Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán"

Transkript

1 Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 Roční plán Organizační směrnice č. 30/2014/SŘ Čj.: SŠNM/1410/2014 Podklady připravil kolektiv vedoucích zaměstnanců školy V Novém Městě nad Metují dne 12. srpna 2014 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

2 Motto: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. Thomas A. Edison 2

3 Obsah 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Výchovně vzdělávací oblast Oblast provozu Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly Druhy kontroly Výsledky kontrol Trvalé úkoly a priority Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Rozvíjení osobnosti žáků Opatření pro zlepšení prospěchu a absence Prevence negativních společenských jevů Výchova ke zdraví Otevřená škola Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Úpravy školních vzdělávacích programů Oblast provozu a hospodaření Hlavní úkoly Úsporná opatření Plánované neinvestiční akce ve školním roce Plánované investiční akce pro následující období Projekt EU PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Organizace školního roku 2014/ Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Schůzky s rodiči ZŠ SŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/

4 2.9 Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Organizace závěrečných zkoušek Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/ Jednání pedagogické rady Opočno SŠ NM ZŠ Školní parlament Ročníkové zkoušky Schůzky metodických sdružení Opočno - všechny obory SŠ NM - všechny obory ZŠ Vychovatelé Supervize pro pracovníky základní školy Návštěvní dny učitelů a vychovatelů Další termínované akce Plán exkurzí Opočno Farmář a Zemědělec Květinář - aranžér Prodavač Strojař, Opravář, Autoopravář, Dřevař Plán exkurzí SŠ NM Kuchař NM Kuchař, Kuchař číšník Opočno Kuchař Broumov Cukrář Rodinka Pečovatel Příprava pro život Zámečník - údržbář Plánované školní akce ZŠ Průběžné a další akce ZŠ Statistická zjišťování Předávání dat ze školních matrik Resortní statistiky Organizace školního roku 2014/ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

5 3.1 Organizační útvary a úseky Řízení pracovních týmů Poradenský tým Pedagogická rada Poradenský tým HACCP Základní informace o systému kritických bodů HACCP HACCP tým Školení a porady Nástroje řízení Úsek ředitelky školy Úsek učitelů střední školy Úsek základní školy Úsek vychovatelů SŠ Úsek ekonomických a provozních zaměstnanců Zastupitelnost Základní povinnosti zaměstnanců Provoz stravovacích služeb Pracovní řád Mlčenlivost Poskytování citlivých a důvěrných informací Komunikace se sdělovacími prostředky Pracovní doba pedagogických pracovníků Prohlubování kvalifikace Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci Zvyšování kvalifikace Školská rada Školní parlament střední školy a 2. stupně ZŠ Cíle činnosti školního parlamentu Jednání školního parlamentu Zásady činnosti školního parlamentu Pověření Správce pracoviště Správce ICTK Další pověření Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

6 Opatření k ochraně před škodami způsobenými alkoholem Zodpovědnost za bezpečnost Povinný dohled (povinný dozor) Postup při řešení úrazu/nevolnosti/doprovod k lékaři Pohyb neoprávněných osob ve vnějších a vnitřních prostorech školy Nástup nového zaměstnance Docházka Kontrola práce neschopných v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti Mobilní telefony Majetek Zacházení s majetkem Stravování zaměstnanců Pracovní cesty Úřední hodiny Úřední hodiny na ekonomickém úseku Úřední hodiny poradenského týmu ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Rozvrh hodin základní škola ZŠ povinně volitelné předměty Rozvrh hodin střední škola Teoretické vyučování Odborný výcvik Docházka na obědy SŠ Opočno Udělování výchovných opatření Základní škola Střední škola Udělování informativních hodnocení Udělování ocenění ředitelky školy Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními Spolupráce s PPP a SPC (úsek ZŠ) Spolupráce s SPC Náchod (úsek SŠ) Postup při uvolňování a omlouvání žáků Prevence záškoláctví Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti

