K A R E L M A R X R U K O P I S Y G R U N D R I S S E I ( E K O N O M I C K É R U K O P I S Y Z L E T )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K A R E L M A R X R U K O P I S Y G R U N D R I S S E I ( E K O N O M I C K É R U K O P I S Y Z L E T 1 8 5 7-1 8 5 9 )"

Transkript

1 K A R E L M A R X R U K O P I S Y G R U N D R I S S E I ( E K O N O M I C K É R U K O P I S Y Z L E T ) OB SAH A. ÚVOD [1]... 4 I. VÝROBA, SPOTŘEBA, ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNA (OBĚH) VÝROBA VŠEOBECNÝ VZTAH VÝROBY K ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNĚ, SPOTŘEBĚ METODA POLITICKÉ EKONOMIE VÝROBA KAPITOLA O PENĚZÍCH (část 1) [*69] Alfred Darimon: O reformě bank. Paříž [38] [Vývoz zlata a krize] [Směnitelnost a oběh bankovek] [Hodnota a cena] [Zboží a peníze] [Směnitelnost zboží za peníze] [Z-P. P-Z.] [Osamostatnění směny vůči směňujícím] [Aforismy Peníze jako míra] [Vznik peněz] [Ekonomist o penězích] [Vydávání hodinových poukázek] [Směnná hodnota a soukromá výroba] [Peníze jako společenský vztah] [Vznik peněz] [Pracovní doba jako všeobecný ekvivalent] [Pracovní doba a společenská výroba] [Materiální nositelé peněžního vztahu] [Oběživo] [Množství obíhajících peněz] K odstavci a) [Směna a výroba směnných hodnot] [Oběh jako špatně nekonečný proces] Rukopisy Grűndrisse I Stránka 1

2 [Realizace cen a osamostatnění všeobecného ekvivalentu] [Všeobecný ekvivalent] [oddělení koupě a prodeje] [peníze a dělba práce] [Z - P - Z. P - Z - P] [Peníze jako všeobecné zboží smluv] [Peníze jako míra, jako platební prostředek a jako směnný prostředek] [Záměna určení peněz] [Suma cen a masa zboží v poměru k množství oběživa] [Oběživo] c) [Peníze jako materiální reprezentant bohatství (hromadění peněz)] [Námezdní práce a kapitál] [Mince a světové peníze] [Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [Mince a světové peníze] [Všeobecný reprezentant bohatství] [Hromadění peněz. (Tvorba pokladu)] [Tvorba pokladu a akumulace kapitálu] [Peníze jako platební prostředek] [Osnova kapitoly o penězích] [Drahé kovy jako nositelé peněžního vztahu] [Zvrat v zákonu přivlastňování] KAPITOLA O KAPITÁLU (část 1) První oddíl: Výrobní proces kapitálu (sešit II-III-IV) Kapitola o penězích jako kapitálu [Rozdíl mezi hodnotou a kapitálem] [Oběh zboží, peněžní oběh a hromadění kapitálu] [Oběh zboží a zbožní výroba] [Přechod od prostého oběhu zboží ke kapitalistické výrobě] Oběh a směnná hodnota pocházející z oběhu jsou předpokladem kapitálu [*215] Směnná hodnota podcházející z oběhu jako jeho předpoklad, zachovávající se a zmnohonásobující se prostřednictvím práce [*220] KAPITOLA O KAPITÁLU (část 2) [Učlenění systému buržoazní ekonomie do šesti oddílů] [Co se rozumí pod společností ] [Směna mezi kapitálem a prací a mezi prostými majiteli zboží] [Hodnota a užitná hodnota pro kapitál] Dva různé procesy při směně mezi kapitálem a prací Rukopisy Grűndrisse I Stránka 2

3 [Učlenění pojmu kapitál ze tří hledisek] Kapitál a moderní pozemkové vlastnictví TRH KAPITOLA O KAPITÁLU (část 3) [Kapitalistický námezdní systém] [Zvrat v zákonu přivlastňování] [Kapitalistický pracovní proces] [Kapitalistický výrobní proces] KAPITOLA O KAPITÁLU (část 4) [Hodnototvorný proces a výrobní náklady] [Výrobní náklady] [Původní akumulace kapitálu] [Všeobecný výrobní proces jako prvek kapitalistického výrobního způsobu] [Rozvržení kapitoly o výrobě a kapitoly o směnné hodnotě čili o prostém oběhu zboží] [Výroba nadhodnoty] Nadhodnota. Ricardo. Fyziokraté. A. Smith. Ricardo [Občanské bohatství jako prostředník] [Ricardovo tvrzení o nadhodnotě] KAPITOLA O KAPITÁLU (část 5) [Výroba nadhodnoty, zhodnocování kapitálu a produktivita práce] [Tři zákony o nadhodnotě a zisku] [Ricardo o růstu hodnoty kapitálu] [Pracovní proces] [Absolutní a relativní nadpráce] [Zachování hodnoty a růst hodnoty] [Zisk a nadhodnota. Různá organická skladba kapitálu] [Růst produktivní síly a ceny] [Současné pracovní dny] Příloha ÚVODNÍ SLOVO XIV. O MZDÁCH Poznámky - Grundrisse I Vysvětlivky Rukopisy Grűndrisse I Stránka 3

