ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008

2 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zak.č.1029/06 OBJEDNATEL: Obec Košařiska Košařiska č.p. 88, PSČ Milíkov u Jablunkova ZHOTOVITEL: Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/ Ostrava-Martinov POŘIZOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu v Třinci Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě Odbor územního plánování a stavebního řádu ZPRACOVATELÉ: Ing.Arch.Miroslav Hudák využití území, koordinace Ing.Arch.Magdaléna Zemanová ochrana přírody, ÚSES, koordinace RNDr.Milan Polednik demografie, životní prostředí, přírodní podm. Mgr.Petra Litvíková posouzení dle zák. 100/2001 Sb. Ing.Petr Tovaryš posouzení dle zák. 100/2001 Sb. RnDr.Věra Koutecká posouzení dle zák. 114/1992 Sb. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Arch.Miroslav Hudák autorizovaný architekt ČKA č červenec 2008

3 SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000 I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 1:5 000 I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 1:5 000 I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část II.2.a - Koordinační výkres 1:5 000 II.2.b - Výkres širších vztahů 1: II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Textová část příloha A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí příloha B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

4 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJE: str. Úvod...1 A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí...3 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech...4 D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území...6 D.I. Vliv na posílení slabých stránek a na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území...6 D.II. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území...7 D.III. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území...7 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování...8 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí...11 F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území...11 F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích...12 Příloha samostatný svazek A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí Příloha samostatný svazek B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

5 ÚVOD Udržitelný rozvoj území ( 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů - podmínek udržitelného rozvoje: - enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí - ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj - sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel Ke zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území schází základní předpoklad územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Třinec. Ty zatím nejsou zpracované a proto není k dispozici ani rozbor udržitelného rozvoje, který má být jejich součástí. Průzkumy k územnímu plánu Košařiska byly provedeny v roce 2006 za platnosti starého stavebního zákona s prakticky stejným obsahem jako mají mít nyní požadované územně analytické podklady, ale v poněkud jiné formě. Rozbor udržitelného rozvoje v průzkumech proveden nebyl (nebyl ani požadován). Rozbor udržitelného rozvoje a vyhodnocení vlivů územního plánu na něj se hůře zpracovává pro jednu obec, lépe se provádí hodnocení pro celý spádový region. Z výše uvedených důvodů jsme až nyní dodatečně zpracovali zjednodušený rozbor udržitelného rozvoje území. Vycházeli jsme přitom především z provedených průzkumů a rozborů k územnímu plánu a závěrů v nich definovaných, ze kterých jsme zformulovali následující SWOT analýzu - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby: Silné stránky - obec je stabilním sídlem ve specifické oblasti Beskydy definované v PÚR ČR - kvalitní a atraktivní přírodní prostředí a krajina - relativně čisté vodní toky a čistá půda - funkční územní systém ekologické stability - tradiční rekreační oblast, vysoká rekreační atraktivita obce (zejména individuální rekreace) - existence podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu v obci - příznivý demografický vývoj v posledních letech (růst počtu obyvatel) - velký počet místních organizací a spolků vzhledem k počtu obyvatel, aktivní polská menšina - dobrá úroveň soudržnosti obyvatel obce - velká poptávka po bydlení v obci svědčící o atraktivitě a kvalitě obytného území - přítomnost základního občanského vybavení v obci - vhodné podmínky pro těžbu dřeva - relativní blízkost Třince a Jablunkova center osídlení se širokou nabídkou pracovních příležitostí a služeb - nízká intenzita dopravy v obci a z toho vyplývající nízké exhalace a hluková zátěž - hustá síť turistických i cyklistických tras - významná vodohospodářská oblast (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vodní zdroje) - zásobování plynem a elektrickou energií na dobré úrovni 1

