ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. TEXTOVÁ ČÁST Atelier Archplan Ostrava s.r.o., červenec 2008

2 ÚZEMNÍ PLÁN KOŠAŘISKA III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Zak.č.1029/06 OBJEDNATEL: Obec Košařiska Košařiska č.p. 88, PSČ Milíkov u Jablunkova ZHOTOVITEL: Atelier Archplan Ostrava s.r.o., Martinovská 3168/ Ostrava-Martinov POŘIZOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: Odbor stavebního řádu a územního plánování Městského úřadu v Třinci Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě Odbor územního plánování a stavebního řádu ZPRACOVATELÉ: Ing.Arch.Miroslav Hudák využití území, koordinace Ing.Arch.Magdaléna Zemanová ochrana přírody, ÚSES, koordinace RNDr.Milan Polednik demografie, životní prostředí, přírodní podm. Mgr.Petra Litvíková posouzení dle zák. 100/2001 Sb. Ing.Petr Tovaryš posouzení dle zák. 100/2001 Sb. RnDr.Věra Koutecká posouzení dle zák. 114/1992 Sb. ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.Arch.Miroslav Hudák autorizovaný architekt ČKA č červenec 2008

3 SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní výkres - koncepce dopravní infrastruktury 1:5 000 I.2.d - Hlavní výkres - koncepce vodního hospodářství 1:5 000 I.2.e - Hlavní výkres - koncepce energetiky a spojů 1:5 000 I.2.f - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1:5 000 II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část II.2.a - Koordinační výkres 1:5 000 II.2.b - Výkres širších vztahů 1: II.2.c - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Textová část příloha A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí příloha B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

4 III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJE: str. Úvod...1 A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí...3 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu na území Natura C. Vyhodnocení vlivů územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech...4 D. Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území...6 D.I. Vliv na posílení slabých stránek a na eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území...6 D.II. Vliv na využití silných stránek a příležitostí řešeného území...7 D.III. Vliv na stav a vývoj hodnot řešeného území...7 E. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování...8 F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území shrnutí...11 F.I. Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území...11 F.II. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území a předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích...12 Příloha samostatný svazek A. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí Příloha samostatný svazek B. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy

5 ÚVOD Udržitelný rozvoj území ( 18 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., dále SZ) je rozvoj, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Spočívá ve vyváženém vztahu tří pilířů - podmínek udržitelného rozvoje: - enviromentální pilíř - příznivé životní prostředí - ekonomický pilíř - hospodářský rozvoj - sociální pilíř - soudržnost společenství obyvatel Ke zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území schází základní předpoklad územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Třinec. Ty zatím nejsou zpracované a proto není k dispozici ani rozbor udržitelného rozvoje, který má být jejich součástí. Průzkumy k územnímu plánu Košařiska byly provedeny v roce 2006 za platnosti starého stavebního zákona s prakticky stejným obsahem jako mají mít nyní požadované územně analytické podklady, ale v poněkud jiné formě. Rozbor udržitelného rozvoje v průzkumech proveden nebyl (nebyl ani požadován). Rozbor udržitelného rozvoje a vyhodnocení vlivů územního plánu na něj se hůře zpracovává pro jednu obec, lépe se provádí hodnocení pro celý spádový region. Z výše uvedených důvodů jsme až nyní dodatečně zpracovali zjednodušený rozbor udržitelného rozvoje území. Vycházeli jsme přitom především z provedených průzkumů a rozborů k územnímu plánu a závěrů v nich definovaných, ze kterých jsme zformulovali následující SWOT analýzu - silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby: Silné stránky - obec je stabilním sídlem ve specifické oblasti Beskydy definované v PÚR ČR - kvalitní a atraktivní přírodní prostředí a krajina - relativně čisté vodní toky a čistá půda - funkční územní systém ekologické stability - tradiční rekreační oblast, vysoká rekreační atraktivita obce (zejména individuální rekreace) - existence podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu v obci - příznivý demografický vývoj v posledních letech (růst počtu obyvatel) - velký počet místních organizací a spolků vzhledem k počtu obyvatel, aktivní polská menšina - dobrá úroveň soudržnosti obyvatel obce - velká poptávka po bydlení v obci svědčící o atraktivitě a kvalitě obytného území - přítomnost základního občanského vybavení v obci - vhodné podmínky pro těžbu dřeva - relativní blízkost Třince a Jablunkova center osídlení se širokou nabídkou pracovních příležitostí a služeb - nízká intenzita dopravy v obci a z toho vyplývající nízké exhalace a hluková zátěž - hustá síť turistických i cyklistických tras - významná vodohospodářská oblast (chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vodní zdroje) - zásobování plynem a elektrickou energií na dobré úrovni 1

