Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 VÝROČN VÝRO NÍ ZPRÁ ZPRÁVA 2012/ 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA U TROJICE HAVLÍČK V BROD HAVLÍ KŮV

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 byla projednána na poradě pracovníků dne 26. srpna 2013, dokladem je prezenční listina. Školská rada projednala výroční zprávu dne 30. srpna 2012, dokladem je zápis ze školské rady. Ode dne 2. září 2013 je výroční zpráva vyvěšena pro rodiče a veřejnost na informační desce v přízemí školy. 1. Základní údaje o škole: Název školy, sídlo: Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Charakteristika školy: Ve škole jsou zařazeni žáci s mentálním postižením všech stupňů i žáci s více vadami v kombinaci s mentálním postižením, žáci s těžkou poruchou chování, vývojovými poruchami učení, žáci s poruchou autistického spektra a s autistickými rysy. Vzdělávání probíhalo dle školského vzdělávacího programu Otevřená škola 1. část, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením, dle školského vzdělávacího programu Otevřená škola 2. a 3. část, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu speciální, dobíhající program pomocné školy a rehabilitačního vzdělávacího programu, dle vzdělávacího programu střední jednoleté praktické školy a dle individuálních vzdělávacích plánů. Výchovně vzdělávací práce dle školského vzdělávacího programu Otevřená škola 1. část je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti žáků, na poskytování dovedností, vědomostí a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Cílem je připravit žáky na vstup do 2 3 letých odborných učilišť anebo do Praktické školy.

3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Cílem přípravy žáků dle školského vzdělávacího programu Otevřená škola 2. část a dobíhajícího programu pomocné školy je rozvíjet psychické a fyzické schopnosti a předpoklady žáků, vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální míře zapojili do společenského života, anebo po ukončení pomocné školy nastoupili do praktické školy. Cílem školského vzdělávacího programu Otevřená škola 3. část a dobíhajícího vzdělávacího programu rehabilitačního vzdělávání je osvojení elementárních vědomostí, návyků, dovedností, které dětem umožní získat určitou míru soběstačnosti, vhodnou formu komunikace s bezprostředním okolím a rozvoj jejich motoriky. V práci se žáky s rehabilitačním vzdělávacím programem je nutná každodenní spolupráce s rodiči dětí. Cílem školského vzdělávacího programu střední praktické školy jednoleté je osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, kultivaci osobnosti, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka. Zřizovatel, adresa zřizovatele: Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava Jméno ředitele školy, statutární zástupce ředitele: Mgr. Klára Sojková, ředitelka školy Mgr. Jarmila Čapková, zástupce ředitelky Školská rada: Mgr. Jarmila Čapková zvolena za pedagogický sbor, funkce: předseda Ing. Jana Fischerová, poslankyně senátu ČR, členka krajské rady pro školství, člen Marie Bohuslavová, předsedkyně Českého svazu žen, zastupitelka Kraje Vysočina, člen p. Zdeňka Saidamová zvolená zástupkyně rodičů, předsedkyně rady OS Trojka, člen Mgr. Lucie Průšová zvolená zástupkyně pedagogů, člen p. Lucie Macíčková zvolený zástupce rodičů, člen Školská rada byla zvolená dne: Kontakt na zařízení: Telefon:

