Bezpečnostní list. podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní list. podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010"

Transkript

1 Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010 Datum vydání: Datum revize: Číslo verze: 1 Obsah Bezpečnostního listu 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku: Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Telefonní číslo pro naléhavé situace: Identifikace nebezpečnosti Klasifikace látky nebo směsi Prvky označení Další nebezpečnost: Složení/informace o složkách Chemická charakteristika směsi Pokyny pro první pomoc Popis první pomoci Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření Opatření pro hašení požáru Hasiva Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Pokyny pro hasiče Opatření v případě náhodného úniku Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Opatření na ochranu životního prostředí Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Odkaz na jiné oddíly Zacházení a skladování Opatření pro bezpečné zacházení Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí v četně neslučitelných látek a směsí Specifické konečné / specifická konečná použití Omezování expozice / osobní ochranné prostředky Technická opatření: Kontrolní parametry Omezování expozice... 8

2 9. Fyzikální a chemické vlastnosti Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Další informace: Stálost a reaktivita Reaktivita: Chemická stabilita: Možnost nebezpečných reakcí: Podmínky, kterým je třeba zabránit: Neslučitelné materiály: Nebezpečné produkty rozkladu: Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Primární dráždivé účinky Doplňující toxikologická upozornění: Účinky CMR Metodami: Ekologické informace Toxicita Perzistence a rozložitelnost: Bioakumulační potenciál: Mobilita v půdě: Ekotoxické účinky Další ekologické údaje Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky: Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady Informace pro přepravu Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Posouzení chemické bezpečnosti: Další informace Upozornění: Plné znění relevantních H-vět/R-vět: Pokyny na provádění školení: Doporučené omezení použití: Další informace: Zdroje informací

3 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní označení: Ecoliquid (náplň do elektronických cigaret ) 1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky/směsi: Tekutá naplň do elektronické cigarety. Nedoporučená použití: Všechny, vyjímaje výše uvedené pouţití. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Identifikace výrobce: PRADIS s.r.o. Praha 1, Jindřišská 907/10, PSČ: IČ: DIČ: CZ Tel.: Odborné informace o BL na vyžádání : u výrobce, PRADIS s.r.o. 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Tel.: nebo ; Toxikologické informační středisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, Praha 2 Nepřetrţitá lékařská informační sluţba pro případy akutních otrav lidí a zvířat. 2. Identifikace nebezpečnosti 2.1 Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008: GHS07 Acute Tox. 4 H302 Zdraví škodlivý při poţití. Acute Tox. 4 H312 Zdraví škodlivý při styku s kůţí. Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Klasifikace podle směrnice č. 1999/45/ES (DPD) / vyhlášky č. 402/2011 Sb.: T; Toxický R24: Toxický při styku s kůţí. Xn; Zdraví škodlivý. 3

4 R22: Zdraví škodlivý při poţití R52/53: Škodlivý pro vodní organismy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/směsi: Směs je ve smyslu vyhlášky č. 402/2011 Sb. v platném znění a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1999/45/ES v posledním platném znění (DPD) klasifikována jako nebezpečná. Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá zákonu č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, na řízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), případně směrnicím č. 67/548/EHS (DSD) nebo č. 1999/45/ES (DPD), vše v platném znění, a je doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji. 2.2 Prvky označení Označování v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 Produkt je klasifikován a označen podle nařízení CLP. Piktogramy označující nebezpečí GHS07 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky uváděné na obalu směsi podle 6 vyhlášky č. 402/2011 Sb. v platném znění: nikotin Údaje o nebezpečnosti H302+H312 Zdraví škodlivý při poţití a při styku s kůţí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Bezpečnostní pokyny P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před pouţitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Pouţívejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P322 Specifické opatření (viz. na tomto štítku). P301+P312 PŘI POŢITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST ŘEDISKO nebo lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ ST ŘEDISKO nebo lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným pouţitím vyperte. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 2.3 Další nebezpečnost: Ţádná jiná rizika nejsou známa. Výsledky posouzení PBT a vpvb PBT: 4

