ROZHODNUTÍ č. 118/07

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ č. 118/07"

Transkript

1 RADA EVROPSKÉ UNIE ROZHODNUTÍ č. 118/07 NÁMĚSTEK GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na jednací řád Rady, a zejména na článek 23 uvedeného řádu, Vzhledem k tomu, že ohledně stáží u generálního sekretariátu Rady by měla být stanovena tato pravidla: ROZHODLA TAKTO: Článek 1 Toto rozhodnutí upravuje stáže pořádané generálním sekretariátem Rady Evropské unie, s výhradou dostupnosti finančních prostředků a kancelářských prostor. Tento program je určen hlavně mladým absolventům vysokých škol. Článek 2 Stáže u generálního sekretariátu Rady Evropské unie mají za účel: poskytnout stážistům celkovou představu o cílích a problémech evropské integrace; poskytnout jim praktické znalosti o fungování útvarů generálního sekretariátu Rady; nabídnout jim osobní zkušenost díky kontaktům navázaným v průběhu jejich každodenní práce; umožnit jim dále rozvíjet znalosti, které během svých studií nebo profesionální kariéry získali, a uvést tyto znalosti do praxe. 1

2 Článek 3 Přijetím na stáž se stážisté nestanou úředníky nebo jinými zaměstnanci Evropských společenství. Žádným způsobem je přijetí neopravňuje k tomu, aby byli generálním sekretariátem Rady později jmenováni, ani je v souvislosti se jmenováním neupřednostňuje. Článek 4 Příslušné útvary generálního sekretariátu Rady předloží každým rokem řediteli pro lidské zdroje žádosti o nábor stážistů. Na základě těchto žádostí a s ohledem na dostupné prostředky určí ředitel pro lidské zdroje počet míst pro stážisty, která mají být každému útvaru přidělena, jakož i délku stáží. Článek 5 Generální sekretariát Rady nabízí tři druhy stáží: placené stáže; stáže pro stážisty, kteří mají povinnost podstoupit stáž jakožto povinnou součást svého studia; stáže vyhrazené pro vnitrostátní úředníky. Ustanovení týkající se placených stáží jsou uvedena v článcích 2 až 15 tohoto rozhodnutí. Ustanovení týkající se stáží vykonávaných jakožto povinná součást studií jsou uvedena v článku 16 tohoto rozhodnutí a ustanovení týkající se vnitrostátních úředníků jsou uvedena v článku 17 tohoto rozhodnutí. KAPITOLA I: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE PLACENÝCH STÁŽÍ A. Podmínky pro přijetí a výběr Článek 6 1. O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, který b) do skončení lhůty pro podání žádostí dokončil alespoň první cyklus vysokoškolského studia a prokáže se osvědčením o udělení diplomu (viz tabulku v příloze I, v níž jsou u jednotlivých států uvedeny minimální požadované kvalifikace) nebo rovnocenným diplomem. 1 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. 2

3 2. Vnitrostátní úředníci se tohoto programu zúčastnit nemohou Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 4. Aby se mohl s evropskými orgány obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství 2, ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgány, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 5. Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 3 ; kopii získaných diplomů nebo osvědčení o ukončení studia; kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti; v případě žadatelů o stáž v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) a generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci) důkaz, že mají bezpečnostní prověrku na úrovni SECRET UE, jakož i znalosti v příslušné oblasti Ohledně vnitrostátních stáží viz článek 17. Seznam je uveden v příloze II. Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 3