4 A. ÚVOD [ 1 ] I. VÝROBA, SPOTŘEBA, ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNA (OBĚH) 1. VÝROBA Samostatná individua. Myšlenky 18. století. [*37] a) Předmět, o nějž půjde, je především materiální výroba. Východiskem jsou samozřejmě individua vyrábějící ve společnosti - tedy společensky určená výroba individuí. Jednotlivý a osamocený lovec a rybář, jimiž začínají Smith a Ricardo, [2] patří k suchopárným výmyslům 18. století. Jsou to robinsonády, které naprosto nevyjadřují, jak se domnívají kulturní historikové, jen odvrat od přehnané zjemnělosti a návrat ke špatně pochopenému přírodnímu životu. Na takovém naturalismu nespočívá ani Rousseauův contract social, který vytváří smlouvou vztah a spojení mezi subjekty, od přírody nezávislými. [3] Je to zdání a jen estetické zdání malých a velkých robinsonád. Je to spíše anticipace občanské společnosti [4], která se připravovala od 16. století a v 18. století udělala obrovské kroky ke své zralosti. V této společnosti svobodné konkurence se jednotlivec jeví zbaven přírodních svazků atd., které z něho v dřívějších dějinných epochách dělají příslušenství určitého, omezeného lidského konglomerátu. Prorokům 18. století, na něž ještě plně navazuje Smith a Ricardo, se toto individuum 18. století - produkt jednak rozkladu feudálních společenských forem, jednak nových výrobních sil, které se rozvinuly od 16. století - zdá být ideálem, jehož existence patří minulosti. Není pro ně výsledkem dějin, ale jejich východiskem. Protože individuum odpovídající přírodě není - podle jejich představy [*38] o lidské přirozenosti - historicky vzniklé, nýbrž je dáno přírodou. Tento klam byl dosud vlastní každé nové epoše. Steuart, který má v mnoha věcech opačný názor než 18. století a jako aristokrat stojí víc na historické půdě, se této prostoduchosti vystříhal. Čím hlouběji se vracíme do dějin, tím víc se individuum, tedy i vyrábějící individuum, jeví jako nesamostatné, jako náležející k nějakému většímu celku: zprvu ještě úplně přirozeným způsobem v rodině a v rodině rozrostlé v kmen; později v různých formách společenství, které vzniklo z protikladu a splývání kmenů. [5] Teprve v 18. století, v občanské společnosti, vystupují různé formy společenských souvislostí vůči jednotlivci jako pouhý prostředek k jeho soukromým účelům, jako vnější nutnost. [6] Ale epocha, která vytváří toto stanovisko, stanovisko izolovaného jednotlivce, je právě epochou až dosud nejrozvinutějších společenských (z tohoto hlediska všeobecných) vztahů. Člověk je v nejdoslovnějším smyslu ςώον πολιτιχόν [*25] nejen družný živočich, nýbrž i živočich, který se může stát izolovaným jen ve společnosti. Výroba izolovaného jednotlivce mimo společnost - rarita, jež se snad může přihodit civilizovanému člověku, který byl náhodou přesazen do divočiny a má už dynamicky v sobě společenské síly - je právě takový nesmysl jako vývoj řeči bez spolu žijících a spolu mluvících individuí. U toho není třeba se dál zdržovat. Tohoto bodu by nebylo třeba se vůbec dotýkat, kdyby tuto nejapnost, která byla u lidí 18. století pochopitelná a měla svůj smysl, znovu vážně nezatahovali do nejnovější ekonomie Bastiat, Carey, Proudhon atd. [7] Proudhonovi a jiným je ovšem příjemné vykládat původ ekonomického vztahu, jehož historický vznik nezná, historicko-filosoficky, a to tak, že vytváří mýty o tom, že Adama nebo Prométhea zčistajasna napadla myšlenka, která se pak ujala atd. Není nic nudnějšího a suchopárnějšího než fantazírující locus communis. [*39] Zvěčnění historických výrobních vztahů. - Výroba a rozdělování obecně. - Vlastnictví. Hovoříme-li tedy o výrobě, hovoříme vždy o výrobě na určitém stupni společenského vývoje - o výrobě společenských individuí. Mohlo by se tudíž zdát, že aby se vůbec dalo mluvit o výrobě, musíme buď sledovat historický vývojový proces v jeho různých fázích, nebo hned na začátku prohlásit, že máme co dělat s jednou určitou historickou epochou, tedy např. s moderní buržoazní výrobou, která je fakticky naším vlastním tématem. Avšak všechny epochy výroby mají některé společné znaky, společná určení. Rukopisy Grűndrisse I Stránka 4

