INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009"

Transkript

1 CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009 SLOVO STAROSTY Obyvatelé Chrlic, kteří pozorně sledují dění v naší městské části příznivě konstatují hodnocení změn, které se v posledním roce udály. Prožili jsme společně nezapomenutelné kulturní události za účasti významných hostů Na prahu roku 2009 je čas se ohlédnout a zrekapitulovat loňský rok, připomenout si co se podařilo, i vytknout si nedostatky, s kterými jsme se setkali. Obyvatelé Chrlic, kteří pozorně sledují dění v naší městské části příznivě konstatují hodnocení změn, které se v posledním roce udály. Prožili jsme společně nezapomenutelné kulturní události za účasti významných hostů (křest knihy o letci Leopoldu Šromovi, slavnostní otevření nových prostor v areálu ÚSP, Brněnské dny fyzika a filozofa Ernsta Macha, ocenění SDH Chrlice stuhou za obětavou práci ). Při našich kulturních akcích pokračovala setkání s našimi družebními partnery. Rozpočet 2009 schválen str. 4 Informace daně novelou zákona dani z nemovitosti získaly obce možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient. str. 4 Rychlovlak propojí plánované nové železniční nádraží v jižním centru se stávajícím nádražím v blízkosti historického středu města str. 5 Bolesti páteře přinést jakýsi návod na to, jak předejít akutním stavům a udržet si pohybový aparát pohyblivý, bez bolestí. str. 11 Dne se přehnala nad našim územím větrná bouře s přívalovým deštěm. Způsobila značné škody (vyvrácené stromy, škody na osobním majetku, strhané elektrické vedení atd.). Likvidaci spadlých stromů zajistil SDH Chrlice. Z preventivních důvodů, nad rámec běžné údržby, zadala městská část znalci z oboru ochrany přírody, specializace dendrologie, posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů v naší městské části. Posouzeny byly zejména vzrostlé stromy rostoucí při komunikaci, v blízkosti bytové zástavby a v blízkosti dětských hřišť. Na základě doporučení odborného posudku pak bylo provedeno kácení, prořezání a ošetření stromů. Převážná část prací byla provedena v prosinci r. 2008, dokončovací práce budou probíhat v I. čtvrtletí r Mimo běžnou údržbu zeleně došlo také k ošetření a výsadbě stromů a jsou posuzovány lokality pro náhradní výsadbu. Pro realizaci všech našich představ, záměrů a plánů by bylo potřeba značné finanční částky. Pro letošní rok budeme průběžně řešit pořádek, bezpečnost a péči o životní prostředí. Bezpečnost silničního provozu zavedením nového zákona se nezlepšila, proto zvažujeme i možnost průběžného měření rychlosti projíždějících motorových vozidel. Chceme zlepšovat spolupráci s policií ČR a městskou policií. Jedná se zejména o objasňování trestních činů a částečné řešení zvýšené míry vandalismu a sprejerství v MČ. Dalším problémem je doprava v klidu (parkování vozidel). Je zpracována studie, při nové výstavbě jsou vybudo- Pokračování na str. 2 SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH TRADIC Vás srdečně zve na TRADIČNÍ CHRLICKÉ OSTATKY které se budou konat 21. února V 9.00 hod. průvod masek městkou částí. Od hod. bude ostatková zábava v restauraci U FILŮ V průvodu i na ostatkové zábavě hraje kapela ÚSVIŤANKA Z BLAŽOVIC. Foto: M. Herman

