Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015. Roční plán"

Transkript

1 Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 Roční plán Organizační směrnice č. 30/2014/SŘ Čj.: SŠNM/1410/2014 Podklady připravil kolektiv vedoucích zaměstnanců školy V Novém Městě nad Metují dne 12. srpna 2014 Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

2 Motto: Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme. Thomas A. Edison 2

3 Obsah 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Výchovně vzdělávací oblast Oblast provozu Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly Druhy kontroly Výsledky kontrol Trvalé úkoly a priority Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Rozvíjení osobnosti žáků Opatření pro zlepšení prospěchu a absence Prevence negativních společenských jevů Výchova ke zdraví Otevřená škola Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Úpravy školních vzdělávacích programů Oblast provozu a hospodaření Hlavní úkoly Úsporná opatření Plánované neinvestiční akce ve školním roce Plánované investiční akce pro následující období Projekt EU PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Organizace školního roku 2014/ Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Schůzky s rodiči ZŠ SŠ Přijímací řízení pro školní rok 2015/ Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/

4 2.9 Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Organizace závěrečných zkoušek Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/ Jednání pedagogické rady Opočno SŠ NM ZŠ Školní parlament Ročníkové zkoušky Schůzky metodických sdružení Opočno - všechny obory SŠ NM - všechny obory ZŠ Vychovatelé Supervize pro pracovníky základní školy Návštěvní dny učitelů a vychovatelů Další termínované akce Plán exkurzí Opočno Farmář a Zemědělec Květinář - aranžér Prodavač Strojař, Opravář, Autoopravář, Dřevař Plán exkurzí SŠ NM Kuchař NM Kuchař, Kuchař číšník Opočno Kuchař Broumov Cukrář Rodinka Pečovatel Příprava pro život Zámečník - údržbář Plánované školní akce ZŠ Průběžné a další akce ZŠ Statistická zjišťování Předávání dat ze školních matrik Resortní statistiky Organizace školního roku 2014/ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

5 3.1 Organizační útvary a úseky Řízení pracovních týmů Poradenský tým Pedagogická rada Poradenský tým HACCP Základní informace o systému kritických bodů HACCP HACCP tým Školení a porady Nástroje řízení Úsek ředitelky školy Úsek učitelů střední školy Úsek základní školy Úsek vychovatelů SŠ Úsek ekonomických a provozních zaměstnanců Zastupitelnost Základní povinnosti zaměstnanců Provoz stravovacích služeb Pracovní řád Mlčenlivost Poskytování citlivých a důvěrných informací Komunikace se sdělovacími prostředky Pracovní doba pedagogických pracovníků Prohlubování kvalifikace Pedagogičtí pracovníci Provozní zaměstnanci Zvyšování kvalifikace Školská rada Školní parlament střední školy a 2. stupně ZŠ Cíle činnosti školního parlamentu Jednání školního parlamentu Zásady činnosti školního parlamentu Pověření Správce pracoviště Správce ICTK Další pověření Bezpečnost a ochrana zdraví při práci BOZP

6 Opatření k ochraně před škodami způsobenými alkoholem Zodpovědnost za bezpečnost Povinný dohled (povinný dozor) Postup při řešení úrazu/nevolnosti/doprovod k lékaři Pohyb neoprávněných osob ve vnějších a vnitřních prostorech školy Nástup nového zaměstnance Docházka Kontrola práce neschopných v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti Mobilní telefony Majetek Zacházení s majetkem Stravování zaměstnanců Pracovní cesty Úřední hodiny Úřední hodiny na ekonomickém úseku Úřední hodiny poradenského týmu ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU Rozvrh hodin základní škola ZŠ povinně volitelné předměty Rozvrh hodin střední škola Teoretické vyučování Odborný výcvik Docházka na obědy SŠ Opočno Udělování výchovných opatření Základní škola Střední škola Udělování informativních hodnocení Udělování ocenění ředitelky školy Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními Spolupráce s PPP a SPC (úsek ZŠ) Spolupráce s SPC Náchod (úsek SŠ) Postup při uvolňování a omlouvání žáků Prevence záškoláctví Způsob omlouvání nepřítomnosti, řešení neomluvené nepřítomnosti

