Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Komparace vybraného pojistného produktu u vybraných pojišťoven Bakalářská práce Autor: Hana Pšeničková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Liberci 19. Dubna 2013 Hana Pšeničková

3 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala Ing. Aloisovi Rousovi, CSc. za skvělou spolupráci, cenné rady a připomínky, kterými mi napomohl k vypracování mé bakalářské práce.

4 Anotace Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou pojištění vozidel od jeho počátkŧ až po současnost. Zabývám se zákonným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla a havarijním pojištěním, vysvětluji princip jejich fungování, představuji pojistné produkty a některé vybrané pojistitele pŧsobící na tuzemském pojistném trhu. V závěrečné kapitole provádím porovnání nabídek nejběžnějších produktŧ havarijního pojištění u vybraných pojišťoven. Klíčová slova: povinné ručení, havarijní pojištění, pojistná událost, pojištěné riziko, všeobecné pojistné podmínky, přijaté pojistné Annotation In my bachelor's work I deal with the issue of vehicle insurance from its beginning to the present. I deal with Legal liability insurance and Casco insurance, explain the principle of their operation, I present to the insurance products and some selected insurers in the domestic insurance market. In the final chapter, I make the comparison of tenders for the most common products of Casco insurance for selected insurance companies. Key words: MTPL insurance, accident insurance, the insured event, the insured risk, the general insurance conditions, premiums received

5 Obsah PROHLÁŠENÍ... 2 PODĚKOVÁNÍ... 3 ANOTACE... 4 OBSAH HISTORIE A VÝVOJ POJIŠTĚNÍ HISTORIE POJIŠŤOVNICTVÍ V ČR HISTORIE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL V ČR Pojištění odpovědnosti Havarijní pojištění POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÝCH VOZIDEL PRÁVNÍ ÚPRAVA PRINCIP A FUNGOVÁNÍ POVINNÉHO RUČENÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KONSTRUKCE POJISTNÉHO POVINNÉHO RUČENÍ BONUS A MALUS ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SITUACE NA POJISTNÉM TRHU V OBLASTI POVINNÉHO RUČENÍ KONKURENCE NA TRHU S POVINNÝM RUČENÍM KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S. NA TRHU S POVINNÝM RUČENÍM HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRÁVNÍ ÚPRAVA PRINCIP A FUNGOVÁNÍ HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KONSTRUKCE POJISTNÉHO HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ DRUHY HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ A DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ SITUACE NA POJISTNÉM TRHU HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ KONKURENCE NA TRHU S HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍM KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S. NA TRHU HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍM POROVNÁNÍ NABÍDEK HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ U VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN VYBRANÉ POJIŠŤOVNY V HAVARIJNÍM POJIŠTĚNÍ Česká pojišťovna, a.s Česká podnikatelská pojišťovna, a.s POROVNÁNÍ NABÍDEK HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Výpočet pojistného pro ojeté vozidlo Audi A6 Quattro Výpočet pojistného pro nové vozidlo Škoda Octavia Combi GreenLine Výpočet pojistného pro ojeté vozidlo Opel Corsa Comfort ZHODNOCENÍ NABÍDEK ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY: PŘÍLOHY:

6 Úvod Bakalářská práce se zabývá v současnosti velmi aktuálním tématem pojištění vozidel, které je jedním ze základních segmentŧ pojistného trhu v České republice. Práce by měla poskytnout ucelený pohled na produkty pojištění vozidel, včetně porovnání jejich výše pojistného u vybraných pojišťoven a jejich význam a fungování. V rámci této analýzy pojištění vozidel jsou čtenáři, kromě letmého pohledu do historie pojišťovnictví, poskytnuty informace o významu pojištění vozidel v rámci celého neživotního pojištění, o jednotlivých produktech a k čemu slouží a získání tak celkového přehledu o nabídce na našem pojistném trhu. V praktické části je provedeno porovnání vybraných pojistných produktŧ havarijního pojištění u vybraných pojišťoven, které jsou aktuálně pojišťovnami nabízeny. Hlavním parametrem pro porovnání je výše pojistného, ale vzhledem k rozdílnosti produktŧ je nezanedbatelným faktorem i míra pojistné ochrany. Klient se při uzavírání pojištění zajímá také o další skutečnosti, jakými jsou zvýhodnění v podobě slev či nadstandardních služeb. Právě tato analýza mŧže být klientovi nápomocná v rozhodování, který produkt a u které pojišťovny zvolit. Na pojistném trhu v oblasti havarijního pojištění momentálně pŧsobí 14 pojistitelŧ. Porovnání produktŧ a jejich cen je vzhledem k rozsahu této práce nemožné. Analýza tak obsahuje produkty tří vybraných pojišťoven, z nichž jsou dvě největšími pojistiteli na trhu s podílem téměř 50% na celkovém přijatém pojistném, a jedna z menších pojišťoven, která sice zaujímá 3. místo v přijatém pojistném z povinného ručení, ale v havarijním pojištění hluboce propadá. Vzhledem k mému dlouholetému pŧsobení v pojišťovnictví a v posledních pěti letech přímo v oblasti likvidace pojistných událostí motorových vozidel, bylo pro mě toto téma bakalářské práce přirozenou volbou. Ke zpracování jsem použila data a informace z odborných publikací, které jsou vždy uvedeny v příslušné kapitole. Hlavním zdrojem pro mě byly internetové stránky pojišťoven a finanční weby, kde jsou informace dostupné široké veřejnosti, ale nepodávají ucelený obraz nezasvěceným a jsou tak pro ně nepřehledné a nesrozumitelné. V tomto ohledu je tato bakalářská práce jakýmsi sumářem všech dŧležitých a 6

7 aktuálních informací, který poskytuje přehledný a ucelený pohled na pojištění vozidel v naší republice i čtenářŧm, kteří nemají o této problematice velké povědomí. Momentální situace autopojištění je velmi diskutovaným tématem a pro běžného člověka je nepřehledná. Proto v práci využívám dostupných informací z webových stránek České asociace pojišťoven, pro ukázku vývoje neživotního pojištění a pojištění vozidel a statistik konkurence na trhu. Dále využívám výročních zpráv a statistik České kanceláře pojistitelŧ pro pohled na vývoj a současný stav pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla. Nedílnou součástí jsou i poznatky a aktuality z webových stránek Finance.cz či Měšec.cz a z internetových stránek konkrétních pojišťoven, uvedených v seznamu literatury. S pomocí těchto zdrojŧ se pokusím o přehledný popis současné situace na trhu autopojištění. Bakalářskou práci jsem zpracovala v teoretické části metodou analýzy a v praktické části metodou komparace. K popisu situace na trhu s autopojištěním a vysvětlením jeho fungování je metoda analýzy nejvhodnější formou zpracování, protože umožňuje detailně nahlížet a popisovat danou problematiku z pohledu pojistitele i klienta. Praktická část je zpracována formou komparace, tedy porovnáním, konkrétního pojistného produktu u vybraných pojišťoven. Toto porovnání ukáže, který ze srovnávaných produktŧ od rŧzných pojišťoven je pro klienta nejzajímavější z hlediska ceny. V úvodní části je čtenář stručně seznámen s vývojem pojišťovnictví v naší republice, kde je vysvětlen i dŧvod a účel vzniku pojištění. Vzhledem k monopolizaci pojišťovnictví po 2. světové válce se pojišťovnictví nevyvíjelo běžným tržním zpŧsobem, ale po demonopolizaci se vydal pojistný trh správným směrem a dnes je úroveň našeho pojišťovnictví srovnatelná s ostatními státy Evropy. Ve druhé části se zabývám detailně pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla, které je povinen ze zákona uzavřít každý motorista na své registrované vozidlo. Tato kapitola čtenáře seznámí s právní úpravou, principem fungování, pojistnými podmínkami a produkty povinného ručení, ale i se současnou situací na trhu s povinným ručením a konkurencí mezi pojišťovnami, které toto pojištění poskytují. Ze statistik vypracovaných na základě údajŧ České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelŧ je zřejmé, jak je v posledních letech vlivem konkurence stlačována cena pojištění a jaké dopady to má na jednotlivé pojišťovny. 7

8 V kapitole o havarijním pojištění je stejně jako u povinného ručení zmíněna právní úprava, princip fungování havarijního pojištění a jeho produkty, konkurence a současná situace na trhu, kde dochází stejně jako u povinného ručení ke stlačování cen. Havarijní pojištění vozidel není ze zákona povinné, ale smluvní. Jeho princip a fungování je proti povinnému ručení značně odlišné. I v této části je uvedena statistika vývoje havarijního pojištění v posledních letech zpracovaná na základě údajŧ České asociace pojišťoven. V této části bakalářské práce jsem též představila tři pojišťovny, u jejichž produktŧ budu provádět srovnání cen pojistného. Ve čtvrté a poslední kapitole jsem provedla porovnání cen produktŧ havarijního pojištění tří dříve představených pojišťoven na tři vozidla rŧzného typu, stáří a kategorie. Porovnávala jsem ceny běžně sjednávaných produktŧ na nejčastější skupiny rizik, All risk havárie, odcizení, vandalismus, živel; Havárie a živel; Odcizení a živel. Všechny výpočty byly prováděny na domovských internetových stránkách pojišťoven a měly by tak mít dobrou vypovídací schopnost. Pro upřesnění a ověření získaných údajŧ o složení pojistných produktŧ a cenách byly využity klientské linky pojišťoven, u kterých je provedeno srovnání. Zhodnocení výsledkŧ porovnání je provedeno v přehledné tabulce, ke které je vypracován mŧj osobní komentář. 8

9 1 Historie a vývoj pojištění 1.1 Historie pojišťovnictví v ČR První zmínka o pokusu o zavedení povinného požárního pojištění budov v Čechách je z r Jan Kryštof Bořek podal tehdy návrh, aby byl v každém městě založený protipožární fond, který by byl financován z příspěvkŧ občanŧ. Tento návrh nebyl přijat. Až v roce 1777 byla založena pojišťovna proti škodám z ohně na polních zásobách, nábytku, nářadí a dobytku, která ale brzy zanikla. Na území Čech a Moravy v roce 1822 jako první zahájily činnost dvě pojišťovny se sídly v zahraničí. První český pojišťovací ústav, který zahájil éru pojišťovnictví u nás byl Císařskokrálovský ústav pro náhradu škody ohněm, založen r. 1827, později změněn na První Českou vzájemnou pojišťovnu Praha. Provozoval pŧvodně jen požární pojištění nemovitostí, od r pojištění movitostí a krupobití a od r i životní pojištění. Obdobná pojišťovna vznikla téměř současně v Brně jako Moravskoslezská vzájemná pojišťovna. Ve druhé polovině 19. století začalo v Čechách a na Moravě vznikat větší množství pojišťoven, např. Slavia, vzájemná pojišťovací banka Praha, pojišťovny městské, rolnické, vzájemné. V roce 1872 vznikla První česká zajišťovací banka Praha, na přelomu století r i Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. Po první světové válce a vzniku samostatného Československa proběhlo další zakládání nových pojišťoven českých i nové pŧsobení zahraničních pojišťoven. Pojišťovny provozovaly svou činnost i v prŧběhu protektorátu a v r byl celkový počet pojišťoven na našem území října 1945 byly všechny tyto pojišťovny Dekretem prezidenta republiky zestátněny. Pojišťovnictví od toho data řídila Pojišťovací rada se sídlem v Praze. Během roku 1947 bylo v Československu založeno pět pojišťoven, národních podnikŧ, které byly ale po únoru 1948 zformovány pouze do jedné, Československé pojišťovny, národní podnik, která byla po několik desetiletí jedinou pojišťovnou, jež směla na území Československa pŧsobit a přirozený tržní vývoj pojišťovnictví byl tak zastaven. Od nového federativního uspořádání 9