4 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Jméno pracovníka pro informace: Klára Sojková Datum zřízení školy: Podle dochovaných výkazů existovala škola již ve školním roce 1945/46 jako samostatná škola, která sdružovala třídy pomocné školy a třídy zvláštní školy. Dokladovat zřizovacími listinami je však možno až od roku 1996 pod názvem Zvláštní škola zálohová organizace Školského úřadu v Havlíčkově Brodě příspěvková organizace Školského úřadu v Havlíčkově Brodě změna názvu Speciální škola delimitace, zřizovatel Okresní úřad Havlíčkův Brod rozhodnutím Zastupitelstva KÚ delimitace, zřizovatel KÚ kraje Vysočina změna názvu školy: Základní škola a Speciálně pedagogické centrum změna názvu školy: Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina rozšíření nabídky školy o střední stupeň vzdělávání, změna názvu školy: Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Datum zařazení do sítě: Přehled součástí školy Základní škola praktická s vyučovacím programem Otevřená škola 1. část vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přílohou pro žáky s LMP Základní škola speciální s vyučovacím programem Otevřená škola 2. a 3. část vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro Základní školu speciální a dobíhajícího vzdělávacího programu pro pomocné školy a rehabilitačního vzdělávacího programu Školní družina výchovně vzdělávací práce školní družiny probíhá dle programu Otevřená škola 4. část. Praktická škola jednoletá výchovně vzdělávací program vychází ze školského vzdělávacího programu pro praktickou školu jednoletou Speciálně pedagogické centrum poradenské zařízení, řídí se dle zvláštních ustanovení Součásti školy a jejich výkony ve školním roce 2012/2013 Součásti Počet tříd Počet žáků Průměrný Přepočtený Počet žáků školy počet žáků počet ped. na ped. prac. na třídu prac. ( prac. (přepočtený) ŠD ) Školní rok 12/13 12/13 12/13 12/13 12/13 ZŠP 5 57

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ ZŠS PŠ ŠD x 25 12,5 2 12,5 Vzdělávací programy školy Školní rok 2012/2013 Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Počet žáků IVP vycházející z RVP ZV Otevřená škola 1. část Pomocná škola Otevřená škola 2. část Rehabilitační vzdělávací program Otevřená škola 3. část 24035/ , 5., 6., , 2., 3., 7., 8., / , 5., 6., 10. IVP 1., 2.,3., 7., 8., Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: V rámci školních aktivit jsme realizovali hodinu komunikačních dovedností, hodinu anglické konverzace, pracoval taneční kroužek, kroužek ICT, dramatický kroužek, zdravotnický kroužek, novinářský kroužek, logopedický kroužek. Pravidelně každý týden se realizovaly, pro těžce postižené děti, hydroterapie, terapie v solné jeskyni, ergoterpie, bazální stimulace, míčkování. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Pedagogičtí pracovníci 24 Nepedagogický pracovníci 5 Ve školním roce 2012/2013 pracovalo ve škole 24 pedagogických pracovníků a 5 nepedagogických pracovníků. Z 24 pedagogických pracovníků bylo 13 učitelů (včetně ŘŠ a ZŘŠ ), 4 vychovatelé a 7 asistentů pedagoga. Podmínky odborné kvalifikace splňuje z celkového počtu pedagogických pracovníků 20 pedagogických pracovníků. Ve spolupráci s ÚP spolupracujeme i nadále při zprostředkování veřejně prospěšných prací s dotací z ESF. Dále spolupracujeme se SPgŠ a Vyšší odbornou školou Litomyšl, Gymnáziem a SOŠ pedagogickou Čáslav, při realizaci dlouhodobých stáží studentů.

6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Průměrný věk pedagogických pracovníků je 40,2. Ve škole pracuje výchovný poradce a učitelé vykonávající specializované funkce: metodik prevence, koordinátor pro tvorbu ŠVP, metodik ICT, metodik EVVO. Koordinátor ŠVP, ICT a výchovný poradce doplnili svoji kvalifikaci k výkonu zmíněných funkcí. Škola se zaměřila i na pořádání akcí k regeneraci sil pedagogických pracovníků organizováním tematického zájezdu, kulturních akcí, sportovních akcí, společenských akcí apod. Mezilidské vztahy ve škole jsou všemi pedagogickými pracovníky označovány jako velmi dobré. Nepedagogičtí pracovníci: Počet fyzických osob Interní pracovníci 3 Externí pracovníci 0 4. a) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu do 1. ročníku na školní rok 2012/2013 se dostavilo 7 dětí, z toho 2 děti po odkladu povinné školní docházky. b) Údaje k přijímacímu řízení do Praktické školy Přijímacího řízení na jednoletou Praktickou školu se zúčastnili 3 žáci, byli přijati ke vzdělávání. Od zahájí činnost dvouletá Praktická škola střední stupeň vzdělávání V rámci přijímacího řízení bylo přijato 5 žáků. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání. Počet zařazených žáků pro školní rok 2012/2013 ZŠP ZŠS Zařazení do 1. ročníku 2 0 Zařazení do jiného roč Přehledné výsledky vzdělávání žáků konec školního roku Počet tříd: Počet žáků: 10 z toho 5 tříd ZŠP, 4 třídy ZŠS, 1 třída PŠ 94 z toho žáků ZŠP 57, 33 ZŠS a 4 PŠ Absence žáků ZŠP 1. pololetí: 3604 vyučovacích hodin, průměr: 65,5 hodin na žáka 2. pololetí: 4584 vyučovacích hodin, průměr: 86,5 na žáka