2 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 VINAŘSKÝ SPOLEK CHRLICE srdečně zve všechny milovníky dobrého vína NA XVIII. VÝSTAVU VÍN která se koná v sobotu 7. března 2009 od hodin v sále restaurace U Bindrů, Rebešovická ul. Chrlice Pro dobrou náladu zahraje od 15 hod. cimbálová muzika. Zvou pořadatelé Z města Dokončení ze str. 1 vána nová parkoviště a je zde lokalita daná územním plánem pro možnou realizaci parkovacího a garážového stání. V oblasti volného času mládeže se zaměříme na dílčí opravy sportovních hřišť, výměnu písku v pískovištích a posouzení bezpečnosti herních prvků. Městská část má ve vlastnictví nemalý majetek, o který se musí starat a pečovat. Jedná se zejména o opravy a údržbu školských zařízení, na která vynakládáme nemalé finanční prostředky za přispění Magistrátu města Brna. V letošním roce ve spolupráci s MMB, OŠMT je odsouhlasena koncepce pro předškolní zařízení. Snahou je uspokojit všechny rodiče, kteří příjdou s dětmi k zápisu. V naší městské části to znamená připravovat nové třídy z důvodu nárůstu nové bytové výstavby. Ve stávající budově základní školy budou prováděny opravy osvětlení a stavební úpravy (sokl budovy a střecha). Ing. Vladimír Kučera ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE 45. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: návrh termínů zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2009 projednala a schválila: termíny schůzí Rady MČ v roce 2009 souhlasila: s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni na pronájem prodejny s květinami, na pozemku p.č. 103, Chrlické nám., Brno-Chrlice s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni na pronájem části pozemku p.č k.ú. Chrlice, lokalita Žlíbky se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 572/1 v k. ú. Chrlice pro vybudování podzemní kabelové přípojky NN ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 574 v k. ú. Chrlice, ul. Okrajová se vstupem na pozemky p.č. 572/1 a 385/1 za účelem výstavby této přípojky s podmínkou, že po ukončení prací bude proveden úklid dotčených pozemků a tyto budou uvedeny do původního stavu a budou protokolárně předány MČ Brno-Chrlice uložila: OFS ÚMČ Brno-Chrlice zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky, vzešlé z jednání RMČ ředitelce školy zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky, vzešlé z jednání RMČ a předložit rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2009 ve výši 2,8 mil. projednala a vzala na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu Městské části Brno-Chrlice za období 1 10/ 2008 výhled plnění rozpočtu za celý rok 2008 návrh rozpočtu MČ pro rok 2009 zprávu o plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za období 1 10/ 2008 výhled plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za celý rok 2008 návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: návrh programu 14. zasedání ZMČ rozpočet MČ Brno-Chrlice včetně ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy na rok 2009 rozpočtové opatření č. 20/2008 návrhy smluv o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany s městem Modřice a obcí Rebešovice pověřila: starostu podat žádost Zastupitelstvu města Brna o předběžný souhlas s uzavřením smluv o spolupráci při plnění úkolů k zabezpečení PO projednala a schválila: Studii multifunkčního zařízení sportovní hala a kulturní centrum pro MČ Brno-Chrlice a požaduje do dopracovat technickou zprávu tak, aby tento dokument mohl být projednán v orgánech statutárního města Brna finanční dary pro členy komisí, kteří nejsou členy ZMČ, za práci v komisích ve 2. pololetí 2008 souhlasila: s podáním žádosti na Odbor dopravy MMB na zpracování studie nové komunikace včetně infrastruktury ul. Okrajová a Ctiradova s napojením na ul. Zámecká s nezpevněnými chodníky na pozemcích p.č. 1554, 1588/1, 1583, 1593 k.ú. Chrlice, chodníky převezme MČ do své správy za podmínky, že budou mít zhutněný podklad a vrchní vrstva bude položena z recyklátu se zásahem do pozemků p.č. 1554, 1588/1, 1583, 1593 k.ú. Chrlice za účelem stavby nezpevněných chodníků a stavby opěrné a protihlukové stěny za podmínky, že pozemky budou po dokončení stavby v rozsahu zásahu do pozemků stavebními pracemi rekultivovány a předány protokolárně MČ Brno-Chrlice 2

