poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù"

Transkript

1 poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù BØEST, motorest s parkovištìm leží na silnici è. 55, Pøerov-Hulín zahájení v 9,00 hod. PROGRAM: 1. Režim øidièe stanovený pøedpisy EU a ÈR. Vymezení pùsobnosti a výklad následujících pøedpisù: naøízení 3820/85/EHS, 561/2006/ES, mezinárodní dohody AETR, vyhlášky 478/2000 Sb. 2. Kontrolní zaøízení - tachograf Výklad naøízení 3821/85/EHS v úplném znìní a vyhlášku è.522/2006sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silnièní dopravì. 3. Pracovní doba pracovníkù v dopravì Výklad naøízení vlády 589/2006 Sb. a jeho vazba na pøedpisy upravující režim øidièe v silnièní dopravì. Pøednášející: Ing. J.NOVOTNÝ - CDV Brno 4. PNEU - nové trendy, nové technologie, mýtus zimní pneu, prognóza co bude za 5 let s nákladní autodopravou, rozdìlení pneumatik, znaèení, nejèastìjší poškození 5. Euronovela a tzv. malá novela zákona 247/2000 Sb. Pøednášející: Ing. Z. Peøina Podìbrady, SOŠ Bouèkova 355 (bližší informace o místì najdete na - zahájení v 9,00 hod. PROGRAM: 1. Porovnání autoškolství v èlenských zemích EU a v ÈR Pøednášející: Ing.Roman Budský 2. Režim øidièe stanovený pøedpisy EU a ÈR. Vymezení pùsobnosti a výklad následujících pøedpisù: naøízení 3820/85/EHS, 561/2006/ES, mezinárodní dohody AETR, vyhlášky 478/2000 Sb. 3. Kontrolní zaøízení - tachograf Výklad naøízení 3821/85/EHS v úplném znìní a vyhlášku è.522/2006sb. o státním odborném dozoru a kontro-lách v silnièní dopravì. 4. Pracovní doba pracovníkù v dopravì Výklad naøízení vlády 589/2006 Sb. a jeho vazba na pøedpisy upravující režim øidièe v silnièní dopravì. Pøednášející: Ing. J.NOVOTNÝ - CDV Brno 5. Euronovela a tzv. malá novela zákona 247/2000 Sb. Pøednášející: Z.Hlavatý VSTUPNÉ pro èleny PSA ÈR 200,- po pøedložení èlenského prùkazu. Majitel AŠ mùže za sebe delegovat jednoho zástupce ostatní 500,- Kè za osobu Noví zájemci o èlenství v PSA ÈR mohou na místì vyplnit pøihlášku a po zaplacení èlenského pøíspìvku budou mít vstup zlevnìný. Stávající èlenové mohou zaplatit pøíspìvek na rok 2007 v hotovosti, pokud ještì neuhradili a po zaplacení obdrží èlenskou známku na rok Na obou místech bude zajištìna pøítomnost prodejcù uèebních pomùcek. Prezentaci pøislíbil i prodejce intercomu pro motocyklisty. Na Vaši úèast se tìší VV PSA ÈR - 3 -