6 Slabé stránky - rozptýlená zástavba a s ní spojené vyšší náklady na dopravní a technickou infrastrukturu - zatím omezená nabídka stavebních pozemků pro bydlení - relativně málo ploch využitelných pro územní rozvoj - zhoršená kvalita ovzduší ve východní části obce, nemožnost obce zásadně ovlivnit kvalitu životního prostředí - převažuje vliv emisí z Třinecké aglomerace - nepříznivá věková struktura obyvatel - vyšší míra nezaměstnanosti - podprůměrná úroveň vzdělanosti - podprůměrná úroveň mezd (částečně snižuje soudržnost obyvatel území) - malá nabídka pracovních příležitostí v obci - velká závislost obyvatel obce na vyjížďce za prací, vzděláním a službami - kolísání počtu přítomných obyvatel v obci dané velkým počtem objektů individuální rekreace - absence občanského vybavení sociálního charakteru (např. dům s pečovatelskou službou) - malá nabídka občanského vybavení, zejména zařízení cestovního ruchu - omezená nabídka ubytovacích možností, chybějící ubytování vyššího standartu - horší dostupnost obce daná polohou mimo hlavní dopravní tahy - špatný stav a dopravní závady na obslužných komunikacích - špatná dostupnost odlehlé zástavby vozidly v zimním období - špatná dostupnost centra obce pro obyvatele lokalit Do Řepy a Sobulanka - absence chodníků podél komunikací v zastavěném území - nedostatečná kapacita parkovišť - nerovnoměrná kvalita zásobování pitnou vodou - absence kanalizace - omezení velkým počtem přírodních limitů CHKO, Natura 2000, lesní pozemky, atd. Příležitosti - využití poptávky po bydlení k rozvoji obce - využití podnikatelských záměrů na rozvoj cestovního ruchu, zlepšení nabídky služeb - vytvoření územních podmínek pro rozvoj podnikání - využití přírodního a kulturního potenciálu k rozvoji cestovního ruchu - využití potencionálně velkého rekreačního trhu (Polsko, Slovensko, Ostravsko, Karvinsko) - rozvoj nadmístních sportovních a rekreačních příležitostí turistiky, cykloturistiky, hipoturistiky - rozvoj agroturistiky a regionálně specifických turistických produktů - podpora rozvoje ekologického a alternativního zemědělství, pastevectví - zlepšení dopravního napojení obce a nabídky parkovacích ploch pro její návštěvníky - vybudování kanalizace a zlepšení zásobování pitnou vodou pro zvýšení standartu nabízených ploch pro bydlení Hrozby - znemožnění rozvoje vlivem polohy obce v ekologicky hodnotném území - nepřiměřený rozvoj obytného území v odlehlých částech obce velké výdaje na údržbu, dopravní a technickou infrastrukturu - odchod obyvatel a přenesení zájmu o bydlení do jiných obcí pokud nebudou k dispozici plochy 2

7 pro bydlení - přenesení zájmu turistů na obce s širší a kvalitnější nabídkou zařízení cestovního ruchu - stárnutí obyvatelstva, odchod mladých za prací, vzděláním - zvýšení závislosti na nabídce práce, vzdělání a služeb v okolí pokud nebudou vytvořeny přiměřené podmínky pro jejich rozvoj v obci - další zhoršování životního prostředí v obci - zhoršení péče o staré lidi a jiné sociálně slabší skupiny obyvatel Rozbor vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území lze pro území obce stručně formulovat takto: Podmínky kvality životního prostředí lze hodnotit za příznivé z pohledu širšího regionu a mírně příznivé nebo průměrné z hlediska širších poměrů ČR. S ohledem na převažující obytnou a rekreační funkci obce ve struktuře osídlení a její polohu je předpokladem udržitelnosti rozvoje území posílení hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí v rámci širšího regionu především v Třinci a okolí (např. výrobní a podnikatelské zóny). To by zároveň příznivě ovlivňovalo sociální soudržnost obyvatel obce. Pokud budou pokračovat tendence z posledních let, Ostravsko se stane perspektivním a rozvíjejícím se regionem a dobuduje se kvalitní dopravní spojení se Slovenskem a Polskem, budou moci Košařiska těžit z výhodné polohy u významné mezinárodní trasy v relativní blízkosti významného středoevropského regionu. Svým obyvatelům budou moci nabídnout kromě vlastního kvalitního a atraktivního obytného území také široký výběr pracovních příležitostí i občanského vybavení v blízkých městech Třinci, Těšíně, Frýdku-Místku, Ostravě, ale i Žilině. A. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na životní prostředí je zpracováno v souladu s 10i zák. č. 100/2201 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění a v rozsahu přílohy zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha A k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěrů vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska je pro obec ekologicky přijatelný a lze jej doporučit k realizaci, pokud budou splněny podmínky a kompenzační opatření uvedené ve vyhodnocení. 3

