poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù"

Transkript

1 poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù BØEST, motorest s parkovištìm leží na silnici è. 55, Pøerov-Hulín zahájení v 9,00 hod. PROGRAM: 1. Režim øidièe stanovený pøedpisy EU a ÈR. Vymezení pùsobnosti a výklad následujících pøedpisù: naøízení 3820/85/EHS, 561/2006/ES, mezinárodní dohody AETR, vyhlášky 478/2000 Sb. 2. Kontrolní zaøízení - tachograf Výklad naøízení 3821/85/EHS v úplném znìní a vyhlášku è.522/2006sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silnièní dopravì. 3. Pracovní doba pracovníkù v dopravì Výklad naøízení vlády 589/2006 Sb. a jeho vazba na pøedpisy upravující režim øidièe v silnièní dopravì. Pøednášející: Ing. J.NOVOTNÝ - CDV Brno 4. PNEU - nové trendy, nové technologie, mýtus zimní pneu, prognóza co bude za 5 let s nákladní autodopravou, rozdìlení pneumatik, znaèení, nejèastìjší poškození 5. Euronovela a tzv. malá novela zákona 247/2000 Sb. Pøednášející: Ing. Z. Peøina Podìbrady, SOŠ Bouèkova 355 (bližší informace o místì najdete na - zahájení v 9,00 hod. PROGRAM: 1. Porovnání autoškolství v èlenských zemích EU a v ÈR Pøednášející: Ing.Roman Budský 2. Režim øidièe stanovený pøedpisy EU a ÈR. Vymezení pùsobnosti a výklad následujících pøedpisù: naøízení 3820/85/EHS, 561/2006/ES, mezinárodní dohody AETR, vyhlášky 478/2000 Sb. 3. Kontrolní zaøízení - tachograf Výklad naøízení 3821/85/EHS v úplném znìní a vyhlášku è.522/2006sb. o státním odborném dozoru a kontro-lách v silnièní dopravì. 4. Pracovní doba pracovníkù v dopravì Výklad naøízení vlády 589/2006 Sb. a jeho vazba na pøedpisy upravující režim øidièe v silnièní dopravì. Pøednášející: Ing. J.NOVOTNÝ - CDV Brno 5. Euronovela a tzv. malá novela zákona 247/2000 Sb. Pøednášející: Z.Hlavatý VSTUPNÉ pro èleny PSA ÈR 200,- po pøedložení èlenského prùkazu. Majitel AŠ mùže za sebe delegovat jednoho zástupce ostatní 500,- Kè za osobu Noví zájemci o èlenství v PSA ÈR mohou na místì vyplnit pøihlášku a po zaplacení èlenského pøíspìvku budou mít vstup zlevnìný. Stávající èlenové mohou zaplatit pøíspìvek na rok 2007 v hotovosti, pokud ještì neuhradili a po zaplacení obdrží èlenskou známku na rok Na obou místech bude zajištìna pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. Prezentaci pøislíbil i prodejce intercomu pro motocyklisty. Na Vaši úèast se tìší VV PSA ÈR - 3 -

