ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008

2 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zak.č.1029/06 OBJEDNATEL: Obec Košařiska Košařiska č.p. 88, PSČ Milíkov u Jablunkova ZHOTOVITEL: Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/ Ostrava-Martinov POŘIZOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu v Třinci Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě Odbor územního plánování a stavebního řádu ZPRACOVATELÉ: Ing.Arch.Miroslav Hudák využití území, koordinace Ing.Arch.Magdaléna Zemanová ochrana přírody, ÚSES, koordinace RNDr.Milan Polednik demografie, životní prostředí, přírodní podm. Mgr.Petra Litvíková posouzení dle zák. 100/2001 Sb. Ing.Petr Tovaryš posouzení dle zák. 100/2001 Sb. RnDr.Věra Koutecká posouzení dle zák. 114/1992 Sb. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Arch.Miroslav Hudák autorizovaný architekt ČKA č červenec 2008

3 SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000 I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 1:5 000 I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 1:5 000 I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část II.2.a - Koordinační výkres 1:5 000 II.2.b - Výkres širších vztahů 1: II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Textová část příloha A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí příloha B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

4 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJE: str. Úvod...1 A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí...3 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech...4 D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území...6 D.I. Vliv na posílení slabých stránek a na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území...6 D.II. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území...7 D.III. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území...7 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování...8 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí...11 F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území...11 F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích...12 Příloha samostatný svazek A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí Příloha samostatný svazek B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

5 ÚVOD Udržitelný rozvoj území ( 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů - podmínek udržitelného rozvoje: - enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí - ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj - sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel Ke zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území schází základní předpoklad územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Třinec. Ty zatím nejsou zpracované a proto není k dispozici ani rozbor udržitelného rozvoje, který má být jejich součástí. Průzkumy k územnímu plánu Košařiska byly provedeny v roce 2006 za platnosti starého stavebního zákona s prakticky stejným obsahem jako mají mít nyní požadované územně analytické podklady, ale v poněkud jiné formě. Rozbor udržitelného rozvoje v průzkumech proveden nebyl (nebyl ani požadován). Rozbor udržitelného rozvoje a vyhodnocení vlivů územního plánu na něj se hůře zpracovává pro jednu obec, lépe se provádí hodnocení pro celý spádový region. Z výše uvedených důvodů jsme až nyní dodatečně zpracovali zjednodušený rozbor udržitelného rozvoje území. Vycházeli jsme přitom především z provedených průzkumů a rozborů k územnímu plánu a závěrů v nich definovaných, ze kterých jsme zformulovali následující SWOT analýzu - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby: Silné stránky - obec je stabilním sídlem ve specifické oblasti Beskydy definované v PÚR ČR - kvalitní a atraktivní přírodní prostředí a krajina - relativně čisté vodní toky a čistá půda - funkční územní systém ekologické stability - tradiční rekreační oblast, vysoká rekreační atraktivita obce (zejména individuální rekreace) - existence podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu v obci - příznivý demografický vývoj v posledních letech (růst počtu obyvatel) - velký počet místních organizací a spolků vzhledem k počtu obyvatel, aktivní polská menšina - dobrá úroveň soudržnosti obyvatel obce - velká poptávka po bydlení v obci svědčící o atraktivitě a kvalitě obytného území - přítomnost základního občanského vybavení v obci - vhodné podmínky pro těžbu dřeva - relativní blízkost Třince a Jablunkova center osídlení se širokou nabídkou pracovních příležitostí a služeb - nízká intenzita dopravy v obci a z toho vyplývající nízké exhalace a hluková zátěž - hustá síť turistických i cyklistických tras - významná vodohospodářská oblast (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vodní zdroje) - zásobování plynem a elektrickou energií na dobré úrovni 1