4 Článek 7 1. Žadatelé budou vybráni na základě jejich kvalifikace. Generální sekretariát vyvine veškeré úsilí k tomu, aby je vybral z co nejrozsáhlejší zeměpisné oblasti a přitom dbal na zajištění co nejlepší rovnováhy mezi počtem žen a mužů. Upřednostněni jsou žadatelé, kteří: dokončili nebo zahájili kurs o evropské integraci v rámci vysokoškolské diplomové nebo výzkumné práce nebo vědecké publikace; zastávají nebo zastávali pracovní místo v soukromém nebo veřejném sektoru, které souvisí s činnostmi Evropské unie. 2. Při zahájení stáže musí každý úspěšný žadatel předložit tyto doklady: výpis z rejstříku trestů nebo osvědčení o dobrém chování vydané v souladu s vnitrostátními právními předpisy země, jejímž je státním příslušníkem; originály diplomů nebo osvědčení o ukončení studia (budou vráceny); lékařské osvědčení o tom, že je schopen pracovat; prohlášení, z něhož vyplývá, zda dostává prostředky na obživu, příspěvky z jakéhokoli jiného zdroje, nebo plat od svého zaměstnavatele, a pokud ano, v jaké výši. 3. V žádném případě nelze stážistu jmenovat do útvaru generálního sekretariátu Rady, pokud by mohl nastat střet zájmů. 4. Ve výjimečných případech může být žadatel vybrán k výkonu stáže v kanceláři generálního tajemníka, politické jednotce, některých útvarech generálního ředitelství E (vnější a politicko-vojenské záležitosti) nebo generálního ředitelství H (spravedlnost a vnitřní věci). Stáž v žádné z těchto jednotek nelze vykonávat aniž by žadatel prošel bezpečnostní prověrkou na úroveň SECRET UE a prokázal, že má v uvedené oblasti znalosti. Žadatelé vybraní k výkonu stáže ve styčném úřadě Rady nejsou povinni projít bezpečnostní prověrkou. Nemají přístup k žádným utajovaným informacím ve styčném úřadě ani k místům, kde se takovéto informace zpracovávají a uchovávají. 5. Je odpovědností kandidátů zajistit, aby byly splněny všechny náležitosti spojené s pobytem, které požadují vnitrostátní orgány země, v níž se stáž koná, a aby v případě potřeby měli platné vízum. 4

5 6. Na začátku stáže musí stážista sdělit kanceláři pro stáže místo svého bydliště v zemi, v níž se stáž koná. B. Uspořádání stáží Článek 8 1. Stážista se přiřazuje jednomu nebo více útvarům generálního sekretariátu Rady. 2. Stážista se účastní práce útvaru, jemuž je přiřazen, a to na úrovni odpovídající jeho vzdělání a pracovním zkušenostem. Jeho práci vede a sleduje poradce pro stáže, který odpovídá za jeho zaškolení a radí mu při plnění svěřených úkolů. Poradce neprodleně informuje kancelář pro stáže o jakékoli závažné události v průběhu stáže (zejména neuspokojivý výkon, nemoci, nehody, nevhodné chování nebo přerušení stáže), které si všiml, nebo o které byl stážistou informován. 3. Doba trvání každé stáže je stanovena na pět měsíců. Ve výjimečných případech může ředitel pro lidské zdroje stanovit kratší dobu stáže s minimální dobou trvání tří měsíců. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nepřesáhne šest měsíců. Případné prodloužení přesahující pátý měsíc musí být neplacené. Délku trvání stáže ve styčném úřadě Rady určí ředitel pro lidské zdroje podle návrhu vedoucího styčného úřadu. Tato doba nepřesáhne šest měsíců. Článek 9 1. S předchozím povolením ředitele pro lidské zdroje, a jsou-li k dispozici dostatečné prostředky, může kancelář pro stáže pro stážisty uspořádat studijní návštěvy nebo cesty za účelem služební stáže. 2. Pouze ve výjimečných případech může generální ředitel služby, k níž je stážista přiřazen, stážistu oprávnit k účasti na misi, a to pod podmínkou, že se jedná o technickou misi, která neplní žádnou reprezentativní funkci. Takovéto oprávnění poskytuje stážistovi nárok na náhradu nákladů v rámci mise v souladu s obecnými pravidly pro poskytování náhrad stanovenými ve služebním řádu úředníků Evropských společenství. Tyto náklady nese generální ředitelství, které o misi požádalo. Kancelář pro stáže musí vždy dostat jedno vyhotovení cestovního příkazu. 5

