INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE. ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009"

Transkript

1 CHRLICKÉ OKO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE ROČNÍK 15, ČÍSLO 82 Únor 2009 SLOVO STAROSTY Obyvatelé Chrlic, kteří pozorně sledují dění v naší městské části příznivě konstatují hodnocení změn, které se v posledním roce udály. Prožili jsme společně nezapomenutelné kulturní události za účasti významných hostů Na prahu roku 2009 je čas se ohlédnout a zrekapitulovat loňský rok, připomenout si co se podařilo, i vytknout si nedostatky, s kterými jsme se setkali. Obyvatelé Chrlic, kteří pozorně sledují dění v naší městské části příznivě konstatují hodnocení změn, které se v posledním roce udály. Prožili jsme společně nezapomenutelné kulturní události za účasti významných hostů (křest knihy o letci Leopoldu Šromovi, slavnostní otevření nových prostor v areálu ÚSP, Brněnské dny fyzika a filozofa Ernsta Macha, ocenění SDH Chrlice stuhou za obětavou práci ). Při našich kulturních akcích pokračovala setkání s našimi družebními partnery. Rozpočet 2009 schválen str. 4 Informace daně novelou zákona dani z nemovitosti získaly obce možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient. str. 4 Rychlovlak propojí plánované nové železniční nádraží v jižním centru se stávajícím nádražím v blízkosti historického středu města str. 5 Bolesti páteře přinést jakýsi návod na to, jak předejít akutním stavům a udržet si pohybový aparát pohyblivý, bez bolestí. str. 11 Dne se přehnala nad našim územím větrná bouře s přívalovým deštěm. Způsobila značné škody (vyvrácené stromy, škody na osobním majetku, strhané elektrické vedení atd.). Likvidaci spadlých stromů zajistil SDH Chrlice. Z preventivních důvodů, nad rámec běžné údržby, zadala městská část znalci z oboru ochrany přírody, specializace dendrologie, posouzení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů v naší městské části. Posouzeny byly zejména vzrostlé stromy rostoucí při komunikaci, v blízkosti bytové zástavby a v blízkosti dětských hřišť. Na základě doporučení odborného posudku pak bylo provedeno kácení, prořezání a ošetření stromů. Převážná část prací byla provedena v prosinci r. 2008, dokončovací práce budou probíhat v I. čtvrtletí r Mimo běžnou údržbu zeleně došlo také k ošetření a výsadbě stromů a jsou posuzovány lokality pro náhradní výsadbu. Pro realizaci všech našich představ, záměrů a plánů by bylo potřeba značné finanční částky. Pro letošní rok budeme průběžně řešit pořádek, bezpečnost a péči o životní prostředí. Bezpečnost silničního provozu zavedením nového zákona se nezlepšila, proto zvažujeme i možnost průběžného měření rychlosti projíždějících motorových vozidel. Chceme zlepšovat spolupráci s policií ČR a městskou policií. Jedná se zejména o objasňování trestních činů a částečné řešení zvýšené míry vandalismu a sprejerství v MČ. Dalším problémem je doprava v klidu (parkování vozidel). Je zpracována studie, při nové výstavbě jsou vybudo- Pokračování na str. 2 SPOLEK PRO ZACHOVÁNÍ KULTURNÍCH TRADIC Vás srdečně zve na TRADIČNÍ CHRLICKÉ OSTATKY které se budou konat 21. února V 9.00 hod. průvod masek městkou částí. Od hod. bude ostatková zábava v restauraci U FILŮ V průvodu i na ostatkové zábavě hraje kapela ÚSVIŤANKA Z BLAŽOVIC. Foto: M. Herman

2 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 VINAŘSKÝ SPOLEK CHRLICE srdečně zve všechny milovníky dobrého vína NA XVIII. VÝSTAVU VÍN která se koná v sobotu 7. března 2009 od hodin v sále restaurace U Bindrů, Rebešovická ul. Chrlice Pro dobrou náladu zahraje od 15 hod. cimbálová muzika. Zvou pořadatelé Z města Dokončení ze str. 1 vána nová parkoviště a je zde lokalita daná územním plánem pro možnou realizaci parkovacího a garážového stání. V oblasti volného času mládeže se zaměříme na dílčí opravy sportovních hřišť, výměnu písku v pískovištích a posouzení bezpečnosti herních prvků. Městská část má ve vlastnictví nemalý majetek, o který se musí starat a pečovat. Jedná se zejména o opravy a údržbu školských zařízení, na která vynakládáme nemalé finanční prostředky za přispění Magistrátu města Brna. V letošním roce ve spolupráci s MMB, OŠMT je odsouhlasena koncepce pro předškolní zařízení. Snahou je uspokojit všechny rodiče, kteří příjdou s dětmi k zápisu. V naší městské části to znamená připravovat nové třídy z důvodu nárůstu nové bytové výstavby. Ve stávající budově základní školy budou prováděny opravy osvětlení a stavební úpravy (sokl budovy a střecha). Ing. Vladimír Kučera ZPRÁVY Z RADY A ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-CHRLICE 45. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: návrh termínů zasedání Zastupitelstva MČ v roce 2009 projednala a schválila: termíny schůzí Rady MČ v roce 2009 souhlasila: s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni na pronájem prodejny s květinami, na pozemku p.č. 103, Chrlické nám., Brno-Chrlice s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni na pronájem části pozemku p.č k.ú. Chrlice, lokalita Žlíbky se zřízením věcného břemene k pozemku p.č. 572/1 v k. ú. Chrlice pro vybudování podzemní kabelové přípojky NN ke stavbě rodinného domu na pozemku p.č. 574 v k. ú. Chrlice, ul. Okrajová se vstupem na pozemky p.č. 572/1 a 385/1 za účelem výstavby této přípojky s podmínkou, že po ukončení prací bude proveden úklid dotčených pozemků a tyto budou uvedeny do původního stavu a budou protokolárně předány MČ Brno-Chrlice uložila: OFS ÚMČ Brno-Chrlice zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky, vzešlé z jednání RMČ ředitelce školy zapracovat do návrhu rozpočtu připomínky, vzešlé z jednání RMČ a předložit rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2009 ve výši 2,8 mil. projednala a vzala na vědomí: zprávu o plnění rozpočtu Městské části Brno-Chrlice za období 1 10/ 2008 výhled plnění rozpočtu za celý rok 2008 návrh rozpočtu MČ pro rok 2009 zprávu o plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za období 1 10/ 2008 výhled plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za celý rok 2008 návrh rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: návrh programu 14. zasedání ZMČ rozpočet MČ Brno-Chrlice včetně ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy na rok 2009 rozpočtové opatření č. 20/2008 návrhy smluv o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany s městem Modřice a obcí Rebešovice pověřila: starostu podat žádost Zastupitelstvu města Brna o předběžný souhlas s uzavřením smluv o spolupráci při plnění úkolů k zabezpečení PO projednala a schválila: Studii multifunkčního zařízení sportovní hala a kulturní centrum pro MČ Brno-Chrlice a požaduje do dopracovat technickou zprávu tak, aby tento dokument mohl být projednán v orgánech statutárního města Brna finanční dary pro členy komisí, kteří nejsou členy ZMČ, za práci v komisích ve 2. pololetí 2008 souhlasila: s podáním žádosti na Odbor dopravy MMB na zpracování studie nové komunikace včetně infrastruktury ul. Okrajová a Ctiradova s napojením na ul. Zámecká s nezpevněnými chodníky na pozemcích p.č. 1554, 1588/1, 1583, 1593 k.ú. Chrlice, chodníky převezme MČ do své správy za podmínky, že budou mít zhutněný podklad a vrchní vrstva bude položena z recyklátu se zásahem do pozemků p.č. 1554, 1588/1, 1583, 1593 k.ú. Chrlice za účelem stavby nezpevněných chodníků a stavby opěrné a protihlukové stěny za podmínky, že pozemky budou po dokončení stavby v rozsahu zásahu do pozemků stavebními pracemi rekultivovány a předány protokolárně MČ Brno-Chrlice 2

