Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014

2 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace, Olomouc. Naše základní škola byla rozdělena na I. a II. stupeň. I. stupeň tvořil ročník s 86 žáky, II. stupeň tvořil 6.-9.ročník se 62 žáky. Na škole se vyučovalo v třídě dle vlastního ŠVP Škola pro život, na kterém se podíleli přípravou všichni pedagogičtí pracovníci. Na škole se vyučovaly kromě předmětů předepsaných učebními plány tyto volitelné předměty: Volitelné předměty: vaření, kreativní činnosti a technická praktika. Provoz školy byl zabezpečen jen v hlavní budově. Hlavní budovu navštěvovali všichni žáci tříd. Je zde 17 učeben (z toho 5 odborných). Součástí budovy jsou tělocvična s přilehlými šatnami, školní jídelna se stravovacími prostorami a kójové šatny. Charakteristika školy podle výukového zaměření. Pro všechny žáky byla zabezpečena jazyková výuka,aj od 3.třídy,německý jazyk následně od 7. tř. Jazyková výuka byla zabezpečována na I.stupni a ve školní družině formou kroužků. Charakteristika školy z hlediska místa bydliště žáků. Převážná část žáků naší školy má trvalé bydliště v okrajových částech Olomouce (Řepčín, Hejčín), II. stupeň naší školy navštěvovali žáci z Křelova a Břuchotína. Součástí školy je MŠ Svatoplukova se 2 odd. ( nově otevřena zaměstnankyň ) a výdejna MŠ 1 zam., Mateřská škola Na Trati (5 zaměstnankyň), výdejna MŠ (1 zaměstnankyně), odloučené pracoviště MŠ Řepčínská 54 (2 odd. 5 zaměstnankyň) s výdejnou ŠJ (1 zaměstnankyně) a školní jídelna výdejna při ZŠ Svatoplukova 11 (se 2 zaměstnankyněmi). Zřizovatelem základní školy je Statutární město Olomouc

3 Naše základní škola má zřízené webové stránky: naší školy:

4 Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná a pracuje ve složení: 1. Mgr. Eva Navrátilová ZŘŠ zástupce školy 2. Mgr. Věra Bombíková zástupce školy 3. Mgr.Olga Hrabalová zástupce rodičů 4. Mgr.Lenka Nejeschlebová zástupce rodičů 5. PaedDr. Miroslav Skácel, zástupce zřizovatele 6. Bc.Ivana Čepělová, zástupce zřizovatele Další důležité údaje: PSČ: Poštovní adresa: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova Olomouc IČO: Bankovní spojení: / 0800 Čs. Spořitelna Telefon: Úřední hodiny: pondělí pátek 7,30 13,30 hodin

5 2. Přehled učeb. plánů se schvalovacími doložkami ministerstva I. stupeň V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život II. stupeň Jako volitelné předměty v 8.až 9.ročníku se na naší škole učily, vaření, technická praktika,kreativní činnosti. V ročníku dle vlastního ŠVP Škola pro život Školní vzdělávací program je hlavně zaměřen na podporu vlastní iniciativy žáků se snahou podchytit co nejširší zájem o školní vzdělávání. Výpis ze zápisu ve školském rejstříku: Rozhodnutí MŠMT u právnické osoby s názvem Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Identifikátor právnické osoby: IČO: S účinností od se do rejstříku škol zapisuje: ředitel: Mgr. Jiří Šindler Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby Zřizovatel: SMO Právní forma: obec, IČO