2 INFORMACE O DÌNÍ V NAŠEM SPOLEÈENSTVÍ 1. Zkrácený zápis: Valná hromada Profesního spoleèenství autoškol ÈR, Štoky ******************************************************************************************************** Zahájení: v 9.30 hod. pøedseda Zd. Hlavatý uvítání hostù a úèastníkù VH. Hosté: Slovenská komora autoškol p. Fiala vedoucí úøadu SKA, p. Suhajová MD ÈR odbor 160 ing. Fausová ABC první pomoc p. Eliášová CDV Brno Ing. Pípa CDV Brno Mgr.Šedá CDV Brno Dr. Weinberger Systemconsult Ing. Machaèka Policejní presidium ÈR Npor. Mádr. Program: Prezence p. Jany poèet pøítomných právoplatných èlenù 112 Volba komisí mandátová-volební, návrhová Vystoupení odborné veøejnosti z øad hostù Zpráva o èinnosti mezi VH Zpráva o hospodaøení mezi VH Revizní zpráva o hospodaøení mezi VH Volba Výkonného výboru PSA ÈR Usnesení závìr Vystoupení hostù diskuse: Komora autoškol SK p. Fiala Podìkování za pozvání k úèasti na rokování PSA ÈR Od Zákon o Komoøe autoškol SK pøednost úèast na legislativní tvorbì, metodická pomoc uèitelùm, odborná pøíprava uèitelù ke zkouškám a následné pravidelné vzdìlávání uèitelù autoškol. Od Zákon o autoškolách snaha o rovné podmínky v hospodáøské soutìži. CDV Brno Ing. Pípa èerná skøíòka pøedstavení výrobku použití v automobilech a její poslání. Schopnost záznamu všech rozhodných vlivù, èi pøíèin dopravní nehody, následné vyhodnocení, zjištìní chování øidièe a stanovení viníka dopravní nehody. Pøedností je pøedpokládaná nízká poøizovací cena, jelikož toto zaøízení pracuje napojeno na stávající elektronické systémy v souèasné dobì montované do motorových vozidel. Alternativnì možnost použití v autoškolách za úèelem ovìøení chování žákù pøi øízení motorového vozidla. MD ÈR Ing. Fausová 1.) Zákon 247/2000Sb. od èervna 2006 probíhá zapracování pøipomínek z odboru EU a odboru legislativního (sladìní se souèasným stavem zkoušení). V podstatì je pøed rozhodnutím komu a za jakých podmínek bude pøidìlována akreditace ke školení øidièù. 2.) Úplnì nová euronovela, která se týká zcela nového zákona ( vèetnì školení a doškolování uèitelù) se údajnì zatím nepøipravuje. Policejní presidium npor. Mádr Statistika dopravních pøestupkù v silnièním provozu rozbor finanèního dopadu a celkový, vèetnì nehodovosti v prvním pololetí roku Problematika èinnosti PÈR a podstata èinnosti dozoru PÈR na silnicích. Systemconsult Ing. Machaèka AETR platnost tìchto naøízení obecnì. Naøízení 561 platnost od r Pøednášky k tachografùm v Pardubicích. Honoris finance Praha p. Cach Seznámení s pøípravou smlouvy s pojiš ovnou Kooperativa pro povinné ruèení, havarijní pojištìní, podniková majetek, soukromý majetek v rozmezí slev 8 až 20 %. Tato výhodná nabídka je urèena VÝHRADNÌ pro èleny PSA ÈR. Následnì služba v zastupování klienta (pojistníka) ve styku s pojiš ovnou

3 ABC první pomoc p. Eliášová Informace o spolupráci tohoto subjektu s MD ÈR pøi tvorbì testových otázek ze zdravotní pøípravy. Poznámka: Pí. Eliášová nás ovšem svým nepøístupným vyjádøením ke kritice obsahu nìkterých otázek spadajících spíše do oblasti pøedpisù souvisejících, pøípadnì dovedností než zdravotní pøípravy, nepøesvìdèila o opodstatnìní jejich pøítomnosti v oddílu zdravotní pøíprava. Zde by tyto mohly být nahrazeny praktiètìjšími otázkami!!! Nejsme již vùbec spokojeni a pochybujeme o odbornosti v okamžiku, kdy se p. Eliášová vyjádøila o nutnosti praktikování srdeèní masáže, aniž bychom pøed tím zjistily tep!!! V tomto okamžiku lze øíci, že se jedná o akt, který zachraòovanému zcela urèitì uškodí!!! CDV Brno Mgr. Šedá Problematika výchovy øidièù. Evropský projekt ÈR, Rakousko, Polsko, Švédsko, kdy mladý èlovìk, který má zkušenost s dopravní nehodou vyuèuje stejnì starého vrstevníka. CDV Brno Dr. Weinberger Represe vùèi lidem, kteøí pøes zákaz požívají alkohol, nebo drogy a øídí motorové vozidlo. Zpráva o èinnosti mezi VH pøedseda Zd. Hlavatý Obsáhlá zpráva vyjadøuje veškerá jednání, kterých se èlenové VV PSA zúèastnili vèetnì výsledkù tìchto jednání na státních orgánech, pojiš ovnách, u sponzorù aj. viz Zpráva o èinnosti. Stìžejním tématem je však završení jednání s HK ÈR a zaèlenìní PSA ÈR do struktur Hospodáøské komory jako první krok ke zøízení samostatné komory autoškol ÈR. Zpráva o hospodaøení a revizní zpráva p. Doèkal Volba èlenù Výkonného výboru na další volební období p. Jany Z dùvodù nutné dìlby práce, kterou zastávají èlenové VV PSA ÈR dobrovolnì a bez nároku na jakoukoliv odmìnu, bylo nutné doplnit VV o mladší èleny provozovatele autoškol za zesnulého pana Ladislava Ležáka a životem opotøebovaného Petra Bouška, který požádal o uvolnìní a stejnì tak i pan Jany, který však zastupuje PSA ÈR v komisi BESIP- MD ÈR. Stávající èlenové VV PSA ÈR: Noví èlenové VV PSA ÈR Revizní komise Hlavatý Zdenìk Zdražilová Ilona Doèkal Jiøí Peøina Zdenìk Chmela David Šohaj Jiøí Tuèek Karel Štìòha Jan Tìšitelová Eva Benda Jiøí Zíma František Pachman Lubomír Volbou hlasovacími lístky bylo schváleno nové složení Výkonného výboru PSA ÈR a Revizní komise. Usnesení VH dne Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu o èinnosti 2. Zprávu o hospodaøení a revizní zprávu 3. Zvýšení èlenského pøíspìvku na 2000 Kè. 4. Vstup PSA ÈR do Hospodáøské komory ÈR Valná hromada povìøuje VV PSA ÈR : 5. K pøípravì a podpisu memoranda o spolupráci s Maïarským svazem autoškol. 6. Výkonný výbor k jednání o spoleèném postupu autoškolských svazù vùèi státním orgánùm. Valná hromada ukládá VV PSA ÈR: 7. Zajistit úèast zpracovatelù úèetnictví na pøíští VH. 8. Pokraèovat v jednání s MD ÈR pøi tvorbì nových zákonù, zejména nové euronovely (Zákona 247) 9. Pokraèovat v jednání o vytvoøení samostatné Profesní komory autoškol. Štoky zapsal: Tuèek Karel upravil: Jaroslava Hlavatá Plné znìní zápisu naleznete na AKTUALITY - 5 -