3 Z města s rozšířením sítě NN na ul. Půvabná nadzemním vedením za předpokladu, že nový sloup JB 9 bude situován v pokračující linii zeleného pásu mezi stávajícím chodníkem a komunikací tak, aby splňoval vzdálenost 0,5 m od obrubníku budoucí komunikace s předloženou projektovou dokumentací přípojky NN na ul. Obilní. Po provedení prací bude pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán MČ Brno-Chrlice s pronájmem prodejny s květinami na Chrlickém nám., na pozemku p.č. 103, k.ú. Chrlice novému nájemci a schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s uzavřením Úřadu MČ Brno-Chrlice ve dnech 29., a projednala a vzala na vědomí: dopis senátora Richarda Svobody, ve kterém žádá o finanční příspěvek do veřejné sbírky na jezdeckou sochu moravského markraběte Jošta Lucemburského. Dopis bude předložen ZMČ Brno-Chrlice informace o kontrole výkonu státní správy svěřené orgánům MČ Brno-Chrlice v oblasti ochrany přírody, ovzduší a odpadů 14. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice, konané dne Zastupitelstvo projednalo a schválilo: program 14. zasedání Zastupitelstva MČ rozpočtové opatření č. 20 a 21/2008 rozpočet Městské části Brno-Chrlice, včetně rozpočtu ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3, na rok 2009 termíny zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Chrlice v roce 2009 následovně: ; ; ; ; ; poskytnout Občanskému sdružení Jošt Moravský, o.s., zastoupenému PhDr.Richardem Svobodou, finanční dar na realizaci jezdecké sochy Jošta Lucemburského, která bude umístěna na Moravském náměstí v Brně. Finanční dar bude činit 1,- Kč za každého obyvatele MČ Brno-Chrlice, tj. celkem 3.238,- Kč jmenovalo: členem Školské rady za zřizovatele JUDr. Janu Šikovou souhlasilo: s předloženým stanoviskem k materiálu OŠMT MMB Rozvoj standardních a inovativních forem vzdělávání a péče o děti předškolního věku ve městě Brně do roku 2012 projednalo a vzalo na vědomí: zprávu o plnění úkolů, zprávu z schůze RMČ zprávu Finančního výboru a zprávu Kontrolního výboru zprávu tajemníka ÚMČ o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti krizového řízení svěřené orgánům ÚMČ Brno-Chrlice, provedené dne Odborem obrany MMB zprávu tajemníka ÚMČ o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany přírody, ovzduší a odpadů, svěřené orgánům ÚMČ vzalo na vědomí: zhodnocení realizaci kulturních a společenských akcí, které se uskutečnily v r.2008 návrh na zvážení možnosti obnovení společenské akce Zpívání pod vánočním stromem, která se dříve konala v adventním čase na nádvoří ÚSP Chrlice ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO poděkování předsedy Klubu důchodců Chrlice zastupitelstvu za dobrou spolupráci a podporu činnosti klubu informaci členů SDH Chrlice o současných problémech s dodáním nového hasičského auta 47. mimořádné jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a doporučila ZMČ ke schválení: souhlasit s prodejem pozemku p.č. 790/51 k.ú. Chrlice projednala a schválila: návrh finančního výboru na udělení finančních darů za metodickou pomoc a příkladnou spolupráci s finančním výborem a za práci a činnost ve prospěch MČ Brno-Chrlice nad rámec povinností vyplývajících z funkce souhlasila: s podáním projektů Tuřanský potok a Dvorský potok na KÚ JMK. KÚ JMK společně s podnikem Povodí Moravy s.p. je pořizovatelem Plánu oblastí povodí Moravy a Plánu oblastí povodí Dyje. Jsou zde opatření protipovodňová, o odkanalizování a čištění odpadních vod i o zásobení obcí pitnou vodou. Materiál umožňuje v jednotlivých projektech řešit zlepšení stavu vod a vodních toků v rámci jednotlivých měst a obcí. MČ Brno-Chrlice vybrala dva projekty. nesouhlasila: s poskytnutím finančního příspěvku pro Svaz důchodců ČR, městská organizace Brno 48. jednání Rady MČ, konané dne Rada projednala a schválila: přehled priorit investiční náklady (vybudování nových oddílných kanalizačních stok). Prioritou schválenou k realizaci je řešení investiční akce ul. Rebešovická. Návazně by měly pokračovat ulice dle přehledu priorit, bez stanovení priority návrh finančního výboru na udělení finančního daru uvolněnému členu zastupitelstva za práci a činnost ve prospěch MČ Brno- Chrlice nad rámec povinností vyplývajících z funkce souhlasila: na základě podnětů občanů s podáním žádosti na IDS JMK o řešení zastávky Chrlice-nádraží bez omezení (dosud v nočních hodinách na znamení) s aktualizací projektu o spolufinancování projektu Revitalizace rybníků Splavisko a následným podání žádosti na SFŽP v bodě 6 v oblasti podpory Optimalizace vodního režimu krajiny postoupila: stížnost občanů týkající se hřiště nad nádražím k posouzení a projednání komisi školské, dopravní, bezpečnosti a pořádku projednala a vzala na vědomí: informaci o stavu pozemků v k.ú. Modřice, zapsaných na LV č pro IMMORENT Brno Retail, s.r.o., Národní 41, Praha. Předmětné pozemky jsou neobdělávané a zarostlé plevelem, čímž dochází k poškozování vlastníků okolních pozemků v k.ú. Chrlice, které jsou součástí zemědělského půdního fondu. Vlastník pozemků bude vyzván k provedení řádné údržby předmětných pozemků, tj. posečení porostu a likvidaci posečených částí rostlin. Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva v hodin. 3