6 Slabé stránky - rozptýlená zástavba a s ní spojené vyšší náklady na dopravní a technickou infrastrukturu - zatím omezená nabídka stavebních pozemků pro bydlení - relativně málo ploch využitelných pro územní rozvoj - zhoršená kvalita ovzduší ve východní části obce, nemožnost obce zásadně ovlivnit kvalitu životního prostředí - převažuje vliv emisí z Třinecké aglomerace - nepříznivá věková struktura obyvatel - vyšší míra nezaměstnanosti - podprůměrná úroveň vzdělanosti - podprůměrná úroveň mezd (částečně snižuje soudržnost obyvatel území) - malá nabídka pracovních příležitostí v obci - velká závislost obyvatel obce na vyjížďce za prací, vzděláním a službami - kolísání počtu přítomných obyvatel v obci dané velkým počtem objektů individuální rekreace - absence občanského vybavení sociálního charakteru (např. dům s pečovatelskou službou) - malá nabídka občanského vybavení, zejména zařízení cestovního ruchu - omezená nabídka ubytovacích možností, chybějící ubytování vyššího standartu - horší dostupnost obce daná polohou mimo hlavní dopravní tahy - špatný stav a dopravní závady na obslužných komunikacích - špatná dostupnost odlehlé zástavby vozidly v zimním období - špatná dostupnost centra obce pro obyvatele lokalit Do Řepy a Sobulanka - absence chodníků podél komunikací v zastavěném území - nedostatečná kapacita parkovišť - nerovnoměrná kvalita zásobování pitnou vodou - absence kanalizace - omezení velkým počtem přírodních limitů CHKO, Natura 2000, lesní pozemky, atd. Příležitosti - využití poptávky po bydlení k rozvoji obce - využití podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu, zlepšení nabídky služeb - vytvoření územních podmínek pro rozvoj podnikání - využití přírodního a kulturního potenciálu k rozvoji cestovního ruchu - využití potencionálně velkého rekreačního trhu (Polsko, Slovensko, Ostravsko, Karvinsko) - rozvoj nadmístních sportovních a rekreačních příležitostí turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky - rozvoj agroturistiky a regionálně specifických turistických produktů - podpora rozvoje ekologického a alternativního zemědělství, pastevectví - zlepšení dopravního napojení obce a nabídky parkovacích ploch pro její návštěvníky - vybudování kanalizace a zlepšení zásobování pitnou vodou pro zvýšení standartu nabízených ploch pro bydlení Hrozby - znemožnění rozvoje vlivem polohy obce v ekologicky hodnotném území - nepřiměřený rozvoj obytného území v odlehlých částech obce velké výdaje na údržbu, dopravní a technickou infrastrukturu - odchod obyvatel a přenesení zájmu o bydlení do jiných obcí pokud nebudou k dispozici plochy 2

7 pro bydlení - přenesení zájmu turistů na obce s širší a kvalitnější nabídkou zařízení cestovního ruchu - stárnutí obyvatelstva, odchod mladých za prací, vzděláním - zvýšení závislosti na nabídce práce, vzdělání a služeb v okolí pokud nebudou vytvořeny přiměřené podmínky pro jejich rozvoj v obci - další zhoršování životního prostředí v obci - zhoršení péče o staré lidi a jiné sociálně slabší skupiny obyvatel Rozbor vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území lze pro území obce stručně formulovat takto: Podmínky kvality životního prostředí lze hodnotit za příznivé z pohledu širšího regionu a mírně příznivé nebo průměrné z hlediska širších poměrů ČR. S ohledem na převažující obytnou a rekreační funkci obce ve struktuře osídlení a její polohu je předpokladem udržitelnosti rozvoje území posílení hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí v rámci širšího regionu především v Třinci a okolí (např. výrobní a podnikatelské zóny). To by zároveň příznivě ovlivňovalo sociální soudržnost obyvatel obce. Pokud budou pokračovat tendence z posledních let, Ostravsko se stane perspektivním a rozvíjejícím se regionem a dobuduje se kvalitní dopravní spojení se Slovenskem a Polskem, budou moci Košařiska těžit z výhodné polohy u významné mezinárodní trasy v relativní blízkosti významného středoevropského regionu. Svým obyvatelům budou moci nabídnout kromě vlastního kvalitního a atraktivního obytného území také široký výběr pracovních příležitostí i občanského vybavení v blízkých městech Třinci, Těšíně, Frýdku-Místku, Ostravě, ale i Žilině. A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí je zpracováno v souladu s 10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha A k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěrů vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska je pro obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření uvedené ve vyhodnocení. 3