6 C. Práva a povinnosti stážistů Článek Obecné povinnosti a) Stážisté jsou povinni pracovat třicet sedm a půl hodin týdně. Pracovní doba je zpravidla od 9.00 do hod. b) Stážista se řídí pokyny vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen nebo pokyny svého poradce pro stáže, jakož i směrnicemi kanceláře pro stáže. c) Stážista se také musí řídit pravidly programu stáží a vnitřními pracovními pravidly generálního sekretariátu Rady, zejména pravidly týkajícími se bezpečnosti a důvěrnosti. d) Stážista je oprávněn účastnit se zasedání o tématech zajímavých pro jeho práci, pokud nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena, dostávat dokumentaci a účastnit se práce oddělení, k němuž je přidělen, na úrovni odpovídající jeho vzdělání a odborným zkušenostem. S výhradou souhlasu jeho poradce pro stáže, a pokud to není na úkor povinností, které mu byly uděleny, je oprávněn účastnit se zasedání v oblasti jiné, než je ta, v níž pracuje, nebo v jiném orgánu (pokud mu tento orgán umožní přístup), pokud tato zasedání nejsou důvěrná nebo účast na nich není omezena. 2. Důvěrnost Stážista dodržuje nejvyšší možnou obezřetnost, pokud jde o jakékoli skutečnosti nebo informace, které se v průběhu stáže dozví, jakož i v průběhu jakýchkoli svých kontaktů se zástupci sdělovacích prostředků. Konzultuje vedoucího oddělení, k němuž byl přiřazen, o jakékoli iniciativě související s činnostmi Společenství, na níž se hodlá podílet. Žádným způsobem neuveřejní jakýkoli dokument nebo informace, které nebyly dosud zveřejněny. Touto povinností je vázán i po skončení stáže. Stážista nevydá nebo nedá podnět k vydání, ať sám o sobě nebo s ostatními, jakéhokoli textu týkajícího se činnosti Společenství, aniž by o tom prostřednictvím vedoucího útvaru předem informoval orgán oprávněný ke jmenování, k němuž je přiřazen. Neoznámí-li do 30 pracovních dnů po doručení informací orgán oprávněný ke jmenování poradci pro stáže v dané záležitosti případné záporné rozhodnutí, je vydání povoleno. Veškerá práva v souvislosti s prací vykonanou v průběhu služební stáže pro generální sekretariát Rady připadnou generálnímu sekretariátu. 6

7 Na stážisty se vztahují ustanovení rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady. Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž jakékoli osobě, která tyto povinnosti neplní. 3. Neuspokojivý výkon Generální sekretariát Rady si na základě odůvodněné žádosti předložené vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, jakož i poradcem pro stáže, vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení, pokud jsou odborný výkon stážisty nebo jeho znalost pracovního jazyka nedostatečné k tomu, aby mohl řádně vykonávat své povinnosti. 4. Chybné informace Generální sekretariát Rady si vyhrazuje právo ukončit stáž bez předchozího oznámení v případě, že se kdykoli ukáže, že stážista při podání žádosti nebo v průběhu stáže uvedl chybné informace nebo předložil nepravdivá prohlášení nebo falešné dokumenty. 5. Zprávy ze stáže a osvědčení Na konci stáže vypracuje stážista zprávu o činnosti a poradce pro stáže hodnotící zprávu. Obě zprávy podepíše stážista i poradce pro stáže, který je zašle kanceláři pro stáže. Po skončení stáže získá stážista kopie obou zpráv, jakož i osvědčení o délce odborné stáže a útvaru, k němuž byl přiřazen. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Za nevybrané volno nenáleží stážistovi žádné platby. Volno vybrané za účelem účasti na konkurzech, zkouškách nebo vysokoškolské práci, atd., se z tohoto nároku strhává. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. 7

