Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace, Olomouc. Naše základní škola byla rozdělena na I. a II. stupeň. I. stupeň tvořil ročník s 86 žáky, II. stupeň tvořil 6.-9.ročník se 62 žáky. Na škole se vyučovalo v třídě dle vlastního ŠVP Škola pro život, na kterém se podíleli přípravou všichni pedagogičtí pracovníci. Na škole se vyučovaly kromě předmětů předepsaných učebními plány tyto volitelné předměty: Volitelné předměty: vaření, kreativní činnosti a technická praktika. Provoz školy byl zabezpečen jen v hlavní budově. Hlavní budovu navštěvovali všichni žáci tříd. Je zde 17 učeben (z toho 5 odborných). Součástí budovy jsou tělocvična s přilehlými šatnami, školní jídelna se stravovacími prostorami a kójové šatny. Charakteristika školy podle výukového zaměření. Pro všechny žáky byla zabezpečena jazyková výuka,aj od 3.třídy,německý jazyk následně od 7. tř. Jazyková výuka byla zabezpečována na I.stupni a ve školní družině formou kroužků. Charakteristika školy z hlediska místa bydliště žáků. Převážná část žáků naší školy má trvalé bydliště v okrajových částech Olomouce (Řepčín, Hejčín), II. stupeň naší školy navštěvovali žáci z Křelova a Břuchotína. Součástí školy je MŠ Svatoplukova se 2 odd. ( nově otevřena zaměstnankyň ) a výdejna MŠ 1 zam., Mateřská škola Na Trati (5 zaměstnankyň), výdejna MŠ (1 zaměstnankyně), odloučené pracoviště MŠ Řepčínská 54 (2 odd. 5 zaměstnankyň) s výdejnou ŠJ (1 zaměstnankyně) a školní jídelna výdejna při ZŠ Svatoplukova 11 (se 2 zaměstnankyněmi). Zřizovatelem základní školy je Statutární město Olomouc

3 Naše základní škola má zřízené webové stránky: naší školy:

4 Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná a pracuje ve složení: 1. Mgr. Eva Navrátilová ZŘŠ zástupce školy 2. Mgr. Věra Bombíková zástupce školy 3. Mgr.Olga Hrabalová zástupce rodičů 4. Mgr.Lenka Nejeschlebová zástupce rodičů 5. PaedDr. Miroslav Skácel, zástupce zřizovatele 6. Bc.Ivana Čepělová, zástupce zřizovatele Další důležité údaje: PSČ: Poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova Olomouc IČO: Bankovní spojení: / 0800 Čs. Spořitelna Telefon: Úřední hodiny: pondělí pátek 7,30 13,30 hodin

5 2. Přehled učeb. plánů se schvalovacími doložkami ministerstva I. stupeň V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život II. stupeň Jako volitelné předměty v 8.až 9.ročníku se na naší škole učily, vaření, technická praktika,kreativní činnosti. V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život Školní vzdělávací program je hlavně zaměřen na podporu vlastní iniciativy žáků se snahou podchytit co nejširší zájem o školní vzdělávání. Výpis ze zápisu ve školském rejstříku: Rozhodnutí MŠMT u právnické osoby s názvem Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Identifikátor právnické osoby: IČO: S účinností od se do rejstříku škol zapisuje: ředitel: Mgr. Jiří Šindler Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby Zřizovatel: SMO Právní forma: obec, IČO

