Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán"

Transkript

1 Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 Roční plán Organizační směrnice č. 30/2014/SŘ Čj.: SŠNM/1410/2014 Podklady připravil kolektiv vedoucích zaměstnanců školy V Novém Městě nad Metují dne 12. srpna 2014 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

2 Motto: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. Thomas A. Edison 2

3 Obsah 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Výchovně vzdělávací oblast Oblast provozu Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly Druhy kontroly Výsledky kontrol Trvalé úkoly a priority Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Rozvíjení osobnosti žáků Opatření pro zlepšení prospěchu a absence Prevence negativních společenských jevů Výchova ke zdraví Otevřená škola Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Úpravy školních vzdělávacích programů Oblast provozu a hospodaření Hlavní úkoly Úsporná opatření Plánované neinvestiční akce ve školním roce Plánované investiční akce pro následující období Projekt EU PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Organizace školního roku 2014/ Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Schůzky s rodiči ZŠ SŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/

4 2.9 Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Organizace závěrečných zkoušek Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/ Jednání pedagogické rady Opočno SŠ NM ZŠ Školní parlament Ročníkové zkoušky Schůzky metodických sdružení Opočno - všechny obory SŠ NM - všechny obory ZŠ Vychovatelé Supervize pro pracovníky základní školy Návštěvní dny učitelů a vychovatelů Další termínované akce Plán exkurzí Opočno Farmář a Zemědělec Květinář - aranžér Prodavač Strojař, Opravář, Autoopravář, Dřevař Plán exkurzí SŠ NM Kuchař NM Kuchař, Kuchař číšník Opočno Kuchař Broumov Cukrář Rodinka Pečovatel Příprava pro život Zámečník - údržbář Plánované školní akce ZŠ Průběžné a další akce ZŠ Statistická zjišťování Předávání dat ze školních matrik Resortní statistiky Organizace školního roku 2014/ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

5 3.1 Organizační útvary a úseky Řízení pracovních týmů Poradenský tým Pedagogická rada Poradenský tým HACCP Základní informace o systému kritických bodů HACCP HACCP tým Školení a porady Nástroje řízení Úsek ředitelky školy Úsek učitelů střední školy Úsek základní školy Úsek vychovatelů SŠ Úsek ekonomických a provozních zaměstnanců Zastupitelnost Základní povinnosti zaměstnanců Provoz stravovacích služeb Pracovní řád Mlčenlivost Poskytování citlivých a důvěrných informací Komunikace se sdělovacími prostředky Pracovní doba pedagogických pracovníků Prohlubování kvalifikace Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci Zvyšování kvalifikace Školská rada Školní parlament střední školy a 2. stupně ZŠ Cíle činnosti školního parlamentu Jednání školního parlamentu Zásady činnosti školního parlamentu Pověření Správce pracoviště Správce ICTK Další pověření Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

6 Opatření k ochraně před škodami způsobenými alkoholem Zodpovědnost za bezpečnost Povinný dohled (povinný dozor) Postup při řešení úrazu/nevolnosti/doprovod k lékaři Pohyb neoprávněných osob ve vnějších a vnitřních prostorech školy Nástup nového zaměstnance Docházka Kontrola práce neschopných v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti Mobilní telefony Majetek Zacházení s majetkem Stravování zaměstnanců Pracovní cesty Úřední hodiny Úřední hodiny na ekonomickém úseku Úřední hodiny poradenského týmu ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Rozvrh hodin základní škola ZŠ povinně volitelné předměty Rozvrh hodin střední škola Teoretické vyučování Odborný výcvik Docházka na obědy SŠ Opočno Udělování výchovných opatření Základní škola Střední škola Udělování informativních hodnocení Udělování ocenění ředitelky školy Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními Spolupráce s PPP a SPC (úsek ZŠ) Spolupráce s SPC Náchod (úsek SŠ) Postup při uvolňování a omlouvání žáků Prevence záškoláctví Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti

