Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Textilní výroba Tkalcovství Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Textilní a oděvní výroba Kód: E/01

2 OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa... 5 Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání... 7 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 8 Podmínky pro přijetí ke studiu:... 8 Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru:... 8 Výchovné a vzdělávací strategie... 9 Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Organizace výuky Způsob hodnocení žáků Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Způsob ukončení vzdělávání UČEBNÍ PLÁN rozepsaný do vzdělávacích oblastí UČEBNÍ PLÁN rozepsaný podle předmětů Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP UČEBNÍ OSNOVA povinné předměty Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ZÁKLADY CIZÍHO JAZYKA (anglický, německý nebo ruský) 38 Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Název vyučovacího předmětu: MATEMATIKA Název vyučovacího předmětu: TĚLESNÁ VÝCHOVA Název vyučovacího předmětu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název vyučovacího předmětu: SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA Název vyučovacího předmětu: PÉČE O ZDRAVÍ Název vyučovacího předmětu: TECHNOLOGIE Název vyučovacího předmětu: TEXTILNÍ MATERIÁLY Název vyučovacího předmětu: TEXTILIE Název vyučovacího předmětu: TEXTILNÍ VÝROBA Název vyučovacího předmětu: PROSTOROVÁ ORIETACE Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Personální podmínky Materiální podmínky Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv Pracovní týmy Autoevaluace školy Přílohy Dodatky

3 Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká:

4 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školního vzdělávacího programu: TEXTILNÍ VÝROBA TKALCOVSTVÍ Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Číslo jednací: V 465-SŠ-686/11 Adresa školy: Kamenomlýnská 2, Brno Zřizovatel: MŠMT ČR, jmenovaná od Zřízení: dne pod č.j. 6408/06-25 s účinností od 1. července 2006 se změnila zřizovací listina tak, že jednotlivá ustanovení listiny znějí: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen 16, 33, 44, 57, 116, 117 odst. 1 písm. b) a 119 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) Právní forma: příspěvková organizace IČO: l REDIZO: Kód a název oboru vzdělání: E/01 Textilní a oděvní výroba Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma vzdělávání: dvouleté denní Certifikace: výuční list Kontakt: telefon: , webové stránky: Ředitelka školy: Dagmar Sýsová, Mgr. Zástupkyně ředitelky pro střední školu: Soňa Šestáková, Ing. Ekonomka, správkyně rozpočtu: Kamila Schmidtová, Ing. Platnost školního vzdělávacího programu: od počínaje prvním ročníkem 4

5 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Název ŠVP: Číslo jednací: Kód a název oboru vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Způsob ukončení: Certifikace: Platnost: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Textilní výroba - Tkalcovství V 465-SŠ-686/ E/01 Textilní a oděvní výroba střední vzdělání s výučním listem dvouleté denní závěrečná zkouška výuční list od počínaje prvním ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent naší školy najde uplatnění v povolání dělník v textilní výrobě nebo v některých pozicích povolání výrobce textilií (např. tkadlec). Absolvent ovládá komplexně pracovní činnosti v technologické oblasti tkalcovství. Vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při výrobě textilií, může vykonávat pracovní úkoly při předení, tkaní na jednoduchých strojích a zařízení, při zhotovování textilií jednoduchých vazeb, např. při zhotovování tkanin na ručních tkalcovských stavech a při zhotovování drobných textilních výrobků apod. Absolventi jsou po složení závěrečné zkoušky připraveni pracovat v textilních firmách jako dělníci ve výrobě, případně mohou pracovat v chráněných dílnách či vyrábět tkalcovské výrobky doma. Vždy je samozřejmě potřeba zohlednit absolventovo zdravotní postižení. Žáci naší školy jsou také poučeni o výhodách pro zaměstnavatele, který přijme zdravotně postiženého zaměstnance. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru vytváří předpoklady pro získání odborných kompetencí. Současně vzdělávání podporuje i rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které umožňují splnit obecné nároky, kladené na jakéhokoliv pracovní uplatnění i osobní život, a usnadňují zaměstnat absolventy i s jejich zdravotním handicapem. Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem, učebním předpokladům a zdravotním postižením následující odborné kompetence: - orientovat se v jednotlivých druzích textilních materiálů, jejich vlastnostech a použití - dodržovat stanovené pracovní postupy pro konkrétní textilní technologie - organizovat si účelně práci a na pracovišti udržovat pořádek a čistotu - připravovat textilní materiál ke zpracování, připravovat pracoviště a spolupracovat při přípravě a seřízení jednoduchých strojů a výrobních zařízení - vykonávat ručně a strojně ruční práce při výrobě textilií - obsluhovat dílčí části poloautomatických zpracovatelských strojů nebo zařízení pro výrobu textilií - obsluhovat jednoduché textilní stroje a zařízení při výrobě textilií - chápat bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků - znát a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence 5

