ROZHODNUTÍ č. 118/07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ č. 118/07"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODNUTÍ č. 118/07 NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na jednací řád Rady, a zejména na článek 23 uvedeného řádu, Vzhledem k tomu, že ohledně stáží u generálního sekretariátu Rady by měla být stanovena tato pravidla: ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Toto rozhodnutí upravuje stáže pořádané generálním sekretariátem Rady Evropské unie, s výhradou dostupnosti finančních prostředků a kancelářských prostor. Tento program je určen hlavně mladým absolventům vysokých škol. Článek 2 Stáže u generálního sekretariátu Rady Evropské unie mají za účel: poskytnout stážistům celkovou představu o cílích a problémech evropské integrace; poskytnout jim praktické znalosti o fungování útvarů generálního sekretariátu Rady; nabídnout jim osobní zkušenost díky kontaktům navázaným v průběhu jejich každodenní práce; umožnit jim dále rozvíjet znalosti, které během svých studií nebo profesionální kariéry získali, a uvést tyto znalosti do praxe. 1

2 Článek 3 Přijetím na stáž se stážisté nestanou úředníky nebo jinými zaměstnanci Evropských společenství. Žádným způsobem je přijetí neopravňuje k tomu, aby byli generálním sekretariátem Rady později jmenováni, ani je v souvislosti se jmenováním neupřednostňuje. Článek 4 Příslušné útvary generálního sekretariátu Rady předloží každým rokem řediteli pro lidské zdroje žádosti o nábor stážistů. Na základě těchto žádostí a s ohledem na dostupné prostředky určí ředitel pro lidské zdroje počet míst pro stážisty, která mají být každému útvaru přidělena, jakož i délku stáží. Článek 5 Generální sekretariát Rady nabízí tři druhy stáží: placené stáže; stáže pro stážisty, kteří mají povinnost podstoupit stáž jakožto povinnou součást svého studia; stáže vyhrazené pro vnitrostátní úředníky. Ustanovení týkající se placených stáží jsou uvedena v článcích 2 až 15 tohoto rozhodnutí. Ustanovení týkající se stáží vykonávaných jakožto povinná součást studií jsou uvedena v článku 16 tohoto rozhodnutí a ustanovení týkající se vnitrostátních úředníků jsou uvedena v článku 17 tohoto rozhodnutí. KAPITOLA I: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PLACENÝCH STÁŽÍ A. Podmínky pro přijetí a výběr Článek 6 1. O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, který b) do skončení lhůty pro podání žádostí dokončil alespoň první cyklus vysokoškolského studia a prokáže se osvědčením o udělení diplomu (viz tabulku v příloze I, v níž jsou u jednotlivých států uvedeny minimální požadované kvalifikace) nebo rovnocenným diplomem. 1 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. 2

3 2. Vnitrostátní úředníci se tohoto programu zúčastnit nemohou Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 4. Aby se mohl s evropskými orgány obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství 2, ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgány, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 5. Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 3 ; kopii získaných diplomů nebo osvědčení o ukončení studia; kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti; v případě žadatelů o stáž v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) a generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci) důkaz, že mají bezpečnostní prověrku na úrovni SECRET UE, jakož i znalosti v příslušné oblasti Ohledně vnitrostátních stáží viz článek 17. Seznam je uveden v příloze II. Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 3