5 Výroba vůbec je abstrakce, ale rozumná abstrakce, pokud skutečně zdůrazňuje to, co je společné, fixuje to, a tím nám šetří opakování. Ale toto obecné, čili to společné, co bylo vytříděno srovnáváním, je samo mnohonásobně rozčleněno a rozbíhá se do různých určení. Něco z toho patří všem epochám; něco je společné několika. <Některá> určení jsou společná nejmodernější i nejstarší epoše. Bez nich je výroba nemyslitelná; avšak mají-li nejvyvinutější jazyky zákony a určení společné s jazyky nejméně vyvinutými, pak jejich vývoj tvoří právě odlišnost od tohoto obecného a společného; určení, která platí pro výrobu vůbec, musí být vyloučena právě proto, aby se pro jednotu - která vyplývá už z toho, že subjekt, lidstvo, a objekt, příroda, jsou totožné - nezapomnělo na podstatnou rozdílnost. V tomto zapomínání záleží např. celá moudrost moderních ekonomů, kteří dokazují věčnost a harmonii nynějších sociálních vztahů. Např. že žádná výroba není možná bez výrobního nástroje, i kdyby tímto nástrojem byla jen ruka. Žádná výroba není možná bez minulé, nahromaděné práce, i kdyby touto prací byla jen zručnost, které nabyla a kterou v sobě soustředila ruka divocha opakujícím se cvikem. Kapitál je mimo jiné také výrobní nástroj, také minulá, zpředmětněná práce. Kapitál je tedy všeobecný, věčný přírodní vztah; tj. když vynechám právě to specifické, co z výrobního nástroje, z nahromaděné práce teprve dělá kapitál. Proto se celé dějiny výrobních vztahů jeví např. u Careyho jako padělek, zlovolně zkomolený vládami. [*40] Není-li výroba vůbec, pak také není obecná výroba. Výroba je vždycky zvláštní výrobní odvětví - např. zemědělství, chov dobytka, manufaktura atd., čili je to totalita. Avšak politická ekonomie není technologie. Vztah obecných určení výroby na daném společenském stupni ke zvláštním formám výroby je třeba rozvést jinde (později). Konečně není také výroba jen zvláštní výroba. Ale vždy je to jen jistý společenský organismus, společenský subjekt, který je činný ve větší nebo skrovnější totalitě výrobních odvětví. Poměr, který zaujímá vědecké znázornění k reálnému pohybu, sem rovněž ještě nepatří. Výroba vůbec. Zvláštní výrobní odvětví. Totalita výroby. Je módou předesílat ekonomii všeobecnou část - a je to právě ta část, která figuruje pod názvem výroba (viz např. J. St. Mill) [8], v níž se pojednává o všeobecných podmínkách veškeré výroby. Tato všeobecná část se skládá nebo má skládat: 1. z podmínek, bez nichž není možná výroba. To tedy fakticky neznamená nic jiného, než uvést podstatné momenty veškeré výroby. Ale to se fakticky redukuje, jak uvidíme, na několik velmi jednoduchých určení, která se rozmělňují v plochých tautologiích; 2. z podmínek, které výrobě více nebo méně prospívají, jako např. pokračující a stagnující stav společnosti u Adama Smitha. [9] Aby to, co má u něho svou hodnotu jakožto aperçu, bylo povzneseno k vědeckému významu, bylo by zapotřebí zkoumat období stupňů produktivity ve vývoji jednotlivých národů - zkoumání, které nespadá do vlastního rámce tohoto tématu, pokud však do něho spadá, je třeba je uvést při výkladu konkurence, akumulace atd. Při obecném pojetí vyúsťuje odpověď v obecnost, že průmyslový národ je na výši své výroby ve chvíli, kdy je vůbec historicky na výši. A opravdu. Průmysl je na výši u národa, pro který není ještě hlavní věcí zisk, nýbrž získávání. Potud stojí Yankeeové nad Angličany. Anebo také: že např. jisté rasové zvláštnosti, vlohy, podnebí, přírodní poměry, jako přímořská poloha, úrodnost půdy atd., jsou příznivější pro výrobu než jiné. To opět vyúsťuje v tautologii, že bohatství se vytváří tím lehčeji, v oč vyšším stupni jsou po ruce jeho subjektivní a objektivní prvky. [*41] Ale to všechno není to, oč ekonomům skutečně jde v této všeobecné části. Výroba má být spíše - viz např. Mill [10] - na rozdíl od rozdělování atd. znázorněna jakoby zarámována do věčných přírodních zákonů nezávislých na dějinách; při této příležitosti jsou pak zcela nepozorovaně podkládány buržoazní vztahy jako nezvratné přírodní zákony společnosti in abstracto. To je víceméně vědomý účel celého počínání. Naproti tomu při rozdělování si prý lidé fakticky mohou dovolit všelijakou libovůli. Nehledě k hrubému odtrhávání výroby od rozdělování a k jejich skutečnému vztahu, musí být hned zpočátku zřejmé tolik, že ať už je rozdělování na různých společenských stupních jakkoli různé, musí být právě tak jako u výroby možné vyvodit společná určení, a právě tak možné splést nebo setřít všechny historické rozdíly ve všeobecně lidských zákonech. Např. otrok, nevolník, námezdní dělník dostávají všichni určité kvantum potravy, které jim umožňuje existovat jako otrok, jako nevolník, jako námezdní dělník. Dobyvatel, který žije z tributu, nebo úředník, který žije z daní, nebo pozemkový vlastník, který žije z renty, nebo mnich, který žije z milodarů, či levita, který žije z desátku, ti všichni dostávají podíl ze společenské výroby, který je určen jinými zákony než podíl otrokův atd. Oba hlavní body, které všichni ekonomové zahrnují do této rubriky, jsou: 1. vlastnictví, 2. jeho zajištění justicí, policií atd. Na to se dá odpovědět velmi stručně: ad 1. Všechna výroba je osvojování, přivlastňování přírody individuem uvnitř určité společenské formy a jejím prostřednictvím. [11] V tomto smyslu je to tautologie, řekne-li se, že podmínkou výroby je Rukopisy Grűndrisse I Stránka 5