4 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-CHRLICE NA ROK 2009 Příjmy Vlastní příjmy tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu tis. Kč Neinvest. dotace od obce tis. Kč Celkové příjmy MČ na rok tis. Kč Výdaje Komunikace Školství Činnosti knihovnické Kultura Zájm.činnost a rekreace Životní prostředí Dávky sociální péče Ochrana obyvatelstva Vodní hospodářství tis. Kč tis. Kč 3 tis. Kč 226 tis. Kč 15 tis. Kč 252 tis. Kč 35 tis. Kč 50 tis. Kč 5 tis. Kč Novelou zákona dani z nemovitosti získaly obce možnost stanovit pro všechny nemovitosti na území obce místní koeficient. Město Brno této možnosti k ovlivnění výpočtu daně z nemovitosti nevyužilo a tak nadále pro město Brno platí koeficient 3,5 pro stavby obytných domů podle počtu obyvatel a koeficient 1,5 pro stavby garáží vystavěných odděleně od obytných domů, staveb sloužících k individuální rekreaci a u staveb pro podnikatelskou činnost. Přesnou citaci naleznete v zákoně č. 338/1992 Sb. v platném znění ustanovení 11. Poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání upozorňujeme, že od je stanove- Zachování a obnova kult.památek 5 tis. Kč Pohřebnictví 10 tis. Kč Veřejné osvětlení 37 tis. Kč Sportovní zařízení 100 tis. Kč Využití volného času dětí 184 tis. Kč Činnost místní správy tis. Kč Požární ochrana 224 tis. Kč Zastupitelstva obcí tis. Kč Sociální fond 255 tis. Kč Služby peněžních ústavů 43 tis. Kč Příspěvky organizacím 100 tis. Kč Splátka půjčky MMB 289 tis. Kč Celkové výdaje MČ na rok tis. Kč Sociální dávky 1 mil. Kč se schvalují v průběhu roku ZMĚNY V DANI Z NEMOVITOSTI OD na průměrná cena pozemků v k.ú. Chrlice na 10,10 Kč/m 2. Těm, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, přepočítá daň z pozemků FÚ. Upozorňujeme také majitele novostaveb, na které se vztahovalo osvobození od daně ze staveb podle 9 odst. 1 písm. g) zákona ve znění účinnosti do , tzn. již přiznané v předcházejících obdobích, se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období Ve zdaňovacím období roku 2010 již toto osvobození nelze poskytnout. Od roku 2009 přitom již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později. U staveb po zateplení na základě stavebního povolení podle 9 odst. 1 písm. r) zákona, již přiznané v předcházejících zdaňovacích obdobích, v případech, kdy neuplynula zákonná lhůta pěti let, se poplatníkům osvobození poskytne naposledy ve zdaňovacím období roku Přesná citace je uvedena v zákoně č. 338/1992 Sb. ve znění platném od Z města KDYŽ SE VÁM ZTRATÍ PES NEBO KOČKA Rozhodně zavolejte na operační středisko městské policie (bezplatná telefonní linka 156), které má přehled o všech ten den odchycených zvířatech. Pokud od ztráty Vašeho zvířecího kamaráda uplynula delší doba, prohlédněte si zvířata na našich webových stránkách, a pokud na nich svého pejska nebo kočičku naleznete, přijďte si pro ně do útulku. K převzetí Vašeho zvířete z útulku je zapotřebí mít s sebou platný občanský průkaz, očkovací průkaz zvířete, případně další doklady prokazující vlastnictví zvířete, a finanční hotovost na úhradu nákladů, které statutárnímu městu Brnu v souvislosti s opatrováním psa nebo kočky vznikly. O aktuální výši těchto nákladů ke dni převzetí zvířete z útulku se můžete informovat předem na telefonních číslech uvedených níže. Adresa Statutární město Brno Městská policie Brno Útulek pro opuštěná zvířata Bystrcká 46, Brno Telefony informace (ústředna) veterinární ambulance, příjem a výdej zvířat. Výdej nalezených zvířat vlastníkům denně od 8.00 do hod. (mimo uvedenou dobu pouze po telefonické dohodě) Výdej zvířat novým opatrovníkům denně od do hod. kromě úterý (zavřeno sanitární den) Jak se dostanete do brněnského Útulku pro opuštěná zvířata? Městskou hromadnou dopravou Tramvají (linky č. 1, 3, 11) na zastávku Bystrc ZOO nebo trolejbus 140 a autobus linky 50, dále cestou kolem areálu bývalého ZD (je vyznačena směrovkami). 4

5 Z města BRNO ZAHAJUJE PŘÍPRAVU MĚSTSKÉ RYCHLODRÁHY Ve čtvrtek 22. ledna 2009 budou ve hodin úvodním setkáním s projektanty zahájeny práce na přípravě projektu Městské rychlodráhy. Ta propojí plánované nové železniční nádraží v jižním centru se stávajícím nádražím v blízkosti historického středu města a umožní tak zachovat provoz všech regionálních vlaků v podobě, jak je nyní znám. Důvodem pro pořízení podrobné technické studie Městské rychlodráhy je prověření územních, technických a ekonomických podmínek realizace Městské rychlodráhy a jejího začlenění do struktury města Brna a dopravního systému. městskou i regionální železniční dopravu. Mimo stávající železniční tratě má být část rychlodráhy vedena nadzemní trasou novým uličním prostorem jižního centra. Co předcházelo Podmětem pro pořízení studie bylo rozhodnutí Grémia pro přestavbu železničního ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO Pro sjednání nové smlouvy je pak potřeba přinést kopie nutných podkladů, t.j. kompletní faktury vyúčtování plynu a elektřiny za r.2008 s rozpisem nových záloh, dále SIPO za poslední měsíc a občanský průkaz člena rodiny na kterého je vystavena faktura. Klienti, kteří již vlastní klientskou kartu ZFP CARD, ji rovněž přinesou sebou. Pracovníci finanční poradny tak jako v minulém roce nabízí možnosti zvýhoduzlu Brno a rozhodnutí RMB R5/076 ze dne , které uložilo OÚPR MMB připravit ve spolupráci s Jihomoravským krajem a SŽDC,s.o. zadání této studie. Cíl Hlavním cílem prací na územní studii Městské rychlodráhy je připravit návrh technicky proveditelného řešení a jeho vhodné prostorové umístění ve struktuře nového města v jižním centru. Technickou studii, která se stane podkladem pro dokumentaci pro územní rozhodnutí, připraví pro město na základě výběrového řízení firma Metroprojekt. Termín dokončení prací na technické studii je červenec Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí Magistrát města Brna Martin Ander, náměstek primátora k tomu říká: Městská rychlodráha umožní zachovat železniční provoz na stávajícím nádraží v centru a udržet tak vysokou kvalitu regionální veřejné dopravy na Brněnsku. Desítky tisíc lidí dojíždějících každý den do Brna za prací či na úřady tak budou mít i nadále možnost přijet vlakem přímo až do centra města. Dnes odstartovaná technická studie je prvním krokem k realizaci tohoto záměru. Řešení využívá železniční tratě původně navržené k opuštění v souvislosti s přestavbou železničního uzlu Brno a využívá je pro NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA! Občanské sdružení sociálních a finančních poraden spolu s Krajskou radou JMK Svazu důchodců ČR informuje Od ledna 2009 naše poradna zabezpečuje především seniorům, sociálně slabším občanům a rodinám s dětmi, také držitelům průkazu ZTP a ZTP-P sjednání dodávky plynu a elektřiny se slevou cca 10% u vybraného dodavatele. V případě,že budete mít o některou z nabízených slev zájem je potřeba, abyste se osobně dostavili do naší finanční porady viz kontaktní adresa. něného sjednání smluv na služby vybraného mobilního operátora, případně pevné telefonní linky, pojištění domácnosti a nemovitosti, sjednání povinného ručení automobilu, sjednání penzijního připojištění a stavebního spoření. Také v těchto případech je nutné vzít sebou původní platné smlouvy. Dále vám můžeme poradit kam se obrátit o právní poradnu, prevenci proti zadluženosti a problémy v sociální oblasti. Těšíme se na Vaši návštěvu v naší sociální a finanční poradně. KONTAKTNÍ MÍSTO PRO BRNO: Svaz důchodců ČR o.s. Krajská rada JMK Brno Běhounská 17, tel , mobil

