Grafika Publishing Profimedia Grafika News MujMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie 3Dscéna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafika Publishing Profimedia Grafika News MujMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie 3Dscéna"

Transkript

1 Grafika Publishing Profimedia Grafika News MujMAC Printing Builder WebTip Fotografování Galerie 3Dscéna inzerce diskuse adresá rubriky 2D/3D kresby práce bazar galerie mapa serveru rychlá - digitální foto - tisk a pre-press - Photoshop - 3D grafika - vektorová grafika - PDF - sazba - skenery - tiskárny - monitory a LCD - digitální video - design - webdesign - aktuality - tiráž InstaBook Maker: systém pro ondemand tisk hodlá dobýt Ameriku Autor: Richard Krejí - Typ: lánek ešení spolenosti InstaBook nabízí rychlost a flexibilitu pi tisku knih metodou on-demand. Navíc je k nmu pidružena zajímavá kolekce nástavbových služeb. Jak vypadá systém, mající ambice rozšíit se masivn v USA i dalších zemích? Rubrika: Polygrafie Fulltext vyhled - 2D/3D kresby - bazar - poptávka - bazar - nabídka - práce - poptávka - práce - nabídka - poptávky po tisku - poptávka po webdesignu - galerie - profi fotobanka - diskuzní fóra Každý, kdo sleduje vývoj v polygrafii ví, že oblast on-demand tisku zde patí k tm nejperspektivnjším. Není divu, nebo efektivita, ekonominost a stále vyšší kvalita uvedeného typu výroby velmi výrazn konkuruje jak tradinímu ofsetu (menší výrobní náklady, rychlejší výstup atp.), tak stolnímu tisku (kvalitnjší zpracování, vyšší výkon atp.). S on-demand tiskem je dnes spojena ada produkt (digitální tiskové stroje, výkonné kopírky a stolní tiskárny, dokonovací zaízení aj.) a koncepcí (variabilní tisk, fulfillment, online zadávání, copy-shopy, in-house publikování atp.), lišících se zamením, dostupností i výkonem. Mnohé z nich pitom stojí za pozornost i v pípad, že zatím nejsou v tuzemsku dostupné: Píkladem takovéhoto ešení nám mže být systém americké spolenosti InstaBook, o jehož bližší piblížení bychom se rádi pokusili v tomto lánku. InstaBook Maker III Základem on-demand ešení InstaBooku je hardwarový systém pro výrobu knižních publikací (paperbacky) InstaBook Maker, dostupný nejnovji ve verzi III. Základem systému jsou barevná inkoustová tiskárna Epson Stylus Photo 2200, urená k tisku obal, a monochromatická laserová tiskárna Kyocera Mita FS-9500 DN, sloužící k vytištní vnitních stránek publikace. Souástí systému je dále systém pro lepenou vazbu a oez, celá sestava je ízena ze stolního poítae. Maximální zpracovatelný formát je v souasnosti A4, tlouška publikace by nemla pekroit 4 palce. Cena systému se liší podle typu instalace a výrobce ji sdluje na vyžádání. Odeb ov zas Sprá tvrtek 3.6. Photoshop CS: Fotog zmna barvy Adobe Illustrator CS C háky a Sony Cyber a elegance s novou o Xerox laserem Kvten Vno Ulead VideoStudio 8