6 Slabé stránky - rozptýlená zástavba a s ní spojené vyšší náklady na dopravní a technickou infrastrukturu - zatím omezená nabídka stavebních pozemků pro bydlení - relativně málo ploch využitelných pro územní rozvoj - zhoršená kvalita ovzduší ve východní části obce, nemožnost obce zásadně ovlivnit kvalitu životního prostředí - převažuje vliv emisí z Třinecké aglomerace - nepříznivá věková struktura obyvatel - vyšší míra nezaměstnanosti - podprůměrná úroveň vzdělanosti - podprůměrná úroveň mezd (částečně snižuje soudržnost obyvatel území) - malá nabídka pracovních příležitostí v obci - velká závislost obyvatel obce na vyjížďce za prací, vzděláním a službami - kolísání počtu přítomných obyvatel v obci dané velkým počtem objektů individuální rekreace - absence občanského vybavení sociálního charakteru (např. dům s pečovatelskou službou) - malá nabídka občanského vybavení, zejména zařízení cestovního ruchu - omezená nabídka ubytovacích možností, chybějící ubytování vyššího standartu - horší dostupnost obce daná polohou mimo hlavní dopravní tahy - špatný stav a dopravní závady na obslužných komunikacích - špatná dostupnost odlehlé zástavby vozidly v zimním období - špatná dostupnost centra obce pro obyvatele lokalit Do Řepy a Sobulanka - absence chodníků podél komunikací v zastavěném území - nedostatečná kapacita parkovišť - nerovnoměrná kvalita zásobování pitnou vodou - absence kanalizace - omezení velkým počtem přírodních limitů CHKO, Natura 2000, lesní pozemky, atd. Příležitosti - využití poptávky po bydlení k rozvoji obce - využití podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu, zlepšení nabídky služeb - vytvoření územních podmínek pro rozvoj podnikání - využití přírodního a kulturního potenciálu k rozvoji cestovního ruchu - využití potencionálně velkého rekreačního trhu (Polsko, Slovensko, Ostravsko, Karvinsko) - rozvoj nadmístních sportovních a rekreačních příležitostí turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky - rozvoj agroturistiky a regionálně specifických turistických produktů - podpora rozvoje ekologického a alternativního zemědělství, pastevectví - zlepšení dopravního napojení obce a nabídky parkovacích ploch pro její návštěvníky - vybudování kanalizace a zlepšení zásobování pitnou vodou pro zvýšení standartu nabízených ploch pro bydlení Hrozby - znemožnění rozvoje vlivem polohy obce v ekologicky hodnotném území - nepřiměřený rozvoj obytného území v odlehlých částech obce velké výdaje na údržbu, dopravní a technickou infrastrukturu - odchod obyvatel a přenesení zájmu o bydlení do jiných obcí pokud nebudou k dispozici plochy 2

7 pro bydlení - přenesení zájmu turistů na obce s širší a kvalitnější nabídkou zařízení cestovního ruchu - stárnutí obyvatelstva, odchod mladých za prací, vzděláním - zvýšení závislosti na nabídce práce, vzdělání a služeb v okolí pokud nebudou vytvořeny přiměřené podmínky pro jejich rozvoj v obci - další zhoršování životního prostředí v obci - zhoršení péče o staré lidi a jiné sociálně slabší skupiny obyvatel Rozbor vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území lze pro území obce stručně formulovat takto: Podmínky kvality životního prostředí lze hodnotit za příznivé z pohledu širšího regionu a mírně příznivé nebo průměrné z hlediska širších poměrů ČR. S ohledem na převažující obytnou a rekreační funkci obce ve struktuře osídlení a její polohu je předpokladem udržitelnosti rozvoje území posílení hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí v rámci širšího regionu především v Třinci a okolí (např. výrobní a podnikatelské zóny). To by zároveň příznivě ovlivňovalo sociální soudržnost obyvatel obce. Pokud budou pokračovat tendence z posledních let, Ostravsko se stane perspektivním a rozvíjejícím se regionem a dobuduje se kvalitní dopravní spojení se Slovenskem a Polskem, budou moci Košařiska těžit z výhodné polohy u významné mezinárodní trasy v relativní blízkosti významného středoevropského regionu. Svým obyvatelům budou moci nabídnout kromě vlastního kvalitního a atraktivního obytného území také široký výběr pracovních příležitostí i občanského vybavení v blízkých městech Třinci, Těšíně, Frýdku-Místku, Ostravě, ale i Žilině. A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí je zpracováno v souladu s 10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha A k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěrů vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska je pro obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření uvedené ve vyhodnocení. 3