3 Z města s rozšířením sítě NN na ul. Půvabná nadzemním vedením za předpokladu, že nový sloup JB 9 bude situován v pokračující linii zeleného pásu mezi stávajícím chodníkem a komunikací tak, aby splňoval vzdálenost 0,5 m od obrubníku budoucí komunikace s předloženou projektovou dokumentací přípojky NN na ul. Obilní. Po provedení prací bude pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán MČ Brno-Chrlice s pronájmem prodejny s květinami na Chrlickém nám., na pozemku p.č. 103, k.ú. Chrlice novému nájemci a schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s uzavřením Úřadu MČ Brno-Chrlice ve dnech 29., a projednala a vzala na vědomí: dopis senátora Richarda Svobody, ve kterém žádá o finanční příspěvek do veřejné sbírky na jezdeckou sochu moravského markraběte Jošta Lucemburského. Dopis bude předložen ZMČ Brno-Chrlice informace o kontrole výkonu státní správy svěřené orgánům MČ Brno-Chrlice v oblasti ochrany přírody, ovzduší a odpadů 14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: program 14. zasedání Zastupitelstva MČ rozpočtové opatření č. 20 a 21/2008 rozpočet Městské části Brno-Chrlice, včetně rozpočtu ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, na rok 2009 termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v roce 2009 následovně: ; ; ; ; ; poskytnout Občanskému sdružení Jošt Moravský, o.s., zastoupenému PhDr.Richardem Svobodou, finanční dar na realizaci jezdecké sochy Jošta Lucemburského, která bude umístěna na Moravském náměstí v Brně. Finanční dar bude činit 1,- Kč za každého obyvatele MČ Brno-Chrlice, tj. celkem 3.238,- Kč jmenovalo: členem Školské rady za zřizovatele JUDr. Janu Šikovou souhlasilo: s předloženým stanoviskem k materiálu OŠMT MMB Rozvoj standardních a inovativních forem vzdělávání a péče o děti předškolního věku ve městě Brně do roku 2012 projednalo a vzalo na vědomí: zprávu o plnění úkolů, zprávu z schůze RMČ zprávu Finančního výboru a zprávu Kontrolního výboru zprávu tajemníka ÚMČ o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti krizového řízení svěřené orgánům ÚMČ Brno-Chrlice, provedené dne Odborem obrany MMB zprávu tajemníka ÚMČ o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany přírody, ovzduší a odpadů, svěřené orgánům ÚMČ vzalo na vědomí: zhodnocení realizaci kulturních a společenských akcí, které se uskutečnily v r.2008 návrh na zvážení možnosti obnovení společenské akce Zpívání pod vánočním stromem, která se dříve konala v adventním čase na nádvoří ÚSP Chrlice ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO poděkování předsedy Klubu důchodců Chrlice zastupitelstvu za dobrou spolupráci a podporu činnosti klubu informaci členů SDH Chrlice o současných problémech s dodáním nového hasičského auta 47. mimořádné jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: souhlasit s prodejem pozemku p.č. 790/51 k.ú. Chrlice projednala a schválila: návrh finančního výboru na udělení finančních darů za metodickou pomoc a příkladnou spolupráci s finančním výborem a za práci a činnost ve prospěch MČ Brno-Chrlice nad rámec povinností vyplývajících z funkce souhlasila: s podáním projektů Tuřanský potok a Dvorský potok na KÚ JMK. KÚ JMK společně s podnikem Povodí Moravy s.p. je pořizovatelem Plánu oblastí povodí Moravy a Plánu oblastí povodí Dyje. Jsou zde opatření protipovodňová, o odkanalizování a čištění odpadních vod i o zásobení obcí pitnou vodou. Materiál umožňuje v jednotlivých projektech řešit zlepšení stavu vod a vodních toků v rámci jednotlivých měst a obcí. MČ Brno-Chrlice vybrala dva projekty. nesouhlasila: s poskytnutím finančního příspěvku pro Svaz důchodců ČR, městská organizace Brno 48. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: přehled priorit investiční náklady (vybudování nových oddílných kanalizačních stok). Prioritou schválenou k realizaci je řešení investiční akce ul. Rebešovická. Návazně by měly pokračovat ulice dle přehledu priorit, bez stanovení priority návrh finančního výboru na udělení finančního daru uvolněnému členu zastupitelstva za práci a činnost ve prospěch MČ Brno- Chrlice nad rámec povinností vyplývajících z funkce souhlasila: na základě podnětů občanů s podáním žádosti na IDS JMK o řešení zastávky Chrlice-nádraží bez omezení (dosud v nočních hodinách na znamení) s aktualizací projektu o spolufinancování projektu Revitalizace rybníků Splavisko a následným podání žádosti na SFŽP v bodě 6 v oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny postoupila: stížnost občanů týkající se hřiště nad nádražím k posouzení a projednání komisi školské, dopravní, bezpečnosti a pořádku projednala a vzala na vědomí: informaci o stavu pozemků v k.ú. Modřice, zapsaných na LV č pro IMMORENT Brno Retail, s.r.o., Národní 41, Praha. Předmětné pozemky jsou neobdělávané a zarostlé plevelem, čímž dochází k poškozování vlastníků okolních pozemků v k.ú. Chrlice, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Vlastník pozemků bude vyzván k provedení řádné údržby předmětných pozemků, tj. posečení porostu a likvidaci posečených částí rostlin. Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. 3