4 Článek 7 1. Žadatelé budou vybráni na základě jejich kvalifikace. Generální sekretariát vyvine veškeré úsilí k tomu, aby je vybral z co nejrozsáhlejší zeměpisné oblasti a přitom dbal na zajištění co nejlepší rovnováhy mezi počtem žen a mužů. Upřednostněni jsou žadatelé, kteří: dokončili nebo zahájili kurs o evropské integraci v rámci vysokoškolské diplomové nebo výzkumné práce nebo vědecké publikace; zastávají nebo zastávali pracovní místo v soukromém nebo veřejném sektoru, které souvisí s činnostmi Evropské unie. 2. Při zahájení stáže musí každý úspěšný žadatel předložit tyto doklady: výpis z rejstříku trestů nebo osvědčení o dobrém chování vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, jejímž je státním příslušníkem; originály diplomů nebo osvědčení o ukončení studia (budou vráceny); lékařské osvědčení o tom, že je schopen pracovat; prohlášení, z něhož vyplývá, zda dostává prostředky na obživu, příspěvky z jakéhokoli jiného zdroje, nebo plat od svého zaměstnavatele, a pokud ano, v jaké výši. 3. V žádném případě nelze stážistu jmenovat do útvaru generálního sekretariátu Rady, pokud by mohl nastat střet zájmů. 4. Ve výjimečných případech může být žadatel vybrán k výkonu stáže v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) nebo generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci). Stáž v žádné z těchto jednotek nelze vykonávat aniž by žadatel prošel bezpečnostní prověrkou na úroveň SECRET UE a prokázal, že má v uvedené oblasti znalosti. Žadatelé vybraní k výkonu stáže ve styčném úřadě Rady nejsou povinni projít bezpečnostní prověrkou. Nemají přístup k žádným utajovaným informacím ve styčném úřadě ani k místům, kde se takovéto informace zpracovávají a uchovávají. 5. Je odpovědností kandidátů zajistit, aby byly splněny všechny náležitosti spojené s pobytem, které požadují vnitrostátní orgány země, v níž se stáž koná, a aby v případě potřeby měli platné vízum. 4

5 6. Na začátku stáže musí stážista sdělit kanceláři pro stáže místo svého bydliště v zemi, v níž se stáž koná. B. Uspořádání stáží Článek 8 1. Stážista se přiřazuje jednomu nebo více útvarům generálního sekretariátu Rady. 2. Stážista se účastní práce útvaru, jemuž je přiřazen, a to na úrovni odpovídající jeho vzdělání a pracovním zkušenostem. Jeho práci vede a sleduje poradce pro stáže, který odpovídá za jeho zaškolení a radí mu při plnění svěřených úkolů. Poradce neprodleně informuje kancelář pro stáže o jakékoli závažné události v průběhu stáže (zejména neuspokojivý výkon, nemoci, nehody, nevhodné chování nebo přerušení stáže), které si všiml, nebo o které byl stážistou informován. 3. Doba trvání každé stáže je stanovena na pět měsíců. Ve výjimečných případech může ředitel pro lidské zdroje stanovit kratší dobu stáže s minimální dobou trvání tří měsíců. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nepřesáhne šest měsíců. Případné prodloužení přesahující pátý měsíc musí být neplacené. Délku trvání stáže ve styčném úřadě Rady určí ředitel pro lidské zdroje podle návrhu vedoucího styčného úřadu. Tato doba nepřesáhne šest měsíců. Článek 9 1. S předchozím povolením ředitele pro lidské zdroje, a jsou-li k dispozici dostatečné prostředky, může kancelář pro stáže pro stážisty uspořádat studijní návštěvy nebo cesty za účelem služební stáže. 2. Pouze ve výjimečných případech může generální ředitel služby, k níž je stážista přiřazen, stážistu oprávnit k účasti na misi, a to pod podmínkou, že se jedná o technickou misi, která neplní žádnou reprezentativní funkci. Takovéto oprávnění poskytuje stážistovi nárok na náhradu nákladů v rámci mise v souladu s obecnými pravidly pro poskytování náhrad stanovenými ve služebním řádu úředníků Evropských společenství. Tyto náklady nese generální ředitelství, které o misi požádalo. Kancelář pro stáže musí vždy dostat jedno vyhotovení cestovního příkazu. 5

