Stanovy UNIE PEČUJÍCÍCH, Z. S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy UNIE PEČUJÍCÍCH, Z. S."

Transkript

1 Stanovy UNIE PEČUJÍCÍCH, Z. S. Preambule Účelem tohoto spolku je sdružování pečujících osob o osoby blízké, posílení jejich kompetencí a obhajoba jejich práv a společenského kreditu. Unie pečujících z. s. je otevřená komunita jednotlivců i zástupců právnických osob, kteří se chtějí podílet na podpoře pečujících osob. Spolek jedná vždy podle zásad demokracie, politické a konfesní neutrality a tolerance a vždy se snaží nalézt nejprve nekonfrontační a konsenzuální řešení jakékoli otázky nebo problému. Čl. I. Název, zkratka, sídlo a působnost 1. Název občanského spolku je Unie pečujících, z. s. 2. Sídlo spolku je Rybnická 79/34, Brno Nový Lískovec, PSČ Spolek Unie pečujících, z. s. je právnickou osobou s celorepublikovou působností. Čl. II. Poslání, cíle a činnost spolku 1. Posláním spolku je zlepšovat kvalitu života pečujících osob prostřednictvím jejich sdružování, vzájemné pomoci a hájením jejich práv Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší bez rozdílu příčiny. 2. Cílem spolku je a) Sdružování pečujících osob b) Vzájemná podpora a pomoc pečujících osob materiální a psychická c) Posílení kompetencí pečujících osob d) Definování, prosazování a obhajoba zájmů pečujících osob e) Partnerská pozice pro legislativní ukotvení pozice pečující osoby v právním systému ČR f) Sociálně- právní poradenství g) Vytváření pozitivního náhledu na roli pečující osoby ve společnosti Unie pečujících z. s. Stanovy ver

2 3. Spolek provádí zejména tyto činnosti: - aktivně vyhledává pečující osoby - vytváří prostor pro sdílení a vzájemnou pomoc pečujících osob - vytváří a aktualizuje databáze kontaktů na pečující osoby, dobrovolníky, pomáhající profese a instituce - přispívá k šíření informací o stavu platných právních předpisů a připravovaných legislativních změnách, akcích a seminářích, a to prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a dalšími způsoby - zvyšuje sebedůvěru a povědomí pečujících o jejich právech - účastní se procesu nastavení/korekce legislativního ukotvení pozice pečující osoby v systému - spolupracuje se státními orgány, osobami s obdobnou činností apod. - provádí osvětovou činnost s cílem upozorňovat na problematiku a postavení pečujících osob ve společnosti, iniciuje a spoluvytváří pozitivní vnímání role pečujících osob ve společnosti, - pořádá osvětové akce konference, workshopy, diskusní fóra - fundraising 4. Spolek svou činnost provádí dle těchto základních principů a zásad: a) ve své činnosti uvnitř i navenek jedná vždy podle zásad demokracie, politické a konfesní neutrality a tolerance, b) spolek se vždy snaží nalézt nejprve nekonfrontační a konsenzuální řešení jakékoli otázky nebo problému, c) účast (zvláště aktivní účast) v politickém mocenském (především volebním) zápasu není v souladu se stanovami spolku, d) v oblasti fundraisingu postupuje spolek tak, že je-li to možné, tak ještě před oslovením donátorů, avšak vždy před přijetím daru, dotace apod. jedná spolek vždy se zásadami maximální obezřelosti a opatrnosti s cílem znát detailně, přesně a nezaměnitelně jméno či název potenciálního donátora/partnera, jeho majetkovou a vlastnickou strukturu včetně ekonomicky spjatých skupin a motivaci donace. e) přijetí jakéhokoliv daru, příspěvku a jakýchkoliv plnění od třetích osob včetně politické strany či politického hnutí musí schválit statutární orgán spolku po předchozím projednání, své rozhodnutí přijme písemně se zdůvodněním, přičemž důsledně dbá mj. Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