4 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE NA ROK 2009 Příjmy Vlastní příjmy tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu tis. Kč Neinvest. dotace od obce tis. Kč Celkové příjmy MČ na rok tis. Kč Výdaje Komunikace Školství Činnosti knihovnické Kultura Zájm.činnost a rekreace Životní prostředí Dávky sociální péče Ochrana obyvatelstva Vodní hospodářství tis. Kč tis. Kč 3 tis. Kč 226 tis. Kč 15 tis. Kč 252 tis. Kč 35 tis. Kč 50 tis. Kč 5 tis. Kč Novelou zákona dani z nemovitosti získaly obce možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient. Město Brno této možnosti k ovlivnění výpočtu daně z nemovitosti nevyužilo a tak nadále pro město Brno platí koeficient 3,5 pro stavby obytných domů podle počtu obyvatel a koeficient 1,5 pro stavby garáží vystavěných odděleně od obytných domů, staveb sloužících k individuální rekreaci a u staveb pro podnikatelskou činnost. Přesnou citaci naleznete v zákoně č. 338/1992 Sb. v platném znění ustanovení 11. Poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání upozorňujeme, že od je stanove- Zachování a obnova kult.památek 5 tis. Kč Pohřebnictví 10 tis. Kč Veřejné osvětlení 37 tis. Kč Sportovní zařízení 100 tis. Kč Využití volného času dětí 184 tis. Kč Činnost místní správy tis. Kč Požární ochrana 224 tis. Kč Zastupitelstva obcí tis. Kč Sociální fond 255 tis. Kč Služby peněžních ústavů 43 tis. Kč Příspěvky organizacím 100 tis. Kč Splátka půjčky MMB 289 tis. Kč Celkové výdaje MČ na rok tis. Kč Sociální dávky 1 mil. Kč se schvalují v průběhu roku ZMĚNY V DANI Z NEMOVITOSTI OD na průměrná cena pozemků v k.ú. Chrlice na 10,10 Kč/m 2. Těm, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, přepočítá daň z pozemků FÚ. Upozorňujeme také majitele novostaveb, na které se vztahovalo osvobození od daně ze staveb podle 9 odst. 1 písm. g) zákona ve znění účinnosti do , tzn. již přiznané v předcházejících obdobích, se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období Ve zdaňovacím období roku 2010 již toto osvobození nelze poskytnout. Od roku 2009 přitom již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. U staveb po zateplení na základě stavebního povolení podle 9 odst. 1 písm. r) zákona, již přiznané v předcházejících zdaňovacích obdobích, v případech, kdy neuplynula zákonná lhůta pěti let, se poplatníkům osvobození poskytne naposledy ve zdaňovacím období roku Přesná citace je uvedena v zákoně č. 338/1992 Sb. ve znění platném od Z města KDYŽ SE VÁM ZTRATÍ PES NEBO KOČKA Rozhodně zavolejte na operační středisko městské policie (bezplatná telefonní linka 156), které má přehled o všech ten den odchycených zvířatech. Pokud od ztráty Vašeho zvířecího kamaráda uplynula delší doba, prohlédněte si zvířata na našich webových stránkách, a pokud na nich svého pejska nebo kočičku naleznete, přijďte si pro ně do útulku. K převzetí Vašeho zvířete z útulku je zapotřebí mít s sebou platný občanský průkaz, očkovací průkaz zvířete, případně další doklady prokazující vlastnictví zvířete, a finanční hotovost na úhradu nákladů, které statutárnímu městu Brnu v souvislosti s opatrováním psa nebo kočky vznikly. O aktuální výši těchto nákladů ke dni převzetí zvířete z útulku se můžete informovat předem na telefonních číslech uvedených níže. Adresa Statutární město Brno Městská policie Brno Útulek pro opuštěná zvířata Bystrcká 46, Brno Telefony informace (ústředna) veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat. Výdej nalezených zvířat vlastníkům denně od 8.00 do hod. (mimo uvedenou dobu pouze po telefonické dohodě) Výdej zvířat novým opatrovníkům denně od do hod. kromě úterý (zavřeno sanitární den) Jak se dostanete do brněnského Útulku pro opuštěná zvířata? Městskou hromadnou dopravou Tramvají (linky č. 1, 3, 11) na zastávku Bystrc ZOO nebo trolejbus 140 a autobus linky 50, dále cestou kolem areálu bývalého ZD (je vyznačena směrovkami). 4