4 2. ZPRAVODAJ Víme, že se mnozí z Vás domnívali, že jsme na nì zapomnìli se zasláním Zpravodaje. Pravda je však jiná. Velmi jsme zvažovali, zda budeme dále pokraèovat ve vydávání Zpravodaje v této papírové podobì jako dosud. Proti jsou dva závažné dùvody. První, jako vždy a všude jsou finance, protože nehodláme sponzorovat z èlenských pøíspìvkù našich èlenù mlèící a hlavnì velmi pasivní vìtšinu. A získávání sponzorù není taky jednoduché. Druhým dùvodem je výrazná èasová prodleva v pøedávání informací. V dnešní dobì bouølivého rozvoje elektronické komunikace mùžeme ve svých více-ménì amatérských podmínkách jen tìžko rychle reagovat na aktuální dìní. Abychom tento handicap eliminovali, ujal se správy internetových stránek kolega Šohaj, což nám umožòuje velmi rychle a efektivnì Vás informovat o veškerém dìní. Pravdìpodobnì komunikaci s Vámi pøeneseme na naše internetové stránky (pro ty, kteøí je ještì neobjevili: ), na jejichž vylepšování stále pracujeme. Zpravodaj budeme vydávat spíše jako doplnìní a to dle potøeby a finanèních možností 1 2 x roènì. Výkonný výbor PSA ÈR 3. ZÁPIS Z MAÏARSKA Maïarsko se v Maïarském Balatonvillágos konala mezinárodní konference autoškol. Byla to prezentace maïarských autoškol pøed vstupem do EFA. Ubytování a stravování bylo v moderním hotelu na bøehu Balatonu. Pøednášky se konaly necelých 150 m od hotelu. Ti co to mìli nejdál, pøijeli v úterý k veèeru a poøadatelé pro nì pøipravili neformální setkání a prezentace rozsahu výuky maïarských autoškol. Ve støedu v 10 hod. zaèal hlavní program pøednášek a prezentací. Poslední pøednáška konèila po 18 hod. Pøednášky byly v maïarském a anglickém jazyce a tlumoèeny do maïarštiny, angliètiny a nìmèiny. Motocyklová znaèka Honda využila této akce k prezentaci svého moto-trenažéru viz. foto na vnitøní stranì obálky. Možná bude Honda dodávat tento trenažér i na náš trh a podle nìkterých informací je už program poèeštìný. Více se snad dozvíme na Výstavì motocykl roku 2007, která se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích. Veèer se pøedstavil také jeden dodavatel uèebních pomùcek. Sortiment by se dal pøirovnat k nabídce nakladatelství Springer Media CZ s.r.o. se znaèkou VOGEL, které dodává uèebnice a pomùcky autoškolám u nás. V závìreèném dni byla uspoøádána návštìva cvièné plochy, na které se koná také jedna èást závìreèné zkoušky