8 B. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ÚZEMÍ NATURA 2000 Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu Košařiska na evropsky významnou lokalitu a ptačí oblast Beskydy je zpracováno v souladu s 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Požadavek na jeho zpracování vznesl odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Elaborát Vyhodnocení je zpracován jako samostatný svazek příloha B k tomuto vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Ze závěru vyhodnocení vyplývá, že návrh územního plánu Košařiska nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Beskydy a ptačí oblasti Beskydy. Vyhodnocení také stanovuje potřebná opatření zmírňující dopady navrženého řešení. C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH Z důvodů uvedených v úvodu tohoto svazku jsme zde zpracovali vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na závěry jednotlivých témat uvedených v průzkumech a rozborech k územnímu plánu Košařiska. Přírodní podmínky Přírodní podmínky mají velký vliv na využití území obce a tím na řešení územního plánu, ale územní plán (v případě Košařisek) naopak nemůže zásadním způsobem ovlivnit přírodní podmínky území. Z hlediska dopadu na přírodní podmínky je vliv návrhu územního plánu neutrální. Životní prostředí V územním plánu jsou navržena opatření ke zlepšení životního prostředí čistoty ovzduší a vodních toků: rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, návrh kanalizace, preference extenzivního využívání zemědělské půdy, apod. Všechna tato opatření by měla mít pozitivní vliv na vývoj kvality životního prostředí v obci, i když se zvýší podíl zastavěných ploch (rozvojem obytného území). Přírodní hodnoty území, územní systém ekologické stability Je navržena ochrana přírodních hodnot a respektování významných krajinných prvků. Navržené řešení se snaží respektovat nejcennější části přírody, ale víceméně každá výstavba uvnitř CHKO a dalších chráněných přírodních prvků povede k narušení přírodních hodnot území. V souladu s územními plány okolních obcí je navržen průběh ÚSES v obci směřující k posílení ekologické stability krajiny. Celkový vliv na přírodní hodnoty území odhadujeme na mírně negativní nebo neutrální. 4

9 Sídelní potenciál území obyvatelstvo, bydlení Na základě demografického rozboru a z něj vyplývajícího předpokládaného růstu počtu obyvatel jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení občanů obce i poptávku přenesenou z okolí. Přiměřený rozvoj obytného území obce můžeme hodnotit jako pozitivní může přispět k posílení obslužných funkcí. Ekonomický potenciál území výroba a podnikání Jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb. V plochách P přírodní paseky a NS smíšené nezastavěného území je umožněna v regionu typická zemědělská výroba a pastevectví. Navržené řešení vytváří územní předpoklad pro možné zvýšení počtu pracovních příležitostí přímo v obci tedy má pozitivní vliv na rozvoj ekonomického potenciálu území. Obslužný potenciál území občanská vybavenost Konkrétní stavby občanského vybavení nejsou navrhovány, ale jsou vymezeny rozvojové plochy na kterých může být v případě potřeby občanské vybavení realizováno. OV, které nesnižuje kvalitu prostředí a pohodu bydlení, může být realizováno i uvnitř obytného území. Jsou tedy vytvořeny územní předpoklady pro posílení obslužných funkcí obce. Rekreace a cestovní ruch Jsou navrženy možnosti pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu - rozšíření cyklistických tras a stezek, rozšíření sportovišť místního i nadmístního významu, je umožněna výstavba zařízení občanského vybavení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Historické hodnoty území kulturní památky Územní rozvoj obce je navržen tak, že respektuje a podporuje dochovanou urbanistickou strukturu a typický způsob zastavění. Jsou navrženy podmínky pro zachování zjištěných památek místního významu a ostatních historicky hodnotných staveb. Funkční využití území Je navrženo takové rozdělení území obce do ploch s rozdílným způsobem využití, které zabezpečí, že nebude docházet k jejich vzájemnému nepříznivému ovlivňování. Podmínky využití jednotlivých ploch umožní zachování stávajících funkcí a větší volnost v umisťování funkcí nových. Doprava a dopravní zařízení Jsou navrženy úpravy komunikací (šířkové, směrové) a nové komunikace vedoucí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. Je navržena doplňková cyklotrasa zlepšující už tak dobré možnosti cykloturistiky v obci. Je navrženo doplnění chodníků a pěších tras, které usnadní provoz pěších, zlepší dostupnost centra obce a přispějí k větší bezpečnosti pěších. 5