8 B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy je zpracováno v souladu s 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha B k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěru vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Beskydy a ptačí oblasti Beskydy. Vyhodnocení také stanovuje potřebná opatření zmírňující dopady navrženého řešení. C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Z důvodů uvedených v úvodu tohoto svazku jsme zde zpracovali vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na závěry jednotlivých témat uvedených v průzkumech a rozborech k územnímu plánu Košařiska. Přírodní podmínky Přírodní podmínky mají velký vliv na využití území obce a tím na řešení územního plánu, ale územní plán (v případě Košařisek) naopak nemůže zásadním způsobem ovlivnit přírodní podmínky území. Z hlediska dopadu na přírodní podmínky je vliv návrhu územního plánu neutrální. Životní prostředí V územním plánu jsou navržena opatření ke zlepšení životního prostředí čistoty ovzduší a vodních toků: rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, návrh kanalizace, preference extenzivního využívání zemědělské půdy, apod. Všechna tato opatření by měla mít pozitivní vliv na vývoj kvality životního prostředí v obci, i když se zvýší podíl zastavěných ploch (rozvojem obytného území). Přírodní hodnoty území, územní systém ekologické stability Je navržena ochrana přírodních hodnot a respektování významných krajinných prvků. Navržené řešení se snaží respektovat nejcennější části přírody, ale víceméně každá výstavba uvnitř CHKO a dalších chráněných přírodních prvků povede k narušení přírodních hodnot území. V souladu s územními plány okolních obcí je navržen průběh ÚSES v obci směřující k posílení ekologické stability krajiny. Celkový vliv na přírodní hodnoty území odhadujeme na mírně negativní nebo neutrální. 4

9 Sídelní potenciál území obyvatelstvo, bydlení Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení občanů obce i poptávku přenesenou z okolí. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní může přispět k posílení obslužných funkcí. Ekonomický potenciál území výroba a podnikání Jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb. V plochách P přírodní paseky a NS smíšené nezastavěného území je umožněna v regionu typická zemědělská výroba a pastevectví. Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo v obci tedy má pozitivní vliv na rozvoj ekonomického potenciálu území. Obslužný potenciál území občanská vybavenost Konkrétní stavby občanského vybavení nejsou navrhovány, ale jsou vymezeny rozvojové plochy na kterých může být v případě potřeby občanské vybavení realizováno. OV, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení, může být realizováno i uvnitř obytného území. Jsou tedy vytvořeny územní předpoklady pro posílení obslužných funkcí obce. Rekreace a cestovní ruch Jsou navrženy možnosti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - rozšíření cyklistických tras a stezek, rozšíření sportovišť místního i nadmístního významu, je umožněna výstavba zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Historické hodnoty území kulturní památky Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. Jsou navrženy podmínky pro zachování zjištěných památek místního významu a ostatních historicky hodnotných staveb. Funkční využití území Je navrženo takové rozdělení území obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Doprava a dopravní zařízení Jsou navrženy úpravy komunikací (šířkové, směrové) a nové komunikace vedoucí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. Je navržena doplňková cyklotrasa zlepšující už tak dobré možnosti cykloturistiky v obci. Je navrženo doplnění chodníků a pěších tras, které usnadní provoz pěších, zlepší dostupnost centra obce a přispějí k větší bezpečnosti pěších. 5