6 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Z města Spolky HARMONOGRAM SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Vážení spoluobčané města Brna! V roce 2009 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna zůstává i nadále zaveden místní poplatek, jehož výše činí 500 Kč na poplatníka a splatnost poplatku je k Poplatková povinnost se vztahuje jen na ty fyzické osoby, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území města Brna. Správcem poplatku je pro všechny osoby hlášené k trvalému pobytu v Brně Odbor životního prostředí MMB, oddělení poplatku za komunální odpad. Osvobozeny od místního poplatku jsou: od fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě, od fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova 3, Husova 5 a Dominikánská 2. Od třetí a další nezaopatřený sourozenec do 15 let, za splnění těchto kriterií: nejméně tři sourozenci jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti, zákonný zástupce doloží ve lhůtě dle obecně závazné vyhlášky podepsané čestné prohlášení o nezaopatřenosti dětí (nezávazný vzor najdete na internetu) Další informace získáte osobně na oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí v 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, v úředních dnech pondělí, středa: hod a pátek: hod, telefonicky , , , písemně na adrese Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno nebo em na V Chrlicích je svozový den čtvrtek na sídlišti v ulicích Pěkná, Šromová Jánošikova je svoz ponděli čtvrtek. Svoz zajišťuje firma Sita. Tel Objednání nové nádoby SAKO: JSDH CHRLICE VZPOMÍNKA NA ROK 2008 Hlavní činností zásahové jednotky jsou kromě ostrých zásahů také odborná školení, výcvik s dýchacími přístroji, údržba techniky a pravidelné kondiční jízdy. Členové JSDH Chrlice musí splňovat též zdravotní a fyzickou způsobilost. Toto vše získávají ve školicím středisku v Tišnově. Také i pomocí odborných stáží na požárních stanicích hasičského záchranného sboru Lidická, BVV a ve Slatině. Tři směny slouží pohotovostní služby tak, aby byla jednotka pokud možno (s ohledem na pracovní povinnosti členů) stále akceschopná. JSDH Brno-Chrlice JPO III. v loňském roce patřila k nejaktivnějším jednotkám v Brně a její činnost je vysoko hodnocena nadřízenými orgány HZS. Statistika výjezdů JSDH za rok 2008 Celkem 56 zásahů požáry 25 (5 x planý poplach) technická pomoc 17 (především spadlé stromy) PTC 6 (cvičení společně s HZS) únik NL 4 (olej na vozovce) úklid vozovky 2 (po dopravní nehodě) Největší požár: požár ubytovny ul. Trnkova (Líšeň) 16. února 3 mrtvé osoby Technika používaná v naší jednotce je více než 20 let stará. Z toho plynou i zvýšené náklady a nároky na její údržbu. Všichni již netrpělivě očekáváme dodání nového vozidla CAS od firmy Ziegler. Informace o dění v SDH i JSDH naleznete na webových stránkách 6

7 Z města Ze sportu ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO POLICIE INFORMUJE Přehled nápadu trestné činnosti v lokalitě obvodního oddělení OOP Komárov za rok 2008 Místo Vloupání do bytů a rodinných domů Neoprávněné užívání vozidel Vloupání do vozidel Krádeže na osobách Vloupání do chat, garáží Násilná trestná činnost Vloupání do firem Chrlice Tuřany Střed Černovice Jih Díky několika mrazivým dnům se počátkem nového roku proměnila hladina chrlického Splaviska v ledovou plochu. A tak se z poklidné oblasti, kde jste občas zahlédli rybáře, stalo středisko zimního sportování. Mužská část se pustila do hokejového klání, ti nejmenší se učili prvním krůčkům TK BRNO-CHRLICE na bruslích, dospělá a starší generace oprášila bruslařské boty a mráz nemráz jinak poklidné Splavisko se lidmi jen hemžilo. Poděkování patří obětavým rodičům,kteří několikrát odhrnovali ledovou plochu, aby bylo kde sportovat. Vždyť nám všem právě v tomto období fyzický pohyb tak chybí. Splavisko je jednou Výňatek z materiálů OOD Komárov TENISOVÝ AREÁL SE NA JAŘE OTEVŘE VŠEM OBČANŮM A DĚTEM CHRLIC Vážení spoluobčané, vážení přátelé rádi bychom Vás informovali o změnách ve vedení klubu TK Brno-Chrlice, ke kterým došlo na valné hromadě dne Snahou nového vedení klubu bude navázat na tradici chrlického tenisu, který v minulosti měl velmi dobrý zvuk. Řada hráčů chrlického tenisového klubu získala v minulosti mnoho cenných turnajových vítězství. Mezi úspěšné tenisty Chrlic lze uvést například Jaroslava Smejkala, Milana Šika, Jana Matějku, Stanislava Hochmana, Jana Petláka, Jiřího Mandelíka a řadu dalších hráčů a hráček. Prioritami nového vedení klubu je zvýšit počet členů a podpora mládežnického tenisu. Na jaře bude zahájena tenisová školička pro děti. Koncem dubna bude pořádán městský přebor v tenise mužů a žen. V průběhu roku se bude konat v tenisovém klubu řada turnajů a akcí pro děti. Bližší informace o tenisovém klubu naleznete na internetových stránkách Na stránkách naleznete také přihlašovací formulář do tenisové školky pro děti a možnosti členství. Věříme, že společně s Vámi se nám podaří vytvořit v tenisovém areálu příjemné prostředí. S přáním všeho nejlepšího v novém roce Ing. Petr Mandelík, Ph.D., předseda klubu TK Brno-Chrlice V CHRLICÍCH SE SPORTUJE I V ZIMĚ... z mála přírodních lokalit, kde se rádi procházíme v jakékoliv roční době. Městská část se v rámci svých možností snaží o údržbu okolí. Na nás všech pak je, abychom si tuto oblast naší obce chránili a příští zimu si tak měli opět možnost si zde zasportovat. Jitka Růžičková 7

