Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu?"

Transkript

1 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, ČVUT v Praze společně s Ústavem jaderného výzkumu Řež, a.s. a ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje si Vám tímto dovolují nabídnout účast na bezplatných atraktivních kurzech (v rámci systému DVPP) zaměřených na předávání nových poznatků v oblasti energetiky určených zejména pro pedagogy přírodovědných a technických předmětů na středních a základních školách ve Středočeském kraji. Projekt Energetika nově a otevřeně v technických a přírodovědných předmětech, financovaný z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Středočeském kraji, přináší tematicky i obsahově poutavě koncipované kurzy zpřístupňující informace o nových poznatcích, trendech a dalších aspektech v globálu velice diskutované oblasti, kterou energetika bezesporu je. Projekt je určen přednostně pro učitele/lektory fyziky, chemie, ekologie, elektrotechniky spec. elektroenergetiky, a biologie, případně dalších specializovaných předmětů vyučovaných na středních a základních školách Středočeského kraje. Cílí na prohlubování znalostí a dovedností pedagogů pro odborně správně vedenou výuku žáků na téma energetika tak, aby učitelé získali informace, byli schopni dále interpretovat a z různých pohledů diskutovat nejnovější informace v této oblasti, a to jak v otázkách vědeckých, tak i otázkách bezpečnostních a environmentálních. Projekt je zaměřen i na rozšíření vědomostí o nových a nově připravovaných technologiích a na příklady, kdy jaderná energetika a související obory eliminují a snižují dopady na ekologické zatížení Země. Dále projekt seznamuje pedagogy/lektory a jejich prostřednictvím i žáky a širokou veřejnost s řešením nejčastěji diskutovaných témat nejen jaderné energetiky dneška, jako jsou například moderní způsoby využití jaderné energie (např. při výrobě léků či alternativních technologiích v dopravě). Smyslem projektu je zejména zvýšit povědomí učitelů výše zmíněných předmětů o nejnovějších technologiích v energetice obecně a dále jaderné energetice (např. připravovaných reaktorů IV. generace, které již netvoří radioaktivní odpad atd.). Replikovaně tímto chceme vyprovokovat i zájem žáků o jadernou energetiku, čímž by se zvýšil zájem studovat technické obory, zejména energetiku, ve které dle vyjádření MŠMT bude za 10 let chybět více než 12 tisíc zaměstnanců. O atraktivitě kurzů Účastnici seminářů získají interaktivním způsobem řadu informací k aktuálním praktickým otázkám současnosti viz ukázky témat níže: Životní prostředí Víte, že dnešní jaderné elektrárny dokážou využít jen cca 1-2 % uranu a zbytek zůstává ve vyhořelém palivu? Víte, že s nástupem nových jaderných reaktorů IV. Generace již nebude produkován radioaktivní odpad a tyto reaktory zefektivní výrobu jaderné energie natolik, že současné tenčící se zásoby jaderného paliva pak budou postačovat na tisíce let? Víte, jak tato nová technologie funguje? Víte, jakým způsobem jsou jaderné elektrárny zabezpečeny proti úniku radiace? Víte, jakým způsobem jsou jaderné elektrárny chráněny proti selhání lidského faktoru či teroristickému útoku? Chtěli byste vědět, jaké jsou krizové scénáře a jejich řešení? Víte, že jaderné elektrárny vypouští do svého okolí přibližně 1000x méně radioaktivních látek než ostatní přirozené zdroje radioaktivity? Víte, jaké jsou tyto přirozené zdroje? Víte, jaké dávce radioaktivního záření jste vystaveni při hodinovém letu letadlem? 1

2 Radiofarmaka Víte, jakým způsobem přispívá současná jaderná energetika moderním objevům v medicíně? Víte, co je to PET (Pozitronová Emisní Tomografie) nebo SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) a jak je využívána v medicíně? Víte, že nejnovější technologie v nukleární medicíně umožňují nalézt přesný tvar a polohu nádorového onemocnění v těle pacienta a pomáhají tak zvýšit jeho naději na vyléčení? Víte, jak tato metoda funguje? Doprava Víte, že jaderná energetika má dnes daleko širší možnosti využití než při výrobě elektrické energie nebo v medicíně? Slyšeli jste již o tom, že v Neratovicích jezdí autobus MHD na vodíkový pohon (TriHyBus)? Víte, jakým způsobem získává energii pro provoz? Víte, že jaderní inženýři v současné době vyvíjejí technologie, kterými by mohla být v budoucnosti částečně nahrazena ropa, jakožto dominantní zdroj energie v dopravě? Láká Vás dozvědět se více o moderních poznatcích a technologiích v oblasti jaderné energetiky? Chcete si na vlastní oči prohlédnout technologii a provoz zkušební jaderné elektrárny? Cítíte, že by se tyto nové poznatky měla dozvědět i dnešní mladá a dospívající generace? Struktura nabízených kurzů Projekt nabízí v rámci systému DVPP celkem tři kurzy koncipované dle tematické příbuznosti, ze kterých si participanti mohou dle vlastního zájmu vybrat jeden, nebo více viz sylaby jednotlivých kurzů níže: KURZ 1 Technologie výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách - jaderná elektrárna, její části, projektování JE, dostavba elektráren, proces výroby elektrické energie, - jaderná bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren, - teorie a technika jaderných reaktorů, - dozimetrie a radiační ochrana (ochrana zdraví a majetku), - zdroje ionizujícího záření, - materiály v jaderných zařízeních (specifika, testování, životnost, radiačně-tepelné stárnutí, koroze...) - zpracování a úložiště radioaktivních odpadů (současnost, budoucnost, perspektiva) - dostavba JE Temelín (důvody, potřebnost, překážky...), možnosti dostavby a výstavby dalších JE, životnost JE - evropské a mezinárodní projekty v oblasti jaderné energetiky (Halden Reactor Project, ITER...) - výroba elektrické energie a státní energetická koncepce ČR, energetická politika EU, rámcové programy Evropské komise a EURATOMU, státní dozor nad jadernou bezpečností (SÚJB) 2