6 - osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví - znát systém péče o zdraví pracujících - být vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a snažit se poskytnou první pomoc - chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku - dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti - dbát na zabezpečování parametru kvality procesů a výrobků, zohlednit požadavky klienta - znát význam, účel a užitečnost vykovávané práce, její finanční ohodnocení - zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní úroveň, sociální dopady - efektivně hospodařit s finančními prostředky - nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. Vzdělávání v oboru směřuje také k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem, učebním předpokladům a zdravotním postižením následující klíčové kompetence: Kompetence k učení - mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání - ovládat adekvátní techniku učení, umět si vytvořit hodný studijní režim a podmínky - ovládat práci s textem, umět vyhledávat a zpracovávat informace Kompetence k řešení problémů - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi Komunikativní kompetence - formulovat své myšlenky srozumitelně - vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování - naslouchat pozorně druhým, tzn. vyjadřovat se přiměřeně tématu diskuse Personální a sociální kompetence - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědom důsledků nezdravého životního stylu a závislosti - přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům a diskriminaci - být finančně gramotný Občanské kompetence a kulturní povědomí - jednat odpovědně a samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí a oprostit se od nesnášenlivosti, xenofobie a diskriminace - jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie - chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje 6

7 - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních Kompetence k pracovnímu uplatnění - mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, a tedy i vzdělávání, uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám - mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách o oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru Matematické kompetence - aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžných situacích - správně používat a převádět běžné jednotky - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí jednotným zadáním závěrečných zkoušek. 7

8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Název ŠVP: Číslo jednací: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň vzdělání: Platnost: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Textilní výroba - Tkalcovství V 465-SŠ-686/ E/01 Textilní a oděvní výroba dvouleté denní střední vzdělání s výučním listem od počínaje 1. ročníkem Podmínky pro přijetí ke studiu: Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je: - absolvování základního vzdělání, kde v doložce musí být uvedeno základní vzdělání - doporučení ke studiu ze speciálního pedagogického centra a pedagogicko-psychologické poradny - absolvování ústního pohovoru zaměřeného na zájem o obor Přijímací kritéria na naší škole upřednostňují žáky se zdravotním postižením. Kromě zrakově postižených žáků mohou být přijati žáci i s jiným zdravotním postižením a žáci s výukovými obtížemi a speciálními vzdělávacími potřebami. Závažnost zrakového i kombinovaného postižení musí být doložena k přihlášce, a to od příslušného odborného lékaře. Žáky bez zdravotního postižení přijímáme do výše 20% všech žáků, pokud není obor naplněn zdravotně postiženými. Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru: Obecným cílem vzdělávání v oboru je připravit žáka na smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávací program Textilní výroba Textilie připravuje po stránce odborné pracovníky do textilního průmyslu, a to jako dělník či jako výrobce textilií, např. tkadlec. Současně jsou žáci připravováni tak, aby mohli textilní činnost provádět doma. Ve vztahu k rámcovému vzdělávacímu programu (dále jen RVP) je školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) rozšířený v oblasti jazykového a odborného vzdělávání. Dále je ŠVP zaměřen na textilní výrobu, konkrétně na textilie, příze a nitě a tkaniny. Z RVP nebylo vybráno téma pleteniny. Dále nebyla zařazena témata č. 6 a 7 z oblasti Textilní materiály a textilie, protože tato témata jsou určena zejména pro přípravu žáků, kteří se uplatní v průmyslové výrobě textilií. Z profilových obsahových okruhů byla vybrána Textilní výroba. Teoretické předměty jsou posíleny tak, aby byla vyvážena složka teoretické a odborné přípravy. Podíl praktického vyučování v ŠVP byl hodinově navýšen, aby byl dostatek času k nácviku konkrétních praktických dovedností týkajících se odborného zaměření. Praktické vyučování probíhá v k tomu určené Tkalcovské dílně (vybavení popsáno v kapitole Personální a materiální zabezpečení vzdělávání). Vzdělávání dále směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil základní cíle vzdělávání, kam patří: učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být, učit se žít společně a učit se zvládat svůj handicap v každodenním životě. Metody výuky, které naplňují tyto cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, kterými je žák veden k tomu, aby při získávání 8

