PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA. Spálovský, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA. Spálovský, a.s."

Transkript

1 PRŮVODCE PŘÍRUČKA ZÁKAZNÍKA Spálovský, a.s

2 Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci. Právě držíte v rukou první vydání Průvodce příručku zákazníka Spálovský, a.s., jehož cílem je usnadnění komunikace s naší společností. Tento průvodce Vám řekne, jakým způsobem a jak nejrychleji vyřídit Vaši obchodní záležitost či dotaz. Průvodce slouží jako další krok ke spokojenosti našich zákazníků. Díky němu budete mít jasný přehled o osobách, které mají na starost danou oblast, jsou odpovědni za řešení jednotlivých obchodních situací. Cílem Průvodce společnosti Spálovský, a.s. je ušetřit Váš čas a zajistit získání odpovědi na Váš dotaz či řešení dané situace. Antonín Spálovský ředitel společnosti

3 OBSAH 1. krok k úspěšné komunikaci...4 Dotazy z technické oblasti...5 Poptávka a nabídka...6 (příjem, zpracování, obsah) Objednávka...7, 8 (příjem, potvrzení, změny) Reklamace...9, 10 (uplatnění, příjem, vyřízení, zamítnutí) Dodací podmínky a fakturace...11 (termín, způsob) Servis...12 (přehled, technické vybavení) Všeobecné záruční a technické podmínky pro provoz...13, 14 Telefonní seznam...15 (obchod, výroba, ekonomika) Kontakt

4 1. krok k úspěšné komunikaci Volejte

5 Dotazy z technické oblasti Výroba rozváděčů , Rozváděče NN Průmyslové distribuční rozváděče Konstrukční systémy PRISMA Modulární konstrukční systém Logstrup Kompenzační rozváděče Ovládací pulty Elektroměrové rozvodnice Staveništní rozváděče Ovládací skříně Kovovýroba Prodej oceloplechových skříní STA ASTRA Elektroinstalační materiál a ostatní Komponenty pro výrobu rozváděčů, automatizaci, měření a regulaci Rozváděčové skříně plastové, oceloplechové vč. příslušenství Komponenty pro výrobu rozváděčových skříní 5

6 Postup obchodního případu POPTÁVKA NABÍDKA OBJEDNÁVKA POPTÁVKA Příjem poptávky Poptávky zákazníků zpracovávají manažeři projektů a pracovníci technické přípravy výroby. Každá poptávka je ihned po přijetí zaevidována do IS, včetně požadovaného termínu zpracování a je jí přiřazeno evidenční číslo. Pokud není možné dodržet požadovaný termín zadavatele na zpracování poptávky, musí být zákazníkovi tato skutečnost oznámena a navržen nový termín pro zpracování. Kontakt po obchodní stránce manažer projektu , po technické stránce pracovník TPV NABÍDKA Zpracování nabídky Ceny jednotlivých výrobků jsou stanoveny smluvně na základě cenové kalkulace a cenových jednání se zákazníkem. Zpracování kalkulace cenové nabídky provádí technický pracovník výroby nebo manažer projektu. Nabídky jsou zákazníkovi zasílány faxem, poštou nebo elektronicky, případně předány osobně. Nabídky jsou uchovávány vždy v elektronické formě. Nabídky vždy musí minimálně obsahovat: Údaje o dodavateli (včetně kontaktu na odpovědné osoby) Údaje o zadavateli poptávky Předmět nabídky (specifikace výrobku) Cenovou kalkulaci Předpokládaný termín dodání Další údaje požadované zadavatelem 6

7 Postup obchodního případu OBJEDNÁVKA Příjem objednávky Objednávku lze přijmout způsobem: Písemně poštou, faxem apod. Ústně telefonicky je nutné následné písemné potvrzení Ústně osobně je nutné následné písemné potvrzení Elektronickou poštou (vytištěné) Příjem objednávky provádí manažer projektu nebo oddělení technické přípravy výroby. Objednávka je přezkoumána a potvrzena zákazníkovi. Kontakt po obchodní stránce manažer projektu , po technické stránce pracovník TPV