7 4.9 Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní škola Hodnocení výsledků vzdělávání střední škola Posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy Zdravotní péče o žáky Legislativní zakotvení Stanovení průběhu zdravotní péče o žáky PŘÍLOHY Etický kodex pedagogického pracovníka Deklarace Otevřené školy Školní informační brožura Soutok Základní parametry Redakční rada a spolupracovníci Pravidla pro vydání Plán environmentální výchovy Základní dokumenty Obecné úkoly environmentální výchovy Klíčové kompetence Realizace environmentální výchovy Plán akcí základní škola Plán akcí střední škola Opočno Plán akcí střední škola NM Plán kariérového poradenství střední školy Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( ) Základní podmínky Zaměření DVPP Povinnosti školy na úseku poradenských služeb Stručný nástin práce speciálního pedagoga etopeda Stručný nástin práce psycholožky Stručný nástin práce AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice Zásady používání PC - Provozní řád Zástupce správce ICTK Uživatel (zaměstnanec využívající zařízení ICT) Uživatel žák (žák využívající zařízení ICT) Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení Plán ICT Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií Krátkodobé cíle školy v oblasti informačních technologií

8 5.10 Plán dovolených Obecná ustanovení ( 217 a 218 zákoníku práce) Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Společná ustanovení Hospitační a kontrolní činnost Příklady zaměření hospitací - teoretické vyučování Příklady zaměření hospitací - praktické vyučování (odborný výcvik) Příklady zaměření hospitací - mimoškolní činnost Příklady zaměření kontrol personální, provozní a správní oblast Příklady zaměření kontrol ekonomická oblast Asistenti pedagoga Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Příslušnost pracovníků k jednotlivým pedagogickým úsekům Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci Opočno Pedagogičtí pracovníci NM Mimoškolní výchova Rozmístění a správcovství kabinetů a místností ZŠ Školní pracoviště praktického vyučování NM Opočno Smluvní pracoviště odborného vyučování NM Opočno ZÁVĚR

9 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 vycházejí z koncepce školy, z výročních zpráv o činnosti školy za uplynulé školní roky a především ze změn, které proběhly ve škole v uplynulém období. 1.1 Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Podrobné zhodnocení školního roku je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/ Výchovně vzdělávací oblast V průběhu školního roku byly postupně naplňovány hlavní úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti: - pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (zvyšování kvalifikace, prohlubování kvalifikace formou o individuálního studia, o individuální účasti na kurzech a seminářích, o společných kurzů a seminářů, o prostřednictvím schůzek metodického sdružení, o samostudia pedagogických pracovníků) - pedagogičtí pracovníci usilovali o rozvíjení osobnosti žáků a uplatňovali opatření pro zlepšení prospěchu a absence o personální posílení o funkci školní psycholožky, širší uplatnění speciálního pedagoga etopeda, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice, vychovatele pro základní školu, zvýšení počtu asistentů pedagoga, zřízení funkce asistenta pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí o průběžná činnost poradenského týmu, o zavádění hodnotícího systému, o viz čl kontrolní činnost - výrazná a stálá pozornost byla věnována prevenci negativních společenských jevů a výchově ke zdraví - základní škola získala certifikát Rodiče vítáni - v průběhu školního roku proběhly akce věnované environmentální výchově - byly průběžně upravovány školní vzdělávací programy - učitelé v rámci projektu Šablony do škol vytvářeli výukové šablony Kvalitu výchovně vzdělávací oblasti hodnotila mimo jiné v únoru 2014 ČŠI s vysoce kladným výsledkem Oblast provozu Z hlavních úkolů bylo splněno: - Revitalizace darovaného pozemku před budovou Králíček - Vybudování PC koutku pro zájmovou činnost v jídelně v budově Hradčany - Revitalizace septiku u budovy Králíček - Nákup služebních osobních vozidel Dále byly provedeny tyto akce: - Výmalba internátu Na Hradčanech a Králíčku - Částečné zateplení budovy Domova mládeže a internátu (Opočno) 9