3 zásad zák. 253/2008 Sb. a dalších opatření legislativy AML/CFT tak, jak je na svých webových stránkách uvádí ministerstvo financí ČR (www.mfcr.cz). Stejné zásady platí pro přijetí státních dotací, dotací EU a grantů. Rozhodnutí statutárního orgánu musí být jednomyslné, přičemž pokud je zcela výjimečně přijímáno až po přijetí donace, dotace či grantu, musí být rozhodnutí přijato do 30 dnů od zaúčtování daru; v případě negativního rozhodnutí musí být dar vrácen do 5 pracovních dnů po jednání statutárního orgánu, přičemž vrácením se rozumí odepsání z účtu spolku. V případě negativního rozhodnutí je zdůvodnění vždy mimořádně důvěrným a interním dokumentem spolku, který nikdy není publikován, zvláště ne na sociálních sítích a ve sdíleném kyberprostoru. Čl. III. Vznik členství ve spolku 1. Členem spolku se může stát každý občan starší 18 let, který ve svém životě byl, je či je si vědom, že v budoucnu bude pečující osobou. Pečující osobou se rozumí člověk, který dlouhodobě pečuje o osobu blízkou. 2. Členství ve spolku vzniká přijetím přihlášky zájemce o členství představenstvem po zaplacení registračního poplatku. 3. Členství ve spolku se nevylučuje s členstvím v jiných spolcích, korporacích apod.. Čl. IV. Zánik členství ve spolku 1. Členství ve spolku zaniká: a) písemným prohlášením člena o jeho vystoupení ze spolku, b) vyloučením člena členskou schůzí na návrh představenstva spolku, c) úmrtím člena, d) zánikem spolku. 2. Člen spolku může být vyloučen, pokud : a) prokazatelně hrubě porušil stanovy spolku, b) opakovaně nebo dlouhodobě jednal takovým způsobem, které je prokazatelně v rozporu s posláním, cíli a činnosti spolku, c) poškozoval dobré jména spolku na veřejnosti. Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

4 3. O vyloučení člena sdružení hlasuje představenstvo spolku na odůvodněný návrh kteréhokoliv člena spolku a pro vyloučení je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. 4. Člen, proti kterému vyloučení směřuje, může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jedno vyloučení projednala členská schůze, která je povinna tuto záležitost projednat na svém nejbližším zasedání. Rozhodnutí musí být přijato ¾ všech přítomných členů spolku. Rozhodnutí členské schůze je v rámci spolku konečné. Člen má právo do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí se obrátit dle ust. 242 obč. zákoníku k soudu. Čl. V. Práva a povinnosti členů 1. Každý člen má tato základní práva: a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů, b) právo spolurozhodovat o činnosti a dalším vývoji spolku, c) právo volit a být volen do všech orgánů spolku, d) právo svobodné kritiky, e) právo předkládat návrhy a nechávat o nich hlasovat v příslušném orgánu, f) právo na maximálně možnou informovanost o činnosti spolku a jeho orgánů. 2. Každý člen se zavazuje k plnění těchto povinností: a) dodržovat stanovy spolku a respektovat usnesení orgánů spolku, b) pomáhat a přispívat k plnění poslání a cílů spolku, c) chránit zájmy a majetek spolku, d) řádně vykonávat svěřené funkce.. Čl. VII. Orgány spolku 1. Orgány spolku jsou a) členská schůze, b) představenstvo spolku, c) revizor či kontrolní komisi d) další orgány zřizované představenstvem jako pracovní a odborné komise. Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