9 vědomostí a dovedností vyvinul maximální míru vlastního úsilí. Metody pasivní, kdy žák přijímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Vzdělávání je v průběhu studia podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií, e-learningem. Cílem výuky je, mimo jiné, prohloubit dovednosti pracovat s počítačem a využívat jeho možností, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů, což právě pro zrakově postižené žáky je velmi podstatné a důležité, neboť často je počítač jediným komunikačním prostředníkem mezi zrakově postiženým a okolním světem. Počítače pro zrakově postižené žáky jsou vybaveny hlasovým i hmatovým výstupem (braillským řádkem), aby i tito žáci mohli pracovat téměř bez omezení. V ŠVP je kladen důraz i na jazykové vzdělávání. Pro žáky tohoto oboru jsou nabízeny tři světové jazyky anglický, německý a ruský jazyk. Žák má možnost si vybrat jeden z nabízených jazyků. Výuka jazyků bude probíhat formou seznamování se s cizím jazykem a získání základních znalostí. Realizace klíčových kompetencí je propojena s odbornou kvalifikací, s metodami a mimoškolními aktivitami. Zároveň předpokládá aktivní přístup žáků ke vzdělávání. Způsob začlenění průřezových témat a klíčových a odborných kompetencí je konkretizován v rámci učebních plánů jednotlivých vyučovacích předmětů. Je realizován jednak přímým začleněním tématu do vzdělávacího obsahu předmětů, např. občanská výchova, technologie, péče o zdraví, nebo je obsahem dalších aktivit školy, jako jsou sportovní kurzy, besedy, přednášky, výchovné pořady, exkurze, společenské a kulturněvýchovné akce (návštěva divadelního nebo filmového představení, školní ples), soutěže, akce třídních kolektivů atd. Tyto aktivity jsou uvedeny v ročním plánu práce školy. Podrobné zařazení průřezových témat do jednotlivých předmětů je obsahem následující kapitoly. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení rozvíjíme tak, že: - nabízíme různé efektivní metody a formy učení a učíme je žáky používat; - podporujeme vyhledávání a zpracování informací z různých dostupných zdrojů knihovna, Internet; - umožňujeme žákům pracovat s materiály a zdroji, kde si mohou ověřit správnost svého řešení; - uplatňujeme individuální přístup, čímž přispíváme k porozumění podstatě znalostí a rozvíjení individuálních dovedností; - na praktických příkladech ukazujeme smysl a cíl učení, osobním příkladem motivujeme k celoživotnímu učení; - při hodnocení různých činností žáka poskytujeme včasnou zpětnou vazbu s využitím pozitivní motivace. Kompetence k řešení problému rozvíjíme tak, že: - vytváříme praktické problémové úlohy a situace a učíme je žáky řešit; - podporujeme různé způsoby řešení problému; - vytváříme podmínky pro týmovou spolupráci při řešení problému; - zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k řešením a závěrům sami. Komunikativní kompetence rozvíjíme tak, že: - umožňujeme žákům prezentovat své názory a výsledky práce; - využíváme metody obsahující prvky prezentace výsledků; - umožňujeme žákům, aby si vzájemně sdělovali a obhajovali své názory a postoje; - vedeme žáky k dodržování jazykové a stylistické normy, k používání odborné terminologie, slušnému vyjadřování a kultivovanému projevu. 9