2 INFORMACE O DÌNÍ V NAŠEM SPOLEÈENSTVÍ 1. Zkrácený zápis: Valná hromada Profesního spoleèenství autoškol ÈR, Štoky ******************************************************************************************************** Zahájení: v 9.30 hod. pøedseda Zd. Hlavatý uvítání hostù a úèastníkù VH. Hosté: Slovenská komora autoškol p. Fiala vedoucí úøadu SKA, p. Suhajová MD ÈR odbor 160 ing. Fausová ABC první pomoc p. Eliášová CDV Brno Ing. Pípa CDV Brno Mgr.Šedá CDV Brno Dr. Weinberger Systemconsult Ing. Machaèka Policejní presidium ÈR Npor. Mádr. Program: Prezence p. Jany poèet pøítomných právoplatných èlenù 112 Volba komisí mandátová-volební, návrhová Vystoupení odborné veøejnosti z øad hostù Zpráva o èinnosti mezi VH Zpráva o hospodaøení mezi VH Revizní zpráva o hospodaøení mezi VH Volba Výkonného výboru PSA ÈR Usnesení závìr Vystoupení hostù diskuse: Komora autoškol SK p. Fiala Podìkování za pozvání k úèasti na rokování PSA ÈR Od Zákon o Komoøe autoškol SK pøednost úèast na legislativní tvorbì, metodická pomoc uèitelùm, odborná pøíprava uèitelù ke zkouškám a následné pravidelné vzdìlávání uèitelù autoškol. Od Zákon o autoškolách snaha o rovné podmínky v hospodáøské soutìži. CDV Brno Ing. Pípa èerná skøíòka pøedstavení výrobku použití v automobilech a její poslání. Schopnost záznamu všech rozhodných vlivù, èi pøíèin dopravní nehody, následné vyhodnocení, zjištìní chování øidièe a stanovení viníka dopravní nehody. Pøedností je pøedpokládaná nízká poøizovací cena, jelikož toto zaøízení pracuje napojeno na stávající elektronické systémy v souèasné dobì montované do motorových vozidel. Alternativnì možnost použití v autoškolách za úèelem ovìøení chování žákù pøi øízení motorového vozidla. MD ÈR Ing. Fausová 1.) Zákon 247/2000Sb. od èervna 2006 probíhá zapracování pøipomínek z odboru EU a odboru legislativního (sladìní se souèasným stavem zkoušení). V podstatì je pøed rozhodnutím komu a za jakých podmínek bude pøidìlována akreditace ke školení øidièù. 2.) Úplnì nová euronovela, která se týká zcela nového zákona ( vèetnì školení a doškolování uèitelù) se údajnì zatím nepøipravuje. Policejní presidium npor. Mádr Statistika dopravních pøestupkù v silnièním provozu rozbor finanèního dopadu a celkový, vèetnì nehodovosti v prvním pololetí roku Problematika èinnosti PÈR a podstata èinnosti dozoru PÈR na silnicích. Systemconsult Ing. Machaèka AETR platnost tìchto naøízení obecnì. Naøízení 561 platnost od r Pøednášky k tachografùm v Pardubicích. Honoris finance Praha p. Cach Seznámení s pøípravou smlouvy s pojiš ovnou Kooperativa pro povinné ruèení, havarijní pojištìní, podniková majetek, soukromý majetek v rozmezí slev 8 až 20 %. Tato výhodná nabídka je urèena VÝHRADNÌ pro èleny PSA ÈR. Následnì služba v zastupování klienta (pojistníka) ve styku s pojiš ovnou

3 ABC první pomoc p. Eliášová Informace o spolupráci tohoto subjektu s MD ÈR pøi tvorbì testových otázek ze zdravotní pøípravy. Poznámka: Pí. Eliášová nás ovšem svým nepøístupným vyjádøením ke kritice obsahu nìkterých otázek spadajících spíše do oblasti pøedpisù souvisejících, pøípadnì dovedností než zdravotní pøípravy, nepøesvìdèila o opodstatnìní jejich pøítomnosti v oddílu zdravotní pøíprava. Zde by tyto mohly být nahrazeny praktiètìjšími otázkami!!! Nejsme již vùbec spokojeni a pochybujeme o odbornosti v okamžiku, kdy se p. Eliášová vyjádøila o nutnosti praktikování srdeèní masáže, aniž bychom pøed tím zjistily tep!!! V tomto okamžiku lze øíci, že se jedná o akt, který zachraòovanému zcela urèitì uškodí!!! CDV Brno Mgr. Šedá Problematika výchovy øidièù. Evropský projekt ÈR, Rakousko, Polsko, Švédsko, kdy mladý èlovìk, který má zkušenost s dopravní nehodou vyuèuje stejnì starého vrstevníka. CDV Brno Dr. Weinberger Represe vùèi lidem, kteøí pøes zákaz požívají alkohol, nebo drogy a øídí motorové vozidlo. Zpráva o èinnosti mezi VH pøedseda Zd. Hlavatý Obsáhlá zpráva vyjadøuje veškerá jednání, kterých se èlenové VV PSA zúèastnili vèetnì výsledkù tìchto jednání na státních orgánech, pojiš ovnách, u sponzorù aj. viz Zpráva o èinnosti. Stìžejním tématem je však završení jednání s HK ÈR a zaèlenìní PSA ÈR do struktur Hospodáøské komory jako první krok ke zøízení samostatné komory autoškol ÈR. Zpráva o hospodaøení a revizní zpráva p. Doèkal Volba èlenù Výkonného výboru na další volební období p. Jany Z dùvodù nutné dìlby práce, kterou zastávají èlenové VV PSA ÈR dobrovolnì a bez nároku na jakoukoliv odmìnu, bylo nutné doplnit VV o mladší èleny provozovatele autoškol za zesnulého pana Ladislava Ležáka a životem opotøebovaného Petra Bouška, který požádal o uvolnìní a stejnì tak i pan Jany, který však zastupuje PSA ÈR v komisi BESIP- MD ÈR. Stávající èlenové VV PSA ÈR: Noví èlenové VV PSA ÈR Revizní komise Hlavatý Zdenìk Zdražilová Ilona Doèkal Jiøí Peøina Zdenìk Chmela David Šohaj Jiøí Tuèek Karel Štìòha Jan Tìšitelová Eva Benda Jiøí Zíma František Pachman Lubomír Volbou hlasovacími lístky bylo schváleno nové složení Výkonného výboru PSA ÈR a Revizní komise. Usnesení VH dne Valná hromada schvaluje: 1. Zprávu o èinnosti 2. Zprávu o hospodaøení a revizní zprávu 3. Zvýšení èlenského pøíspìvku na 2000 Kè. 4. Vstup PSA ÈR do Hospodáøské komory ÈR Valná hromada povìøuje VV PSA ÈR : 5. K pøípravì a podpisu memoranda o spolupráci s Maïarským svazem autoškol. 6. Výkonný výbor k jednání o spoleèném postupu autoškolských svazù vùèi státním orgánùm. Valná hromada ukládá VV PSA ÈR: 7. Zajistit úèast zpracovatelù úèetnictví na pøíští VH. 8. Pokraèovat v jednání s MD ÈR pøi tvorbì nových zákonù, zejména nové euronovely (Zákona 247) 9. Pokraèovat v jednání o vytvoøení samostatné Profesní komory autoškol. Štoky zapsal: Tuèek Karel upravil: Jaroslava Hlavatá Plné znìní zápisu naleznete na AKTUALITY - 5 -