5 4. JEDNÁNÍ PØEDSEDY PSA ÈR Setkání s prezidentem EFA Dne jsem se zúèastnil spolu se zástupci DA ÈR a AA ÈR schùzky s prezidentem EFA (Evropská federace autoškol) panem Bernardem von Bressensdorfem, která se konala v Praze. Jedním z bodù tohoto jednání bylo pøistoupení našeho Profesního spoleèenství autoškol ÈR k EFA. Zároveò jsme byli pozváni na jarní autosalon do Lipska, kde by se na sjezdu EFA mìlo PSA ÈR stát øádným èlenem této federace. Jednání na MD ÈR V listopadu 2006 jsem byl pozván jako zástupce PSA ÈR do pracovní skupiny na MD ÈR. Tato skupina mìla za úkol do konce roku 2006 pøipravit nový zákon 247. Tato práce však byla pøerušena a v prosinci r.2006 nahrazena prací na tzv. euronovele zák.247 školení øidièù (dle smìrnice 59/2003 EC). Koneèný návrh zákona, který je v tìchto dnech v legislativní radì vlády, nemáme k dispozici. Podaøilo se nám však i pøes opaèné názory nìkterých kolegù z øad autoškolákù dostat zákon do podoby, kdy by školení mohly i nádále provádìt autoškoly pochopitelnì za splnìní stanovených podmínek. Protože nám bylo vysvìtleno, že pøepracování celého zákona pøipadá v úvahu asi tak v roce 2010, pracuje nyní skupina na pøípravì tzv. malé novely zák.247. Ta by mìla vyøešit nejožehavìjší problémy stávajícího zákona (napø. výpisy uchazeèù, podmínky pro cizince, pøevod žáka po neúspìšné zkoušce, prodloužení termínu na dokonèení zkoušky). Zdenìk Hlavatý Jak jsme již avizovali v minulém vydání, postupnì Vás chceme seznámit s rùznými projekty, které se týkají naší profese. Zde je první èást z evropského projektu TWIST. Anotace Stanovení nové platformy pro výcvik nových øidièù v Èeské republice Pøes veškeré dlouhodobé snahy centrálních orgánù Èeské republiky zùstává (ve srovnání se státy EU15) úroveò nehodovosti a jejích následkù na životech a zdraví na èeských silnicích nepøimìøenì vysoká. Vysoké jsou ovšem i hmotné škody - napø. v roce 2004 èinily celkové hmotné následky dopravních nehod cca 54 miliardy Kè (tj. cca 1,7 miliardy EURO). Výzkumná práce s názvem Stabilní komplexní systém výcviku øidièù a motivátory pro dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích (v zahranièí prezentovaná pod názvem Project Twist, tj. Transport with Sense and Tact) probíhající pod záštitou Ministerstva dopravy Èeské republiky, a to v letech , má za cíl vytvoøit zcela nový, dlouhodobì stabilní rámec zásad, na kterých bude postavena pøíprava budoucích øidièù a doškolování stanovených kategorií øidièù-profesionálù, a to v kontextu se zásadnì novým ekonomicko spoleèenským prostøedím panujícím po roce Za úèelem dosažení co nejobjektivnìjších a nejmodernìjších výsledkù je analyzována situace v oblasti výuky a výcviku øidièù v kontextu s existujícími sankèními systémy a systémy všeobecné prevence v jednotlivých zemích EU25. Hlavním výstupem bude navržení celostního vzdìlávacího systému øidièù v Èeské republice, a to v souladu s moderními trendy v nejvyspìlejších zemích EU, vedlejším produktem bude doposud neexistující podrobný pøehled o zpùsobu pøípravy øidièù v jednotlivých státech EU, doškolování urèených kategorií øidièù-profesionálù vèetnì sankèních systémù, o systémech provádìní státní správy a národních všeobecnì preventivních programech (významné na národní úrovni). Dalším vedlejším produktem bude nalezení významných souvislostí mezi jednotlivými vzdìlávacími, sankèními a všeobecnì preventivními systémy na stranì jedné a podrobnými statistikami nehodovosti na stranì druhé (v EU dosud neanalyzováno)