5 Z města BRNO ZAHAJUJE PŘÍPRAVU MĚSTSKÉ RYCHLODRÁHY Ve čtvrtek 22. ledna 2009 budou ve hodin úvodním setkáním s projektanty zahájeny práce na přípravě projektu Městské rychlodráhy. Ta propojí plánované nové železniční nádraží v jižním centru se stávajícím nádražím v blízkosti historického středu města a umožní tak zachovat provoz všech regionálních vlaků v podobě, jak je nyní znám. Důvodem pro pořízení podrobné technické studie Městské rychlodráhy je prověření územních, technických a ekonomických podmínek realizace Městské rychlodráhy a jejího začlenění do struktury města Brna a dopravního systému. městskou i regionální železniční dopravu. Mimo stávající železniční tratě má být část rychlodráhy vedena nadzemní trasou novým uličním prostorem jižního centra. Co předcházelo Podmětem pro pořízení studie bylo rozhodnutí Grémia pro přestavbu železničního ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO Pro sjednání nové smlouvy je pak potřeba přinést kopie nutných podkladů, t.j. kompletní faktury vyúčtování plynu a elektřiny za r.2008 s rozpisem nových záloh, dále SIPO za poslední měsíc a občanský průkaz člena rodiny na kterého je vystavena faktura. Klienti, kteří již vlastní klientskou kartu ZFP CARD, ji rovněž přinesou sebou. Pracovníci finanční poradny tak jako v minulém roce nabízí možnosti zvýhoduzlu Brno a rozhodnutí RMB R5/076 ze dne , které uložilo OÚPR MMB připravit ve spolupráci s Jihomoravským krajem a SŽDC,s.o. zadání této studie. Cíl Hlavním cílem prací na územní studii Městské rychlodráhy je připravit návrh technicky proveditelného řešení a jeho vhodné prostorové umístění ve struktuře nového města v jižním centru. Technickou studii, která se stane podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, připraví pro město na základě výběrového řízení firma Metroprojekt. Termín dokončení prací na technické studii je červenec Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí Magistrát města Brna Martin Ander, náměstek primátora k tomu říká: Městská rychlodráha umožní zachovat železniční provoz na stávajícím nádraží v centru a udržet tak vysokou kvalitu regionální veřejné dopravy na Brněnsku. Desítky tisíc lidí dojíždějících každý den do Brna za prací či na úřady tak budou mít i nadále možnost přijet vlakem přímo až do centra města. Dnes odstartovaná technická studie je prvním krokem k realizaci tohoto záměru. Řešení využívá železniční tratě původně navržené k opuštění v souvislosti s přestavbou železničního uzlu Brno a využívá je pro NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA! Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s Krajskou radou JMK Svazu důchodců ČR informuje Od ledna 2009 naše poradna zabezpečuje především seniorům, sociálně slabším občanům a rodinám s dětmi, také držitelům průkazu ZTP a ZTP-P sjednání dodávky plynu a elektřiny se slevou cca 10% u vybraného dodavatele. V případě,že budete mít o některou z nabízených slev zájem je potřeba, abyste se osobně dostavili do naší finanční porady viz kontaktní adresa. něného sjednání smluv na služby vybraného mobilního operátora, případně pevné telefonní linky, pojištění domácnosti a nemovitosti, sjednání povinného ručení automobilu, sjednání penzijního připojištění a stavebního spoření. Také v těchto případech je nutné vzít sebou původní platné smlouvy. Dále vám můžeme poradit kam se obrátit o právní poradnu, prevenci proti zadluženosti a problémy v sociální oblasti. Těšíme se na Vaši návštěvu v naší sociální a finanční poradně. KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BRNO: Svaz důchodců ČR o.s. Krajská rada JMK Brno Běhounská 17, tel , mobil

6 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Z města Spolky HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Vážení spoluobčané města Brna! V roce 2009 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna zůstává i nadále zaveden místní poplatek, jehož výše činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je k Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Brna. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené k trvalému pobytu v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení poplatku za komunální odpad. Osvobozeny od místního poplatku jsou: od fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě, od fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2. Od třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let, za splnění těchto kriterií: nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti, zákonný zástupce doloží ve lhůtě dle obecně závazné vyhlášky podepsané čestné prohlášení o nezaopatřenosti dětí (nezávazný vzor najdete na internetu) Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, v úředních dnech pondělí, středa: hod a pátek: hod, telefonicky , , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno nebo em na V Chrlicích je svozový den čtvrtek na sídlišti v ulicích Pěkná, Šromová Jánošikova je svoz ponděli čtvrtek. Svoz zajišťuje firma Sita. Tel Objednání nové nádoby SAKO: JSDH CHRLICE VZPOMÍNKA NA ROK 2008 Hlavní činností zásahové jednotky jsou kromě ostrých zásahů také odborná školení, výcvik s dýchacími přístroji, údržba techniky a pravidelné kondiční jízdy. Členové JSDH Chrlice musí splňovat též zdravotní a fyzickou způsobilost. Toto vše získávají ve školicím středisku v Tišnově. Také i pomocí odborných stáží na požárních stanicích hasičského záchranného sboru Lidická, BVV a ve Slatině. Tři směny slouží pohotovostní služby tak, aby byla jednotka pokud možno (s ohledem na pracovní povinnosti členů) stále akceschopná. JSDH Brno-Chrlice JPO III. v loňském roce patřila k nejaktivnějším jednotkám v Brně a její činnost je vysoko hodnocena nadřízenými orgány HZS. Statistika výjezdů JSDH za rok 2008 Celkem 56 zásahů požáry 25 (5 x planý poplach) technická pomoc 17 (především spadlé stromy) PTC 6 (cvičení společně s HZS) únik NL 4 (olej na vozovce) úklid vozovky 2 (po dopravní nehodě) Největší požár: požár ubytovny ul. Trnkova (Líšeň) 16. února 3 mrtvé osoby Technika používaná v naší jednotce je více než 20 let stará. Z toho plynou i zvýšené náklady a nároky na její údržbu. Všichni již netrpělivě očekáváme dodání nového vozidla CAS od firmy Ziegler. Informace o dění v SDH i JSDH naleznete na webových stránkách 6