7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ ZŠS PŠ 1. pololetí: 3110 vyučovacích hodin, průměr 94 hodin na žáka 2. pololetí: 1882 vyučovacích hodin, průměr 57 hodin na žáka 1. Pololetí 176 vyučovacích hodin, průměr 44 hodin na žáka 2. pololetí 103 vyučovacích hodin, průměr 26 hodin na žáka Absence žáků neomluvená za školní rok: ZŠP 53 vyučovacích hodin ZŠS, PŠ 0 vyučovacích hodin ZŠP 1. pololetí 2. pololetí prospělo neprospělo 2 3 prospělo s vyznamenáním 9 5 pochvaly TU 2 13 pochvaly ŘŠ 1 0 slovní hodnocení 7 9 IVP napomenutí TU 3 1 důtka TU 2 0 důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování 0 0 ZŠŠ 1. pololetí 2. pololetí prospělo neprospělo 0 0 prospělo s vyznamenáním 0 0 pochvaly TU 0 1 pochvaly ŘŠ 0 1 slovní hodnocení IVP napomenutí TU 0 0 důtka TU 0 0 důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování 0 0 PŠ 1. pololetí 2. pololetí prospělo 4 4 neprospělo 0 0 prospělo s vyznamenáním 1 2 pochvaly TU 0 0 pochvaly ŘŠ 0 0

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ slovní hodnocení 0 0 IVP 0 0 napomenutí TU 0 0 důtka TU 0 0 důtka ŘŠ stupeň z chování stupeň z chování 0 0 Absolventi přijati ke studiu ve středních školách ve školním roce 2012/2013 : počet střední škola obor sídlo SŠ 1 Obchodní akademie a Hotelová škola Cukrář Havlíčkův Brod 1 Obchodní akademie a Hotelová škola Stravovací a ubytovací služby Havlíčkův Brod 2 Odborné učiliště a Praktická škola Černovice Stravovací a ubytovací služby Černovice 1 Škola ekonomiky a cestovního ruchu Veřejnosprávní činnost Žďár nad Sázavou 3 Základní škola a Praktická škola Praktická škola jednoletá Havlíčkův Brod 2 Základní škola a Praktická škola Praktická škola dvouletá Havlíčkův Brod 6. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení DVPP za I.pololetí šk.roku 2012/2013 Říjen Metodický seminář k AJ British council praktická reflexe ped. praxe Leden Workshop Drumben Enviromentální výchova DVPP za II.pololetí šk.roku 2012/2013 Březen Využití ipadu v praxi Základy komunikace s vizuální podporou Bubnování na Drumbeny Duben VOKS Květen Sociální učení, čtení, počty s využitím globální metody studium speciální pedagogiky na VŠ - 2 pedagogičtí pracovníci 1 pedagog ukončil studium speciální pedagogiky v magisterském oboru