10 Personální a sociální kompetence rozvíjíme tak, že: - vedeme žáky k podílení se na vytváření a dodržování pravidel práce v týmu a vzájemného soužití; - podporujeme účelné diskuze žáků ve skupinách a vedeme je k respektování názorů druhých; - umožňujeme žákům se zapojit do celoškolních akcí Dny otevřených dveří; - podporujeme seberealizaci žáků v mimoškolních aktivitách; - pozitivním hodnocením podporujeme sebedůvěru i samostatný rozvoj žáka; - umožňujeme žákům sebehodnocení. Občanské kompetence a kulturního povědomí rozvíjíme tak, že: - vedeme žáky k respektování druhých lidí a k uvědomění si povinnosti postavit se proti fyzickému a psychickému násilí; - podporou činnosti studentské rady umožňujeme spoluúčast na vedení školy, zlepšování vnitřního klimatu školy; - vedeme žáky k chápání a respektování zákonů, společenských norem, k uvědomování si svých práv a povinností dodržováním vnitřních pravidel školy i třídy; - tříděním odpadu a spoluprací se středisky environmentální výchovy vedeme k respektování požadavků na kvalitu životního prostředí; - návštěvami historických památek, společenských, kulturních akcí vytváříme u žáků pozitivní postoje ke kulturnímu dědictví českého národa, k národním tradicím; - reflektujeme ve výuce společenské a přírodní dění. Kompetence k pracovnímu uplatnění rozvíjíme tak, že: - umožňujeme žákům, aby se seznámili s reálným pracovním prostředím, s potenciálními zaměstnavateli; - podporujeme využívání znalostí a dovedností získaných v jednotlivých vzdělávacích oblastech k profesnímu uplatnění. Matematické kompetence rozvíjíme tak, že: - vedeme žáky k aplikaci matematických postupů při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích; - zařazujeme metody, které rozvíjejí matematické dovednosti. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi rozvíjíme tak, že: - umožňujeme žákům pracovat s osobním počítačem a s jeho programovým vybavením; vedeme žáky k získávání a zpracování informací z různých zdrojů; - podporujeme komunikaci žáků s učiteli elektronickou poštou. Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou součástí konkrétních předmětů, zároveň prostupují celým vzděláváním ve škole tak, aby podpořila rozvoj osobnosti žáků a jejich návyky, postoje a jednání v duchu etických norem, vybavila je proti myšlenkové manipulaci. Průřezová témata se dotýkají také mimotřídní a mimoškolní činnosti. Občan v demokratické společnosti Charakteristika tématu Průřezové téma Občan v demokratické společnosti je nedílnou součástí všeobecného a odborného vzdělávání žáků. Odráží se v demokratickém klimatu školy, komunikaci s rodiči a veřejností. Připravuje žáky na život v moderní demokratické a občanské společnosti. Téma buduje občanskou gramotnost žáků, vedoucí k osvojení si pozice odpovědného aktivního 10

11 občana a zaměřuje se na etickou výchovu, která vede žáky k občanským ctnostem (humanita, odpovědnost, pomoc, spolupráce, angažovanost nejen pro vlastní prospěch). Cílové zaměření tématu Hlavním cílem průřezového tématu je vytváření a upevňování postojů, návyků a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování demokracie a život v demokratické společnosti. Při výchově k demokratickému občanství je významné dostatečně rozvíjet klíčové kompetence. Realizace tématu Realizace tématu se uskutečňuje - besedami s přizvanými odborníky - školními projekty - zapojením se do mimoškolních aktivit (Bílá pastelka, Světluška) - exkurzemi (soud, státní instituce) Zásadní úlohu při realizaci průřezových témat mají předměty občanská výchova, český jazyk, literatura, společenská výchova, které vedou žáky ke kritickému myšlení, k uvědomění si kulturní identity, k odpovědnosti vůči sobě i společnosti a k účasti na veřejném životě. 11