7 Z města Ze sportu ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO POLICIE INFORMUJE Přehled nápadu trestné činnosti v lokalitě obvodního oddělení OOP Komárov za rok 2008 Místo Vloupání do bytů a rodinných domů Neoprávněné užívání vozidel Vloupání do vozidel Krádeže na osobách Vloupání do chat, garáží Násilná trestná činnost Vloupání do firem Chrlice Tuřany Střed Černovice Jih Díky několika mrazivým dnům se počátkem nového roku proměnila hladina chrlického Splaviska v ledovou plochu. A tak se z poklidné oblasti, kde jste občas zahlédli rybáře, stalo středisko zimního sportování. Mužská část se pustila do hokejového klání, ti nejmenší se učili prvním krůčkům TK BRNO-CHRLICE na bruslích, dospělá a starší generace oprášila bruslařské boty a mráz nemráz jinak poklidné Splavisko se lidmi jen hemžilo. Poděkování patří obětavým rodičům,kteří několikrát odhrnovali ledovou plochu, aby bylo kde sportovat. Vždyť nám všem právě v tomto období fyzický pohyb tak chybí. Splavisko je jednou Výňatek z materiálů OOD Komárov TENISOVÝ AREÁL SE NA JAŘE OTEVŘE VŠEM OBČANŮM A DĚTEM CHRLIC Vážení spoluobčané, vážení přátelé rádi bychom Vás informovali o změnách ve vedení klubu TK Brno-Chrlice, ke kterým došlo na valné hromadě dne Snahou nového vedení klubu bude navázat na tradici chrlického tenisu, který v minulosti měl velmi dobrý zvuk. Řada hráčů chrlického tenisového klubu získala v minulosti mnoho cenných turnajových vítězství. Mezi úspěšné tenisty Chrlic lze uvést například Jaroslava Smejkala, Milana Šika, Jana Matějku, Stanislava Hochmana, Jana Petláka, Jiřího Mandelíka a řadu dalších hráčů a hráček. Prioritami nového vedení klubu je zvýšit počet členů a podpora mládežnického tenisu. Na jaře bude zahájena tenisová školička pro děti. Koncem dubna bude pořádán městský přebor v tenise mužů a žen. V průběhu roku se bude konat v tenisovém klubu řada turnajů a akcí pro děti. Bližší informace o tenisovém klubu naleznete na internetových stránkách Na stránkách naleznete také přihlašovací formulář do tenisové školky pro děti a možnosti členství. Věříme, že společně s Vámi se nám podaří vytvořit v tenisovém areálu příjemné prostředí. S přáním všeho nejlepšího v novém roce Ing. Petr Mandelík, Ph.D., předseda klubu TK Brno-Chrlice V CHRLICÍCH SE SPORTUJE I V ZIMĚ... z mála přírodních lokalit, kde se rádi procházíme v jakékoliv roční době. Městská část se v rámci svých možností snaží o údržbu okolí. Na nás všech pak je, abychom si tuto oblast naší obce chránili a příští zimu si tak měli opět možnost si zde zasportovat. Jitka Růžičková 7