10 Vodní hospodářství Návrh splaškové kanalizace v centru obce s odvodem znečištěných vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově i návrh nového vodovodu zlepšujícího zásobování obce pitnou vodou zvýší kvalitu a atraktivitu obytného území v obci, pozitivně ovlivní čistotu povrchových i podzemních vod. Energetika Navržené rozšíření plynovodů a posílení transformačního výkonu trafostanic zajistí kvalitu a technické zabezpečení stávajícího i navrženého obytného území i dalších rozvojových ploch; zároveň vytvoří předpoklady pro pozitivní ovlivnění kvality ovzduší v obci (ekologické vytápění). D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK A NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k posílení slabých stránek řešeného území a k eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a zamezí přenesení poptávky do okolí - navržené plochy pro bydlení mohou omezit počet mladých lidí, kteří odcházejí z obce - jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných a občanského vybavení, které umožní rozvoj podnikání, služeb a zařízení cestovního ruchu. Všechna nově vytvořená pracovní místa pak sníží závislost na nabídce práce v okolí. - je navržena plocha občanského vybavení určená pro veřejnou infrastrukturu jako územní předpoklad pro výstavbu zařízení péče o staré lidi nebo jiné zařízení sociálních služeb. Pro objekt tohoto typu není zatím v obci vhodná plocha. - hlavní územní rozvoj je navržen v blízkosti centra obce na prakticky jediném dostatečně velkém volném místě, které je dobře dopravně dostupné a leží mimo nejvýznamnější segmenty chráněných území přírody - rozvoj rozptýlené zástavby na horských pasekách je navržen pouze v omezeném rozsahu v blízkosti stávající zástavby tak, aby se nezvyšovaly nároky na dopravní a technickou infrastrukturu - je navrženo přeřazení hlavní příjezdové komunikace do obce mezi silnice III. třídy, což zjednoduší dostupnost obce - je navržena šířková homogenizace obslužných komunikací, rekonstrukce komunikací ve špatném stavu a doplnění komunikací do částí s nedostatečným napojením - je navrženo doplnění chodníků, pěších tras a cyklistické trasy pro zlepšení prostupnosti území, bezpečnosti provozu a rozvoj turistiky - jsou navržena parkoviště, která pokryjí potřebu parkování v turistické sezóně a umožní odstavování automobilů obyvatel obce v zimním období 6

11 - je navržen nový zdroj vody, vodovody a vodojem ke zlepšení zásobování velké části obce pitnou vodou - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty ovzduší rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a půdy kanalizace s odvodem splaškových vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově, extenzivní využívání zemědělské půdy, preference ekologického zemědělství apod. D.II. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k využití silných stránek a příležitostí řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení, a které přispějí k rozvoji obce a k růstu počtu obyvatel - je navržen rozvoj občanského vybavení včetně známých podnikatelských záměrů a jsou stanoveny podmínky pro rozvoj podnikání ve stávající i navržené zástavbě, které přispějí ke zlepšení hospodářské situace obce - je podpořen rozvoj zařízení sloužících cestovnímu ruchu, agroturistiky, cyklostezek, které mohou zatraktivnit obec pro turisty a tím se podílet na zlepšení hospodářské situace v obci - jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a podmínky pro zachování přírodních a kulturních hodnot území, které spoluvytvářejí pozitivní image obce a zvyšují její atraktivitu - je navržen rozvoj komunikací a parkovišť, které zlepší dopravní obslužnost obce a bezpečnost provozu, ale bez významného zhoršení podmínek v blízkosti dopravních zařízení - je podpořen rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství, extenzivního využívání zemědělské půdy a lesní výroby s přihlédnutím k místním podmínkám - je navržena kanalizace a rozvoj vedení el. energie, plynu a vody do částí, kde zatím chybí a tím zlepšeno už nyní dobré napojení zástavby na sítě technické infrastruktury - navržený rozvoj obce znamená impuls pro fungování místních organizací a spolků a jejich participaci na veřejném dění D.III. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření k zachování a rozvoji hodnot řešeného území: - zastavitelné plochy jsou vymezeny v takových místech a podmínky využití ploch s udáním průměrné velikosti parcely pro rodinný dům jsou stanoveny tak, aby byl zachován současný urbanistický charakter obce - kompaktnější zástavba v centrální části obce a lokalitě Tomínová a volnější rozptýlená zástavba na pasekách v ostatních částech obce - jsou navrženy podmínky pro zachování a ochranu památek místního významu kapliček, křížů, památníků a ostatních historicky hodnotných staveb - jsou stanoveny podmínky pro hospodářské využívání krajiny lesů a zemědělské půdy (včetně horských pasek) s preferencí ekologických aktivit 7