8 Postup obchodního případu OBJEDNÁVKA V případě, že požadavek zákazníka neodpovídá standardním (typovým) výrobkům, navrhne technický pracovník výroby zákazníkovi standardní řešení nebo situaci se zákazníkem řeší výkonný management. Potvrzení objednávky Potvrzení přijetí objednávky je zákazníkovi zasíláno faxem nebo elektronicky s potvrzením termínu dodání, ceny a platebních podmínek. Přezkoumaná objednávka je zadána do IS. Tímto je objednávka přijata a dále je označována jako zakázka. Změny objednávky Změny objednávky, mající vliv na požadavky na výrobek, musí zákazník potvrdit písemně (např. faxem). V případě, že požadované změny nemají významný vliv na provedení výrobku nebo na cenu, může být v tomto případě změna potvrzena elektronickou poštou nebo telefonicky (změnu na objednávce potvrdí technický pracovník výroby včetně data a podpisu). 8

9 Reklamace Způsob uplatnění reklamace Zákazníci mohou uplatnit reklamaci písemně poštou, faxem nebo elektronickou poštou. V případě, že je reklamace uplatněna ústně, pracovník přijímající reklamaci jako náhradní doklad vyplní formulář Reklamační protokol. Tento protokol zákazník, pokud je to možné, podepíše. Reklamační protokol je v tomto případě dokladem o uplatnění reklamace. Ke každé reklamaci zákazníka je vystaven Reklamační protokol. Do IS reklamaci zaeviduje vedoucí střediska do 2 dnů od přijetí reklamace. Vedoucí střediska zašle do 4 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumění o přijetí reklamace (poštou, faxem, elektronickou poštou), příp. včetně návrhu způsobu řešení. Kontakt manažer projektu , výroba fax ,

10 Reklamace Vyřízení reklamace Vedoucí střediska rozhodne o způsobu řešení reklamace a termínu jejího vyřízení, příp. navrhne její zamítnutí. Reklamace musí být vyřešena do 30 dnů od přijetí a zákazník musí být o jejím vyřešení informován. Dokladem o řešení reklamace může být např: potvrzení zákazníka na Rozpisu servisních prací dodací list potvrzení zákazníka v oddíle Způsob řešení v Reklamačním protokolu Zamítnutí reklamace Případné zamítnutí reklamace schvaluje výrobní ředitel. O zamítnutí reklamace písemně informuje vedoucí střediska. Pokud je to možné, nabídne zákazníkovi možnost řešení problému např. pomocí servisní služby. V tomto případě se pak postupuje jako u objednání nové zakázky. 10

11 Dodací podmínky a fakturace DODACÍ PODMÍNKY Termín dodání Informace o standardní lhůtě dodání pro již objednané zboží zjistíte telefonickým dotazem na obchodní oddělení konkrétnímu manažerovi projektu, který se o danou zakázku stará nebo z písemného potvrzení objednávky. Standardní termín dodání pro zatím neobjednané zboží nebo nestandardní dodávku (velká zakázka nebo projekt) zjistíte prostřednictvím telefonického dotazu na obchodní oddělení manažeři projektů. Způsob dodání (dopravy) Je stanoven v Kupní smlouvě (nebo objednávce). přepravním systémem CS expres vlastní dopravou dopravou zákazníka Obal a doprava je účtována dle aktuální sazby a většinou bývá zahrnuta do cenové nabídky. Kontakt manažer projektu , FAKTURACE Způsob vystavení faktur Faktury budou vystaveny zákazníkovi na objednané a dodané zboží. Faktury jsou zasílány následující den po odeslání a převzetí zboží dle sjednaných podmínek. Fakturační adresou se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce. Chyby ve fakturaci V tomto případě kontaktujte našeho příslušného manažera projektu, nebo přímo náš ekonomický úsek. Kontakt ekonomický úsek manažer projektu ,