8 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Ze sportu Ze společnosti VÁNOČNÍ DOBA U NÁS V ÚSTAVU Život má i více tváří, více světů. je dobré, když se v nich lidé v porozumění setkávají. Hned počátkem prosince zavítalo k nám do ústavu mnoho různých návštěv, které nám udělaly velkou radost. Vánoce jakoby se už dočkat nemohly. I u nás v ústavu se peklo, vařilo, smažilo, chystaly se dárky. Hned počátkem prosince zavítaly k nám do ústavu děti ze Základní a mateřské školy v Chrlicích. Nezapomínají na nás žádný rok. Sál byl rázem plný, téměř do posledního místa. Děti seděly vzadu a vůbec nikdo o nich nevěděl, protože byly zticha jako pěny a sledovaly vystoupení svých starších kamarádů. Najednou tu byla hromada básniček, písniček, koled a country tanečků. Sálem se nesl i sólový zpěv pěvkyně vůbec nevadilo, že chodí teprve do sedmé třídy. Rozdávala se ta nejkrásnější přáníčka. Na první pohled bylo zřejmé, že je děti vyráběly rády. Vystoupení plynulo jako voda. Odměňovali jsme všechny potleskem, protože nám udělaly velkou radost. Vánoční besídku pro nás uspořádali i studenti Nižšího gymnázia z ulice kpt. Jaroše. Již osmým rokem přicházejí se svou sbormistryní, profesorkou Ptáčkovou. Pršelo, čas byl nevlídný. Přesto nelitovali námahy ani energie. Přijeli v krásném sborovém oblečení. Sněhobílé košile se obzvlášť vyjímaly s červenými motýlky pod krkem, u děvčat s elegantními šálami doplněny sukněmi a černými kalhotami. Školní sbor v sále přednesl i písně jiných národů, vše měli krásně nacvičené, sehrané, celé to vánoční pásmo vytvářely citlivé ruce. Rádi jsme se nechali unášet. Po skončení besídky se studenti odebrali i na lůžkové oddělení. Jak bylo báječné, že nezapomněli i na ležící, že i sem vnesli kus života, závanu zvenku. Obyvatelé lůžkového oddělení sice nevstávali, o to víc však byli vděčni, když v soustředění, v klidu naslouchali. Život má i více tváří, více světů. Je dobré, když se v nich lidé v porozumění setkávají. Pro studenty to byla možná jedna ze životních zkoušek a obstáli v ní na výtečnou. Děkujeme. Již nastával čas vánoční, když přišel do ústavu i Marek Javora se svými mladými přáteli. Náš sál opět ožil v slavnostním duchu. Jejich vánoční besídka a vystoupení bylo prosté, působivé a krásné. Zpívali, hráli, radovali se a to už zpíval celý sál a byl z toho téměř jednolitý chorál a v tom souznění si všichni vzájemně tleskali a byli dobře naladěni. S Markem Javorou se naši lidé budou scházet po nedělních odpoledních v naší zámecké kapli, s jeho přáteli však, doufejme, že se sejdou opět do roka a do dne. A pak už tu byla ta naše nová kaple. Zářil v ní vánoční stromeček. Sešli se tu lidé z ústavu, ale i zvenku a to už tu byly Vánoce a pro všechny měly místa dost a hladily a povznášely. Kaple byla najednou plná světla, takového toho vnitřního a byla nádherná, protože umožňovala setkání. Kaple ráda slouží. Je tu pro všechny lidi dobré vůle. Kdoví, možná se v ní rozevírají i nebesa. Najednou už byl čas půlnoční a bylo slyšet zvony. Vcházel nový rok. Usmíval se, byl plný nadějí. A krásně poděkoval roku uplynulému. Ať je i ten nový rok zdravý, šťastný, spokojený a my s ním. ÚSP pro zrakově postižené v Brně Chrlicích Napsala: PhDr. Markéta Běhalová Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Chrlice Mužácký pěvecký sbor z Mutěnic Vystoupení studentů Nižšího gymnázia z tř. Kpt. Jaroše Vystoupení Marka Javory s přáteli 8

