Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace, Olomouc. Naše základní škola byla rozdělena na I. a II. stupeň. I. stupeň tvořil ročník s 86 žáky, II. stupeň tvořil 6.-9.ročník se 62 žáky. Na škole se vyučovalo v třídě dle vlastního ŠVP Škola pro život, na kterém se podíleli přípravou všichni pedagogičtí pracovníci. Na škole se vyučovaly kromě předmětů předepsaných učebními plány tyto volitelné předměty: Volitelné předměty: vaření, kreativní činnosti a technická praktika. Provoz školy byl zabezpečen jen v hlavní budově. Hlavní budovu navštěvovali všichni žáci tříd. Je zde 17 učeben (z toho 5 odborných). Součástí budovy jsou tělocvična s přilehlými šatnami, školní jídelna se stravovacími prostorami a kójové šatny. Charakteristika školy podle výukového zaměření. Pro všechny žáky byla zabezpečena jazyková výuka,aj od 3.třídy,německý jazyk následně od 7. tř. Jazyková výuka byla zabezpečována na I.stupni a ve školní družině formou kroužků. Charakteristika školy z hlediska místa bydliště žáků. Převážná část žáků naší školy má trvalé bydliště v okrajových částech Olomouce (Řepčín, Hejčín), II. stupeň naší školy navštěvovali žáci z Křelova a Břuchotína. Součástí školy je MŠ Svatoplukova se 2 odd. ( nově otevřena zaměstnankyň ) a výdejna MŠ 1 zam., Mateřská škola Na Trati (5 zaměstnankyň), výdejna MŠ (1 zaměstnankyně), odloučené pracoviště MŠ Řepčínská 54 (2 odd. 5 zaměstnankyň) s výdejnou ŠJ (1 zaměstnankyně) a školní jídelna výdejna při ZŠ Svatoplukova 11 (se 2 zaměstnankyněmi). Zřizovatelem základní školy je Statutární město Olomouc

3 Naše základní škola má zřízené webové stránky: naší školy:

4 Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná a pracuje ve složení: 1. Mgr. Eva Navrátilová ZŘŠ zástupce školy 2. Mgr. Věra Bombíková zástupce školy 3. Mgr.Olga Hrabalová zástupce rodičů 4. Mgr.Lenka Nejeschlebová zástupce rodičů 5. PaedDr. Miroslav Skácel, zástupce zřizovatele 6. Bc.Ivana Čepělová, zástupce zřizovatele Další důležité údaje: PSČ: Poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova Olomouc IČO: Bankovní spojení: / 0800 Čs. Spořitelna Telefon: Úřední hodiny: pondělí pátek 7,30 13,30 hodin

5 2. Přehled učeb. plánů se schvalovacími doložkami ministerstva I. stupeň V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život II. stupeň Jako volitelné předměty v 8.až 9.ročníku se na naší škole učily, vaření, technická praktika,kreativní činnosti. V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život Školní vzdělávací program je hlavně zaměřen na podporu vlastní iniciativy žáků se snahou podchytit co nejširší zájem o školní vzdělávání. Výpis ze zápisu ve školském rejstříku: Rozhodnutí MŠMT u právnické osoby s názvem Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Identifikátor právnické osoby: IČO: S účinností od se do rejstříku škol zapisuje: ředitel: Mgr. Jiří Šindler Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby Zřizovatel: SMO Právní forma: obec, IČO