7 4.9 Vzájemná spolupráce pedagogických pracovníků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní škola Hodnocení výsledků vzdělávání střední škola Posuzování zdravotní způsobilosti žáků střední školy Zdravotní péče o žáky Legislativní zakotvení Stanovení průběhu zdravotní péče o žáky PŘÍLOHY Etický kodex pedagogického pracovníka Deklarace Otevřené školy Školní informační brožura Soutok Základní parametry Redakční rada a spolupracovníci Pravidla pro vydání Plán environmentální výchovy Základní dokumenty Obecné úkoly environmentální výchovy Klíčové kompetence Realizace environmentální výchovy Plán akcí základní škola Plán akcí střední škola Opočno Plán akcí střední škola NM Plán kariérového poradenství střední školy Dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ( ) Základní podmínky Zaměření DVPP Povinnosti školy na úseku poradenských služeb Stručný nástin práce speciálního pedagoga etopeda Stručný nástin práce psycholožky Stručný nástin práce AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice Zásady používání PC - Provozní řád Zástupce správce ICTK Uživatel (zaměstnanec využívající zařízení ICT) Uživatel žák (žák využívající zařízení ICT) Hlášení a odstraňování závad zařízení a programového vybavení Plán ICT Dlouhodobé cíle školy v oblasti informačních technologií Krátkodobé cíle školy v oblasti informačních technologií

8 5.10 Plán dovolených Obecná ustanovení ( 217 a 218 zákoníku práce) Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Společná ustanovení Hospitační a kontrolní činnost Příklady zaměření hospitací - teoretické vyučování Příklady zaměření hospitací - praktické vyučování (odborný výcvik) Příklady zaměření hospitací - mimoškolní činnost Příklady zaměření kontrol personální, provozní a správní oblast Příklady zaměření kontrol ekonomická oblast Asistenti pedagoga Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Příslušnost pracovníků k jednotlivým pedagogickým úsekům Pedagogičtí pracovníci ZŠ Pedagogičtí pracovníci Opočno Pedagogičtí pracovníci NM Mimoškolní výchova Rozmístění a správcovství kabinetů a místností ZŠ Školní pracoviště praktického vyučování NM Opočno Smluvní pracoviště odborného vyučování NM Opočno ZÁVĚR

9 1 HLAVNÍ ÚKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 vycházejí z koncepce školy, z výročních zpráv o činnosti školy za uplynulé školní roky a především ze změn, které proběhly ve škole v uplynulém období. 1.1 Zhodnocení plnění úkolů z předcházejícího školního roku Podrobné zhodnocení školního roku je uvedeno ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/ Výchovně vzdělávací oblast V průběhu školního roku byly postupně naplňovány hlavní úkoly ve výchovně vzdělávací oblasti: - pokračovalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (zvyšování kvalifikace, prohlubování kvalifikace formou o individuálního studia, o individuální účasti na kurzech a seminářích, o společných kurzů a seminářů, o prostřednictvím schůzek metodického sdružení, o samostudia pedagogických pracovníků) - pedagogičtí pracovníci usilovali o rozvíjení osobnosti žáků a uplatňovali opatření pro zlepšení prospěchu a absence o personální posílení o funkci školní psycholožky, širší uplatnění speciálního pedagoga etopeda, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice, vychovatele pro základní školu, zvýšení počtu asistentů pedagoga, zřízení funkce asistenta pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí o průběžná činnost poradenského týmu, o zavádění hodnotícího systému, o viz čl kontrolní činnost - výrazná a stálá pozornost byla věnována prevenci negativních společenských jevů a výchově ke zdraví - základní škola získala certifikát Rodiče vítáni - v průběhu školního roku proběhly akce věnované environmentální výchově - byly průběžně upravovány školní vzdělávací programy - učitelé v rámci projektu Šablony do škol vytvářeli výukové šablony Kvalitu výchovně vzdělávací oblasti hodnotila mimo jiné v únoru 2014 ČŠI s vysoce kladným výsledkem Oblast provozu Z hlavních úkolů bylo splněno: - Revitalizace darovaného pozemku před budovou Králíček - Vybudování PC koutku pro zájmovou činnost v jídelně v budově Hradčany - Revitalizace septiku u budovy Králíček - Nákup služebních osobních vozidel Dále byly provedeny tyto akce: - Výmalba internátu Na Hradčanech a Králíčku - Částečné zateplení budovy Domova mládeže a internátu (Opočno) 9