6 C. Práva a povinnosti stážistů Článek Obecné povinnosti a) Stážisté jsou povinni pracovat třicet sedm a půl hodin týdně. Pracovní doba je zpravidla od 9.00 do hod. b) Stážista se řídí pokyny vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen nebo pokyny svého poradce pro stáže, jakož i směrnicemi kanceláře pro stáže. c) Stážista se také musí řídit pravidly programu stáží a vnitřními pracovními pravidly generálního sekretariátu Rady, zejména pravidly týkajícími se bezpečnosti a důvěrnosti. d) Stážista je oprávněn účastnit se zasedání o tématech zajímavých pro jeho práci, pokud nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena, dostávat dokumentaci a účastnit se práce oddělení, k němuž je přidělen, na úrovni odpovídající jeho vzdělání a odborným zkušenostem. S výhradou souhlasu jeho poradce pro stáže, a pokud to není na úkor povinností, které mu byly uděleny, je oprávněn účastnit se zasedání v oblasti jiné, než je ta, v níž pracuje, nebo v jiném orgánu (pokud mu tento orgán umožní přístup), pokud tato zasedání nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena. 2. Důvěrnost Stážista dodržuje nejvyšší možnou obezřetnost, pokud jde o jakékoli skutečnosti nebo informace, které se v průběhu stáže dozví, jakož i v průběhu jakýchkoli svých kontaktů se zástupci sdělovacích prostředků. Konzultuje vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen, o jakékoli iniciativě související s činnostmi Společenství, na níž se hodlá podílet. Žádným způsobem neuveřejní jakýkoli dokument nebo informace, které nebyly dosud zveřejněny. Touto povinností je vázán i po skončení stáže. Stážista nevydá nebo nedá podnět k vydání, ať sám o sobě nebo s ostatními, jakéhokoli textu týkajícího se činnosti Společenství, aniž by o tom prostřednictvím vedoucího útvaru předem informoval orgán oprávněný ke jmenování, k němuž je přiřazen. Neoznámí-li do 30 pracovních dnů po doručení informací orgán oprávněný ke jmenování poradci pro stáže v dané záležitosti případné záporné rozhodnutí, je vydání povoleno. Veškerá práva v souvislosti s prací vykonanou v průběhu služební stáže pro generální sekretariát Rady připadnou generálnímu sekretariátu. 6

7 Na stážisty se vztahují ustanovení rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady. Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž jakékoli osobě, která tyto povinnosti neplní. 3. Neuspokojivý výkon Generální sekretariát Rady si na základě odůvodněné žádosti předložené vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, jakož i poradcem pro stáže, vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení, pokud jsou odborný výkon stážisty nebo jeho znalost pracovního jazyka nedostatečné k tomu, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti. 4. Chybné informace Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení v případě, že se kdykoli ukáže, že stážista při podání žádosti nebo v průběhu stáže uvedl chybné informace nebo předložil nepravdivá prohlášení nebo falešné dokumenty. 5. Zprávy ze stáže a osvědčení Na konci stáže vypracuje stážista zprávu o činnosti a poradce pro stáže hodnotící zprávu. Obě zprávy podepíše stážista i poradce pro stáže, který je zašle kanceláři pro stáže. Po skončení stáže získá stážista kopie obou zpráv, jakož i osvědčení o délce odborné stáže a útvaru, k němuž byl přiřazen. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Za nevybrané volno nenáleží stážistovi žádné platby. Volno vybrané za účelem účasti na konkurzech, zkouškách nebo vysokoškolské práci, atd., se z tohoto nároku strhává. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. 7

8 c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována pravidla uvedená výše. Žádosti musejí být nejdříve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupcem. 7. Přerušení stáže Ve výjimečných případech, na základě odůvodněné žádosti stážisty, může ředitel pro lidské zdroje povolit přerušení stáže. 8. Nepřítomnost a) Pracovní neschopnost V případě nemoci podá stážista neprodleně oznámení svému poradci pro stáž, který tuto skutečnosti oznámí vedoucímu oddělení, k němuž je stážista přiřazen; v případě nepřítomnosti přesahující tři dny zašle stážista kanceláři pro stáže lékařské osvědčení, v němž je vyznačena pravděpodobná doba trvání jeho nepřítomnosti, a kancelář pro stáže uvědomí útvar, k němuž je stážista přiřazen. Stážista, který je nepřítomen z důvodu nemoci může být předmětem lékařského vyšetření. b) Neodůvodněná nepřítomnost V případě nepřítomnosti stážisty bez uvedení důvodu nebo uvědomění poradce informuje poradce kancelář pro stáže, a to buď přímo nebo prostřednictvím vedoucího oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupce. Ředitel pro lidské zdroje poté napíše stážistovi na adresu uvedenou při nástupu do služby a nařídí mu, aby do týdne od odeslání dopisu sdělil vedoucímu oddělení, k němuž je přidělen, důvody své nepřítomnosti. Každý neodůvodněný den nepřítomnosti se automaticky odečítá ode dnů volna, na které má stážista nárok. Ředitel pro lidské zdroje může po zvážení uvedených důvodů nebo v případě, že žádné důvody nebyly uvedeny, po uplynutí uvedené lhůty, rozhodnout o neprodleném ukončení stáže bez dalšího oznámení. Generálnímu sekretariátu Rady musí vrácen jakýkoli přeplatek příspěvku. Článek Placenému stážistovi náleží prostředky na obživu. Částku těchto prostředků určí každý rok náměstek generálního tajemníka Rady s ohledem na dostupné rozpočtové prostředky. 2. Dodatečný příspěvek rovnající se až polovině prostředků na obživu lze udělit stážistovi s tělesným postižením po zvážení jeho situace. 8