8 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Ze sportu Ze společnosti VÁNOČNÍ DOBA U NÁS V ÚSTAVU Život má i více tváří, více světů. je dobré, když se v nich lidé v porozumění setkávají. Hned počátkem prosince zavítalo k nám do ústavu mnoho různých návštěv, které nám udělaly velkou radost. Vánoce jakoby se už dočkat nemohly. I u nás v ústavu se peklo, vařilo, smažilo, chystaly se dárky. Hned počátkem prosince zavítaly k nám do ústavu děti ze Základní a mateřské školy v Chrlicích. Nezapomínají na nás žádný rok. Sál byl rázem plný, téměř do posledního místa. Děti seděly vzadu a vůbec nikdo o nich nevěděl, protože byly zticha jako pěny a sledovaly vystoupení svých starších kamarádů. Najednou tu byla hromada básniček, písniček, koled a country tanečků. Sálem se nesl i sólový zpěv pěvkyně vůbec nevadilo, že chodí teprve do sedmé třídy. Rozdávala se ta nejkrásnější přáníčka. Na první pohled bylo zřejmé, že je děti vyráběly rády. Vystoupení plynulo jako voda. Odměňovali jsme všechny potleskem, protože nám udělaly velkou radost. Vánoční besídku pro nás uspořádali i studenti Nižšího gymnázia z ulice kpt. Jaroše. Již osmým rokem přicházejí se svou sbormistryní, profesorkou Ptáčkovou. Pršelo, čas byl nevlídný. Přesto nelitovali námahy ani energie. Přijeli v krásném sborovém oblečení. Sněhobílé košile se obzvlášť vyjímaly s červenými motýlky pod krkem, u děvčat s elegantními šálami doplněny sukněmi a černými kalhotami. Školní sbor v sále přednesl i písně jiných národů, vše měli krásně nacvičené, sehrané, celé to vánoční pásmo vytvářely citlivé ruce. Rádi jsme se nechali unášet. Po skončení besídky se studenti odebrali i na lůžkové oddělení. Jak bylo báječné, že nezapomněli i na ležící, že i sem vnesli kus života, závanu zvenku. Obyvatelé lůžkového oddělení sice nevstávali, o to víc však byli vděčni, když v soustředění, v klidu naslouchali. Život má i více tváří, více světů. Je dobré, když se v nich lidé v porozumění setkávají. Pro studenty to byla možná jedna ze životních zkoušek a obstáli v ní na výtečnou. Děkujeme. Již nastával čas vánoční, když přišel do ústavu i Marek Javora se svými mladými přáteli. Náš sál opět ožil v slavnostním duchu. Jejich vánoční besídka a vystoupení bylo prosté, působivé a krásné. Zpívali, hráli, radovali se a to už zpíval celý sál a byl z toho téměř jednolitý chorál a v tom souznění si všichni vzájemně tleskali a byli dobře naladěni. S Markem Javorou se naši lidé budou scházet po nedělních odpoledních v naší zámecké kapli, s jeho přáteli však, doufejme, že se sejdou opět do roka a do dne. A pak už tu byla ta naše nová kaple. Zářil v ní vánoční stromeček. Sešli se tu lidé z ústavu, ale i zvenku a to už tu byly Vánoce a pro všechny měly místa dost a hladily a povznášely. Kaple byla najednou plná světla, takového toho vnitřního a byla nádherná, protože umožňovala setkání. Kaple ráda slouží. Je tu pro všechny lidi dobré vůle. Kdoví, možná se v ní rozevírají i nebesa. Najednou už byl čas půlnoční a bylo slyšet zvony. Vcházel nový rok. Usmíval se, byl plný nadějí. A krásně poděkoval roku uplynulému. Ať je i ten nový rok zdravý, šťastný, spokojený a my s ním. ÚSP pro zrakově postižené v Brně Chrlicích Napsala: PhDr. Markéta Běhalová Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Chrlice Mužácký pěvecký sbor z Mutěnic Vystoupení studentů Nižšího gymnázia z tř. Kpt. Jaroše Vystoupení Marka Javory s přáteli 8

9 Inzerce Ekonomika ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO ÚSPORY ENERGIE A ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ceny paliv a energie v České republice (ČR) mají vzestupnou tendenci prakticky od 90. let minulého století. Otázkou jak ušetřit energii i peníze se zabývá nejen každá domácnost, firma v ČR ale i v Evropě a proto se evropští odborníci snaží najít metody jak energií neplýtvat. V rámci dlouhodobých energetických výzkumů byla vyvinuta graficko-alfanumerická metoda, která umožňuje přehledným způsobem kvantifikovat spotřeby energie a to jak u energetických spotřebičů tak i u budov. Jedná se o výpočty spotřeby energie, jejichž výsledky jsou zobrazeny na energetických štítcích. Nejprve bylo označování výše spotřeby energie zavedeno u domácích spotřebičů a dnes již téměř se nenajde žádný kupující, který by před nákupem ledničky, mrazničky, myčky, pračky nebo jiného domácího spotřebiče neporovnal míru spotřeby energie u různých výrobků a výrobců se snahou zakoupit pokud možno energeticky úsporný spotřebič, neboť každý ví, že čím více elektřiny spotřebič spotřebuje, tím více peněz bude muset zaplatit výrobcům i dodavatelům elektřiny. Nejúspornější spotřebiče jsou označeny značkou A+++, nejméně úsporné označuje písmeno G. S takovými spotřebiči se však na trhu již zákazníci téměř nesetkají. Na základě příznivých zkušeností se zástupci Evropské Unie (EU) rozhodli obdobně zavést ve všech zemích EU povinné označování výše spotřeby energie také u veřejných i soukromých budov, které vychází z evropské směrnice č. 2002/91/ES. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energií a emise CO 2. Sektor budov je pro tuto snahu jedním z hlavních cílů, protože budovy se na celkové konečné spotřebě energií v ČR podílí více než 30 % (průměr v zemích EU je dokonce 40 %). Výši spotřeby energie v budovách definují v ČR Průkazy Energetické Náročnosti Budov (PENB), které jsou zaváděny do reálné praxe právě nyní. Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb., který přejímá nařízení EU stanovuje, že od musí mít průkaz ENB každá nová budova nebo budova, která je rekonstruována a jejíž celková podlahová plocha je větší než 1000 m 2. To je například každý větší bytový dům, poliklinika, nemocnice, škola nebo úřad. Rekonstrukcí budovy pro účely vypracování průkazu ENB nejsou uvažovány drobné opravy, ale rekonstrukce domu mající dopad na energetickou náročnost. Podle výše citovaného zákona se rekonstrukcí budovy rozumí zásahy do více než 25 % pláště budovy nebo změna nebo doplnění o obnovitelný zdroj energie stávajícího vytápění objektu. Energetickou náročnost budovy lze totiž významně ovlivnit pouze při její stavbě nebo při rekonstrukci. Jakmile je budova stavebně dokončena a začne být provozována, nese s sebou svou energetickou spotřebu po desítky let. Proto se tvůrci zákonného předpisu rozhodli zasáhnout právě u nových staveb a u rekonstrukcí velkých budov, kdy je možno ekologický dopad provozu budovy snížit. Zákon č. 406/2000 Sb. dále stanovuje: Splnění požadavků dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy, který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při: prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b) 6a zákona. V bytových domech může být průkaz ENB použit pro jednotlivé byty a nebytové prostory u budov s ústředním vytápěním, 9