10 státu na Českou a Slovenskou republiku byly od zřízeny Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poisťovňa v Bratislavě. 1 Toto monopolní uspořádání československého pojišťovnictví přetrvalo až do počátku 90.let, kdy se pojistný trh opět otevřel a byl přijat nový zákon o pojišťovnictví (185/1991 Sb.). Zákon nově zavedl: Možnost podnikat v pojišťovnictví, tj. zakládat pojišťovny Možnost vstupu zahraničních pojišťoven na náš pojistný trh Možnost vytvořit státní dozor nad pojišťovnami Určil pravidla pro podnikání v pojišťovnictví Česká státní pojišťovna byla privatizována a vznikla Česká pojišťovna, a.s. Od roku 1993, kdy se rozpadla federace a vznikla samostatná Česká republika, se již rozvíjí samostatný český pojistný trh. V tomto období vznikly nové pojišťovny, jako např. Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s., Pojišťovna IPB, a.s., nebo Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a dále zastoupení zahraničních pojišťoven, např. Allianz, a.s. a Generali, a.s., a další Historie pojištění vozidel v ČR Pojištění odpovědnosti Počátky pojištění odpovědnosti sahají až do r.1811, kdy ale bylo pojištění dobrovolné a jednalo se pouze o odpovědnost za zavinění. Pojištění automobilŧ (jízdních silostrojŧ) přichází až později, neboť prvním sériově vyráběným automobilem na území dnešní České republiky byl v roce 1897 Präsident, postavený v Kopřivnické továrně pro výrobu a prodej kolejových vozidel. V počátečním rozvoji automobilismu u nás je pojištění aut velice 1 HRADEC, M., J. ZÁRYBNICKÁ, V. KŘIVOHLÍDEK. Pojištění a pojišťovnictví., str.16, 2 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Historie pojišťovnictví. [online] 10

11 okrajové vzhledem k malému počtu vozidel a pojišťovny je uzavíraly jako výjimky spíše z reklamních dŧvodŧ. K velké změně došlo po r.1908, kdy byl vydán tzv. automobilový zákon o odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a pojištění se tak rozšířilo i na náhrady následkŧ nehody bez zavinění. Z českých pojišťoven toto pojištění nabízela jako první pojišťovna Patria v rámci úrazového a odpovědnostního pojištění. Sjednání pojištění bylo povinné až od r a to pouze pro piloty letadel. Od r byla tato povinnost nařízena i nadále pilotŧm letadel a pro vozidla zatím pouze živnostníkŧm zákonem 198/1932 Sb. o dopravě motorových vozidel. Dopravci, kteří měli k této činnosti vydanou koncesi byli povinni si toto pojištění uzavřít. Jednalo se tak o vŧbec první povinné pojištění odpovědnosti pro některé provozovatele motorových vozidel. Smyslem tohoto pojištění byla ochrana a zajištění pohledávek poškozených následkem dopravních nehod. S narŧstajícím počtem automobilŧ se ukázalo, že povinné pojištění pouze vozidel koncesovaných dopravcŧ nezajišťuje uspokojení nárokŧ poškozených, a proto vešel k v platnost tzv. Velký automobilový zákon, který nařizoval uzavření pojištění každému majiteli vozidla i řidiči, který toto vozidlo řídil. Stát měl zájem na úhradách škod poškozeným na majetku i na zdraví a tento zákon předcházel mnohým soudním sporŧm a tím zahlcení soudŧ, přičemž by většina viníkŧ nehod nebyla schopna vysoké částky splácet. Po monopolizaci českého pojistného trhu v r a zřízení pouze jedné pojišťovny se začalo i s úpravami zákonŧ 198/1932 Sb. a 81/1935 Sb. Toto pojištění do této doby chránilo především zájmy majitelŧ vozidel a ne vždy i zájmy poškozených. Bylo proto nutné rozšířit obsah povinného smluvního pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorového vozidla (dále také Povinné ručení ) a zároveň změnit povinné pojištění na pojištění zákonné, tzn. vázat vznik pojištění na samotnou existenci motorového vozidla a jeho držitele a ne na pojistnou smlouvu. Změna povinného pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla v zákonné pojištění (tzn. bezesmluvní formu pojištění) proběhla v roce 1950 zákonem č.56/1950 Sb. o provozu vozidel na veřejných komunikacích. Zákonnou, tedy bezesmluvní formu pojištění, umožnil monopol státu 3. 3 MARVAN, M., J. CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 1.díl, str

12 I přes uvolnění pojistného trhu v roce 1991 pro všechny druhy pojištění a vstup mnoha dalších pojišťoven na trh zŧstalo Povinné ručení v monopolu České pojišťovny, a to bez velkých změn v systému pojištění, vč. bezesmluvní formy pojištění, pouze s malými úpravami výše pojistného, které již nepostačovalo na krytí škod. V souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie semuselo od tohoto systému pojištění ustoupit, uvolnit trh s Povinným ručením a vytvořit možnost pro podnikání v tomto sektoru i jiným komerčním pojišťovnám. Aby si stát zachoval kontrolu nad dodržováním povinnosti uzavírat povinně smluvní pojištění vozidel, zřídil dne Českou kancelář pojistitelŧ, která má za povinnost evidovat všechna vozidla zapsaná v Registru vozidel spolu s uvedením pojistitele, u kterého mají sjednané Povinné ručení. Pokud některé vozidlo pojištěné není, uplatňuje sankce formou pokut a v případě zpŧsobení škody nepojištěným vozidlem zastupuje poškozeného a zajišťuje mu náhradu škody. Více o fungování České kanceláře pojistitelŧ v kapitole 2.6. V roce 2000 nabyl platnost nový zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ. Tímto zákonem se v souladu s právem Evropských společenství upravilo pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a Česká kancelář pojistitelŧ zahájila svou činnost. Zákon měnil povinné ručení ze zákonného pojištění na pojištění povinně smluvní. Povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla stanovilo povinnost uzavřít pojištění formou smlouvy. U Ministerstva financí zažádalo o licenci třináct pojišťoven a jedenáct z nich licenci získalo. Otevření trhu a zvýšení nabídky přineslo konkurenční podmínky a tím i rozsáhlejší nabídku produktŧ pojišťoven. Konkurence se pŧvodně projevila v rŧzné výši limitŧ pojistného plnění, následovala oblast asistenčních služeb a dalších produktŧ. Po ukončení přechodného období regulace sazeb pojistného se od začátku roku 2003 začala konkurence projevovat i v cenách pojistného. Dnes na trhu s povinným ručením v České republice pŧsobí 14 pojišťoven. 4 4 BEZPOJIŠTĚNÍ.CZ. Historie povinného ručení [online] historie-povinneho-ruceni 12

13 1.2.2 Havarijní pojištění Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení pojištěním dobrovolným, které poskytuje ochranu vozidlu řidiče, který nehodu zpŧsobil a poškodil tak své vlastní vozidlo. I o toto pojištění začali ve třicátých letech minulého století, v souvislosti s rozvojem automobilismu, motoristé projevovat zájem. Havarijní pojištění tenkrát pokrývalo pouze škody na vozidle po havárii. V dnešních dnech je v rámci tohoto pojištění poskytováno krytí i mnoha dalších rizik, např. vandalismus, živel, odcizení, úraz řidiče apod. V počátku roku 1940 se rozvinula diskuse mezi odborníky i veřejností o cenách v pojištění motorových vozidel. Pŧvodní názor, že není pro bohaté motoristy problém zaplatit vyšší částku na pojistném výměnou za kvalitní služby, se ukázal jako mylný. V praxi se ukázalo, že se i nejbohatší zákazníci snažili o získání co možná největších slev na pojistném tak urputně, že jim museli obchodní zástupci poskytovat tajné slevy nebo dokonce slevit na úkor své provize. V té době se objevily návrhy na zřízení speciální pojišťovny, zabývající se pouze tímto druhem pojištění. Na základě předběžných analýz bylo ale od tohoto záměru ustoupeno. Specializovaná pojišťovna by nemohla zaručit nižší pojistné a jiné výhody pro motoristy. V tomto období, r , bylo v dopravním pojištění přijato celkem 42 miliónŧ Kč pojistného. 5 Po únoru 1948 přineslo centrálně plánované hospodářství a zřízení pouze jedné pojišťovny na trhu velké změny. Vytvořením Československé pojišťovny umožnilo s nižšími náklady a v širším měřítku zabezpečovat pojistnou ochranu občanŧ v životním pojištění i v pojištění majetku, které hrálo pŧvodně jen malou roli, ale postupně nabývalo na významu. Počátkem roku 1948 se havarijní pojištění sjednávalo na pojistnou částku, která byla u nového vozidla fakturovaná cena za vozidlo a u ojetých vozidel dohodnutá časová cena. Později se havarijní pojištění sjednávalo bez pojistné částky podle zdvihového objemu motoru v krychlových centimetrech a určovalo se pojistné za konkrétní typ vozidla. Výše pojistného se stanovovala podle toho, zda bylo vozidlo vyrobeno v Československu, v některém ze spřátelených socialistických státŧ nebo v ostatních státech. 5 MARVAN, M., J. CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 2.díl, str

14 V prŧběhu let se pozměňoval zpŧsob pojišťování především osobních automobilŧ. Při pojištění vozidla na pojistnou částku bylo případné plnění bez srážení spoluúčasti, při pojištění bez pojistné částky, např. podle typu vozidla, se pojištění sjednávalo buď bez spoluúčasti nebo se spoluúčastí. Havarijní pojištění se sjednávalo pouze na případ pojistné události na území Československa, do zahraničí se sjednávalo dodatkové pojištění s minimální dobou trvání 7 dnŧ a nejvíce na 1 rok. 6 K zásadním změnám ve struktuře pojišťoven na československém pojistném trhu došlo až po roce 1989 a to v letech V prŧběhu roku 1990, kdy nebyl zatím přijat nový zákon o pojišťovnictví, se pokoušeli někteří zprostředkovatelé zahraničních pojišťoven podnikat na našem pojistném trhu nelegálně, bez souhlasu příslušných národních ministerstev financí. Po přijetí Zákona o pojišťovnictví č. 185/1991 Sb. mohly začít zahraniční pojišťovny volně provozovat svou činnost a začal tak vznikat tržní pojistný trh ve všech odvětvích pojištění. Na konci roku 2011 pŧsobilo na českém trhu 53 pojišťoven, z toho 35 tuzemských pojišťoven Na druhé straně je na trhu pouze jediná zajišťovna - VIG RE zajišťovna a.s. s licencí ČNB. 7 6 MARVAN, M., J. CHALOUPECKÝ. Dějiny pojišťovnictví v Československu. 3.díl, str. 136 a ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Výroční zprávy [online] 2013, c3%a1vy 14