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ metodik ICT úspěšně ukončil studium ve specializačním studium ICT VŠZ Brno 7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program byl zaměřený jednak na žáky ale i na rodiče a pedagogy. S žáky se pracovalo během jednotlivých předmětů i mimo vyučování. Škola v rámci strategie prevence připravila řadu zájmových kroužků: Dramatický kroužek Taneční kroužek Zdravotnický kroužek Kroužek ICT Logohrátky Kroužek komunikačních dovedností Kroužek AJ komunikace Kroužek novinářský Pro žáky vyšších ročníků se uskutečnili přednášky na téma AIDS, antikoncepce a sexuální výchova, dále prevence kriminality s obsáhlými názornými ukázkami. Odbor prevence Městské policie Havlíčkův Brod realizoval sérii výukových programů v oblasti kriminality a sociálně patologických jevů s přihlédnutím na možnosti žáků školy. V rámci jednotlivých přednášek se žáci seznámili se zásady bezpečného chování na ulici, se zásady bezpečného chování doma a na silnici. Seznámily se s pravidly silničního provozu, ochranou majetku, prevencí závislostí, šikany, kyberšikany, domácího a sexuálního násilí. Přednášek se zúčastnilo 82 žáků. Pro žáky školy byla připravena schránka důvěry, do které žáci mohli vkládat anonymně dotazy a připomínky. O aktuálních nabídkách byli žáci informováni prostřednictvím školní nástěnky. Rodiče žáků obdrželi na začátku školního roku informační bulletin, kde byly základní informace o škole i k prevenci sociálně patologických jevů.. S metodikem minimální prevence nebo s výchovným poradcem mohou konzultovat rodiče i žáci dle potřeby. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zapojení školy do rozvojových programů, projektů nebo grantů. Financování z cizích zdrojů. Škola je zapojena do projektu OPVK, pro oblast podpory 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání. Finanční podpora činí Kč. Projekt byl zahájen a ve školním roce 2012/2013 byl ukončen. Uspěli jsme s projektem Nadace Českého rozhlasu Kč na zabezpečení komplexu terapií terapie plaváním, terapie v solní jeskyni, bazální stimulace. V rámci charitativních akcí jsme uspořádali benefici spojenou s aukcí výtvarných prací žáků školy. Ve spolupráci s ČČK Děti dětem jsme získali Kč k zakoupení učebních a kompenzačních pomůcek. Město Havlíčkův Brod v rámci grantu podpořilo terapie dětí s těžkým postižením ve výši Kč, Město Světlá n/s podpořilo školu dotací 5000 Kč na

10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ učební a kompenzační pomůcky. V rámci aukce netradičních výtvarných prací jsme získali od sponzorů Kč. Projektem ESF ve spolupráci s Úřadem práce jsme získali v rámci školního roku Kč na veřejně prospěšné práce. V rámci mezinárodní spolupráce projektem jsme navázali spolupráci se Základní školou obdobného typu ve Spišské Nové Vsi na Slovemsku. Škola se aktivně prezentuje na webových stránkách a facebooku. Pedagogické aktivity. V rámci mimoškolních aktivit pracoval kroužek dramatický, AJ konverzace kroužek, kroužek mladých zdravotníků, komunikativních dovednosti, logohrátky, kroužek ICT, novinářský kroužek, taneční kroužek. Terapeutické činnosti hydroterapie, terapie v solné jeskyni, KUPOZ, DOV, ergoterapie, míčkování, bazální stimulace. K rozvoji klíčových kompetencí průřezových témat ŠVP se realizovaly 3 projektové dny a 2 projektové týdny: Drakiáda podzimní projektový týden, Vánoční projektový den, Zimní projektový den, Masopustní projektový týden, Velikonoční dílny projektový den Projektové dny byly zaměřeny na multikulturní výchovu, enviromentální výchovu, osobnostně sociální výchovu, mediální výchovu apod. Do plánu školy i do tematických plánů vzdělávání byla zpracovaná strategie prevence sociálně patologických jevů a kriminality, plán enviromentální výchovy a plán bezpečnosti a ochrana zdraví při práci. Žáci školy se zúčastnili sběru papíru, který probíhal v rámci celého roku, uskutečnil se sběr bylin. V rámci možností se starali o parkovou úpravu školy. Proběhla botanická soutěž, poznávání rostlin a živočichů. Škola pokračovala v akci Recyklohraní, zaměřená na třídění a recyklaci odpadu Pedagogové jednotlivých tříd vypracovali plán tematických exkurzí a výletů, které byly součástí školního plánu a názorně obohacovaly výchovně vzdělávací práci během celého školního roku. V den zápisu dětí do školy se uskutečnil Den otevřených dveří. Významné školní i mimoškolní aktivity žáků, účast v soutěžích. Během roku proběhli zdařile již tradiční akce: Sportovní soutěže ve vybíjené a v malé kopané se žáky obdobných škol z Ledče n/s a Chotěboře, dalšími tradičními akcemi školy jsou drakiáda, turistický den, účast na běhu Naděje, Mikuláš organizovaný žáky 9. třídy, masopustní karneval, pěvecká soutěž, dopravní soutěž, botanická soutěž, výtvarná soutěž, vánoční posezení pedagogů, žáků a rodičů apod.