12 Servis Jeho prioritou je poskytnout zákazníkovi spolehlivé, kvalitní, odborné a komplexní služby. Přehled poskytovaných služeb Analýzy sítí Poradenská činnost Nabídka kontroly rozváděčů v provozu Nabídka kontroly rozváděčů před ukončením záruční doby Operativní řešení provozních problémů Teoretické či praktické školení obsluhy rozváděčů Technická podpora při spouštění a zkušebním provozu Dodání výrobní dokumentace Příprava zakázky v terénu Retrofity rozvoden NN Technické vybavení Technické vybavení měřící přístroje, zejména pro kompenzaci typ AR5 pro měření napětí proudu, frekvence, činného a jalového výkonu a účiníku vždy pro jednotlivé fáze a analýzu sítí. Při výrobě rozváděčů kromě standardního měření a standardních zkoušek provádíme měření oteplení spojů na přípojnicích. Vybavení pro mobilní zpracování CU pásů do rozměru Kontakt obchodní oddělení TPV

13 Všeobecné záruční a technické podmínky pro provoz Dodavatel poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců, za těchto předpokladů: 1. Před uvedením do provozu a uvedení do provozu a) Skladování, instalace a připojení rozváděčů na napětí musí být provedeno dle montážních instrukcí. b) Před uvedením do provozu zajistí kupující nastavení proudových spouští a všech výkonových jističů s nastavitelnými spouštěmi. c) Před uvedením do provozu musí být provedena kontrola rozváděče dle montážních instrukcí. 2. Provoz a) Skříně rozváděčů budou provozovány v uzavřeném stavu. b) S rozváděči budou prokazatelně manipulovat jen povolané osoby. c) V pravidelných intervalech bude prokazatelně prováděna kontrola elektrických spojů (oteplení spojů nesmí prokazatelně překračovat mezní hodnoty uvedené v EN 60439), dále pak vizuální kontrola stavu jednotlivých přístrojů a očista vnitřního prostoru rozváděče. d) Výkonové jističe obsluha povede prokazatelné záznamy: u jističů vybavených testovacím konektorem provést jedenkrát ročně kontrolu funkce nadproudové a zkratové spouště, v případě vypnutí jističe vlivem zkratu při nejbližší příležitosti posoudit stav kontaktů a zhášecích komor, jističe, které jsou trvale v sepnutém stavu a dlouhodobě nebyly vypnuty a zapnuty během servisní odstávky minimálně jedenkrát za 6 měsíců v bezproudovém stavu několikrát zapnout a vypnout, aby se mechanicky rozrušily případné oxidové vrstvy na kontaktech, v případě dlouhodobého nepřetržitého provozu provádět pravidelně měření a záznam povrchové teploty krytu jističe v místech nad spínacími kontakty, testování funkce spouští se provádí testovacím zařízením v beznapěťovém stavu na jističi ve vysunuté poloze, 13

14 Všeobecné záruční a technické podmínky pro provoz e) Výše uvedené kontroly nenahrazují pravidelné revize předepsané pro rozváděče nízkého napětí. f) Zařízení bude používáno za podmínek pro které bylo. 3. Záruční zásahy výrobce rozváděčů zástupce výrobce se dostaví k reklamaci do dvou pracovních dnů od písemně doručeného oznámení o reklamaci. na místě bude dohodnut postup a termín odstranění závady v případě, že bude reklamace shledána neoprávněnou, vyhrazuje si prodávající právo fakturovat režijní náklady reklamující straně. 4. Další podmínky Záruční doba počíná běžet od data převzetí zboží, tj. od oprávnění nakládat se zbožím ze strany kupujícího. Záruka se vztahuje na komponenty jiných výrobců jen v rozsahu jimi poskytnutých záruk. Prodávající po dobu záruky zaručuje takovou technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost zboží, která vyhoví platným předpisům dle přiložené technické dokumentace. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přirozeným opotřebením, vadnou nebo neodbornou obsluhou, neúměrným namáháním, nevhodným pracovním nebo skladovacím prostředím, neodborně provedenými změnami, vadnou údržbou apod. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, dále se netýká závad způsobených neoprávněnou manipulací mimo doporučení technické dokumentace, na zásahy třetí osoby, zejména chybná zadávací dokumentace a vyšší moci. Reklamace je včas uplatněna, pokud je v písemné formě s přesnou specifikací vady a nároků z odpovědnosti za vady doručena prodávajícímu nejpozději v poslední den reklamační lhůty. Záruka se nevztahuje na komponenty dodané kupujícím pouze na montáž. Kupující se zavazuje zajistit prodávajícímu možnost kontroly rozváděčů v průběhu záruky do pěti pracovních dnů od nahlášení požadavku a okamžitě v případě reklamace. 14