15 2 Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel 2.1 Právní úprava Do právní úpravy pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel zasahuje celá řada zákonŧ a vyhlášek platných v ČR. Povinné ručení přímo definuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) a vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se zákon 168/199 Sb. provádí. Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje pojištění odpovědnosti, zřízení České kanceláře pojistitelŧ, její právní postavení, organizaci a předmět činnosti. Toto pojištění dále upravují zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 243/2001 Sb. o registraci motorových vozidel, vyhláška č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Od nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu obsažená v zákoně č. 396/2012 Sb., kterou se do zákona doplňuje nový institut tzv. exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Pomocí tohoto institutu tak bude možné vymáhat dlužné výživné na nezletilé dítě odejmutím řidičského oprávnění. Od pak vstoupila v účinnost velká novela zákona o silničním provozu, obsažená v zákoně č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné zpŧsobilosti k řízení motorových vozidel. Touto novelou se mění skupiny řidičského oprávnění a věk řidičŧ, kteří je mohou získat; zavedení tzv. objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla, která znemožňuje zneužívání institutu tzv. osoby blízké ; upravuje výši pokut a postup správního řízení. Tyto úpravy by měly přispět ke snížení počtu vážných dopravních nehod a celkovému zlepšení chování řidičŧ na silnicích. Hlavním úkolem právní úpravy je ochrana poškozeného a dalších zúčastněných osob, kterým by mohla vzniknout škoda při provozu vozidla pojištěného. V případě pojištěného by mohla škoda, kterou zpŧsobil třetí osobě (poškozenému) přesahovat jeho finanční možnosti a 15

16 výrazně by tak byla snížena jeho životní úroveň. Nároky poškozených osob by tak mohly být omezeny finanční situací viníka, příp. i jeho platební morálkou. Právní úprava tak zakládá, ve veřejném zájmu, majiteli vozidla povinnost pojistit se a pojišťovně uhradit celou škodu na majetku a zdraví poškozené osoby. Zabezpečuje tak uhrazení pohledávek poškozené osobě a značně omezuje vznik soudních sporŧ. Z těchto dŧvodŧ se jedná o smluvní povinné pojištění, což znamená, že zákon ukládá povinnost toto pojištění sjednat Princip a fungování povinného ručení Uzavření povinného ručení je zákonnou povinností každého majitele motorového vozidla. Pokud tuto povinnost nesplní, hrozí majiteli vozidla pokuta až do výše Kč. Ten kdo zpŧsobí druhé osobě škodu na majetku nebo na zdraví nepojištěným vozidlem, musí veškerou škodu uhradit z vlastních prostředkŧ. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje v tomto ohledu pojistnou ochranu pro případ škody zpŧsobené provozem motorového vozidla a před možným finančním dopadem vyplývajícím z nárokŧ poškozeného. U závažných nehod mohou tyto nároky dosahovat až milionŧ korun. Povinné ručení pokrývá škody na věci, na zdraví nebo usmrcení, léčebné výlohy zraněných, škody na ušlém zisku či vynaložené náklady na právní zastoupení poškozeného a to do výše předem sjednaného limitu. Nevztahuje se na škodu na vozidle, které nehodu zpŧsobilo a na zdraví jeho řidiče. Povinnost sjednání povinného pojištění vozidel se ovšem nevztahuje na vozidla s cizí státní poznávací značkou, vozidla ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem v zahraničí. Dále se nevztahuje na trolejbusy, vozidla integrovaného záchranného systému a invalidní vozíky. Pokud řidič zpŧsobí škodu sobě nebo osobě blízké, nejsou tyto škody z pojištění odpovědnosti hrazeny s výjimkou škod na zdraví, které vzniknou osobě blízké v souvislosti s dopravní nehodou. 8 WEBNODE.CZ. Právní úprava povinného ručení [online] 2011, 16

17 Ze zákona je stanovena minimální výše limitu plnění na 35 mil. Kč pro škodu na zdraví na každého zraněného či usmrceného a 35 mil. Kč na škodu na majetku bez ohledu na počet poškozených. Pokud je zpŧsobena škoda vyšší než stanovený limit, je viník dopravní nehody povinen uhradit tento rozdíl sám. Většina pojišťoven proto nabízí i smlouvy s vyšším limitem plnění, jímž lze předejít případnému rozdílu i u větších nehod. 9 Hlavním smyslem povinného ručení je zajištění pojištění všech vozidel provozovaných na území ČR a tím i plošnou ochranu poškozených. Všichni provozovatelé vozidel v ČR mají tedy povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti. Tuto povinnost mají i řidiči cizozemských vozidel, kteří provozují vozidlo na území ČR a musí si proto sjednat tzv. Hraniční pojištění. Povinnost na uzavření hraničního pojištění se vztahuje na řidiče vozidel registrovaných v cizině, na něž se nevztahuje záruka o existenci pojištění od kanceláře pojistitelŧ jiného státu, resp. na řidiče bez platné zelené karty. Hraniční pojištění využívají také cizinci při prodloužení pobytu cizozemského vozidla v ČR, když pŧvodnímu pojištění již vypršela platnost, nebo je využíváno na vozidla, která byla do ČR přivezena jako zboží a je předpoklad, že budou provozována v ČR. Hraniční pojištění se vztahuje na zpŧsobení škody provozem cizozemského vozidla na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Pojistitelem hraničního pojištění je Česká kancelář pojistitelŧ. Uzavírá se na pojistnou dobu 15 dní Pojistné podmínky Každá pojišťovna má speciálně upravené Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla dle zákona a svých organizačních a jiných specifických požadavkŧ. 9 MĚŠEC.CZ. Povinné ručení [online] 2013, 10 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Hraniční pojištění [online] 2013, 17

18 Pro pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla (dále pojištění odpovědnosti či povinné ručení ) platí ustanovení zákona č. 168/199 Sb. a zákona 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Povinné ručení vzniká na základě písemné pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojistitelem k okamžiku uvedeném ve smlouvě jako počátek pojištění. Sjednává se na dobu neurčitou, nejedná-li se o krátkodobé pojištění. Pojistným obdobím je většinou doba 12 měsícŧ, pokud není ujednáno ve smlouvě jinak a lze je přerušit pouze v případě, že je to sjednáno v pojistné smlouvě. Pojistitel se zavazuje k výplatě plnění v případě vzniklé nahodilé události, kterou zpŧsobilo pojištěné vozidlo v době platnosti pojistné smlouvy a za kterou pojištěný odpovídá. Pojištěný má pak nárok, aby pojistitel za něho uhradil poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu škody. Pojistné plnění poskytuje pojistitel v tuzemské měně a je splatné do 15 dnŧ po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Pojistitel ale nehradí škodu, kterou se pojištěný zavázal uhradit nad rámec stanovený právním předpisem. Pojistné podmínky dále stanoví práva pojišťovny neposkytnout pojistné plnění za určitých okolností, jakými jsou např. zamlčené nebo nepravdivě uvedené podstatné skutečnosti při sjednání pojistné smlouvy, nepravdivě uvedené okolnosti vzniku pojistné události. Pojistitel též mŧže krátit pojistné plnění, pokud bylo jeho šetření ztíženo jednáním pojištěného např. odjetím z místa nehody, nesdělením totožnosti řidiče, neoznámením nehody Policii ČR pokud tuto povinnost zákon ukládá, nepořízením společného záznamu o dopravní nehodě. Toto pojištění se vztahuje na škodnou událost zpŧsobenou provozem vozidla nejen na území ČR, ale na území všech členských státŧ Evropské unie a dalších státŧ uvedených v seznamu Ministerstva financí. Pojistitel je povinen mezinárodní platnost označit na zelené kartě. Zelená karta je jediným dokladem o uzavřeném povinném ručení, který obdrží klient od pojišťovny ihned po uzavření pojistné smlouvy a poté na začátku každého dalšího roku trvání pojištění. Zelená karta slouží k prokazování sjednaného povinného ručení v České republice a téměř ve všech státech Evropy, které jsou uvedeny na zadní straně zelené karty. Výši pojistného stanoví pojistitel ve výši odpovídající sjednanému obsahu a rozsahu pojištění s ohledem na celkový předcházející škodní prŧběh. Na další pojistné období pak mŧže pojistitel výši pojistného upravit v souvislosti s dŧvody uvedenými v zákoně, se změnami 18

19 podmínek uvedených v aktuálně platném sazebníku a rozhodných pro stanovení výše pojistného. O změně výše pojistného pak musí informovat klienta písemnou formou nejdéle 2 měsíce před výročním dnem sjednání pojištění. Pokud pojistník s nově stanovenou výší pojistného nesouhlasí a vyjádří do 1 měsíce svŧj nesouhlas pojistiteli, mŧže pojištění odpovědnosti zaniknout. Další podmínky zániku nebo výpovědi pojistné smlouvy vymezuje zákon. Povinné ručení se sjednává zpravidla na dobu neurčitou nebo na dobu jednoho roku s automatickým prodloužením. Klient má možnost vypovědět pojistnou smlouvu nejpozději 6 týdnŧ před výročním datem uzavření. Pojištění pak k tomuto datu zanikne. Pojistná smlouva mŧže též zaniknout ke dni, kdy bylo vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, na základě prodeje vozidla a to ke dni oznámení této skutečnosti pojišťovně, ke dni oznámení Policii ČR o odcizení vozidla, nebo pro neplacení pojistného a to dnem následujícím po uplynutí lhŧty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, přičemž tato lhŧta nesmí být kratší než 1 měsíc. Zánik pojištění je možný pouze v případech uvedených přímo v zákoně. Pojistitel má pak právo na pojistné v souladu s ustanoveními zákona. V případě smrti pojistníka přecházejí práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti na dědice. Pojistné podmínky dále upřesňují povinnosti pojistníka a pojištěného ve vztahu k hrazení pojistného, oznamování změn v poměrech pojištěného i pojistitele, doručování písemností, zpracování osobních údajŧ apod. 11 Další podmínky pojištění jsou individuálně sjednány přímo ve smlouvě. Každá pojišťovna má několik produktŧ pojištění odpovědnosti lišící se výší limitu plnění, územní pŧsobností a doplněné o balíčky zvýhodněných doplňkových, označovaných též jako dodatkových, pojištění. 11 KOLEKTIV AUTORŦ. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11. Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen

20 2.4 Konstrukce pojistného povinného ručení Po uvolnění trhu s povinným ručením v roce 2000 začali jednotliví pojistitelé přistupovat ke konstrukci pojištění rozdílně v rozsahu nabízených služeb, rŧzném složení pojistných produktŧ i v cenách pojistného, které se někdy i významně liší. Při stanovování výše pojistného se pojišťovny řídí koeficienty týkající se pojištěného vozidla. Kategorie vozidel jsou uvedeny v zákoně č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tabulka č. 1: Kategorie vozidel dle zákona č.56/2001 Sb. L Lehká motorová vozidla dvoukolová, tříkolová, lehké čtyřkolky, motocykly, motokola M Motorová vozidla určená převážně k přepravě osob N Motorová vozidla určená k přepravě nákladŧ O Přípojná vozidla T Zemědělské a lesnické traktory S Pracovní stroje R Ostatní vozidla nezařaditelná do ostatních kategorií Zdroj: ČESKO. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [online] Základním ukazatelem pro stanovení výše pojistného je zdvihový objem motoru v cm3 a výkon motoru. Tento ukazatel byl používán při sjednávání pojištění odpovědnosti od samého počátku a je používán dodnes, i když je již jen součástí kalkulace ceny pojistného. Na základě těchto údajŧ mŧže být rovnou vypočtena základní sazba pojistného pro nové vozidlo, ke které jsou poté přičítány položky nadstandardní výbavy a naopak odečítány slevy např. za zabezpečení vozidla. U starších vozidel má na konstrukci pojistného vliv kromě výše uvedených kritérií stáří vozidla, počet najetých kilometrŧ, zpŧsob užití vozidla, či účel k němuž bylo vozidlo pořízeno 20

21 autoškola, taxislužba apod. Všechny tyto faktory ovlivňují výši pojistného. Každému je přiřazen koeficient, kterým se základní sazba pojistného, odvozená většinou z kategorie vozidla a objemu motoru, vynásobí a získá se tak konečná cena pojistného vztahující se k vozidlu. 12 Cenu ale ovlivňuje i přímo osoba majitele vozidla, který vozidlo pojišťuje. Do nedávné doby bylo při konstrukci výše pojistného přihlíženo především k parametrŧm a stavu vozidla. ČSOB pojišťovna pak jako první přišla s novým přístupem k řidiči a jeho kvalitám ve smyslu hesla: nebourá vozidlo, ale jeho řidič. Většina pojišťoven ji začala následovat v úpravách cen pojistného s větším ohledem na kvalitativní rysy majitele, resp. řidiče vozidla. V souvislosti s majitelem se stanovují koeficienty s ohledem na jeho věk, bydliště, frekvenci placení pojistného a bezeškodní prŧběh jeho předešlých pojištění odpovědnosti. Majitelé vozidla s nižším věkem mají zpravidla pojistné vyšší než starší řidiči s ohledem na jejich menší zkušenosti s řízením vozidla a tedy vyšší pravděpodobností zpŧsobení dopravní nehody. Řidiči s místem bydliště, za které je považován region, ve kterém se nejčastěji pohybují, s malou hustotou osídlení jsou zvýhodněni oproti řidičŧm z větších měst, kde je opět pravděpodobnost zpŧsobení dopravní nehody vyšší. Frekvence placení pojistného častěji než jednou za období, zpravidla je to 12 měsícŧ, je oproti roční úhradě pojistného dražší. Podstatnou součástí výpočtu ceny pojistného je pak systém bonusŧ a malusŧ Bonus a malus Ze zákona mají pojišťovny povinnost zohlednit předchozí bezeškodní prŧběh pojištění odpovědnosti. Poskytují tak bonus, neboli slevu na pojistném klientŧm, kteří nezavinili v předchozích obdobích žádnou dopravní nehodu. Tento systém platí již od počátku roku Za každých 12 měsícŧ trvání bezeškodního prŧběhu pojištění odpovědnosti dostane 12 KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., INTRANET. Metodické informace [online] 2012, cke_informace 13 FINANCE.CZ. Kolik zaplatíte za povinné ručení? [online] 2013, 21

22 klient, který má sjednané pojištění, tzv. bonus na jedno či více vozidel. Výše slevy ročního bonusu se mŧže u jednotlivých pojišťoven lišit, ale většina přiznává bonus ve výši 5% z ročního pojistného. Bonusy se za jednotlivé roky sčítají a klient tak mŧže dostat slevu na pojistném i 50 %. Pojišťovny evidují dobu pojištění v měsících a evidují i každou škodu zaviněnou provozem vozidla, tzv. rozhodnou událost. Za každou tuto rozhodnou událost pak pojišťovna odečítá určitý počet měsícŧ z doby pojištění, což bývá zpravidla měsícŧ. Výši bonusu pak určuje rozhodná doba, která vyjadřuje dobu nepřetržitého pojištění, krácenou podle počtu rozhodných událostí a nezáleží na tom, kdo vozidlo při nehodě řídil. Je vždy spojena s osobou pojistníka (viz tabulka č.2 ). Pokud je součet záporných měsícŧ za rozhodné události vyšší než počet měsícŧ pojištění odpovědnosti, navyšuje pojišťovna pojistné o tzv. malus. V praxi se tento nástroj pojišťovnami příliš nevyužívá s ohledem na konkurenční prostředí, přestože je mají zahrnuty ve svých pojistných podmínkách. Při uplatňování malusu pojištěný většinou přechází k jiné pojišťovně, která mu rozhodné události a tedy i malus odpustí a začíná tak se základní výší pojistného, přestože je malus, stejně jako bonus vázán na osobu a tedy přenositelný mezi pojišťovnami. Nová pojišťovna poskytne klientovi jakousi dodatkovou smlouvu k pojištění odpovědnosti, kde mu přiznává od počátku pojištění jistý stupeň bonusu (rozhodnou dobu) a odpovídající slevu na pojistném. V rámci konkurence na pojistném trhu a boji o klienta tak pojišťovny vlastně snižují cenu pojistného. V současnosti se hovoří o tom, že se vzhledem k momentální situaci na trhu s povinným ručením, kde je cena pojistného stlačena tak nízko, že je pro pojišťovny neúnosná, pojišťovny k uplatňování malusŧ opět přikloní MPOJIŠTĚNÍ.CZ. Bonus a malus u povinného ručení [online] 2013, 22

23 Tabulka č. 2: Příklad úpravy pojistného v rámci systému bonus/malus Stupeň bonusu/malusu Rozhodná doba Bonus Malus B měsíců (a více) 50% B9 108 až 119 měsíců 45% B8 96 až 107 měsíců 40% B7 84 až 95 měsíců 35% B6 72 až 83 měsíců 30% B5 60 až 71 měsíců 25% B4 48 až 59 měsíců 20% B3 36 až 47 měsíců 15% B2 24 až 35 měsíců 10% B1 12 až 23 měsíců 5% S-základní třída 0 až 11 měsíců 0% 0% M1-12 až -1 měsíců 10% M2-24 až -13 měsíců 20% M3-36 až -25 měsíců 30% M4-48 až -37 měsíců 50% M5-60 až -49 měsíců 80% M6-61 měsíců a déle 120% Zdroj: Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R- 631/11. Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen Česká kancelář pojistitelů Česká kancelář pojistitelŧ (dále také ČKP ) byla zřízena dne zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jako profesní organizace pojistitelŧ, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla. Kancelář je právnickou osobou, zřízená dne 30. července 1999 a zapsána v obchodním rejstříku a je považována za tuzemskou pojišťovnu. Povinné členství v ČKP vzniká pojistiteli se sídlem na území ČR nebo pobočce pojistitele z třetího státu pravomocným rozhodnutím České národní banky, kterým mu bylo uděleno povolení k provozování pojištění odpovědnosti. V současné době je členem ČKP celkem 14 pojistitelŧ, kteří jsou povinni, na základě svého členství, platit příspěvky na činnost Kanceláře a úhradu škod zpŧsobených nepojištěnými vozidly. Dá se předpokládat, že tyto náklady pak pojišťovny přenášejí formou zvýšení ceny pojistného na řidiče, kteří platí pravidelně pojistné. 23

24 Hlavními činnostmi kanceláře jsou: spravuje garanční fond, který je tvořen z příspěvkŧ pojistitelŧ, z příspěvkŧ nepojištěných a z pojistného za hraniční pojištění provozuje hraniční pojištění a informační středisko uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelŧ cizích státŧ, informačními středisky a orgány jiných členských státŧ pověřených vyřizováním žádostí o náhradní plnění vede evidence a statistiky pro účely pojištění odpovědnosti spolupracuje se státními orgány ve věcech týkajících se pojištění odpovědnosti podílí se na předcházení škodám v provozu na pozemních komunikacích a na předcházení pojistným podvodŧm v pojištění souvisejícím s provozem vozidel. Kancelář vystupuje vzhledem k poškozeným jako garant: plnění za škodu zpŧsobenou provozem nezjištěného vozidla při škodě na věci nebo ušlém zisku pouze je-li současně zpŧsobena škoda na zdraví plnění za škodu zpŧsobenou provozem vozidla bez pojištění odpovědnosti plnění za škodu zpŧsobenou provozem cizozemského vozidla pojištěného hraničním pojištěním plnění za škodu zpŧsobenou provozem vozidla pojištěného u pojistitele, který z dŧvodu úpadku nemŧže uhradit škodu Pojistitelé jsou povinni sdělovat Kanceláři údaje o vzniku, přerušení, změnách a zániku pojištění odpovědnosti a o pojistných smlouvách nejpozději do 1 měsíce ode dne vzniku příslušné skutečnosti. Tyto údaje Kancelář dále předává Ministerstvu dopravy ČR, které provozuje registr vozidel. Ministerstvo poté porovnává údaje s údaji v registru vozidel a předá Kanceláři výsledek porovnání a údaje o vozidlech, jejich vlastnících a provozovatelích, které nebyly Kanceláři pŧvodně sděleny. Takto zjištěné údaje poté mohou být Kanceláří sděleny pojistiteli. Pokud Kancelář na základě těchto údajŧ zjistí, že byla ukončena pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti a nebyly v registru vozidel odevzdány registrační značky a osvědčení o registraci vozidla a vlastník či provozovatel vozidla tak nemá sjednáno povinné pojištění odpovědnosti, je pak provozovatel vozidla povinen hradit Kanceláři zákonný příspěvek do Garančního fondu za každý den, kdy není vozidlo pojištěno. 24

25 Údaje o vozidlech vedených v registru vozidel jsou evidovány v Informačním středisku Kanceláře, které je přístupné veřejnosti, a kde je možné dle registrační značky nalézt údaje o pojištění odpovědnosti a o škodních zástupcích a pojistiteli. Poškození, kteří mají nárok na náhradu škody tak mohou prostřednictvím informačního střediska zjistit údaje potřebné k navázání kontaktu s pojistitelem viníka, jeho škodním zástupcem nebo jiným partnerem. 15 ČKP dále úspěšně vybírá příspěvky nepojištěných do garančního fondu podle 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jehož účinnost nastala 1. lednem Díky tomuto zákonu došlo v roce 2011 k úplnému přesunutí financování škod, zpŧsobených nepojištěnými vozidly, na nepojištěné motoristy a podařilo se snížit počet nepojištěných vozidel o 27% oproti předešlému roku. Výsledky ukazují, že tato novela zákona byla nejzásadnější změnou v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla od r a její uplatňování plní svŧj účel ve zvyšování podílu nepojištěných vozidel na financování Garančního fondu ČKP a redukuje počet nepojištěných vozidel na našich silnicích. Od roku 2009 do r poklesl díky intenzivní realizaci 24c zákona č. 168/1999 Sb. počet nepojištěných vozidel pod 100 tis. a poklesl i počet nepojištěných škod o 30% oproti roku V roce 2011 bylo Českou kanceláří pojistitelŧ uzavřeno škodných událostí, což bylo o 175 událostí více než v předešlém roce. Počet neuzavřených škodných událostí (restant) meziročně poklesl o 84 škodných událostí. Nároky poškozených z pojistných událostí k tíži Garančního fondu se ke konci roku 2011 navýšily oproti roku 2010 o 102 mil. Kč, což je celkově asi o 8% více. Ačkoli dochází k celkovému poklesu počtu nepojištěných škod, je tento nárŧst dŧsledkem výplaty několika závažných škod na zdraví MPOJIŠTĚNÍ.CZ. Zákon 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů [online] 16 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ. Výroční zpráva za rok 2011 [online], 25