12 - územní rozvoj je navržen tak, aby nebyly ohroženy přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody CHKO Beskydy, ptačí oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Beskydy, přírodní rezervace Čerňavina ani dalších zjištěných přírodních hodnot - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i vymezení zastavitelných ploch je navrženo tak, aby mohly být zachovány významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy i ostatní rozptýlená krajinná zeleň v obci - remízky, meze, břehové porosty, náletové porosty - jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce - jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ještě nebyly schváleny, priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje na úrovni kraje proto ještě nejsou stanoveny. Platné jsou zatím pouze cíle a úkoly územního plánování uvedené v 18 a 19 SZ a základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí v Politice územního rozvoje ČR, kde jsou formulovány kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Košařisek řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území, tak aby byly chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování: - zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty průzkum stavu území, vyhledání hodnot území a jejich vyhodnocení bylo provedeno v průzkumech a rozborech k územnímu plánu - stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území je stanovena koncepce rozvoje obce i koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - všechny změny v území jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla omezena rizika plynoucí ze střetů s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování veřejného zdraví a životního prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo alespoň ekonomicky přijatelná 8

13 - stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, u žádné stavby není její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem - stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, které jsou nutné k udržení charakteru zástavby obce, je navrženo respektování hodnot území - stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) etapizace není stanovena. Navržené změny v území jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých aktuálních potřeb nebo možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány. - vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem obcí protékají pouze málo významné toky s malým rizikem záplav (není stanoveno žádné záplavové území), nejsou zde rozsáhlé monokultury zemědělské půdy, průběžně dochází k diverzifikaci lesních porostů. Z tohoto pohledu je riziko ekologických katastrof malé. Přírodním katastrofám lze územním plánem těžko zabránit. - vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn Košařiska jsou obec s převažující sídelní a rekreační funkcí, která je méně závislá na hospodářských změnách než např. výroba. Výrobní zařízení zde nejsou a proto ani problémy např. s transformací průmyslových areálů, nejsou zde brownfields. - stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení je navržen takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují stávající strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení - prověřovat a vytvářet územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území navržené řešení územního plánu bylo obcí posouzeno z hlediska možností získání financí na realizaci navržených staveb. U staveb přesahujících možnosti obce (např. kanalizace, vodovod) se předpokládá možnost financování s pomocí dotačních titulů a rozvojových fondů v rámci ČR i EU. - vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany v zadání územního plánu nebyly stanoveny žádné konkrétní požadavky na řešení civilní ochrany - určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území jsou vymezeny místní komunikace určené k rekonstrukci, asanační ani rekultivační zásahy do území nejsou nutné - vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak v územním plánu nejsou navrženy žádné plochy nebo stavby, u kterých by se daly předpokládat významnější negativní vlivy na území. V rámci elaborátů vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí a lokality Natura 2000 jsou navržena i potřebná kompenzační opatření. - regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů do Košařisek nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory, nejsou zde žádné plochy sloužící těžbě ani se takové plochy nenavrhují 9