3 KURZ 2 Jaderná energie a její vztah k životnímu prostředí - globální problémy energetiky (přístup k energetickým zdrojům a negativní vliv emisí na změny klimatu), - ekologické dopady jaderné elektrárny vs. klasické elektrárny a obnovitelné zdroje, - jaderné elektrárny a trvale udržitelný rozvoj, úložiště jaderného odpadu, zkušenosti s přepravou radioaktivních materiálů, - bezpečnostní analýzy, modelování a simulace havárií jaderných zařízení - krizové scénáře pro případ havárie (živelné pohromy, únik radiace, lidské selhání), zabezpečení JE vůči živelným a jiným katastrofám, havárie jaderných zařízení (případové studie, příčiny, následky), - výskyt ionizujícího záření v přírodě, vliv radioaktivního záření na životní prostředí - trendy zvyšování jaderné bezpečnosti s ohledem na řešení již nastalých nebo teoreticky možných jaderných krizí. - měření a analýza radioaktivního (ionizujícího) záření. - analýza radionuklidů, monitoring nebezpečných skládek odpadů - chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, legislativa, státní dozor - plánované metody zpracování jaderného odpadu. Světová naleziště uranu a odhadované kapacity nalezišť s ohledem na zajištění energie pro další generace. KURZ 3 Nové technologie v jaderném průmyslu a perspektiva jejich využití - jaderná energetika obecně, vznik a vývoj, období rozkvětu, útlum, studium, uplatnění absolventů atd. - životnost jaderných elektráren, bezpečnost a konkurenceschopnost jaderných elektráren, ekonomika výroby elektřiny v JE - výroba radiofarmak a nukleární medicína (cyklotron a PET kamera, proces výroby radiofarmaka, klasická a potenciální radiofarmaka, pozitronová emisní tomografie jako nástroj pro diagnostiku onkologických onemocnění, činnost radiochemika, operátora cyklotronu, lékaře atd.) - výzkum a vývoj nových jaderných technologií, vývojové směry, vývoj technologií používaných v jaderných elektrárnách - odlišnosti v řešení jednotlivých generací jaderných elektráren s ohledem na technologii i bezpečnost (I., II., III., III+ a IV. generace), elektrárny, výzkumné reaktory a jejich účel, význam experimentální zařízení (superkritické smyčky vodní, heliová a CO2, BESTH zařízení), materiálové testy - alternativní využití jaderné energie (vodíkové technologie v dopravě např. TriHyBus, pohon letadel, v metalurgii, vytápění domácnosti, obrana, průmysl apod.) - zvláštnosti jaderných elektráren pro použití například v ponorkách, kosmických tělesech atd. Nově plánované technologie navazující na jaderný výzkum a provoz. Přepracování jaderného paliva, - evropské a mezinárodní projekty, současné trendy ve vývoji jaderných reaktorů, výzkumné jaderné reaktory, experimentální zařízení apod. Pro všechny účastníky kurzů jsou zároveň připravena tištěná skripta, která obdrží účastník bezplatně, a která obsahují všechny informace z prezenčních i e-learningových témat kurzu, na který je daný účastník přihlášen. Účastníkům je umožněna účast na více vzdělávacích kurzech v jejich libovolné kombinaci. Umožněna je rovněž účast na jednom z kurzů prezenčně + distančně a na dalším pouze distančně prostřednictvím e-learningu apod. Konkrétní podobu účasti lze dále řešit individuální dohodou. 3