10 - Vymalování chodeb a schodiště v budově studené kuchyně (Merkur) - Výměna nouzového osvětlení (Merkur) - Výměna expanzomatu v kotelně (Merkur) - Vybudování datových linek PC (Merkur) - Změna umístění serveru (Merkur) - Oprava omítek a vymalování průchodu - ulice Na Zadomí, úprava stěn v prostoru pro odkládání zbytků stravy (Merkur) - Obložení šatny kuchařů palubkami (požadavek hygieny) - Vymalování většiny prostor pro výuku (Hradčany) - Vymalování učebny PC a instalace nového osvětlení (Hradčany) - Výroba nových stolů PC pro výuku (Hradčany) - Montáž požární signalizace (Hradčany) - Instalace bezpečnostních prvků (protiskluzové hrany) na schodišti do šatny (Domeček) - Vybudování herního koutku pro Základní školy (Králíček) - Natírání radiátorů na pokojích internátu (Králíček) - Zhotovení krytování potrubí v 2. patře (Králíček) 1.2 Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly - mapování aktuálního stavu - dodržování legislativního rámce - plnění příkazů a směrnic - průběh a výsledky práce/činnosti Druhy kontroly - osobní kontrolní a hospitační činnost - prostřednictvím pověřených zaměstnanců (zástupci ředitelky, vedoucí úseků) - specializovanou vnější organizací (PO, BOZP) Výsledky kontrol V průběhu kontrolní činnosti ředitelky školy a pověřených pracovníků nebyly v průběhu roku zjištěny mimořádně závažné negativní skutečnosti. Vedení školy průběžně naplňovalo stanovený plán kontrolní činnosti, měsíčně pověření pracovníci odevzdávali výsledky kontrolní činnosti svému nadřízenému. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. Hodnocení je provedeno na základě kontrolní a hospitační činnosti vedoucích pracovníků školy. Hospitační činnost V průběhu hospitační činnosti nebylo zjištěno neplnění školních vzdělávacích programů. Učitelé vypracovali tematické plány, které jsou vodítkem pro časové rozvržení učiva. Lze konstatovat, že učitelé se na výuku se většinou zodpovědně připravují, konkrétní nedostatky byly s vyučujícími řešeny. Učitelé měli zpravidla stanoveny výukové cíle, které naplňovaly didaktickou zásadu soustavnosti. Osobnostní přístup učitelů a vychovatelů, jejich zkušenosti a znalosti vytváří předpoklady pro kvalitní průběh výchovy a vzdělávání. Zásadní obtíže přetrvávají ve zvládnutí výuky ve třídě s více odděleními (především na úseku střední školy v Opočně). 10