5 Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). vpvb: Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vpvb podle na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). 3. Složení/informace o složkách 3.1 Chemická charakteristika směsi Popis: Směs monopropylenglykolu, glycerinu, aromatických látek a nikotinu. Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: CAS: nikotin EINECS: Indexové č íslo: T+ R27; T R25; N R51/53 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 1, H310; Aquatic Chronic 2, H411 Obsah: Obsah nikotinu je v rozmezí R-věty: /53 S-věty: 1/ / od 0,6% až 3,6% SVHC: Výrobek neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpeč nostního listu jako PBT nebo vpvb, uvedené na Kandidátském seznamu látek vyvolávající velmi velké obavy pro přílohu XIV nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: Nevztahuje se. Dodatečná upozornění: Znění uvedených údaj ů o nebezpečnosti obsaţených látek je uvedeno v oddílu Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů. Při nepravidelném dechu nebo zástavě dechu provést umělé dýchání. V případě kaţdé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potíţích vyhledat lékařskou pomoc a předloţit tento bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Při nadýchání: Odvést postiţeného z oblasti ohroţení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potíţích vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí uloţit a přepravit postiţeného ve stabilní poloze na boku. Při styku s kůží: 5

6 Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při podráţdění kůţe nebo jiných potíţích další postup konzultovat s odborným lékařem. Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postiţené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou, nechat vypít větší mnoţství vody a nevyvolávat zvracení. Postiţeného uloţit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Moţné nebezpečné účinky vyplývající z klasifikace jsou uvedené v oddílu 11. Ţádné další relevantní informace nejsou k dispozici. 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření V případě poţití nebo zasaţení očí neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. 5. Opatření pro hašení požáru 5.1 Hasiva Vhodná hasiva: Oxid uhličitý, hasicí pěna, hasicí prášek, roztříštěný vodní proud. Způsob hašení přizpůsobit podmínkám v okolí. Nevhodná hasiva: Ţádná nevhodná hasiva nejsou známa. Nedoporučuje se plný vodní proud. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi. Mohou se vytvářet zápalné směsi plynů se vzduchem. 5.3 Pokyny pro hasiče Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Ochranné prostředky zvolit podle velikosti poţáru. Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv. Další údaje: Chladit vodou výrobky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti poţáru. Pokud moţno odstranit výrobky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasicí vodu odděleně uschovat a nevypouštět do kanalizace. Hasicí vodu nebo pouţitá hasiva spolu se zbytky po hoření odstranit podle příslušných předpisů. 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistit dostatečné větrání zasaţeného prostoru. Zabránit kontaktu výrobku s očima, pokoţkou a oděvem, pouţít osobní ochranné prostředky. Zabránit vstupu nepovolaným osobám. 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zabránit zvětšování uniklého mnoţství. Výrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejším úniku výrobku do ţivotního prostředí postupovat podle místních předpisů a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát ţivotního prostředí nebo inspektorát ČIŢP. Výrobek je nebezpečný pro ţivotní prostředí. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění Sebrat s materiály váţícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, univerzální pojidla, piliny) a umístit do vhodných a označených nádob. 6

7 Důkladně omýt zasaţené místo a pouţité nářadí vhodným čisticím prostředkem, nepouţívat ředidla. Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle příslušných předpisů. Zajistit dostatečné větrání. 6.4 Odkaz na jiné oddíly Informace k bezpečnému zacházení viz. oddíl 7. Informace o osobní ochranné výstroji viz. oddíl 8. Informace k odstranění viz. oddíl Zacházení a skladování 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Před pouţitím je nutno se seznámit s obsahem oddílů 2, 6, 8 a 11 bezpečnostního listu. Zajistit dostatečné větrání pracoviště. Zamezit vdechování aerosolů. Nádoby s výrobkem opatrně otevírat a opatrně s nimi zacházet. Zabránit kontaktu výrobku s pokoţkou a očima, pouţívat osobní ochranné prostředky. Respektovat pokyny uvedené na štítku obalu výrobku a návod k jeho pouţití. Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami. Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nejsou nutná ţádná zvláštní opatření. 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí v četně neslučitelných látek a směsí Pokyny pro skladování Poţadavky na skladovací prostory a nádoby: Ţádné zvláštní poţadavky. Upozornění k hromadnému skladování: Není nutné. Další údaje k podmínkám skladování: Pouţívat pouze originální obaly a uchovávat je těsně uzavřené. Skladovat na chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla a ohně. 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití Specifické pouţití je uvedeno v návodu k pouţití na štítku obalu výrobku nebo v dokumentaci k výrobku. 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1 Technická opatření: Zajistit dostatečné větrání. To můţe být zabezpečeno lokálním odtahem vzduchu z pracovního prostředí, nebo pomocí celkového vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostačuje k udrţení koncentrace pod limitními hodnotami expozic pro pracovní prostředí, musí být nošeno pro tento účel schválené dýchací za řízení. To platí pouze v případě, pokud jsou stanoveny expoziční limity. 7