6 vlastnictví (přivlastňování). Je ale směšné přeskočit odtud k určité formě vlastnictví, např. k soukromému vlastnictví. (Což ještě nadto rovněž předpokládá jako podmínku protikladnou formu, nevlastnictví.) Dějiny ukazují spíše jako původní formu společné vlastnictví (např. u Indů, Slovanů, starých Keltů atd.), jako formu, která ještě dlouho hraje významnou úlohu v podobě obecního vlastnictví. Zde ještě vůbec nejde o to, zda se bohatství rozvíjí lépe za té či oné formy vlastnictví, ale že nemůže být řeči o výrobě, tedy ani o společnosti tam, [*42] kde neexistuje žádná forma vlastnictví, to je tautologie. Přivlastňování, které si nic nepřivlastňuje, je contradictio in subjecto. ad 2. Zabezpečení toho, co bylo získáno atd. Jsou-li tyto triviality redukovány na svůj skutečný obsah, říkají více, než co vědí sami jejich hlasatelé. Totiž to, že každá forma výroby vytváří své vlastní právní vztahy, formu vlády atd. Necitlivost a nepochopení tkví právě v tom, že to, co patří organicky k sobě, se uvádí v náhodný vzájemný vztah, v pouhou reflektivní souvislost. Buržoazním ekonomům tane na mysli jen to, že se s moderní policií dá vyrábět lépe než např. za pěstního práva. Zapomínají jen, že i pěstní právo je právo a že právo silnějšího žije dál v jiné formě i v jejich právním státě. Jestliže společenské poměry odpovídající určitému stupni výroby teprve vznikají nebo jestliže už zanikají, nastávají ovšem poruchy výroby, třebaže v různém stupni a různého účinku. Shrnuji: Jsou určení společná všem stupňům výroby, která jsou fixována myšlením jakožto obecná; ale takzvané obecné podmínky veškeré výroby nejsou nic jiného než tyto abstraktní momenty, jimiž se nevystihne žádný skutečný historický stupeň výroby. 2. VŠEOBECNÝ VZTAH VÝROBY K ROZDĚLOVÁNÍ, SMĚNĚ, SPOTŘEBĚ Než přistoupíme k dalšímu rozboru výroby, je nutno si povšimnout různých rubrik, které ekonomové stavějí vedle ní. [12] První představa, která se nabízí: ve výrobě členové společnosti přizpůsobují (vydobývají, utvářejí) přírodní produkty lidským potřebám; rozdělování určuje poměr, v němž se jednotlivec podílí na těchto výrobcích; směna mu dodává zvláštní výrobky, za které chce vyměnit podíl, který mu připadá rozdělováním; a konečně ve spotřebě se výrobky [*26] stávají předměty užívání, individuálního přivlastňování. [*43] Výroba vytváří předměty odpovídající potřebám; rozdělování je rozděluje podle společenských zákonů; Směna znovu rozděluje to, co už bylo rozděleno, podle jednotlivé potřeby; konečně ve spotřebě vypadává výrobek z tohoto společenského pohybu, stává se přímo předmětem a sluhou jednotlivé potřeby a uspokojuje ji při užívání. Tak se výroba jeví jako východisko, spotřeba jako konečný bod, rozdělování a směna jako střed, který sám je opět dvojitý, a to tím, že rozdělování je určeno jako moment vycházející od společnosti, kdežto směna jako moment vycházející od individuí. Ve výrobě se objektivizuje osoba, ve spotřebě [*27] se subjektivizuje věc; [13] v rozdělování přejímá společnost ve formě všeobecných, vládnoucích určení zprostředkování [14] mezi výrobou a spotřebou; ve směně jsou zprostředkovány nahodilou určeností individua. Rozdělování určuje poměr (kvantum), v němž připadají výrobky individuu; směna určuje výrobky, v nichž individuum požaduje podíl přidělený mu rozdělováním. Výroba, rozdělování, směna, spotřeba tvoří tak závěr podle všech pravidel: výroba je obecnost, rozdělování a směna zvláštnost, a spotřeba jednotlivost, čímž je celek uzavřen. [15] Je to sice souvislost, ale souvislost povrchní. Výroba je určena všeobecnými přírodními zákony; rozdělování společenskou náhodou, a může proto působit na výrobu více nebo méně povzbudivě; směna leží mezi oběma jako formálně společenský pohyb, a závěrečný akt spotřeby, který je pojímán nejen jako konečný cíl, ale i jako konečný účel, [16] leží vlastně mimo ekonomii, pokud nepůsobí opět zpětně na východisko a nezahajuje znovu celý proces. Odpůrci politických ekonomů - ať už jsou to odpůrci Z jejich okruhu nebo mimo něj - kteří jim vytýkají, že barbarsky odtrhávají to, co patří k sobě, stojí buď na téže půdě jako oni, nebo pod nimi. Není nic obvyklejšího než výtka, že političtí ekonomové prý chápou výrobu příliš výhradně jako samoúčel. Právě tak mnoho prý záleží [*44] na rozdělování. Tato výtka se zakládá právě na ekonomické představě, že Rukopisy Grűndrisse I Stránka 6