11 Úroveň vědomostí, dovedností a sociálních kompetencí žáků, které lze více či méně objektivními metodami zjistit, odpovídá vzhledem k možnostem a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, stanoveným cílům. Klima ve třídách je většinou pozitivně orientované, uvolněné a tvořivé. Výjimku tvoří některé třídy na úseku základní školy. Tato skutečnost je však očekávatelná vzhledem ke složení žáků a nestabilnímu složení žáků v jednotlivých třídách (měnící se stav žáků především na druhém stupni) a je předmětem intenzivní činnosti členů poradenského týmu Pedagogičtí pracovníci mají přiměřenou autoritu, kterou žáci v naprosté většině uznávají a přijímají. Učitelé respektují osobnost žáků. Nadále přetrvávají určité nedostatky v úrovni verbální či neverbální komunikace některých pedagogů. Učitelé se zpravidla snaží o správné vyjadřování žáků a rozvoj jejich komunikativních dovedností, často však nepřiměřeně převažují aktivity a mluvní projev učitelů nad aktivitami a činnostmi žáků. Materiální podmínky se postupně zkvalitňují, učitelé oproti dřívějším obdobím více a efektivněji využívají didaktickou techniku. 1.3 Trvalé úkoly a priority - spokojenost zaměstnanců - spokojenost žáků a rodičů - prezentace školy na veřejnosti - důsledné zaměření se na profesionální orientaci, volbu vhodného povolání žáků, především spoluprací třídních učitelů a výchovných poradců s rodiči - rozvíjet logické myšlení žáků řešením problémů, tvořivou prací, důraz klást na funkční gramotnost - individuální a diferencovaná práce se žáky - naplňovat minimální preventivní program všemi přijatelnými formami, pro které jsou na škole vytvořeny podmínky, věnovat pozornost problematice šikany - rodičům, veřejnosti a odborné veřejnosti objasňovat změny ve školské soustavě, které vyplývají ze zavedení nové školské legislativy - nadále spolupracovat a být v povědomí odborných pracovišť (PPP, SPC, SVP apod.) - chránit zdraví žáků, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, vybavit je pracovními dovednostmi - možnost účasti rodičů na výuce, jejich spolupráce při tvorbě IVP - zainteresovanost učitelů na inovacích ŠVP - komunikace se zaměstnanci školy, vytváření podmínek pro vyjadřování názorů ke všem zásadním koncepčním změnám, - uplatňování principu kooperace v řízení. 1.4 Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor - učitelé kvalitní, obětaví, spokojení a s profesionálním jednáním. Odborníci s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti. Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků školy, rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na další vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo do školy a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 11

12 odbornost. Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a uchazečům o studium Rozvíjení osobnosti žáků - rozvíjet u žáků: - komunikativnost - dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné materiály, připravit je na celoživotní vzdělávání, - schopnost učit se - zjišťování vlastních schopností, aktivity zaměřené na zvyšování efektivity učení, - pracovat v týmu - umění rozdělovat odpovědnosti, plnit společné úkoly - řešit problémy, - využívat informační technologie, - vytvářet pozitivní hodnotové orientace, postupy a motivy jednání, - vytvářet ohleduplnější vztahy mezi spolužáky, dobrý vztah ke škole - podpořit environmentální chování a smýšlení žáků, - odstraňovat projevy vandalismu, - šetrně zacházet se zařízením školy, učebnicemi, pomůckami, cizím majetkem Nezbytným předpokladem pro úspěšné naplňování tohoto cíle je jednání s žáky jako s partnerem a respektování jejich názorů Opatření pro zlepšení prospěchu a absence - systematicky informovat rodiče (zákonné zástupce) o průběhu vzdělávání žáků, jejich prospěchu, chování a absenci, - průběžně seznamovat rodiče a žáky s profilem absolventa, s požadavky školy i jednotlivých vyučujících, s cíli vzdělání a kritérií hodnocení, - pomáhat prospěchově slabším žákům konzultační hodiny, spolupráce s poradenským týmem školy a odbornými pracovníky (speciální pedagog etoped, školní psycholožka, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice) - věnovat se adaptaci žáků, kteří byli nově zařazeni do naší základní školy, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - věnovat se adaptaci 1. ročníků při přechodu na střední školu, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - sledovat absenci a omlouvat ji zpravidla jen na základě omluvenek lékaře, prověřovat časté krátkodobé absence žáků Prevence negativních společenských jevů Všichni zaměstnanci školy se zaměří na prevenci negativních společenských jevů, působení proti toxikománii, proti projevům rasismu, intolerance a xenofobie. Za součást vnitroorganizačních předpisů považujeme: - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj / , - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22, - Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MSMT-22294/2013-1, 12