12 Občan v demokratické společnosti Realizace v ročnících Obsahový okruh Předměty osobnost a její rozvoj; Matematika X X Tělesná výchova X X Péče o zdraví X Textilie X X Literatura X X Společenská výchova X X Občanská výchova X X komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů; Tělesná výchova X X Textilní výroba X X Literatura X X Společenská výchova X X Občanská výchova X X společnost jednotlivec a společenské skupiny, kultura, náboženství; Literatura X X Společenská výchova X X Občanská výchova X stát, politický systém, politika, soudobý svět; Literatura Občanská výchova X X 12

13 Obsahový okruh masová média; Předměty Informační a komunikační technologie Péče o zdraví Společenská výchova Občanská výchova Realizace v ročnících X X X X morálka, odpovědnost, solidarita; svoboda, tolerance, Informační a komunikační technologie Péče o zdraví X X Textilní materiály X Literatura X X Společenská výchova X X Občanská výchova X potřebné právní minimum pro soukromý a občanský život. Občanská výchova X 13

14 Člověk a životní prostředí Charakteristika tématu Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje. Zahrnuje v sobě systém znalostí o zákonitostech přírody a o vztazích člověka k prostředí, o současných globálních i regionálních problémech lidstva a o možnostech a způsobech jejich řešení. Cílové zaměření tématu Hlavním cílem průřezového tématu je vybavit žáky znalostmi a sociálně-komunikativními dovednostmi, které jim pomohou vyjadřovat a zdůvodňovat své názory, zprostředkovávat informace, obhajovat řešení problematiky životního prostředí a působit pozitivním směrem na jednání a postoje druhých lidí. Důležitým cílem je vytváření hodnot a postojů žáků ve vztahu k životnímu prostředí. Realizace tématu Realizace tématu se uskutečňuje - spoluprací se středisky environmentální výchovy Lipka, Rozmarýnek, Kamenná, Veronica, společností Fair trade (výukové programy, pracovní dílny, projekty, exkurze, besedy) - tříděním odpadu ve škole (papír, plasty, baterie a elektrozařízení) v rámci Soutěže s panem Popelou a recyklačního programu Recyklohraní a ve spolupráci s firmou Brnometal - estetickou úpravou prostředí školy - exkurzemi do provozů a zařízení ovlivňujících životní prostředí v regionu - školními projekty Zásadní úlohu při realizaci průřezových témat mají předměty občanská výchova, péče o zdraví, textilní materiály, textilie, textilní výroba, které vedou žáky k pochopení zásadního významu přírody a životního prostředí pro člověka a pomáhají žákům budovat systém postojů a hodnotové orientace v duchu udržitelného rozvoje a ekologie. 14

15 Člověk a životní prostředí Obsahový okruh biosféra v ekosystémovém pojetí (znalosti o abiotických a biotických podmínkách života, o ekologické přizpůsobivosti, o vzájemných vztazích organismů a prostředí, o struktuře a funkci ekosystémů, o významu biodiverzity a ochrany přírody a krajiny); Předměty Informační a komunikační technologie Matematika Realizace v ročnících X X současné globální, Tělesná výchova X X regionální a lokální problémy rozvoje a vztahy Péče o zdraví X člověka k prostředí (klimatické změny, Technologie X ohrožování ovzduší, vody, půdy, ekosystémů i Textilní výroba X X biosféry z různých hledisek rozvoje lidské Textilie X X populace, vliv prostředí na lidské zdraví); Literatura X možnosti a způsoby řešení environmentálních problémů a udržitelnosti rozvoje v daném oboru vzdělání a v občanském životě (např. nástroje právní, ekonomické, informační, technické, technologické, organizační, prevence negativních jevů, principy udržitelnosti rozvoje). Textilní materiály X X Matematika X Literatura X Společenská výchova X 15

16 Člověk a svět práce Charakteristika tématu Průřezové téma Člověk a svět práce doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním ve světě práce, které by mu měly pomoci při rozhodování o další profesní a vzdělávací orientaci, při vstupu na trh práce a při uplatňování pracovních práv. Cílové zaměření tématu Jedním ze základních cílů je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Realizace tématu Realizace tématu se uskutečňuje - spoluprací s úřadem práce (besedou, exkurzí) - besedami s přizvanými odborníky z praxe - exkurzemi v zaměstnavatelských organizacích - odbornou praxí žáků - školními projekty Zásadní úlohu při realizaci průřezových témat mají předměty textilní výroba, technologie, matematika, které vedou žáky ke schopnosti reálně posuzovat možnosti pracovního uplatnění v souvislosti s dynamikou ekonomických a technologických změn. Ukazují význam profesní mobility a celoživotního učení a sebevzdělávání. 16

