Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění"

Transkript

1 Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací (Příloha č. 1 této smlouvy), (dále jen Příspěvkové ) zastoupené na základě plné moci obchodní společností CEJIZA, s.r.o. zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno IČO: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C (dále jen Centrální zadavatel ) (jednotlivé Příspěvkové samostatně dále jen jako Kupující ; všechny Příspěvkové společně dále jen jako Všichni Kupující ) 2. Prodávající FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. zastoupená: Kamilem Frantíkem, jednatelem se sídlem: Svazarmovská 309, Frýdek-Místek IČO: DIČ: CZ plátce DPH: ano zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C bankovní spojení (číslo účtu): telefon: (dále jen Prodávající ) Kupující a Prodávající společně v dalším textu dále jen Smluvní strany uzavřeli v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) tuto kupní smlouvu (dále jen Kupní smlouva ). Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 1 z 17

2 II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 3. Kupní smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen Řízení veřejné zakázky ) veřejné zakázky s názvem Dodávky kancelářského papíru pro příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, sp. zn.: CEKP0516 (dále jen Veřejná zakázka ). Jednotlivá ujednání Kupní smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Prodávajícího podanou na Veřejnou zakázku. 4. Účelem Kupní smlouvy je zabezpečení průběžných dodávek dále vymezeného kancelářského papíru (dále jen Předmět koupě ) Kupujícímu včetně logistického zajištění dodávek, a to v souladu se všemi smluvními podmínkami tak, aby byl zajištěn řádný provoz Kupujícího. 5. Každý z Kupujících je oprávněn po uzavření Kupní smlouvy jednat svým jménem a na svůj účet bez souhlasu ostatních Kupujících, s výjimkou změn nebo ukončení Kupní smlouvy. Právní jednání, učiněné Kupujícím na základě Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní bez souhlasu ostatních Kupujících, vyvolávají právní účinky pouze ve vztahu ke Kupujícímu, jenž tato jednání učinil. III. PŘEDMĚT KOUPĚ 6. Přesná specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze Kupní smlouvy (Příloha č. 2 Kupní smlouvy), (dále jen Specifikace Předmětu koupě ). 7. Předmět koupě bude sloužit k následujícím účelům: kancelářský papír používaný v tiskových a multifunkčních zařízeních Kupujícího a dalším běžným účelům. 8. Předmět koupě musí být k okamžiku odevzdání nový, v množství, jakosti a provedení vyplývajícím ze Specifikace Předmětu koupě a objednávky Kupujícího ve smyslu článku V Kupní smlouvy. Předmět koupě musí být dále v takové jakosti a provedení, 8.1. jež odpovídá vlastnostem, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě a na základě reklamy jimi prováděné. Předmět koupě musí zejména odpovídat plnění nabídnutému Prodávajícím v nabídce podané do Řízení veřejné zakázky, na jehož základě je Kupní smlouva uzavřena; 8.2. jež se hodí k účelu vyplývajícímu z Kupní smlouvy. IV. PŘEDMĚT ZÁVAZKU 9. Prodávající se zavazuje odevzdávat Předmět koupě Kupujícímu a převádět na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě, a to v množství dle potřeb a požadavků Kupujícího vyplývajících z objednávky. 10. Kupující se zavazuje přijímat Předmět koupě do svého vlastnictví, přebírat jej a platit Prodávajícímu cenu sjednanou dle Kupní smlouvy a příslušnou DPH, je-li Prodávající povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH ) hradit DPH. 11. Povinnost Prodávajícího odevzdat Předmět koupě dle Kupní smlouvy zahrnuje tato plnění: dodat Předmět koupě Kupujícímu ve vhodných obalech a baleních v příslušném množství do místa plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy; Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 2 z 17