4 2. ZPRAVODAJ Víme, že se mnozí z Vás domnívali, že jsme na nì zapomnìli se zasláním Zpravodaje. Pravda je však jiná. Velmi jsme zvažovali, zda budeme dále pokraèovat ve vydávání Zpravodaje v této papírové podobì jako dosud. Proti jsou dva závažné dùvody. První, jako vždy a všude jsou finance, protože nehodláme sponzorovat z èlenských pøíspìvkù našich èlenù mlèící a hlavnì velmi pasivní vìtšinu. A získávání sponzorù není taky jednoduché. Druhým dùvodem je výrazná èasová prodleva v pøedávání informací. V dnešní dobì bouølivého rozvoje elektronické komunikace mùžeme ve svých více-ménì amatérských podmínkách jen tìžko rychle reagovat na aktuální dìní. Abychom tento handicap eliminovali, ujal se správy internetových stránek kolega Šohaj, což nám umožòuje velmi rychle a efektivnì Vás informovat o veškerém dìní. Pravdìpodobnì komunikaci s Vámi pøeneseme na naše internetové stránky (pro ty, kteøí je ještì neobjevili: ), na jejichž vylepšování stále pracujeme. Zpravodaj budeme vydávat spíše jako doplnìní a to dle potøeby a finanèních možností 1 2 x roènì. Výkonný výbor PSA ÈR 3. ZÁPIS Z MAÏARSKA Maïarsko se v Maïarském Balatonvillágos konala mezinárodní konference autoškol. Byla to prezentace maïarských autoškol pøed vstupem do EFA. Ubytování a stravování bylo v moderním hotelu na bøehu Balatonu. Pøednášky se konaly necelých 150 m od hotelu. Ti co to mìli nejdál, pøijeli v úterý k veèeru a poøadatelé pro nì pøipravili neformální setkání a prezentace rozsahu výuky maïarských autoškol. Ve støedu v 10 hod. zaèal hlavní program pøednášek a prezentací. Poslední pøednáška konèila po 18 hod. Pøednášky byly v maïarském a anglickém jazyce a tlumoèeny do maïarštiny, angliètiny a nìmèiny. Motocyklová znaèka Honda využila této akce k prezentaci svého moto-trenažéru viz. foto na vnitøní stranì obálky. Možná bude Honda dodávat tento trenažér i na náš trh a podle nìkterých informací je už program poèeštìný. Více se snad dozvíme na Výstavì motocykl roku 2007, která se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích. Veèer se pøedstavil také jeden dodavatel uèebních pomùcek. Sortiment by se dal pøirovnat k nabídce nakladatelství Springer Media CZ s.r.o. se znaèkou VOGEL, které dodává uèebnice a pomùcky autoškolám u nás. V závìreèném dni byla uspoøádána návštìva cvièné plochy, na které se koná také jedna èást závìreèné zkoušky