9 3. Pokud má stážista, jemuž jsou vypláceny prostředky na obživu, během služební stáže nadále příjem z vnějšího zdroje mimo generální sekretariát Rady (prostředky na obživu, plat nebo jiný druh příjmu), nemá nárok na jakýkoli finanční příspěvek od generálního sekretariátu Rady, pokud není odměna z vnějšího zdroje nižší než prostředky na obživu v rámci služební stáže. V tomto případě je mu vyplácen rozdíl až do výše prostředků na obživu. Článek Stážista, jehož místo náboru je jiné než je Brusel, má nárok na náhradu skutečně vynaložených cestovních nákladů na začátku a konci jeho stáže za podmínky, že místo jeho náboru je na území Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Tyto náklady se vypočítají na základě nejúspornější cesty vlakem (druhou třídou), popřípadě včetně lehátkového nebo lůžkového vozu (turistické třídy), nebo letecky (turistickou třídou), pokud je tento způsob přepravy levnější. Tyto náklady se uhradí na základě ceníku jízdného sestaveného pro úředníky generálního sekretariátu Rady. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je mimo EU nebo kandidátské země, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu náboru zeměpisně nejblíže. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je uvnitř EU nebo kandidátské země, ale kteří svoji stáž vykonávají mimo EU, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu konání stáže zeměpisně nejblíže. 2. Aby měl stážista nárok na cestovné, musí dokončit alespoň polovinu stáže. Stážista, jehož místo náboru je ve vzdálenosti do 50 km od místa stáže nemá na cestovné nárok. Po přijetí rozhodnutí o udělení stáže se nepřijímají žádné žádosti o změnu bydliště. Článek Prostředky na obživu nepodléhají daňovému systému úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství. Je proto na stážistovi, aby sám splnil své daňové povinnosti. 2. Na konci stáže vydá kancelář pro stáže na požádání osvědčení pro daňové účely. V tomto osvědčení je uvedena částka získaných prostředků na obživu a potvrzeno, že nebyly provedeny žádné srážky na úhradu daní nebo pojistného v rámci sociálního zabezpečení. 9

10 Článek Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Nemá-li stážista vykonávající stáž u styčného úřadu Rady zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Horní hranice plnění na základě tohoto pojištění je stanovena na stejné částky a stejné procentní podíly jako v případě stáží vykonávaných v Bruselu. 2. Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. Článek Služební stáž lze na žádost stážisty ukončit tři týdny po odůvodněné výpovědi adresované řediteli pro lidské zdroje. V takovém případě je platba prostředků na obživu úměrná počtu odpracovaných dnů. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 2. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 8 písm. b) může ředitel pro lidské zdroje, v případě nevyhovujícího jednání stážisty, po rozhovoru se stážistou, vedoucím oddělení, k němuž je přidělen, a jeho poradcem pro stáže, kdykoli rozhodnout o ukončení stáže bez výpovědi. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 10

11 KAPITOLA II: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ VYKONÁVANÝCH JAKO POVINNÁ SOUČÁST STUDIÍ Článek Příslušná pravidla Stáže se nabízejí studentům, kteří jsou povinni absolvovat stáž jakožto součást vysokoškolského studia. Jsou neplacené. Tento článek se vztahuje pouze na stáže vykonávané v rámci povinné součásti studia. Obdobně se použije článek 7, čl. 8 odst. l a 2, článek 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6) a článek Kritéria pro přijetí O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, b) který je studentem ve třetím, čtvrtém nebo pátém ročníku (nebo rovnocenného stupně) vysoké školy nebo univerzity, která vyžaduje výkon takovéto stáže jakožto součást studia nebo pro přístup k určité profesi nebo který je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát. Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. Aby se s evropskými orgány mohl obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství, 2 ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgánu, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 1 2 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. Uvedená v příloze II. 11