10 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Ekonomika které je připojeno na zdroj či rozvod tepelné energie. Od povinnosti zpracování průkazu ENB jsou podle zákona č. 406/2000 Sb. osvobozeny budovy: dočasné s plánovanou dobou užívání do 2 let, experimentální, s občasným používáním, zejména pro náboženské činnosti (např.kostely), obytné které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce, samostatně stojící o celkové podlahové ploše menší než 50 m 2 a budovy obsahujících vnitřní technologické zdroje tepla. Průkaz ENB dále nemusí být vyhotoven u výrobních budov v průmyslových areálech, u provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou energie na vytápění. Průkaz energetické náročnosti budov zkoumá a definuje výši spotřeby energie pro vytápění, chlazení, větrání, ohřev vody (teplá voda) a elektřiny pro osvětlení. Průkaz ENB také hodnotí energetické přínosy od netradičních a obnovitelných zdrojů energie jako jsou například tepelná čerpadla solární tepelné a elektrické systémy. Výsledkem zpracovávaného průkazu energetické náročnosti je: a) zařazení budovy do jednoho z klasifikačních stupňů uvedených v tabulce: Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy: A Mimořádně úsporná B Úsporná C Vyhovující D Nevyhovující E Nehospodárná F Velmi nehospodárná G Mimořádně nehospodárná b) energetický štítek budovy, který musí být v budovách s podlahovou plochou nad 1000 m 2, které jsou určené pro poskytování služeb veřejnosti, konkrétně jde o budovy využívané pro: školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací. Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek jsou u novostaveb i u rekonstruovaných budov nedílnou by součástí projektové dokumentace stavby. Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovat odborná, kvalifikovaná osoba přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu české republiky (MPO-ČR). Jedná se například o energetické auditory zapsané na seznamu MPO-ČR jejich výčet podle krajů je k dispozici například na stránkách viz profesní seznamy. Cena průkazů ENB je stanovena individuelně každým zpracovatelem a řídí se zejména podle velikosti objektu, množství Příklad energetického štítku budovy je uveden na obrázku: a typu energetických zdrojů, rozsahu prováděných prací a množství podkladových dokumentů, které má stavebník k dispozici. 1) Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce budov stanovuje ČSN Autor: Ing. František Zoul CENA TEPLA V BRNĚ OD ÚNORA KLESNE Teplárny Brno sníží od 1. února 2009 cenu tepla 92 tisícům brněnských domácností a dalším obchodním partnerům. Reagují tak na pokles cen paliv na světových trzích. Cena tepla se sníží o 49,05 Kč/GJ. Roční náklady průměrné domácnosti by tak mohly poklesnout přibližně o 2 000,- Kč. Ceny ropy na světových trzích šplhaly v první polovině roku 2008 strmě vzhůru až na hranici 150 USD za barel. Rekordně drahá ropa zvýšila cenu zemního plynu, která vývoj ceny ropy kopíruje se zpožděním přibližně 4-6 měsíců. Brněnské domácnosti ušetří snížením ceny tepla několik tisíc korun. Tento krok si mohou teplárny dovolit jedině proto, že město Brno je vlastníkem společnosti, řekl primátor města Brna Roman Onderka. Teplárny Brno pro svou výrobu téměř výhradně využívají ekologický zemní plyn, který tvoří 70 % celkových nákladů společnosti. Cena zemního plynu se však ke konci roku 2008 zvýšila téměř o 30 %. Proto byla společnost nucena přistoupit k navýšení cen. Současně však přislíbila, že pokud dojde ke snížení ceny této suroviny, upraví odpovídajícím způsobem cenu pro koncové zákazníky, sdělil předseda představenstva Tepláren Brno, Jiří Oliva. Městská společnost snížením ceny tepla potvrzuje dlouhodobě prezentovaný přístup v cenové politice, kterým je zajištění přijatelné ceny tepla pro konečné spotřebitele. Každý gigajoule tepla ze soustavy CZT je dotovaný přibližně 50,- Kč ze zisku z prodeje elektrické energie a regulačních služeb. V době, kdy byly Teplárny Brno vlastněny privátními subjekty, by něco takového nebylo možné, říká generální ředitel Tepláren Brno, Alexej Nováček. Porovnání cen tepla (ceny jsou uvedeny včetně DPH): Ceny tepla z: Cena tepla platná od Průměrná úprava cen dle místa odběru: z primární sítě... 8,8 % z plynových kotelen... 7,7 % z výměníkových stanic... 7,3 % Podle měrných spotřeb daných vyhláškou 194/2007 činí roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody v bytě o velikosti 60 m 2 přibližně 40,8 GJ. Domácnost tak může v důsledku snížení ceny tepla ročně ušetřit až 2 000,- Kč. Kontakt pro média: Liliana Geisselreiterová Tisková mluvčí, Teplárny Brno, a.s. Tel.: , Fax: , GSM: Cena tepla platná od Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí Změna primární sítě 559,17 Kč/GJ 510,12 Kč/GJ 49,05 Kč/GJ plynových kotelen od 637,65 Kč/GJ 588,60 Kč/GJ 49,05 Kč/GJ výměníkových stanic od 676,45 Kč/GJ 627,40 Kč/GJ 49,05 Kč/GJ 10

11 Pro zdraví ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO BOLESTI PÁTEŘE Z POHLEDU NEUROLOGIE A FYZIOTERAPIE Bez změny životosprávy a denního režimu a bez trpělivosti a vůli se nepoddat onemocnění, za které si většinou můžeme sami, se nám to jen těžko podaří. Zamysleme se nad způsobem našeho života a začněme myslet na sebe trochu jinak. Tímto článkem se vám pokusím nastínit problematiku bolestí zad a přinést jakýsi návod na to, jak předejít akutním stavům a udržet si pohybový aparát pohyblivý, bez bolestí. Základem však není péče lékaře a fyzioterapeuta základem je práce na sobě a potřeba věnovat sobě dostatek času a pravidelnost ve cvičení. Bolesti páteře a přilehlých částí bývají způsobeny různými příčinami. Patří sem především: vadné držení těla, oslabené svalové skupiny a chybné pohybové stereotypy dlouhodobé přetěžování svalového aparátu prudké nevyvážené pohyby vývojové vady na páteři, pánvi a dolních končetinách výhřezy plotének mikrotraumata a degenerativní změny na obratlích a meziobratlových ploténkách obezita prochlazení Nejčastější jsou BOLESTI BEDERNÍ PÁTEŘE. Náhle vzniklá bolest v bederní oblasti v důsledku poruchy funkce páteře, po rychlém, neobvyklém a špatně provedeném pohybu se jmenuje LUMBAGO. Vzpomeňte si, kolikrát něco přenášíte, předkláníte se a otáčíte zároveň? Tak na tento pohyb p o z o r! V akutním stádiu dochází k paravertebrálním spasmům (křeč svalů podél páteře) a k omezení pohyblivosti. V horším případě mohou být provázeny radikulárním syndromem (vystřelující bolesti do dolní končetiny DK), poruchami svalů či sfinkterech. Akutní stadium je období, kdy cítíte velké bolesti, nejste schopni rovně stát ani chodit, vyhledáváte úlevové polohy (na boku s pokrčenými DK, na břiše s podloženým břichem, na zádech s pokrčenými a podloženými DK). V této době se doporučuje co možná největší klid na lůžku, dostatek tepla na bederní oblast a analgetika. Pokud je bolest snesitelná a nevystřeluje do DK, je lepší zůstat doma v teple s několika tabletami Paralenu či Ibuprofenu, než cestovat po zdravotnických zařízeních. Pokud bolesti vystřelují do DK, pozorujete oslabení chodila či stehna či máte problémy se sfinktery, vyhledejte lékaře. Aktivní cvičení přichází, ustoupí-li největší bolesti. Bolestivé cviky vynecháváme, pokud cítíte úlevu při chůzi, tento pravidelný a rytmický pohyb doporučujeme cca 5-10 minut denně. Ideální je navštívit fyzioterapii, kde se vám budou zkušené pracovnice věnovat a péči budou přesně určovat v závislosti na vašich potížích. Chronické bolesti v oblasti bederní páteře se nazývají LUMBAL- GIE. Mohou vyzařovat do okolí a DK a je přítomna bolestivost paravertebrálního svalstva, špatné pohybové stereotypy a svalová dysbalance (některé svaly jsou oslabené, jiné zkrácené). Základem léčby je důsledná a pravidelná péče o vlastní záda: nepřetěžovat neprochladnout denně pravidelně cvičit. Zásady cvičení: zaměřujeme se na správné držení těla, správné pohybové stereotypy budujeme co nejsilnější svalový aparát zlepšujeme pohyblivost páteře neprovádíme hmity ani švihová cvičení (vše pomalu a tahem) nezadržujeme dech po každém cviku je třeba uvolnění vyvarujeme se podchlazení, průvanu dbáme na správné sezení, spaní, vhodnou obuv doporučujeme jízdu na kole po rovině, běžky, turistiku, plavání redukce hmotnosti Lumbalgie je nepříjemná, nicméně velmi častá součást našeho života. Bez změny životosprávy a denního režimu a bez trpělivosti a vůli se nepoddat onemocnění, za které si většinou můžeme sami, se nám to jen těžko podaří. Zamysleme se nad způsobem našeho života a začněme myslet na sebe trochu jinak. V péči o vaše záda vám pomohou zkušené fyzioterapeutky v ÚSP v Chrlicích. MUDr. Roman Flašar 11