5 4. JEDNÁNÍ PØEDSEDY PSA ÈR Setkání s prezidentem EFA Dne jsem se zúèastnil spolu se zástupci DA ÈR a AA ÈR schùzky s prezidentem EFA (Evropská federace autoškol) panem Bernardem von Bressensdorfem, která se konala v Praze. Jedním z bodù tohoto jednání bylo pøistoupení našeho Profesního spoleèenství autoškol ÈR k EFA. Zároveò jsme byli pozváni na jarní autosalon do Lipska, kde by se na sjezdu EFA mìlo PSA ÈR stát øádným èlenem této federace. Jednání na MD ÈR V listopadu 2006 jsem byl pozván jako zástupce PSA ÈR do pracovní skupiny na MD ÈR. Tato skupina mìla za úkol do konce roku 2006 pøipravit nový zákon 247. Tato práce však byla pøerušena a v prosinci r.2006 nahrazena prací na tzv. euronovele zák.247 školení øidièù (dle smìrnice 59/2003 EC). Koneèný návrh zákona, který je v tìchto dnech v legislativní radì vlády, nemáme k dispozici. Podaøilo se nám však i pøes opaèné názory nìkterých kolegù z øad autoškolákù dostat zákon do podoby, kdy by školení mohly i nádále provádìt autoškoly pochopitelnì za splnìní stanovených podmínek. Protože nám bylo vysvìtleno, že pøepracování celého zákona pøipadá v úvahu asi tak v roce 2010, pracuje nyní skupina na pøípravì tzv. malé novely zák.247. Ta by mìla vyøešit nejožehavìjší problémy stávajícího zákona (napø. výpisy uchazeèù, podmínky pro cizince, pøevod žáka po neúspìšné zkoušce, prodloužení termínu na dokonèení zkoušky). Zdenìk Hlavatý Jak jsme již avizovali v minulém vydání, postupnì Vás chceme seznámit s rùznými projekty, které se týkají naší profese. Zde je první èást z evropského projektu TWIST. Anotace Stanovení nové platformy pro výcvik nových øidièù v Èeské republice Pøes veškeré dlouhodobé snahy centrálních orgánù Èeské republiky zùstává (ve srovnání se státy EU15) úroveò nehodovosti a jejích následkù na životech a zdraví na èeských silnicích nepøimìøenì vysoká. Vysoké jsou ovšem i hmotné škody - napø. v roce 2004 èinily celkové hmotné následky dopravních nehod cca 54 miliardy Kè (tj. cca 1,7 miliardy EURO). Výzkumná práce s názvem Stabilní komplexní systém výcviku øidièù a motivátory pro dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích (v zahranièí prezentovaná pod názvem Project Twist, tj. Transport with Sense and Tact) probíhající pod záštitou Ministerstva dopravy Èeské republiky, a to v letech , má za cíl vytvoøit zcela nový, dlouhodobì stabilní rámec zásad, na kterých bude postavena pøíprava budoucích øidièù a doškolování stanovených kategorií øidièù-profesionálù, a to v kontextu se zásadnì novým ekonomicko spoleèenským prostøedím panujícím po roce Za úèelem dosažení co nejobjektivnìjších a nejmodernìjších výsledkù je analyzována situace v oblasti výuky a výcviku øidièù v kontextu s existujícími sankèními systémy a systémy všeobecné prevence v jednotlivých zemích EU25. Hlavním výstupem bude navržení celostního vzdìlávacího systému øidièù v Èeské republice, a to v souladu s moderními trendy v nejvyspìlejších zemích EU, vedlejším produktem bude doposud neexistující podrobný pøehled o zpùsobu pøípravy øidièù v jednotlivých státech EU, doškolování urèených kategorií øidièù-profesionálù vèetnì sankèních systémù, o systémech provádìní státní správy a národních všeobecnì preventivních programech (významné na národní úrovni). Dalším vedlejším produktem bude nalezení významných souvislostí mezi jednotlivými vzdìlávacími, sankèními a všeobecnì preventivními systémy na stranì jedné a podrobnými statistikami nehodovosti na stranì druhé (v EU dosud neanalyzováno)