8 8.2 Kontrolní parametry Hodnoty expozičních limitů pro pracovní prostředí podle NV č. 361/2007 Sb., v platném znění a směrnic EU: nikotin NPK (CZ) Nejvyšší přípustná koncentrace (NPK-P): 2,5 mg/m3 Přípustný expoziční limit (PEL): 0,5 mg/m3 D IOELV (EU) Směrná limitní hodnota (8 hodin): 0,5 mg/m 3 Pokožka DNEL: Ţádné hodnoty nejsou k dispozici. PNEC: Ţádné hodnoty nejsou k dispozici. Limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění: Ţádné hodnoty nejsou k dispozici. Další upozornění: Legenda k poznámce u českých hodnot expozičních limitů pro pracovní prostředí (NPK): D při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůţí nebo silný dráţdivý účinek na kůţi. / I dráţdí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůţi. / S látka má senzibilizační účinek. / P u látky nelze vyloučit závaţné pozdní účinky. / P* pro hodnocení expozice je rozhodující výsledek vyšetření plumbemie (hladina olova v krvi). / * u NPK-P je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (např. výbušnost). Jako podklad slouţily při zhotovení platné listiny. 8.3 Omezování expozice Osobní ochranné prostředky Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodrţet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Nepouţívat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Ochranný oděv přechovávat odděleně. Zamezit styku s pokoţkou a zrakem. Ochrana dýchacích cest: Při běţném pouţívání není poţadována. V případě nedostatečné ventilace a překročení povolených expozičních limitů pouţít vhodnou dýchací masku s filtrem (ČSN EN A1). 8

9 Ochrana rukou: Ochranné rukavice (ČSN EN 374). Výběr materiálu rukavic provést podle času průniku, permeability a degradace. Materiál rukavic: Rukavice z nitrilkaučuku (ČSN EN 374). Doporučená tloušťka materiálu: 0,5 mm. Výběr materiálu rukavic byl proveden na základě údajů výrobců rukavic a informací o obsaţených látkách ve výrobku. Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kritériích, která se liší podle výrobce. Doba průniku materiálem rukavic: 480 minut (ČSN EN 374). Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodrţovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. Ochrana očí a obličeje: Při plnění se doporučuje pouţít ochranné brýle (ČSN EN 166). Ochrana kůže: Při běţném pouţívání není poţadována. Podle potřeby pouţít pracovní ochranný oděv s dlouhými rukávy, popřípadě kombinézu, a ochrannou pracovní obuv. Omezování expozice ţivotního prostředí: Dbát obvyklých opatření na ochranu ţivotního prostředí, viz oddíl Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Všeobecné údaje Vzhled Skupenství: Kapalné. Barva: Bezbarvá / nahnědlá / červená (závisí na aromatických látkách). Zápach: Typický (závisí na aromatických látkách). Prahová hodnota zápachu: Není určeno. Hodnota ph: cca 7 Změna stavu Bod tání / Bod tuhnutí: Není určeno. Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 180 C C Bod vzplanutí: 160 C Hořlavost (pevné látky, plyny): Nedá se pouţít. Zápalná teplota: 420 C Teplota rozkladu: Není určeno. Samozápalnost: Viz zápalná teplota. Nebezpečí exploze: Vzhledem ke sloţení směsi a koncentraci jednotlivých látek je moţný vznik explozivních směsí par se vzduchem. Mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti Dolní mez: 2,6 % obj. Horní mez: 12,6 %obj. Oxidační vlastnosti: Není určeno. Tlak páry: Není určeno. 9