12 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Informace INFORMACE A RADY O TOM, CO DĚLAT V OHROŽENÍ ŽIVOTA, ZDRAVÍ A MAJETKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Příručky, metodické pomůcky Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání. NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM! DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky ), která ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo Hasičský záchranný sbor ČR Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla Zdravotnická záchranná služba Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo Policie ČR nebo Městská policie Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech. Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte: co se stalo, kde se to stalo, své jméno a číslo telefonu, odkud voláte. Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy. OBECNÉ ZÁSADY RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.). NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy. VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby. NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena. NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci. POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem. UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku. UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek. VAROVNÝ SIGNÁL Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBEC- NÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha Kromě varovného signálu Všeobecná výstraha existuje v České republice ještě signál Požární poplach. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál Požární poplach vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón HO-ŘÍ, HO-ŘÍ po dobu jedné minuty. Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků. KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení. 1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. 2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření. 3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami. CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo. 12

13 Informace ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel. ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE Uhaste otevřený oheň v topidlech. Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček). Uzavřete přívod vody a plynu. Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. Kočky a psy si vezměte s sebou. Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko. EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Obsahuje zejména: Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Přenosné rádio s rezervními bateriemi. Toaletní a hygienické potřeby. Léky, svítilnu. Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku. Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti. OCHRANA PŘED POVODNĚMI Před povodní: Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení. Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace, odtoku z WC. Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny. Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci. Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na evakuaci zvířat. Při povodni: Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu). Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou. Po povodni: Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům. Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky. Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod). HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Nezbytná doporučení: Urychleně opusťte ohrožené místo. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany osob. Připravte si evakuační zavazadlo. Budovu opusťte jen na pokyn. HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ S ÚNIKEM RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK Nezbytná doporučení: Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách), pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory. Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích. Připravte si prostředky improvizované ochrany osob. Připravte si evakuační zavazadlo. Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a použijte až na základě veřejné výzvy. Budovu opusťte jen na pokyn. V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a orgánů státní správy a samosprávy. BIOLOGICKÉ ZBRANĚ Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy, klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem vzorků. Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu: Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů. Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo převařením. Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny. Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek. Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty. Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc. Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby. CHEMICKÉ ZBRANĚ Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek. Jak se chránit před účinky chemických zbraní: Urychleně použijte prostředky improvizované ochrany osob. Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. 13

14 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Informace Oznamka PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIV NĚ, CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a biologicky zamořeném prostředí. K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou či šátkem. Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se do sucha a oblečte se do čistého oděvu. ANONYMNÍ OZNÁMENÍ (uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné látky apod.) Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost brát vážně. V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově, ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto místa. V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto nebezpečného místa. OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku) Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní. Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu. Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR). Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze ji k věření obsahu. Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Základní složky: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba, Policie České republiky. Ostatní složky: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Kde získat informace Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě. (kontakty) Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu. Příručku pro obyvatele Pro případ ohrožení lze objednat za finanční úhradu na adrese: PhDr. Schovanec, EXISTENCIÁLIA, Krosenská 533, Praha 8, telefon: , mobil: PRVNÍ SCHŮZE STÁRKŮ... Bude se konat v 18 hod v hasičce. Rádi uvítáme i nové tváře. Těší se na vás Lukáš Fila a Maruška Pařilová Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin, kterou si dovoluji páchati v Brně Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek (vedle OBI, parkoviště veliké, případně zastávka Kamenolom šalinek 1, 3 a 11), a to od do

15 Oznamka ÚNOR 2009 / CHRLICKÉ OKO TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Oblastní charita Brno pořádala v Brně a blízkém okolí Tříkrálovou sbírku. V Městské části Brno-Chrlice bylo dne vybráno Kč. Oblastní charita Brno děkuje všem, kteří na sbírku přispěli. Vážení čtenáři, chtěli bychom i letos přispívat k tomu, aby v Chrlicích ubývalo problémů, který nám život znepříjemňují a naopak abychom ukázali vše, co nám zpříjemňuje náš společný život. Budeme se snažit, aby Vás chrlický zpravodaj zaujal nejen pestrým obsahem (i za Vašeho přispění), ale i grafickou úpravou. Jsme přesvědčeni o tom, že informovaný občan je spokojeným občanem a že tito občané jsou schopni vytvořit městskou část, kde se dá dobře a spokojeně žít. To si přejí členové redakční rady PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH, SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PRO ROK 2009 Leden: Maškarní ples pro děti Klub žen ÚSP Únor: Ostatky SZKT U Filů Březen: Dětské divadlo Klub žen Výstava vín Vinařský spolek U Bindrů Duben: Vítání občánků MČ ÚMČ Městský přebor dospělých v tenisu TK Hřiště TK Pálení čarodějnic KŽ, SZKT, SDH hřiště SK Květen: Memoriál L. Šroma SDH náměstí Červen: Dětský den MČ, KŽ, SZKT, SDH hřiště Chrlické hody SZKT MČ hřiště Srpen: Volejbalový turnaj s večerní zábavou SZKT hřiště Září: Krojované slavnosti KŽ, MČ hřiště Burčáková slavnost MČ hřiště Říjen: Vítání občánků MČ ÚMČ Dýňobraní KŽ ÚSP Listopad: Lampionový průvod sv. Martin Klub rodičů termín bude upřesněn Kateřinská přehlídka vín Vinařský spolek U Bindrů Prosinec: Mikulášská besídka KŽ, MČ ÚSP Vánoční jarmark ŠD, KŽ, ÚSP ZŠ a MŠ J. Broskvy Zpívání u vánočního stromu 15

16 CHRLICKÉ OKO / ÚNOR 2009 Inzerce Nově otevřené KVĚTINÁŘSTVÍ NA NÁMĚSTÍ NABÍZÍ: kytice svatební, slavnostní, smuteční, sušené hrnkové květiny, dárkové předměty zemina, hnojiva Otevírací doba: Po Pa 8 17 hod., So hod. Objednávky na telefon: prodej: zlatých a stříbrných šperků hodinek, hodin a budíků Zdeně k Novotný provádí: veškeré opravy šperků a hodinek zakázku i z doneseného materiálu snubní prsteny rytecké práce výkup Otevřeno: Po Pá Tuřanské nám. 5 tel.: AUTODOPRAVA Jan Karpíšek Nabízí: odvoz suti odvoz komunálního odpadu dovoz písku a stavebního materiálu mobil: Kontejnery do 5 tun Zámecká 5, Brno-Chrlice CHRLICKÉ OKO 82/2009. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. T. Skácel, Mgr. J. Růžičková a Ing. V. Kučera, Adresa: Chrlické nám. 4, Brno, tel.: , , Registrováno pod č. MK ČR E Určeno místním občanům. Náklad výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují

Více

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ

KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ KRIZOVÝ PLÁN OBCE STRANNÝ OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele )

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele ) PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ( příručka pro obyvatele ) V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují

Více

Krizové situace. co, kdy a kde se stalo uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte

Krizové situace. co, kdy a kde se stalo uveďte své jméno a příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte Krizové situace V našem běžném životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhová kalamita apod.), havárie s únikem

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Zásady chování při mimořádné situaci Čas od času se každý může setkat s událostí, která ohrožuje majetek, zdraví či dokonce jeho život.