3 11.2. vyložit Předmět koupě z dopravního prostředku, v němž byl Předmět koupě dodán do místa plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy, dle pokynů Kupujícího; umístit Předmět koupě v místě plnění dle odstavce 34 Kupní smlouvy dle pokynů Kupujícího. 12. Prodávající je povinen plnit povinnosti z Kupní smlouvy na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas. V. OBJEDNÁVKY 13. Kupní smlouva stanoví podmínky, za nichž budou probíhat dodávky Předmětu koupě, a upravuje vztahy v této souvislosti vznikající. 14. Jednotlivé dodávky Předmětu koupě (dále též Dodávka nebo Dodávky ) budou probíhat na základě objednávek Kupujícího, jejichž obsahem bude vymezení požadovaného plnění (dále jen Objednávka nebo Objednávky ). Obsahem Objednávky bude zejména: číselné označení Objednávky; označení Kupujícího; vymezení počtu požadovaných balení jednotlivých druhů Předmětu koupě; vymezení doby plnění dle článku VIII Kupní smlouvy. 15. Minimální hodnota jednotlivé Objednávky musí činit alespoň 1.500,- Kč bez DPH, tj. Kupující je v rámci jedné Objednávky povinen objednat dodání Předmětu koupě v takovém množství, aby kupní cena za Předmět koupě objednaný v jedné Objednávce dosáhla alespoň částky 1.500,- Kč bez DPH. 16. Prodávající je povinen odevzdat Kupujícímu Předmět koupě stanovený Kupujícím v Objednávce, případně vyplývající z Kupní smlouvy, za podmínek stanovených v Objednávce a sjednaných v Kupní smlouvě. 17. Objednávky budou činěny písemně poštou, faxem, em nebo jinak písemně na kontaktní údaje Prodávajícího uvedené v záhlaví Kupní smlouvy, příp. prostřednictvím internetového obchodu či internetové aplikace (e-shop), dostupné na internetové adrese: Kupující je oprávněn činit objednávky dle Kupní smlouvy nejdříve od VI. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 19. Kupní cena je stanovena jako jednotková kupní cena za jedno balení Předmětu koupě; kupní ceny za balení jednotlivých druhů Předmětu koupě jsou stanoveny ve Specifikaci Předmětu koupě (Příloha č. 2 Kupní smlouvy). 20. Kupní cena za Předmět koupě skutečně dodaný dle Kupní smlouvy a Objednávky, tj. kupní cena za Dodávku (dále jen Cena Dodávky ), bude stanovena na základě shora uvedené jednotkové kupní ceny, a to dle skutečně dodaného množství balení jednotlivých druhů Předmětu koupě. Jednotkové ceny uvedené v předchozím odstavci jsou stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 3 z 17

4 21. Je-li Prodávající povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s poskytováním plnění dle Kupní smlouvy DPH, je Kupující povinen Prodávajícímu takovou DPH uhradit vedle Ceny Dodávky. Prodávající odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Kupní smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. 22. Cena Dodávky zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Kupní smlouvy a jednotlivé Objednávky. Kupující není povinen hradit v souvislosti s Kupní smlouvou a jednotlivou Objednávkou žádné jiné finanční částky, než Cenu Dodávky a případně příslušnou DPH. Ujednáním tohoto odstavce není dotčeno právo Prodávajícího na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení a právo na náhradu škody či nemajetkové újmy způsobené Kupujícím. 23. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Prodávající je nespolehlivým plátcem DPH, je Kupující oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Prodávajícího. 24. Cenu Dodávky a případnou DPH je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu do 30 dnů ode dne převzetí Předmětu koupě. 25. Cena Dodávky a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Kupujícího. 26. Prodávající vyúčtuje Kupujícímu Cenu Dodávky a případnou DPH fakturou (dále jen Faktura ). Faktura vystavená Prodávajícím musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle ZoDPH, v případě, že Prodávající není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura vystavená Prodávajícím musí vždy splňovat náležitosti stanovené 435 Občanského zákoníku. 27. Prodávající je oprávněn vyúčtovat Cenu Dodávky až po převzetí Předmětu koupě Kupujícím v souladu s článkem IX Kupní smlouvy. 28. Fakturu je Prodávající povinen doručit Kupujícímu nejpozději 15 dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 24 Kupní smlouvy. 29. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba stanovená v odstavci 24 Kupní smlouvy. 30. Stanoví-li Faktura splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře. 31. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Dodávky a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Prodávajícím používáno pro ekonomickou činnost, je Kupující oprávněn uhradit Cenu Dodávky a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Prodávajícím používán pro ekonomickou činnost. 32. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Dodávky, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Kupující oprávněn tuto Fakturu vrátit Prodávajícímu k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající je povinen opravit Fakturu dle pokynů Kupujícího. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 4 z 17

5 33. Kupující neposkytuje žádné zálohy. VII. MÍSTO PLNĚNÍ 34. Prodávající je povinen odevzdat Předmět koupě v sídle Kupujícího, nestanoví-li Kupující v Objednávce jinak. 35. Prodávající je povinen dodat Předmět koupě do sjednaného místa plnění vhodným způsobem vzhledem k dopravní dostupnosti daného místa. VIII. DOBA PLNĚNÍ 36. Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě v době stanovené Kupujícím v Objednávce. Doba plnění dle předchozí věty nesmí být kratší než 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 37. Nebude-li doba plnění v Objednávce uvedena nebo bude-li uvedena v rozporu s ujednáním předchozího odstavce, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu Předmět koupě stanovený v Objednávce Kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu. 38. Prodávající je povinen ověřit si běžnou pracovní dobu Kupujícího v místě plnění uvedeném v odstavci 34 Kupní smlouvy a dodat Předmět koupě do tohoto místa plnění tak, aby byl v co možná nejnižší míře narušen běžný provoz Kupujícího. 39. Ustanovení 1912 Občanského zákoníku se neužije a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se neužijí. IX. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 40. Prodávající splní povinnost odevzdat Předmět koupě: převezme-li Kupující Předmět koupě, nebo umožní-li Kupujícímu nakládat s Předmětem koupě v místě plnění dle článku VII Kupní smlouvy a v době plnění dle článku VIII Kupní smlouvy a Kupující v rozporu s odstavcem 43 odmítne Předmět koupě převzít. 41. Kupující je oprávněn provést před samotným převzetím Předmětu koupě jeho kontrolu, zda splňuje veškeré požadované vlastnosti a požadavky dle Kupní smlouvy a Objednávky. 42. O předání Předmětu koupě je Prodávající povinen sepsat písemný doklad o předání (dále jen Dodací list ), který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Dodací list bude obsahovat alespoň následující náležitosti: číslo Objednávky; označení Kupujícího; datum a místo předání Předmětu koupě; uvedení množství balení jednotlivých druhů Předmětu koupě, jež je na základě Dodacího listu předáván Prodávajícím Kupujícímu; uvedení jednotkových kupních cen jednotlivých druhů Předmětu koupě, jež je na základě Dodacího listu předáván Prodávajícím Kupujícímu; Cenu Dodávky za skutečně dodaný Předmět koupě; Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 5 z 17