12 3. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži se se stážistou uzavře na dobu jednoho až pěti měsíců podle požadavků vzdělávací instituce. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nesmí přesáhnout šest měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se stanoví po dohodě se stážistou. 4. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Pokud není v dohodě o stáži podepsané se vzdělávací institucí studenta stanoveno jinak, stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců, počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 5. Podávání žádostí Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 1 ; 1 Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 12

13 úřední osvědčení vzdělávací instituce, které dokládá že: žadatel je povinen absolvovat stáž jakožto součást svého studia nebo pro přístup k určité profesi nebo že je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát; kopii získaných diplomů nebo úředních osvědčení; případně kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti. 6. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v takovém případě hradí veškeré pojistné generální sekretariát Rady. b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. 13

14 KAPITOLA III: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ÚŘEDNÍKY Článek Příslušná pravidla Tento program je určen úředníkům ministerstev, vládních nebo regionálních agentur a diplomatického sboru členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Vnitrostátními úředníky se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí úředníci zaměstnaní vnitrostátními státními správami a jimi placení. Tento článek se vztahuje na stáže nabízené pouze vnitrostátním úředníkům. Obdobně se použije čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 2 a články 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6). 2. Kritéria pro přijetí (1) O stáž se mohou ucházet: a) vnitrostátní úředníci, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení a kteří b) mají vysokoškolský diplom nebo alespoň tři roky odborné praxe při plnění úkolů odpovídajících vysokoškolskému vzdělání c) spolu s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého dalšího z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 3. Podávání žádostí Žádosti musí být zaslány řediteli pro lidské zdroje, společně s úvodním dopisem domovské státní správy žadatele, prostřednictvím trvalého zastoupení. Kancelář pro stáže zváží možnost přijetí žadatele po konzultaci s generálními ředitelstvími. 14

15 Spis žádosti o stáž pro vnitrostátní úředníky zahrnuje: řádně vyplněnou žádost; životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti. 4. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži bude uzavřena s domovskou státní správou stážisty na maximální dobu šesti měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se určí po vzájemné dohodě se státní správou země stážisty. 5. Bez výslovného a zvláštního povolení generálního ředitele, u něhož vykonává stáž, nemůže stážista, který je státním příslušníkem země kandidující na přistoupení k Evropské unii, za žádných okolností mít přístup k jednáním, dokumentům nebo jiným řízením týkajícím se přistoupení jeho země. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 7. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Domovská státní správa stážisty musí generálnímu sekretariátu potvrdit, že se na stážistu budou v době stáže i nadále vztahovat právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení platné pro úředníky ve státní službě a že za náklady vzniklé v zahraničí bude odpovědný zaměstnavatel. 15

16 b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá ředitel pro lidské zdroje nebo v případě jeho nepřítomnosti nebo nemoci jeho zástupce. Článek 19 Rozhodnutí č. 9/06 ze dne 13. ledna 2006 se zrušuje. Nahrazuje se tímto rozhodnutím. Článek 20 Tato ustanovení jsou použitelná ode dne 1. února V Bruselu dne 20. července 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Příloha I Příklady diplomů, kterými se prokazuje úroveň vzdělání odpovídající úrovni požadované pro přijetí na stáže 1 Země Bălgarija Belgium FR Belgium NL Česká republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Vysokoškolské vzdělání alespoň 3 roky Diplom za Vishe Obrazovanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃă Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaatin tutkinto / Kandidatexamen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Stav ke dni 1. července SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 17 PŘÍLOHA I DG A I

18 Sverige United Kingdom Další země Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 18 PŘÍLOHA I DG A I

19 Příloha II Evropské orgány a instituce Orgány EU: Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská komise (včetně delegací, zastupitelských úřadů a výkonných agentur) Soudní dvůr Evropských společenství Evropský účetní dvůr Finanční instituce: Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský investiční fond Poradní orgány: Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Interinstitucionální subjekty: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství Evropský úřad pro výběr personálu Evropská správní škola Ostatní specializované orgány: Evropský veřejný ochránce práv Evropský inspektor ochrany údajů SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 19 PŘÍLOHA II DGA I A