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo: 158 - Policie ČR

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestního činu volejte telefonní číslo: 158 - Policie ČR Krizový plán Jak se zachovat a co dělat při vzniku mimořádné události (Příručka pro obyvatele obce Kameničky) DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického

Více

CIVILNÍ OCHRANA. mimořádné události.

CIVILNÍ OCHRANA. mimořádné události. CIVILNÍ OCHRANA V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení, havárie s únikem nebezpečných látek

Více

JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ

JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ JAK SE CHOVAT V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení),

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby

Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Zásady ochrany obyvatelstva před hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální služby Kateřina Blažková 1 Zásady ochrany obyvatelstva před Z hrozícím nebezpečím v zařízeních poskytujících sociální

Více

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích:

Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích: Pár rad co dělat ve vybraných krizových situacích: 1. Jak se zachovat při varovném signálu. 2. Na co nezapomenout při evakuaci. 3. Co dělat při silném větru? 4. Jak chránit dýchací cesty v případě požáru

Více

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb:

ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012. Místo konání voleb: Doba konání voleb: www.strazpr.cz ROČNÍK XXI ZÁŘÍ 2012 cena 6 Kč Místo konání voleb: Doba konání voleb: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - varta - září 2012 - - - - - - - - - září 2012 - - - - - - - - - - -

Více

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události

Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události Základní pokyny pro chování a k ochraně obyvatelstva ve městě při vzniku mimořádné události OBECNÉ ZÁSADY Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi,

Více

Jak řešit krizové situace

Jak řešit krizové situace Jak řešit krizové situace Druhy ohrožení str. 2-5 zobrazit Co dělat, když zazní varovný signál str. 6 zobrazit Varovný signál str. 7 zobrazit Co dělat při ohrožení str. 8 zobrazit Co dělat při nařízení

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Obsah... 1

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI. Obsah... 1 MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 21. 04. 2014 1 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona

Více

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva

Odborná příprava velitelů JPO SDHO. Evakuace obyvatelstva Odborná příprava velitelů JPO SDHO Evakuace obyvatelstva 2009 30 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany Při zásahu jednotky požární ochrany: a) zdolávájí

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Součkova 500, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Součkova 500, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: ZŠ/ 248 /2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY

ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY ZÁSADY CHOVÁNÍ PŘI HAVÁRII S ÚNIKEM NEBEZPEČNÉ CHEMICKÉ LÁTKY Dostanete-li se do situace, kdy dojde k úniku a působení nebezpečné chemické látky, chovejte se podle těchto zásad: Hasičský záchranný sbor

Více

Rady občanům: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Rady občanům: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Rady občanům: Co je Integrovaný záchranný systém? Jaká jsou označení funkcionářů SDH? Jaké jsou druhy sirén? Důležitá telefonní čísla tísňového volání. Ochrana před povodněmi. Co dělat při vichřici? Pozor

Více

Město Sedlec-Prčice náměstí 7. května 62, PSČ 257 91

Město Sedlec-Prčice náměstí 7. května 62, PSČ 257 91 Krizový plán DŮLEŢITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení apod.), která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo:

Více

Pro pfiípad ohroïení

Pro pfiípad ohroïení Pro pfiípad ohroïení Pfiíruãka pro obyvatele V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné situace, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení),

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

Mimořádná situace a událost

Mimořádná situace a událost Mimořádná situace a událost Mimořádná situace stav, kdy náhle dochází k nahromadění, úbytku či uvolnění určitých hmot, energie či sil, které působí škodlivě a ničivě na obyvatelstvo, jeho majetek, životní

Více

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Tento havarijní plán je vypracován podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., a je upraven podle stávajících podmínek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

CO dělat v případě ohrožení

CO dělat v případě ohrožení CO dělat v případě ohrožení Čísla tísňového volání: 150 155 156 158 112 Hasiči Záchranná služba Městská policie Policie ČR Evropské tísňové volání V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ. K OBJASNĚNÍ TÉMATIKY OCHRANY OBYVATELSTVA pro výuku žáků II. stupně základních škol v rámci PVČ

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ. K OBJASNĚNÍ TÉMATIKY OCHRANY OBYVATELSTVA pro výuku žáků II. stupně základních škol v rámci PVČ OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ K OBJASNĚNÍ TÉMATIKY OCHRANY OBYVATELSTVA pro výuku žáků II. stupně základních škol v rámci PVČ Tato pomůcka je určena pro aktivisty PVČ OBSAH 1. Integrovaný záchranný systém 2. Zvuk

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Přírodní rizika MINIPROJEKT. (Povodně v Kunovicích) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Přírodní rizika MINIPROJEKT. (Povodně v Kunovicích) Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace MINIPROJEKT Přírodní rizika (Povodně v Kunovicích) Autoři: kolektiv přírodovědného klubu Konzultant: Mgr. Růžena

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Krizová karta obce Lipová

Krizová karta obce Lipová Krizová karta obce Lipová Informace o charakteru možného ohrožení, připravených záchranných a likvidačních pracích při vzniku mimořádné události v obci Přehled možných zdrojů rizik na katastrálním území

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Horní Újezd P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E. orgánů samosprávy obce

Horní Újezd P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E. orgánů samosprávy obce Obecní úřad Horní Újezd ------------------------------ P R O V Á D Ě C Í D O K U M E N T A C E orgánů samosprávy obce Horní Újezd ---------------------------------------------- obsahující instrukce pro

Více

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování

Projekt. Prevence nás osloví. Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Projekt Informační materiály v oblastech prevence rizikového chování Zdroje: Internetový portál www.prevence-info.cz www.reknidrogamne.cz www.ochranaobyvatel.cz Příručka metodických materiálů ;Vytváření

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií

Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií Novela zákona 406/2000 sb. o hospodaření energií (Účinnost zákona: 1. ledna 2013) Snižování energetické náročnosti budov ( 7 zákona) (1) V případě výstavby nové budovy je stavebník povinen plnit požadavky

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření :

Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření : = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Pokud se vaše obydlí, sídlo firmy nebo organizace nachází v záplavové oblasti, doporučujeme následující opatření : zpracování povodňového

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na stínadlech 2386, 415 01 Teplice PLÁN OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: 3/Dok Účinnost od: 6. 3. 2015 Spisový znak:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč

Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství prevence závažných havárií Č E P R O, a. s. P R A H A Sklad pohonných hmot Mstětice, obec Zeleneč INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI V

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Polnička,okres Žďár nad Sázavou Polnička 147, 591 01, Žďár nad Sázavou IČO : 43378641 Tel : 566625768 Fax : 566625768 E-mail : polnicka@c-box.cz OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI

Více

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel

Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel Prevence a ochrana obyvatel -základní znalosti z oblasti prevence a ochrany obyvatel 1. K hlavním úkolům ochrany obyvatelstva patří: a) hlásné služby, zatemňování a pohřební služby b) evidence zařízení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NÁROČNOST BUDOVY ČÍSLO REVIEW 2/2012 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ENERGETICKÉ

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1 1 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více