13 - Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Školní preventivní strategie (Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ ze dne 13. února 2014) Výchova ke zdraví Cílem výchovně vzdělávacího působení je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Úkoly školy: - respektovat a podporovat zdraví všech zaměstnanců, žáků i rodičů, - podporovat zdraví ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní), - vytvářet optimální podmínky pro rovnováhu přírodního a společenského prostředí, - vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, - být bezpečným místem pro efektivní vzdělávání Otevřená škola Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Učiníme-li z rodičů spojence, mohou vnímat školu jako svoji, což se odrazí i na vztahu žáka ke škole. Základní škola bude dále pokračovat v naplňování podmínek certifikátu Rodiče vítáni. Žákovské knížky a žákovské průkazy Žákovské knížky a žákovské průkazy slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáka, k průběžnému zaznamenávání školních výsledků. Učitelé každého předmětu (včetně odborného výcviku) zaznamenávají nejméně jednou měsíčně klasifikaci žáka do žákovské knížky nebo do žákovského průkazu Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Obecným úkolem environmentální výchovy je především vést žáky k získávání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vzájemných vztahů člověka a přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto vědomosti a dovednosti pak žák uplatňuje nejenom ve školním prostředí, ale především v praktickém životě. Snaží se také vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot. Environmetální výchovu chápeme a realizujeme v naší škole jako výchovu k odpovědnému přístupu a postoji k životnímu prostředí. Především pak vychováváme žáky v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Realizace projektu RECYKLOHRANÍ Účel projektu: Podpora a prohloubení znalostí žáků základní a střední školy v oblasti třídění odpadů a to především na základě osobní zkušenosti s touto činností. Obsah projektu: Součástí projektu je nejenom samotné sbírání a třídění použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, ale další možnost vzdělávání žáků formou různých kvízů, her a menších projektů. Celý projekt je zcela zdarma a to i dodání a následný odvoz sběrných nádob. 13

14 Co nám účast přináší: Především aktivní zapojení žáků do udržitelného přístupu k životnímu prostředí pomocí třídění odpadu, které je dle zákona o odpadech pro každého občana povinností. Dále pak získává škola a především její pedagogové spoustu odborných materiálů vážících se k problematice třídění odpadu. Navíc je škola odměňována za vyseparovaný odpad body, které může následně vyměnit za odměny (většinou školní potřeby) Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Dne 4. srpna 2014 byla vydána konečná verze nového školního vzdělávacího programu podle RVP E/01 Strojírenské práce doposud uváděného jako Dělník v autoservisu. K tomuto dni rozhodla ředitelka školy o jeho novém názvu Autoopravář Úpravy školních vzdělávacích programů V letošním školním roce jsou již vypracovány školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny obory, které jsou ve škole realizovány. Pozornost bude i nadále zaměřena na úpravy ŠVP. Garantem jsou: Mgr. Lenka Hašková Mgr. Pavlína Sobotková Mgr. Klára Barešová Kamila Valterová 1.5 Oblast provozu a hospodaření ŠVP pro základní vzdělávání ŠVP pro obory Zemědělec, Květinář aranžér, Opravář, Prodavač, Dřevař, Malíř natěrač, Autoopravář ŠVP pro obory Příprava pro život, Rodinka, Cukrář, Kuchař, Pečovatel, Zámečník - údržbář ŠVP pro internát a domov mládeže ŠVP pro školní družinu Hlavní úkoly - hospodaření školy bude vycházet z dostupných finančních zdrojů, které je třeba co nejefektivněji využívat, maximální pozornost bude věnována získávání a využívání mimorozpočtových zdrojů financování, - v oblasti hospodaření bude vedení školy usilovat o průběžné vyhodnocování čerpání a využití rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů, - zvyšování operativnosti účetnictví školy, - získávání finančních příspěvků ze sponzorské činnosti, - pomocí grantových programů získávat další finanční prostředky, - usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností Úsporná opatření - důsledné šetření energiemi (elektrická energie, topení, voda), - úspory v oblasti služeb (telefony, cestovné, omezení předplatného) Plánované neinvestiční akce ve školním roce - Pokračování v revitalizaci darovaného pozemku před budovou Králíček - Oprava střechy na tělocvičně v Opočně - Sanace nepoužívaného komínu v budově bytu školníka - Záruční oprava povrchu podlahy tělocvičny v areálu školy v Opočně 14