7 4.9 Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní škola Hodnocení výsledků vzdělávání střední škola Posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy Zdravotní péče o žáky Legislativní zakotvení Stanovení průběhu zdravotní péče o žáky PŘÍLOHY Etický kodex pedagogického pracovníka Deklarace Otevřené školy Školní informační brožura Soutok Základní parametry Redakční rada a spolupracovníci Pravidla pro vydání Plán environmentální výchovy Základní dokumenty Obecné úkoly environmentální výchovy Klíčové kompetence Realizace environmentální výchovy Plán akcí základní škola Plán akcí střední škola Opočno Plán akcí střední škola NM Plán kariérového poradenství střední školy Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( ) Základní podmínky Zaměření DVPP Povinnosti školy na úseku poradenských služeb Stručný nástin práce speciálního pedagoga etopeda Stručný nástin práce psycholožky Stručný nástin práce AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice Zásady používání PC - Provozní řád Zástupce správce ICTK Uživatel (zaměstnanec využívající zařízení ICT) Uživatel žák (žák využívající zařízení ICT) Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení Plán ICT Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií Krátkodobé cíle školy v oblasti informačních technologií

8 5.10 Plán dovolených Obecná ustanovení ( 217 a 218 zákoníku práce) Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Společná ustanovení Hospitační a kontrolní činnost Příklady zaměření hospitací - teoretické vyučování Příklady zaměření hospitací - praktické vyučování (odborný výcvik) Příklady zaměření hospitací - mimoškolní činnost Příklady zaměření kontrol personální, provozní a správní oblast Příklady zaměření kontrol ekonomická oblast Asistenti pedagoga Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Příslušnost pracovníků k jednotlivým pedagogickým úsekům Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci Opočno Pedagogičtí pracovníci NM Mimoškolní výchova Rozmístění a správcovství kabinetů a místností ZŠ Školní pracoviště praktického vyučování NM Opočno Smluvní pracoviště odborného vyučování NM Opočno ZÁVĚR

9 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 vycházejí z koncepce školy, z výročních zpráv o činnosti školy za uplynulé školní roky a především ze změn, které proběhly ve škole v uplynulém období. 1.1 Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Podrobné zhodnocení školního roku je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/ Výchovně vzdělávací oblast V průběhu školního roku byly postupně naplňovány hlavní úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti: - pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (zvyšování kvalifikace, prohlubování kvalifikace formou o individuálního studia, o individuální účasti na kurzech a seminářích, o společných kurzů a seminářů, o prostřednictvím schůzek metodického sdružení, o samostudia pedagogických pracovníků) - pedagogičtí pracovníci usilovali o rozvíjení osobnosti žáků a uplatňovali opatření pro zlepšení prospěchu a absence o personální posílení o funkci školní psycholožky, širší uplatnění speciálního pedagoga etopeda, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice, vychovatele pro základní školu, zvýšení počtu asistentů pedagoga, zřízení funkce asistenta pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí o průběžná činnost poradenského týmu, o zavádění hodnotícího systému, o viz čl kontrolní činnost - výrazná a stálá pozornost byla věnována prevenci negativních společenských jevů a výchově ke zdraví - základní škola získala certifikát Rodiče vítáni - v průběhu školního roku proběhly akce věnované environmentální výchově - byly průběžně upravovány školní vzdělávací programy - učitelé v rámci projektu Šablony do škol vytvářeli výukové šablony Kvalitu výchovně vzdělávací oblasti hodnotila mimo jiné v únoru 2014 ČŠI s vysoce kladným výsledkem Oblast provozu Z hlavních úkolů bylo splněno: - Revitalizace darovaného pozemku před budovou Králíček - Vybudování PC koutku pro zájmovou činnost v jídelně v budově Hradčany - Revitalizace septiku u budovy Králíček - Nákup služebních osobních vozidel Dále byly provedeny tyto akce: - Výmalba internátu Na Hradčanech a Králíčku - Částečné zateplení budovy Domova mládeže a internátu (Opočno) 9