6 42.7. případné výhrady Kupujícího k přebíranému Předmětu koupě; podpisy Prodávajícího a Kupujícího, resp. jimi pověřených osob. 43. Kupující je oprávněn odmítnout převzít Předmět koupě nebo neposkytnout součinnost k jeho převzetí v následujících případech: Předmět koupě nebude mít vlastnosti požadované Kupní smlouvou nebo Předmět koupě bude vykazovat znaky zjevného poškození či znečištění nebo Prodávající dodá Předmět koupě do jiného místa, než jak je sjednáno v odstavci 34 Kupní smlouvy nebo Prodávající dodá Předmět koupě mimo dobu sjednanou v odstavci 36 Kupní smlouvy nebo Prodávající dodá Předmět koupě bez předchozí Objednávky nebo v rozporu s Objednávkou nebo Prodávající dodá Předmět koupě v jiném než požadovaném obalu nebo balení nebo Prodávající dodá Předmět koupě v porušeném obalu nebo balení nebo Prodávající nesplní některou ze svých povinností dle odstavce 11 Kupní smlouvy. 44. V případě, že Kupující Předmět koupě odmítne převzít, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Předmětu koupě a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Prodávající. Nebude-li záznam dle tohoto odstavce sepsán, sdělí Kupující důvody pro odmítnutí převzetí Předmětu koupě Prodávajícímu na jeho žádost. Poté, co Prodávající odstraní vytknuté vady, dohodnou se Smluvní strany na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě. Dohodou na opětovném termínu odevzdání Předmětu koupě nedochází ke změně doby plnění dle odstavce 36 a 37 Kupní smlouvy. X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY 45. Vlastnické právo k Předmětu koupě nabývá Kupující okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. 46. Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 povinnost odevzdat Předmět koupě. 47. Ustanovení Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. XI. VADY PŘEDMĚTU KOUPĚ, UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ, PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 48. Předmět koupě musí být prostý všech faktických a právních vad a Prodávající je povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Předmětu koupě nebyla porušena práva Prodávajícího nebo třetích osob vyplývající z práv duševního vlastnictví. Předmět koupě má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 49. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Předmětu koupě, jíž se Prodávající zaručuje, že Předmět koupě bude po záruční dobu způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou, a že si zachová vlastnosti sjednané ve Specifikaci Předmětu koupě a nebude mít právní vady. Záruční doba činí 24 měsíců (dále jen Záruční doba ). Záruční doba k dodanému Předmětu koupě začíná běžet dnem, kdy Prodávající splní dle odstavce 40 Kupní smlouvy povinnost odevzdat Předmět koupě. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 6 z 17

7 50. Předmět koupě bude vadný, nebude-li: při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti stanovené Kupní smlouvou nebo při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilý pro použití k účelu stanovenému Kupní smlouvou nebo při převzetí Kupujícím nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prostý právních vad. 51. Kupující má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. 52. Prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené Kupujícím nebo třetími osobami, ledaže Kupující nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Prodávajícího. 53. Kupující nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy. 54. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, které je obvyklé u věcí stejného nebo obdobného druhu jako Předmět koupě. 55. Prodávající odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu koupě, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Kupní smlouvy na jakost a provedení Předmětu koupě nemělo dojít. 56. Kupující je oprávněn vady reklamovat u Prodávajícího jakýmkoliv způsobem. Prodávající je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Kupující uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 57. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Prodávajícímu nejblíže následující pracovní den nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejblíže následující pracovní den. 58. Pokud je Předmět koupě vadný, má Kupující právo požadovat dodání nového Předmětu koupě v množství, jež bude odpovídat množství vadného Předmětu koupě. Prodávající je povinen dodat nový Předmět koupě dle předchozí věty do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace Kupujícího. Nesplní-li Prodávající povinnost odstranit vady způsobem a ve lhůtě dle předchozí věty, je Kupující oprávněn zajistit si náhradní Předmět koupě na náklady Prodávajícího. 59. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Prodávajícímu. Veškeré náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle odstavce 58 Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit. 60. Prodávající je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Kupujícím nebylo oprávněné, tj. že Prodávající za vadu neodpovídal, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 7 z 17