10 Vodní hospodářství Návrh splaškové kanalizace v centru obce s odvodem znečištěných vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově i návrh nového vodovodu zlepšujícího zásobování obce pitnou vodou zvýší kvalitu a atraktivitu obytného území v obci, pozitivně ovlivní čistotu povrchových i podzemních vod. Energetika Navržené rozšíření plynovodů a posílení transformačního výkonu trafostanic zajistí kvalitu a technické zabezpečení stávajícího i navrženého obytného území i dalších rozvojových ploch; zároveň vytvoří předpoklady pro pozitivní ovlivnění kvality ovzduší v obci (ekologické vytápění). D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY NA VÝSLEDKY ANALÝZY SILNÝCH STRÁNEK, SLABÝCH STRÁNEK, PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB V ÚZEMÍ D.I. VLIV NA POSÍLENÍ SLABÝCH STRÁNEK A NA ELIMINACI NEBO SNÍŽENÍ HROZEB ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k posílení slabých stránek řešeného území a k eliminaci nebo snížení hrozeb řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a zamezí přenesení poptávky do okolí - navržené plochy pro bydlení mohou omezit počet mladých lidí, kteří odcházejí z obce - jsou stanoveny takové podmínky pro využití ploch smíšených obytných a občanského vybavení, které umožní rozvoj podnikání, služeb a zařízení cestovního ruchu. Všechna nově vytvořená pracovní místa pak sníží závislost na nabídce práce v okolí. - je navržena plocha občanského vybavení určená pro veřejnou infrastrukturu jako územní předpoklad pro výstavbu zařízení péče o staré lidi nebo jiné zařízení sociálních služeb. Pro objekt tohoto typu není zatím v obci vhodná plocha. - hlavní územní rozvoj je navržen v blízkosti centra obce na prakticky jediném dostatečně velkém volném místě, které je dobře dopravně dostupné a leží mimo nejvýznamnější segmenty chráněných území přírody - rozvoj rozptýlené zástavby na horských pasekách je navržen pouze v omezeném rozsahu v blízkosti stávající zástavby tak, aby se nezvyšovaly nároky na dopravní a technickou infrastrukturu - je navrženo přeřazení hlavní příjezdové komunikace do obce mezi silnice III. třídy, což zjednoduší dostupnost obce - je navržena šířková homogenizace obslužných komunikací, rekonstrukce komunikací ve špatném stavu a doplnění komunikací do částí s nedostatečným napojením - je navrženo doplnění chodníků, pěších tras a cyklistické trasy pro zlepšení prostupnosti území, bezpečnosti provozu a rozvoj turistiky - jsou navržena parkoviště, která pokryjí potřebu parkování v turistické sezóně a umožní odstavování automobilů obyvatel obce v zimním období 6

11 - je navržen nový zdroj vody, vodovody a vodojem ke zlepšení zásobování velké části obce pitnou vodou - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty ovzduší rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a půdy kanalizace s odvodem splaškových vod na čistírnu odpadních vod v Milíkově, extenzivní využívání zemědělské půdy, preference ekologického zemědělství apod. D.II. VLIV NA VYUŽITÍ SILNÝCH STRÁNEK A PŘÍLEŽITOSTÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření směřující k využití silných stránek a příležitostí řešeného území: - jsou navrženy plochy pro bydlení, které pomohou uspokojit poptávku po bydlení, a které přispějí k rozvoji obce a k růstu počtu obyvatel - je navržen rozvoj občanského vybavení včetně známých podnikatelských záměrů a jsou stanoveny podmínky pro rozvoj podnikání ve stávající i navržené zástavbě, které přispějí ke zlepšení hospodářské situace obce - je podpořen rozvoj zařízení sloužících cestovnímu ruchu, agroturistiky, cyklostezek, které mohou zatraktivnit obec pro turisty a tím se podílet na zlepšení hospodářské situace v obci - jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a podmínky pro zachování přírodních a kulturních hodnot území, které spoluvytvářejí pozitivní image obce a zvyšují její atraktivitu - je navržen rozvoj komunikací a parkovišť, které zlepší dopravní obslužnost obce a bezpečnost provozu, ale bez významného zhoršení podmínek v blízkosti dopravních zařízení - je podpořen rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství, extenzivního využívání zemědělské půdy a lesní výroby s přihlédnutím k místním podmínkám - je navržena kanalizace a rozvoj vedení el. energie, plynu a vody do částí, kde zatím chybí a tím zlepšeno už nyní dobré napojení zástavby na sítě technické infrastruktury - navržený rozvoj obce znamená impuls pro fungování místních organizací a spolků a jejich participaci na veřejném dění D.III. VLIV NA STAV A VÝVOJ HODNOT ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ V rámci územního plánu jsou navržena následující opatření k zachování a rozvoji hodnot řešeného území: - zastavitelné plochy jsou vymezeny v takových místech a podmínky využití ploch s udáním průměrné velikosti parcely pro rodinný dům jsou stanoveny tak, aby byl zachován současný urbanistický charakter obce - kompaktnější zástavba v centrální části obce a lokalitě Tomínová a volnější rozptýlená zástavba na pasekách v ostatních částech obce - jsou navrženy podmínky pro zachování a ochranu památek místního významu kapliček, křížů, památníků a ostatních historicky hodnotných staveb - jsou stanoveny podmínky pro hospodářské využívání krajiny lesů a zemědělské půdy (včetně horských pasek) s preferencí ekologických aktivit 7