4 Exkurze v rámci jaderného zařízení v areálu Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s V průběhu exkurze bude možno navštívit tato experimentální zařízení: výzkumný reaktory LVR-15 nebo LR-0 včetně velínu a haly reaktoru, hala RAO, experimentální hala, kde jsou umístěny experimentální smyčky pro reaktory IV. generace, polohorké komory pro zkoušky ozářených materiálů, celotělový počítač, pracoviště výroby radiofarmak příp. jiné. Konkrétní podoba a program exkurzí bude vždy naplánován s ohledem na aktuální možnosti ÚJV Řež, příp. přání cílové skupiny, vždy však bude vycházet z výše uvedeného. Na základě zdůvodnění žádostí a ve zcela mimořádných případech je možné (po souhlasu příslušného ředitele divize) sjednat exkurzi i na jiná zařízení v rámci ÚJV Řež a.s. Na každý kurz je určena časová dotace v rozsahu 40 vyučovacích hodin, přičemž každý kurz kombinuje formu prezenční (celkem 2 dny včetně praktických ukázek v rámci exkurze v areálu UJV Řež a.s.) a e-learningovou (tu absolvují participanti dálkově připojením přes své počítače dle individuálních časových možností). Všechny kurzy budou obsahovat společný tematický úvod do energetiky, na který bude navazovat konkrétní tematická oblast viz výše. Kompletní účast pedagogů na seminářích bude bezplatná. Účastníci obdrží na začátku kurzu rovněž podkladové a propagační balíčky a po absolvování kurzů Osvědčení o absolvování kurzu a upomínkový propagační předmět. V rámci projektu je rovněž účastníkům kurzů v případě zájmu hrazeno stravování a náhrada jízdného, zaměstnavatelům pak je možno proplatit mzdový příspěvek za účast jejich pracovníka na DVPP 1. Termíny konání kurzů Každý kurz je koncipován na celkem 40h výuky (po 45 min.), které jsou děleny - 16h prezenční formou (2 vyučovací dny) a 24h e-learningovou formou. E learning lze absolvovat v libovolném čase dle možností účastníka absolvovat závěrečný test a vygenerovat certifikát však nejpozději do Ve dny prezenční výuky je počítáno s výukou od , oběd, výuka/exkurze Začátek i konec výuky je plánován v návaznosti na jízdní řád vlaků z/do Prahy a autobusu do Prahy, jehož stanice se nachází přímo u areálu ÚJV. 1 Dle platných pravidel OP VK a do vyčerpání finančních prostředků určených na danou položku v rozpočtu projektu. 4

5 Realizace všech 3 kurzů je plánována ve dvou totožných bězích jarní a podzimní (vše rok 2012) Kurz 1: 1. jarní běh a ; 2. podzimní běh a Kurz 2: 1. jarní běh a 7. 6.; 2. podzimní běh a Kurz 3: 1. jarní běh a 6. 6.; 2. podzimní běh a Další informace ke vzdělávání viz webový portál projektu: Místo a dopravní dostupnost Viz Absolvování/Úspěšné absolvování kurzů Úspěšné absolvování kurzů je podmíněno minimálně 50% účastí na výuce (hranice může být dosažena libovolně prezenčně nebo e-learningem či kombinací těchto forem) a absolvováním nenáročného testu na konci e-learningového modulu, a to minimálně s 50 % podílem správných odpovědí. Z e-learningového portálu bude úspěšným absolventům automaticky vygenerován certifikát o úspěšném absolvování daného kurzu. Vzhledem k tomu, že každý z kurzů bude v průběhu realizace projektu akreditován v rámci systému DVPP, je možno po domluvě následně vygenerovat úspěšným absolventům certifikáty nové s uvedením čísla akreditace kurzu. Kontaktní osoba Vaši odpověď s vyplněnými stručnými tabulkami uvedenými v závěru tohoto dopisu odešlete, prosím, elektronicky na adresu Mgr. Špaňhela vždy nejpozději do týdne před zahájením konkrétního běhu kurzu. Kontaktní lez rovněž využít pro případné dotazy či upřesnění, dále pak tel. číslo Vyplněné přihlášky na kurz, prosím, zasílejte buď naskenované na výše uvedenou ovou adresu, nebo poštou na: Mgr. Miroslav Špaňhel Projektový manažer Sekretariát Fakulty strojní České vysoké učení technické v Praze Technická Praha 6 - Dejvice 5

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Elektrotechnika Schválila ředitelka školy dne 31. srpna 2013 s platností od 1. září

Více

Implementační akční plán v energetice

Implementační akční plán v energetice Implementační akční plán v energetice Verze 1 (18.12.2012) Zpracoval: Tým pro IAP 20.12.2012 1 Obsah 1. Úvod... 10 2. Tematická oblast 1: Výroba elektřiny a tepla v jaderných zdrojích... 12 2.1 Podoblast

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj

JADERNÍK. ÚJV Řež v roce 2060. 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 DIVIZE 800. Nový jaderný zdroj JADERNÍK 01/2010 časopis Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. www.ujv.cz DIVIZE 500 Nový jaderný zdroj DIVIZE 800 Testování materiálů v sondě TW3 ÚJV Řež v roce 2060 Obsah III. ročník, 01/2010 úvod 3 Slovo

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Kompletní ŠVP. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm školní vzdělávací program Autoelektrikář 26-57-H/01 Autoelektrikář Kompletní ŠVP Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm 26-57-H/01 Autoelektrikář 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VEDENÍ PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 PODPORA OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ A KLIMATICKÉ ZMĚNY VE

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 65-42-M/02 Cestovní ruch 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru Cestovní

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Technické lyceum - Pilotáž

Technické lyceum - Pilotáž školní vzdělávací program Technické lyceum - Pilotáž 78-42-M/01Technické lyceum Technické lyceum - Pilotáž Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více