26 2.7 Dodatková pojištění k pojištění odpovědnosti Pojišťovny v rámci konkurenčního boje o klienta nabízejí k pojištění odpovědnosti možnost sjednání celé řady připojištění. V rámci těchto dodatkových pojištění se mŧže klient pojistit i na některá rizika související s provozem vozidla a přepravou osob či věcí, spojená s jeho vlastním vozidlem a mají tedy charakter havarijního pojištění. Nejnovějším produktem pojišťoven je pojištění nezaviněné nehody, které kryje 100% nákladŧ vzniklých při prokazatelně nezaviněné nehodě a zajišťuje bezproblémové řešení vzniklé škody. V případě vzniku dopravní nehody se zaviněním druhého účastníka mŧže klient kontaktovat svou domovskou pojišťovnu, která bez odkladu a bez účasti viníka škodu ohodnotí a vyřídí. Pojistné plnění, které vyplatí svému poškozenému klientovi, pak přeúčtuje pojišťovně viníka, kde se škoda likviduje standardně z povinného ručení. Dalším dodatkovým pojištěním, které některé pojišťovny nabízejí, je živelní pojištění vozidla, které zajišťuje ochranu vozidla při povodni či záplavě, po úderu blesku, poškození při vichřici, krupobití, sesuvu pŧdy, lavině, po pádu stromu či stožáru zapříčiněného vichřicí nebo poškození požárem. Toto pojištění se sjednává s určitým limitem pojistného plnění a se spoluúčastí. V případě sjednání tohoto pojištění je třeba, aby si klient pozorně přečetl pojistné podmínky nebo se dŧkladně informoval v pojišťovně na přesnou definici uvedených živlŧ. Každá pojišťovna mŧže mít výklad živlu odlišný a je tedy třeba správně pochopit na jaká rizika se pojištění vztahuje. Velice časté a velmi klienty využívané je připojištění čelního skla. Toto pojištění se sjednává bez spoluúčasti na pojistnou částku stanovenou pojistníkem, většinou podle typu vozidla. Dodatkovým pojištěním nabízeným některými pojišťovnami je i pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem. Toto pojištění se vztahuje na fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem a na poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové a chladící soustavy zaparkovaného vozidla zvířetem. U tohoto pojištění se sjednává spoluúčast a limit pojistného plnění. Standardně pojišťovny nabízí i úrazové pojištění přepravovaných osob. Toto pojištění se sjednává na pojistnou částku za smrt úrazem, trvalé následky a tělesné poškození následkem úrazu, a to dle počtu sedadel ve vozidle. 26

27 Ke každému pojištění odpovědnosti je nabízeno připojištění asistenčních služeb, které rozšiřuje klientovi možnosti využití asistenčních služeb oproti standardně poskytované asistenci. Jedná se například o odtah vozidla z místa dopravní nehody, úschovu nepojízdného vozidla, oprava a výměna pneumatik apod. I v souvislosti s tímto připojištěním je nutné, aby se klient správně informoval na rozsah služeb, které si u pojišťovny připojistil. Pojišťovny mají často zakotveno v pojistné smlouvě, že smí být vozidlo odtaženo či opraveno pouze jejím smluvním partnerem. Pokud si klient v případě nehody zavolá jinou odtahovou službu pojišťovna odtah nehradí. Dalším bodem, kterému je nutné věnovat pozornost je rozsah služeb, tzn. do kolika km hradí odtah pojišťovna, limitem mŧže být 50 ale i 500 km, zda odtahová služba přiveze vozidlo ze zahraničí do ČR nebo pojišťovna uhradí pouze odtah zahraniční službou do nejbližšího servisu v zahraničí k provedení nutné opravy. Většina pojišťoven má též širokou síť smluvních servisŧ a upřednostňuje odtažení vozidla právě k nim. Klientovi se v případě, že nedodrží přesně podmínky uvedené ve smlouvě, mŧže stát, že si tyto asistenční služby bude muset hradit sám. Pojištění nákladŧ na nájem náhradního vozidla se sjednává především u havarijního pojištění, ale lze si ho připojistit i k pojištění odpovědnosti osobního vozidla. Vztahuje se na případ dopravní nehody, ale i na havárii, odcizení, vandalismus či živel. Toto pojištění se sjednává na limit nájemného vč. DPH na 1 den a bez spoluúčasti. Pro fyzické nepodnikající osoby lze sjednat pojištění právní ochrany a to v souvislosti s osobním motorovým vozidlem uvedeným ve smlouvě. Právní ochrana je poskytována v oblasti náhrady škody, trestního a přestupkového práva a závazkového práva. Pojištění se sjednává na pojistnou částku a bez spoluúčasti a slouží k úhradě soudních poplatkŧ. Praktickým balíčkem mŧže být pojištění asistenčního programu, který zajišťuje komplexní pomoc při nehodě. Jedná se o spojení asistenčních služeb a právní ochrany, které zahrnuje poradenskou a technickou pomoc na místě nehody, náhradu nákladŧ na zapŧjčení náhradního vozidla, právní pomoc, odtah nepojízdného vozidla do servisu a další. Velmi diskutovaným produktem je pojištění dopravních pokut. V souvislosti s tímto připojištěním vznikla celá řada dohadŧ a je diskutováno v médiích. Hlavní obavou je možné zneužívání tohoto připojištění nezodpovědnými řidiči, kteří po sjednání pojištění nebudou respektovat dopravní předpisy. Z toho dŧvodu pojistné podmínky velmi striktně stanovují, na které přestupky se bude pojištění dopravních pokut vztahovat. Je například vyloučena jízda 27

28 pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, zaviněné dopravní nehody a další závažné přestupky, za které by byl řidiči odebrán řidičský prŧkaz. Vyloučeny jsou i přestupky méně závažné, ale úmyslné, jako je např. špatné parkování. Vzhledem k přísným omezením je toto připojištění řidiči velmi málo využíváno. Pojišťovny v rámci marketingu prŧběžně přicházejí s dalšími možnými připojištěními, ze kterých jsou některé úspěšné a převezmou je i další pojišťovny a některé pro nezájem klientŧ po čase vymizí Situace na pojistném trhu v oblasti povinného ručení Na Českém pojistném trhu se posledních 6 let vytrvale snižují sazby pojistného povinného ručení. Nejvyšší sazby pojistného byly dosaženy v prŧběhu roku 2006, kdy bylo prŧměrné pojistné 4119 Kč. Od té doby dochází pouze k jejich poklesu. Na konci pololetí 2012 se prŧměrné pojistné pohybovalo kolem částky 2950 Kč. Toto snížení pojistného se týká všech tarifních skupin pojištěných vozidel. Hlavním dŧvodem snižování pojistného je konkurenční prostředí na trhu a snaha pojišťoven o získání klienta i za pro ni dočasně nevýhodných podmínek, ale s předpokladem uzavření dalších pojistných smluv v jiném segmentu pojištění. V rámci tohoto konkurenčního boje pojišťovny udělují novým klientŧm vysoké bonusy, bez ohledu na existenci bezeškodní historie. V případě zavinění nehody a zpŧsobení škody však pojišťovny neuplatňují malusy a nenavyšují pojistné, přestože jim to smluvní podmínky umožňují, protože by klient mohl přejít k jiné pojišťovně, která by jim opět udělila vysoký bonus bez ohledu na škodní prŧběh, přestože má informace o klientově škodní historii standardně k dispozici. Dalším dŧvodem snižování prŧměrných sazeb pojistného je poskytování velkých obchodních slev právnickým osobám a jiným bonitním klientŧm a dále v rámci flotilových pojištění. V neposlední řadě má svŧj podíl na snižování cen povinného ručení i stále se rozšiřující 17 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŦ [online] 2013, 28

29 nabídka pojišťoven a nástup nových a malých pojišťoven, které jsou ochotny pro získání klienta pojišťovat za velmi nízké ceny. Klesající pojistné by bylo akceptovatelné v případě snižování škodního prŧběhu ve srovnatelné míře. Bohužel ke snížení objemu škod nedochází. V roce 2011 došlo poprvé k nárŧstu kombinovaného škodního procenta na 101%, což znamená, že finanční objem vzniklých škod přesáhl o 1% příjem z pojistného, ponížený o náklady na fungování systému (náklady na správu, likvidaci, sjednání smluv a administrativu). Pojišťovny bohužel nemohou okamžitě navyšovat pojistné u dlouhodobě platných smluv, ale od začátku tohoto roku přistupují ke zdražení pojistného o několik procent. Pro řidiče, kteří jezdí dlouhodobě bez nehody se pojistné zdraží pouze o cca 3%, k většímu zdražení dojde především u mladých řidičŧ a řidičŧ kteří měli v minulosti nehodu. Ti řidiči, kteří bourají opakovaně bude pojistné zvýšeno v rámci malusu až o 40%. Dalším kritériem, znovu braným do úvahy pro stanovení pojistného, bude lokalita provozu vozidla. V souvislosti s nepříznivým vývojem kombinovaného škodního procenta došlo k dohodě pojišťoven o navyšování cen pojistného a většina z nich začala dohodu plnit již koncem roku Pojišťovny jsou nuceny jednat organizovaně, aby dosáhly vyšších cen pojistného, protože dosavadní ceny byly na hranici a někdy až za hranicí rentability.do budoucna se proto očekává prŧběžné mírné zdražování pojistného, časté změny sazeb jednotlivých pojišťoven a větší zohlednění škodního prŧběhu na řidiče. V databázi České kanceláře pojistitelŧ bylo k evidováno celkem pojištěných vozidel. Od roku 2003, kdy bylo pojištěno vozidel, se tak jedná o nárŧst o 24%. Graf č. 1: Vývoj počtu pojištěných vozidel v povinném ručení v ČR v letech ,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000, Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, 29