7 rozdělování se vyskytuje jako samostatná, nezávislá sféra vedle výroby. Nebo že prý momenty nejsou pojímány ve své jednotě. Jako kdyby takové odtrhávání neproniklo ze skutečnosti do učebnic, nýbrž naopak z učebnic do skutečnosti a jako kdyby tu šlo o dialektické vyrovnání pojmů, a ne o řešení reálných vztahů! Výroba a spotřeba a 1) Výroba je bezprostředně také spotřeba. Dvojí spotřeba, subjektivní a objektivní: individuum, které při vyrábění rozvíjí své schopnosti, je také vydává, stravuje je v aktu výroby právě tak, jako je přirozené plození spotřebou životních sil. Za druhé: spotřeba výrobních prostředků, jichž se používá a jež se opotřebovávají a zčásti se (jako např. při spalování) opět rozkládají na základní prvky. Právě tak spotřeba suroviny, jež nezůstává ve své přirozené podobě a ve svém uzpůsobení, které se naopak stravují. Sám akt výroby je proto ve všech svých momentech také akt spotřeby. To však ekonomové připouštějí. Výrobu jako bezprostředně totožnou se spotřebou a spotřebu jako bezprostředně spadající vjedno s výrobou nazývají produktivní spotřebou. Tato totožnost výroby a spotřeby vysvítá ze Spinozovy věty: Determinatio est negatio. [17] Ale toto určení produktivní spotřeby se razí právě proto, aby spotřeba totožná s výrobou byla oddělena od vlastní spotřeby, která je naopak chápána jako ničivý protiklad výroby. Prozkoumejme tedy vlastní spotřebu. Spotřeba je bezprostředně také výroba, jako je v přírodě spotřeba prvků a chemických látek výrobou rostliny. Je jasné, že např. při výživě, jedné z forem spotřeby, vyrábí člověk své vlastní tělo. To však platí o každém jiném druhu spotřeby, který tím či oním způsobem vyrábí člověka po některé stránce. Spotřební výroba. Avšak, říká ekonomie, tato výroba totožná se spotřebou je druhá výroba, vyplývající [*45] ze zničení prvního výrobku. V první výrobě se výrobce zvěcnil, v druhé se zosobňuje věc, kterou vytvořil. Tato spotřební výroba - ačkoli je bezprostřední jednotou mezi výrobou a spotřebou - je tedy podstatně odlišná od vlastní výroby. Bezprostřední jednota, v níž výroba spadá vjedno se spotřebou a spotřeba s výrobou, neodstraňuje jejich bezprostřední dvojitost. Výroba je tedy bezprostředně spotřebou, spotřeba je bezprostředně výrobou. Každá je bezprostředně svým opakem. Ale zároveň probíhá mezi oběma zprostředkující pohyb. Výroba zprostředkovává spotřebu, jejíž materiál vytváří, jinak by spotřebě chyběl předmět. Ale spotřeba zprostředkovává také výrobu tím, že výrobkům teprve vytváří subjekt, pro nějž výrobky jsou výrobky. Teprve ve spotřebě dostává výrobek poslední finish. Železnice, po které se nejezdí, která se tedy neopotřebovává, nespotřebovává, je železnice jen δυνάμει [*28], ale ne co do skutečnosti. Bez výroby není spotřeba; ale také bez spotřeby není výroba, neboť potom by výroba byla bezúčelná. Spotřeba vyrábí výrobu dvojím způsobem: 1. tím, že teprve ve spotřebě se výrobek stává skutečným výrobkem. Např. oděv se stane skutečně oděvem teprve aktem nošení; dům, v němž nikdo nebydlí, není fakticky skutečným domem; tedy jako výrobek, na rozdíl od pouhého přírodního předmětu, se osvědčuje, stává se výrobkem teprve při spotřebě. Spotřeba dává výrobku teprve tím, že jej ruší, finishing stroke; neboť výrobek je výrobkem ne prostě jako [*29] zvěcněná činnost, ale jen jako předmět pro činný subjekt; 2. tím, že spotřeba vytváří potřebu nové výroby, tedy ideální vnitřní hybný motiv výroby, který je jejím předpokladem. Spotřeba vytváří pohnutku výroby; vytváří také předmět, který je ve výrobě činný tak, že určuje účel. Je-li jasné, že výroba poskytuje předmět spotřeby vnějšně, je tudíž právě tak jasné, že spotřeba klade předmět výroby ideálně, jako vnitřní obraz, jako potřebu, jako pohnutku a jako účel. Vytváří předměty výroby [*46] v jejich ještě subjektivní formě. Bez potřeby není výroba. Ale spotřeba reprodukuje potřebu. U výroby tomu odpovídá, že 1. poskytuje spotřebě [*30] materiál, předmět. Spotřeba bez předmětu není spotřeba; výroba tedy po této stránce tvoří, vyrábí spotřebu. 2. Ale výroba vytváří spotřebě nejen předmět. Dává také spotřebě její určenost, její charakter, její finish. Právě tak jako dala spotřeba výrobku jeho finish jako výrobku, dává výroba finish spotřebě. Předně předmět není předmět vůbec, nýbrž určitý předmět, který musí být spotřebován určitým způsobem, opět zprostředkovaným výrobou samou. Hlad je hlad, ale hlad, který se tiší vařeným masem pojídaným vidličkou a nožem, je docela jiný hlad, než ten, který hltá syrové maso s pomocí rukou, nehtů a zubů. Výroba tedy vyrábí nejen předmět spotřeby, nýbrž i způsob spotřeby, nejen objektivně, nýbrž i subjektivně. Výroba tedy vytváří spotřebitele. [18] 3. Výroba nejen dodává potřebě materiál, ale dodává také materiálu potřebu. Když spotřeba vystoupí ze své prvotní Rukopisy Grűndrisse I Stránka 7