2 - doporuené linky - ové konference zadání do tisku, opakující se tisk 1 x za dva msíce Titulni a zadni strana prospektu ks Spisové desky A3 Tisk brožury ks Hledáme grafiky pro novou kolekci obleceni pidat nabídku Tiská tiská grafick 7,90 K a 1000, celkem 11 di ofsetov pidat link Vydavatelství YACHT hledá spolupracovníka na pozici saze - grafik DTP operátor - zloma grafik na ezací plotr a DTP pracovník asistent/ka Webdesigner, webdesignerske teamy, programator pidat nabídku Saze/DTP operátor/grafik webdesign a grafika Grafik GRAFIK webdesigner, grafik pidat poptávku Instalace InstaBook Makeru Zmínné komponenty zajišují kvalitní a výkonné zpracování, pinejmenším co se oficiáln udávaných parametr týe: Epson 2200 je sedmibarevná tiskárna, pracující v maximálním rozlišení 2880 krát 1440 dpi, jejíž výtisky mají udávánu životnost víc jak 90 let. FS-9500 DN tiskne rychlostí 50 stránek za minutu (resp. 100 stran textu, nebo je podporován duplexní tisk) pi standardním rozlišení 600 krát 600 dpi (maximum je 1800 krát 600 dpi), maximální msíní zátž je stanovena na stránek msín. Patentovaná technologie zajišuje podle tvrzení výrobce u dokonovacího systému podstatn vtší výdrž lepené vazby než u obvyklých ešení. Systém zaujme i svými rozmry, když pro svou instalaci vyžaduje údajn pouhý jeden krychlový metr prostoru. Výroba publikace je do znané míry automatizována, zejména pi dokonovacím zpracování jsou nicmén zapotebí manuální úkony, vyžadující zaškolenou obsluhu. Proces zaíná vytištním obálky a textu knihy z digitálních podklad. Následn zajistí obsluha oez, sestavení a lepení knižních blok v píslušných zaízeních, kontrolovat lze pitom napíklad tlak vazae i množství lepidla. Po desetisekundovém vysušení je kniha oíznuta ze tí stran. Celý proces vyžaduje asi 10 minut na jednu knihu. Mimo standardních mkkých obálek, produkovaných Epsonem Stylus, lze využít laminované i jinak upravené obálky, vyrobené odlišnými tiskovými technologiemi mimo Maker. InstaBook Maker u Bookends Logo Bratislavy a em hokeji Nový ábelsk Když Pro menu? Sprá tvrtek 3.6. Nikon D70 zrcadlovka mezi nebe Panasonic FZ10 stabilizovan Illustrator: Pokro Osv Photoshopu Sklád Photoshop CS: Fotog zmna barvy Uživatelsk silný Penos digit prost Novinka: Photoshopu zaá Flaming Pear Polyme surrealistick InstaBook Maker lze využít rznými zpsoby. Pknou ukázkou aplikace je pitom nedávno provedená instalace systému v nezávislém knihkupectví Bookends v americkém Ridgewoodu. Provozovatel využívá systému k dvma úelm: Tím prvním je tisk titul, jejichž normální vydání jsou buto rozebrána, zbyten drahá nebo nesnadno dostupná. Bookends takto ke dnešnímu dni poskytuje výbr z databáze okolo titul, nabízených v rámci programu InstaBook Digital Bookstore Network, jejichž autorská práva jsou buto voln k dispozici nebo které InstaBook vlastní. V nabídce takto najdeme napíklad sebrané dílo W. Shakespeara, O. Henryho, E. A. Poea, R. Kiplinga i Danteho. Cenový zábr se pohybuje od 8,5 USD za Carrollovu Alice in Wonderland a koní na 99 USD za sebrané spisy E. A. Poea. Obal Když (mujmac.cz Data na cest JPEG Resampler 2.2 freeware Epson Stylus Photo R minilab pod lupou