6 3. Personální zabezpečení školy Pedagogické sbor je stabilizovaný. Všichni pracovníci splňovali požadavky pro svou výchovně-vzdělávací nebo pracovní činnost na ZŠ.P. uč.bc. Vranová dokončuje studium na PFUP kombinace Ch Př., Bc Jiří Slovák dokončuje studium na PdF UP obor UITV UVZ. Ředitel Mgr. Jiří Šindler, vystudoval PdF UP (rok ukončení 1979), aprobace Tv, Z, ve škole vyučuje Tv, Z. Zástupkyně ředitele Mgr. Eva Navrátilová, vystudovala PřF UP, aprobace M,F (90). Na škole učila F, M. Výchovná poradkyně Mgr. Věra Bombíková, vystudovala PdF UP (79), F, Ztp.. Na škole vyučuje F, Ztp, Vv a Informatiku. Vyučující I. stupně Mgr. Helena Heinzová, vystudovala PdF UP, aprobace uč. pro 1.st., učila v 2. třídě. Mgr. Denisa Urbášková,vystudovala PdF UP, aprobace učitelství pro 1.st. učila ve 3.třídě. Mgr.Libuše Dvořáková, vystudovala učitelství pro I.st. PdF UP(78). Na škole učila ve 4. třídě. Mgr. Věra Hlaváčková, vystudovala PdF UP v Olomouci, aprobace RJ, Z, NJ a I.st., na škole učila ve 5. třídě a na II. stupni Př. Mgr. Lea Houšťavová, vystudovala PdF, aprobace I.st., na škole učila ve 1.třídě.

7 Vyučující II. Stupně Mgr. Jana Maršíková, vystudovala PF UP, aprobace M, Z (86), na škole učila Z, M, HV, byla TU v 9.tř. Mgr. Dana Voltnerová, vystudovala PdFUP, aprobace Rj- D, a na FF UP si rozšířila aprobaci o NJ. Na škole učila Nj, Hv a D. Byla TU v 6.tř, Mgr. Vladimíra Hanusová, vystudovala PdF v Ostravě, aprobace Tv-Ov. Byla TU v 7.tř Na škole učila Tv, Př, výchova k občanství a výchova ke zdraví. Mgr. Dana Vičarová, vystudovala PdF UP, aprobace Č-OV, ve škole učila ČJ, Ov. Byla TU v 8.tř. Bc. Jana Vranová, studium 5. ročníku PF, obor Ch Př, na škole vyučovala chemii a přírodopis. Bc. Jiří Slovák, studium UITV UVZ na PdF UP, na škole vyučoval VZ Školní družina Měla 2 oddělení Ve školní družině pracovala p.ved.. vychovatelka Vladimíra Pavlovičová. 1.odd. a Kristýna Křupalová 2. odd. Správní zaměstnanci: Školník: Stanislav Skácel, Vystudoval SPŠS. na škole pracuje od ve funkci školníka údržbáře. Od nastoupil na místo školníka p. Libor Petula, který vystudoval SPŠS a PdF UP Uklízečky: Eva Vágnerová, ve škole pracuje od na úvazek 0,81. Miluše Jenčková, na škole pracuje od , na úvazek 0,81. Marie Andrésová, na škole pracuje od , Tajemnice školy: Michaela Vávrová, pracuje u nás na úvazek 0,5 Je absolventkou SEŠ v Olomouci. Na škole pracuje od roku Od zastupuje(dlouhodobá nemoc p.vávrové) p. Eva Kašparová

8 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno pro následující školní rok 24 žáků, zápis proběhl 15. a , všichni žáci byli přijati. Počet otevřených tříd: 1 Po odkladu nastoupí: 1žák Třídní učitelkou bude p. uč. Denisa Urbášková Ve školním roce 2013/14 ukončilo na naší škole školní docházku 18 žáků 9.třídy, z toho 14 dívek. V 5.roč. odešli na gymnázium 2 žáci a v 7.roč. 2 žáci. Žáci přijati do vyšších ročníků ZŠ: 1.tř. 4 2.tř. 1 3.tř. 1 4.tř. 1 5.tř. 3 6.tř. 0 7.tř. 1 8.tř. 0 9.tř. 2

9 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků za šk.rok 2013/2014 Počet žáků II.pol. Celkem prospělo prospělo s vyzn. neprospělo Počet žáků 9. tříd Celkem 18 Přijatých na gymnázia 1 SOU 6 SŠ 11 Počet žáků 5. tříd Celkem 22 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Počet žáků 7.tříd Celkem 15 Přijatých na víceletá gymnázia 2 Výchovná opatření Pochvala TU 56 Pochvala ŘŠ 55 Důtka TU 28 Důtka ŘŠ 15 Snížené známky z chování 2. stupeň 3 3. stupeň 0 Počet omluvených hodin Počet neomluvených hodin 16