8 c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována pravidla uvedená výše. Žádosti musejí být nejdříve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupcem. 7. Přerušení stáže Ve výjimečných případech, na základě odůvodněné žádosti stážisty, může ředitel pro lidské zdroje povolit přerušení stáže. 8. Nepřítomnost a) Pracovní neschopnost V případě nemoci podá stážista neprodleně oznámení svému poradci pro stáž, který tuto skutečnosti oznámí vedoucímu oddělení, k němuž je stážista přiřazen; v případě nepřítomnosti přesahující tři dny zašle stážista kanceláři pro stáže lékařské osvědčení, v němž je vyznačena pravděpodobná doba trvání jeho nepřítomnosti, a kancelář pro stáže uvědomí útvar, k němuž je stážista přiřazen. Stážista, který je nepřítomen z důvodu nemoci může být předmětem lékařského vyšetření. b) Neodůvodněná nepřítomnost V případě nepřítomnosti stážisty bez uvedení důvodu nebo uvědomění poradce informuje poradce kancelář pro stáže, a to buď přímo nebo prostřednictvím vedoucího oddělení, k němuž je stážista přiřazen, nebo jeho zástupce. Ředitel pro lidské zdroje poté napíše stážistovi na adresu uvedenou při nástupu do služby a nařídí mu, aby do týdne od odeslání dopisu sdělil vedoucímu oddělení, k němuž je přidělen, důvody své nepřítomnosti. Každý neodůvodněný den nepřítomnosti se automaticky odečítá ode dnů volna, na které má stážista nárok. Ředitel pro lidské zdroje může po zvážení uvedených důvodů nebo v případě, že žádné důvody nebyly uvedeny, po uplynutí uvedené lhůty, rozhodnout o neprodleném ukončení stáže bez dalšího oznámení. Generálnímu sekretariátu Rady musí vrácen jakýkoli přeplatek příspěvku. Článek Placenému stážistovi náleží prostředky na obživu. Částku těchto prostředků určí každý rok náměstek generálního tajemníka Rady s ohledem na dostupné rozpočtové prostředky. 2. Dodatečný příspěvek rovnající se až polovině prostředků na obživu lze udělit stážistovi s tělesným postižením po zvážení jeho situace. 8

9 3. Pokud má stážista, jemuž jsou vypláceny prostředky na obživu, během služební stáže nadále příjem z vnějšího zdroje mimo generální sekretariát Rady (prostředky na obživu, plat nebo jiný druh příjmu), nemá nárok na jakýkoli finanční příspěvek od generálního sekretariátu Rady, pokud není odměna z vnějšího zdroje nižší než prostředky na obživu v rámci služební stáže. V tomto případě je mu vyplácen rozdíl až do výše prostředků na obživu. Článek Stážista, jehož místo náboru je jiné než je Brusel, má nárok na náhradu skutečně vynaložených cestovních nákladů na začátku a konci jeho stáže za podmínky, že místo jeho náboru je na území Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Tyto náklady se vypočítají na základě nejúspornější cesty vlakem (druhou třídou), popřípadě včetně lehátkového nebo lůžkového vozu (turistické třídy), nebo letecky (turistickou třídou), pokud je tento způsob přepravy levnější. Tyto náklady se uhradí na základě ceníku jízdného sestaveného pro úředníky generálního sekretariátu Rady. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je mimo EU nebo kandidátské země, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu náboru zeměpisně nejblíže. Náhrada cestovních nákladů pro stážisty, jejichž místo náboru je uvnitř EU nebo kandidátské země, ale kteří svoji stáž vykonávají mimo EU, se vypočítává podle mezinárodního letiště nebo města na území EU, které je místu konání stáže zeměpisně nejblíže. 2. Aby měl stážista nárok na cestovné, musí dokončit alespoň polovinu stáže. Stážista, jehož místo náboru je ve vzdálenosti do 50 km od místa stáže nemá na cestovné nárok. Po přijetí rozhodnutí o udělení stáže se nepřijímají žádné žádosti o změnu bydliště. Článek Prostředky na obživu nepodléhají daňovému systému úředníků a jiných zaměstnanců Evropských společenství. Je proto na stážistovi, aby sám splnil své daňové povinnosti. 2. Na konci stáže vydá kancelář pro stáže na požádání osvědčení pro daňové účely. V tomto osvědčení je uvedena částka získaných prostředků na obživu a potvrzeno, že nebyly provedeny žádné srážky na úhradu daní nebo pojistného v rámci sociálního zabezpečení. 9