3 publikace mže na pání zákazníka obsahovat jeho jméno, vnování jiné osob apod. Webový portál Bookends Druhou zajímavou službou nabízenou Bookends, je tisk publikací, jejichž výroba normální cestou (ofset) by byla nerentabilní. Služba by tedy mla pitáhnout zejména pozornost zatím neznámých autor (prodejní i ukázkové výtisky apod.) nebo autor, kteí touto cestou mohou nabídnout dotisky svých dl. Uitelé mohou takto prezentovat výukové materiály, postgraduální studenti doktorandské práce, spolenosti a instituce manuály i návody. Využití se nabízí i soukromníkm, napíklad pi vytištní rodinných memoár, deníku i kuchaky... - aplikací je skuten nepeberné množství. Výrobní ceny zaínají na 150 USD za prvních deset kopií knihy o maximáln 250 stranách. Dalších deset kopií stojí 100 USD, následn je každých dalších deset výtisk za 75 USD. U rozsáhlejších publikací ( stránek) je pak cenové rozmezí od 200 USD (prvních 10 výtisk), pes 135 USD (dalších 10) až po 100 USD (každých dalších 10). Od normálního kopírování (které by zejm vyšlo lacinji) odlišují uvedený zpsob výroby jednak podstatn kvalitnjší dokonovací zpracování publikace a dále rzné dodatkové služby, poskytované Bookends. Patí k nim napíklad redakní úprava publikace (125 USD), návrh obálky (30 USD), konzultace pro nalezení vydavatele (200 USD), zajištní ISBN (75 USD), prodej prostednictvím prodejny i Webu Bookends i formátování pro výstup na Makeru (30 USD). Autoi jinak mohou dodat své podklady ve formátech Word i PDF, a to buto na elektronickém nosii nebo prostednictvím Internetu. Vytištní by mlo být velmi rychle, bhem nkolika dn nebo dokonce hodin.

4 Další strategie Instalace v Bookends je podle zástupc spolenosti InstaBook poátením krokem ambiciózního plánu na vytvoení sít obdobných on-demand tiskových shop na území USA, s možnou expanzí do dalších zemí (Kanada, Mexiko, Itálie aj.). Do konce píštího roku by mlo být takto v USA instalováno asi 100 instalací Makeru ve všech významných destinacích. Využití jednotlivých instalací se pitom bude pohybovat zejm v intencích toho, co již dnes nabízí Bookends. Zajímavými, dosud neodzkoušenými aplikacemi, by pak mly být napíklad tisk e-book, i když zde bude samozejm otázkou legislativa, i využití dokonovacích schopností systému v copy-shopech. Závrem InstaBook Maker je zajímavým zaízením, ukazujícím naplno pvab ondemand tisku. I když samozejm není jisté, zda se podaí realizovat ambiciózní plány jeho výrobce, stojí uvedený produkt, a zejména jeho reálné aplikace, urit za seznámení. I tuzemské polygrafické subjekty mohou totiž touto cestou získat mnoho inspirace, zužitkovatelné v praxi. -Richard Krejí- Další lánky autora Tento lánek mžete vytisknout nebo jej poslat na . 1 = výborný, 3 = dobrý, 5 = špatný Aktuální hodnocení: 0.00 (0) Vyhledat firmy psobící v oboru polygrafie Zamení: Tiskárny Region: Všechny regiony r e l e v a n t n í l á n k y : Tiskaský trh ve stední a východní Evrop, díl 8 Bulharsko Drupa : Pre-press dnes a zítra Tiskaský trh ve stední a východní Evrop - díl 6, Chorvatsko Tiskaský trh ve stední a východní Evrop - díl 5, Slovinsko Tiskaský trh ve stední a východní Evrop - díl 4, Maarsko Multi-Channel Communication: nový publikaní trend v enterprise oblasti Tiskaský trh ve stední a východní Evrop III - Polsko Vztah zadavatel a tiskáren se mní Strategie pro tiskaský prmysl podle CAP Ventures Tiskaský trh ve stední a východní Evrop II - Slovensko Tiskaský trh ve stední a východní Evrop I - eská republika Tisk mní svoji tvá Slasti a strasti tiskaského prmyslu Trendy a možnosti tiskaského prmyslu podle CAP Ventures Tisk v USA: investice a trendy Cross-media publishing: fikce nebo realita? Document outsourcing: píležitost k rozšíení i nahrazení tradiních

