání žádostí Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 1 ; 1 Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 12

13 úřední osvědčení vzdělávací instituce, které dokládá že: žadatel je povinen absolvovat stáž jakožto součást svého studia nebo pro přístup k určité profesi nebo že je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát; kopii získaných diplomů nebo úředních osvědčení; případně kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti. 6. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v takovém případě hradí veškeré pojistné generální sekretariát Rady. b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. 13

14 KAPITOLA III: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ÚŘEDNÍKY Článek Příslušná pravidla Tento program je určen úředníkům ministerstev, vládních nebo regionálních agentur a diplomatického sboru členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Vnitrostátními úředníky se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí úředníci zaměstnaní vnitrostátními státními správami a jimi placení. Tento článek se vztahuje na stáže nabízené pouze vnitrostátním úředníkům. Obdobně se použije čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 2 a články 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6). 2. Kritéria pro přijetí (1) O stáž se mohou ucházet: a) vnitrostátní úředníci, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení a kteří b) mají vysokoškolský diplom nebo alespoň tři roky odborné praxe při plnění úkolů odpovídajících vysokoškolskému vzdělání c) spolu s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého dalšího z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 3. Podávání žádostí Žádosti musí být zaslány řediteli pro lidské zdroje, společně s úvodním dopisem domovské státní správy žadatele, prostřednictvím trvalého zastoupení. Kancelář pro stáže zváží možnost přijetí žadatele po konzultaci s generálními ředitelstvími. 14

15 Spis žádosti o stáž pro vnitrostátní úředníky zahrnuje: řádně vyplněnou žádost; životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti. 4. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži bude uzavřena s domovskou státní správou stážisty na maximální dobu šesti měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se určí po vzájemné dohodě se státní správou země stážisty. 5. Bez výslovného a zvláštního povolení generálního ředitele, u něhož vykonává stáž, nemůže stážista, který je státním příslušníkem země kandidující na přistoupení k Evropské unii, za žádných okolností mít přístup k jednáním, dokumentům nebo jiným řízením týkajícím se přistoupení jeho země. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 7. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Domovská státní správa stážisty musí generálnímu sekretariátu potvrdit, že se na stážistu budou v době stáže i nadále vztahovat právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení platné pro úředníky ve státní službě a že za náklady vzniklé v zahraničí bude odpovědný zaměstnavatel. 15

16 b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá ředitel pro lidské zdroje nebo v případě jeho nepřítomnosti nebo nemoci jeho zástupce. Článek 19 Rozhodnutí č. 9/06 ze dne 13. ledna 2006 se zrušuje. Nahrazuje se tímto rozhodnutím. Článek 20 Tato ustanovení jsou použitelná ode dne 1. února V Bruselu dne 20. července 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Příloha I Příklady diplomů, kterými se prokazuje úroveň vzdělání odpovídající úrovni požadované pro přijetí na stáže 1 Země Bălgarija Belgium FR Belgium NL Česká republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Vysokoškolské vzdělání alespoň 3 roky Diplom za Vishe Obrazovanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃă Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaatin tutkinto / Kandidatexamen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Stav ke dni 1. července SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 17 PŘÍLOHA I DG A I

18 Sverige United Kingdom Další země Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 18 PŘÍLOHA I DG A I

19 Příloha II Evropské orgány a instituce Orgány EU: Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská komise (včetně delegací, zastupitelských úřadů a výkonných agentur) Soudní dvůr Evropských společenství Evropský účetní dvůr Finanční instituce: Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský investiční fond Poradní orgány: Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Interinstitucionální subjekty: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství Evropský úřad pro výběr personálu Evropská správní škola Ostatní specializované orgány: Evropský veřejný ochránce práv Evropský inspektor ochrany údajů SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 19 PŘÍLOHA II DGA I A

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

ROZHODNUTÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY Č. 40/17. o pravidlech pro stáže v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie

ROZHODNUTÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY Č. 40/17. o pravidlech pro stáže v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie ROZHODNUTÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY Č. 40/17 o pravidlech pro stáže v Generálním sekretariátu Rady Evropské unie GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na jednací řád Rady, a zejména na článek

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 9 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 12 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í. v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: P o d m í n k y p ř i j e t í: D r u h y s t á ž í:

I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í. v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: P o d m í n k y p ř i j e t í: D r u h y s t á ž í: I n f o r m a c e o m o ž n o s t e c h s t á ž í v E v r o p s k é m p a r l a m e n t u: http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticdisplay.do?language=cs&id=147&pagerank=1 P o d m í n k y

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY

PŘÍLOHY. Návrhu ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 PŘÍLOHY Návrhu ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Smíšeného výboru Evropské unie a Švýcarska pro GNSS,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí Č.j.: MMR-41841/2015-94 Datum: 2. 12. 2015 Státní tajemnice Ministerstva pro místní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-74676-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 20. května 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení správního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Údaje o

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU FINANČNÍHO ŘÍZENÍ Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí, ID 17000503 v Národním archivu Č.j.: NA 2172/2016 Datum:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada 3. kolo Č.