10 - Vymalování chodeb a schodiště v budově studené kuchyně (Merkur) - Výměna nouzového osvětlení (Merkur) - Výměna expanzomatu v kotelně (Merkur) - Vybudování datových linek PC (Merkur) - Změna umístění serveru (Merkur) - Oprava omítek a vymalování průchodu - ulice Na Zadomí, úprava stěn v prostoru pro odkládání zbytků stravy (Merkur) - Obložení šatny kuchařů palubkami (požadavek hygieny) - Vymalování většiny prostor pro výuku (Hradčany) - Vymalování učebny PC a instalace nového osvětlení (Hradčany) - Výroba nových stolů PC pro výuku (Hradčany) - Montáž požární signalizace (Hradčany) - Instalace bezpečnostních prvků (protiskluzové hrany) na schodišti do šatny (Domeček) - Vybudování herního koutku pro Základní školy (Králíček) - Natírání radiátorů na pokojích internátu (Králíček) - Zhotovení krytování potrubí v 2. patře (Králíček) 1.2 Výsledky kontrolní činnosti Cíle kontroly - mapování aktuálního stavu - dodržování legislativního rámce - plnění příkazů a směrnic - průběh a výsledky práce/činnosti Druhy kontroly - osobní kontrolní a hospitační činnost - prostřednictvím pověřených zaměstnanců (zástupci ředitelky, vedoucí úseků) - specializovanou vnější organizací (PO, BOZP) Výsledky kontrol V průběhu kontrolní činnosti ředitelky školy a pověřených pracovníků nebyly v průběhu roku zjištěny mimořádně závažné negativní skutečnosti. Vedení školy průběžně naplňovalo stanovený plán kontrolní činnosti, měsíčně pověření pracovníci odevzdávali výsledky kontrolní činnosti svému nadřízenému. Zjištěné nedostatky byly průběžně odstraňovány. Hodnocení je provedeno na základě kontrolní a hospitační činnosti vedoucích pracovníků školy. Hospitační činnost V průběhu hospitační činnosti nebylo zjištěno neplnění školních vzdělávacích programů. Učitelé vypracovali tematické plány, které jsou vodítkem pro časové rozvržení učiva. Lze konstatovat, že učitelé se na výuku se většinou zodpovědně připravují, konkrétní nedostatky byly s vyučujícími řešeny. Učitelé měli zpravidla stanoveny výukové cíle, které naplňovaly didaktickou zásadu soustavnosti. Osobnostní přístup učitelů a vychovatelů, jejich zkušenosti a znalosti vytváří předpoklady pro kvalitní průběh výchovy a vzdělávání. Zásadní obtíže přetrvávají ve zvládnutí výuky ve třídě s více odděleními (především na úseku střední školy v Opočně). 10