15 Telefonní seznam VÝROBNÍ ÚSEK Výroba rozváděčů , Výroba rozv. skříní ASTRA Zásobování OBCHODNÍ ÚSEK Manažeři projektů , Technická příprava výroby Marketing Prodej komponent Prodej rozv. skříní STA EKONOMICKÝ ÚSEK Účtárna Informační technologie

16 SÍDLO Spálovský, a.s. Malý Val Kroměříž tel: fax: VÝROBNÍ ZÁVOD Spálovský, a.s. Nádražní Zdounky tel: fax:

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky firmy Calibra CZ, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 109/1091, Praha 4, 140 00 zapsané v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 88505, IČ: 26704161 I. Preambule 1.1. Tyto Všeobecné obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky)

Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) Všeobecné obchodní podmínky sítě Orange & Green: (dále jen Všeobecné podmínky) 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky upravují obchodní vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware, software,

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost. ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Úvodní ustanovení Tyto

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Axes Computers s.r.o. Axes Computers s.r.o. Kollárova 1 Husitská 49 Rybníčky 59 301 00 Plzeň 347 01 Tachov 339 01 Klatovy tel./fax 377 354 111 tel./fax 374 723 277 tel./fax 376 387 204 obchod@axes.cz tachov@axes.cz klatovy@axes.cz

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz

Obchodní podmínky. internetového obchodu České vany.cz Obsah Obchodní podmínky internetového obchodu České vany.cz 1. Základní údaje a informace o dodavateli 2. Objednávka zboží 3. Dodací lhůta zboží 4. Způsoby dopravy zboží 5. Způsoby úhrady kupní ceny 6.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265

Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky firmy KAMÍR a Co. spol. s r.o., IČ: 15770265 Obchodní podmínky pro zasílání zboží na území Slovenské republiky z e-shopu firmy Kamír a Co. spol. s r.o. Pacov 1. Obchodní podmínky 2. Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecné obchodní podmínky, reklamační řád aktualizováno dne 09.08. 2013 Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje fitness vybavení mezi společností Domafit fitness, s.r.o (dále jen prodávající

Více

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Reklamační řád I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího LUCEO, s.r.o., IČ 26844885, DIČ CZ26844885, se sídlem /, 735 41 Petřvald u Karviné,

Více

2. Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

2. Kupujícím se pro účely těchto OP rozumí spotřebitel nebo podnikatel. OBCHODNÍ PODMÍNKY e-shopu provozované ProSpanek a.s., IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B 16131.

Více

Obchodní podmínky MIPA s.r.o.

Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Obchodní podmínky MIPA s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3 od 1. 1. 2014. Podmínky

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží.

I. Základní ustanovení Odběratel je povinen seznámit se se všemi částmi těchto VODRP ještě před objednáním zboží. Všeobecné obchodní, dodací a reklamační podmínky pro produkty dodávané společností ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno, IČ: 44015844, platné od 1. 1. 2014 I. Základní ustanovení Odběratel je povinen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro prodej zboží nabízeného na území České a Slovenské republiky Všeobecné podmínky obchodního vztahu mezi společností EUROBYT PLUS, sídlem Komušín 76, 341 01 Horažďovice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti ProSpanek a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti ProSpanek a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ProSpanek a.s. IČ: 24661554, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B 16131 (dále jen

Více