12 - územní rozvoj je navržen tak, aby nebyly ohroženy přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody CHKO Beskydy, ptačí oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Beskydy, přírodní rezervace Čerňavina ani dalších zjištěných přírodních hodnot - podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití i vymezení zastavitelných ploch je navrženo tak, aby mohly být zachovány významné krajinné prvky dle zákona č.114/1992 Sb. - lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy i ostatní rozptýlená krajinná zeleň v obci - remízky, meze, břehové porosty, náletové porosty - jsou vymezeny prvky územního systému ekologické stability, čímž je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny a rozvoj přírodních hodnot v území obce - jsou navržena opatření vedoucí ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. E. VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje ještě nebyly schváleny, priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje na úrovni kraje proto ještě nejsou stanoveny. Platné jsou zatím pouze cíle a úkoly územního plánování uvedené v 18 a 19 SZ a základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí v Politice územního rozvoje ČR, kde jsou formulovány kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování. Hlavním cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území. Územní plán Košařisek řeší komplexně celé území obce, stanovuje její urbanistickou kompozici a podmínky pro využití zastavěného, zastavitelného i nezastavěného území, tak aby byly chráněny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty a přitom nebyl omezen společenský a hospodářský rozvoj obce. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění úkolů územního plánování: - zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty průzkum stavu území, vyhledání hodnot území a jejich vyhodnocení bylo provedeno v průzkumech a rozborech k územnímu plánu - stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území je stanovena koncepce rozvoje obce i koncepce ochrany a rozvoje hodnot území - prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání - všechny změny v území jsou navrženy se souhlasem obce v takových místech, aby byla omezena rizika plynoucí ze střetů s limity využití území, aby nedocházelo k negativnímu ovlivňování veřejného zdraví a životního prostředí a aby byla jejich realizace výhodná nebo alespoň ekonomicky přijatelná 8

13 - stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb zastavitelné plochy jsou navrženy s ohledem na stávající urbanistickou strukturu obce, u žádné stavby není její realizace podmíněna vypracováním projektové dokumentace autorizovaným architektem - stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území - jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, které jsou nutné k udržení charakteru zástavby obce, je navrženo respektování hodnot území - stanovovat pořadí změn v území (etapizaci) etapizace není stanovena. Navržené změny v území jsou takového rozsahu a charakteru, že obec může na základě svých aktuálních potřeb nebo možností rozhodnout, v jakém pořadí budou realizovány. - vytvářet územní podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem obcí protékají pouze málo významné toky s malým rizikem záplav (není stanoveno žádné záplavové území), nejsou zde rozsáhlé monokultury zemědělské půdy, průběžně dochází k diverzifikaci lesních porostů. Z tohoto pohledu je riziko ekologických katastrof malé. Přírodním katastrofám lze územním plánem těžko zabránit. - vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn Košařiska jsou obec s převažující sídelní a rekreační funkcí, která je méně závislá na hospodářských změnách než např. výroba. Výrobní zařízení zde nejsou a proto ani problémy např. s transformací průmyslových areálů, nejsou zde brownfields. - stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení je navržen takový rozvoj území a stanoveny takové podmínky využití ploch, které respektují stávající strukturu zástavby a vytváří předpoklad pro kvalitní bydlení - prověřovat a vytvářet územní podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území navržené řešení územního plánu bylo obcí posouzeno z hlediska možností získání financí na realizaci navržených staveb. U staveb přesahujících možnosti obce (např. kanalizace, vodovod) se předpokládá možnost financování s pomocí dotačních titulů a rozvojových fondů v rámci ČR i EU. - vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany v zadání územního plánu nebyly stanoveny žádné konkrétní požadavky na řešení civilní ochrany - určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území jsou vymezeny místní komunikace určené k rekonstrukci, asanační ani rekultivační zásahy do území nejsou nutné - vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních předpisů před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak v územním plánu nejsou navrženy žádné plochy nebo stavby, u kterých by se daly předpokládat významnější negativní vlivy na území. V rámci elaborátů vyhodnocení vlivu ÚP na životní prostředí a lokality Natura 2000 jsou navržena i potřebná kompenzační opatření. - regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů do Košařisek nezasahují výhradní ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory, nejsou zde žádné plochy sloužící těžbě ani se takové plochy nenavrhují 9