10 - Vymalování chodeb a schodiště v budově studené kuchyně (Merkur) - Výměna nouzového osvětlení (Merkur) - Výměna expanzomatu v kotelně (Merkur) - Vybudování datových linek PC (Merkur) - Změna umístění serveru (Merkur) - Oprava omítek a vymalování průchodu - ulice Na Zadomí, úprava stěn v prostoru pro odkládání zbytků stravy (Merkur) - Obložení šatny kuchařů palubkami (požadavek hygieny) - Vymalování většiny prostor pro výuku (Hradčany) - Vymalování učebny PC a instalace nového osvětlení (Hradčany) - Výroba nových stolů PC pro výuku (Hradčany) - Montáž požární signalizace (Hradčany) - Instalace bezpečnostních prvků (protiskluzové hrany) na schodišti do šatny (Domeček) - Vybudování herního koutku pro Základní školy (Králíček) - Natírání radiátorů na pokojích internátu (Králíček) - Zhotovení krytování potrubí v 2. patře (Králíček) 1.2 Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly - mapování aktuálního stavu - dodržování legislativního rámce - plnění příkazů a směrnic - průběh a výsledky práce/činnosti Druhy kontroly - osobní kontrolní a hospitační činnost - prostřednictvím pověřených zaměstnanců (zástupci ředitelky, vedoucí úseků) - specializovanou vnější organizací (PO, BOZP) Výsledky kontrol V průběhu kontrolní činnosti ředitelky školy a pověřených pracovníků nebyly v průběhu roku zjištěny mimořádně závažné negativní skutečnosti. Vedení školy průběžně naplňovalo stanovený plán kontrolní činnosti, měsíčně pověření pracovníci odevzdávali výsledky kontrolní činnosti svému nadřízenému. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. Hodnocení je provedeno na základě kontrolní a hospitační činnosti vedoucích pracovníků školy. Hospitační činnost V průběhu hospitační činnosti nebylo zjištěno neplnění školních vzdělávacích programů. Učitelé vypracovali tematické plány, které jsou vodítkem pro časové rozvržení učiva. Lze konstatovat, že učitelé se na výuku se většinou zodpovědně připravují, konkrétní nedostatky byly s vyučujícími řešeny. Učitelé měli zpravidla stanoveny výukové cíle, které naplňovaly didaktickou zásadu soustavnosti. Osobnostní přístup učitelů a vychovatelů, jejich zkušenosti a znalosti vytváří předpoklady pro kvalitní průběh výchovy a vzdělávání. Zásadní obtíže přetrvávají ve zvládnutí výuky ve třídě s více odděleními (především na úseku střední školy v Opočně). 10