30 Předepsané pojistné v tis. Kč Podle statistik České asociace pojišťoven za rok 2012 pokračuje stagnace předepsaného pojistného v neživotním pojištění a to především v dŧsledku snižování pojistného u pojištění motorových vozidel. Podíl předepsaného pojistného vozidel, v povinném a havarijním pojištění, na celkovém předepsaném pojistném v neživotním pojištění je významný a tvoří téměř 50%. I přesto, že narŧstá počet nově pojištěných vozidel, přetrvává pokles předepsaného pojistného u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, roce 2012 o více než 9%. Tempo poklesu však již není tak výrazné jako v předešlých obdobích a v příštích obdobích se očekává, vzhledem k výše zmíněným úpravám pojistného, že se pokles zastaví a předepsané pojistné začne mírně rŧst. 18 Graf č. 2: Předepsané pojistné v tis. Kč. v havarijním a odpovědnostním pojištění a jeho podíl na celkovém předepsaném pojistném v neţivotním pojištění od r do r ,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, Havarijní pojištění Povinné ručení Neživotní pojištění celkem Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, Koncem března 2013 poslanci parlamentu odhlasovali upravenou novelu zákona, kterou se nově zavádí povinnost pojišťoven odvádět tři procenta z vybraného pojistného z povinného ručení na financování hasičŧ. Novela pŧvodně počítala až s šesti povinně odváděnými procenty, ale po dohodě poslancŧ ve výborech se zástupci hasičŧ bylo toto procento sníženo. Novela obsahuje povinnost úmyslných viníkŧ havárií a dopravních nehod zaplatit náklady hasičŧm a znovuobnovení Fondu zábrany škod, který v minulosti existoval. Do tohoto fondu 18 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Ptáme se [online] 2013, MĚŠEC.CZ. Pojišťovny opouštějí srovnávače povinného ručení a zdraţují [online] 2013, 30

31 by měly pojišťovny odvádět ona tři procenta z vybraného pojistného z povinného ručení a následně by se z něho hradily náklady na nákup hasičské techniky. Příspěvek do fondu by měl podle ministerstva financí činit asi 600 mil. korun ročně. Toto opatření zřejmě přirozeně povede k navýšení pojistného a povinné platby pojišťoven tak budou hradit všichni řidiči, kteří mají sjednaní povinné ručení. Pojišťovny tedy nebudou zdražovat pojistné pouze z dŧvodu nepříznivého vývoje kombinovaného škodního procenta, na kterém se domluvili v loňském roce, ale navýší pojistné o další tři procenta v souvislosti s odvody do Fondu zábrany škod. 19 Na internetu je k nalezení celá řada tzv. srovnávačŧ cen pojistného, které jsou ale bohužel většinou velmi zběžné a neobsahují všechny možnosti pojištění, které pojišťovny nabízí. Navíc jejich ceníky bývají zastaralé a tak nemají pro klienty téměř žádnou vypovídací schopnost. Samy pojišťovny tyto webové stránky neuznávají a snaží se svým klientŧm nabídnout vlastní kalkulačky cen umístěné na svých stránkách, kde jsou kalkulačky prŧběžně aktualizovány. Klient má tak možnost porovnat si rozsah pojištění i ceny u rŧzných pojišťoven z pohodlí od svého počítače s vědomím, že zjištěné údaje odpovídají skutečnosti. Až na výjimky si lze přímo i sjednat pojištění on-line, za což je pojišťovnou poskytnuta sleva 10% 15%. Toto on-line sjednání je sice zvýhodněné, ale dle mého názoru neobsahují tyto dotazníky všechny dostupné typy slev a druhy pojištění, které by mohl klient získat na přepážce nebo i při telefonickém sjednání. Proto bych doporučila každému zájemci o pojištění informovat se nejprve na internetových stránkách o jaké pojištění by měl zájem a poté zavolat na klientskou linku nebo nejlépe navštívit přepážku pojišťovny. Výhodou tohoto osobního kontaktu je bezesporu i to, že se mŧže přímo dotázat na vše ohledně případné likvidace pojistné události, na své nároky i povinnosti. 19 NOVINKY.CZ. Pojišťovny budou přispívat hasičům na techniku, odhlasovali poslanci [online] březen 2013, 31

32 2.9 Konkurence na trhu s povinným ručením V lednu 2013 bylo členy České kanceláře pojistitelŧ 14 pojišťoven. Největším pojistitelem v povinném ručení je, podle počtu pojištěných vozidel, Česká pojišťovna, která si toto prvenství udržuje díky monopolu v tomto segmentu do roku 2000, ve kterém byl monopol zrušen. Druhé místo dlouhodobě zaujímá Kooperativa, která se snaží po celou dobu existence tržního pojištění odpovědnosti útočit na prvenství České pojišťovny. Na třetím místě je pak ČPP s 16% podílem. ČPP se zaměřila na pojišťování starších a levnějších vozidel za nízkou cenu pojistného a tím oslovila velkou část běžných řidičŧ. Další rozložení trhu dle počtu pojištění vozidel je patrné z grafu č.3. Graf č. 3: Podíl pojišťoven na trhu s povinným ručením podle počtu pojištěných vozidel v 1. pololetí Triglav 3% ČSOB poj. 7% Slavia 2% Uniqa 4% Generali 7% ostatní 4% 0% 0% 0% 0% Česká pojišťovna 26% Allianz 10% ČPP 16% Kooperativa 21% Zdroj: FINANCE.CZ. Statistiky [online] 2013, Z tabulky č. 3 je patrné, že pozice nejsilnějších pojišťoven, České pojišťovny a Kooperativy, dlouhodobě oslabuje a naopak mírně posilují malé pojišťovny, které klientŧm nabízí možnosti pro pojištění starších a levnějších vozŧ za dostupnou cenu. Vzhledem k ekonomické situaci domácností a jejímu vývoji je samozřejmé, že pro pojištění povinného ručení, které chrání ne vlastní vozidlo, ale cizí, zvolí klienti většinou ty nejlevnější varianty. V současné 32

33 době se již i velké pojišťovny snaží poskytnout klientŧm pojištění, které by bylo výší ceny srovnatelné s ostatními pojišťovnami a v rámci marketingu nabízí další výhody, které by klienta přilákaly. Konkurence na trhu povinného ručení mezi čtyřmi pojišťovnami s největšími podíly na trhu a jejich pořadí je uvedena v tabulce č. 3. Je zřejmé, že o poskytování povinného ručení mají pojišťovny velký zájem a dá se tak předpokládat, že podíly momentálně největších pojistitelŧ, Kooperativy a České pojišťovny, budou do budoucna klesat a přesouvat se postupně k ostatním pojišťovnám. Tabulka č.3: Vývoj celkových podílů na trhu v pořadí prvních 4 pojišťoven v letech podle výše přijatého pojistného v povinném ručení v tis. Kč. Česká pojišťovna Kooperativa ČPP Allianz ostatní pojišťovny celkem přijaté Rok podíl Přijaté podíl Přijaté podíl Přijaté podíl pojistné v Přijaté poj. podíl na Přijaté poj. na trhu poj. v tis. na trhu poj. v tis. na trhu poj. v tis. na trhu tis. Kč. v tis. Kč trhu v % v tis. Kč v % Kč v % Kč v % Kč v % Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, Kooperativa, pojišťovna, a.s. na trhu s povinným ručením Kooperativa, pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla založena v r jako první komerční pojišťovna s českým kapitálem na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v roce 2012 byl 20,6%. Kooperativa je univerzální pojišťovnou, která nabízí celý sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty podnikatele až po velké korporace. 33

34 předepsané pojistné v tis. Kč V oblasti pojištění vozidel začala Kooperativa pŧsobit okamžitě po uvedení v platnost zák. č. 168/1999 Sb. v roce Vývoj předepsaného pojistného povinného ručení Kooperativy, a.s. v následujícím grafu č.4 ukazuje, že do roku 2007 předepsané pojistné v povinném ručení narŧstalo a od roku 2008 se vlivem zlevňování v rámci konkurenčního boje snižuje až dodnes. V grafu není zahrnuta výroční zpráva r. 2012, neboť zatím není k dispozici. Graf č. 4: Vývoj předepsaného pojistného povinného ručení Kooperativy, pojišťovny, a.s., od r do r ,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 Předepsané poj. 1,000, Zdroj: KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S., Výroční zprávy [online] 2013, Kooperativa si drží druhé místo na trhu pojištění hned za Českou pojišťovnou, a.s., která ovšem měla, ať už v úplných počátcích tržního pojištění v r nebo v roce 2000 po demonopolizaci trhu s povinným ručením, velkou výhodu v rozsáhlém pojistném kmeni, který vlastnila z dob monopolu, zatímco ostatní pojišťovny musely hledat nové klienty v řadách nově začínajících podnikatelŧ nebo náročně přesvědčovat a odvádět klienty od České pojišťovny, kde byli léta pojištěni. V tomto ohledu se proto dá konstatovat, že je Kooperativa nejúspěšnější pojišťovnou na domácím trhu KOOPERATIVA, POJIŠŤOVNA, A.S. Výroční zprávy [online] 2013, 34

35 3 Havarijní pojištění vozidel 3.1 Právní úprava Základním právním předpisem pro soukromé a tedy i havarijní pojištění byl do konce roku 2004 Občanský zákoník, který upravoval právní vztahy vzniklé na základě pojistné smlouvy, konkrétně v hlavě XV. Pojistné smlouvy. Od nabyl účinnosti zákon č. 37/2004 Sb. O pojistné smlouvě a soukromé pojištění, uzavřené od tohoto data se řídí tímto samostatným zákonem. Zákon O pojistné smlouvě je speciálním zákonem k Občanskému zákoníku a je mu tak nadřazen. Od roku 2014 bude právní úprava pojistné smlouvy opět součástí Občanského zákoníku. Provozovat havarijní pojištění smí všechny pojišťovny, které mají toto pojištění zahrnuto v povolené pojišťovací činnosti schválené ČNB. 21 Prvotním právním úkonem vedoucím ke vzniku pojištění je uzavření pojistné smlouvy s náležitostmi uvedenými v zákoně. Nedílnou součástí pojistné smlouvy musí být všeobecné pojistné podmínky, se kterými musí být pojistník seznámen před uzavřením pojištění. Od těchto všeobecných pojistných podmínek se smí dle zákona pojistná smlouva odchýlit pouze v případech v nich uvedených, nebo pokud je odchýlení ve prospěch pojištěného. Zákon též rozlišuje termín Pojistná smlouva, jako smlouvu o finančních službách, a termín Pojistka, jakožto písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. 22 Pojistnou smlouvou je dohoda o finančních službách, kde se pojistitel zavazuje k poskytnutí pojistného plnění ve sjednaném rozsahu v případě vzniku nahodilé události. Pojistník se zavazuje pojistiteli k úhradám pojistného. Jedná se tak o dvoustranný právní akt stanovující práva a povinnosti pojistitele, pojistníka a pojištěného. Pojistitel je pojistnou smlouvou zavázán poskytnutím pojistného plnění oprávněné osobě v případě vzniku ve smlouvě specifikované pojistné události a současně je specifikováno právo pojistitele na úplatu za 21 PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY. 34 Ţádost o udělení povolení [online] 2013, D&nr=277~2F2009&part=&name=&rpp=15#parCnt 22 HRADEC, M., J. ZÁRYBNICKÁ, V. KŘIVOHLÍDEK. Pojištění a pojišťovnictví, str