6 Úvod Je všeobecnì známo, že dopravní nehodovost vè. následkù pøedevším na zdraví a životech na silnicích ÈR je ve srovnání s vyspìlými zemìmi EU a OECD, a to pøedevším v pomìru poèet postižených osob/poèet obyvatel a poèet postižených osob/poèet najetých vozokilometrù, neúmìrnì vysoká. Cílem našeho projektu je navrhnout stabilní a efektivní systém pøípravy øidièù a periodického doškolování nìkterých jejich skupin v kontextu s funkèním sankènì motivaèním prostøedím a v neposlední øadì se všeobecnì preventivními opatøeními zamìøenými pøedevším na dìti a mládež do 18 let. Podstata projektu Na bezpeènost silnièního provozu mají zásadnì vliv tøi faktory: pozemní komunikace technické parametry a aktuální technický stav vozidla koneènì pak úèastník silnièního provozu, typicky øidiè motorového vozidla Podíl jednotlivých faktorù na relativní míøe zavinìní dopravních nehod dlouhodobì èiní 0,3 % v neprospìch stavu pozemní komunikace, 0,7 % z dùvodu špatného technického stavu vozidla, ovšem cca % z dùvodu viny øidièe motorového vozidla (zbývajících procenta si spoleènì rozebírají øidièi nemotorových vozidel, chodci a jiní úèastníci, lesní zvìø a domácí zvíøata, pøíp. nedefinovaní viníci). Je zøejmé, že dominantní roli hrají øidièi motorových vozidel, jim je také po zásluze vìnována náplò našeho projektu. Od 1. èervence 2006 nabyly úèinnost právní normy, jež se nepochybnì projevily objektivnì doložitelnými pozitivními výsledky. Nicménì je tøeba vzít v úvahu, že na pøíznivém vývoji nehodovosti se podílí více faktorù než legalizovaná represivní opatøení obecnì vzato se jedná o otázky a) všeobecnì preventivních opatøení zamìøených na dìti a mládež, dospìlou populaci a nìkteré specifické skupiny obyvatelstva (napø. tìlesnì postižené) tedy principiálnì celou populaci bez ohledu na vlastnìní øidièského oprávnìní, b) problematiku cílené a legislativou vyžadované pøípravy nejrizikovìjších skupin úèastníkù silnièního provozu (øidièi motorových vozidel, øidièi vybraných skupin motorových vozidel tzv. øidièi z povolání), c) koneènì pak ucelený sankènì motivaèní systém pùsobící na všechny úèastníky silnièního provozu (ve smyslu co a jak je tøeba dodržovat, kdo sleduje a reálnì vyhodnocuje dodržování stanovených povinností, kdo a jak sankcionuje delikty, kdo vymáhá stanovené sankce). Pøíznivý vývoj v oblasti dopravní nehodovosti a jejích následkù je tedy záležitostí a vzájemnou kombinací výše uvedených tøí základních faktorù. Cílem našeho projektu je nalezení typických vzájemných vztahù a pøíslušných vah dùležitosti, metodou je v první fázi vyhodnocení dopravní nehodovosti v jednotlivých zemích EU (s akcentem na zemì s nejlepšími objektivními výsledky) následnì analýza podstaty (kvalitativní a kvantitativní souvztažnost tøí výše zmiòovaných základních prvkù uvedených pod body a - c) porozumìní, v èem spoèívá úspìšnost zemí s dlouhodobì pøíznivou bilancí dopravní nehodovosti (benchmarking) Dominantnì se zabýváme vztahy mezi úrovní pøípravy a periodického doškolování øidièù, aktuálnì panujícím sankènì motivaèním prostøedím a jako objektivní etalon vzájemného porovnání situace v jednotlivých zemích nám slouží statistika dopravní nehodovosti. Po vyhodnocení výše uvedených dat a provedení benchmarkingu bude cílem navrhnout zásady dlouhodobì stabilního a efektivního systému s akcentem na pøípravu budoucích øidièù vè. povinného periodického doškolování nìkterých jejich skupin, samozøejmì v kontextu pøedevším s návrhem zásad pøíslušného sankènì motivaèního systému, v neposlední øadì pak i všeobecnì preventivními opatøeními zamìøenými pøedevším na dìti a mládež do 18 let, pøièemž pøihlížet budeme k národním specifikùm (brainstorming)