11 Úroveň vědomostí, dovedností a sociálních kompetencí žáků, které lze více či méně objektivními metodami zjistit, odpovídá vzhledem k možnostem a podmínkám, ve kterých výuka probíhá, stanoveným cílům. Klima ve třídách je většinou pozitivně orientované, uvolněné a tvořivé. Výjimku tvoří některé třídy na úseku základní školy. Tato skutečnost je však očekávatelná vzhledem ke složení žáků a nestabilnímu složení žáků v jednotlivých třídách (měnící se stav žáků především na druhém stupni) a je předmětem intenzivní činnosti členů poradenského týmu Pedagogičtí pracovníci mají přiměřenou autoritu, kterou žáci v naprosté většině uznávají a přijímají. Učitelé respektují osobnost žáků. Nadále přetrvávají určité nedostatky v úrovni verbální či neverbální komunikace některých pedagogů. Učitelé se zpravidla snaží o správné vyjadřování žáků a rozvoj jejich komunikativních dovedností, často však nepřiměřeně převažují aktivity a mluvní projev učitelů nad aktivitami a činnostmi žáků. Materiální podmínky se postupně zkvalitňují, učitelé oproti dřívějším obdobím více a efektivněji využívají didaktickou techniku. 1.3 Trvalé úkoly a priority - spokojenost zaměstnanců - spokojenost žáků a rodičů - prezentace školy na veřejnosti - důsledné zaměření se na profesionální orientaci, volbu vhodného povolání žáků, především spoluprací třídních učitelů a výchovných poradců s rodiči - rozvíjet logické myšlení žáků řešením problémů, tvořivou prací, důraz klást na funkční gramotnost - individuální a diferencovaná práce se žáky - naplňovat minimální preventivní program všemi přijatelnými formami, pro které jsou na škole vytvořeny podmínky, věnovat pozornost problematice šikany - rodičům, veřejnosti a odborné veřejnosti objasňovat změny ve školské soustavě, které vyplývají ze zavedení nové školské legislativy - nadále spolupracovat a být v povědomí odborných pracovišť (PPP, SPC, SVP apod.) - chránit zdraví žáků, rozvíjet jejich tělesnou zdatnost, vybavit je pracovními dovednostmi - možnost účasti rodičů na výuce, jejich spolupráce při tvorbě IVP - zainteresovanost učitelů na inovacích ŠVP - komunikace se zaměstnanci školy, vytváření podmínek pro vyjadřování názorů ke všem zásadním koncepčním změnám, - uplatňování principu kooperace v řízení. 1.4 Výchovně vzdělávací oblast Další vzdělávání pedagogických pracovníků Cílem je plně kvalifikovaný pedagogický sbor - učitelé kvalitní, obětaví, spokojení a s profesionálním jednáním. Odborníci s citlivým přístupem k žákům, rodičům i veřejnosti. Nutné je rozvíjet pedagogické dovednosti učitelů, odborné znalosti ostatních pracovníků školy, rozvíjet týmovou spolupráci, kolegiální vztahy ve škole, zkvalitňovat spolupráci pedagogických pracovníků s rodiči a budovat oboustrannou důvěru. Důraz bude kladen na další vzdělávání všech pedagogických zaměstnanců. Škola se zaměří na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo do školy a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na 11

12 odbornost. Cílem je výrazně zvýšit schopnost profilace školy, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům a uchazečům o studium Rozvíjení osobnosti žáků - rozvíjet u žáků: - komunikativnost - dovednost diskutovat, znázorňovat a vysvětlovat, zpracovávat a připravovat písemné materiály, číst s porozuměním a odpovídat na písemné materiály, připravit je na celoživotní vzdělávání, - schopnost učit se - zjišťování vlastních schopností, aktivity zaměřené na zvyšování efektivity učení, - pracovat v týmu - umění rozdělovat odpovědnosti, plnit společné úkoly - řešit problémy, - využívat informační technologie, - vytvářet pozitivní hodnotové orientace, postupy a motivy jednání, - vytvářet ohleduplnější vztahy mezi spolužáky, dobrý vztah ke škole - podpořit environmentální chování a smýšlení žáků, - odstraňovat projevy vandalismu, - šetrně zacházet se zařízením školy, učebnicemi, pomůckami, cizím majetkem Nezbytným předpokladem pro úspěšné naplňování tohoto cíle je jednání s žáky jako s partnerem a respektování jejich názorů Opatření pro zlepšení prospěchu a absence - systematicky informovat rodiče (zákonné zástupce) o průběhu vzdělávání žáků, jejich prospěchu, chování a absenci, - průběžně seznamovat rodiče a žáky s profilem absolventa, s požadavky školy i jednotlivých vyučujících, s cíli vzdělání a kritérií hodnocení, - pomáhat prospěchově slabším žákům konzultační hodiny, spolupráce s poradenským týmem školy a odbornými pracovníky (speciální pedagog etoped, školní psycholožka, AP pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí/sociální pracovnice) - věnovat se adaptaci žáků, kteří byli nově zařazeni do naší základní školy, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - věnovat se adaptaci 1. ročníků při přechodu na střední školu, první měsíc neklasifikovat nedostatečnými (jen upozornit na nedostatky a dát možnost předvést lepší výkon), - sledovat absenci a omlouvat ji zpravidla jen na základě omluvenek lékaře, prověřovat časté krátkodobé absence žáků Prevence negativních společenských jevů Všichni zaměstnanci školy se zaměří na prevenci negativních společenských jevů, působení proti toxikománii, proti projevům rasismu, intolerance a xenofobie. Za součást vnitroorganizačních předpisů považujeme: - Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních čj / , - Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j /99-22, - Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. MSMT-22294/2013-1, 12