10 Hustota př i 20 C: od 1,046 g/cm3 do 1,052 g/cm3 (dle přesného sloţení) Hustota páry: Není určeno. Rychlost odpařování: Není určeno. Rozpustnost v / mísitelnost s vodou: Mísitelná. Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Není určeno. Viskozita Dynamická: Není určeno. Kinematická: Není určeno. Obsah ředidel Obsah VOC (1999/13/ES): 100 % hmot. 9.2 Další informace: Ţádné další informace nejsou k dispozici. 10. Stálost a reaktivita 10.1 Reaktivita: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Chemická stabilita: Při dodrţení stanovených předpisů skladování a pouţívání je výrobek stabilní (viz oddíl 7) Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy ţádné nebezpečné reakce Podmínky, kterým je třeba zabránit: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Neslučitelné materiály: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Nebezpečné produkty rozkladu: Při běţném způsobu pouţití a skladování nevznikají ţádné nebezpečné produkty. 11. Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: nikotin Orálně LD50 50 mg/kg (potkan) Pokoţkou LD50 50 mg/kg (potkan) 11.2 Primární dráždivé účinky Na kůži: Ţádné dráţdivé účinky. Zdraví škodlivý při styku s kůţí. Na zrak: Ţádné dráţdivé účinky. Při vdechování: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici. Při požití: Zdraví škodlivý při poţití. Senzibilizace: Není známo ţádné senzibilizující působení. 10

11 11.3 Doplňující toxikologická upozornění: U výrobku existuje upozornění, na základě výpočtů všeobecných zařazovacích směrnic ES pro přípravky v posledním platném znění, na následující nebezpečí: Zdraví škodlivý Účinky CMR karcinogenita - IARC: Ţádná ze sloţek obsaţených v tomto produktu nebyla IARC identifikována při hladinách větších nebo rovných 0,1% jako pravděpodobný, moţný nebo potvrzený karcinogen mutagenita a toxicita pro reprodukci: Není určeno. Další informace: 11.5 Metodami: Screening obsahu látek metodou GC/MSD, Screening obsahu látek v kouři z e-cigarety metodou GC/MSD, Stanovení koncentrace nikotinu v e-liquidu, Stanovení koncentrace nikotinu v kouři z e-cigarety, nebyly zjištěny v předmětné směsi žádné škodlivé látky (vyjma identifikace nikotinu). 12. Ekologické informace 12.1 Toxicita Aquatická toxicita: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Perzistence a rozložitelnost: Výrobek je snadno biologicky odbouratelný. Chování v čistírnách odpadních vod: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Bioakumulační potenciál: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Mobilita v půdě: Ţádné relevantní informace nejsou k dispozici Ekotoxické účinky Poznámka: Škodlivý pro ryby Další ekologické údaje Všeobecná upozornění: Třída ohroţení vody podle německých předpisů WGK 2 (samozařazení): ohroţuje vodu. Nesmí vniknout do spodní vody, povodí nebo kanalizace. Ohroţuje pitnou vodu uţ při proniknutí malého mnoţství do zeminy. Škodlivý pro vodní organismy Výsledky posouzení PBT a vpvb PBT: Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako PBT podle na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). vpvb: 11

12 Směs neobsahuje látky klasifikované k datu vyhotovení bezpečnostního listu jako vpvb podle na řízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Jiné nepříznivé účinky: Ţádné relevantní účinky nejsou zjištěny. 13. Pokyny pro odstraňování 13.1 Metody nakládání s odpady Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. Zbytky výrobku odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních např. uloţením na vhodných skládkách nebo spálením ve spalovně odpadů. Katalog odpadů Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučená na základě pravděpodobného pouţití tohoto výrobku. Na základě speciálního pouţití a daných skutečností odstraňování odpadů u uţivatele se mohou za určitých okolností pouţít i jiná katalogová čísla odpadů. Katalogová čísla s hvězdičkou (*) označují odpady nebezpečné (N), čísla bez hvězdičky označují odpady ostatní (O) Odpady jinak blíţe neurčené Kontaminované obaly Doporučení: Obaly odstraňovat na základě předpisů o odpadech z obalů. Obaly vyprazdňovat beze zbytku. Pouţité obaly se po odpovídajícím očištění mohou znovu pouţít. Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako směs sama. Předpisy: Směrnice EP a R (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, v platném znění. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákon ů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŢP a MZ č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb. MŢP, kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Informace pro přepravu Číslo OSN Směs nespadá do dikce předmětných restrikcí ADR, ADN, IMDG, IATA nejedná se o nebezpečné zboţí. Náleţitý název OSN pro zásilku Směs nespadá do dikce předmětných restrikcí ADR, ADN, IMDG, IATA 12