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

Stáže v evropských institucích v Bruselu

Stáže v evropských institucích v Bruselu Stáže v evropských institucích v Bruselu OBSAH 1. Úvod..3 2. Stáže v Evropském parlamentu (EP) 3 2.1 Stáže s obecným zaměřením a se zaměřením na žurnalistiku 3 2.2 Neplacené stáže...4 2.3 Placené stáže

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH

STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH STÁŽE V EVROPSKÝCH INSTITUCÍCH OK4EU Michaela Vráželová Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc vrazelova@ok4eu.cz Olomouc, prosinec 2011 OBSAH 2 STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 3 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE

EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE EVROPSKÝ PARLAMENT VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Stáže v Evropském parlamentu 1. Evropský

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU VNITŘNÍ PŘEDPISY PRO STÁŽE A STUDIJNÍ POBYTY NA GENERÁLNÍM SEKRETARIÁTU EVROPSKÉHO PARLAMENTU DV\928896CS.doc ČÁST I: STÁŽE Kapitola 1 Obecná ustanovení Článek 1 Různé druhy stáží na generálním sekretariátu

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES

SMĚRNICE RADY 2004/114/ES SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby RADA

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici.

(8) Pojem přijímání se vztahuje na vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí pro účely stanovené v této směrnici. L 375/12 Úřední věstník Evropské unie 23.12.2004 SMĚRNICE RADY 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel)

Rada Evropské unie (Brusel) Soudní dvůr (Lucemburk) Účetní dvůr (Lucemburk) Evropský hospodářský a sociální výbor (Brusel) Výbor regionů (Brusel) Jak se stát stážistou v Evropských institucích Tereza SANJUAN, M.A. Zastoupení Evropské komise v ČR Komunikační sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce

Stáže v institucích EU. Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Stáže v institucích EU Natálie VLKOVÁ Zastoupení Evropské komise v ČR Tisková sekce Kam na stáž do EU? Hlavní destinace pro většinu stážistů: Evropská komise (i na Zastoupení EK v Praze) placené stáže

Více

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí

D O H O D A. mezi. vládou Rakouské republiky. o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí D O H O D A mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958

ÚMLUVA týkající se národních osobních dokladů námořníků, 1958 232/1998 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. května 1958 byla v Ženevě na 41. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pravidla pro složení makléřské zkoušky

Pravidla pro složení makléřské zkoušky Pravidla pro složení makléřské zkoušky Článek 1 Obsah makléřské zkoušky 1. Tato část Pravidel upravuje náležitosti a průběh makléřské zkoušky (dále jen zkoušky ). 2. Obsahem zkoušky je prokázání znalostí

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice. Personalistika Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 101/ 2012 Počet stran: 5 Počet příloh: 10 Verze: 1 Platnost od: 9.11.2012 Směrnice Personalistika

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku.

1.3. Pořadatel je poskytovatelem ceny ve smyslu ve smyslu 1780 českého občanského zákoníku. PRAVIDLA SOUTĚŽE Spotřebitelská soutěž - léto 2014 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Pořadatelem soutěže Spotřebitelská soutěž - léto 2014, dále uváděné jako Soutěž, je Publicis Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO.

Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO. Doporučený postup pro přijímání vědecko-výzkumných pracovníků ze třetích zemí Projekt České centrum pro mobilitu v letech 2008-2011 finančně podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB.

ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ZÁKON O ZNALCÍCH A TLUMOČNÍCÍCH 36/67 SB. ODDÍL I. ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY 1 (1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

("Společnost") a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: ("Předseda představenstva")

(Společnost) a Jméno a příjmení trvale bytem na adrese: datum narození: (Předseda představenstva) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ("Smlouva")

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Registrace zdravotnických pracovníků

Registrace zdravotnických pracovníků Registrace zdravotnických pracovníků PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková vedoucí Registru NCO NZO Brno Email: hofstetrova@nconzo.cz Tel.č.: 543 559 353 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k

Více