8 61. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost nezbytnou k odstranění vady. 62. Při dodání nového Předmětu koupě Prodávajícím vrátí Kupující Prodávajícímu na náklady Prodávajícího vadný Předmět koupě. 63. Prodávající je po odstranění vady povinen Kupujícímu písemně potvrdit, že došlo k odstranění vady. 64. Prodávající je povinen převzít a odvézt Předmět koupě dodaný v rozporu s podmínkami stanovenými v Kupní smlouvě, resp. v jednotlivých objednávkách ve smyslu odstavce 13 Kupní smlouvy. 65. Ustanovení , , a Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. XII. SANKCE 66. Poruší-li Prodávající povinnost odevzdat Předmět koupě ve sjednané době, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Předmětu koupě bez DPH, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení, a to za každý den trvání prodlení. Prodlení dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem dle odstavce 86 Kupní smlouvy. 67. Poruší-li Prodávající povinnost odstranit ve stanovené lhůtě vady Předmětu koupě, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny vadného Předmětu koupě bez DPH, s odstraněním jehož vad je Prodávající v prodlení, a to za každý den prodlení. Prodlení dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Prodávajícím nebo obstaráním náhradního plnění Kupujícím na náklady Prodávajícího postupem dle odstavce 58 Kupní smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Kupujícího z vadného plnění Prodávajícího. 68. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený. 69. Kupující je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 70. Splatnost smluvních pokut dle Kupní smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné. 71. Poruší-li Kupující povinnost zaplatit Cenu Dodávky ve sjednané době, je povinen uhradit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. XIII. DOBA TRVÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY 72. Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do Kupní smlouvu nelze během jejího trvání vypovědět. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 8 z 17

9 73. Uplynutím doby sjednané v předchozím odstavci zaniká závazek vzniklý z Kupní smlouvy. 74. Zánikem závazku z Kupní smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z jednotlivých Dodávek vzniklých na základě Kupní smlouvy. XIV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 75. Všichni Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy zejména: bude-li Předmět koupě trpět vadami, které jej budou činit neupotřebitelným nebo, nebude-li mít Předmět koupě vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil. 76. Prodávající je oprávněn pozastavit Dodávky, bude-li Kupující v prodlení s hrazením alespoň jedné Faktury po dobu delší než 90 dnů. XV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 77. Prodávající prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Prodávajícího a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno. 78. Prodávající prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Kupujícího dle Kupní smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Kupní smlouvou. 79. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 Občanského zákoníku. 80. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 81. Prodávající si je vědom, že je ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o kontrole ), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 82. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Kupní smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Kupní smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 83. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Kupní smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Kupní smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně. 84. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Kupní smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 9 z 17

10 XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 85. Prodávající se zavazuje neprodleně písemně informovat Kupujícího o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění závazků vyplývajících z Kupní smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Prodávající zjistí, že by nastat mohla. Současně je Prodávající povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody či nemajetkové újmy hrozící Kupujícímu, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 86. V případě, že Prodávající nesplní svoji povinnost z Kupní smlouvy, resp. jednotlivé Objednávky, spočívající v dodání Předmětu koupě Kupujícímu, a současně do 5 pracovních dní od marného uplynutí doby dodání stanovené dle článku VIIIVII Kupní smlouvy nedodá náhradní Předmět koupě, je Kupující oprávněn zajistit si náhradní Předmět koupě na náklady Prodávajícího. 87. Prodávající je povinen při dodání Předmětu koupě dodržovat v areálu Kupujícího veškeré zásady platné pro pohyb osob, vozidel a manipulaci s věcmi v tomto areálu, jakož i respektovat zavedená bezpečnostní opatření. Jakákoliv manipulace s dodávaným Předmětem koupě v areálu Kupujícího je možná pouze za přítomnosti odpovědné osoby pověřené Kupujícím. Za areál Kupujícího se pro účely Kupní smlouvy považují veškeré prostory v užívání Kupujícího, které jsou nebo mohou být dotčeny dodáním Předmětu koupě dle Kupní smlouvy. 88. Prodávající se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 89. Prodávající není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s Kupní smlouvou. 90. Prodávající není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Kupujícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na jakoukoliv pohledávku Kupujícího za Prodávajícím. 91. Kupující je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Prodávajícím vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Prodávajícího za Kupujícím. 92. Poruší-li Prodávající v souvislosti s Kupní smlouvu jakoukoli svoji povinnost, nahradí Kupujícímu škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Prodávající zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Prodávajícího nebo vzniklá až v době, kdy byl Prodávající s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Prodávající povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí. 93. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. XVII. CENTRÁLNÍ ZADAVATEL Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 10 z 17