13 nejedná se o nebezpečné zboţí. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu ADR, ADN, IMDG, IATA Třída/klasifikační Směs nespadá do dikce předmětných restrikcí nejedná se o nebezpečné zboţí. kód: Obalová skupina Směs nespadá do dikce předmětných restrikcí ADR, IMDG, IATA nejedná se o nebezpečné zboţí. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uţivatele Nelze se pouţít. Hromadná přeprava podle přílohy II Nelze se pouţít. MARPOL73/78 a předpisu IBC Přeprava/další údaje: Nejedná se o nebezpečné zboţí podle výše uvedených směrnic a nařízení. UN "Model Regulation": 14. Informace o předpisech 14.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Hmatatelná výstraha pro nevidomé: V případě, ţe výrobek bude určen k prodeji spotřebiteli (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění), musí podle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění být na obalu výrobku umístěna hmatatelná výstraha pro nevidomé. Provedení hmatatelné výstrahy pro nevidomé určuje ČSN EN ISO ( ). Uzávěr odolný proti otevření dětmi: V případě, ţe výrobek bude určen k prodeji spotřebiteli (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění), musí podle zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění mít obal výrobku závěr odolný proti otevření dětmi. Provedení uzávěru odolného proti otevření dětmi určuje Č SN EN ISO 8317 ( ) pro opakovaně uzavíratelné obaly a ČSN EN 682 (770411) pro opakovaně neuzavíratelné obaly. Právní předpisy Evropského společenství: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označ ování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění. Nařízení komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění. Směrnice Rady 96/82/ES ze dne 9. prosince 1996 o kontrole nebezpečí závaţných havárií s přítomnosti nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů. 13

14 Právní předpisy České republiky: Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) v četně příslušných prováděcích předpisů. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 273/2010. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákon ů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno. 15. Další informace 15.1 Upozornění: Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpeč nosti a ochrany zdraví při práci a ochrany ţivotního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být povaţovány za záruku vlastností, vhodnosti a pouţitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a nevznikají tak ţádné smluvní právní vztahy. Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v oddílu 1 a je chráněn autorskými právy. Veškeré kopírování, šíření nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno Plné znění relevantních H-vět/R-vět: H301 Toxický při poţití. H310 Při styku s kůţí můţe způsobit smrt. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. R25 Toxický při poţití. R51/53 Toxický pro vodní organizmy, můţe vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí Pokyny na provádění školení: Neuvedeny Doporučené omezení použití: Výrobek pouţívat pouze na účel, pro který je určený. Je na odpovědnosti uţivatele, aby dodrţoval podmínky pouţití výrobku a respektoval přitom bezpečnostní pokyny na ochranu zdraví a ţivotního prostředí Další informace: Tento výrobek musí být skladován, prodáván a pouţíván v souladu s platnými hygienickými a odpovídajícími předpisy. 16. Zdroje informací 14

15 Český bezpečnostní list sestavil: PRADIS s.r.o. Tel.: Datum prvního sestavení bezpečnostního listu: Interní kód receptury: EL 4658/2012 Podklady pro sestavení bezpečnostního listu: Vycházelo se z údajů poskytnutých dodavatelem látky nebo směsi, příp. jednotlivých komponent směsi, uvedených v jejich bezpečnostních listech. Zkratky a akronymy: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International C arriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent Informace o zdrojích údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a podle poţadavků na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky hlava IV, č lánek 31, příloha II (pokyny pro sestavení bezpečnostních listů), ve znění nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ze dne 20. května Klasifikace látky byla provedena podle na řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP). Klasifikace směsi byla provedena podle vyhlášky č. 402/2011 Sb. v platném znění. Vycházelo se z údajů poskytnutých dodavatelem látky nebo směsi, příp. jednotlivých komponent směsi, uvedených v jejich bezpečnostních listech. Chybějící ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European chemical Substances Information System), konkrétně z databáze IUCLID (International Uniform ChemicaL Information Database), případně z databáze registrovaných látek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potřeby byly pouţity údaje z dalších dostupných chemických databází. 15