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Září Říjen Žáci ročníku a pomocné třídy se zúčastnili ekologické akce na Havlíčkově náměstí. Hravou formou se seznámili s červeným kontejnerem pro veškeré elektrické a elektronické spotřebiče. Děti soutěžily v různých disciplínách a těm nejmenším se nejvíce líbil skákací hrad. Příjemné dopoledne Děti z rehabilitačních tříd shlédly představení Není drak jako drak, v produkci Divadýlka Plzeň Říjen žáci odstartovali soutěžemi. V Ledči nad Sázavou se konal turnaj v malé kopané a vybíjené. S velkým nadšením pro hru si naši fotbalisté vybojovali prvenství Další dramatickou adaptaci mohli vidět žáci z rehabilitačních tříd. Pohádka o mašinkách byla kouzelná Před podzimními prázdninami proběhl na naší škole podzimní projektový týden, který vyvrcholil páteční Drakiádou. Žáci z pomocných tříd a z 1. stupně putovali se svými draky za město. Sluníčko přálo, draci létali vysoko a dětem nevadily zablácené boty. Dopoledne se vydařilo. Listopad- prosinec Žáci zhlédli divadelní představení Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu. Celý příběh byl na motivy klasických pohádek Další divadelní inscenaci si pro děti připravilo Divadlo HP Praha. Klasickou pohádku napsala Lucie Belanová Mikulášskou nadílku si letos pro své spolužáky zorganizovali žáci osmých a devátých ročníků základní školy praktické pod vedením Michaely Klementové. Několik čertů, jeden Mikuláš a Anděl rozdávali nejen dobroty, ale pro největším zlobidlům i uhlí. Občerstvení darovala firma JIPO z Jihlavy Hrátky v Jihlavě již po jedenácté absolvovali vybraní žáci školy. Tentokrát organizátoři ZŠ Demlova den situovali do období Vánoc. Jako tradičně byly děti rozděleny do jednotlivých dílen, kde vyráběly různé výrobky. Překvapením na závěr byl pro všechny zúčastněné Kouzelník v pirátském převleku. Patronem akce se stala Nadace Jindřicha a Ičky Waldesových. Záštitu nad celou akcí převzal primátor města Jihlava Projektový vánoční den byl letos určen zejména pro první stupeň základní školy praktické, pro žáky rehabilitačních a pomocných tříd. Děti se mohly těšit na vyprávění Renaty Lehankové o Vánocích, zpěv v doprovodu Lucie Průšové a Michaely Klementové, divadelní představení v režii Renáty Koumarové, taneční vystoupení pod vedením Markéty Novákové a vánoční stezku plnou her. Jako překvapení na závěr byl připraven živý Betlém a sladké odměny Vánoční posezení naplánovali třídní učitelé po jednotlivých třídách. Děti si přinesly vánoční cukroví, dárky pro své kamarády a společně tak strávily vánoční dopoledne plné pohody. Leden únor Zimní projektový den V rámci zimního projektového dne, který organizovali třídní učitelé jednotlivě po třídách, děti strávily dopoledne v přírodě. Sáňkovaly, bobovaly, lyžovaly a také stavěly sněhuláky. I přes promočené oblečení a únavu byli žáci z projektového dne nadšení Den otevřených dveří a zápis do prvního ročníku