6 3. Personální zabezpečení školy Pedagogické sbor je stabilizovaný. Všichni pracovníci splňovali požadavky pro svou výchovně-vzdělávací nebo pracovní činnost na ZŠ.P. uč.bc. Vranová dokončuje studium na PFUP kombinace Ch Př., Bc Jiří Slovák dokončuje studium na PdF UP obor UITV UVZ. Ředitel Mgr. Jiří Šindler, vystudoval PdF UP (rok ukončení 1979), aprobace Tv, Z, ve škole vyučuje Tv, Z. Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Navrátilová, vystudovala PřF UP, aprobace M,F (90). Na škole učila F, M. Výchovná poradkyně Mgr. Věra Bombíková, vystudovala PdF UP (79), F, Ztp.. Na škole vyučuje F, Ztp, Vv a Informatiku. Vyučující I. stupně Mgr. Helena Heinzová, vystudovala PdF UP, aprobace uč. pro 1.st., učila v 2. třídě. Mgr. Denisa Urbášková,vystudovala PdF UP, aprobace učitelství pro 1.st. učila ve 3.třídě. Mgr.Libuše Dvořáková, vystudovala učitelství pro I.st. PdF UP(78). Na škole učila ve 4. třídě. Mgr. Věra Hlaváčková, vystudovala PdF UP v Olomouci, aprobace RJ, Z, NJ a I.st., na škole učila ve 5. třídě a na II. stupni Př. Mgr. Lea Houšťavová, vystudovala PdF, aprobace I.st., na škole učila ve 1.třídě.

7 Vyučující II. Stupně Mgr. Jana Maršíková, vystudovala PF UP, aprobace M, Z (86), na škole učila Z, M, HV, byla TU v 9.tř. Mgr. Dana Voltnerová, vystudovala PdFUP, aprobace Rj- D, a na FF UP si rozšířila aprobaci o NJ. Na škole učila Nj, Hv a D. Byla TU v 6.tř, Mgr. Vladimíra Hanusová, vystudovala PdF v Ostravě, aprobace Tv-Ov. Byla TU v 7.tř Na škole učila Tv, Př, výchova k občanství a výchova ke zdraví. Mgr. Dana Vičarová, vystudovala PdF UP, aprobace Č-OV, ve škole učila ČJ, Ov. Byla TU v 8.tř. Bc. Jana Vranová, studium 5. ročníku PF, obor Ch Př, na škole vyučovala chemii a přírodopis. Bc. Jiří Slovák, studium UITV UVZ na PdF UP, na škole vyučoval VZ Školní družina Měla 2 oddělení Ve školní družině pracovala p.ved.. vychovatelka Vladimíra Pavlovičová. 1.odd. a Kristýna Křupalová 2. odd. Správní zaměstnanci: Školník: Stanislav Skácel, Vystudoval SPŠS. na škole pracuje od ve funkci školníka údržbáře. Od nastoupil na místo školníka p. Libor Petula, který vystudoval SPŠS a PdF UP Uklízečky: Eva Vágnerová, ve škole pracuje od na úvazek 0,81. Miluše Jenčková, na škole pracuje od , na úvazek 0,81. Marie Andrésová, na škole pracuje od , Tajemnice školy: Michaela Vávrová, pracuje u nás na úvazek 0,5 Je absolventkou SEŠ v Olomouci. Na škole pracuje od roku Od zastupuje(dlouhodobá nemoc p.vávrové) p. Eva Kašparová

8 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno pro následující školní rok 24 žáků, zápis proběhl 15. a , všichni žáci byli přijati. Počet otevřených tříd: 1 Po odkladu nastoupí: 1žák Třídní učitelkou bude p. uč. Denisa Urbášková Ve školním roce 2013/14 ukončilo na naší škole školní docházku 18 žáků 9.třídy, z toho 14 dívek. V 5.roč. odešli na gymnázium 2 žáci a v 7.roč. 2 žáci. Žáci přijati do vyšších ročníků ZŠ: 1.tř. 4 2.tř. 1 3.tř. 1 4.tř. 1 5.tř. 3 6.tř. 0 7.tř. 1 8.tř. 0 9.tř. 2

9 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk.rok 2013/2014 Počet žáků II.pol. Celkem prospělo prospělo s vyzn. neprospělo Počet žáků 9. tříd Celkem 18 Přijatých na gymnázia 1 SOU 6 SŠ 11 Počet žáků 5. tříd Celkem 22 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Počet žáků 7.tříd Celkem 15 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Výchovná opatření Pochvala TU 56 Pochvala ŘŠ 55 Důtka TU 28 Důtka ŘŠ 15 Snížené známky z chování 2. stupeň 3 3. stupeň 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 16