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540800 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2540900 Číslo CAS: 50-81-7 Číslo ES (EINECS): 200-066-2 1.2 Příslušná určená použití látky nebo

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Plnivo a stěrková

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100966 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Číslo CAS: 98-96-4 Číslo ES (EINECS): 202-717-6 Příslušná

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: B-I-ME010 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100176 113169 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS): 215-108-5 Číslo CAS: 1302-78-9 Číslo ES (EINECS):

Více

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31.

Bezpečnostní list. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti. podle 1907/2006/ES, Článek 31. strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 100984 Číslo CAS: 7681-76-7 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2015 Revize: 08.05.2015 Obchodní označení: VGM 160 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Příslušná určená použití:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 12132/1 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravkučisticí

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Povrchová ochrana

Více

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6

Bezpečnostní list. Ochranná svařovací pasta. Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 Datum vydání: 06.10.2014 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód produktu: 42,0510,0013 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Husté kaly

Více

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013

Bezpečnostní list strana: 1/5 podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 05.03.2013 Revize: 05.03.2013 Bezpečnostní list strana: 1/5 1. Identifikátor výrobku 1.1 Product identifier: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Použití látky / přípravku: Mazací tuk 1.3 Podrobné údaje

Více

Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000280 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Preparát

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH)

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení ES 1907/2006 (REACH) Strana: 1 / 6 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní označení: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky /přípravku

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 DR strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: GC Fuji TEMP LT Paste A Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104. HOŘČÍK 600 A Mg 600A 1 / 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 104 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku diagnostická

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace nejsou k dispozici. Použití

Více

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31

Bezpečnostní list dle nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) článek 31 Datum vydání 23.06.2014 Obchodní označení látky/směsi: Strana: 1/5 1. Oddíl 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku: 1.1. Identifikátor výrobku: 400g 1 35607, 3Kg 1 35608 1.2. Příslušná určená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Glasreinigungstücher

Glasreinigungstücher Vyhotoveno dne: 24.01.2013, Revize 24.01.2013 Version 01 Strana 1 / 7 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 1.2.1 1.2.2 Cisticí Nejsou známy. 1.3 Podrobné údaje o dodavateli materiálový list Technické informace

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006 & 1272/2008

Bezpečnostní list podle 1907/2006 & 1272/2008 strana 1/5 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Použití látky / přípravku Pomocný prípravek pro dentální techniku Identifikace výrobce/dovozce: GC EUROPE N.V.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/5 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo CAS: 9011-05-6 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: A-I-MS055 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Reaktivní pryskyřice

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1706606, 1705017, 1706531, 1705017EDU, 1706531EDU, 1706531XTU, 9702906, 9701059 Číslo CAS: 9005-64-5

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Bezpečnostní list (dle Zákona c.371/2008 Sb. a Vyhlášky c. 231/2004) podle 1907/2006 EHS

Bezpečnostní list (dle Zákona c.371/2008 Sb. a Vyhlášky c. 231/2004) podle 1907/2006 EHS strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 604045, 604038, 600032, 600033, 402487, 482568, 496060 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Přísada do

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Bromthymolová modř, 50ml Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo artiklu: V2001 Číslo ES (EINECS): 238-455-4 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 1522751, 1522750, 1523650, 1522150, 1522151, 1522152, 1523350, 1522753 Číslo CAS: 9052-95-3 Indexové

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 2978 Cathode polishing powder Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Činidlo pro

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a podle vyhlášky č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 12/2009 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/ přípravku a společnosti/podniku 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: čistící přípravek - koncentrát 1.2 Použití látky nebo přípravku: profesionální

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Číslo výrobku: DK321 Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie Identifikace výrobce/dovozce: Promega Corporation 2800

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 20. 05. 2010 Datum revize I. 25. 10. 2012 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Chemický