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Široká veřejnost měla možnost navštívit Základní školu U Trojice v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci mohli být svědkem výuky v rehabilitačních, pomocných a praktických třídách. Pro zájemce o školní docházku pedagogové s odbornými pracovníky Speciálně pedagogického centra připravili zápis do prvních ročníků Školní kolo pěvecké soutěže Pěvecká soutěž, pod názvem Lentilkové doremi, se konala v atriu školy. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Výherci dostali hodnotné ceny a ještě před vyhlášením si všichni společně zatančili Exkurze v tiskárnách Žáci druhého stupně základní školy praktické navštívili tiskárny v Havlíčkově Brodě. Děti tak mohly vidět, jak se tisknou náročné plnobarevné a černobílé knižní publikace, včetně jazykových mutací, časopisy, katalogy, propagační materiály a další tiskoviny. Exkurze byla poučná nejen pro žáky, ale také pro pedagogy Masopustní projektový týden Pedagogové připravili pro své žáky projektový týden Masopust, který vyvrcholil karnevalem. Děti soutěžily v několika disciplínách - házely na cíl, plnily jitrnice, skládaly puzzle a v neposlední řadě o nejhezčí masku. Každá třída měla svého vítěze, který si mohl vybrat cenu v podobě pastelek, malých hraček, samolepek a jiných dárečků. Všichni účastníci na závěr dostali sladkou odměnu, kterou upekli žáci z Praktické školy jednoleté Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula Pohádku o neposedným medvědovi Kubulovi a medvědáři Kubovi Kubikulovi si pro žáky školy připravili organizátoři z Kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Pohádková inscenace se u dětí setkala s velkým úspěchem. Březen Okresní kolo pěvecké soutěže Naše škola byla organizátorem okresního kola pěvecké soutěže, které se zúčastnili žáci Základní školy Habrecká z Ledče nad Sázavou a Základní školy a Praktické školy z Chotěboře. V kategorii mladších žáků se umístili: 1. Jaroslava Ptáčníková, Havlíčkův Brod 2. David Tóth, Chotěboř 3. Daniel Bártík, Chotěboř V kategorii starších žáků se umístili: 1. Josef Čejka, Chotěboř 2. Miroslava Pospíšilová, Chotěboř 3. Simona Giňová, Chotěboř V kategorii skupin zvítězily: Tereza Hrádková, Pavla Smrčková a Michaela Tučková z Havlíčkova Brodu Velikonoční dílny projektový den Velikonoční svátky oslavily děti ve škole v rámci projektového dne Velikonoční dílny. Žáci vyráběli dekorace z proutí, malovali obrázky, kraslice a kuřátka Art Projekt