13 - Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví čj / Školní preventivní strategie (Organizační směrnice č. 7/2014/SŘ ze dne 13. února 2014) Výchova ke zdraví Cílem výchovně vzdělávacího působení je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. Dovednosti a kvality pozitivního zdravého životního stylu jsou nedílnou součástí procesu výchovy a vzdělávání. Úkoly školy: - respektovat a podporovat zdraví všech zaměstnanců, žáků i rodičů, - podporovat zdraví ve všech jeho složkách (tělesné, duševní, sociální a duchovní), - vytvářet optimální podmínky pro rovnováhu přírodního a společenského prostředí, - vytvářet optimální podmínky pro prevenci sociálně patologických jevů, - být bezpečným místem pro efektivní vzdělávání Otevřená škola Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Spolupráce a partnerská komunikace školy a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Učiníme-li z rodičů spojence, mohou vnímat školu jako svoji, což se odrazí i na vztahu žáka ke škole. Základní škola bude dále pokračovat v naplňování podmínek certifikátu Rodiče vítáni. Žákovské knížky a žákovské průkazy Žákovské knížky a žákovské průkazy slouží k informování rodičů o prospěchu a chování žáka, k průběžnému zaznamenávání školních výsledků. Učitelé každého předmětu (včetně odborného výcviku) zaznamenávají nejméně jednou měsíčně klasifikaci žáka do žákovské knížky nebo do žákovského průkazu Environmentální výchova a projekt Recyklohraní Obecným úkolem environmentální výchovy je především vést žáky k získávání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, vzájemných vztahů člověka a přírody a v oblasti rozvoje mezilidských vztahů. Tyto vědomosti a dovednosti pak žák uplatňuje nejenom ve školním prostředí, ale především v praktickém životě. Snaží se také vytvářet pozitivní životní styl a utvářet správnou hierarchii životních hodnot. Environmetální výchovu chápeme a realizujeme v naší škole jako výchovu k odpovědnému přístupu a postoji k životnímu prostředí. Především pak vychováváme žáky v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Realizace projektu RECYKLOHRANÍ Účel projektu: Podpora a prohloubení znalostí žáků základní a střední školy v oblasti třídění odpadů a to především na základě osobní zkušenosti s touto činností. Obsah projektu: Součástí projektu je nejenom samotné sbírání a třídění použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, ale další možnost vzdělávání žáků formou různých kvízů, her a menších projektů. Celý projekt je zcela zdarma a to i dodání a následný odvoz sběrných nádob. 13