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění Strana: 1 z 6 ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Název: Ecosorb 505, Ecosorb 606 Popis směsi: Neutralizér zápachu. 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená

Více

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU21 Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Oblast použití SU20 Zdravotnické služby

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Gel for the

Více

Kit Components. PolyATtract System 1000 Magnetic Sep. Stand

Kit Components. PolyATtract System 1000 Magnetic Sep. Stand 05/18/2015 Kit Components Product code Z5410 Description PolyATtract System 1000 Magnetic Sep. Stand Components: Z541 PolyATtract System 1000 Magnetic Sep. Stand Article Z304 PolyATtract System 1000 Magnetic

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/4 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Obchodní označení: ARDEX NA Latex Číslo výrobku: 4645 Použití látky / přípravku Těsnicí prostředek Identifikace

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 25.11.2012. Avanti na ruční čištění citrus Strana 1 / 7 1. IDENTIFIKACE PŘÍPRAVKU A VÝROBCE (ODDÍL 1) 1.1. Identifikátor výrobku (Obchodní název přípravku ): Avanti na ruční čištění citrus Číslo CAS: směs Číslo ES (EINECS):směs 1.2. Použití přípravku:

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 / ISO 11014 strana 1/4 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Obchodní označení: CP 615 EN CP 615N CP 615 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 ARDEX GF 320 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Stavební materiál(y)

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 2/6 (pokračování strany 1) R-věta: Údaje k produktu: odpadá S-věta: Údaje k produktu: odpadá Seznamu látek SVHC (Substances of Very High Concern) 12179-04-3 tetraboritan disodný pentahydrát Dodatečná

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Práškové složky

Více

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES č. 1907/2006 (REACH) Číslo verze: 3 Strana: 1/6 Obchodní název: 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku: 1,0 l číslo položky 42,0411,8041 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1/8 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Žádné deskriptory použití (kategorie SU,

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC

Bezpečnostní list podle Nařízení 1907/2006/EC a Nařízení 453/2010/EC strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Číslo výrobku: V2107500 Číslo CAS: 7758-29-4 Číslo ES: 231-838-7 Registrační číslo 01-2119430450-54-0005 1.2. Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Číslo výrobku: L512 Použití látky / přípravku Laboratorní chemikálie Identifikace výrobce/dovozce: Promega Corporation 2800 Woods

Více

strana 1/5 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/5 Bezpečnostní list podle zákona c. 371/2008 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/5 * 1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Údaje k produktu Číslo výrobku: 000492 Použití látky / přípravku Preparát Identifikace výrobce/prvni příjemce: Jméno nebo obchodní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkryl. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Enkryl. Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6. pravní dny 7-16 hodin: +49 (0) 211/ 30 40 74 Datum vydání: 17.06.2015 Strana 1 z 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Benediktovo činidlo pro mikroskopii, 500ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Laboratorní

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 931.000 Renia - Hooco - Ausputzwachs

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 931.000 Renia - Hooco - Ausputzwachs Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Bezpečnostní list List: 1 z 5

Bezpečnostní list List: 1 z 5 Bezpečnostní list List: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: Pitralon F voda po holení 1.1.1 Číslo CAS: 1.1.2 Číslo ES (EINECS): 1.1.3 Další

Více

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

FIBERPLAN 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fiberplan 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Bezpečnostní list. Elektrolyte CLO 1_1035191. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481. Product Safety/Produktsicherheit Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky nebo směsi Elektrolyt 1.3

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 Datum revize: 3.12.2014 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

strana 1/6 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

strana 1/6 Bezpečnostní list podle zákona c. 350/2011 Sb., zpracován podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. strana 1/6 * 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 000279 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní informace

Více

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006

Bezpečnostní list podle přílohy II Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 Strana 1 (celkem 5) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Koagulant určený ke srážení rozpouštědlových nátěrových hmot.