10 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Školní rok 2013/2014 Celkem ročník 148 žáků ročník 86 žáků ročník 62 žáci viz údaje o přijímacím řízení ad 4 6. Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů Do prevence sociálně-patologických jevů se zapojují všichni pedagogičtí pracovníci. Školní metodik prevence společně s VP zpracovává MPP (p. uč. Vranová + p. uč. Bombíková). Nejdůležitější oblasti jsou: - vytváření pozitivního sociálního klima ve škole - vytváření prostředí vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli - nabídka dětem v rámci seberealizace ve volnočasových aktivitách - podnícení jejich zájmu o práci školy - zamezení vzniku nežádoucích projevů chování (šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek, závislosti na PC hrách) - aktivní a progresivní řešení kázeňských přestupků, přestupků proti školnímu řádu a ostatním problémovým situacím Minimální preventivní program je základním nástrojem prevence ve škole. Cíle preventivního programu a jeho cílové skupiny jsou jasně vymezeny. Respektuje a odráží personální i materiální podmínky školy a vychází z jejich aktuálních potřeb. Ve svém obsahu zahrnuje výchovnou i naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Preventivní výchovně-vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí výuky a života školy.

11 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Výchozí stav: Cílem školy je mít vzdělané pedagogické pracovníky. Při plánování DVPP vycházíme z potřeb školy viz DVPP: 1) Úplná aprobovanost:., 1 vyučující dokončuje studium na PřF UP, aprobace Ch Př, 1 vyučujícídokončuje studium na PdF UP obor UITV - UVZ 2) Všichni ped.pracovníci byli zapojeni do projektu MIŠ (minimalizace šikany) 3) Výuka jazyků 2 vyučující 4) Antisociální jevy 2 vyučující 5) Drogová prevence 1 vyučující 6) Problematika vedoucích pracovníků ZŘŠ studium vedoucích pracovníků 7) Nejnovější poznatky z jednotlivých předmětů 4 vyučující 8) Problematika MŠ 3 vyučující Všichni vyučující se finančně podílí na svých aktivitách k prohlubování odborné kvalifikace. V období vedlejších prázdnin se pedagogové vzdělávali, studovali koncepční dokumenty. Konkrétní zapojení jednotlivých pedagogických pracovníků: jméno název instituce Bombíková Regionální konference PPP Olomouc prevence rizikového chování pro výchovné poradce ZŠ Vánoční výtvarné dílny Sluňákov Řešení výchovných a Sluňákov kázeňských problémů, krizové situace. Vytváření www stránek ve UPOL výuce na ZŠ a SŠ Školní projekty v EVVO - Sluňákov zvířata, která ovlivnila svět Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Konference nástrahy a UPOL nebezpečí kyberprostoru Hanusová Aktivní v každém věku UPOL Angličtina pro 1.st.-III Oxford University Develoment

12 Maršíková Staré pověsti české aneb Sluňákov jak to všechno bylo Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování I slovní úlohy mohou být Schola Servis zábavné Exemplum docet CGNR Navrátilová Aktivní v každém věku UPOL Evaluační a autoevaluační činnost školy Poradenské služby ve školství -dr. Puškinová Exemplum docet CGNR Studium pro vedoucí UP Olomouc, pedagogická fakulta pedagogické pracovníky - ukončeno 5/2014 Vičarová Aktivní v každém věku UPOL Voltnerová Exemplum docet CGNR Houšťavová Ped. dovednosti- Od Sluňákov čertovského rojení k andě;lskému prozpěvování Exemplum docet CGNR Velikonoční výtvarné dílny Sluňákov Brána jazyků otevřená - NIDV A1 Heinzová Exemplum docet CGNR Hlaváčková Exemplum docet CGNR Dvořáková Exemplum docet CGNR