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ Žáci navštívili Art Projekt v produkci taneční skupiny Tendenc a Az centra z Havlíčkova Brodu, v letošním roce na téma Jaro, léto, podzim, zima. Duben se konalo školní kolo botanické soutěže. Žáci se přihlásili v hojném počtu. Všichni byli velmi dobře připravení Herci z divadla No Kakabus zavítali na divadelní prkna divadla Ostrov v Havlíčkově Brodě. S inscenací Vodníkův sen přijeli pobavit žáky základních škol. Našim žákům se humorně laděný pohádkový příběh ze světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů moc líbil Vybraní žáci reprezentovali školu v okresním kole botanické soutěže. Soutěž letos organizovali pedagogové Základní a Praktické školy Hradební v Chotěboři. Jaroslava Ptáčníková a Petra Barcziová žáci naši školy získali první místo s plným počtem bodů Žáci navštívili slavnostní zahájení Zahrady Na Havlíčkově náměstí probíhala akce nazvaná Bezpečnost v silničním provozu. Děti shlédly ukázku první pomoci, navštívily stánek, kde si nechaly změřit krevní tlak, BMI a hladinu cukru v krvi. Vše proběhlo pod záštitou Červeného kříže proběhlo školní kolo zdravotnické soutěže. Děti prezentovali své vědomosti a dovednosti, které si během roku osvojili hlavně v oblasti první pomoci Květen Kouzelná plavba Kouzelnou loď zakotvili Milan Řezníček a Tomáš Kotlík v přístavu naší školy v dopoledních hodinách. Po roce mezi děti opět zavítali s kouzelnickou show. Hra na piráty, seznámení s mořským vlkem, kouzelné zvětšující se karty a spousta dalšího nadchla nejen žáky, ale také pedagogy. Plavba se všem moc líbila Okresní kolo atletického čtyřboje Vybraní žáci školy bojovali o posty v okresním kole atletického čtyřboje. Letošní ročník pořádali pedagogové ze Základní školy Habrecká z Ledče nad Sázavou. Atleti absolvovali disciplíny běh na 60 metrů, skok daleký, hod do dálky, běh na patnáct set metrů kluci a osm set metrů dívky. Naši žáci byli velice úspěšní, 4 žáci školy postoupili do krajského kola Beseda s PČR Strážnice z oddělení prevence Městské policie Havlíčkův Brod zavítala do naší školy, aby besedovala se žáky na různá témata. V rámci preventivně výchovného programu seznámila děti s riziky dnešní doby. Během společných besed se žáci zábavnou formou pomocí her, soutěží a videoprojekcí učili být správnými účastníky provozu. Dozvěděli se o problematice alkoholu, kouření, drog. Zjistili, co je šikana, kyberšikana. Jaká číhají nebezpečí na internetu a spousta dalších důležitých informací. Za snahu žáci dostali od strážnic drobné odměny v podobě reflexních přívěsků, samolepek a jiných materiálů Krajské kolo atletiky Pod záštitou Kraje Vysočina a za podpory Města Velké Meziříčí se uskutečnilo ve Velkém Meziříčí krajské kolo atletického čtyřboje žáků základních škol praktických a speciálních. Soutěžilo se v klasickém čtyřboji: běh na 60 metrů, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh (dívky 800 metrů, chlapci 1500 metrů). Okres Havlíčkův Brod reprezentovali

14 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ i žáci naši školy. Velkým úspěchem bylo umístění na druhém místě ve skoku dalekém, na kterém se umístila Michaela Tučková z naší školy, za týmy celkové třetí místo Kino vlak Při příležitosti 53. mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ZLÍN FILM FESTIVAL zavítal do Havlíčkova Brodu Kinematovlak, který letos vyjel již podesáté. Nedílnou součástí vlakové soupravy Kinematovlaku byl také oblíbený vůz s názvem Vláček Hráček, kde se zabavili i ti nejmenší žáci Taneční soutěž Taneční kroužek pro školní rok 2012/ 2013 lektoři ukončili prvním ročníkem taneční soutěže. Děti byly rozděleny do kategorie starších a mladších žáků. Čekala je společná choreografie a disciplína Improvizace - vyjádři sám sebe!". Mladší žáci nacvičili choreografii Hříšný tanec, starší Konec nudy. Překvapením byla zdařilá vlastní choreografie žákyně 6. Ročníku Nosáčkovo dobrodružství Žáci shlédli divadelního představení Nosáčkovo dobrodružství, které se hrálo v místním divadle. Inscenaci si pro ně připravila umělecká agentura ART Brno. Příběh o malém panáčkovi, kterého si truhlářský mistr vyřezal ze dřeva, se dětem moc líbil. Červen Dopravní soutěž. Za účasti městské policie, autoškoly Jelínková se žáci utkali v několika disciplínách. Čekala je část teoretická, která se skládala z testu pro cyklisty. Část praktickou provázela zkouška ze zdravovědy, jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti, které simulovalo běžný provoz. Naši žáci získali 1. místo Výlet do Prahy I přes parné počasí jsme se vydali se žáky šestého a sedmého ročníku na pouť Prahou. Od Pražského hradu jsme putovali přes Karlův most, Staroměstské náměstí, Ovocný trh k Václavskému náměstí. Žákům jsme představili historii jednotlivých staveb, včetně Staroměstského orloje. Také jsme se zastavili u Kavárny POTMĚ, kde jsme si nakoupili suvenýry a podpořili tak společně sbírku pro Světlušku Slavnostní ukončení školního roku Ukončení školního roku 2012/ 2013 proběhlo při příležitosti rozdávání vysvědčení. V atriu budovy školy se shromáždili všichni žáci a celý pedagogický sbor, aby se společně rozloučili a popřáli si hezké prázdniny. Akce školy byly každý měsíc publikovány v týdeníku Cesta Vysočiny, významnější akce v regionálním deníku Deník Vysočiny, v kabelové televizi HBin, facebooku, oficiálních stránkách školy a webovém portálu Vysočina News. Výzdoba školy a její úroveň dosahuje ocenění návštěvníky školy z řad veřejnosti. Častými návštěvníky jsou děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem. 9. Údaje o výsledcích inspekčních činností provedených ČŠI a dalších kontrolních orgánů veřejnosprávní kontrola KÚ Kraje Vysočina. Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky. Výrazné nedostatky nebyly zjištěny.