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU BEZPEČNOSTNÍ LIST I IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI A VÝROBKU Název firmy Adresa : SEBIA : Parc Technologique Léonard de Vinci - Rue Léonard de Vinci CP 8010 Lisses 91008 EVRY CEDEX - FRANCE Telefonní číslo :

Více

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T dle vyhlášky 231/2004 Sb. Datum vydání: 6. 2. 2004 Datum revize: Název výrobku: Keratmel TZS 06 zateplovací tmel 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1/7 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky/směsi: Pasta na čištění rukou. Nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) GLORIA SPECIAL. Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 30.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikace výrobku: Gloria Special 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Ke

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: L-088IE 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2

2 x 50x 11 mg NANOFIX ph 6.5-8.2 Strana: 1/5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku REF 91872 Název produktu NANOCOLOR ph 6.58.2 2 x 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. 1,4-Butandiol, 250ml Strana 1 z 7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo CAS: Číslo ES: 110-63-4 203-786-5 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Antikorozní fólie EXCOR VALENO typ E, E-CL ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Datum vydání / verze č.: Revize: 20. 5. 2011 / 1.0 Strana: 1 / 6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Identifikátor výrobku: Další názvy: Registrační číslo:

Více

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. Identifikátor výrobku.. Číslo artiklu: 59675. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití. Použití látky / přípravku Pomocný

Více

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn

Kit Components. PowerPlex 21 System, 50rxn 10/31/2013 Kit Components Product code DC8905 Description PowerPlex 21 System, 50rxn Components: DG152 CC5 Internal Lane Standard 500 DP107 PowerPlex 21 5X Master Mix DK183 PowerPlex 21 5X Primer Pair

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 2004 Číslo CAS: 2568-90-3 Číslo ES: 219-909-0 Číslo CAS: 2568-90-3 Číslo ES (EINECS): 219-909-0 Příslušná

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: CHO1411, CHO1414 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

POKON TERASA A BALKÓN

POKON TERASA A BALKÓN Datum vydání: 24/10/2007 POKON TERASA A BALKÓN Strana 1 (celkem 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti 1.1 Identifikace přípravku POKON TERASA A BALKÓN Číslo zboží T287 1.2 Použití přípravku Hnojivo

Více

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier

Vnitřní akrylátová barva Sefab Interier 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání: 29.3.2002 Strana 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1. Chemický název látky/obchodní název přípravku: Fasádní akrylátová barva Sefab Interier

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Spárovací malta

Více

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X)

Kit Components. B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X. Components: StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) 07/14/2014 Kit Components Product code Description B1391 StemElite Mus-Pou5f1/Actb Primer Pair (20X Components: B139 StemElite Mus-Pou5f1 / Actb Primer Pair (20X) strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: C7000068F, C1000006, 10007821, 10007820, 40011081 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

ADESILEX P4 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Datum vydání: 21.2.2000 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Chemický název látky/obchodní název přípravku: Adesilex P4 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Jiné obchodní název výrobku : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky / přípravku Pit & Fissure

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES č. 1907/2006 - REACH Strana: 1/4 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 1.1. Chemický název číslo CAS: číslo ES (EINECS): Další názvy látky: Emulze silanů 1.2. Identifikace výrobce / dovozce: Jméno nebo obchodní

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/EC článek 31 strana 1/5 * 1 IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo přípravku: Použití látky nebo přípravku: Čistíci prostředek na sklo. Identifikace společnosti nebo podniku: S A

Více

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS

: DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS DEQUALINIUM CHLORIDE FOR PERFORMANCE TEST CRS podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 27/06/2013 Datum zpracování: 27/06/2013 Nahrazuje: 14/12/2009 Verze: 4.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/6 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: GREASE-BAG 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky MPO č. 231/2004 Sb. Datum vydání: 2/2003 Datum revize: 12.4.2006 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku: Akrylové barvy odstíny: HC 86 bronz; HC 87 kov

Více

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení ES č. 1907/2006, ve znění nařízení EU č. 453/2010 Strana: 1/8 * ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Další názvy: Multi-Blast blast cleaning media granulate in all sizes: MB-8/12, MB-10/20, MB-11/14, MB-1,

Více

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 strana 1/7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Číslo výrobku: 3564394 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Další relevantní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Strana 1 (celkem 5) BEZPEČNOSTNÍ LIST Podle nařízení ES 1907/2006 Datum vydání: Leden 2005 Datum revize : Říjen 2007 Revize: 04 Název výrobku: přípravek propovrchovou úpravu betonu 1. Identifikace látky

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více