11 Úroveň vědomostí, dovedností a sociálních kompetencí žáků, které lze více či méně objektivními metodami zjistit, odpovídá vzhledem k možnostem a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, stanoveným cílům. Klima ve třídách je většinou pozitivně orientované, uvolněné a tvořivé. Výjimku tvoří některé třídy na úseku základní školy. Tato skutečnost je však očekávatelná vzhledem ke složení žáků a nestabilnímu složení žáků v jednotlivých třídách (měnící se stav žáků především na druhém stupni) a je předmětem intenzivní činnosti členů poradenského týmu Pedagogičtí pracovníci mají přiměřenou autoritu, kterou žáci v naprosté většině uznávají a přijímají. Učitelé respektují osobnost žáků. Nadále přetrvávají určité nedostatky v úrovni verbální či neverbální komunikace některých pedagogů. Učitelé se zpravidla snaží o správné vyjadřování žáků a rozvoj jejich komunikativních dovedností, často však nepřiměřeně převažují aktivity a mluvní projev učitelů nad aktivitami a činnostmi žáků. Materiální podmínky se postupně zkvalitňují, učitelé oproti dřívějším obdobím více a efektivněji využívají didaktickou techniku. 1.3 Trvalé úkoly a priority - spokojenost zaměstnanců - spokojenost žáků a rodičů - prezentace školy na veřejnosti - důsledné zaměření se na profesionální orientaci, volbu vhodného povolání žáků, především spoluprací třídních učitelů a výchovných poradců s rodiči - rozvíjet logické myšlení žáků řešením problémů, tvořivou prací, důraz klást na funkční gramotnost - individuální a diferencovaná práce se žáky - naplňovat minimální preventivní program všemi přijatelnými formami, pro které jsou na škole vytvořeny podmínky, věnovat pozornost problematice šikany - rodičům, veřejnosti a odborné veřejnosti objasňovat změny ve školské soustavě, které vyplývají ze zavedení nové školské legislativy - nadále spolupracovat a být v povědomí odborných pracovišť (PPP, SPC, SVP apod.) - chránit zdraví žáků, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, vybavit je pracovními dovednostmi - možnost účasti rodičů na výuce, jejich spolupráce při tvorbě IVP - zainteresovanost učitelů na inovacích ŠVP - komunikace se zaměstnanci školy, vytváření podmínek pro vyjadřování názorů ke všem zásadním koncepčním změnám, - uplatňování principu kooperace v řízení. 1.4 Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor - učitelé kvalitní, obětaví, spokojení a s profesionálním jednáním. Odborníci s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti. Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků školy, rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na další vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo do školy a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 11

12 odbornost. Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a uchazečům o studium Rozvíjení osobnosti žáků - rozvíjet u žáků: - komunikativnost - dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné materiály, připravit je na celoživotní vzdělávání, - schopnost učit se - zjišťování vlastních schopností, aktivity zaměřené na zvyšování efektivity učení, - pracovat v týmu - umění rozdělovat odpovědnosti, plnit společné úkoly - řešit problémy, - využívat informační technologie, - vytvářet pozitivní hodnotové orientace, postupy a motivy jednání, - vytvářet ohleduplnější vztahy mezi spolužáky, dobrý vztah ke škole - podpořit environmentální chování a smýšlení žáků, - odstraňovat projevy vandalismu, - šetrně zacházet se zařízením školy, učebnicemi, pomůckami, cizím majetkem Nezbytným předpokladem pro úspěšné naplňování tohoto cíle je jednání s žáky jako s partnerem a respektování jejich názorů Opatření pro zlepšení prospěchu a absence - systematicky informovat rodiče (zákonné zástupce) o průběhu vzdělávání žáků, jejich prospěchu, chování a absenci, - průběžně seznamovat rodiče a žáky s profilem absolventa, s požadavky školy i jednotlivých vyučujících, s cíli vzdělání a kritérií hodnocení, - pomáhat prospěchově slabším žákům konzultační hodiny, spolupráce s poradenským týmem školy a odbornými pracovníky (speciální pedagog etoped, školní psycholožka, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice) - věnovat se adaptaci žáků, kteří byli nově zařazeni do naší základní školy, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - věnovat se adaptaci 1. ročníků při přechodu na střední školu, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - sledovat absenci a omlouvat ji zpravidla jen na základě omluvenek lékaře, prověřovat časté krátkodobé absence žáků Prevence negativních společenských jevů Všichni zaměstnanci školy se zaměří na prevenci negativních společenských jevů, působení proti toxikománii, proti projevům rasismu, intolerance a xenofobie. Za součást vnitroorganizačních předpisů považujeme: - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj / , - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22, - Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MSMT-22294/2013-1, 12