15 1.5.4 Plánované investiční akce pro následující období Dokončení zateplení budovy Domova mládeže a internátu v Opočně (okna, střecha a plášť budovy) investice zřizovatele Rozšíření počtu tříd na Základní škole v budově Králíček Pokračování v projektu Balkon do údolí (spoluúčast školy, Města a zřizovatele Vymalování tříd v budově školy v Opočně Odstranění veřejného osvětlení v areálu školy v Opočně Nátěr komínu, oprava a nátěr kovových prvků komínu plynové kotelny v Opočně Vyklizení uhelny a vyřešení vnitřní dispozice, oprava vrat Oprava příjezdové komunikace v areálu v Opočně Projekt EU Nákup pomůcek, výpočetní techniky do výuky, vedení projektu a mzdy v rámci projektu EU NM - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji Hodnota projektu je ,00 Kč 2 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Kód RVP Název RVP Název ŠVP Č. j. Platnost od Změna Čj. SŠNM RVP pro základní ŠVP pro základní 299/ vzdělávání vzdělávání RVP pro základní ŠVP pro základní 300/ vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP H/01 Kuchař číšník Kuchař - číšník SŠO/1665/ H/01 Zemědělec farmář Farmář SŠO/1664/ E/01 Provozní služby Rodinka SŠNM/1010/ / E/01 Zahradnické práce Květinář - aranžér SŠNM/1354/ / E/01 Potravinářská výroba Cukrář SŠNM/1355/ / E/01 Stravovací a ubytovací Kuchař SŠNM/1356/ /2011 služby E/01 Opravářské práce Opravář SŠNM/1357/ / E/01 Zemědělské práce Zemědělec SŠNM/1358/ / E/01 Pečovatelské služby Pečovatel SŠNM/1502/ E/01 Strojírenské práce Zámečník - údržbář SŠNM/1503/ E/01 Strojírenské práce Autoopravář SŠNM/1395/ E/01 Prodavačské práce Prodavač SŠNM/1425/ / E/01 Dřevařská výroba Dřevař SŠNM/1578/ C/02 Praktická škola dvouletá Příprava pro život SŠNM/1424/

16 2.2 Organizace školního roku 2014/2015 Zahájení školního roku: (Opočno pro 1. roč. v 10:00 v KN) (SŠ NM pro 1. roč. v 9:00 na zámku) (Broumov pro 1. roč. v 9:00 ZŠ Kladská) (ZŠ celá škola + rodiče v 8:00 Králíček) Podzimní prázdniny: 27. a Vánoční prázdniny: Konec 1. pololetí: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Konec 2. pololetí: Hlavní prázdniny: Zahájení školního roku 2015/2016: Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů října 2014 (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách) 12. prosince 2014 (pátek v době konání vánoční výstavy v Novém Městě nad Metují) 29. a 30. června 2015 (pondělí a úterý před zahájením oficiálního termínu hlavních prázdnin) Vyučování realizované v uvedených dnech by nebylo v souladu s plněním podmínek efektivního provozu školy ( 24 odst. 2 školského zákona). 2.4 Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Podle 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (dále jen volno ), nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Čerpání volna určuje ředitelka školy. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. datum žáci pedagogičtí pracovníci počet dní prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno práce ředitelské volno práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno dovolená 2 Volné dny pro žáky ( ředitelské volno ) 5 dnů Samostudium až 12 dní 16