6 3. Personální zabezpečení školy Pedagogické sbor je stabilizovaný. Všichni pracovníci splňovali požadavky pro svou výchovně-vzdělávací nebo pracovní činnost na ZŠ.P. uč.bc. Vranová dokončuje studium na PFUP kombinace Ch Př., Bc Jiří Slovák dokončuje studium na PdF UP obor UITV UVZ. Ředitel Mgr. Jiří Šindler, vystudoval PdF UP (rok ukončení 1979), aprobace Tv, Z, ve škole vyučuje Tv, Z. Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Navrátilová, vystudovala PřF UP, aprobace M,F (90). Na škole učila F, M. Výchovná poradkyně Mgr. Věra Bombíková, vystudovala PdF UP (79), F, Ztp.. Na škole vyučuje F, Ztp, Vv a Informatiku. Vyučující I. stupně Mgr. Helena Heinzová, vystudovala PdF UP, aprobace uč. pro 1.st., učila v 2. třídě. Mgr. Denisa Urbášková,vystudovala PdF UP, aprobace učitelství pro 1.st. učila ve 3.třídě. Mgr.Libuše Dvořáková, vystudovala učitelství pro I.st. PdF UP(78). Na škole učila ve 4. třídě. Mgr. Věra Hlaváčková, vystudovala PdF UP v Olomouci, aprobace RJ, Z, NJ a I.st., na škole učila ve 5. třídě a na II. stupni Př. Mgr. Lea Houšťavová, vystudovala PdF, aprobace I.st., na škole učila ve 1.třídě.

7 Vyučující II. Stupně Mgr. Jana Maršíková, vystudovala PF UP, aprobace M, Z (86), na škole učila Z, M, HV, byla TU v 9.tř. Mgr. Dana Voltnerová, vystudovala PdFUP, aprobace Rj- D, a na FF UP si rozšířila aprobaci o NJ. Na škole učila Nj, Hv a D. Byla TU v 6.tř, Mgr. Vladimíra Hanusová, vystudovala PdF v Ostravě, aprobace Tv-Ov. Byla TU v 7.tř Na škole učila Tv, Př, výchova k občanství a výchova ke zdraví. Mgr. Dana Vičarová, vystudovala PdF UP, aprobace Č-OV, ve škole učila ČJ, Ov. Byla TU v 8.tř. Bc. Jana Vranová, studium 5. ročníku PF, obor Ch Př, na škole vyučovala chemii a přírodopis. Bc. Jiří Slovák, studium UITV UVZ na PdF UP, na škole vyučoval VZ Školní družina Měla 2 oddělení Ve školní družině pracovala p.ved.. vychovatelka Vladimíra Pavlovičová. 1.odd. a Kristýna Křupalová 2. odd. Správní zaměstnanci: Školník: Stanislav Skácel, Vystudoval SPŠS. na škole pracuje od ve funkci školníka údržbáře. Od nastoupil na místo školníka p. Libor Petula, který vystudoval SPŠS a PdF UP Uklízečky: Eva Vágnerová, ve škole pracuje od na úvazek 0,81. Miluše Jenčková, na škole pracuje od , na úvazek 0,81. Marie Andrésová, na škole pracuje od , Tajemnice školy: Michaela Vávrová, pracuje u nás na úvazek 0,5 Je absolventkou SEŠ v Olomouci. Na škole pracuje od roku Od zastupuje(dlouhodobá nemoc p.vávrové) p. Eva Kašparová

8 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno pro následující školní rok 24 žáků, zápis proběhl 15. a , všichni žáci byli přijati. Počet otevřených tříd: 1 Po odkladu nastoupí: 1žák Třídní učitelkou bude p. uč. Denisa Urbášková Ve školním roce 2013/14 ukončilo na naší škole školní docházku 18 žáků 9.třídy, z toho 14 dívek. V 5.roč. odešli na gymnázium 2 žáci a v 7.roč. 2 žáci. Žáci přijati do vyšších ročníků ZŠ: 1.tř. 4 2.tř. 1 3.tř. 1 4.tř. 1 5.tř. 3 6.tř. 0 7.tř. 1 8.tř. 0 9.tř. 2