14 Co nám účast přináší: Především aktivní zapojení žáků do udržitelného přístupu k životnímu prostředí pomocí třídění odpadu, které je dle zákona o odpadech pro každého občana povinností. Dále pak získává škola a především její pedagogové spoustu odborných materiálů vážících se k problematice třídění odpadu. Navíc je škola odměňována za vyseparovaný odpad body, které může následně vyměnit za odměny (většinou školní potřeby) Změna názvu ŠVP (Autoopravář) Dne 4. srpna 2014 byla vydána konečná verze nového školního vzdělávacího programu podle RVP E/01 Strojírenské práce doposud uváděného jako Dělník v autoservisu. K tomuto dni rozhodla ředitelka školy o jeho novém názvu Autoopravář Úpravy školních vzdělávacích programů V letošním školním roce jsou již vypracovány školní vzdělávací programy (ŠVP) pro všechny obory, které jsou ve škole realizovány. Pozornost bude i nadále zaměřena na úpravy ŠVP. Garantem jsou: Mgr. Lenka Hašková Mgr. Pavlína Sobotková Mgr. Klára Barešová Kamila Valterová 1.5 Oblast provozu a hospodaření ŠVP pro základní vzdělávání ŠVP pro obory Zemědělec, Květinář aranžér, Opravář, Prodavač, Dřevař, Malíř natěrač, Autoopravář ŠVP pro obory Příprava pro život, Rodinka, Cukrář, Kuchař, Pečovatel, Zámečník - údržbář ŠVP pro internát a domov mládeže ŠVP pro školní družinu Hlavní úkoly - hospodaření školy bude vycházet z dostupných finančních zdrojů, které je třeba co nejefektivněji využívat, maximální pozornost bude věnována získávání a využívání mimorozpočtových zdrojů financování, - v oblasti hospodaření bude vedení školy usilovat o průběžné vyhodnocování čerpání a využití rozpočtových i mimorozpočtových zdrojů, - zvyšování operativnosti účetnictví školy, - získávání finančních příspěvků ze sponzorské činnosti, - pomocí grantových programů získávat další finanční prostředky, - usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní hospodářskou činností Úsporná opatření - důsledné šetření energiemi (elektrická energie, topení, voda), - úspory v oblasti služeb (telefony, cestovné, omezení předplatného) Plánované neinvestiční akce ve školním roce - Pokračování v revitalizaci darovaného pozemku před budovou Králíček - Oprava střechy na tělocvičně v Opočně - Sanace nepoužívaného komínu v budově bytu školníka - Záruční oprava povrchu podlahy tělocvičny v areálu školy v Opočně 14

15 1.5.4 Plánované investiční akce pro následující období Dokončení zateplení budovy Domova mládeže a internátu v Opočně (okna, střecha a plášť budovy) investice zřizovatele Rozšíření počtu tříd na Základní škole v budově Králíček Pokračování v projektu Balkon do údolí (spoluúčast školy, Města a zřizovatele Vymalování tříd v budově školy v Opočně Odstranění veřejného osvětlení v areálu školy v Opočně Nátěr komínu, oprava a nátěr kovových prvků komínu plynové kotelny v Opočně Vyklizení uhelny a vyřešení vnitřní dispozice, oprava vrat Oprava příjezdové komunikace v areálu v Opočně Projekt EU Nákup pomůcek, výpočetní techniky do výuky, vedení projektu a mzdy v rámci projektu EU NM - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji Hodnota projektu je ,00 Kč 2 PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2014/ Rámcové a školní vzdělávací programy Kód RVP Název RVP Název ŠVP Č. j. Platnost od Změna Čj. SŠNM RVP pro základní ŠVP pro základní 299/ vzdělávání vzdělávání RVP pro základní ŠVP pro základní 300/ vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP vzdělávání upravený pro vzdělávání žáků s LMP H/01 Kuchař číšník Kuchař - číšník SŠO/1665/ H/01 Zemědělec farmář Farmář SŠO/1664/ E/01 Provozní služby Rodinka SŠNM/1010/ / E/01 Zahradnické práce Květinář - aranžér SŠNM/1354/ / E/01 Potravinářská výroba Cukrář SŠNM/1355/ / E/01 Stravovací a ubytovací Kuchař SŠNM/1356/ /2011 služby E/01 Opravářské práce Opravář SŠNM/1357/ / E/01 Zemědělské práce Zemědělec SŠNM/1358/ / E/01 Pečovatelské služby Pečovatel SŠNM/1502/ E/01 Strojírenské práce Zámečník - údržbář SŠNM/1503/ E/01 Strojírenské práce Autoopravář SŠNM/1395/ E/01 Prodavačské práce Prodavač SŠNM/1425/ / E/01 Dřevařská výroba Dřevař SŠNM/1578/ C/02 Praktická škola dvouletá Příprava pro život SŠNM/1424/