6 Úvod Je všeobecnì známo, že dopravní nehodovost vè. následkù pøedevším na zdraví a životech na silnicích ÈR je ve srovnání s vyspìlými zemìmi EU a OECD, a to pøedevším v pomìru poèet postižených osob/poèet obyvatel a poèet postižených osob/poèet najetých vozokilometrù, neúmìrnì vysoká. Cílem našeho projektu je navrhnout stabilní a efektivní systém pøípravy øidièù a periodického doškolování nìkterých jejich skupin v kontextu s funkèním sankènì motivaèním prostøedím a v neposlední øadì se všeobecnì preventivními opatøeními zamìøenými pøedevším na dìti a mládež do 18 let. Podstata projektu Na bezpeènost silnièního provozu mají zásadnì vliv tøi faktory: pozemní komunikace technické parametry a aktuální technický stav vozidla koneènì pak úèastník silnièního provozu, typicky øidiè motorového vozidla Podíl jednotlivých faktorù na relativní míøe zavinìní dopravních nehod dlouhodobì èiní 0,3 % v neprospìch stavu pozemní komunikace, 0,7 % z dùvodu špatného technického stavu vozidla, ovšem cca % z dùvodu viny øidièe motorového vozidla (zbývajících procenta si spoleènì rozebírají øidièi nemotorových vozidel, chodci a jiní úèastníci, lesní zvìø a domácí zvíøata, pøíp. nedefinovaní viníci). Je zøejmé, že dominantní roli hrají øidièi motorových vozidel, jim je také po zásluze vìnována náplò našeho projektu. Od 1. èervence 2006 nabyly úèinnost právní normy, jež se nepochybnì projevily objektivnì doložitelnými pozitivními výsledky. Nicménì je tøeba vzít v úvahu, že na pøíznivém vývoji nehodovosti se podílí více faktorù než legalizovaná represivní opatøení obecnì vzato se jedná o otázky a) všeobecnì preventivních opatøení zamìøených na dìti a mládež, dospìlou populaci a nìkteré specifické skupiny obyvatelstva (napø. tìlesnì postižené) tedy principiálnì celou populaci bez ohledu na vlastnìní øidièského oprávnìní, b) problematiku cílené a legislativou vyžadované pøípravy nejrizikovìjších skupin úèastníkù silnièního provozu (øidièi motorových vozidel, øidièi vybraných skupin motorových vozidel tzv. øidièi z povolání), c) koneènì pak ucelený sankènì motivaèní systém pùsobící na všechny úèastníky silnièního provozu (ve smyslu co a jak je tøeba dodržovat, kdo sleduje a reálnì vyhodnocuje dodržování stanovených povinností, kdo a jak sankcionuje delikty, kdo vymáhá stanovené sankce). Pøíznivý vývoj v oblasti dopravní nehodovosti a jejích následkù je tedy záležitostí a vzájemnou kombinací výše uvedených tøí základních faktorù. Cílem našeho projektu je nalezení typických vzájemných vztahù a pøíslušných vah dùležitosti, metodou je v první fázi vyhodnocení dopravní nehodovosti v jednotlivých zemích EU (s akcentem na zemì s nejlepšími objektivními výsledky) následnì analýza podstaty (kvalitativní a kvantitativní souvztažnost tøí výše zmiòovaných základních prvkù uvedených pod body a - c) porozumìní, v èem spoèívá úspìšnost zemí s dlouhodobì pøíznivou bilancí dopravní nehodovosti (benchmarking) Dominantnì se zabýváme vztahy mezi úrovní pøípravy a periodického doškolování øidièù, aktuálnì panujícím sankènì motivaèním prostøedím a jako objektivní etalon vzájemného porovnání situace v jednotlivých zemích nám slouží statistika dopravní nehodovosti. Po vyhodnocení výše uvedených dat a provedení benchmarkingu bude cílem navrhnout zásady dlouhodobì stabilního a efektivního systému s akcentem na pøípravu budoucích øidièù vè. povinného periodického doškolování nìkterých jejich skupin, samozøejmì v kontextu pøedevším s návrhem zásad pøíslušného sankènì motivaèního systému, v neposlední øadì pak i všeobecnì preventivními opatøeními zamìøenými pøedevším na dìti a mládež do 18 let, pøièemž pøihlížet budeme k národním specifikùm (brainstorming)