10 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Celkem ročník 148 žáků ročník 86 žáků ročník 62 žáci viz údaje o přijímacím řízení ad 4 6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Do prevence sociálně-patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence společně s VP zpracovává MPP (p. uč. Vranová + p. uč. Bombíková). Nejdůležitější oblasti jsou: - vytváření pozitivního sociálního klima ve škole - vytváření prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli - nabídka dětem v rámci seberealizace ve volnočasových aktivitách - podnícení jejich zájmu o práci školy - zamezení vzniku nežádoucích projevů chování (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, závislosti na PC hrách) - aktivní a progresivní řešení kázeňských přestupků, přestupků proti školnímu řádu a ostatním problémovým situacím Minimální preventivní program je základním nástrojem prevence ve škole. Cíle preventivního programu a jeho cílové skupiny jsou jasně vymezeny. Respektuje a odráží personální i materiální podmínky školy a vychází z jejich aktuálních potřeb. Ve svém obsahu zahrnuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Preventivní výchovně-vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav: Cílem školy je mít vzdělané pedagogické pracovníky. Při plánování DVPP vycházíme z potřeb školy viz DVPP: 1) Úplná aprobovanost:., 1 vyučující dokončuje studium na PřF UP, aprobace Ch Př, 1 vyučujícídokončuje studium na PdF UP obor UITV - UVZ 2) Všichni ped.pracovníci byli zapojeni do projektu MIŠ (minimalizace šikany) 3) Výuka jazyků 2 vyučující 4) Antisociální jevy 2 vyučující 5) Drogová prevence 1 vyučující 6) Problematika vedoucích pracovníků ZŘŠ studium vedoucích pracovníků 7) Nejnovější poznatky z jednotlivých předmětů 4 vyučující 8) Problematika MŠ 3 vyučující Všichni vyučující se finančně podílí na svých aktivitách k prohlubování odborné kvalifikace. V období vedlejších prázdnin se pedagogové vzdělávali, studovali koncepční dokumenty. Konkrétní zapojení jednotlivých pedagogických pracovníků: jméno název instituce Bombíková Regionální konference PPP Olomouc prevence rizikového chování pro výchovné poradce ZŠ Vánoční výtvarné dílny Sluňákov Řešení výchovných a Sluňákov kázeňských problémů, krizové situace. Vytváření www stránek ve UPOL výuce na ZŠ a SŠ Školní projekty v EVVO - Sluňákov zvířata, která ovlivnila svět Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Konference nástrahy a UPOL nebezpečí kyberprostoru Hanusová Aktivní v každém věku UPOL Angličtina pro 1.st.-III Oxford University Develoment

12 Maršíková Staré pověsti české aneb Sluňákov jak to všechno bylo Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování I slovní úlohy mohou být Schola Servis zábavné Exemplum docet CGNR Navrátilová Aktivní v každém věku UPOL Evaluační a autoevaluační činnost školy Poradenské služby ve školství -dr. Puškinová Exemplum docet CGNR Studium pro vedoucí UP Olomouc, pedagogická fakulta pedagogické pracovníky - ukončeno 5/2014 Vičarová Aktivní v každém věku UPOL Voltnerová Exemplum docet CGNR Houšťavová Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování Exemplum docet CGNR Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Brána jazyků otevřená - NIDV A1 Heinzová Exemplum docet CGNR Hlaváčková Exemplum docet CGNR Dvořáková Exemplum docet CGNR