8 přírodní hrubosti a bezprostřednosti - a kdyby v ní setrvávala, bylo by to výsledkem toho, že výroba zůstala trčet v přírodní hrubosti - je sama jako pohnutka zprostředkována předmětem. Potřeba tohoto předmětu, kterou spotřeba pociťuje, se vytváří jeho vnímáním. Umělecký předmět - a právě tak každý jiný výrobek - vytváří obecenstvo, které má smysl pro umění a je schopno mít požitek z krásy. Výroba vyrábí tedy nejen předmět pro subjekt, ale i subjekt pro předmět. Výroba vyrábí tedy spotřebu 1. tím, že jí vytváří materiál; 2. tím, že určuje způsob spotřeby, 3. tím, že vytváří ve spotřebiteli potřebu, jejímž předmětem jsou výrobky, které vytváří teprve ona sama. Vyrábí tudíž předmět spotřeby, způsob spotřeby a pohnutku spotřeby. Právě tak vyrábí spotřeba schopnosti výrobce tím, že jej podněcuje jako potřeba určující účel. Totožnost mezi spotřebou a výrobou je tedy trojí: 1. Bezprostřední totožnost: Výroba je spotřeba: spotřeba je výroba. [*47] Spotřební výroba. Produktivní spotřeba. Političtí ekonomové nazývají obojí produktivní spotřebou. Dělají však ještě jeden rozdíl. První figuruje jako reprodukce; druhá jako produktivní spotřeba. Všechna zkoumání o té první jsou zkoumání o produktivní nebo neproduktivní práci; zkoumání o té druhé jsou zkoumání o produktivní nebo neproduktivní spotřebě. 2. Že se každá jeví jako prostředek druhé; je jí zprostředkována, což se vyjadřuje jako jejich vzájemná závislost; je to pohyb, jímž jsou uváděny ve vzájemný vztah a jeví se sobě navzájem nepostradatelnými, ale přesto si ještě zůstávají vnější. Výroba vytváří materiál jako vnější předmět pro spotřebu; spotřeba vytváří potřebu jakožto vnitřní předmět, jako účel pro výrobu. Bez výroby není spotřeba; bez spotřeby není výroba. To figuruje v ekonomii v mnoha formách. 3. Výroba není jen bezprostředně spotřebou a spotřeba bezprostředně výrobou; ani není výroba jen prostředkem pro spotřebu a spotřeba účelem pro výrobu, v tom smyslu, že každá dodává druhé její předmět, výroba vnější předmět spotřebě, spotřeba jen myšlený předmět výrobě; ale každá z nich je nejen bezprostředně tou druhou a nejen tu druhou zprostředkovává, nýbrž každá z nich vytváří tu druhou tím, že se dovršuje; vytváří sebe jako tu druhou. Spotřeba dovršuje akt výroby teprve tím, že dovršuje výrobek jakožto výrobek, že jej ruší, že stravuje jeho samostatně věcnou formu; tím, že schopnosti rozvinuté v prvním aktu výroby potřebou opakování stupňuje ve zručnost; není tedy jen závěrečným aktem, jímž se výrobek stává výrobkem, ale také aktem, jímž se výrobce stává výrobcem. Z druhé strany vyrábí výroba spotřebu tím, že vytváří určitý způsob spotřeby, a dále tím, že vytváří přitažlivost spotřeby, samu schopnost spotřeby jakožto potřebu. Tato totožnost určená v bodu 3. je v ekonomii mnohostranně vysvětlena v poměru mezi poptávkou a nabídkou, mezi předměty a potřebami, mezi potřebami vytvořenými společností a přirozenými potřebami. Podle toho není pro hegelovce nic jednoduššího než klást výrobu a spotřebu jako totožné. A to dělali nejen socialističtí beletristé [19], ale [*48] i sami prozaičtí ekonomové, např. Say v té formě, že zkoumáme-li nějaký národ, je prý jeho výroba jeho spotřebou. Nebo i lidstvo in abstracto. Storch dokázal Sayovi, že se mýlí, [20] neboť národ např. nespotřebovává svůj výrobek úplně, nýbrž vytváří také výrobní prostředky atd., fixní kapitál atd. Zkoumat společnost jako jediný subjekt znamená nadto zkoumat ji nesprávně - spekulativně. U subjektu se jeví výroba a spotřeba jako momenty jednoho aktu. Zde je třeba zdůraznit jen to nejdůležitější, že zkoumají-li se výroba a spotřeba jako činnosti jednoho subjektu nebo mnoha individuí, jeví se nesporně jako momenty procesu, v němž je výroba skutečným východiskem, a proto také převažujícím momentem. Sama spotřeba jakožto nezbytnost, jako potřeba je vnitřním momentem produktivní činnosti; ta je však východiskem realizace a tudíž i jejím převažujícím momentem, aktem, v němž celý proces probíhá znovu. Individuum vyrábí předmět a tím, že jej spotřebovává, se opět vrací do sebe, ale jako individuum produktivní, a samo sebe reprodukující. Tak se spotřeba jeví jako moment výroby. Ve společnosti je však výrobcův vztah k výrobku, jakmile je hotov, vnější, a návrat výrobku k subjektu závisí na výrobcových vztazích k jiným individuím. Nezmocňuje se ho bezprostředně. Také bezprostřední přivlastnění výrobku není jeho účelem, vyrábí-li ve společnosti. Mezi výrobce a výrobky vstupuje rozdělování, které určuje společenskými zákony jeho podíl na světě výrobků, vstupuje tedy mezi výrobu a spotřebu. Je tedy rozdělování samostatnou sférou vedle výroby a mimo ni? Rukopisy Grűndrisse I Stránka 8