14 - uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče tým zpracovatelů při řešení územního plánu vycházel z aktuálních poznatků a metodických pokynů v jednotlivých oborech - úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyhodnocení je předmětem celého tohoto svazku III. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění podmínek a úkolů vyplývajících ze zařazení Košařisek do rozvojové oblasti Ostrava-OB2 a specifické oblasti Beskydy SOB2 (přínos je hodnocen pouze v těch oblastech, které lze třeba jen částečně aplikovat na území obce): - zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí (podmínka OB2) - v návrhu územního plánu jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel (podmínka SOB2) - v návrhu územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení počtu pracovních příležitostí, rozvoj podnikání a pro rozvoj cestovního ruchu, což ve svém důsledku povede ke zlepšení hospodářské situace obce a tím zlepšení životní úrovně obyvatel - vytvářet podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti (podmínka SOB2), regulovat rekreační aktivity v nejvíce vytížených střediscích a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace na ostatním území (úkol SOB2), vytvářet územní podmínky pro rozvoj zimní rekreace i mimo hlavní střediska (úkol, SOB ) v návrhu územního plánu je podpořen rozvoj sportovních zařízení nadmístního významu a cyklostezek, jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a výstavbu zařízení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Rozvoj individuální rekreace v souladu s Generelem infrastruktury cestovního ruchu není navržen, stejně jako větší rozvoj zimní rekreace stěžejní rozvojový záměr na výstavbu lanové dráhy a lyžařské sjezdové trati na hoře Kozubová není akceptovatelný pro orgány ochrany přírody a krajiny. - vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny (podmínka SOB2), vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů ekonomických (podmínka SOB2), stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje v rovnováze s ostatními pilíři (úkol, SOB2) - v návrhu územního plánu je vymezen územní systém ekologické stability, respektovány jsou významné krajinné prvky a další chráněné části přírody. Podmínky pro využívání území jsou stanoveny tak, aby územní předpoklady pro zajištění ekologických hodnot krajiny zůstaly trvale zachovány a zároveň nebyl omezen rozvoj obce. - vytvářet nové pracovní příležitosti restrukturalizací stávající ekonomiky (podmínka SOB2) - Košařiska jsou obec s převážně sídelní a rekreační funkcí, výroba zde není zastoupena (kromě lesní výroby). Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb a tím zvýší počet pracovních míst. Restrukturalizace ekonomiky je nutná v širším regionu. - vytvářet podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství a zpracování dřeva (podmínka SOB2), vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru (zatravňování, pastvinářství) (úkol SOB2) - v návrhu územního plánu je podpořeno extenzivní využívání zemědělské půdy, podmínky využití ploch P, PP a NS umožňují rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství i lesní hospodaření 10

15 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ F.I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Pozitivní vlivy řešení územního plánu na vyváženost vztahu územních podmínek jednoznačně převládají. Nejvíce pozitivních dopadů lze očekávat na hospodářský rozvoj a životní prostředí, jejichž zlepšení ve svém důsledku povede i k posílení soudržnosti společenství obyvatel území. Negativní vlivy lze očekávat především na přírodní hodnoty území, ale není jich mnoho a nejsou příliš významné. Lze je navíc zmírnit kompenzačními opatřeními navrženými v posouzeních SEA a Natura. Očekávané pozitivní nebo neutrální dopady navrženého řešení - Navržené plochy pro bydlení pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a přispějí k rozvoji obce. - Navržené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a respektují dochovanou urbanistickou strukturu intenzivnější zástavbu v centru obce a volnější zástavbu na horských pasekách. - Navržené řešení stanovuje podmínky pro ochranu památek místního významu a historicky hodnotných staveb. - Jsou respektovány přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody CHKO Beskydy, ptačí oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Beskydy, přírodní rezervace Čerňavina, významné krajinné prvky lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy tedy přírodní prostředí a přírodní zdroje. - Vymezením územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny. - Vymezení ploch pro bydlení ve vhodných lokalitách, které vzešly z požadavků obyvatel obce, přispěje k udržení mladší generace obyvatel v Košařiskách a podpoří sociální soudržnost obyvatelstva. - Navržený rozvoj občanského vybavení včetně sportovních zařízení přispěje ke kvalitě bydlení a tím i stabilitě osídlení a vytvoří předpoklad pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu i hospodářský rozvoj obce. Podpora sportu a turistiky bude mít navíc pozitivní vliv i na image obce - její vnímání okolím. - Návrhem plochy občanského vybavení u centra obce je vytvořen územní předpoklad pro výstavbu zařízení veřejné infrastruktury zlepšení péče o staré občany. - K posílení hospodářského rozvoje obce přispějí i stanovené podmínky pro rozvoj podnikání a služeb v obci. Všechna nově vytvořená pracovní místa sníží závislost na nabídce práce v okolí. - Stanovené podmínky pro využití horských pasek umožní rozvoj v regionu typické zemědělské výroby a pastevectví, provozování agroturistiky. - Navržené komunikace, úpravy stávajících komunikací a navržená parkoviště přispějí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. - Navržený vodovod zlepší zásobování obce pitnou vodou. 11