13 - Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Školní preventivní strategie (Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ ze dne 13. února 2014) Výchova ke zdraví Cílem výchovně vzdělávacího působení je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Úkoly školy: - respektovat a podporovat zdraví všech zaměstnanců, žáků i rodičů, - podporovat zdraví ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní), - vytvářet optimální podmínky pro rovnováhu přírodního a společenského prostředí, - vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, - být bezpečným místem pro efektivní vzdělávání Otevřená škola Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Učiníme-li z rodičů spojence, mohou vnímat školu jako svoji, což se odrazí i na vztahu žáka ke škole. Základní škola bude dále pokračovat v naplňování podmínek certifikátu Rodiče vítáni. Žákovské knížky a žákovské průkazy Žákovské knížky a žákovské průkazy slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáka, k průběžnému zaznamenávání školních výsledků. Učitelé každého předmětu (včetně odborného výcviku) zaznamenávají nejméně jednou měsíčně klasifikaci žáka do žákovské knížky nebo do žákovského průkazu Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Obecným úkolem environmentální výchovy je především vést žáky k získávání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vzájemných vztahů člověka a přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto vědomosti a dovednosti pak žák uplatňuje nejenom ve školním prostředí, ale především v praktickém životě. Snaží se také vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot. Environmetální výchovu chápeme a realizujeme v naší škole jako výchovu k odpovědnému přístupu a postoji k životnímu prostředí. Především pak vychováváme žáky v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Realizace projektu RECYKLOHRANÍ Účel projektu: Podpora a prohloubení znalostí žáků základní a střední školy v oblasti třídění odpadů a to především na základě osobní zkušenosti s touto činností. Obsah projektu: Součástí projektu je nejenom samotné sbírání a třídění použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, ale další možnost vzdělávání žáků formou různých kvízů, her a menších projektů. Celý projekt je zcela zdarma a to i dodání a následný odvoz sběrných nádob. 13

14 Co nám účast přináší: Především aktivní zapojení žáků do udržitelného přístupu k životnímu prostředí pomocí třídění odpadu, které je dle zákona o odpadech pro každého občana povinností. Dále pak získává škola a především její pedagogové spoustu odborných materiálů vážících se k problematice třídění odpadu. Navíc je škola odměňována za vyseparovaný odpad body, které může následně vyměnit za odměny (většinou školní potřeby) Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Dne 4. srpna 2014 byla vydána konečná verze nového školního vzdělávacího programu podle RVP E/01 Strojírenské práce doposud uváděného jako Dělník v autoservisu. K tomuto dni rozhodla ředitelka školy o jeho novém názvu Autoopravář Úpravy školních vzdělávacích programů V letošním školním roce jsou již vypracovány školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny obory, které jsou ve škole realizovány. Pozornost bude i nadále zaměřena na úpravy ŠVP. Garantem jsou: Mgr. Lenka Hašková Mgr. Pavlína Sobotková Mgr. Klára Barešová Kamila Valterová 1.5 Oblast provozu a hospodaření ŠVP pro základní vzdělávání ŠVP pro obory Zemědělec, Květinář aranžér, Opravář, Prodavač, Dřevař, Malíř natěrač, Autoopravář ŠVP pro obory Příprava pro život, Rodinka, Cukrář, Kuchař, Pečovatel, Zámečník - údržbář ŠVP pro internát a domov mládeže ŠVP pro školní družinu Hlavní úkoly - hospodaření školy bude vycházet z dostupných finančních zdrojů, které je třeba co nejefektivněji využívat, maximální pozornost bude věnována získávání a využívání mimorozpočtových zdrojů financování, - v oblasti hospodaření bude vedení školy usilovat o průběžné vyhodnocování čerpání a využití rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů, - zvyšování operativnosti účetnictví školy, - získávání finančních příspěvků ze sponzorské činnosti, - pomocí grantových programů získávat další finanční prostředky, - usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností Úsporná opatření - důsledné šetření energiemi (elektrická energie, topení, voda), - úspory v oblasti služeb (telefony, cestovné, omezení předplatného) Plánované neinvestiční akce ve školním roce - Pokračování v revitalizaci darovaného pozemku před budovou Králíček - Oprava střechy na tělocvičně v Opočně - Sanace nepoužívaného komínu v budově bytu školníka - Záruční oprava povrchu podlahy tělocvičny v areálu školy v Opočně 14