7 Základní postuláty 1. Každá moderní spoleènost má zájem na minimalizaci dopravní nehodovosti a jejích následkù. Øízení motorového vozidla je èinnost, ke které je tøeba mít jisté minimální kompetence, v opaèném pøípadì je jedinec øídící vozidlo jistým spoleèenským nebezpeèím, tedy zdrojem dopravní nehodovosti s pøíslušnými následky. Dlouhodobì nejosvìdèenìjším, objektivním, a tedy dominantním a centrálním prvkem v celém vyspìlém svìtì je zkouška øidièe, která je vykonávána pøedstavitelem veøejné (a souèasnì typicky státní) správy, a to pøedevším z dùvodu zajištìní žádoucí nároènosti a objektivity pøi pøezkušování stanovených minimálních kompetencí, které má budoucí øidiè mít, s vylouèením pøípadných nežádoucích tržních vlivù. 2. Na úroveò zkoušky bude bezesporu mít vliv kvalita pøedcházející pøípravy, souèasnì lze na základì empirických zkušeností konstatovat, že nároèná a odbornì fundovaná zkouška ve spoleèenském prostøedí s nízkou mírou korupce se jeví èinitelem, který táhne úroveò pøípravy k žádoucí kvalitì, nebo v opaèném pøípadì nelze pomýšlet na žádoucí úspìch. Ve svìtì není jednotný pøístup ke konkrétní metodice pøípravy budoucích øidièù, setkáváme se s modely, kdy se adept pøipravuje zcela dle svého uvážení, bez stanovení závazné kvalitativní (co se uèit) a kvantitativní (kolik se toho uèit) náplnì (USA, Austrálie, Velká Británie, Nizozemsko, volnìjší režim mají rovnìž Švédsko, Finsko, Norsko, Lucembursko), na druhou stranu existují modely, kdy je vše exaktnì a závaznì upraveno (typicky postsocialistické státy, a to vèetnì ÈR). 3. S jistou mírou pravdìpodobnosti zkouškou úspìšnì projde urèité procento jedincù bez odpovídajících schopností a dovedností, pøípadnì osobnostních vlastností. Musí být tedy zajištìn permanentní monitorovací a vyhodnocovací systém, který vèas odhalí, pøíslušnì motivuje èi v krajním pøípadì doèasnì èi trvale eliminuje jedince s neadekvátním jednáním tedy sankènì motivaèní prostøedí: kvalifikovaný dohled nad dodržováním stanovených pravidel v reálném silnièním provozu detekce deliktu vyhodnocení stupnì závažnosti øešení deliktu stanovení sankcí (vè. pøípadné doèasné èi trvalé eliminace z obce øidièù motorových vozidel) vymožení sankcí. Povìdomí o nastavených parametrech sankènì motivaèního prostøedí je dalším významným motivátorem pøi volbì úrovnì pøípravy budoucího øidièe. 4. Pøíprava na státem požadovanou øidièskou zkoušku patøí mezi èinnosti, jež se a priori netìší oblibì veøejnosti, jedinec, který uvažuje o absolvování zkoušky, bude pragmaticky omezovat svou aktivitu na nutné minimum tím pak bude nároènost zkoušky aktuálnì existující sankènì motivaèní systém. Lze tedy shrnout, že øidièské oprávnìní lze získat pouze na základì stanovené státem provedené zkoušky, adept se na ni musí pøíslušnì pøipravit, øidièské oprávnìní lze považovat za státem vynucenou kvalifikaci, k pøípravì na zkoušku typický jedinec nemá v zásadì pozitivní emocionální vztah, snahou je pøípravu omezit na nutné minimum. Zkouška nového øidièe je prvotním filtrem, který má zamezit, aby se do role øidièe motorového vozidla dostal jedinec bez pøíslušných osobnostních a zvláštì pak odborných kompetencí. Základem však je existence smysluplného a funkèního sankènì motivaèního systému, který vèas (tedy pøed zpùsobením dopravní nehody) identifikuje rizikové jedince, úèinnì zapùsobí na jejich nápravu, v krajním pøípadì zamezí jejich øízení motorového vozidla. Smyslem našeho projektu je mj. nalezení nejdùležitìjších faktorù pùsobících na budoucí èi stávající øidièe a nalezení dùležitých souvztažností mezi nimi