16 - Rozšíření tras plynovodů, vodovodů, posílení výkonu nebo návrh nové trafostanice, navržené odvádění odpadních vod zvýší atraktivitu pozemků určených k výstavbě a přispěje k podpoře hospodářského rozvoje obce. - Dá se očekávat zlepšení čistoty podzemních i povrchových vod (díky navrženému odvádění odpadních vod a preferenci extenzivního využívání zemědělské půdy a ekologického hospodaření). - Je možno očekávat, že čistota ovzduší se nezhorší (zlepšení je možné díky preferenci ekologických zdrojů vytápění a možnosti přepojení stávajících RD na rozšířené rozvody plynu, zhoršení zase vlivem zvýšení dopravní zátěže); ani obtěžování zápachem nehrozí (je umožněn pouze takový rozvoj živočišné výroby, který nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu). V této souvislosti lze předpokládat, že ani čistota půd se vlivem navrhovaného řešení ÚP nezhorší. Možné negativní dopady navrženého řešení - Realizací navrženého řešení dojde k záborům zemědělského půdního fondu převážně orné půdy a trvalých travních porostů. Vlastní zábory půdy však budou mnohem menší než je rozsah zastavitelných ploch. Většina zabíraných ploch pro bydlení budou zahrady rodinných domů tedy stále zemědělská půda. Dojde i k nevelkým záborům lesní půdy. - Výstavbou v navržených lokalitách dojde k zásahům do životního prostředí chráněných druhů živočichů a rostlin. - Rozvojem obytného území byť žádaným a odrážejícím trend posledních let se zvýší počet obyvatel v obci, závislých na vyjížďce za prací do okolních měst. To může představovat určité riziko jak z hlediska budoucích (dnes nejasných) nákladů na dopravu, tak z hlediska soudržnosti společenství obyvatel území (domácí x cizí ). - Realizací ploch pro bydlení dojde k mírnému zvýšení dopravní zátěže a s tím spojenému mírnému nárůstu hluku, exhalací a prachu zejména v centrální části obce. F.II. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a na přírodní podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí, především v rámci širšího regionu realizace výrobních a podnikatelských zón v ORP Třinec, snižování negativních důsledků stávající průmyslové výroby, ale i přímo v obci rozvoj podnikání a cestovního ruchu, posílení obytné funkce při minimalizaci dopadů na životní prostředí (zejména vlivů dopravy, vytápění, likvidace odpadních vod). Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného rozvoje obce, který je navržen tak, aby nepřekročil měřítka a limity obce jak z hlediska tradice zástavby, zachování sociální soudržnosti obyvatel a podmínek optimální vybavenosti obce, tak i zachování přírodních a krajinářských hodnot území. 12

17 Závěrem lze konstatovat, že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy podmínky života budoucích generací. 13

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN JESENÍK NAD ODROU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Pstruží

Zpráva o uplatňování územního plánu Pstruží Zpráva o uplatňování územního plánu Pstruží Červen 2012 Pořizovatel: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad 1 Obsah: Úvod a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1 PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Hlavní inženýr projektu: Zdeněk Machala Hlavní projektant: Ing.arch. Marek Šlesinger OBSAH VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP Kapitola: str.: A) Vyhodnocení vlivů

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů A.1. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje V Politice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Diváky. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c) Hlavní

Více

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit

Příloha č. 1 HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vysvětlivky: Vliv je pravděpodobný. Vliv nelze vyloučit HODNOCENÍ PRIORIT NA SLEDOVANÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vysvětlivky: XX X Vliv je pravděpodobný Vliv nelze vyloučit 0 K významnému ovlivnění nedojde nebo jen málo pravděpodobně 2. Dokončení dopravního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Maletín. sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE

NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu BOHUTICE Vypracoval: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, za technické pomoci USB, spol. s r.o., Příkop 8, Brno. srpen 2015 Projednáno

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více