7 Základní postuláty 1. Každá moderní spoleènost má zájem na minimalizaci dopravní nehodovosti a jejích následkù. Øízení motorového vozidla je èinnost, ke které je tøeba mít jisté minimální kompetence, v opaèném pøípadì je jedinec øídící vozidlo jistým spoleèenským nebezpeèím, tedy zdrojem dopravní nehodovosti s pøíslušnými následky. Dlouhodobì nejosvìdèenìjším, objektivním, a tedy dominantním a centrálním prvkem v celém vyspìlém svìtì je zkouška øidièe, která je vykonávána pøedstavitelem veøejné (a souèasnì typicky státní) správy, a to pøedevším z dùvodu zajištìní žádoucí nároènosti a objektivity pøi pøezkušování stanovených minimálních kompetencí, které má budoucí øidiè mít, s vylouèením pøípadných nežádoucích tržních vlivù. 2. Na úroveò zkoušky bude bezesporu mít vliv kvalita pøedcházející pøípravy, souèasnì lze na základì empirických zkušeností konstatovat, že nároèná a odbornì fundovaná zkouška ve spoleèenském prostøedí s nízkou mírou korupce se jeví èinitelem, který táhne úroveò pøípravy k žádoucí kvalitì, nebo v opaèném pøípadì nelze pomýšlet na žádoucí úspìch. Ve svìtì není jednotný pøístup ke konkrétní metodice pøípravy budoucích øidièù, setkáváme se s modely, kdy se adept pøipravuje zcela dle svého uvážení, bez stanovení závazné kvalitativní (co se uèit) a kvantitativní (kolik se toho uèit) náplnì (USA, Austrálie, Velká Británie, Nizozemsko, volnìjší režim mají rovnìž Švédsko, Finsko, Norsko, Lucembursko), na druhou stranu existují modely, kdy je vše exaktnì a závaznì upraveno (typicky postsocialistické státy, a to vèetnì ÈR). 3. S jistou mírou pravdìpodobnosti zkouškou úspìšnì projde urèité procento jedincù bez odpovídajících schopností a dovedností, pøípadnì osobnostních vlastností. Musí být tedy zajištìn permanentní monitorovací a vyhodnocovací systém, který vèas odhalí, pøíslušnì motivuje èi v krajním pøípadì doèasnì èi trvale eliminuje jedince s neadekvátním jednáním tedy sankènì motivaèní prostøedí: kvalifikovaný dohled nad dodržováním stanovených pravidel v reálném silnièním provozu detekce deliktu vyhodnocení stupnì závažnosti øešení deliktu stanovení sankcí (vè. pøípadné doèasné èi trvalé eliminace z obce øidièù motorových vozidel) vymožení sankcí. Povìdomí o nastavených parametrech sankènì motivaèního prostøedí je dalším významným motivátorem pøi volbì úrovnì pøípravy budoucího øidièe. 4. Pøíprava na státem požadovanou øidièskou zkoušku patøí mezi èinnosti, jež se a priori netìší oblibì veøejnosti, jedinec, který uvažuje o absolvování zkoušky, bude pragmaticky omezovat svou aktivitu na nutné minimum tím pak bude nároènost zkoušky aktuálnì existující sankènì motivaèní systém. Lze tedy shrnout, že øidièské oprávnìní lze získat pouze na základì stanovené státem provedené zkoušky, adept se na ni musí pøíslušnì pøipravit, øidièské oprávnìní lze považovat za státem vynucenou kvalifikaci, k pøípravì na zkoušku typický jedinec nemá v zásadì pozitivní emocionální vztah, snahou je pøípravu omezit na nutné minimum. Zkouška nového øidièe je prvotním filtrem, který má zamezit, aby se do role øidièe motorového vozidla dostal jedinec bez pøíslušných osobnostních a zvláštì pak odborných kompetencí. Základem však je existence smysluplného a funkèního sankènì motivaèního systému, který vèas (tedy pøed zpùsobením dopravní nehody) identifikuje rizikové jedince, úèinnì zapùsobí na jejich nápravu, v krajním pøípadì zamezí jejich øízení motorového vozidla. Smyslem našeho projektu je mj. nalezení nejdùležitìjších faktorù pùsobících na budoucí èi stávající øidièe a nalezení dùležitých souvztažností mezi nimi