14 - uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče tým zpracovatelů při řešení územního plánu vycházel z aktuálních poznatků a metodických pokynů v jednotlivých oborech - úkolem územního plánování je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území vyhodnocení je předmětem celého tohoto svazku III. Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění podmínek a úkolů vyplývajících ze zařazení Košařisek do rozvojové oblasti Ostrava-OB2 a specifické oblasti Beskydy SOB2 (přínos je hodnocen pouze v těch oblastech, které lze třeba jen částečně aplikovat na území obce): - zlepšovat podmínky pro příznivé životní prostředí (podmínka OB2) - v návrhu územního plánu jsou navržena opatření ke zlepšení čistoty vodních toků a ovzduší kanalizace, extenzivní využívání zemědělské půdy, rozšíření plynovodů, preference ekologických zdrojů vytápění, zlepšení povrchu komunikací, apod. - vytvářet podmínky pro zlepšení a stabilizaci životní úrovně obyvatel (podmínka SOB2) - v návrhu územního plánu jsou vytvořeny předpoklady pro zvýšení počtu pracovních příležitostí, rozvoj podnikání a pro rozvoj cestovního ruchu, což ve svém důsledku povede ke zlepšení hospodářské situace obce a tím zlepšení životní úrovně obyvatel - vytvářet podmínky pro vyšší využití rekreačního potenciálu oblasti (podmínka SOB2), regulovat rekreační aktivity v nejvíce vytížených střediscích a vytvářet územní předpoklady pro rozvoj rekreace na ostatním území (úkol SOB2), vytvářet územní podmínky pro rozvoj zimní rekreace i mimo hlavní střediska (úkol, SOB ) v návrhu územního plánu je podpořen rozvoj sportovních zařízení nadmístního významu a cyklostezek, jsou stanoveny podmínky pro rekreační využívání krajiny a výstavbu zařízení sloužících cestovnímu ruchu včetně ubytovacích zařízení. Rozvoj individuální rekreace v souladu s Generelem infrastruktury cestovního ruchu není navržen, stejně jako větší rozvoj zimní rekreace stěžejní rozvojový záměr na výstavbu lanové dráhy a lyžařské sjezdové trati na hoře Kozubová není akceptovatelný pro orgány ochrany přírody a krajiny. - vytvářet předpoklady pro dosažení vyvážených podmínek udržitelného rozvoje území v koordinaci s ochranou přírody a krajiny (podmínka SOB2), vytvářet podmínky pro zajištění jak zájmů ochrany přírody, tak zájmů ekonomických (podmínka SOB2), stanovit opatření pro zajištění ekologického pilíře v rámci udržitelného rozvoje v rovnováze s ostatními pilíři (úkol, SOB2) - v návrhu územního plánu je vymezen územní systém ekologické stability, respektovány jsou významné krajinné prvky a další chráněné části přírody. Podmínky pro využívání území jsou stanoveny tak, aby územní předpoklady pro zajištění ekologických hodnot krajiny zůstaly trvale zachovány a zároveň nebyl omezen rozvoj obce. - vytvářet nové pracovní příležitosti restrukturalizací stávající ekonomiky (podmínka SOB2) - Košařiska jsou obec s převážně sídelní a rekreační funkcí, výroba zde není zastoupena (kromě lesní výroby). Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch smíšených obytných, které umožní rozvoj podnikání a služeb a tím zvýší počet pracovních míst. Restrukturalizace ekonomiky je nutná v širším regionu. - vytvářet podmínky pro rozvoj ekologického zemědělství a zpracování dřeva (podmínka SOB2), vytvářet územní podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru (zatravňování, pastvinářství) (úkol SOB2) - v návrhu územního plánu je podpořeno extenzivní využívání zemědělské půdy, podmínky využití ploch P, PP a NS umožňují rozvoj ekologického zemědělství, pastvinářství i lesní hospodaření 10