8 B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy je zpracováno v souladu s 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha B k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěru vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Beskydy a ptačí oblasti Beskydy. Vyhodnocení také stanovuje potřebná opatření zmírňující dopady navrženého řešení. C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Z důvodů uvedených v úvodu tohoto svazku jsme zde zpracovali vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na závěry jednotlivých témat uvedených v průzkumech a rozborech k územnímu plánu Košařiska. Přírodní podmínky Přírodní podmínky mají velký vliv na využití území obce a tím na řešení územního plánu, ale územní plán (v případě Košařisek) naopak nemůže zásadním způsobem ovlivnit přírodní podmínky území. Z hlediska dopadu na přírodní podmínky je vliv návrhu územního plánu neutrální. Životní prostředí V územním plánu jsou navržena opatření ke zlepšení životního prostředí čistoty ovzduší a vodních toků: rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, návrh kanalizace, preference extenzivního využívání zemědělské půdy, apod. Všechna tato opatření by měla mít pozitivní vliv na vývoj kvality životního prostředí v obci, i když se zvýší podíl zastavěných ploch (rozvojem obytného území). Přírodní hodnoty území, územní systém ekologické stability Je navržena ochrana přírodních hodnot a respektování významných krajinných prvků. Navržené řešení se snaží respektovat nejcennější části přírody, ale víceméně každá výstavba uvnitř CHKO a dalších chráněných přírodních prvků povede k narušení přírodních hodnot území. V souladu s územními plány okolních obcí je navržen průběh ÚSES v obci směřující k posílení ekologické stability krajiny. Celkový vliv na přírodní hodnoty území odhadujeme na mírně negativní nebo neutrální. 4

9 Sídelní potenciál území obyvatelstvo, bydlení Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení občanů obce i poptávku přenesenou z okolí. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní může přispět k posílení obslužných funkcí. Ekonomický potenciál území výroba a podnikání Jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb. V plochách P přírodní paseky a NS smíšené nezastavěného území je umožněna v regionu typická zemědělská výroba a pastevectví. Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo v obci tedy má pozitivní vliv na rozvoj ekonomického potenciálu území. Obslužný potenciál území občanská vybavenost Konkrétní stavby občanského vybavení nejsou navrhovány, ale jsou vymezeny rozvojové plochy na kterých může být v případě potřeby občanské vybavení realizováno. OV, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení, může být realizováno i uvnitř obytného území. Jsou tedy vytvořeny územní předpoklady pro posílení obslužných funkcí obce. Rekreace a cestovní ruch Jsou navrženy možnosti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - rozšíření cyklistických tras a stezek, rozšíření sportovišť místního i nadmístního významu, je umožněna výstavba zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Historické hodnoty území kulturní památky Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. Jsou navrženy podmínky pro zachování zjištěných památek místního významu a ostatních historicky hodnotných staveb. Funkční využití území Je navrženo takové rozdělení území obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Doprava a dopravní zařízení Jsou navrženy úpravy komunikací (šířkové, směrové) a nové komunikace vedoucí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. Je navržena doplňková cyklotrasa zlepšující už tak dobré možnosti cykloturistiky v obci. Je navrženo doplnění chodníků a pěších tras, které usnadní provoz pěších, zlepší dostupnost centra obce a přispějí k větší bezpečnosti pěších. 5

10 Vodní hospodářství Návrh splaškové kanalizace v centru obce s odvodem znečištěných vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově i návrh nového vodovodu zlepšujícího zásobování obce pitnou vodou zvýší kvalitu a atraktivitu obytného území v obci, pozitivně ovlivní čistotu povrchových i podzemních vod. Energetika Navržené rozšíření plynovodů a posílení transformačního výkonu trafostanic zajistí kvalitu a technické zabezpečení stávajícího i navrženého obytného území i dalších rozvojových ploch; zároveň vytvoří předpoklady pro pozitivní ovlivnění kvality ovzduší v obci (ekologické vytápění). D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK A NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k posílení slabých stránek řešeného území a k eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a zamezí přenesení poptávky do okolí - navržené plochy pro bydlení mohou omezit počet mladých lidí, kteří odcházejí z obce - jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných a občanského vybavení, které umožní rozvoj podnikání, služeb a zařízení cestovního ruchu. Všechna nově vytvořená pracovní místa pak sníží závislost na nabídce práce v okolí. - je navržena plocha občanského vybavení určená pro veřejnou infrastrukturu jako územní předpoklad pro výstavbu zařízení péče o staré lidi nebo jiné zařízení sociálních služeb. Pro objekt tohoto typu není zatím v obci vhodná plocha. - hlavní územní rozvoj je navržen v blízkosti centra obce na prakticky jediném dostatečně velkém volném místě, které je dobře dopravně dostupné a leží mimo nejvýznamnější segmenty chráněných území přírody - rozvoj rozptýlené zástavby na horských pasekách je navržen pouze v omezeném rozsahu v blízkosti stávající zástavby tak, aby se nezvyšovaly nároky na dopravní a technickou infrastrukturu - je navrženo přeřazení hlavní příjezdové komunikace do obce mezi silnice III. třídy, což zjednoduší dostupnost obce - je navržena šířková homogenizace obslužných komunikací, rekonstrukce komunikací ve špatném stavu a doplnění komunikací do částí s nedostatečným napojením - je navrženo doplnění chodníků, pěších tras a cyklistické trasy pro zlepšení prostupnosti území, bezpečnosti provozu a rozvoj turistiky - jsou navržena parkoviště, která pokryjí potřebu parkování v turistické sezóně a umožní odstavování automobilů obyvatel obce v zimním období 6