15 1.5.4 Plánované investiční akce pro následující období Dokončení zateplení budovy Domova mládeže a internátu v Opočně (okna, střecha a plášť budovy) investice zřizovatele Rozšíření počtu tříd na Základní škole v budově Králíček Pokračování v projektu Balkon do údolí (spoluúčast školy, Města a zřizovatele Vymalování tříd v budově školy v Opočně Odstranění veřejného osvětlení v areálu školy v Opočně Nátěr komínu, oprava a nátěr kovových prvků komínu plynové kotelny v Opočně Vyklizení uhelny a vyřešení vnitřní dispozice, oprava vrat Oprava příjezdové komunikace v areálu v Opočně Projekt EU Nákup pomůcek, výpočetní techniky do výuky, vedení projektu a mzdy v rámci projektu EU NM - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji Hodnota projektu je ,00 Kč 2 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Kód RVP Název RVP Název ŠVP Č. j. Platnost od Změna Čj. SŠNM RVP pro základní ŠVP pro základní 299/ vzdělávání vzdělávání RVP pro základní ŠVP pro základní 300/ vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP H/01 Kuchař číšník Kuchař - číšník SŠO/1665/ H/01 Zemědělec farmář Farmář SŠO/1664/ E/01 Provozní služby Rodinka SŠNM/1010/ / E/01 Zahradnické práce Květinář - aranžér SŠNM/1354/ / E/01 Potravinářská výroba Cukrář SŠNM/1355/ / E/01 Stravovací a ubytovací Kuchař SŠNM/1356/ /2011 služby E/01 Opravářské práce Opravář SŠNM/1357/ / E/01 Zemědělské práce Zemědělec SŠNM/1358/ / E/01 Pečovatelské služby Pečovatel SŠNM/1502/ E/01 Strojírenské práce Zámečník - údržbář SŠNM/1503/ E/01 Strojírenské práce Autoopravář SŠNM/1395/ E/01 Prodavačské práce Prodavač SŠNM/1425/ / E/01 Dřevařská výroba Dřevař SŠNM/1578/ C/02 Praktická škola dvouletá Příprava pro život SŠNM/1424/

16 2.2 Organizace školního roku 2014/2015 Zahájení školního roku: (Opočno pro 1. roč. v 10:00 v KN) (SŠ NM pro 1. roč. v 9:00 na zámku) (Broumov pro 1. roč. v 9:00 ZŠ Kladská) (ZŠ celá škola + rodiče v 8:00 Králíček) Podzimní prázdniny: 27. a Vánoční prázdniny: Konec 1. pololetí: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Konec 2. pololetí: Hlavní prázdniny: Zahájení školního roku 2015/2016: Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů října 2014 (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách) 12. prosince 2014 (pátek v době konání vánoční výstavy v Novém Městě nad Metují) 29. a 30. června 2015 (pondělí a úterý před zahájením oficiálního termínu hlavních prázdnin) Vyučování realizované v uvedených dnech by nebylo v souladu s plněním podmínek efektivního provozu školy ( 24 odst. 2 školského zákona). 2.4 Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Podle 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (dále jen volno ), nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Čerpání volna určuje ředitelka školy. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. datum žáci pedagogičtí pracovníci počet dní prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno práce ředitelské volno práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno dovolená 2 Volné dny pro žáky ( ředitelské volno ) 5 dnů Samostudium až 12 dní 16

17 2.5 Schůzky s rodiči ZŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor školy a internátu je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Zahajovací společná schůzka: Konzultační dny V případě potřeby budou zařazeny další termíny SŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor škol, internátu a domova mládeže je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Den otevřených dveří Informativní schůzka o prospěchu (SŠ Opočno) (SŠ NM a Broumov) 2.6 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 První kolo přijímacího řízení se bude konat v úterý Přijímací zkoušky se nekonají. 2.7 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ( 46 odst. 1 školského zákona) se uskuteční dne 16. ledna Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/2014 Písemná zkouška: Písemná zkouška: Praktická zkouška: Praktická zkouška: Ústní zkouška: Ústní zkouška: Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Doklasifikace za 1. pololetí: pondělí pátek Doklasifikace za 2. pololetí: čtvrtek Opravné zkoušky čtvrtek Mimořádný náhradní termín opravné zkoušky: středa