15 F. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SHRNUTÍ F.I. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA VYVÁŽENOST VZTAHU PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL ÚZEMÍ Pozitivní vlivy řešení územního plánu na vyváženost vztahu územních podmínek jednoznačně převládají. Nejvíce pozitivních dopadů lze očekávat na hospodářský rozvoj a životní prostředí, jejichž zlepšení ve svém důsledku povede i k posílení soudržnosti společenství obyvatel území. Negativní vlivy lze očekávat především na přírodní hodnoty území, ale není jich mnoho a nejsou příliš významné. Lze je navíc zmírnit kompenzačními opatřeními navrženými v posouzeních SEA a Natura. Očekávané pozitivní nebo neutrální dopady navrženého řešení - Navržené plochy pro bydlení pomohou uspokojit poptávku po bydlení v obci a přispějí k rozvoji obce. - Navržené zastavitelné plochy navazují na stávající zástavbu a respektují dochovanou urbanistickou strukturu intenzivnější zástavbu v centru obce a volnější zástavbu na horských pasekách. - Navržené řešení stanovuje podmínky pro ochranu památek místního významu a historicky hodnotných staveb. - Jsou respektovány přírodní a krajinářské hodnoty chráněných částí přírody CHKO Beskydy, ptačí oblast a evropsky významná lokalita Natura 2000 Beskydy, přírodní rezervace Čerňavina, významné krajinné prvky lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy tedy přírodní prostředí a přírodní zdroje. - Vymezením územního systému ekologické stability je vytvořen územní předpoklad pro posílení ekologické stability krajiny. - Vymezení ploch pro bydlení ve vhodných lokalitách, které vzešly z požadavků obyvatel obce, přispěje k udržení mladší generace obyvatel v Košařiskách a podpoří sociální soudržnost obyvatelstva. - Navržený rozvoj občanského vybavení včetně sportovních zařízení přispěje ke kvalitě bydlení a tím i stabilitě osídlení a vytvoří předpoklad pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu i hospodářský rozvoj obce. Podpora sportu a turistiky bude mít navíc pozitivní vliv i na image obce - její vnímání okolím. - Návrhem plochy občanského vybavení u centra obce je vytvořen územní předpoklad pro výstavbu zařízení veřejné infrastruktury zlepšení péče o staré občany. - K posílení hospodářského rozvoje obce přispějí i stanovené podmínky pro rozvoj podnikání a služeb v obci. Všechna nově vytvořená pracovní místa sníží závislost na nabídce práce v okolí. - Stanovené podmínky pro využití horských pasek umožní rozvoj v regionu typické zemědělské výroby a pastevectví, provozování agroturistiky. - Navržené komunikace, úpravy stávajících komunikací a navržená parkoviště přispějí ke zlepšení obsluhy území a větší bezpečnosti provozu. - Navržený vodovod zlepší zásobování obce pitnou vodou. 11

16 - Rozšíření tras plynovodů, vodovodů, posílení výkonu nebo návrh nové trafostanice, navržené odvádění odpadních vod zvýší atraktivitu pozemků určených k výstavbě a přispěje k podpoře hospodářského rozvoje obce. - Dá se očekávat zlepšení čistoty podzemních i povrchových vod (díky navrženému odvádění odpadních vod a preferenci extenzivního využívání zemědělské půdy a ekologického hospodaření). - Je možno očekávat, že čistota ovzduší se nezhorší (zlepšení je možné díky preferenci ekologických zdrojů vytápění a možnosti přepojení stávajících RD na rozšířené rozvody plynu, zhoršení zase vlivem zvýšení dopravní zátěže); ani obtěžování zápachem nehrozí (je umožněn pouze takový rozvoj živočišné výroby, který nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu). V této souvislosti lze předpokládat, že ani čistota půd se vlivem navrhovaného řešení ÚP nezhorší. Možné negativní dopady navrženého řešení - Realizací navrženého řešení dojde k záborům zemědělského půdního fondu převážně orné půdy a trvalých travních porostů. Vlastní zábory půdy však budou mnohem menší než je rozsah zastavitelných ploch. Většina zabíraných ploch pro bydlení budou zahrady rodinných domů tedy stále zemědělská půda. Dojde i k nevelkým záborům lesní půdy. - Výstavbou v navržených lokalitách dojde k zásahům do životního prostředí chráněných druhů živočichů a rostlin. - Rozvojem obytného území byť žádaným a odrážejícím trend posledních let se zvýší počet obyvatel v obci, závislých na vyjížďce za prací do okolních měst. To může představovat určité riziko jak z hlediska budoucích (dnes nejasných) nákladů na dopravu, tak z hlediska soudržnosti společenství obyvatel území (domácí x cizí ). - Realizací ploch pro bydlení dojde k mírnému zvýšení dopravní zátěže a s tím spojenému mírnému nárůstu hluku, exhalací a prachu zejména v centrální části obce. F.II. SHRNUTÍ PŘÍNOSU ÚZEMNÍHO PLÁNU K VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO PŘEDCHÁZENÍ ZJIŠTĚNÝM RIZIKŮM OVLIVŇUJÍCÍM POTŘEBY ŽIVOTA SOUČASNÉ GENERACE OBYVATEL ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ A PŘEDPOKLÁDANÝM OHROŽENÍM PODMÍNEK ŽIVOTA GENERACÍ BUDOUCÍCH S ohledem na funkci obce ve struktuře osídlení (širší antropogenní podmínky) a na přírodní podmínky jejího rozvoje je předpokladem udržitelnosti rozvoje řešeného území posílení hospodářských podmínek a zlepšení podmínek životního prostředí, především v rámci širšího regionu realizace výrobních a podnikatelských zón v ORP Třinec, snižování negativních důsledků stávající průmyslové výroby, ale i přímo v obci rozvoj podnikání a cestovního ruchu, posílení obytné funkce při minimalizaci dopadů na životní prostředí (zejména vlivů dopravy, vytápění, likvidace odpadních vod). Optimalizace funkcí řešeného území s ohledem na širší region je předpokladem přiměřeného rozvoje obce, který je navržen tak, aby nepřekročil měřítka a limity obce jak z hlediska tradice zástavby, zachování sociální soudržnosti obyvatel a podmínek optimální vybavenosti obce, tak i zachování přírodních a krajinářských hodnot území. 12