5 2. Funkční období volených orgánů je dvouleté.volební období začíná dnem zvolení. Nový orgán může být zvolen nejdříve 30 dnů před uplynutím volebního období. 3. Sníží-li se počet členů voleného orgánu během volebního období musí představenstvo na uvolněné místo kooptovat nového člena, který funkci vykonává až do nejbližšího zasedání členské schůze. a) Členská schůze 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je složena ze všech členů spolku. 2. Členská schůze rozhoduje o zásadních otázkách, zejména: schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje jednací řád orgánů spolku, volí, popř. odvolává představenstvo spolku, členy představenstva, kontrolní komisi event. revizora, schvaluje rozpočet, zprávy o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu, přijímá zásadní usnesení o činnosti v nadcházejícím období, potvrzuje, případně zamítá rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, rozhoduje o zániku sdružení, stanovuje členům představenstva případné další kompetence. 3. Zasedání členské schůze se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Svolává je představenstvo spolku. Zasedání členské schůze musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů spolku. Zasedání se koná neodkladně, nejdéle však do 30 dnů od data doručení písemné žádosti předsedovi spolku. 4. Členskou schůzi svolává předseda spolku nejdéle 30 dnů před jejím konáním. Zasedání členské schůze předsedá a její jednání řídí předseda spolku, případně jím pověřený člen představenstva spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Nesejde-li se ve stanoveném termínu usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda spolku, případně jím pověřený člen představenstva spolku nejpozději do 15 dnů od předchozího zasedání členské schůze náhradní členkou schůzi. Z pozvánky musí být zřejmě, že se jedná o náhradní členskou chůzi. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání lze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení lze přijmout za účasti libovolného počtu členů. Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

6 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčují jinak. b) Představenstvo spolku 1. Statutárním orgánem spolku je kolektivní orgán, a to představenstvo spolku. Představenstvo má tři členy, a to předseda, statutárního místopředsedu a člena představenstva. Na všechna zasedání představenstva je vždy zván revizor, který má přednostní právo zapojit se aktivně do rozpravy. 2. Představenstvo spolku svolává předseda podle potřeby, nejméně však třikrát za rok. 3. Představenstvo spolku řídí jeho činnost mezi jednotlivými členskými schůzemi a plní usnesení členských schůzí. 4. Představenstvo spolku organizuje a realizuje konkrétní činnost v souladu s posláním, cíli a usnesením členské schůze. 5. Jednotliví členové představenstva mohou být odvoláni členskou schůzí, přijme li rozhodnutí o jejich odvolání alespoň jedna třetina přítomných členů spolku. Celé představenstvo může být odvoláno na základě rozhodnutí 2/3 členů spolku přítomných na členské schůzi. 6. Za svou činnost odpovídá členské schůzi spolku. 7. Za představenstvo jedná jeho předseda, který zastupuje spolek navenek a samostatně jedná jeho jménem, svolává a řídí zasedání představenstva a členské schůze, v případě rovnováhy hlasů při jakémkoli hlasování představenstva nebo členské schůze je jeho hlas rozhodující, naplňuje rozhodnutí představenstva spolku, není li v těchto stanovách uvedeno jinak, rozsah pravomocí předsedy stanoví představenstvo spolku, může udělit pověření k zastupování spolku před třetími osobami jinému členu spolku, event. plnou moc jiné osobě než členu spolku. 8. Statutární místopředseda zastupuje předsedu sdružení, kdykoliv o to předseda požádá či je li předseda nepřítomen či nemůže-li jednat z jiných důvodů, zajišťuje ve spolupráci s revizorem nezbytné finanční prostředky k činnosti spolku Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

7 9. Člen představenstva (pokladník) je odpovědný za vedení finančních prostředků spolku vybírá registrační poplatek. zastupuje předsedu sdružení, kdykoliv o to předseda požádá či je li předseda nepřítomen či nemůže li jednat on či místopředseda z jiných důvodů, je zodpovědný za správu internetových stránek spolku a dbá na jejich aktualizaci vede a odpovídá za administrativu spolku, seznam členů spolku 10. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. 11. Podpisování za spolek se děje tak, že k vypsanému jménu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí podpis předseda a kterýkoli člen představenstva. Čl. VIII. Revizor. Kontrolní komise. 1. Nezřídí li členská schůze kontrolní komici, zřídí revizora. Komise či Revizor je volen na členské schůzi současně s představenstvem. Revizor je vždy zván na každé jednání a schůzi představenstva s přednostním právem zapojit se aktivně do rozpravy. 2. Komise, event. revizor kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. 3. Připravuje revizní zprávu, kterou předkládá členské schůzi. 4. Rozhodne li členská schůze, že zřídí komisi, je tříčlenná, sestává z předsedy a ze dvou členů. Čl. IX. Odborné a pracovní komise 1. Odborné a pracovní komise může zřídit představenstvo spolku k zajištění činnosti a konkrétních aktivit. 2. Odborné komise mohou být stálé nebo účelově zřízené pro zajištění konkrétní akce. Čl. X. Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