18 2.10 Organizace závěrečných zkoušek Obor Vydání vysv. Písemná zk. Praktická zk. Oznámení hodn. pís. a prakt. zk. Volno Ústní zk. Předání výuč. listů OU, PrŠ NM OU Opočno Farmář, K-Č Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/2015 Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st - čt Ústní zkouška: pátek Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st čt Ústní zkouška: čtvrtek Jednání pedagogické rady Opočno Místo konání: jídelna Opočno Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/ SŠ NM Místo konání: jídelna Králíček Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/

19 ZŠ Místo konání: Králíček Čas konání: zpravidla 14:00 hod hodnocení prospěchu a chování za první čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za první pololetí, klasifikace hodnocení prospěchu a chování za třetí čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí, klasifikace zahájení školního roku 2015/ Školní parlament Jednání školního parlamentu se uskuteční vždy v budově internátu Králíček od 13:30 hod.: Ročníkové zkoušky Ročníkové zkoušky konají žáci všech ročníků středního odborného učiliště a odborného učiliště. Skládají se z části písemné, ústní a praktické. V tříletých oborech se zkoušky v 1. a 2. ročníku konají na konci školního roku, ve 3. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ve dvouletých oborech se zkoušky v 1. ročníku konají na konci školního roku, ve 2. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ročníkové zkoušky shrnují učivo dosavadního studia a svým obsahem a formou připravují žáky na závěrečné zkoušky. Slouží zároveň jako zpětná vazba učitelům jak v oblasti teoretického vyučování, tak v odborném výcviku. Výsledky ročníkových zkoušek se výrazně odrážejí v závěrečné klasifikaci žáka. 1. ročníky NM (písemné a ústní) (praktické) 1. ročníky Op (písemné a ústní) (praktické) 2. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 3. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 2.15 Schůzky metodických sdružení Schůzek metodického sdružení se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Za jejich průběh jsou zodpovědní zástupci jednotlivých útvarů, stručné zápisy jsou předávány ředitelce školy Opočno - všechny obory Vedoucí: Mgr. Eva Végsöová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14:45 19

20 SŠ NM - všechny obory Vedoucí: Mgr. Martina Brožová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: ZŠ Vedoucí: Mgr. Jana Burianová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: Vychovatelé Vychovatelé internátu, domova mládeže, školní družiny Vedoucí: Ing. Darina Uždilová Schůzky se budou konat zpravidla od 10:30 hod. v budově internátu Králíček Přínos zážitkové pedagogiky v praxi Enviromentální výchova recyklace, estetika, Etická výchova Prevence rizikových jevů v praxi internátu a DM 2.16 Supervize pro pracovníky základní školy Cílem supervizních setkání: - otevřená komunikace mezi členy týmu (zlepšení komunikace, prohloubení spolupráce) - případová supervize (jistota při vedení hovorů na náročné téma, ztráta pocitu zneužití při hovoru, vymezení hranic) - možnost individuální supervize (využití supervize pro jednotlivá témata pracovníků). Účast: pedagogičtí pracovníci pracující s žáky základní školy za účasti zástupkyně ředitelky pro ZŠ Mgr. Lenky Haškové Účast asistentů pedagoga a vychovatelů je nepovinná. Supervizor: PhDr. Petra Novotná Vedoucí: Bc. Lucie Radová Termíny pro rok 2014: ve 13:00 h ve 13:00 h. Termíny pro rok 2015 budou stanoveny na podzim Místo: Králíček 20

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018

Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ. Školní preventivní strategie 2014-2018 Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ Školní preventivní strategie 2014-2018 Čj.: SŠNM/276/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální pedagog - etoped Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Organizační směrnice č. 2/2007

Organizační směrnice č. 2/2007 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Organizační směrnice č. 2/2007 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více