17 Závěrem lze konstatovat, že návrh územního plánu je pro obec přijatelný, a že přínos navrženého řešení převáží jeho možné negativní dopady. Jeho realizací by neměly být ohroženy podmínky života budoucích generací. 13

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 1. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Návrh řešení Územního plánu Hlubočec je posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

Pardubický kraj. Návrh VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. k projednání

Pardubický kraj. Návrh VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ. k projednání ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ MORAVA Změna č. 2 Pardubický kraj Návrh k projednání VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ leden 2008 Objednatel: SKI Centrum Dolní Morava, a.s. Dolní Morava Pardubický kraj

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice

ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice ODŮVODNĚNÍ Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Buzice Vypracoval: Hexaplan International s.r.o. Šámalova 72 615 00 Brno Datum: březen 2009 Odůvodnění Změny č. 2 ÚpnSÚ Buzice - obsah textové části

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. ÚZEMNÍ PLÁN JESENÍK NAD ODROU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ

Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ NÁVRH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPO BEZDĚKOV NAD METUJÍ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Bezděkov nad Metují Městský úřad Náchod Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín ZADÁNÍ ZMĚNY č. 2 ÚPO Úmonín NÁVRH ZADÁNÍ Pořízení změny č. 2 Územního plánu obce (ÚPO) Úmonín bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Úmonín dne 6.9.2016 usnesením č. 89/2016. Obec Úmonín leží ve

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY

ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY ZADÁNÍ ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHYŠKY Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b) požadavky na

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARVINÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 12 určené k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HUZOVÁ sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zpracovaný

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ - ZMĚNA Č.4 VYPRACOVAL: ING. ARCH. VANDA CIZNEROVÁ BŘEZEN 2007 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PODOLÍ ZMĚNA Č.4 Zakázkové číslo: 01-2007 Objednavatel: Obec Podolí 751 16 Želatovice Zhotovitel:

Více

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU PASEKA Pořizovatel: Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování N Á V R H Z A D Á N Í 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PASEKA Uničov, leden 2009 1 Zadání je zpracované na základě rozhodnutí zastupitelstva

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

STAŘÍČ NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STAŘÍČ zpracovaný v souladu s 11 a s přílohou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STOD dobývací prostor chráněné ložiskové území výhradní bilancované ložisko nerostných surovin plocha lesa HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE A1 plocha lesa ochranné pásmo vodních zdrojů - bod ochranné pásmo vodních

Více

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC

KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC KOROZLUKY s OSADOU SEDLEC II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZMĚNA Č.2 1. TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: OBEC KOROZLUKY POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU PROJEKTANT: ING. ARCH. JAN HASÍK MOST 01/2014 1 Širší vztahy

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

VRACOVICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA URÚ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Jana Švermy 1709/1, Benešov u Prahy autorizace ČKA POŘIZOVATEL:

VRACOVICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA URÚ ZPRACOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Jana Švermy 1709/1, Benešov u Prahy autorizace ČKA POŘIZOVATEL: Územní plán obce Vracovice 09/2010 VRACOVICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚP NA URÚ ZPRACOVATEL: POŘIZOVATEL: Ing.arch. Tomáš Russe Jana Švermy 1709/1, 25601 Benešov u Prahy autorizace ČKA 03228 MěÚ Vlašim DATUM:

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT:

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEZABUDICE POŘIZOVATEL: Obecní úřad Nezabudice PROJEKTANT: srpen 2011 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1 územního plánu Nezabudice Řešené území: části k.ú.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ALBRECHTIČKY I.1. Textová část I.2. Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2

Změna č. 2 územního plánu obce Čachovice návrh zadání květen 2012 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁN OBCE ČACHOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 Pořizovatel dle 6 odst. 2 Obecní úřad Čachovice s plněním ustanovení 24 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění Ing. Renata Perglerová s

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více