10 Článek Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Nemá-li stážista vykonávající stáž u styčného úřadu Rady zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v tom případě činí příspěvek stážisty jednu třetinu pojistného. Horní hranice plnění na základě tohoto pojištění je stanovena na stejné částky a stejné procentní podíly jako v případě stáží vykonávaných v Bruselu. 2. Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. Článek Služební stáž lze na žádost stážisty ukončit tři týdny po odůvodněné výpovědi adresované řediteli pro lidské zdroje. V takovém případě je platba prostředků na obživu úměrná počtu odpracovaných dnů. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 2. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 8 písm. b) může ředitel pro lidské zdroje, v případě nevyhovujícího jednání stážisty, po rozhovoru se stážistou, vedoucím oddělení, k němuž je přidělen, a jeho poradcem pro stáže, kdykoli rozhodnout o ukončení stáže bez výpovědi. V případě, že prostředky na obživu již byly vyplaceny, stážista je povinen vrátit tu část prostředků, kterou obdržel za období, v němž nepracoval. 10

11 KAPITOLA II: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ VYKONÁVANÝCH JAKO POVINNÁ SOUČÁST STUDIÍ Článek Příslušná pravidla Stáže se nabízejí studentům, kteří jsou povinni absolvovat stáž jakožto součást vysokoškolského studia. Jsou neplacené. Tento článek se vztahuje pouze na stáže vykonávané v rámci povinné součásti studia. Obdobně se použije článek 7, čl. 8 odst. l a 2, článek 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6) a článek Kritéria pro přijetí O stáž se může ucházet: a) jakýkoli státní příslušník některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení 1, b) který je studentem ve třetím, čtvrtém nebo pátém ročníku (nebo rovnocenného stupně) vysoké školy nebo univerzity, která vyžaduje výkon takovéto stáže jakožto součást studia nebo pro přístup k určité profesi nebo který je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát. Žadatel musí mít důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého jiného z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. Aby se s evropskými orgány mohl obeznámit co největší počet evropských občanů, nebude přijata žádná žádost od kterékoli osoby, které se již dostalo více než osmi týdnů služební stáže v jakémkoli útvaru evropského orgánu nebo subjektu nebo agentury nebo úřadu Evropských společenství, 2 ať už placené či nikoliv. Stejné pravidlo platí v případě jakékoli žádosti osoby, která je nebo byla asistentem odborného poradce nebo asistentem člena Evropského parlamentu, nebo poradcem, výzkumným pracovníkem, dočasným zaměstnancem, vyslaným vnitrostátním odborníkem, smluvním, pomocným nebo prozatímním zaměstnancem jakéhokoli orgánu, agentury nebo zastupitelského úřadu Evropských společenství. 1 2 Tito žadatelé budou způsobilí teprve po ukončení jednání o přistoupení. Uvedená v příloze II. 11

12 3. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži se se stážistou uzavře na dobu jednoho až pěti měsíců podle požadavků vzdělávací instituce. Tato doba může být výjimečně prodloužena, přičemž však celková doba trvání stáže nesmí přesáhnout šest měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se stanoví po dohodě se stážistou. 4. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Pokud není v dohodě o stáži podepsané se vzdělávací institucí studenta stanoveno jinak, stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Tento nárok získává úměrně k počtu odpracovaných měsíců, počínaje prvním dnem příslušného měsíce. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 5. Podávání žádostí Žádost o stáž zahrnuje tyto náležitosti: řádně vyplněnou žádost; životopis; dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti; čitelnou kopii mezinárodně uznávaného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti platného pro země schengenského prostoru, v němž je uvedeno příjmení, jméno nebo jména, datum a místo narození a státní příslušnost žadatele 1 ; 1 Pravopis příjmení a jména i státní příslušnost musí odpovídat tiskopisu žádosti. 12

