Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006"

Transkript

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Úř. věst. L 396, , s. 1 OJ L 396, , p.1 (www.eur-lex.europa.eu) Platnost nařízení od 1. června 2007 Ve Sbírce zákonů budou stanoveny příslušné národní úřady, systém kontroly a vymáhání a další související náležitosti Souběžně změna směrnice 67/548/EHS směrnicí 2006/121/ES následně nutná změna národních právních předpisů pro chemické látky SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 2 1

2 Pojmy Látka Přípravek Polymer, monomer Meziprodukt neisolovaný, isolovaný, na místě, přepravovaný Oznámená látka Zavedená látka Chemicky nezměněná přírodní látka Předmět (věc) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 3 Pojmy Výrobce Dovozce Uživatel (výrobce přípravku, konečný uživatel) ( ne distributor a nepodnikající spotřebitel) Žadatel o registraci (výrobce, dovozce, výhradní zástupce) Dodavatel Odběratel SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 4 2

3 Osoby v dodavatelském řetězci látky Výrobce/dovozce látky Výrobce přípravku 1 Výrobce přípravku 2 Průmyslový uživatel látky nebo přípravku Profesionální uživatel látky nebo přípravku Distributor Spotřebitel SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 5 Nařízení stanoví pravidla pro výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo v předmětech a na uvádění přípravků na trh. Základní principy Registrace Hodnocení Povolování Omezování Chemikálií Registration Evaluation Authorisation Restriction Chemicals SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 6 3

4 Nařízení navazuje na stávající povinnosti stanovené zákonem o chemických látkách a jeho prováděcími předpisy a dále je rozvíjí V Helsinkách zahájí činnost od Evropská chemická agentura Postupy zkoušení vlastností látek zůstávají zachovány, publikovány budou v samostatném novém nařízení (ES) Podmínky klasifikace, balení a označování látek zůstávají zachovány, budou následně změněny nařízením (ES) GHS SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 7 Systém klasifikace nebezpečných látek je doplněn o PBT a vpvb látky Forma, podmínky zpracování a předávání bezpečnostních listů budou podřízeny od nařízení REACH BL se poskytuje odběratelům nebezpečných látek a přípravků, PBT a vpvb látek a ostatních látek zařazených na seznam kandidátů (čl. 59 odst. 1) Obsah BL musí být v souladu s obsahem CSR SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 8 4

5 Přílohou BL je stručná charakteristika expozičního scénáře, pro který obsahuje BL pokyny na omezování rizik (scénář popsaný ve zprávě o chemické bezpečnosti) Nově se zavádí povinnost poskytovat písemně informace o omezeních, povoleních nebo další informace důležité pro zacházení s látkou, která není nebezpečná. Nově se zavádí povinnost všech uživatelů nebezpečných látek a přípravků zpřístupnit informace z bezpečnostních listů všem zaměstnancům, kteří mohou být vystaveni účinkům látek pracovištích SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 9 Registrace nových látek uváděných na trh v množství 10 kg/r a vyšším je měněna na registraci všech látek vyráběných nebo dovážených v množství 1 t/r (látky jako takové, jako složky přípravku) Nově se stanoví povinnost registrace látek obsažených v předmětech, pokud se při používání z předmětu uvolňují Úplná registrační dokumentace je složena ze a) souboru technických dokladů (dossier) b) zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) (ne pro 1 10 t/r) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 10 5

6 Požadavky na informace o vlastnostech látek v závislosti na množství (1,10,100,1000t/r) Vytvořen je mechanismus, podle kterého musí potenciální registranti spolupracovat při sběru, vyhodnocování a sdílení informací o vlastnostech registrovaných látek a při návrhu klasifikace (předregistrace, SIEF, OSOR, konsorcia, zastupování 3. osobou) CSR dokumentuje průběh a výsledky hodnocení rizik všech scénářů použití látky Následní uživatelé mohou používat nebezpečné látky pouze způsobem, který byl posouzen a je bezpečný SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 11 Následní uživatelé mají právo určit dodavatelům svůj způsob používání látky a požádat tím výrobce/dovozce o jeho posouzení při registraci (CSR výrobce/dovozce) V zájmu následného uživatele je, aby získal látku s BL a s přílohou BL popisující bezpečný způsob určeného použití a používal látku podle pokynů v BL Pokud nezíská následný uživatel nebezpečnou látku s BL pro zamýšlený způsob použití nebo nesouhlasí s pokyny pro používání látky, musí uživatel zhodnotit riziko a zpracovat CSR sám SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 12 6

7 Za registrované se považují a) látky notifikované podle 67/548/EHS b) povolené účinné pesticidní látky c) posuzované účinné látky biocidní Zvláštní podmínky registrace a hodnocení rizik pro a) zavedené látky (EINECS, NLP, 15 let) b) látky registrované pro množství 1 10 t/r b) isolované meziprodukty na místě c) isolované meziprodukty přepravované d) polymery e) monomery SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 13 Oznamovací povinnost agentuře a) Látky vzbuzující zvláště velké obavy (kandidáti na povolení) obsažené v předmětech, nelze-li vyloučit expozici člověka nebo ŽP b) Látky používané pro výrobkový a procesní výzkum a vývoj (5 + 5 let, množství neomezeno) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 14 7