11 94. Práva Kupujícího spojená s kontrolou plnění poskytovaného Prodávajícím na základě Kupní smlouvy, jakož i jiná oprávnění náležející dle Kupní smlouvy Kupujícímu, je oprávněn vykonávat kromě Kupujícího i Centrální zadavatel, který prováděl Řízení veřejné zakázky směřující k uzavření Kupní smlouvy, a to z titulu pověření k této činnosti Kupujícím. Jednání Centrálního zadavatele vůči Prodávajícímu i ve vztahu k plnění Kupní smlouvy, jsou považována za jednání Kupujícího. 95. Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu dle Kupní smlouvy zejména v následujícím rozsahu: kontrola (s)plnění smluvních podmínek sjednaných Kupní smlouvou Prodávajícím; kontrola plnění Prodávajícího z hlediska sjednaného předmětu a účelu Kupní smlouvy; kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Prodávajícím z titulu Kupní smlouvy; kontrola vlastností dodaného Předmětu koupě z hlediska jeho souladu s Kupní smlouvou; kontrola odstranění případných vad dodaného Předmětu koupě uplatněných Kupujícím v souladu s podmínkami Kupní smlouvy. 96. Prodávající a Kupující se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném v tomto článku Kupní smlouvy. 97. Prodávající se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o veřejných zakázkách ), zavazuje předat Centrálnímu zadavateli pravdivé údaje o výši skutečně uhrazené ceny Všemi Kupujícími dle kupních smluv uzavřených na základě Řízení veřejné zakázky, a to nejpozději 30 dnů před uplynutím lhůty, v níž je Centrální zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele údaje dle 147a odstavce 3 Zákona o veřejných zakázkách. 98. Prodávající se, ve smyslu 147a odstavce 1 písm. c) Zákona o veřejných zakázkách, zavazuje předat Centrálnímu zadavateli seznam subdodavatelů Prodávajícího, jimž uhradil více než 10 % z celkové ceny uhrazené Všemi Kupujícími nebo jimž v jednom kalendářním roce uhradil více než 10 % z ceny uhrazené Všemi Kupujícími. Tuto povinnost se Prodávající zavazuje plnit v souladu s ustanovením 147a odstavce 5 Zákona o veřejných zakázkách. 99. Prodávající souhlasí se zveřejněním Kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Centrálního zadavatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 100. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Kupní smlouva nestanoví jinak. Smluvní strany vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými Kupní smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, změnu Kupní smlouvy jinou než písemnou formou Smluvní strany výslovně vylučují Kupní smlouva je sepsána v 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Centrální zadavatel a 1 vyhotovení obdrží Prodávající. Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 11 z 17

12 104. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Seznam Příspěvkových organizací Jihomoravského kraje Specifikace Předmětu koupě V dne V dne Kupující Prodávající Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 12 z 17

13 Příloha č. 1 kupní smlouvy na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění Seznam Příspěvkových organizací Jihomoravského kraje JM IČ DIČ Název SÍDLO JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Smetanova 8, příspěvková Smetanova 346/8, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu Brno, příspěvková Smetanova 756/14, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Rosice, příspěvková Na Schodech 239, Rosice JM_ není plátce DPH Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková Přemyslovců 129/8, Znojmo JM_ není plátce DPH Středisko volného času Znojmo, příspěvková Sokolská 1277/8, Znojmo JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, příspěvková Jana Palacha 955/6, Znojmo JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ CZ Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, příspěvková Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno, Kotlářská, příspěvková Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková kraje Jana Palacha 956/8, Znojmo Kotlářská 263/9, Brno Žerotínovo náměstí 449/3, Brno JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Brno, Lidická, příspěvková Lidická 1858/6a, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková třída Kpt. Jaroše 1829/14, Brno JM_ CZ Konzervatoř Brno, příspěvková třída Kpt. Jaroše 1890/45, Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ Základní umělecká škola Jaroslava Kvapila Brno, příspěvková Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková třída Kpt. Jaroše 1939/24, Brno Pontassievská 350/3, Znojmo JM_ není plátce DPH Středisko volného času Miroslav, příspěvková Kostelní 197/16, Miroslav JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Brno, příspěvková Žižkova 980/55, Brno Palackého třída 822/70, Brno JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková Slovanské náměstí 1804/7, Brno JM_ není plátce DPH Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková Merhautova 590/15, Brno JM_ není plátce DPH Základní škola Brno, Sekaninova, příspěvková Sekaninova 895/1, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Vranovská, příspěvková Vranovská 842/41, Brno JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ CZ Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková Vranovská 1364/65, Brno Cihlářská 604/21, Brno Pražská 636/38b, Brno JM_ není plátce DPH Středisko volného času Boskovice, příspěvková 17. listopadu 153/1, Boskovice JM_ není plátce DPH Dětský domov Tišnov, příspěvková Purkyňova 1685, Tišnov JM_ není plátce DPH Dětský domov Vranov, příspěvková Vranov č. p. 160, Vranov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková Šikulova 1438, Předklášteří JM_ není plátce DPH Muzeum Vyškovska, příspěvková náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, Vyškov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková Nádražní 124/4, Vyškov Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 13 z 17