13 úřední osvědčení vzdělávací instituce, které dokládá že: žadatel je povinen absolvovat stáž jakožto součást svého studia nebo pro přístup k určité profesi nebo že je povinen provést výzkum pro diplomovou práci nebo doktorát; kopii získaných diplomů nebo úředních osvědčení; případně kopie osvědčení o odborných zkušenostech; důkaz nebo odůvodněné prohlášení o znalosti jazyků uvedených v žádosti. 6. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Nemá-li stážista zdravotní pojištění, může být pojištěn generálním sekretariátem Rady, poté co předloží osvědčení o tom, že se na něj nevztahuje vnitrostátní zdravotní pojištění; v takovém případě hradí veškeré pojistné generální sekretariát Rady. b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. 13

14 KAPITOLA III: USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE STÁŽÍ PRO VNITROSTÁTNÍ ÚŘEDNÍKY Článek Příslušná pravidla Tento program je určen úředníkům ministerstev, vládních nebo regionálních agentur a diplomatického sboru členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení. Vnitrostátními úředníky se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí úředníci zaměstnaní vnitrostátními státními správami a jimi placení. Tento článek se vztahuje na stáže nabízené pouze vnitrostátním úředníkům. Obdobně se použije čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 1 a 2 a články 9 a 10 (kromě čl. 10 odst. 6). 2. Kritéria pro přijetí (1) O stáž se mohou ucházet: a) vnitrostátní úředníci, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo státu kandidujícího na přistoupení a kteří b) mají vysokoškolský diplom nebo alespoň tři roky odborné praxe při plnění úkolů odpovídajících vysokoškolskému vzdělání c) spolu s důkladnou znalostí jednoho z úředních jazyků Evropské unie a uspokojivou znalost některého dalšího z těchto jazyků, a to v rozsahu nezbytném k plnění požadovaných úkolů. V praxi je vzhledem k příslušným oblastem nutná znalost alespoň francouzštiny nebo angličtiny. 3. Podávání žádostí Žádosti musí být zaslány řediteli pro lidské zdroje, společně s úvodním dopisem domovské státní správy žadatele, prostřednictvím trvalého zastoupení. Kancelář pro stáže zváží možnost přijetí žadatele po konzultaci s generálními ředitelstvími. 14

15 Spis žádosti o stáž pro vnitrostátní úředníky zahrnuje: řádně vyplněnou žádost; životopis dopis, v němž jsou uvedeny důvody k podání žádosti. 4. Doba trvání a zahájení stáží Smlouva o stáži bude uzavřena s domovskou státní správou stážisty na maximální dobu šesti měsíců. Datum, k němuž má stáž začít, se určí po vzájemné dohodě se státní správou země stážisty. 5. Bez výslovného a zvláštního povolení generálního ředitele, u něhož vykonává stáž, nemůže stážista, který je státním příslušníkem země kandidující na přistoupení k Evropské unii, za žádných okolností mít přístup k jednáním, dokumentům nebo jiným řízením týkajícím se přistoupení jeho země. 6. Volno a) Stážisté mají nárok na stejné státní svátky a dny pracovního klidu jako ostatní úředníci generálního sekretariátu Rady. b) Stážista má nárok na dva dny volna za měsíc. Ředitel pro lidské zdroje však může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech udělit zvláštní volno. c) Při žádostech o volno musí být zohledněny potřeby útvaru a dodržována výše uvedená pravidla. Musí být nejprve schváleny poradcem pro stáže a poté potvrzeny vedoucím oddělení nebo jeho zástupcem. 7. Pojištění a) Zdravotní pojištění je povinné. Potvrzení o zdravotním pojištění musí být předloženo v průběhu prvního týdne stáže. Domovská státní správa stážisty musí generálnímu sekretariátu potvrdit, že se na stážistu budou v době stáže i nadále vztahovat právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení platné pro úředníky ve státní službě a že za náklady vzniklé v zahraničí bude odpovědný zaměstnavatel. 15