8 Centrální polohu v pøípravì budoucího øidièe má pøíslušnì nároèná a objektivní øidièská zkouška, jež je jakýmsi filtrem proti nežádoucímu proniknutí jedincù neadekvátnì pøipravených k øízení motorového vozidla a je souèasnì jakýmsi etalonem, jak má vypadat pøíprava k ní, tedy co by mìl optimálnì budoucí øidiè ovládat. S ohledem na to, že pøíprava a vlastní absolutorium zkoušky nepatøí mezi obèany vyhledávané a oblíbené èinnosti, nelze ponechat organizaci a provádìní zkoušek v rukou trhu, ale musí být provedeny a pøíslušnì garantovány státem. Roman BUDSKÝ Pokraèování tohoto materiálu Vám pøineseme v dalším vydání ZPRAVODAJE. Vážení kolegové, Jsem velmi rád, že se nám po znaèném úsílí podaøilo dotáhnout do úspìšného konce jednání s pojiš ovnou a uzavøít smlouvu, která bude zvýhodòovat autoškoly. Jak je zøejmé z oznámení na vedlejší stránce, nakonec nás pod svá køídla vzala pojiš ovna Allianz, které tímto ještì jednou dìkuji. Uzavøená smlouva poskytuje výrazné slevy našim èlenùm, ale pøimluvili jsme se i za ostatní kolegy, pro které však slevy nejsou tak výrazné. Proto je na zvážení každého autoškoláka, zda se mu èlenství v našich øadách nyní nevyplatí i finanènì. Vždy jen sleva na pojistce za auto Vám vynahradí celoroèní èlenský pøíspìvek! Navíc nabízené slevy z pojistných èástek platí i pro další majetek jak movitý, tak nemovitý, vèetnì majetku soukromého. Nyní tedy záleží již jen na Vás, zda se rozhodnete nabízené pøíležitosti využít. Pokud ano, nezapomeòte vèas (6 týdnù pøed vypršením platnosti) vypovìdìt stávající pojistné smlouvy. I toto za Vás vyøídí zástupce pojiš ovny, pokud ho budete kontaktovat. Pøesto všechno Vám pøeji, abyste služeb pojiš ovny museli využívat co nejménì. Za VV PSA ÈR Zdenìk Hlavatý TIRÁŽ Rok : 2007 Období : Jaro ( 11 èíslo ) Distribuce : neprodejné pouze pro interní potøebu zdarma Redakce : RR redakèní rada Profesního spoleèenství autoškol ÈR kontakt : inzerce : PSA ÈR, Vodní Jablonec nad Nisou telefon

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ

SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ SLOVO K ÈLENSKÉ ZÁKLADNÌ Kolegové a kolegynì, do konce dubna máme za povinnost zaplatit èlenský pøíspìvek. Bohužel, nìkteøí z Vás na tuto povinnost trochu pozapomnìli. Mrzí nás to o to víc, že nevíme,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA

NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NEROVNOMÌRNÌ ROZVRŽENÁ PRACOVNÍ DOBA SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA

JSME I VAŠE LOBBY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCÙ ÈESMAD BOHEMIA JSME I VAŠE LOBBY Co se nám podaøilo sleva na silnièní dani zavedení množstevních slev na mýto; zøízení portálu na úhradu nedoplatkù za mýto; zavedení spoluodpovìdnosti

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah

hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 HLUK V PROSTŘEDÍ HLUK V PROSTŘEDÍ Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah hluk.qxd 18.1.2004 16:13 StrÆnka 3 Problematika a řešení RNDr. Miloš Liberko Obsah 1 ÚVOD...4 2 FENOMENOLOGIE HLUKU aneb IDENTIFIKACE A CHARAKTERIZACE...5 3 EMISNÍ A IMISNÍ PROBLEMATIKA HLUKU...12 4 AKTUÁLNÍ

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997

12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT. NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 12/8/97 ÚÈINKY VSTUPU DO EU NA VNÌJŠÍ AUDIT NÁVRH urèený k pøekladu - SRPEN 1997 1 OBSAH PØEHLED PROBLEMATIKY...4 1 Situace...4 2 Úèinek vstupu do EU na auditorskou práci...6 3 Spolupráce s Evropským úèetním

Více