16 2.2 Organizace školního roku 2014/2015 Zahájení školního roku: (Opočno pro 1. roč. v 10:00 v KN) (SŠ NM pro 1. roč. v 9:00 na zámku) (Broumov pro 1. roč. v 9:00 ZŠ Kladská) (ZŠ celá škola + rodiče v 8:00 Králíček) Podzimní prázdniny: 27. a Vánoční prázdniny: Konec 1. pololetí: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Konec 2. pololetí: Hlavní prázdniny: Zahájení školního roku 2015/2016: Volné dny pro žáky z organizačních a technických důvodů října 2014 (čtvrtek a pátek po podzimních prázdninách) 12. prosince 2014 (pátek v době konání vánoční výstavy v Novém Městě nad Metují) 29. a 30. června 2015 (pondělí a úterý před zahájením oficiálního termínu hlavních prázdnin) Vyučování realizované v uvedených dnech by nebylo v souladu s plněním podmínek efektivního provozu školy ( 24 odst. 2 školského zákona). 2.4 Stanovení samostudia pedagogických pracovníků Podle 24 odst. 7 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, přísluší pedagogickým pracovníkům k dalšímu vzdělávání volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce (dále jen volno ), nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Čerpání volna určuje ředitelka školy. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu sníží rozsah volna. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez dalších nároků zaniká. datum žáci pedagogičtí pracovníci počet dní prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno práce ředitelské volno práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce prázdniny samostudium/dovolená prázdniny práce ředitelské volno dovolená 2 Volné dny pro žáky ( ředitelské volno ) 5 dnů Samostudium až 12 dní 16

17 2.5 Schůzky s rodiči ZŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor školy a internátu je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Zahajovací společná schůzka: Konzultační dny V případě potřeby budou zařazeny další termíny SŠ Informace rodičům podají učitelé a vychovatelé kdykoliv po předchozí domluvě. Prohlídka prostor škol, internátu a domova mládeže je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Den otevřených dveří Informativní schůzka o prospěchu (SŠ Opočno) (SŠ NM a Broumov) 2.6 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 První kolo přijímacího řízení se bude konat v úterý Přijímací zkoušky se nekonají. 2.7 Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání ( 46 odst. 1 školského zákona) se uskuteční dne 16. ledna Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2013/2014 Písemná zkouška: Písemná zkouška: Praktická zkouška: Praktická zkouška: Ústní zkouška: Ústní zkouška: Opravné (komisionální) a doklasifikační (vyrovnávací) zkoušky Doklasifikace za 1. pololetí: pondělí pátek Doklasifikace za 2. pololetí: čtvrtek Opravné zkoušky čtvrtek Mimořádný náhradní termín opravné zkoušky: středa

18 2.10 Organizace závěrečných zkoušek Obor Vydání vysv. Písemná zk. Praktická zk. Oznámení hodn. pís. a prakt. zk. Volno Ústní zk. Předání výuč. listů OU, PrŠ NM OU Opočno Farmář, K-Č Opravné závěrečné zkoušky a náhradní zkoušky za školní rok 2014/2015 Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st - čt Ústní zkouška: pátek Písemná zkouška: úterý Praktická zkouška: st čt Ústní zkouška: čtvrtek Jednání pedagogické rady Opočno Místo konání: jídelna Opočno Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/ SŠ NM Místo konání: jídelna Králíček Čas konání: zpravidla 14:45 hod hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí školního roku klasifikační porada za 1. pololetí školního roku hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku klasifikační porada 3. ročníků ukončení klasifikace za 2. pololetí klasifikační porada 1. a 2. ročníky ukončení klasifikace za 2. pololetí zahájení školního roku 2015/