11 - je navržen nový zdroj vody, vodovody a vodojem ke zlepšení zásobování velké části obce pitnou vodou - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty ovzduší rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a půdy kanalizace s odvodem splaškových vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově, extenzivní využívání zemědělské půdy, preference ekologického zemědělství apod. D.II. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k využití silných stránek a příležitostí řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení, a které přispějí k rozvoji obce a k růstu počtu obyvatel - je navržen rozvoj občanského vybavení včetně známých podnikatelských záměrů a jsou stanoveny podmínky pro rozvoj podnikání ve stávající i navržené zástavbě, které přispějí ke zlepšení hospodářské situace obce - je podpořen rozvoj zařízení sloužících cestovnímu ruchu, agroturistiky, cyklostezek, které mohou zatraktivnit obec pro turisty a tím se podílet na zlepšení hospodářské situace v obci - jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a podmínky pro zachování přírodních a kulturních hodnot území, které spoluvytvářejí pozitivní image obce a zvyšují její atraktivitu - je navržen rozvoj komunikací a parkovišť, které zlepší dopravní obslužnost obce a bezpečnost provozu, ale bez významného zhoršení podmínek v blízkosti dopravních zařízení - je podpořen rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství, extenzivního využívání zemědělské půdy a lesní výroby s přihlédnutím k místním podmínkám - je navržena kanalizace a rozvoj vedení el. energie, plynu a vody do částí, kde zatím chybí a tím zlepšeno už nyní dobré napojení zástavby na sítě technické infrastruktury - navržený rozvoj obce znamená impuls pro fungování místních organizací a spolků a jejich participaci na veřejném dění D.III. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření k zachování a rozvoji hodnot řešeného území: - zastavitelné plochy jsou vymezeny v takových místech a podmínky využití ploch s udáním průměrné velikosti parcely pro rodinný dům jsou stanoveny tak, aby byl zachován současný urbanistický charakter obce - kompaktnější zástavba v centrální části obce a lokalitě Tomínová a volnější rozptýlená zástavba na pasekách v ostatních částech obce - jsou navrženy podmínky pro zachování a ochranu památek místního významu kapliček, křížů, památníků a ostatních historicky hodnotných staveb - jsou stanoveny podmínky pro hospodářské využívání krajiny lesů a zemědělské půdy (včetně horských pasek) s preferencí ekologických aktivit 7

12 - územní rozvoj je navržen tak, aby nebyly ohroženy přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody CHKO Beskydy, ptačí oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Beskydy, přírodní rezervace Čerňavina ani dalších zjištěných přírodních hodnot - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i vymezení zastavitelných ploch je navrženo tak, aby mohly být zachovány významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy i ostatní rozptýlená krajinná zeleň v obci - remízky, meze, břehové porosty, náletové porosty - jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce - jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ještě nebyly schváleny, priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje na úrovni kraje proto ještě nejsou stanoveny. Platné jsou zatím pouze cíle a úkoly územního plánování uvedené v 18 a 19 SZ a základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí v Politice územního rozvoje ČR, kde jsou formulovány kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Košařisek řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území, tak aby byly chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování: - zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty průzkum stavu území, vyhledání hodnot území a jejich vyhodnocení bylo provedeno v průzkumech a rozborech k územnímu plánu - stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území je stanovena koncepce rozvoje obce i koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - všechny změny v území jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla omezena rizika plynoucí ze střetů s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování veřejného zdraví a životního prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo alespoň ekonomicky přijatelná 8