17 Člověk a svět práce Obsahový okruh hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce (pracovní činnosti, pracovní prostředky, pracoviště, mzda, pracovní doba, možnosti kariéry, společenská prestiž apod.), jejich aplikace na jednotlivé alternativy uplatnění po absolvování příslušného oboru vzdělání a navazujících směrů vyššího a vysokoškolského vzdělávání, vztah k zájmům, studijním výsledkům, schopnostem, vlastnostem a zdravotním předpokladům žáků; Realizace v ročnících Předměty Péče o zdraví X Textilní materiály X Textilní výroba X X Textilie X Literatura X trh práce, jeho ukazatele, všeobecné vývojové trendy, požadavky zaměstnavatelů; Občanská výchova X soustava školního vzdělávání v ČR, návaznosti jednotlivých druhů vzdělávání po absolvování střední školy, význam a možnosti dalšího profesního vzdělávání včetně rekvalifikací, nutnost celoživotního učení, možnosti vzdělávání v zahraničí; Textilní výroba X X 17

18 Obsahový okruh informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o povoláních, o vzdělávací nabídce, o nabídce zaměstnání, o trhu práce; Realizace v ročnících Předměty Matematika X Textilie X X písemná i verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí o zaměstnání a odpovědí na inzeráty, psaní profesních životopisů, průvodních (motivačních) dopisů, jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací; Český jazyk X X Základy cizího jazyka X Společenská výchova X zákoník práce, pracovní poměr, pracovní smlouva, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, mzda, její složky a výpočet, možnosti zaměstnání v zahraničí; Matematika Technologie X X 18

19 Obsahový okruh soukromé podnikání, podstata a formy podnikání, rozdíly mezi podnikáním a zaměstnaneckým poměrem, výhody a rizika podnikání, nejčastější formy podnikání,činnosti, s nimiž je třeba při podnikání počítat, orientace v živnostenském zákoně a obchodním zákoníku; podpora státu sféře zaměstnanosti, informační, poradenské a zprostředkovatelské služby v oblasti volby povolání a hledání zaměstnání a rekvalifikací, podpora nezaměstnaným; Předměty Občanská výchova Občanská výchova Realizace v ročnících X X práce s informačními médii při vyhledávání pracovních příležitostí. Informační a komunikační technologie X Informační a komunikační technologie Charakteristika tématu Uplatnění jednotlivce na trhu práce dnes předpokládá kompletní znalosti z oboru informační a komunikační technologie, důležitá je práce s informacemi, přístup k nim, jejich využití a zpracování. Vzdělání v oboru informační a komunikační technologie je dnes nedílnou součástí všeobecného vzdělání člověka a znalosti z oblasti informační a komunikační technologie se uplatňují ve všech vyučovacích předmětech. Cílové zaměření tématu Cílem je naučit žáky používat základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Rovněž je důležité naučit žáky pracovat s informacemi a s komunikačními prostředky. 19