9 Inzerce Ekonomika ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO ÚSPORY ENERGIE A ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ceny paliv a energie v České republice (ČR) mají vzestupnou tendenci prakticky od 90. let minulého století. Otázkou jak ušetřit energii i peníze se zabývá nejen každá domácnost, firma v ČR ale i v Evropě a proto se evropští odborníci snaží najít metody jak energií neplýtvat. V rámci dlouhodobých energetických výzkumů byla vyvinuta graficko-alfanumerická metoda, která umožňuje přehledným způsobem kvantifikovat spotřeby energie a to jak u energetických spotřebičů tak i u budov. Jedná se o výpočty spotřeby energie, jejichž výsledky jsou zobrazeny na energetických štítcích. Nejprve bylo označování výše spotřeby energie zavedeno u domácích spotřebičů a dnes již téměř se nenajde žádný kupující, který by před nákupem ledničky, mrazničky, myčky, pračky nebo jiného domácího spotřebiče neporovnal míru spotřeby energie u různých výrobků a výrobců se snahou zakoupit pokud možno energeticky úsporný spotřebič, neboť každý ví, že čím více elektřiny spotřebič spotřebuje, tím více peněz bude muset zaplatit výrobcům i dodavatelům elektřiny. Nejúspornější spotřebiče jsou označeny značkou A+++, nejméně úsporné označuje písmeno G. S takovými spotřebiči se však na trhu již zákazníci téměř nesetkají. Na základě příznivých zkušeností se zástupci Evropské Unie (EU) rozhodli obdobně zavést ve všech zemích EU povinné označování výše spotřeby energie také u veřejných i soukromých budov, které vychází z evropské směrnice č. 2002/91/ES. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energií a emise CO 2. Sektor budov je pro tuto snahu jedním z hlavních cílů, protože budovy se na celkové konečné spotřebě energií v ČR podílí více než 30 % (průměr v zemích EU je dokonce 40 %). Výši spotřeby energie v budovách definují v ČR Průkazy Energetické Náročnosti Budov (PENB), které jsou zaváděny do reálné praxe právě nyní. Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který přejímá nařízení EU stanovuje, že od musí mít průkaz ENB každá nová budova nebo budova, která je rekonstruována a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m 2. To je například každý větší bytový dům, poliklinika, nemocnice, škola nebo úřad. Rekonstrukcí budovy pro účely vypracování průkazu ENB nejsou uvažovány drobné opravy, ale rekonstrukce domu mající dopad na energetickou náročnost. Podle výše citovaného zákona se rekonstrukcí budovy rozumí zásahy do více než 25 % pláště budovy nebo změna nebo doplnění o obnovitelný zdroj energie stávajícího vytápění objektu. Energetickou náročnost budovy lze totiž významně ovlivnit pouze při její stavbě nebo při rekonstrukci. Jakmile je budova stavebně dokončena a začne být provozována, nese s sebou svou energetickou spotřebu po desítky let. Proto se tvůrci zákonného předpisu rozhodli zasáhnout právě u nových staveb a u rekonstrukcí velkých budov, kdy je možno ekologický dopad provozu budovy snížit. Zákon č. 406/2000 Sb. dále stanovuje: Splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při: prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b) 6a zákona. V bytových domech může být průkaz ENB použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním vytápěním, 9

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ochrana člověka za mimořádných událostí Příručka pro učitele základních a středních škol P r a h a 2003 1 Autorský kolektiv: plk.

Více

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ VAŠE CESTY K BEZPEČÍ ANEB CHYTRÉ BLONDÝNKY RADÍ... Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací

Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Plán činnosti při nasazení Humanitární jednotky ČČK za mimořádných situací Název projektu: Červená hranice Česká republika Slovenská republika Číslo projektu: 24410220044 Plán činnosti při nasazení Humanitární

Více

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1

1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 C1 NAHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI č. situace str. 1 KDY KTERÉ ČÍSLO VOLAT 1 2 JAK SPRÁVNĚ NAHLÁSIT UDÁLOST 1 1. Kdy které číslo volat 150 Hasiči požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické

Více

Předvánoční Bojkovice

Předvánoční Bojkovice Leden 2008 Ročník XXXIII. Cena 6 Kč Předvánoční Bojkovice Přejeme všem šťastné a klidné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví a pohody. Vážení spoluobčané, milí čtenáři, rok 2007 se stal minulostí

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 16 leden - únor 2003 Ačkoliv lidé nemuseli být při zimní povodni v Ústí nad Labem evakuováni, nevznikl dopravní kolaps, voda nenatekla

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY www.chrlice.brno.cz CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 83 Duben 2009 OBÍHAJÍ DATA, NIKOLI OBČAN NEJPOHODLNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK Z JEDINÉHO MÍSTA KOMUNIKOVAT S ÚŘADY

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK IV., ÚNOR 2009, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA II /2009 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Z rady města strana 5 Rybníky Bystřicka strana 11 Sedm osobností Bystřicka strana

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva MĚSTO ŽAMBERK odbor obrany a krizového řízení; Nádražní 833, Žamberk SEZNÁMENÍ právnických a fyzických osob s možným ohrožením a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003. Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ev.č.: HSBM-42/15-22/1/OOOP-2003 Koncepce ochrany obyvatelstva Jihomoravského kraje Brno, prosinec 2003 OBSAH: 1. Úvod 2. Současný stav ochrany obyvatelstva

Více

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007

Příjemné prožití velikonočních svátků přeje svým čtenářům redakce. Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 číslo 4, ročník 17 duben 2007 cena 10 Kč Veselští hokejisté - vítězové krajské Bandag ligy v sezoně 2006/2007 Dolní řada zleva: Jan Míchal, Tomáš Chlaň, Zdeněk Bílek, Marek Špulák, Martin Picka, Martin

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007

PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE číslo 1/2007 MOTTO I ten nejmohutnější strom pochází z malého semínka, i nejvyšší schodiště má první schod. STOJÍ ZA ZAPSÁNÍ 28.2. Diskusní pořad Horizont.. strana 11 1.3. Proužkovaný den... strana 11 13.3. Setkání

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více