13 - stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, u žádné stavby není její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem - stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, které jsou nutné k udržení charakteru zástavby obce, je navrženo respektování hodnot území - stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) etapizace není stanovena. Navržené změny v území jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých aktuálních potřeb nebo možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány. - vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem obcí protékají pouze málo významné toky s malým rizikem záplav (není stanoveno žádné záplavové území), nejsou zde rozsáhlé monokultury zemědělské půdy, průběžně dochází k diverzifikaci lesních porostů. Z tohoto pohledu je riziko ekologických katastrof malé. Přírodním katastrofám lze územním plánem těžko zabránit. - vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn Košařiska jsou obec s převažující sídelní a rekreační funkcí, která je méně závislá na hospodářských změnách než např. výroba. Výrobní zařízení zde nejsou a proto ani problémy např. s transformací průmyslových areálů, nejsou zde brownfields. - stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení je navržen takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují stávající strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení - prověřovat a vytvářet územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území navržené řešení územního plánu bylo obcí posouzeno z hlediska možností získání financí na realizaci navržených staveb. U staveb přesahujících možnosti obce (např. kanalizace, vodovod) se předpokládá možnost financování s pomocí dotačních titulů a rozvojových fondů v rámci ČR i EU. - vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany v zadání územního plánu nebyly stanoveny žádné konkrétní požadavky na řešení civilní ochrany - určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území jsou vymezeny místní komunikace určené k rekonstrukci, asanační ani rekultivační zásahy do území nejsou nutné - vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak v územním plánu nejsou navrženy žádné plochy nebo stavby, u kterých by se daly předpokládat významnější negativní vlivy na území. V rámci elaborátů vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí a lokality Natura 2000 jsou navržena i potřebná kompenzační opatření. - regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů do Košařisek nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory, nejsou zde žádné plochy sloužící těžbě ani se takové plochy nenavrhují 9

14 - uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče tým zpracovatelů při řešení územního plánu vycházel z aktuálních poznatků a metodických pokynů v jednotlivých oborech - úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyhodnocení je předmětem celého tohoto svazku III. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění podmínek a úkolů vyplývajících ze zařazení Košařisek do rozvojové oblasti Ostrava-OB2 a specifické oblasti Beskydy SOB2 (přínos je hodnocen pouze v těch oblastech, které lze třeba jen částečně aplikovat na území obce): - zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí (podmínka OB2) - v návrhu územního plánu jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel (podmínka SOB2) - v návrhu územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení počtu pracovních příležitostí, rozvoj podnikání a pro rozvoj cestovního ruchu, což ve svém důsledku povede ke zlepšení hospodářské situace obce a tím zlepšení životní úrovně obyvatel - vytvářet podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti (podmínka SOB2), regulovat rekreační aktivity v nejvíce vytížených střediscích a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace na ostatním území (úkol SOB2), vytvářet územní podmínky pro rozvoj zimní rekreace i mimo hlavní střediska (úkol, SOB ) v návrhu územního plánu je podpořen rozvoj sportovních zařízení nadmístního významu a cyklostezek, jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a výstavbu zařízení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Rozvoj individuální rekreace v souladu s Generelem infrastruktury cestovního ruchu není navržen, stejně jako větší rozvoj zimní rekreace stěžejní rozvojový záměr na výstavbu lanové dráhy a lyžařské sjezdové trati na hoře Kozubová není akceptovatelný pro orgány ochrany přírody a krajiny. - vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny (podmínka SOB2), vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů ekonomických (podmínka SOB2), stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje v rovnováze s ostatními pilíři (úkol, SOB2) - v návrhu územního plánu je vymezen územní systém ekologické stability, respektovány jsou významné krajinné prvky a další chráněné části přírody. Podmínky pro využívání území jsou stanoveny tak, aby územní předpoklady pro zajištění ekologických hodnot krajiny zůstaly trvale zachovány a zároveň nebyl omezen rozvoj obce. - vytvářet nové pracovní příležitosti restrukturalizací stávající ekonomiky (podmínka SOB2) - Košařiska jsou obec s převážně sídelní a rekreační funkcí, výroba zde není zastoupena (kromě lesní výroby). Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb a tím zvýší počet pracovních míst. Restrukturalizace ekonomiky je nutná v širším regionu. - vytvářet podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství a zpracování dřeva (podmínka SOB2), vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru (zatravňování, pastvinářství) (úkol SOB2) - v návrhu územního plánu je podpořeno extenzivní využívání zemědělské půdy, podmínky využití ploch P, PP a NS umožňují rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství i lesní hospodaření 10

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV C ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Dlouhomilov Pořizovatel: Obecní úřad Dlouhomilov Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE. Příloha č.1 - I.1. Textová část SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN RAŠKOVICE Příloha č.1 - I.1. Textová část Příloha č.2 - I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN HROBCE - ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. září 2014 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 2 ZÁZNAM

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Pašovice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Uherský Brod Třída Tomáše Bati 399 odbor rozvoje města, odd. územ. plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMĚNY Č. 7 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIRNY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1) Úvod Obec Jirny má platný územní plán s vydanou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Jirny z roku 2000

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více