17 2.5 Schůzky s rodiči ZŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor školy a internátu je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Zahajovací společná schůzka: Konzultační dny V případě potřeby budou zařazeny další termíny SŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor škol, internátu a domova mládeže je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Den otevřených dveří Informativní schůzka o prospěchu (SŠ Opočno) (SŠ NM a Broumov) 2.6 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 První kolo přijímacího řízení se bude konat v úterý Přijímací zkoušky se nekonají. 2.7 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ( 46 odst. 1 školského zákona) se uskuteční dne 16. ledna Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/2014 Písemná zkouška: Písemná zkouška: Praktická zkouška: Praktická zkouška: Ústní zkouška: Ústní zkouška: Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Doklasifikace za 1. pololetí: pondělí pátek Doklasifikace za 2. pololetí: čtvrtek Opravné zkoušky čtvrtek Mimořádný náhradní termín opravné zkoušky: středa

18 2.10 Organizace závěrečných zkoušek Obor Vydání vysv. Písemná zk. Praktická zk. Oznámení hodn. pís. a prakt. zk. Volno Ústní zk. Předání výuč. listů OU, PrŠ NM OU Opočno Farmář, K-Č Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/2015 Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st - čt Ústní zkouška: pátek Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st čt Ústní zkouška: čtvrtek Jednání pedagogické rady Opočno Místo konání: jídelna Opočno Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/ SŠ NM Místo konání: jídelna Králíček Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/

19 ZŠ Místo konání: Králíček Čas konání: zpravidla 14:00 hod hodnocení prospěchu a chování za první čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za první pololetí, klasifikace hodnocení prospěchu a chování za třetí čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí, klasifikace zahájení školního roku 2015/ Školní parlament Jednání školního parlamentu se uskuteční vždy v budově internátu Králíček od 13:30 hod.: Ročníkové zkoušky Ročníkové zkoušky konají žáci všech ročníků středního odborného učiliště a odborného učiliště. Skládají se z části písemné, ústní a praktické. V tříletých oborech se zkoušky v 1. a 2. ročníku konají na konci školního roku, ve 3. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ve dvouletých oborech se zkoušky v 1. ročníku konají na konci školního roku, ve 2. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ročníkové zkoušky shrnují učivo dosavadního studia a svým obsahem a formou připravují žáky na závěrečné zkoušky. Slouží zároveň jako zpětná vazba učitelům jak v oblasti teoretického vyučování, tak v odborném výcviku. Výsledky ročníkových zkoušek se výrazně odrážejí v závěrečné klasifikaci žáka. 1. ročníky NM (písemné a ústní) (praktické) 1. ročníky Op (písemné a ústní) (praktické) 2. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 3. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 2.15 Schůzky metodických sdružení Schůzek metodického sdružení se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Za jejich průběh jsou zodpovědní zástupci jednotlivých útvarů, stručné zápisy jsou předávány ředitelce školy Opočno - všechny obory Vedoucí: Mgr. Eva Végsöová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14:45 19

20 SŠ NM - všechny obory Vedoucí: Mgr. Martina Brožová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: ZŠ Vedoucí: Mgr. Jana Burianová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: Vychovatelé Vychovatelé internátu, domova mládeže, školní družiny Vedoucí: Ing. Darina Uždilová Schůzky se budou konat zpravidla od 10:30 hod. v budově internátu Králíček Přínos zážitkové pedagogiky v praxi Enviromentální výchova recyklace, estetika, Etická výchova Prevence rizikových jevů v praxi internátu a DM 2.16 Supervize pro pracovníky základní školy Cílem supervizních setkání: - otevřená komunikace mezi členy týmu (zlepšení komunikace, prohloubení spolupráce) - případová supervize (jistota při vedení hovorů na náročné téma, ztráta pocitu zneužití při hovoru, vymezení hranic) - možnost individuální supervize (využití supervize pro jednotlivá témata pracovníků). Účast: pedagogičtí pracovníci pracující s žáky základní školy za účasti zástupkyně ředitelky pro ZŠ Mgr. Lenky Haškové Účast asistentů pedagoga a vychovatelů je nepovinná. Supervizor: PhDr. Petra Novotná Vedoucí: Bc. Lucie Radová Termíny pro rok 2014: ve 13:00 h ve 13:00 h. Termíny pro rok 2015 budou stanoveny na podzim Místo: Králíček 20

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více