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ listopad 2012 předmětem kontroly byla: státní kontrola vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Závěry: v kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 21. května 2013 kontrola čerpání dotací Úřadu práce bez závad 10. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. Škola úzce spolupracuje s Občanským sdružením Trojka, složené z rodičů žáků školy. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s MěÚ Havlíčkův Brod. Pan starosta Města Havlíčkův Brod byl členem školské rady. Úzká je spolupráce s odborem sociálních věcí MěÚ při řešení problematiky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Dalšími významnými partnery spolupráce jsou Městská Policie i Policie ČR. V rámci strategie prevence proběhli různé besedy se žáky, řešili jsme i záležitosti problémových žáků školy. Na dobré úrovni je spolupráce s Úřadem práce H. Brod, který nám pomáhá při profesionální orientaci našich žáků a jejich dalším uplatnění na trhu práce. Společně řešíme personální otázky školy v rámci veřejně prospěšných prací s dotací ESF. Krajská knihovna organizuje pro naše žáky celoročně pravidelně 1x týdně hodinu základů práce na PC, práce s internetem. ČČK ve spolupráci se školou každoročně organizuje charitativní akci Děti dětem, výtěžek z této akce je částečně poskytován pro žáky školy. Škola dále spolupracuje s PPP H. Brod, dětským neurologem, psychiatrem, Psychiatrickou léčebnou H. Brod. Úzká je i spolupráce s pediatry jednotlivých dětí formou konzultací k postižením a vzdělávacích možností jednotlivých žáků. Patronkou školy i členkou školské rady je Ing. Jana Fischerová, CSc., poslankyně parlamentu ČR. Školská rada schválila dne Mgr. Klára Sojková ředitelka školy

16 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/ hospodaření za rok 2012 přímé náklady a dotace a/ příjmy 1. celkové dotace ,00Kč 2. celkové dotace ,00Kč 3. celkové dotace ,00Kč p ř í j m y c e l k e m ,00Kč b/ výdaje přímé 1. platy ,00 Kč 2. náhrady platů ,00 Kč 3. odměny za pracovní pohotovost 0,00 Kč 4. OON dohody o práci ,00 Kč 5. odstupné 0.00 Kč 6. soc. zabezpečení ,00 Kč 7. zdravotní pojištění ,00 Kč 8. FKSP ,00 Kč 9. další nákl.z prac. právních vztahů ,00 Kč 10. školní potřeby bezplatně 9 032,00 Kč 12. výdaje na učební pomůcky ,00 Kč 13. výdaje na učebnice a šk.potřeby ,00 Kč 14. výdaje na DVPP 4 216,00 Kč 15. projekt ESF ,00 Kč c e l k e m p ř í m é v ý d a j e , 00Kč

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010,

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010, > Základní škola a Speciálně pedagogické centrum a Školní družina U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod IČO 708 385 93 tel: 569 42 22 20 e- mail: specialni.skola@tiscali.cz bankovní spojení : KB H.B. č.ú.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/ 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/ 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/ 2012 Základní škola, SPECIálnĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM A školní DRUŽINA U Trojice 2104 580 01 Havlíčkův Brod 1 VÝROCNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 byla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více