8 Zásady hospodaření 1. Spolek hospodaří podle rozpočtu na příslušné období, který v jeho hlavních položkách schvaluje představenstvo spolku. Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy o hospodaření a správě majetku občanských spolků. 2. Příjmy spolku tvoří registrační příspěvky, dotace, dary, granty a případně jiné získané zdroje. 3. O nakládání s majetkem rozhoduje představenstvo spolku. Čl. XI Zánik spolku 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním. O dobrovolném rozpuštění rozhoduje členská schůze spolku. Rozhodnutí o rozpuštění musí být schváleno minimálně nadpoloviční většinou členů. 2. Při zániku spolku představenstvo spolku určí likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. Likvidátor je povinen řádně spravovat i majetek, který byl sdružení svěřený do správy a odevzdat jej zpět vlastníkům. Likvidátor provede likvidaci podle ustanovení právních předpisů platných v době rozhodnutí o zániku. Likvidátor je povinen vyrovnat závazky vůči třetím osobám. S případným likvidačním zůstatkem po skončení likvidace je likvidátor povinen naložit podle rozhodnutí členské schůze. Čl XII. Závěrečné ustanovení Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem V Brně dne Unie pečujících z. s. Unie pečujících, Z. s. ver

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s.

Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Stanovy spolku - Česká glaukomová společnost z. s. Část 1. Základní ustanovení čl. I. Název a sídlo spolku 1) Název spolku je: Česká glaukomová společnost z. s. (dále již jen jako spolek). 2) Sídlem spolku

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo

STANOVY. zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY. čl. I Název a sídlo STANOVY zapsaného spolku SPOLEK POSLUCHAČŮ ARCHITEKTURY čl. I Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Spolek posluchačů architektury (dále jen SPA ). 2. SPA má sídlo na Fakultě architektury ČVUT v

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

S T A N O V Y. FBC Dobruška

S T A N O V Y. FBC Dobruška S T A N O V Y FBC Dobruška I. Základní ustanovení 1. Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniká sportovní klub s názvem FBC Dobruška (dále jen Sdružení ). 2. FBC Dobruška je dobrovolným

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s.

STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. STANOVY Rodinné centrum Klubák, z.s. Úplné znění ke dni 1. 3. 2014 Článek I. Základní ustanovení Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem spolku s názvem Rodinné centrum Klubák (dále

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma Stanovy zájmového sdružení právnických osob Česká vodíková technologická platforma 1 - Název a sídlo platformy 1. Název v české řeči zní Česká vodíková technologická platforma, v anglické řeči se používá

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule

Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství. Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238. Stanovy. Preambule Název sdružení: Institut rogersovské psychoterapie a poradenství Sídlo: 142 00 PRAHA 4 Krč, Sládkovičova 1238 Cíl: viz stanovy Stanovy Preambule Institut rogersovské psychoterapie a poradenství, dále jen

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S.

STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. STANOVY ASOCIACE PRODUCENTŮ V AUDIOVIZI, Z.S. I. NÁZEV SPOLKU Spolek přijal název Asociace producentů v audiovizi, z.s., který může být vyjádřen i zkratkou APA. IČ: 61379654 II. SÍDLO SPOLKU Sídlem spolku

Více

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Název a sídlo. Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl činnosti spolku 1 HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., stanovy STANOVY ČÁST 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo Název: HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. Sídlo: U

Více