13 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Sportovní činnost 1. Hoši a dívky tříd se zúčastnili přeboru olomouckých škol v halové atletice. 2. Starší žáci a žákyně naší školy se zúčastnili okresního finále v Poháru rozhlasu. 3. Žáci školy reprezentovali ZŠ v atletickém čtyřboji,. 5. Hoši tříd a tříd se zúčastnili turnaje ve florbalu. Účast na olympiádách a soutěžích Biologická olympiáda Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Pythagoriáda Recitační soutěž Dopravní soutěž proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo proběhlo základní kolo základní, okrskové a okresní kolo Akce pořádané školou: - žáci ročníku se zúčastnili školy v přírodě v Ostružné - vyučující 1. stupně se svými žáky připravili vánoční besídku a besídku ke Dni matek - Den otevřených dveří na ZŠ - Den podle Amose zapojeny všechny třídy ZŠ - Dětský den samostatný program pro oddělení MŠ, žáky 1. až 5. třídy, který připravili vyučující MŠ a ZŠ - Perníkářská dílna - Exkurze pro žáky 8.tř. Historická Olomouc - Exkurze pro žáky tř. Přečerpávací elektrárna - Beseda pro žáky 9.tř. Úřad práce - Koncerty MF pro žáky 1.-9.tř. - Beseda s rodiči vycházejících žáků - Další akce související s propagací školy na veřejnosti - Žáci 2.st. se zúčastnili LVZ Akce školní družiny Děti ze ŠD se zúčastnily zdobení vánočního stromu na náměstí

14 ŠD absolvovala 2 krátkodobé kulturně-poznávací zájezdy, návštěvy divadel. ŠD připravila pro žáky a rodiče tradiční uměleckou dílnu. ŠD připravila akci Poznej své město Kulturní a společensko-prospěšné akce Žáci všech tříd se pravidelně účastní koncertů Moravské filharmonie. Žáci školy se zúčastňují pořadů v Divadle hudby, kterými si rozšiřují svoje znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů. V rámci výuky dějepisu i ostatních předmětů navštěvují žáci expozice muzea. V rámci Dne Země byl uspořádán na naší škole výlet na kolech do chráněné oblasti Litovelské Pomoraví s odborným výkladem.

15 9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila na ZŠ a MŠ Svatoplukova žádná inspekční činnost.

16 10. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu na mzdy a ONIV 2013 účet Název položky čerpáno Mezisoučty: Mzdové náklady ,00 mzdy + OON: OON , , Zdravotní pojištění , Sociální pojištění ,00 Pojistné: FKSP , , Náhrady DPN (21400) , Potřeby pro 1.tř ,00 ONIV: Ochranné prostředky 4 900, Učebnice , , DVPP , Cestovné 6 140, Zdravotní prohlídky 9 080, Plavecký výcvik , Pojištění Kooperativa , Ost.fin.náklady 49, Režie - obědy ,00 Celkem ,00 Rozpočet ,00 Přijatá dotace ,00 Zůstatek dotace 0,00 Zůstatek rozpočtu 0,00

17 SMO příjmy výdaje dotace - čerpání , ,46 výnosy - stavba ,00 školné MŠ ,00 školné ŠD 9 000,00 výběr za učeb ,00 zúčtování ,88 fondu/inv. úroky ,39 ostatní výnosy ,19 hosp celkem mezisoučet výsledek , , ,00 Mzdy dotace - čerpání , ,00 Dotace EU , ,00 /mzdy EU ost.čerp. EU ,00 celkem , ,00 mezisoučet celkem , , ,00

18 Čerpání rozpočtu- provoz-2013 Č.účtu Název položky ZŠ Mateřská celkem zálohy škola Materiál , , , DHM - do , , , Tiskoviny 8 584, , , Olterm , , , Záloha Olterm, ,00 0, DDHM 6 921, , ,10 Zálohy SME , , , Záloha SME ,00 0, Voda , , , Záloha SNO - voda ,00 0, Opravy a udržování , , , Pohoštění 3 325, , Ostatní služby , , , Telefon , , , Služby pošt 4 029, , Zpracování mezd , , Rozvoz stravy , , , Praní prádla , , Provoz , ,00 internet.učebny Bazén , , Bank. Poplatky , , Mzdové režie obědy 3 848,00 ŠJ Provozní režie obědy , ,00 ŠJ Vedení účetnictví , , Mzdové náklady , ,00