8 Registrace zavedených látek a meziproduktů s odkladným obdobím 0 vstup nařízení v platnost 1,5 roku předregistrace 3,5 roku registrace > 1 t/r CMR > 100 t/r N, R50/53 > 1000 t/r ostatní 6 roků registrace > 100 t/r 11 roků registrace > 1 t/r SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 15 Registrační informace se posílají agentuře v elektronické formě (IUCLID 5) O možnosti použití národních jazyků není zatím rozhodnuto Převzetí registračních dokladů a ostatní úkony agentury je doprovázeno poplatkem (samostatné nařízení, , úlevy pro SME) Formální kontrola, kontrola plánů doplňkového zkoušení, následná kontrola možná během 2 4 let SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 16 8

9 Povolování látek Látky zapsané v příloze XIV mohou být uváděny na trh nebo používány jejich výrobci, dovozci nebo uživateli pouze na základě povolení Komise ES Následní uživatelé mohou používat látky zapsané v příloze XIV jen při splnění podmínek používání stanovených účastníkovi proti směru dodavatelského řetězce Žádost o povolení látky s poplatkem (50 000?) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 17 Výjimky z povolování Meziprodukty Látky pro vědecký výzkum a vývoj Podmínky pro PPORD budou stanoveny v příloze IV Použití jako pesticidy, biocidy, paliva Použití v kosmetických prostředcích Použití v materiálech pro styk s potravinami PBT, vpvb, ED pod koncentrací 0,1 % hm. Ostatní nebezpečné pod limity pro klasifikaci SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 18 9

10 Výběr látek pro povolování a) Karc. kat. 1 a 2 b) Muta. kat. 1 a 2 c) Repro. kat. 1 a 2 d) PBT e) vpvb f) Endokrinní disruptory a srovnatelné látky Komise ES a členské státy navrhnou látky s výše uvedenými vlastnostmi (příloha XV) Agentura zveřejní na internetu seznam kandidátů SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 19 Podmínky udělení povolení Komise ES udělí povolení na základě žádosti pokud a) u látek s prahovou hodnotou, pokud je riziko náležitě kontrolováno (doložit v CSR) b) u látek bez prahové hodnoty - socioekonomické přínosy musí převažovat nad riziky - nesmí být k dispozici vhodná alternativa c) povolení podléháčasově omezenému přezkumu SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

11 Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků Pro stanovené látky a přípravky platí od 1. června 2009 omezení podle přílohy XVII Omezení neplatí pro látky používané ve vědeckém výzkumu a vývoji. Úleva pro látky PPORD stanoví příloha XVII Do té doby platí omezení podle současných předpisů (v ČR vyhl. 221/2004 Sb.) Látky do přílohy navrhuje Agentura a členské státy (dokumentace podle přílohy XV) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 21 Seznam klasifikací a označení Od každý kdo uvádí na trh a) registrované látky b) nebezpečné látky (i neregistrované) musí oznámit agentuře a) identifikaci látky b) klasifikaci látky c) označení na štítku d) specifické koncentrační limity Záznam by měl být dohodnut mezi oznamovateli. SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

12 Seznam klasifikací a označení Agentura zveřejní seznam klasifikací a označení na internetu Harmonizovaná klasifikace a označování Od se do přílohy I ke směrnici 67/548/EHS zapisují CMR 1., 2. a 3. kategorie, senzibilizátory dýchacích cest Návrhy podávají ČS podle přílohy XV SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 23 Příslušné orgány Členské státy jmenují příslušné orgány Prosazování Kontrolu vykonávají členské státy Do 1. prosince 2008 vydat národní předpisy o kontrole a sankcích SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

13 Zrušení předpisů /155/EHS (bezp. listy) 1999/45/ES, čl. 14 (bezp. listy) /105/EHS (baterie) 2000/21/ES (srovnatelnost s notifikací) 793/93 (oznamování) /769/EHS 1488/94 (CRA starých látek) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 25 Doporučení postupu v nejbližší době SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

14 Všichni výrobci látek, dovozci látek, dovozci přípravků, dovozci předmětů, výrobci přípravků, uživatelé látek a přípravků a) určit zodpovědného člena vrcholového vedení a nejméně jednoho zodpovědného výkonného pracovníka b) seznámit se se základní strukturou a obsahem nařízení REACH c) rozpoznat a definovat svou posici vůči nařízení SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 27 d) rozpoznat a definovat, kterých látek, přípravků a předmětů se může nařízení týkat e) navrhnout způsob organizačního, personálního, finančního a technického zajištění plnění povinností f) zahájit dále popisované aktivity SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