9 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk.rok 2013/2014 Počet žáků II.pol. Celkem prospělo prospělo s vyzn. neprospělo Počet žáků 9. tříd Celkem 18 Přijatých na gymnázia 1 SOU 6 SŠ 11 Počet žáků 5. tříd Celkem 22 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Počet žáků 7.tříd Celkem 15 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Výchovná opatření Pochvala TU 56 Pochvala ŘŠ 55 Důtka TU 28 Důtka ŘŠ 15 Snížené známky z chování 2. stupeň 3 3. stupeň 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 16

10 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Celkem ročník 148 žáků ročník 86 žáků ročník 62 žáci viz údaje o přijímacím řízení ad 4 6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Do prevence sociálně-patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence společně s VP zpracovává MPP (p. uč. Vranová + p. uč. Bombíková). Nejdůležitější oblasti jsou: - vytváření pozitivního sociálního klima ve škole - vytváření prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli - nabídka dětem v rámci seberealizace ve volnočasových aktivitách - podnícení jejich zájmu o práci školy - zamezení vzniku nežádoucích projevů chování (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, závislosti na PC hrách) - aktivní a progresivní řešení kázeňských přestupků, přestupků proti školnímu řádu a ostatním problémovým situacím Minimální preventivní program je základním nástrojem prevence ve škole. Cíle preventivního programu a jeho cílové skupiny jsou jasně vymezeny. Respektuje a odráží personální i materiální podmínky školy a vychází z jejich aktuálních potřeb. Ve svém obsahu zahrnuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Preventivní výchovně-vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav: Cílem školy je mít vzdělané pedagogické pracovníky. Při plánování DVPP vycházíme z potřeb školy viz DVPP: 1) Úplná aprobovanost:., 1 vyučující dokončuje studium na PřF UP, aprobace Ch Př, 1 vyučujícídokončuje studium na PdF UP obor UITV - UVZ 2) Všichni ped.pracovníci byli zapojeni do projektu MIŠ (minimalizace šikany) 3) Výuka jazyků 2 vyučující 4) Antisociální jevy 2 vyučující 5) Drogová prevence 1 vyučující 6) Problematika vedoucích pracovníků ZŘŠ studium vedoucích pracovníků 7) Nejnovější poznatky z jednotlivých předmětů 4 vyučující 8) Problematika MŠ 3 vyučující Všichni vyučující se finančně podílí na svých aktivitách k prohlubování odborné kvalifikace. V období vedlejších prázdnin se pedagogové vzdělávali, studovali koncepční dokumenty. Konkrétní zapojení jednotlivých pedagogických pracovníků: jméno název instituce Bombíková Regionální konference PPP Olomouc prevence rizikového chování pro výchovné poradce ZŠ Vánoční výtvarné dílny Sluňákov Řešení výchovných a Sluňákov kázeňských problémů, krizové situace. Vytváření www stránek ve UPOL výuce na ZŠ a SŠ Školní projekty v EVVO - Sluňákov zvířata, která ovlivnila svět Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Konference nástrahy a UPOL nebezpečí kyberprostoru Hanusová Aktivní v každém věku UPOL Angličtina pro 1.st.-III Oxford University Develoment

12 Maršíková Staré pověsti české aneb Sluňákov jak to všechno bylo Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování I slovní úlohy mohou být Schola Servis zábavné Exemplum docet CGNR Navrátilová Aktivní v každém věku UPOL Evaluační a autoevaluační činnost školy Poradenské služby ve školství -dr. Puškinová Exemplum docet CGNR Studium pro vedoucí UP Olomouc, pedagogická fakulta pedagogické pracovníky - ukončeno 5/2014 Vičarová Aktivní v každém věku UPOL Voltnerová Exemplum docet CGNR Houšťavová Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování Exemplum docet CGNR Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Brána jazyků otevřená - NIDV A1 Heinzová Exemplum docet CGNR Hlaváčková Exemplum docet CGNR Dvořáková Exemplum docet CGNR