9 Rozdělování a výroba b 1) Zkoumáme-li obvyklé ekonomie, musí nám být především nápadné, že se v nich všechno klade dvojitě. Např. v rozdělování figurují pozemková renta, mzda, úrok a zisk, zatímco ve výrobě figurují půda, práce a kapitál jako činitelé výroby. Co se týče kapitálu [*49] je od počátku zřejmé, že se klade dvojitě, 1. jako činitel výroby, 2. jako zdroj příjmu; jako určující určité formy rozdělování. Úrok a zisk figurují tudíž jako takové i ve výrobě, neboť jsou to formy, ve kterých se kapitál zvětšuje, vzrůstá, tedy momenty jeho výroby samé. Úrok a zisk jakožto formy rozdělování předpokládají kapitál jako činitele výroby. Jsou to způsoby rozdělování, jejichž předpokladem je kapitál jakožto činitel výroby. Jsou to také způsoby reprodukce kapitálu. Mzda je rovněž námezdní práce, jenže zkoumaná v jiné rubrice: určenost, kterou tu práce má jakožto činitel výroby, se jeví jako určení rozdělování. Kdyby práce nebyla určena jakožto námezdní práce, pak by se způsob, jakým se podílí na výrobcích, nejevil jakožto mzda, jako např. v otroctví. Konečně pozemková renta - abychom vzali hned nejvyvinutější formu rozdělování, v níž se na výrobcích podílí pozemkové vlastnictví - předpokládá jakožto činitele výroby velké pozemkové vlastnictví (vlastně velké zemědělství), a ne půdu vůbec, právě tak jako mzda nepředpokládá práci vůbec. Vztahy a způsoby rozdělování se tudíž jeví jen jako rub činitelů výroby. Individuum, které se podílí na výrobě ve formě námezdní práce, podílí se na výrobcích, na výsledcích výroby ve formě mzdy. Struktura rozdělování je plně určena strukturou výroby. Rozdělování samo je produktem výroby - nejen co do předmětu, neboť mohou být rozdělovány jen výsledky výroby, nýbrž i co do formy, neboť určitý způsob podílení se na výrobě určuje zvláštní formy rozdělování, formu, v níž se každý podílí na rozdělování. Je naprostá iluze předpokládat ve výrobě půdu, v rozdělování pozemkovou rentu atd. Ekonomové, jako Ricardo, kterým se nejvíc vytýká, že mají na zřeteli jen výrobu, určili jako předmět ekonomie výhradně rozdělování, [21] neboť instinktivně pojímali formy rozdělování jakožto nejurčitější výraz, v němž se fixují činitelé výroby v dané společnosti. Vůči jednotlivému individuu se ovšem rozdělování jeví jako společenský zákon, který podmiňuje jeho postavení uvnitř výroby, uvnitř níž vyrábí; jeví se mu tedy, že rozdělování předchází výrobu. Individuum [*50] nedostává do vínku ani kapitál, ani pozemkové vlastnictví. Je od narození společenským rozdělováním odkázáno na námezdní práci. Ale samo to, že je na ni odkázáno, je výsledkem toho, že kapitál, pozemkové vlastnictví existují jako samostatní činitelé výroby. Zkoumáme-li celé společnosti, zdá se, že rozdělování předchází a určuje výrobu ještě po jedné stránce, takřka jako předekonomický fakt. Národ-dobyvatel rozděluje půdu mezi ty, kteří ji dobyli, a zavádí tak určité rozdělení a formu pozemkového vlastnictví; určuje tedy výrobu. Nebo učiní z podmaněných otroky a učiní tak základem výroby otrockou práci. Nebo nějaký národ rozbije revolucí velké pozemkové vlastnictví v parcely; dá tedy tímto novým rozdělováním nový charakter výrobě. Nebo zákonodárství zvěčňuje pozemkové vlastnictví v jistých rodinách nebo rozděluje práci jakožto dědičnou výsadu, a tak ji fixuje kastovním způsobem. Ve všech těchto případech, a všechny jsou historické, se zdá, že struktura rozdělování nebyla vytvořena a určena výrobou, nýbrž naopak, že struktura výroby byla určena rozdělováním. V nejpovrchnějším pojetí se rozdělování jeví jako rozdělování výrobků, a tím velmi vzdálené výrobě a quasi samostatné vůči ní. Ale dříve než je rozdělování rozdělováním výrobků, je: 1. rozdělováním výrobních nástrojů a 2., což je další určení téhož vztahu, je rozdělováním členů společnosti mezi různé druhy výroby. (Zařazení individuí pod určité výrobní vztahy.) Rozdělování výrobků je zřejmě jen výsledkem tohoto rozdělování, které je zahrnuto uvnitř výrobního procesu samého a určuje strukturu výroby. Zkoumat výrobu bez ohledu na toto rozdělování, které je v ní zahrnuto, je zřejmě prázdná abstrakce, zatímco naopak rozdělování výrobků je dáno samo sebou spolu s tímto rozdělováním, které původně tvořilo moment výroby. Ricardo, který se snažil pochopit moderní výrobu v její určité sociální struktuře a který je ekonomem výroby par excellence, prohlašuje právě proto za vlastní téma moderní ekonomie nikoli výrobu, nýbrž rozdělování. [22] Z toho je opět vidět mělkost ekonomů, kteří líčí výrobu jako věčnou pravdu, kdežto dějiny vypovídají do oblasti rozdělování. Rukopisy Grűndrisse I Stránka 9

KAREL MARX NĚMECKÁ IDEOLOGIE [ *2]

KAREL MARX NĚMECKÁ IDEOLOGIE [ *2] KAREL MARX NĚMECKÁ IDEOLOGIE [ *2] Obsah PŘEDMLUVA... 2 FEUERBACH... 3 PROTIKLAD MATERIALISTICKÉHO A IDEALISTICKÉHO NÁZORU... 3 A. IDEOLOGIE VŮBEC, ZEJMÉNA NĚMECKÁ... 3 [I.] DĚJINY... 8 [2.] O PRODUKCI

Více

Kapitál Karl Marx Svazek první Kritika politické ekonomie

Kapitál Karl Marx Svazek první Kritika politické ekonomie Kapitál Karl Marx Svazek první Kritika politické ekonomie Věnováno mému nezapomenutelnému příteli, odvážnému, oddanému a šlechetnému bojovníku za proletariát Wilhelmu Wolffovi který se narodil 21. června

Více

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD sekce ekonomie, práva a filosofie FILOSOFICKÝ ÚSTAV ČSAV HEGEL DĚJINY FILOSOFIE I ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD Vědecká redaktorka prof. dr. Jiřina Popelová Recenzoval dr. Milan

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY MARXOVY POLITICKÉ EKONOMIE z brožury SPGB přeložil Vadim Barák

NĚKTERÉ ASPEKTY MARXOVY POLITICKÉ EKONOMIE z brožury SPGB přeložil Vadim Barák NĚKTERÉ ASPEKTY MARXOVY POLITICKÉ EKONOMIE z brožury SPGB přeložil Vadim Barák MARXOVA TEORIE PRÁCE A HODNOTY Teorie práce a hodnoty je jednou z teorií vědy zvané politická ekonomie (dnes se jí říká už

Více

N Á M E Z D N Í P R Á C E A K A P I T Á L [ * 1 ]

N Á M E Z D N Í P R Á C E A K A P I T Á L [ * 1 ] N Á M E Z D N Í P R Á C E A K A P I T Á L [ * 1 ] CONTENTS I... 2 II... 5 III... 8 IV... 11 V... 14 Poznámky... 18 Vysvětlivky... 20 www.kmbe.cz Page 1 Kolín 4. dubna [1]. Z různých stran se nám vytýkalo,