15 Výrobci/dovozci nových látek do registrovat (notifikovat) nové látky podle zákona o chemických látkách a přípravcích u Ministerstva zdravotnictví ČR (od 10 kg/r, látky uváděné na trh, včetně polymerů) od registrovat nové látky u agentury (od 1 t/r, látky vyráběné/dovážené včetně meziproduktů pro vlastní potřebu, ne polymery) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 29 Výrobci zavedených látek identifikovat vyráběné zavedené látky jichž se týká registrace identifikovat podmínky potenciální registrace zavedených látek látky x meziprodukty x monomery x PPORD x látky uvolňované z předmětů registrační množství určit způsoby používání vyráběných látek shromáždit doklady o zjišťování identity a vlastností látek, které mají ve vlastnictví SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

16 Výrobci zavedených látek rozdělit látky do skupin podle předpokládaného termínu registrace určit, které informace o vlastnostech bude nutné doložit při registraci u látek registrovaných v první vlně zahájit neprodleně práce na sběru informací z veřejně dostupných zdrojů, tak aby bylo zřejmé, které z požadovaných informací má výrobce k dispozici a které musí získat ke shromažďování informací využít IUCLID 5 SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 31 Výrobci zavedených látek připravit podklady pro předregistraci všech zavedených látek a meziproduktů (bez ohledu na množství) rozhodnout o způsobu předregistrace a jednání v SIEF (otevřeně x v zastoupení třetí osobou) předregistrovat všechny zavedené látky a meziprodukty nejpozději do 1. prosince 2008 od doplnit podle znalostí obsah BL o PBT, vpvb a endokrinní disruptory a poskytovat je podle pravidel REACH SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

17 Dovozci zavedených látek Dovozci přípravků obsahujících zavedené látky Dovozci předmětů ze kterých se uvolňují zavedené látky zjistit u zahraničních dodavatelů, jak budou postupovat při plnění povinnosti registrace dodávaných látek u látek, pro které nezajistí registraci jejich dodavatel postupovat stejně jak je doporučeno výrobcům zpracovávat a poskytovat BL podle pravidel stanovených REACH (plnit co je možné) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 33 Výrobci přípravků seznámit se s novými podmínkami stanovenými pro obsah, zpracování a předávání BL v nařízení REACH zpracovávat a poskytovat BL podle pravidel stanovených REACH (PBT, vpvb, ostatní podle možnosti) seznámit se s principy hodnocení rizik, připravovat se na popis expozičních scénářů vlastního použití surovin pro výrobu přípravků a scénářů pro použití složek v přípravku (musí být sděleny do 1. prosince SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

18 Výrobci přípravků rozhodnout se o způsobu posouzení rizik složek vyráběných přípravků (posouzení dodavateli x vlastní posouzení) umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v BL nebo v písemné informaci podle čl. 32 uplatnit systém uchovávání všech informací, které vyžaduje plnění povinností uživatele látek podle REACH (10 let) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc. 35 Uživatelé látek spolupracovat s dodavateli látek a přípravků při identifikaci a popisu podmínek používání látek a přípravků umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v BL nebo v písemné informaci podle čl. 32 uplatnit systém uchovávání všech informací, které vyžaduje plnění povinností uživatele látek podle REACH (10 let) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

19 Distributoři látek poskytovat BL podle zásad stanovených v nařízení REACH spolupracovat s dodavateli a odběrateli látek a přípravků při identifikaci a popisu podmínek používání látek a přípravků umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům přístup k informacím poskytnutým v BL nebo v písemné informaci podle čl. 32 uplatnit systém uchovávání všech informací, které vyžaduje plnění povinností distributora látek a přípravků podle REACH (10 let) SCHP - Adaptabilita Ing. Oldřich Petira, CSc

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON o chemických látkách a chemických přípravcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č.125/2005 Sb., zákonem č.

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

Informace nakladatelství

Informace nakladatelství Informace nakladatelství Nabídka publikací Otevřený informační portál pro podnikovou ekologii a ŽP Povinnosti firem v podnikové ekologii Ne každý je nebo chce být odborníkem na problematiku podnikové ekologie.

Více

Příručka pro předkládání údajů

Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování PPORD Datum vydání: duben 2014 1 Příručka pro předkládání údajů Část 05 Jak připravit technickou dokumentaci pro registraci a oznamování

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1

2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 2004L0049 CS 18.12.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/49/ES ze dne

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích

Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích Příručku zpracovaly mezinárodní sekce pro prevenci společnosti ISSA. Další informace lze získat zde: 3 Chemická Příručka hodnocení rizik v malých a středních podnicích rizika Identifikace a hodnocení nebezpečí;

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 23 Rozeslána dne 7. dubna 2014 Cena Kč 78, O B S A H : 56. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství je třeba zajistit vysokou úroveň ochrany lidského života a zdraví. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více