36 dobu trvání pojištění. V havarijním pojištění je pojistník zároveň osobou oprávněnou, tj. osoba, které v dŧsledku pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění. 23 Havarijní pojištění je dobrovolně smluvním pojištěním. Z pohledu předmětu pojištění se jedná o majetkové pojištění, z pohledu zákona O pojistné smlouvě jde o pojištění škodové a z hlediska tvorby technických rezerv o neživotní pojištění. 3.2 Princip a fungování havarijního pojištění V letech totality poskytovala havarijní pojištění pouze monopolní Československá státní pojišťovna,n.p., ale ihned po uvolnění trhu v roce 1990 mohly začít pojišťovny, které získaly povolení od ČNB k pojišťovací činnosti, provozovat tento druh pojištění. V tomto období musely pojišťovny začít vytvářet svŧj vlastní nový pojistný kmen, neboť všechny doposud uzavřené pojistné smlouvy vlastnila a držela ve svém kmeni Česká a Slovenská státní pojišťovna. Nové pojišťovny ale co nejvíce využívaly možnosti pojišťování nových, začínajících podnikatelŧ, s pomocí reklamy oslovovaly majitele vozidel a pojistný kmen se jim postupně rozšiřoval. V dnešní době je automobil pro většinu populace nepostradatelným dopravním prostředkem, jehož provoz s sebou ale přináší i mnohá rizika. Pojištění, které poskytuje ochranu poškozeným dopravních nehod musí být uzavřeno ve formě povinného ručení, ale pro potřeby zajištění krytí rizik u vlastního vozidla je nutné uzavřít havarijní pojištění. Havarijní pojištění je, jak sám název napovídá, určeno především pro krytí rizika škod vzniklých při havárii. V dnešních balíčcích havarijního pojištění si ale lze zakoupit i pojištění dalších rizik, např. pojištění proti odcizení, vandalismu, živelní události apod. Havarijní pojištění spadá do kategorie dobrovolně smluvního pojištění. V případě rozhodnutí pojistit si vozidlo má pojistník možnost výběru pojistitele, který má k uzavírání tohoto pojištění oprávnění, a jehož pojistné podmínky mu nejvíce vyhovují HRADEC, M., J. ZÁRYBNICKÁ, V. KŘIVOHLÍDEK. Pojištění a pojišťovnictví, str HRADEC, M., J. ZÁRYBNICKÁ, V. KŘIVOHLÍDEK. Pojištění a pojišťovnictví, str

37 Při uzavírání pojistné smlouvy si mŧže klient vybrat, proti kterým z výše uvedených rizik chce být pojištěn nebo si zvolí komplexní pojištění. Havarijní pojištění tak mŧže být založeno na principu pojištění All Risks nebo na principu stavebnicového systému, kde si pojistník vybere jednotlivá rizika dle svých potřeb a uvážení. Havarijní pojištění spadá do skupiny tzv. škodového pojištění, což znamená, že je výše pojistného plnění závislá na výši nastalé škody a kryje tedy konkrétní potřebu pojištěného. Účelem škodového pojištění je náhrada vzniklé škody a pojištěný tak nemŧže získat od pojišťovny vyšší plnění než na kolik je škoda vyčíslena. Pojištění nesmí vést k obohacení! Z tohoto dŧvodu nelze ani v případě několikanásobného pojištění u více pojistitelŧ vyplatit vyšší plnění než je nastalá škoda. V těchto případech vyplácí jednotlivé pojišťovny poměrnou část celkového pojistného plnění. Pokud se pojištěný pokusí o dosažení vyššího pojistného plnění než je vzniklá škoda, je toto kvalifikováno jako pojistný podvod. 25 Likvidace pojistné události z havarijního pojištění probíhá standardně jako u jiných majetkových pojištění. Po nahlášení škody klientem je pojišťovnou vozidlo prohlédnuto a vyčíslena škoda na vozidle. Pokud si klient přeje likvidaci rozpočtem je od vyčíslené škody odečtena spoluúčast a zbytek částky odeslán klientovi. V případě, že klient opravuje vozidlo v servisu a doloží fakturu, je uhrazena tato faktura, opět bez spoluúčasti, kterou musí servisu doplatit sám klient. Přestože se pohybuje po silnicích čím dál více vozidel a je tak větší riziko dopravní nehody, většina řidičŧ nevyužívá možnosti pojistit si vlastní vozidlo a předejít tak nemalým výdajŧm s opravou svého vozidla po zaviněné nehodě. Dŧvodem je především cena havarijního pojištění, která je sice oproti minulosti nižší, ale není zde povinnost pojištění uzavřít. Výší pojistného se řídí při výběru havarijního pojištění až 70% řidičŧ. O kvalitu nabízeného pojištění, možnostech připojištění a úroveň asistenčních služeb se prioritně zajímá pouze čtvrtina řidičŧ. Z celkového počtu asi 7,5 mil. vozidel registrovaných v centrálním registru vozidel ke konci 3. čtvrtletí 2012 je havarijně pojištěno pouze , což je pouze 22%. 26 Na trhu havarijního pojištění pŧsobí celá řada pojišťoven a pro klienta je leckdy obtížné se zorientovat ve všech jejich produktech, v rizicích, která kryjí, ve výhodách a nevýhodách 25 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví., str ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, 37

38 jednotlivých nabídek. Velkou výhodou je v dnešní době možnost získání informací z webových stránek jednotlivých pojišťoven či na informačních linkách. Přesto není pro laika snadné vybrat si pojišťovnu, která mu poskytne službu přesně dle jeho přestav. Ke sjednání pojištění by měl mít přehled i o zpŧsobech likvidace pojistných událostí, které jsou u pojišťoven mnohdy odlišné. Bohužel k takovým informacím se běžný klient dostává jen obtížně a nezbývá mu než dŧvěřovat reklamním spotŧm v médiích, pojišťovacím zprostředkovatelŧm nebo i doporučením svých známých. Každý zájemce o havarijní pojištění by ale měl věnovat čas prostudování alespoň dostupných informací a vybírat opatrně. V havarijním pojištění je obzvlášť dŧležité zajímat se o pojištěná rizika a za jakých podmínek pojišťovna plní či neplní, o rozsah asistenčních služeb apod. Všeobecně bych doporučila pojištění u větších pojistitelŧ s větším podílem na trhu, kteří mají dobře vybudovaný systém poradenských center, poskytovatelŧ asistenčních služeb, smluvních servisŧ a celkově dbají na to, aby klient pociťoval při pojistných událostech co nejmenší diskomfort. 3.3 Pojistné podmínky Pro havarijní pojištění platí příslušná ustanovení zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, se kterými musí být v souladu všeobecné pojistné podmínky a ustanovení, které je pojišťovna povinna přiložit ke každé pojistné smlouvě. Všeobecné pojistné podmínky definují předmět pojištění, kterým je vozidlo s platným technickým prŧkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla se standardní či nestandardní výbavou, což je vymezeno ve smlouvě. Dále určují pojistné nebezpečí, na které se pojištění vztahuje. Pojistným nebezpečím je: základní havárie, kterou se rozumí poškození nebo zničení pojištěného vozidla pŧsobením vnějších mechanických sil, např. střet s jiným vozidlem, střet s překážkou, náraz, pád apod. odcizení, což mŧže být krádež celého vozidla nebo jeho části, loupež celého vozidla nebo jeho části, neoprávněné užívání celého vozidla nebo jeho části. 38

39 živel, kterým se rozumí poškození nebo zničení vozidla pŧsobením přírodních fyzikálních sil nebo zničení zaparkovaného vozidla či jeho části zvířetem. vandalismus, jakožto poškození či zničení vozidla zpŧsobené úmyslným jednáním cizí osoby, které jí nepřináší žádné materiální obohacení. Dalším bodem, který je nedílnou součástí všeobecných pojistných podmínek je vymezení pojistné události. Jedná se o poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo odcizení vozidla zpŧsobené některým z výše uvedených pojistných nebezpečí, které pŧsobilo na vozidlo v době trvání pojištění, s výjimkou výluk uvedených v pojistných podmínkách, dohodnutých v pojistné smlouvě nebo upravenými právními předpisy. Územní platnost pojištění se týká pojistných událostí, při nichž nastane škoda na území Evropy, není-li sjednáno jinak. Vznik a trvání pojištění se sjednává v pojistné smlouvě, kde je uveden počátek pojištění a sjednává se na dobu neurčitou, přičemž pojistné období je 12 měsícŧ. Konec pojistného období je vždy den, který předchází počátku dalšího pojistného období. Dŧvody k zániku pojištění jsou uvedené v zákoně. Pojištění ale mŧže rovněž zaniknout z dŧvodu vyřazení vozidla z evidence vozidel, z dŧvodu odcizení vozidla, zemře-li nebo zanikne pojistník bez právního nástupce. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určena pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění. Podmínky a zpŧsob plnění jsou detailně popsané v pojistných podmínkách a vyplývají ze zákona. I v havarijním pojištění se uplatňuje systém bonusŧ. Stupnice systému bonus je shodný tabulkou č.2 uvedené v oddíle 2.5 Bonus a malus. Výši udělovaných bonusŧ a určování podmínek na jejich nárok mají pojišťovny ve své kompetenci. Ve všeobecných pojistných podmínkách se dále upravují povinnosti pojistitele a pojištěného vč. dŧsledkŧ porušení povinností, spoluúčast, změny účastníkŧ v pojištění (zánik společného jmění manželŧ), frekvence a zpŧsob plateb pojistného a sankce za neplacení, systém slev zohledňující stáří vozidla, obchodní slevy, výluky z pojištění apod. 39

40 Pro jednotlivě pojištěná rizika (pojištění čelního skla, zavazadel, nákladŧ na nájem náhradního vozidla, živelní pojištění apod.) jsou pojišťovnou vydány tzv. dodatkové pojistné podmínky, které upravují podmínky těchto konkrétních pojištění Konstrukce pojistného havarijního pojištění Cena havarijního pojištění se odvíjí od mnoha faktorŧ, kterými jsou např. značka a typ vozidla, pořizovací cena vozidla, úroveň zabezpečení vozidla či jeho stáří. Rizika lze pojistit komplexně, lze je kombinovat nebo pojistit samostatně. Základními riziky jsou havárie, krádež, zničení nebo poškození živlem a vandalismus. Existují ale i další vedlejší rizika, která je vhodné si připojistit. Jedná se např. o pojištění čelního skla, zavazadel, věcí osobní potřeby, úrazu přepravovaných osob, poškození zvířetem, rozšířené asistenční služby, mimořádné výbavy či nákladŧ na nájem náhradního vozidla. Základním ukazatelem pro výpočet ceny pojištění je u nových vozidel pořizovací cena a u starších vozidel tzv. obvyklá cena na trhu. Dále pak tovární značka a typ vozidla a jeho stáří, které nastaví základní sazbu pro cenu pojistného v základní havárii. Poté se přidávají další požadovaná rizika, každé se svou sazbou pro daný typ vozidla a jejich ceny se načítají. Následuje odečítání slev od vypočteného pojistného, které jsou dle interních směrnic pojišťovny ohodnoceny určitými procenty. Slevy na pojistném se poskytují za větší zabezpečení vozidla, při roční frekvenci placení pojistného, za sjednání smlouvy on-line, nebo i za zavázání se opravovat vozidlo v případě pojistné události ve smluvním servisu pojišťovny. Existují ještě další ukazatele, které mohou cenu pojistného ovlivnit, např. jiná další pojištění klienta u stejné pojišťovny, pŧvod vozidla 27 KOLEKTIV AUTORŦ. Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla H-350/11. Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen 2011 KOLEKTIV AUTORŦ. Dodatkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění H Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen

41 (zda bylo zakoupeno v ČR nebo se jedná o dovoz ze zahraničí) a v neposlední řadě škodní historie řidiče, která ovlivní výši bonusu, tedy slevy na pojistném. Jedním z hlavních ukazatelŧ pro výpočet pojistného je tzv. spoluúčast, jejíž výše je volitelná z pojišťovnou nabízených limitŧ. Většinou jsou nabízeny možnosti 0% min Kč., 5% min Kč., 10% min Kč. apod. Jedná se o částku, resp. její procentuální vyjádření, kterou je pojištěný povinen se podílet na vzniklé škodě v případě pojistné události. V praxi se sjednává např. 5%, min 5000Kč, což znamená, že se musí klient podílet na vypočtené škodě minimální částkou 5000, a 5% při vyšších škodách, které si pojišťovna odečte při výplatě pojistného plnění. Zákon rozlišuje integrální (neodčetnou) spoluúčast, kdy pojistitel nehradí škodu, která nepřesáhne hranici stanovenou v pojistné smlouvě, nebo excedentní (odčetnou) spoluúčast, která je pevně stanovena ve smlouvě a pojistitel hradí pouze škodu, která přesahuje tuto částku. V praxi je používán převážně druhý zpŧsob spoluúčasti. Sjednaná výše této spoluúčasti významně ovlivní cenu pojistného. Všeobecně platí, že čím vyšší sjednaná spoluúčast pro klienta tím nižší pojistné. 28 U každé pojišťovny je pojistné počítáno rozdílným zpŧsobem, určují si jiný systém slev a konstrukce pojištění mŧže být odlišná, i když bývá obdobná. Musí ale obsahovat náležitosti uvedené v zákoně. 3.5 Druhy havarijního pojištění a dodatková pojištění V rámci havarijního pojištění vozidel je možné pojistit více rizik. Základním pojistitelným rizikem je riziko havárie, ke kterému se pojišťují další rizika. Každý klient musí zvážit, které z konkrétních pojištění pro něho bude přínosem. Lze si vybírat z několika možností: Havárie all risk: zahrnuje všechna výše uvedená rizika a vozidlo je tak pojištěno nejlépe. Toto pojištění je tak ale zpravidla i nejdražším. Pojišťovny toto pojištění většinou cenově zvýhodňují, aby bylo dostupné a zajímavé pro větší okruh klientŧ. 28 STÁREK, Zbyněk a kolektiv. Jak pojistit automobil, str

42 Výhodou pro klienta je sjednání pouze jedné smlouvy u jediného pojistitele. Pojištění All risk mŧže u každého pojistitele obsahovat jinou skladbu pojištění, ale většinou zahrnují ochranu při havárii a poškození vozidla vč. živlu, odcizení vozidla a vloupání, vandalismus a asistenční službu. Mŧže ale zahrnovat i další pojištění dle uvážení pojistitele, např. pojištění úmrtí řidiče v dŧsledku pojistné události, pojištění právní ochrany apod. Složené havarijní pojištění: Toto pojištění mŧže být nastaveno již pojišťovnou v balíčcích, které zahrnují určitá rizika a pojišťovna je prodává jako produkt se svým vlastním názvem. Určit si vlastní skladbu pojištění má možnost i klient, individuálně a přesně dle svých potřeb a vytvořit si tak svŧj vlastní balíček pojištění. Tato varianta bývá o něco dražší, ale klient je tak pojištěn přesně na rizika, která požadoval. Havarijní pojištění s povinným ručením: Spojení těchto dvou základních pojištění nabízí všechny pojišťovny a jedná se opět o zvýhodněný balíček pojištění. Spojení těchto produktŧ v jeden přináší výhody pro klienta, který tak má jen jednoho pojistitele a tedy vše pod jednou střechou, i pro pojišťovnu, která tak získá propojištění obou rizik. Výhodou tohoto spojení je pro klienta nejen nižší cena, ale i možnost sčítání limitŧ asistenčních služeb z obou produktŧ, což je výhodné především při zahraničních cestách. Havarijní připojištění k povinnému ručení: i v případě, že si klient nesjedná přímo havarijní pojištění, mŧže si k povinnému ručení sjednat připojištění, které chrání jeho vozidlo a je tedy havarijním pojištěním. Nejčastěji se jedná o pojištění čelního skla a poškození živlem. 29 K základnímu pojištění vozidla nabízejí pojistitelé celou řadu dodatkových (nebo i doplňkových) pojištění, která jsou u většiny pojistitelŧ obdobná a liší se pouze v některých detailech jako je cena, výše spoluúčasti apod. Pojištění skel: vztahuje se pouze na skla vozidla pro případ poškození či zničení skel. Lze sjednat ve dvou variantách, jako samostatné čelní sklo nebo na všechna skla na vozidle, vč. střešního skla a světlometŧ. 29 KOLEKTIV AUTORŦ. Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla H-350/11. Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen

43 Úrazové pojištění osob: předmětem pojištění jsou osoby, vč. řidiče, přepravované ve vozidle v okamžiku pojistné události, které v jejím dŧsledku utrpěly úraz. Poškození vozidla zvířetem: jedná se o pojištění poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části vzniklé v dŧsledku fyzického střetu zvířete s vozidlem. Asistenční služby: zahrnují většinou výlohy za příjezd silniční služby, výlohy za naložení vozidla, náklady na opravu vozidla na místě, náklady na odtah vozidla. Skladba asistenčních služeb u jednotlivých pojistitelŧ a jejich produktŧ, jakož i limity plnění, mohou být odlišné. Pojištění zavazadel: jedná se o pojištění cestovních zavazadel, věcí osobní potřeby, dopravované v pojištěném vozidle nebo v prostoru střešního nosiče. Zahrnuje poškození či zničení zavazadel v dŧsledku havárie, živelní události, odcizení, vandalismu a ztráty. Výše zvolené pojistné částky je horní hranicí případného pojistného plnění. Pojištění nákladŧ na nájem náhradního vozidla: z tohoto pojištění vyplývá nárok na úhradu nákladŧ na náhradní vozidlo po dobu nezbytně nutnou pro opravu pojištěného vozidla. Nehradí se z něho ale náklady na pohonné hmoty a mytí vozidla. Pojištění právní ochrany: chrání klienty před náklady za soudní řízení, které je vedeno v souvislosti s motorovým vozidlem nebo jeho řidičem, nebo právní ochrana soukromých osob. Pojišťovna v takovém případě hradí náklady spojené s právním zástupcem, soudní výdaje apod. Pojištění věcí během silniční dopravy: je určené pouze těm subjektŧm, které v rámci své podnikatelské činnosti přepravují věci vlastní, cizí věci užívané nebo cizí věci převzaté. Jedná se o vysoce rizikové věci, např. elektronika, sportovní potřeby, středně rizikové věci, např. elektrické stroje a přístroje, sklo, potraviny, nebo méně rizikové věci, např. výrobky z plastu, dřeva, kovu, stavební materiál. Pojištění nestandardní výbavy: chrání vnější i vnitřní nestandardní výbavu vozidla proti rizikŧm a se spoluúčastí stejných jako u havarijního pojištění. Tímto dodatkovým pojištěním se pojišťují např. audiovizuální technika (LCD display, videorekordéry, zesilovače), reklamy a nápisy na vozidle, tuningové doplňky KOLEKTIV AUTORŦ. Dodatkové pojistné podmínky pro havarijní pojištění H Kooperativa, pojišťovna, a.s., květen

44 předepsané pojistné v tis.kč 3.6 Situace na pojistném trhu havarijního pojištění Trh s celkovým neživotním pojištěním klesá nejen v dŧsledku snižování pojistného u povinného ručení, ale klesající tendenci, i když ne tak výraznou, má i havarijní pojištění. Předepsané pojistné klesá již od roku 2009, přičemž největší pokles byl mezi roky 2009 a 2010 a to o 6,7%. Graf č. 5:Vývoj celkového předepsaného pojistného v havarijním pojištění v letech ,500,000 17,000,000 16,500,000 16,000, ,500,000 15,000,000 14,500,000 14,000,000 13,500, předepsané pojistné Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, Dŧvodem soustavného poklesu v havarijním pojištění je bezesporu celková stagnace pojistného trhu, který odpovídá vývoji české ekonomiky. O tento druh pojištění je snížený zájem ze strany klientŧ, kteří rušili svá havarijní pojištění z finančních dŧvodŧ v období hospodářské krize v r Havarijní pojištění není na rozdíl od povinného ručení ze zákona povinné, a proto není pro většinu klientŧ v období nouze nezbytné, i když riskují vysoké jednorázové výdaje v případě nehody nepojištěného vozidla. Dalším dŧvodem poklesu jsou také neustále se snižující ceny nových i ojetých vozidel, větší obliba nákupu maloobjemových a tudíž levnějších vozidel a v dŧsledku toho i snižování pojistných částek a pojistného. Pojišťovny po celou dobu poklesu zájmu o havarijní pojištění reagují snižováním cen, aby nalákaly nové zájemce o pojištění. V dŧsledku toho mírně narŧstá počet havarijně pojištěných 44

45 počet vozidel vozidel. Předepsané pojistné ale vlivem snížení cen neroste stejným tempem, pouze se zmírňuje jeho propad. 31 Graf č.6: Vývoj počtu havarijně pojištěných vozidel v letech ,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , Zdroj: ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Statistiky [online] 2013, V současné době téměř všechny pojišťovny zásadně mění své pojistné sazby a začínají rozdělovat klientelu na více a méně rizikovou, což poté zahrnují do ceny pojištění. Rizikovějším klientŧm, kteří mají pestrou historii pojistných událostí se pojistné sazby navyšují a méně rizikovým klientŧm, kteří jezdí bezpečně a bez nehod se naopak poskytují na pojistném nemalé slevy. Tento zpŧsob rozlišení tak přinese pojišťovně vyšší procento bezproblémových řidičŧ a celkový škodní prŧběh se jí sníží. Vzhledem k dosavadním nízkým cenám pojistného a vysokým nákladŧm na pojistná plnění se tak pojišťovny do budoucna chrání před dalším nepříznivým škodním vývojem. 31 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Aktuality [online] 2013, 45

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Bakalářská práce Autor: Mgr. Eva Žilková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Číslo smlouvy. SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle ustanovení 2321 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi obchodní společností.., IČ:.., sídlo zapsané v obchodním rejstříku,

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432

Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 Skupinová pojistná smlouva č. 0739159432 o pojištění domácností s asistencí Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany:

ve znění účinném od 1. 4. 2015 Smluvní strany: POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením

Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením Chyby a omyly, kterých se dopouští motoristé v souvislosti s povinným ručením 1. Žijí v domnění, že když vozidlo neprovozují, nemusí platit pojištění. Povinnost odevzdat SPZ a osvědčení o registraci vozidla

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více