19 Odpisy majetku , Odpisy budov , DDHM ,00 Celkem , , ,

20 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu EU peníze do škol. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve škol.roce 2013/2014 byla naše škola zapojena do projektu COMMUNO středisko volného času při Církevním gymnáziu Německého řádu, který byl zaměřen na zájmovou činnost žáků naší školy.do této zájmové aktivity byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci, kteří vedli celkem 15 zájmových kroužků.tato činnost byla částečně financována z výše uvedených zdrojů. 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace při ZŠ a MŠ Svatoplukova, Olomouc ukončila svou činnost. Na provozních poradách jsou zaměstnanci seznámeni se Zásadami hospodaření s prostředky FKSP.

21 Výstupní list k výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ( zákon 15/2005 Sb. 7) Název školského zařízení: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Speciální zaměření školy: Ředitel školy: Mgr. Jiří Šindler Počet tříd: 9 Počet žáků: 148 Počet pedagogů: 16 Počet nepedagogů: 7 Součásti: třída 86 žáků třída 62 žáků Další součástí: MŠ, ŠD, výdejna ZŠ a MŠ (3) Používané vzdělávací programy: ŠVP Škola pro život od Rómský asistent: 0 0 Asistent pedagoga: 0 Integrovaní žáci: Výuka cizích jazyků: 1. Anglický jazyk 2. Německý jazyk Škola v přírodě: Výuka mimo prostory školy realizace celoškolních projektů Volitelné předměty: Zájmová činnost v Ostružné pro ročník Projekty: Den podle Amose, Den Země, Perníkářská dílna, Ochrana člověka za mimořádných situací, 1. Vaření 2. Technická praktika 3. Kreativní činnosti Tělovýchovné (3x), výtvarné (2x) Cizí jazyk (2x) Keramický (2x), Hudební (2x), Taneční (2x), Školní časopis (1x), Logopedie (1x)

22 Soutěže: DVPP: Besedy a semináře: Exkurze a akce: Výchovné koncerty a divadlo: Sportovní akce 1. Sportovní (atletika, kopaná, košíková, florbal) 2. Výukové (olympiády M, Př, F, Č) 3. Ve sběru Akce pořádané: Schola Servis, NIDV, ÜP (celkem 18 akcí) Celkem 22 akcí ( Drogy, Plánované rodičovství ), Besedy s Policií ČR, Městskou policií, Sociální problematika Hvězdárna, Vodárna, Úřad práce, Historická Olomouc, Přečerpávací elektrárna, Strojírenské podniky, Olomoucké kašny Koncerty MF (každá třída min. 1x), Divadlo (3x) Atletika ( halové závody, atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu), košíková, kopaná, florbal LVVZ: Zapojení do projektů: Vybavení školy: Ostružná Sportovní v rámci AŠSK, Projekt regionálního evaluačního centra, Odpovídá požadavkům pro ZŠ- postupně se doplňuje, Počet žáků 9. tříd 18 Počet žáků přijatých na 18 střed.školy: z toho přijatých na gymnázia: 1 na SOU: 6 na SOŠ: 11 Žáci 5. roč.přijatí na víceletá gymnázia: Žáci 7. roč.přijatí na víceletá gymnázia: 2 2

23 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: S Výroční zprávou byli seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci na provozní poradě dne

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ploskovice, okres Litoměřice Ploskovice 36 411 42 Ploskovice. o činnosti. I. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Základní škola Ploskovice, okres Litoměřice Ploskovice 36 411 42 Ploskovice. o činnosti. I. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Ploskovice 36 411 42 Ploskovice o činnosti I. ve školním roce 2002/2003 II. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2002 III. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MEZIMĚSTÍ Školní 236 IČO 75015978 tel. 491582365 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 0 2 2 0 0 3 1 1.Charakteristika školy Základní škola Meziměstí, Školní, 236 byla zařazena

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více