20 Realizace tématu Pro realizaci tématu se využívá technická podpora - dvě počítačové učebny, každá je vybavena 15-ti počítači, jednou tiskárnou a scannerem. Pro zrakově postižené žáky jsou počítače vybaveny programem na ozvučení počítače Jaws a programem na zvětšení písma Zoom Text. Dále se využívá podpora personální kvalifikovaní učitelé k výuce předmětu informatika, kteří se průběžně vzdělávají a aktualizují své znalosti a dovednosti. Téma se realizuje v rámci: - Informační a komunikační technologie - Školních projektů Organizace výuky Vzdělání je organizováno formou dvouletého denního studia, 40 týdnů ve školním roce. Obsah vzdělávání je strukturován do vyučovacích předmětů, jejich rozsah je vymezen v učebním plánu a učebních osnovách. Teoretické vzdělávání žáků probíhá ve třídách a v odborných učebnách vybavených audiovizuální technikou, vhodnou zejména pro zrakově postižené žáky. Praktické vzdělávání je realizováno v budově školy v odborné učebně, a to pod vedením odborného učitele. Důraz je kladen na poučení žáků o BOZP. Součástí procesu výuky jsou i další aktivity. V rámci tělesné výchovy se jedná o lyžařský kurz. Aktivně se zúčastňujeme veškerých soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů, tj. lehké atletiky, šachového turnaje, stolního tenisu, florbalu, futsbalu, malé kopané, aerobiku, plážového volejbalu a Mistrovství ČR zrakově postižených v atletice a plavání. Každoročně organizujeme branný den. V oblasti estetické výchovy pořádáme v prostorách školy školní výtvarnou soutěž s následnou výstavou prací, každoročně se rovněž účastníme hudebního festivalu Tmavomodrý svět a školní kapela Band(a) absolvuje mnoho dalších hudebních vystoupení např. vystoupení na školním plese, charitativním koncertě Hvězdy pod Špilberkem, koncerty pro ÚSP v Chrlicích a jako doprovodný program našich stánků na veletrhu škol v Brně i Praze. Výuka je také doplněna řadou exkurzí, přednášek, výletů, ozdravných či poznávacích pobytů. Na škole probíhají v rámci protidrogové prevence přednášky o sexuální výchově, o drogách, nebo na téma poruchy příjmu potravy a na další zajímavá témata. Pod záštitou environmentálního preventisty se škola zapojuje do různých sbírek. Každoročně podporujeme akci Bílá pastelka, kdy vybranými penězi přispíváme na nákup pomůcek pro zrakově postižené a nevidomé spoluobčany. Dále se účastníme akce DEN BÍLÉ HOLE, kde žáci v soutěžním klání používají nejen bílou hůl, ale i vodícího psa. Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků je stanoveno klasifikačním řádem, který je součástí školního řádu školy. Klasifikační řád vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č.13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými a odbornými kompetencemi a klasifikačním řádem. Žáci jsou hodnoceni průběžně po celou dobu klasifikačního období. Žák musí být vyzkoušen ústně nebo písemně čtyřikrát za každé pololetí, z toho nejméně dvakrát ústně. Celkové hodnocení spočívá v kombinaci rozličných metod, forem a prostředků hodnocení. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, zhodnotí klady i nedostatky jeho projevu, výkonu, písemnosti, praktické činnosti, výrobku. S výsledky hodnocení učitel žáka seznámí bez zbytečných odkladů. 20

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ

Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Školní vzdělávací program MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: MASÉR SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ Kód:

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

školní vzdělávací program Pečovatelské služby RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatelské služby Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

školní vzdělávací program Pečovatelské služby RVP 75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatelské služby Střední odborné učiliště Valašské Klobouky školní vzdělávací program Pečovatelské služby 75-41-E/01 Pečovatelské služby Pečovatelské služby 75-41-E/01 Pečovatelské služby 1 Identifikační údaje Název ŠVP Pečovatelské služby Datum 1.9.2013 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE CHODOV (v souladu s RVP OA) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE

ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ MONTÁŽNÍ PRÁCE STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MONTÁŽNÍ PRÁCE oboru středního vzdělání s výučním listem ELEKTROTECHNICKÉ A STROJNĚ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Bučovice (63-41-M/02) platný od 1. 9. 2010, počínaje 1. ročníkem GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500, 985 01 Bučovice Odloučené pracoviště: Komenského nám. 211, 685 14 Bučovice www.oabucovice.cz; info@oabucovice.cz tel. 517 383 515; 517 383 169 ŠKOLNÍ

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZEDNÍK 36 67 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Truhlář Kód: 33-56-H/01

Truhlář Kód: 33-56-H/01 Truhlář Kód: 33-56-H/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Truhlář ŠVP zpracován

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Podnikání 64-41-L/51. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Podnikání 64-41-L/51 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 5 2.1 Úvodní identifikační údaje... 5 2.2 Popis uplatnění

Více