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost 1. Hoši a dívky tříd se zúčastnili přeboru olomouckých škol v halové atletice. 2. Starší žáci a žákyně naší školy se zúčastnili okresního finále v Poháru rozhlasu. 3. Žáci školy reprezentovali ZŠ v atletickém čtyřboji,. 5. Hoši tříd a tříd se zúčastnili turnaje ve florbalu. Účast na olympiádách a soutěžích Biologická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Pythagoriáda Recitační soutěž Dopravní soutěž proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo základní, okrskové a okresní kolo Akce pořádané školou: - žáci ročníku se zúčastnili školy v přírodě v Ostružné - vyučující 1. stupně se svými žáky připravili vánoční besídku a besídku ke Dni matek - Den otevřených dveří na ZŠ - Den podle Amose zapojeny všechny třídy ZŠ - Dětský den samostatný program pro oddělení MŠ, žáky 1. až 5. třídy, který připravili vyučující MŠ a ZŠ - Perníkářská dílna - Exkurze pro žáky 8.tř. Historická Olomouc - Exkurze pro žáky tř. Přečerpávací elektrárna - Beseda pro žáky 9.tř. Úřad práce - Koncerty MF pro žáky 1.-9.tř. - Beseda s rodiči vycházejících žáků - Další akce související s propagací školy na veřejnosti - Žáci 2.st. se zúčastnili LVZ Akce školní družiny Děti ze ŠD se zúčastnily zdobení vánočního stromu na náměstí

14 ŠD absolvovala 2 krátkodobé kulturně-poznávací zájezdy, návštěvy divadel. ŠD připravila pro žáky a rodiče tradiční uměleckou dílnu. ŠD připravila akci Poznej své město Kulturní a společensko-prospěšné akce Žáci všech tříd se pravidelně účastní koncertů Moravské filharmonie. Žáci školy se zúčastňují pořadů v Divadle hudby, kterými si rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů. V rámci výuky dějepisu i ostatních předmětů navštěvují žáci expozice muzea. V rámci Dne Země byl uspořádán na naší škole výlet na kolech do chráněné oblasti Litovelské Pomoraví s odborným výkladem.

15 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila na ZŠ a MŠ Svatoplukova žádná inspekční činnost.

16 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu na mzdy a ONIV 2013 účet Název položky čerpáno Mezisoučty: Mzdové náklady ,00 mzdy + OON: OON , , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění ,00 Pojistné: FKSP , , Náhrady DPN (21400) , Potřeby pro 1.tř ,00 ONIV: Ochranné prostředky 4 900, Učebnice , , DVPP , Cestovné 6 140, Zdravotní prohlídky 9 080, Plavecký výcvik , Pojištění Kooperativa , Ost.fin.náklady 49, Režie - obědy ,00 Celkem ,00 Rozpočet ,00 Přijatá dotace ,00 Zůstatek dotace 0,00 Zůstatek rozpočtu 0,00

17 SMO příjmy výdaje dotace - čerpání , ,46 výnosy - stavba ,00 školné MŠ ,00 školné ŠD 9 000,00 výběr za učeb ,00 zúčtování ,88 fondu/inv. úroky ,39 ostatní výnosy ,19 hosp celkem mezisoučet výsledek , , ,00 Mzdy dotace - čerpání , ,00 Dotace EU , ,00 /mzdy EU ost.čerp. EU ,00 celkem , ,00 mezisoučet celkem , , ,00

18 Čerpání rozpočtu- provoz-2013 Č.účtu Název položky ZŠ Mateřská celkem zálohy škola Materiál , , , DHM - do , , , Tiskoviny 8 584, , , Olterm , , , Záloha Olterm, ,00 0, DDHM 6 921, , ,10 Zálohy SME , , , Záloha SME ,00 0, Voda , , , Záloha SNO - voda ,00 0, Opravy a udržování , , , Pohoštění 3 325, , Ostatní služby , , , Telefon , , , Služby pošt 4 029, , Zpracování mezd , , Rozvoz stravy , , , Praní prádla , , Provoz , ,00 internet.učebny Bazén , , Bank. Poplatky , , Mzdové režie obědy 3 848,00 ŠJ Provozní režie obědy , ,00 ŠJ Vedení účetnictví , , Mzdové náklady , ,00