8 Centrální polohu v pøípravì budoucího øidièe má pøíslušnì nároèná a objektivní øidièská zkouška, jež je jakýmsi filtrem proti nežádoucímu proniknutí jedincù neadekvátnì pøipravených k øízení motorového vozidla a je souèasnì jakýmsi etalonem, jak má vypadat pøíprava k ní, tedy co by mìl optimálnì budoucí øidiè ovládat. S ohledem na to, že pøíprava a vlastní absolutorium zkoušky nepatøí mezi obèany vyhledávané a oblíbené èinnosti, nelze ponechat organizaci a provádìní zkoušek v rukou trhu, ale musí být provedeny a pøíslušnì garantovány státem. Roman BUDSKÝ Pokraèování tohoto materiálu Vám pøineseme v dalším vydání ZPRAVODAJE. Vážení kolegové, Jsem velmi rád, že se nám po znaèném úsílí podaøilo dotáhnout do úspìšného konce jednání s pojiš ovnou a uzavøít smlouvu, která bude zvýhodòovat autoškoly. Jak je zøejmé z oznámení na vedlejší stránce, nakonec nás pod svá køídla vzala pojiš ovna Allianz, které tímto ještì jednou dìkuji. Uzavøená smlouva poskytuje výrazné slevy našim èlenùm, ale pøimluvili jsme se i za ostatní kolegy, pro které však slevy nejsou tak výrazné. Proto je na zvážení každého autoškoláka, zda se mu èlenství v našich øadách nyní nevyplatí i finanènì. Vždy jen sleva na pojistce za auto Vám vynahradí celoroèní èlenský pøíspìvek! Navíc nabízené slevy z pojistných èástek platí i pro další majetek jak movitý, tak nemovitý, vèetnì majetku soukromého. Nyní tedy záleží již jen na Vás, zda se rozhodnete nabízené pøíležitosti využít. Pokud ano, nezapomeòte vèas (6 týdnù pøed vypršením platnosti) vypovìdìt stávající pojistné smlouvy. I toto za Vás vyøídí zástupce pojiš ovny, pokud ho budete kontaktovat. Pøesto všechno Vám pøeji, abyste služeb pojiš ovny museli využívat co nejménì. Za VV PSA ÈR Zdenìk Hlavatý TIRÁŽ Rok : 2007 Období : Jaro ( 11 èíslo ) Distribuce : neprodejné pouze pro interní potøebu zdarma Redakce : RR redakèní rada Profesního spoleèenství autoškol ÈR kontakt : inzerce : PSA ÈR, Vodní Jablonec nad Nisou telefon

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela

Více

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad.

Region Praha Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 E-mail: praha@cesmad.com. Region Brno Podhájí 1, 621 00 Brno-Øeèkovice E-mail: brno@cesmad. TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravcù Vydává Sdružení ÈESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix E-mail: martin.felix@cesmad.com Èlenové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková,

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

3. Setkání Králíkù v Králíkách

3. Setkání Králíkù v Králíkách Králický zpravodaj 6/2006-1 Èerven 2006/èíslo 6 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè 3. Setkání Králíkù v Králíkách V sobotu 17. èervna 2006 se v Králíkách uskuteèní již 3. Setkání Králíkù v Králíkách.

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA

TRANSPORT MAGAZÍN. červen 2002. Bulletin Sdružení automobilových dopravců. Vydává. Sdružení ČESMAD BOHEMIA TIRÁŽ OBSAH Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakèní rada Šéfredaktor Martin Felix email: martin.felix@cesmad.com Členové Jaroslava Èerná, Michaela Havelková, Ing.

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Dennis Lehane: SBOHEM, BABY Bostonští soukromí detektivové Patrick Kenzie a Angela Gennaro usilovnì pátrají po zmizelé ètyøleté holèièce. Pak se ztratí další dítì... a detektivové

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce

5 / 2008 n 1 n. kvìten 5 / 2008. www.cstv.cz. ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce 5 / 2008 n 1 n kvìten 5 / 2008 www.cstv.cz ZPRAVODAJ ÈSTV a Nakladatelství OLYMPIA, a. s. Foto: archiv redakce n 2 n 5 / 2008 n 3 n l PØEDSTAVUJEME: REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ÈSTV BØECLAV l tomto èísle TP Zpravodaje

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Nová cesta pro Evropu

Nová cesta pro Evropu 8 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 21. dubna 2014 CENA: 6 KÈ 2 6 Starobní 7 8 VI. sjezd ÈMKOS Delegáti vyberou nového pøedsedu konfederace dùchod V jakém pøípadì lze penzi ještì navýšit

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více