19 ZŠ Místo konání: Králíček Čas konání: zpravidla 14:00 hod hodnocení prospěchu a chování za první čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za první pololetí, klasifikace hodnocení prospěchu a chování za třetí čtvrtletí hodnocení prospěchu a chování za druhé pololetí, klasifikace zahájení školního roku 2015/ Školní parlament Jednání školního parlamentu se uskuteční vždy v budově internátu Králíček od 13:30 hod.: Ročníkové zkoušky Ročníkové zkoušky konají žáci všech ročníků středního odborného učiliště a odborného učiliště. Skládají se z části písemné, ústní a praktické. V tříletých oborech se zkoušky v 1. a 2. ročníku konají na konci školního roku, ve 3. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ve dvouletých oborech se zkoušky v 1. ročníku konají na konci školního roku, ve 2. ročníku v 1. pololetí školního roku. Ročníkové zkoušky shrnují učivo dosavadního studia a svým obsahem a formou připravují žáky na závěrečné zkoušky. Slouží zároveň jako zpětná vazba učitelům jak v oblasti teoretického vyučování, tak v odborném výcviku. Výsledky ročníkových zkoušek se výrazně odrážejí v závěrečné klasifikaci žáka. 1. ročníky NM (písemné a ústní) (praktické) 1. ročníky Op (písemné a ústní) (praktické) 2. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 3. ročníky (písemné a ústní) (praktické) 2.15 Schůzky metodických sdružení Schůzek metodického sdružení se účastní všichni pedagogičtí pracovníci. Za jejich průběh jsou zodpovědní zástupci jednotlivých útvarů, stručné zápisy jsou předávány ředitelce školy Opočno - všechny obory Vedoucí: Mgr. Eva Végsöová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14:45 19

20 SŠ NM - všechny obory Vedoucí: Mgr. Martina Brožová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: ZŠ Vedoucí: Mgr. Jana Burianová Náplň práce třídního učitele a jeho kompetence 14: Spolupráce učitelů, asistentů, vychovatelů a poradenského týmu 14: Využití didaktické techniky ve vyučování 14: Vychovatelé Vychovatelé internátu, domova mládeže, školní družiny Vedoucí: Ing. Darina Uždilová Schůzky se budou konat zpravidla od 10:30 hod. v budově internátu Králíček Přínos zážitkové pedagogiky v praxi Enviromentální výchova recyklace, estetika, Etická výchova Prevence rizikových jevů v praxi internátu a DM 2.16 Supervize pro pracovníky základní školy Cílem supervizních setkání: - otevřená komunikace mezi členy týmu (zlepšení komunikace, prohloubení spolupráce) - případová supervize (jistota při vedení hovorů na náročné téma, ztráta pocitu zneužití při hovoru, vymezení hranic) - možnost individuální supervize (využití supervize pro jednotlivá témata pracovníků). Účast: pedagogičtí pracovníci pracující s žáky základní školy za účasti zástupkyně ředitelky pro ZŠ Mgr. Lenky Haškové Účast asistentů pedagoga a vychovatelů je nepovinná. Supervizor: PhDr. Petra Novotná Vedoucí: Bc. Lucie Radová Termíny pro rok 2014: ve 13:00 h ve 13:00 h. Termíny pro rok 2015 budou stanoveny na podzim Místo: Králíček 20

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola a Základní škola Soběslav Wilsonova 405, 392 01 Soběslav Školní vzdělávací program Pečovatelské služby Obor vzdělání: 75-41-E/01 Pečovatelské služby Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA V NÁCHODĚ Výroční zpráva o činnosti školy Za školní rok 2009-2010 Vypracoval:Mgr.vářka Roman Slovo úvodem: Letošní školní rok byl pro naši školu rokem hodnocení, úspěchů a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa:

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-130/09-13. Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-130/09-13 Název školy: Základní škola Šumperk, Vrchlického 22 Adresa: Vrchlického 22, 787 01 Šumperk Identifikátor: 600 148 441 IČ:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-630/11-H. PhDr. Janem Vodičkou, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-630/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-635/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-635/09-02 Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600006751 IČ: 61664545 Místo

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více