Více

FILOSOFIE PENĚZ. edice EUROPA

FILOSOFIE PENĚZ. edice EUROPA FILOSOFIE PENĚZ edice EUROPA OBSAH Předmluva ANALYTICKÁ ČÁST První kapitola Hodnota a peníze III. Skutečnost a hodnota jako vzájemně samostatné kategorie, jimiž se obsahy našich představ stávají obrazy

Více

Muammar Al-Kaddáfí. Zelená kniha. Část první NÁSTROJ VLÁDY

Muammar Al-Kaddáfí. Zelená kniha. Část první NÁSTROJ VLÁDY Muammar Al-Kaddáfí Zelená kniha Část první - Řešení problému demokracie Lidová moc" Část druhá - Řešení problému ekonomického Socialismus" Část třetí - Sociální základna Třetí univerzální teorie Část první

Více

1.1.1. TEORIE HODNOTY

1.1.1. TEORIE HODNOTY 1.1.1. TEORIE HODNOTY Nyní se konečně dostáváme k sumarizaci a explikaci odpovědi na otázku položenou v názvu tohoto oddílu, tedy co mám na mysli pod teorií hodnoty? Mám na mysli zhruba toto: snahu o souvislé

Více

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung.

Jedinec a stát. Herrmannstorfer, Udo: Individualität und Staat: Dreigliederung des sozialen Organismus, eine aktuelle Zeit-Forderung. UDO HERRMANNSTORFER Jedinec a stát Obsah K aktuální situaci... 2 Svéprávný člověk a společnost... 3 Demokratický stát... 3 Boj proti útlaku... 5 Duchovní život v péči demokratického státu... 6 Duchovní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5

Translation Jaromír Loužil, Praha 1996. Epilogue Jan Patočka, Praha 1944. ISBN 80-205-0507-5 Tento překlad Kantovy Kritiky praktického rozumu se opírá o text následujících edic: A - první originální vydání KPR z roku 1788; B - druhé originální vydání KPR z roku 1792; AA - KPR v tzv. Akademie-Ausgabe,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ================================================================= VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Bakalářský studijní program Studijní obor: B6202 Hospodářská politika a správa Regionální rozvoj a veřejná

Více

Carolus Magnus University ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Carolus Magnus University ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Carolus Magnus University ZÁVĚREČNÁ PRÁCE 2014 VLADIMÍRA HLAVÁČKOVÁ Carolus Magnus University Studijní obor: Master of Business Administration - General management VÝVOJ A REALIZACE PRACOVIŠTĚ PRO ROZVOJ

Více

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od

považovat současný kapitalismus za jeho zvláštní stadium, že zvláštnost tohoto stadia spočívá v tom, že se globálně přechází od industrialismu, od Současný kapitalismus, globální svět a informační společnost Teoretická konference pořádaná Teoreticko-analytickým pracovištěm ÚV KSČM společně s OV KSČM Praha 10 22. října 2005 Předsedající, Lubomír Vacek,

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku John Stuart Mill Dvě stě let od narození Sborník textů Miloslav Bednář, Robert Holman Marek Loužek, Vladimír Čechák Ilona Bažantová Marek Loužek (ed.) č. 53/2006 Obsah

Více

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti

Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Paul Ludwig Landsberg Zkušenost smrti Vy še hrad 2014 Kniha vychází v roce 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Translation Ladislav Hejdánek, Jan Sokol, 2014 ISBN 978-80-7429-432-7 Obsah

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ EKONOMIE Jana Bellová Jroslav Zlámal Zdeněk Mendl Petra Navrátilová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

O nominalismu. Alain de Benoist

O nominalismu. Alain de Benoist O nominalismu Alain de Benoist Buď se domníváme, že zvláštní vyplývá z obecného, nebo myslíme, že obecné vyplývá ze zvláštního: toto shrnuje celou debatu o nominalismu a univerzalismu. Každý antiegalitářský

Více

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA

HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie HISTORICKÉ, FILOSOFICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V CHÁPÁNÍ SMYSLU ŽIVOTA Bakalářská práce Michal Nykodým Psychologie se zaměřením

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček

MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček MYŠLENÍ OBRAZEM: PRŮVODCE FILOSOFICKÝM MYŠLENÍM PRO STŘEDNĚ NEPOKROČILÉ Miroslav Petříček FILOSOFICKÉ MYŠLENÍ S filosofií se nelze seznamovat jako s nerostem a nelze do ní vstupovat tak, jako se vchází

Více

Člověk- práce - volný čas. se stává vzdělání procesem stále neukončeným.

Člověk- práce - volný čas. se stává vzdělání procesem stále neukončeným. správy; studium zákonitostí rozvoje společenského vědomí a zejména sociální psychologie v souvislosti se změnami ve společenských vztazích sovětské společnosti. Takový výzkum, který skýtá orientaci pro

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- SOCIÁLNÍ POLITIKA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- SOCIÁLNÍ POLITIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA ------------------------------------------------------------------------- Bakalářský studijní program: Zdravotně sociální péče Studijní obor: Zdravotně sociální pracovník

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Člověk jako osoba. Jan Sokol

Člověk jako osoba. Jan Sokol Člověk jako osoba Jan Sokol Universita Karlova - Institut základů vzdělanosti Praha 2000 Knihu lze koupit v knihovně UK IZV, Celetná 13, Praha 1, nebo objednat v UK IZV, Legerova 63, Praha 2. Recenzovali:

Více

Překlad metodické literatury

Překlad metodické literatury Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Další krok k adaptabilitě Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/34355 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU

OTÁZKA MOŽNÝCH MEZÍ EKONOMICKÉHO RŮSTU Obsah Úvod 1. Definice ekonomického růstu 1.1. Měření růstu- HDP a jeho alternativy 2. Zdroje ekonomického růstu 2.1. Lidské zdroje 2.2. Přírodní zdroje 2.3. Kapitálové zdroje 3. Obavy z mezí ekonomického

Více