14 JM_ není plátce DPH JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková Sochorova 552/15, Vyškov Hybešova 982/53, Boskovice JM_ není plátce DPH Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková Křenová 304/36, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Charbulova, příspěvková Charbulova 108/84, Brno JM_ CZ Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková Křižíkova 106/15, Brno JM_ není plátce DPH Taneční konzervatoř Brno, příspěvková Nejedlého 375/3, Brno JM_ není plátce DPH Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11, příspěvková Křižíkova 1694/11, Brno JM_ není plátce DPH Maják - středisko volného času Vyškov, příspěvková Brněnská 139/7, Vyškov JM_ CZ Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková Hybešova 253/15, Brno JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková Slunná 193/11, Brno JM_ CZ Odborné učiliště a Praktická škola Brno, příspěvková Lomená 530/44, Brno JM_ není plátce DPH JM_ CZ JM_ CZ Základní umělecká škola Antonína Doležala, Brno, Trnkova 81, příspěvková Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková Trnkova 1784/81, Brno Trnkova 2482/113, Brno Olomoucká 1140/61, Brno JM_ není plátce DPH Základní škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Černopolní 212/9, Brno JM_ není plátce DPH Mateřská škola při Fakultní nemocnici Brno, příspěvková Černopolní 212/9, Brno JM_ není plátce DPH Střední škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Gellnerova 66/1, Brno JM_ CZ JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH JM_ není plátce DPH Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková Střední škola pro tělesně postižené Gemini Brno, příspěvková Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková Gymnázium a Základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková Čichnova 982/23, Brno Novoměstská 1887/21, Brno Vaculíkova 259/14, Brno Ibsenova 114/1, Brno Riegrova 40/17, Šlapanice JM_ CZ Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková Tyršova 479, Slavkov u Brna JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková Za Humny 3304/46, Kyjov JM_ není plátce DPH Střední škola automobilní Kyjov, příspěvková Nádražní 471/48, Kyjov JM_ není plátce DPH Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková Strážovská 1095/1, Kyjov JM_ není plátce DPH Domov Horizont, příspěvková Strážovská 1096/3, Kyjov JM_ CZ Nemocnice Kyjov, příspěvková Strážovská 1247/22, Kyjov JM_ CZ Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková Havlíčkova 1223/17, Kyjov JM_ CZ Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková náměstí Svobody 318, Bzenec JM_ není plátce DPH Hvězdárna Veselí nad Moravou, příspěvková Benátky 32, Veselí nad Moravou JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou JM_ není plátce DPH Základní škola Veselí nad Moravou, Kollárova, příspěvková Kollárova 1045, Veselí nad Moravou JM_ není plátce DPH Paprsek, příspěvková K Čihadlu 679, Velké Opatovice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Velké Opatovice, příspěvková Pod Strážnicí 499, Velké Opatovice Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 14 z 17

15 JM_ není plátce DPH Sociální služby Šebetov, příspěvková Šebetov 1, Šebetov JM_ není plátce DPH Letokruh - středisko volného času Letovice, příspěvková Českobratrská 137/5, Letovice JM_ není plátce DPH Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková Pod Klášterem 55/17, Letovice JM_ není plátce DPH JM_ CZ Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková Křetín č. p. 12, Křetín nábř. Komenského 1126/1, Břeclav JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková Bří. Mrštíků 2131/30, Břeclav JM_ CZ Nemocnice Břeclav, příspěvková U Nemocnice 3066/1, Břeclav JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Jedovnice, příspěvková Na Větřáku 463, Jedovnice JM_ CZ Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková Na Větřáku 463, Jedovnice JM_ není plátce DPH Základní škola speciální Blansko, příspěvková Žižkova 1919/27, Blansko JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková Údolní 1200/2, Blansko JM_ není plátce DPH Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková Nad Čertovkou 2272/18, Blansko JM_ není plátce DPH Sociální služby Vyškov, příspěvková Polní 252/1, Vyškov JM_ není plátce DPH Dětský domov Mikulov, příspěvková Nádražní 974/26, Mikulov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková Náměstí 23/28, Mikulov JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková Komenského 273/7, Mikulov JM_ CZ Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková Zámek 1/4, Mikulov JM_ není plátce DPH Základní škola Mikulov, Školní, příspěvková Školní 184/1, Mikulov JM_ CZ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková Masarykovo nám. 136/1, Hustopeče JM_ není plátce DPH Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková Šafaříkova 999/24, Hustopeče JM_ není plátce DPH Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková Nad Čertovkou 2304/17, Blansko JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková Školní 462, Pohořelice JM_ není plátce DPH Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková Cvrčovice č. p. 131, Cvrčovice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov, příspěvková Školní 139, Moravský Krumlov JM_ není plátce DPH Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková Smetanova 168, Moravský Krumlov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola A. Muchy Ivančice, příspěvková Palackého náměstí 1607/27a, Ivančice JM_ CZ Nemocnice Ivančice, příspěvková Široká 16, Ivančice JM_ není plátce DPH Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková Lány 859/2, Ivančice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková náměstí 13. prosince 144/12, Oslavany JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková Nádražní 232, Židlochovice JM_ není plátce DPH Gymnázium Židlochovice, příspěvková Tyršova 400, Židlochovice JM_ není plátce DPH Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková Masarykova 198, Rajhrad JM_ není plátce DPH Mateřská škola a Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková Sadová 530, Želešice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková Komenského 702/4, Ořechov JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Zastávka, příspěvková Sportovní 432, Zastávka Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 15 z 17