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost 1. Hoši a dívky tříd se zúčastnili přeboru olomouckých škol v halové atletice. 2. Starší žáci a žákyně naší školy se zúčastnili okresního finále v Poháru rozhlasu. 3. Žáci školy reprezentovali ZŠ v atletickém čtyřboji,. 5. Hoši tříd a tříd se zúčastnili turnaje ve florbalu. Účast na olympiádách a soutěžích Biologická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Pythagoriáda Recitační soutěž Dopravní soutěž proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo základní, okrskové a okresní kolo Akce pořádané školou: - žáci ročníku se zúčastnili školy v přírodě v Ostružné - vyučující 1. stupně se svými žáky připravili vánoční besídku a besídku ke Dni matek - Den otevřených dveří na ZŠ - Den podle Amose zapojeny všechny třídy ZŠ - Dětský den samostatný program pro oddělení MŠ, žáky 1. až 5. třídy, který připravili vyučující MŠ a ZŠ - Perníkářská dílna - Exkurze pro žáky 8.tř. Historická Olomouc - Exkurze pro žáky tř. Přečerpávací elektrárna - Beseda pro žáky 9.tř. Úřad práce - Koncerty MF pro žáky 1.-9.tř. - Beseda s rodiči vycházejících žáků - Další akce související s propagací školy na veřejnosti - Žáci 2.st. se zúčastnili LVZ Akce školní družiny Děti ze ŠD se zúčastnily zdobení vánočního stromu na náměstí

14 ŠD absolvovala 2 krátkodobé kulturně-poznávací zájezdy, návštěvy divadel. ŠD připravila pro žáky a rodiče tradiční uměleckou dílnu. ŠD připravila akci Poznej své město Kulturní a společensko-prospěšné akce Žáci všech tříd se pravidelně účastní koncertů Moravské filharmonie. Žáci školy se zúčastňují pořadů v Divadle hudby, kterými si rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů. V rámci výuky dějepisu i ostatních předmětů navštěvují žáci expozice muzea. V rámci Dne Země byl uspořádán na naší škole výlet na kolech do chráněné oblasti Litovelské Pomoraví s odborným výkladem.

15 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila na ZŠ a MŠ Svatoplukova žádná inspekční činnost.

16 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu na mzdy a ONIV 2013 účet Název položky čerpáno Mezisoučty: Mzdové náklady ,00 mzdy + OON: OON , , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění ,00 Pojistné: FKSP , , Náhrady DPN (21400) , Potřeby pro 1.tř ,00 ONIV: Ochranné prostředky 4 900, Učebnice , , DVPP , Cestovné 6 140, Zdravotní prohlídky 9 080, Plavecký výcvik , Pojištění Kooperativa , Ost.fin.náklady 49, Režie - obědy ,00 Celkem ,00 Rozpočet ,00 Přijatá dotace ,00 Zůstatek dotace 0,00 Zůstatek rozpočtu 0,00

17 SMO příjmy výdaje dotace - čerpání , ,46 výnosy - stavba ,00 školné MŠ ,00 školné ŠD 9 000,00 výběr za učeb ,00 zúčtování ,88 fondu/inv. úroky ,39 ostatní výnosy ,19 hosp celkem mezisoučet výsledek , , ,00 Mzdy dotace - čerpání , ,00 Dotace EU , ,00 /mzdy EU ost.čerp. EU ,00 celkem , ,00 mezisoučet celkem , , ,00

18 Čerpání rozpočtu- provoz-2013 Č.účtu Název položky ZŠ Mateřská celkem zálohy škola Materiál , , , DHM - do , , , Tiskoviny 8 584, , , Olterm , , , Záloha Olterm, ,00 0, DDHM 6 921, , ,10 Zálohy SME , , , Záloha SME ,00 0, Voda , , , Záloha SNO - voda ,00 0, Opravy a udržování , , , Pohoštění 3 325, , Ostatní služby , , , Telefon , , , Služby pošt 4 029, , Zpracování mezd , , Rozvoz stravy , , , Praní prádla , , Provoz , ,00 internet.učebny Bazén , , Bank. Poplatky , , Mzdové režie obědy 3 848,00 ŠJ Provozní režie obědy , ,00 ŠJ Vedení účetnictví , , Mzdové náklady , ,00

19 Odpisy majetku , Odpisy budov , DDHM ,00 Celkem , , ,

20 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu EU peníze do škol. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve škol.roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu COMMUNO středisko volného času při Církevním gymnáziu Německého řádu, který byl zaměřen na zájmovou činnost žáků naší školy.do této zájmové aktivity byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří vedli celkem 15 zájmových kroužků.tato činnost byla částečně financována z výše uvedených zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace při ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc ukončila svou činnost. Na provozních poradách jsou zaměstnanci seznámeni se Zásadami hospodaření s prostředky FKSP.