16 b) Za podmínek stanovených v pojistné smlouvě uzavřené generálním sekretariátem Rady s pojišťovnou musí být stážista pojištěn proti úrazu. Generální sekretariát Rady hradí veškeré příslušné pojistné. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá ředitel pro lidské zdroje nebo v případě jeho nepřítomnosti nebo nemoci jeho zástupce. Článek 19 Rozhodnutí č. 9/06 ze dne 13. ledna 2006 se zrušuje. Nahrazuje se tímto rozhodnutím. Článek 20 Tato ustanovení jsou použitelná ode dne 1. února V Bruselu dne 20. července 2007 P. de BOISSIEU 16

17 Příloha I Příklady diplomů, kterými se prokazuje úroveň vzdělání odpovídající úrovni požadované pro přijetí na stáže 1 Země Bălgarija Belgium FR Belgium NL Česká republika Danmark Deutschland Eesti España France Greece Ireland/Eire Italia Kύπρος/Kibris Latvija Lietuva Luxembourg Magyarország Malta Nederland Österreich Polska Portugal România Slovenija Slovenská republika Suomi/Finland Vysokoškolské vzdělání alespoň 3 roky Diplom za Vishe Obrazovanie (Диплома за Висше Образование) Bakalavur (Бакалавър) Magister (Магистър) Licence ou équivalent, Bachelor Licentiaat, Meester, industrieel ingenieur, Gegradueerde Bachelor (According to the Higher Education Act of 4 April 2003) Diplom o ukončení Bakalářského studia Bachelorgrad Fachhochschulabschluss (6-7 Semester) Bakalaureusekraad (<120 ainepunkti) Diplomado/Ingeniero Técnico Licence ΠTYXIO AEI / ΠΤYXIO TEI Bachelor's degree Laurea L (breve) Πανεπιστηµιακό Πτυχίο Bakalaura diploms (<120 kredīti) Bakalauras (<120 kreditas) Bachelor, Diplôme d'ingénieur industriel Föiskolai Oklevél Bachelor's degree Bachelor Fachhochschuldiplom (6-7 Semester), Bakkalaureus(rea) Licencjat Inzynier Bacharelato Diplomă de LicenŃă Univerzitetna diploma Diplom o ukončení Bakalárského štúdia Kandidaatin tutkinto / Kandidatexamen Ammattikorkeakoulututkinto/Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa / studieveckor) 1 Stav ke dni 1. července SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 17 PŘÍLOHA I DG A I

18 Sverige United Kingdom Další země Kandidatexamen (Akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng av fördjupade studier i ett ämne) Bachelor's degree / Diploma of Higher Education (DipHE) University level diploma requiring at least 3 years study Diplôme de niveau universitaire sanctionnant un cursus de 3 ans minimum SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 18 PŘÍLOHA I DG A I

19 Příloha II Evropské orgány a instituce Orgány EU: Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská komise (včetně delegací, zastupitelských úřadů a výkonných agentur) Soudní dvůr Evropských společenství Evropský účetní dvůr Finanční instituce: Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský investiční fond Poradní orgány: Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Interinstitucionální subjekty: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství Evropský úřad pro výběr personálu Evropská správní škola Ostatní specializované orgány: Evropský veřejný ochránce práv Evropský inspektor ochrany údajů SN 2323/1/08 REV 1 ih/ih/vm 19 PŘÍLOHA II DGA I A

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458)

Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise. (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) Pravidla upravující systém oficiálních stáží Evropské komise (Rozhodnutí Komise ze dne 2. března 2005 K(2005)458) 1. ÚČEL PROGRAMU 1.1. Obecně 1.1.1. Cíle Tato pravidla upravují systém oficiálních stáží

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více