16 JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková Jungmannova 1084/1, Kuřim JM_ CZ Střední škola a Základní škola Tišnov, příspěvková nám. Míru 22, Tišnov JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Dolní Bojanovice, příspěvková Prostřední 417, Dolní Bojanovice JM_ není plátce DPH Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková třída Bří Čapků 3273/1, Hodonín JM_ není plátce DPH Středisko volného času Hodonín, příspěvková nám. B. Martinů 2952/5, Hodonín JM_ není plátce DPH Zelený dům pohody, příspěvková P. Jilemnického 2923/1, Hodonín JM_ není plátce DPH Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, příspěvková P. Jilemnického 2854/2, Hodonín JM_ CZ Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková Lipová alej 3756/21, Hodonín JM_ není plátce DPH Středisko volného času Pohořelice, příspěvková Dlouhá 39, Pohořelice JM_ není plátce DPH Základní škola speciální, Praktická škola a Dětský domov Vřesovice, příspěvková Vřesovice č. p. 243, Vřesovice JM_ není plátce DPH Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková Zámecké nám. 27/9, Hodonín JM_ CZ Galerie výtvarného umění v Hodoníně, příspěvková Úprkova 601/2, Hodonín JM_ není plátce DPH Dětský domov Hodonín, příspěvková Jarošova 2267/1, Hodonín JM_ není plátce DPH Domov na Jarošce, příspěvková Jarošova 1717/3, Hodonín JM_ není plátce DPH Mateřská škola, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková Sídlištní 3969/2, Hodonín JM_ CZ Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková Purkyňova 2731/11, Hodonín JM_ není plátce DPH Dům dětí a mládeže Strážnice, příspěvková Radějovská 848, Strážnice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková Preláta Horného 509, Strážnice JM_ není plátce DPH Dětský domov Strážnice, příspěvková Boženy Hrejsové 1255, Strážnice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Velká nad Veličkou, příspěvková Velká nad Veličkou 462, Velká nad Veličkou JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková Bří. Mrštíků 70/2, Klobouky u Brna JM_ CZ Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková Učiliště 496, Sokolnice JM_ není plátce DPH Základní umělecká škola Adamov, příspěvková Ronovská 281/12, Adamov JM_ není plátce DPH Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková Hodonín u Kunštátu č. p. 48, Lysice JM_ není plátce DPH Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková Lidická 1060/4, Břeclav JM_ CZCZ Nemocnice Hustopeče, příspěvková Brněnská 716/41, Hustopeče JM_ není plátce DPH Muzeum Blanenska, příspěvková Zámek 1/1, Blansko JM_ není plátce DPH Muzeum regionu Boskovicka, příspěvková Hradní 642/1, Boskovice JM_ není plátce DPH Domov u Františka, příspěvková Rybářská 1079, Újezd u Brna JM_ není plátce DPH Služby a správa majetku Jihomoravského kraje, příspěvková Cejl 530/73, Brno Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 16 z 17