21 Výstupní list k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ( zákon 15/2005 Sb. 7) Název školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Speciální zaměření školy: Ředitel školy: Mgr. Jiří Šindler Počet tříd: 9 Počet žáků: 148 Počet pedagogů: 16 Počet nepedagogů: 7 Součásti: třída 86 žáků třída 62 žáků Další součástí: MŠ, ŠD, výdejna ZŠ a MŠ (3) Používané vzdělávací programy: ŠVP Škola pro život od Rómský asistent: 0 0 Asistent pedagoga: 0 Integrovaní žáci: Výuka cizích jazyků: 1. Anglický jazyk 2. Německý jazyk Škola v přírodě: Výuka mimo prostory školy realizace celoškolních projektů Volitelné předměty: Zájmová činnost v Ostružné pro ročník Projekty: Den podle Amose, Den Země, Perníkářská dílna, Ochrana člověka za mimořádných situací, 1. Vaření 2. Technická praktika 3. Kreativní činnosti Tělovýchovné (3x), výtvarné (2x) Cizí jazyk (2x) Keramický (2x), Hudební (2x), Taneční (2x), Školní časopis (1x), Logopedie (1x)

22 Soutěže: DVPP: Besedy a semináře: Exkurze a akce: Výchovné koncerty a divadlo: Sportovní akce 1. Sportovní (atletika, kopaná, košíková, florbal) 2. Výukové (olympiády M, Př, F, Č) 3. Ve sběru Akce pořádané: Schola Servis, NIDV, ÜP (celkem 18 akcí) Celkem 22 akcí ( Drogy, Plánované rodičovství ), Besedy s Policií ČR, Městskou policií, Sociální problematika Hvězdárna, Vodárna, Úřad práce, Historická Olomouc, Přečerpávací elektrárna, Strojírenské podniky, Olomoucké kašny Koncerty MF (každá třída min. 1x), Divadlo (3x) Atletika ( halové závody, atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu), košíková, kopaná, florbal LVVZ: Zapojení do projektů: Vybavení školy: Ostružná Sportovní v rámci AŠSK, Projekt regionálního evaluačního centra, Odpovídá požadavkům pro ZŠ- postupně se doplňuje, Počet žáků 9. tříd 18 Počet žáků přijatých na 18 střed.školy: z toho přijatých na gymnázia: 1 na SOU: 6 na SOŠ: 11 Žáci 5. roč.přijatí na víceletá gymnázia: Žáci 7. roč.přijatí na víceletá gymnázia: 2 2

23 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: S Výroční zprávou byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na provozní poradě dne

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční zprávy podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10

Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 Masarykova základní škola a Mateřská škola Suchomasty Výroční zpráva 2014/2015 Č.j.: Spisový znak:1.2.6 Skartační znak a lhůta: A 10 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola, zřizovatel, součásti školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah:

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje:

Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Celá kapitola 4. Učební plán se nahrazuje: Učební plán je rozepsán pro jednotlivé školní roky, aby všichni žáci dosáhli očekávaných výstupů daných rámcovým vzdělávacím programem a absolvovali předepsaný

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok za školní rok Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-2008 za školní rok 1997 98 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. dle 17 e) odst. 2 zákona č. 564/90 Sb. ve znění platných novel Název školy: Základní

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21, příspěvková organizace Rožňavská 21, 779 00 Olomouc, 585759111, IČ 70234001, bank. sp. ČS Olomouc 1801833349/0800 e-mail:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více