19 Odpisy majetku , Odpisy budov , DDHM ,00 Celkem , , ,

20 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu EU peníze do škol. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve škol.roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu COMMUNO středisko volného času při Církevním gymnáziu Německého řádu, který byl zaměřen na zájmovou činnost žáků naší školy.do této zájmové aktivity byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří vedli celkem 15 zájmových kroužků.tato činnost byla částečně financována z výše uvedených zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace při ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc ukončila svou činnost. Na provozních poradách jsou zaměstnanci seznámeni se Zásadami hospodaření s prostředky FKSP.

21 Výstupní list k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ( zákon 15/2005 Sb. 7) Název školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Speciální zaměření školy: Ředitel školy: Mgr. Jiří Šindler Počet tříd: 9 Počet žáků: 148 Počet pedagogů: 16 Počet nepedagogů: 7 Součásti: třída 86 žáků třída 62 žáků Další součástí: MŠ, ŠD, výdejna ZŠ a MŠ (3) Používané vzdělávací programy: ŠVP Škola pro život od Rómský asistent: 0 0 Asistent pedagoga: 0 Integrovaní žáci: Výuka cizích jazyků: 1. Anglický jazyk 2. Německý jazyk Škola v přírodě: Výuka mimo prostory školy realizace celoškolních projektů Volitelné předměty: Zájmová činnost v Ostružné pro ročník Projekty: Den podle Amose, Den Země, Perníkářská dílna, Ochrana člověka za mimořádných situací, 1. Vaření 2. Technická praktika 3. Kreativní činnosti Tělovýchovné (3x), výtvarné (2x) Cizí jazyk (2x) Keramický (2x), Hudební (2x), Taneční (2x), Školní časopis (1x), Logopedie (1x)

22 Soutěže: DVPP: Besedy a semináře: Exkurze a akce: Výchovné koncerty a divadlo: Sportovní akce 1. Sportovní (atletika, kopaná, košíková, florbal) 2. Výukové (olympiády M, Př, F, Č) 3. Ve sběru Akce pořádané: Schola Servis, NIDV, ÜP (celkem 18 akcí) Celkem 22 akcí ( Drogy, Plánované rodičovství ), Besedy s Policií ČR, Městskou policií, Sociální problematika Hvězdárna, Vodárna, Úřad práce, Historická Olomouc, Přečerpávací elektrárna, Strojírenské podniky, Olomoucké kašny Koncerty MF (každá třída min. 1x), Divadlo (3x) Atletika ( halové závody, atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu), košíková, kopaná, florbal LVVZ: Zapojení do projektů: Vybavení školy: Ostružná Sportovní v rámci AŠSK, Projekt regionálního evaluačního centra, Odpovídá požadavkům pro ZŠ- postupně se doplňuje, Počet žáků 9. tříd 18 Počet žáků přijatých na 18 střed.školy: z toho přijatých na gymnázia: 1 na SOU: 6 na SOŠ: 11 Žáci 5. roč.přijatí na víceletá gymnázia: Žáci 7. roč.přijatí na víceletá gymnázia: 2 2

23 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: S Výroční zprávou byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na provozní poradě dne

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 [září 2014] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013 Obsah

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola DUBICKO, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2006-2007 1 Školní rok: 2006-2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Základní škola a Mateřská škola, Pustiměř, okres Vyškov, PSČ 683 21 Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2012/2013 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2012/2013 - Zpráva o hospodaření školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 29. 08. 2014 Schváleno školskou radou dne 09. 10. 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí. Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460,okr. Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy IČ 61234176 Bankovní spojení 8455560297/0100

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zprávu předkládá: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy 1 Charakteristika

Více