17 Příloha č. 2 kupní smlouvy na dodávky kancelářského papíru bez požadavku na poskytování náhradního plnění Specifikace Předmětu koupě NÁZEV POŽADAVKY NA KVALITU Počet listů v balení Cena za 1 balení v Kč bez DPH Výrobce P/N výrobce Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA A Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA B Xerografický papír A4 80g, bílá / KVALITA C Bělost (CIE): min 164; opacita (%): min. 92,5; tloušťka (mm/1000): 107±4; Drsnost (ml/min): 180 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 146; opacita (%): min. 90; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 210 ± ,00 Mondi BP ,80 Mondi BP ,00 Mondi BP Xerografický papír A4 160g, bílá ,86 Mondi BP Xerografický papír A4 80g, barevný ,36 Mondi BP B Xerografický papír A4 160g, barevný ,86 Mondi BP B Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA A Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA B Xerografický papír A3 80g, bílá / KVALITA C Bělost (CIE): min 164; opacita (%): min. 92,5; tloušťka (mm/1000): 107±4; Drsnost (ml/min): 180 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 146; opacita (%): min. 90; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 210 ± ,28 Mondi BP ,30 Mondi BP ,22 Mondi BP Xerografický papír A3 80g, barevný ,73 Mondi BP B Xerografický papír A5 80g, bílá Xerografický papír A6 80g, bílá Xerografický papír 100% recyklovaný A4 80g Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 160; opacita (%): min. 91; tloušťka (mm/1000): 106 ±4; Drsnost (ml/min): 200 ±50 Bělost (CIE): min 55; opacita (%): min. 93; tloušťka (mm/1000): 102±6; Jasnost (ISO-D65): min 70 % ,26 Mondi BP ,83 Mondi BP ,60 Hainberg Německo Kupní smlouva CEKP0516 část č. 1 Stránka 17 z 17

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Jihomoravským krajem poř.č. Příspěvkové organizace 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková organizace

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené

Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené Příloha č. 4 směrnice Organizační řád Právnické osoby zřízené, založené nebo spoluzaložené poř.č. IČ Název právnické osoby* Příspěvkové 1 47885939 Základní umělecká škola Adamov, příspěvková 2 00380521

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel

Dodatek c. 1. v příloze č. 1 této rámcové smlouvy, které centrální zadavatel Dodatek c. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování pevných telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o.

Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o. Nájemní smlouva pro Nemocnici Tišnov, p.o. č.516/2015/z/570314380 I. SMLUVNí STRANY 1. Jméno: sídlo: zastoupený: IČO: DiČ: bankovní spojení (číslo účtu): e-mail: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění

Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění Kupní smlouva na dodávky kancelářského papíru s požadavkem na poskytování náhradního plnění I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující a Příspěvkové Jihomoravského kraje uvedené v seznamu příspěvkových organizací (Příloha

Více

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH

KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH KUPNÍ SMLOUVA - NÁVRH uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I Smluvní strany 1. Kupující:

Více

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen "Smlouva")

Dodatek Č. 1. ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění. (dále také jen Smlouva) Dodatek Č. 1 ke Kupní smlouvě na dodávky kancelářského papíru - bez požadavku na poskytování náhradního plnění (dále také jen "Smlouva") uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 13.08.2015 (dále

Více

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení Kupní smlouva Příloha č. 1 vzor kupní smlouvy č. ev. ČSÚ: /2011 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. se sídlem IČ: DIČ: Bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

Příloha závěrkového listu č. 1 Soupis ných míst Poř. číslo JM - označení Faktický atel IČ faktického atele Adresa ného místa EIC Číslo ného místa Celkový za období termínu dodávky [MWh] Typ měření Napojení

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE XEROGRAFICKÉHO PAPÍRU uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy kupujícího: 15/119-0 Česká republika - Úřad vlády

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí

Kupní smlouva Dodávka konferenčních židlí Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno

Dodatek č. 3. Zerotínovo náměstí 449/3, Brno Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 3. 2015 a Dodatku č.

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j.:PPR-13761-8/ČJ-2012-990670 uzavřená v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Rámcová kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Článek I. Předmět smlouvy

Článek I. Předmět smlouvy PŘÍLOHA Č. 3 Zadávací dokumentace NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY dle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smluvní strany: 1. Objednatel: Univerzita

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR /ČJ EC. zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-15880-18/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klárou Šalátovou vedoucí

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

K U P N Í S M L O U V A č. KS uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) K U P N Í S M L O U V A č. KS011216 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany 1. Základní škola a Střední škola Kupeckého 576 se

Více

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy:

číslo 518387 Uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi Poskytovatel a centrální zadavatel se dohodli na následujících změnách vý~euvedené Rámcovésmlouvy: Eviden~ní~Islo: 606964 Dodatek Č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové zřizované Jihomoravským krajem, případně pro další právnické osoby

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. a násl. v platném znění 1. SMLUVNÍ STRANY: 1.1. Objednatel: Město HODONÍN se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. j. VS 88/009/001/2013-39/LOG/501 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, dle 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb

Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb Příloha č. 2 k Č.j. PPR-31679-4/ČJ-2016-990656 Smlouva o poskytování konferenčních a hotelových služeb uzavřená podle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace Se sídlem: Školní 416, 739 91 Jablunkov Zastoupen:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I.

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek č. j.: HSAA-1871-4/2015 1 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.evidenční kupujícího : č.evidenční prodávajícího : I. Smluvní strany 1. Kupující: Základní škola pro zrakově postižené,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň

KUPNÍ SMLOUVA. Škroupova 18, Plzeň KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více