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Praha 4. května 2016 Č.j.: SBS 11515/2016 Předseda Českého báňského úřadu jako služební

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-38718-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 17. března 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa ředitele odboru legislativy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU Příloha č. 1 k č.j.: MMR-27556/2015-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucího oddělení finančního řízení programů EU o jmenování na služební místo vedoucího oddělení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5, Jihlava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ředitel odboru organizace a veřejných zakázek odborný rada Č. j.: 03481-1/2016-ERU

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka

o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru FM 3351, v odboru 48 Kancelář státního tajemníka o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Č. j. MV-85030-1/SST-2016 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Státní tajemník v Ministerstvu vnitra vyhlašuje dne 13. června 2016 výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí oddělení pobytu

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA - ŘEDITEL/KA ODBORU INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle 10 odst.

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - odborný rada vedoucí Ekonomického oddělení služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace Č.j.: API/02692/16 Datum: 15.12.2016

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení

Žádost. o jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vrchní ministerský rada ředitel odboru, FM 1968, v odboru 57 Bezpečnost a krizové řízení o jmenování na služební místo vrchní ministerský

Více

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst.

ROZHODNUTÍ. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1, články 62 a 114 ve spojení s čl. 218 odst. L 118/6 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2017/783 ze dne 25. dubna 2017 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IV (Energetika) Dohody o EHP (třetí energetický

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3283, v odboru 69 Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 Centrální kontaktní bod AFCOS. Datum: 19. ledna 2017 PID:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID 17000482 v Národním archivu Č.j.: NA- 2165/2016 Datum: 26. května 2016 Ředitelka Národního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 13 Hospodářská správa Č.j.: MF-50867/2015/3002-1 Datum: 18. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ODBORNÝ RADA VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOORDINACE INSPEKČNÍ ČINNOSTI Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod záštitou Evropské investiční banky RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. září 2008 (OR. en) 11425/08 ACP 115 FIN 263 PTOM 22 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o přijetí jednacího řádu Výboru pro investiční nástroj zřízeného pod

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU DV\928896CS.doc ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1234/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru kontroly 1 podle

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 9. 9. 2010 2010/0171(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 Návrh stanoviska Jacek Saryusz-Wolski (PE445.792v01-00) Návrh nařízení Evropského parlamentu a

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Předkladatel: Ministerstvo spravedlnosti. Ustanovení Obsah CELEX číslo Ustanovení Obsah. Čl. 63. Účel osvědčení ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákon č. 91/2012

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd Finanční a platové. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 9093, v odboru 30 Personální, odd. 3004 Finanční a platové. Datum: 9. ledna 207 PID: MFCR6XYPQC Č. j.: MF-46332/206/3005-2

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení monitoringu fondů EU v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01019/17 Datum: 7. 3. 2017 Vedoucí

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3270, v odboru 5 Daně z příjmů, odd. 50 Daň z příjmů právnických osob. Datum: 0. února 207 PID: MFCR7XBJMM Č. j.: MF-4549/207/3005-2

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Příloha 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo o jmenování na služební místo představeného 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Stáže v Evropském parlamentu 1. Evropský

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ)

GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) SEDMÝ RÁMCOVÝ PROGRAM GRANTOVÁ DOHODA č. NÁZEV PROJEKTU [ZKRATKA] (uveďte REŽIM FINANCOVÁNÍ) [Evropské společenství] [Evropské společenství pro atomovou energii] (dále jen Společenství ), zastoupené Komisí

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 2000, v odboru 11 Státní rozpočet, odd. 1101 Souhrnné rozpočtové vztahy Č.j.: MF-19195/2016/3005-2

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství Příloha č. 1 k č.j.: MMR-7545/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství o zařazení na služební místo vedoucí/-ho

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení ekonomického hodnocení projektů v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01012/17 Datum: 2. 3.

Více

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního

ŽÁDOST. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního Příloha č. 1 k č.j.: MMR-1235/2016-94 ŽÁDOST o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně právního o jmenování na služební místo ředitele/-ky odboru legislativně

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI]

[EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] PŘÍLOHA III KONKRÉTNÍ USTANOVENÍ [EVROPSKÝ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] [MEZINÁRODNÍ GRANT MARIE CURIE PRO OPĚTOVNOU INTEGRACI] III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto

Více

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA-4913/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA-4913/2016 Praha, 7. 6. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU. služební označení odborný rada vedoucí oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ŘEDITEL/KA INSPEKTORÁTU služební označení odborný rada vedoucí oddělení Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PŘEKLADATELSKÉ STÁŽE NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VNITŘNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PŘEKLADATELSKÉ STÁŽE NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VNITŘNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ PŘEKLADATELSKÉ STÁŽE NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU 1/15 Článek 1 Obecná ustanovení 4 Článek 1 Druhy překladatelských stáží na generálním sekretariátu Evropského

Více

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY

VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VNITROEVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO ROZVOJ KARIÉRY III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto grantovou dohodu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 66 Veřejné zakázky Č.j.: MF-50859/2015/3002-2 Datum: 13. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce

Žádost. o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce Příloha č. 1 k č.j.: MMR-12184/2016-94 Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce o jmenování na služební místo ředitele/ředitelky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného rady - interního auditora Agentury pro podnikání a inovace Č.j.: API/02420/16 Datum: 29.11.2016 Vedoucí služebního úřadu jako služební

Více