5 polygrafických služeb Trendy v kanceláském publikování podle CAP Ventures Tiskaské trendy podle TWGA Jaký byl PaperWorld 2003? Co znovu nastartuje polygrafii? Které tiskaské obory prosperují a které ne? Recese polygrafie se pinejmenším zastavila Kdy nastane oživení tiskaského prmyslu? Velkoformátový tisk: Co si kdo kupuje a od koho? d i s k u s e k l á n k u : Píspvky do diskuse o aktuálním lánku K tomuto lánku zatím nejsou žádné píspvky r e l e v a n t n í p í s p v k y v p o r a d n : FORUM: Polygrafická praxe (píspvk: 2677) Hmotnost papíru (odpovdí: 7) plotre (odpovdí: 0) ZA KOLIK PRODÁM ROLAND PNC 1800? (odpovdí: 0) MIMAKI CG 130 FX - JAKÝ JE?? (odpovdí: 0) Co koupit? (odpovdí: 0) PROINVENTION spolenost / Vaše zkušenosti s ní (odpovdí: 0) Znacky (odpovdí: 1) Co delam spatne? (odpovdí: 0) : : : : : : : :16 ISSN : Grafika Publishing spol. s r.o.. Všechna práva vyhrazena! Kontaktní informace : kontakty

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 JIÍ HORNÍK Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Student Jií Horník Vedoucí diplomové práce doc. Ing. Vlasta Stížová, CSc.

Více

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2008 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2008 Speciální barvové systémy Tisk procesními barvami CMYK je dnes nejrozšířenější variantou tisku, přinášející však i jistá omezení. Těmi

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více

VISK 8 Informaní zdroje B 2007

VISK 8 Informaní zdroje B 2007 VISK 8 Informaní zdroje B 2007 ŽÁDOST o poskytnutí dotace z rozpotu odboru umní a knihoven MK na podprogram Informaní zdroje. Linie B. Zpístupnní informaních zdroj prostednictvím Jednotné informaní brány

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

1 Úvod k elektronickému podpisu

1 Úvod k elektronickému podpisu Bakaláská práce Jií Horník 1 Úvod k elektronickému podpisu 1.1 Úvod práce Efektivní komunikace je jednou ze základních podmínek vzniku nové "informaní" spolenosti. Množství informací, které je teba penášet,

Více

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková

Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING. Miroslava Heczková Slezská univerzita v Opav Obchodn podnikatelská fakulta v Karviné MARKETING Miroslava Heczková Karviná 2003 Miroslava Heczková, Marketing 2 OBSAH MODULU MARKETING 1 PODSTATA, POJETÍ A FUNKCE MARKETINGU...11

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Struktura čtenářů. Představení. Náklad. Obsah. Reklamní agentury a grafická studia. Dodavatelé technologií. Fotografové. Ofsetové a digitální tiskárny

Struktura čtenářů. Představení. Náklad. Obsah. Reklamní agentury a grafická studia. Dodavatelé technologií. Fotografové. Ofsetové a digitální tiskárny Perforovaná plocha s unikátním kódem pro prodejní kampaně Digitální tisk novin s personalizovaným obsahem Oslovení cílové skupiny či skupin spravovaných v CRM Zpětná vazba a vyhodnocení DM kampaní Marketingové

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

www.novinygp.cz číslo 18 / 3. listopad 2011 25,00 Kč Zájem o odborné prezentace byl opravdu veliký. Ke vzdělávání patří moderní tiskové technologie

www.novinygp.cz číslo 18 / 3. listopad 2011 25,00 Kč Zájem o odborné prezentace byl opravdu veliký. Ke vzdělávání patří moderní tiskové technologie 9 771212 992001 4 4 noviny PRO GRAFICKÝ PRŮ MYSL GRAFICKÝ P R ROZHOVOR Ivan Chovanec str. 2 Světová premiéra: Flexilam S str. 3 Kvalita za výbornou cenu str. 4 KONCEPT POSTPRESS str. 5 www.novinygp.cz

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Adobe Photoshop Práce s textem II. Adobe Acrobat v praxi Digitální inkousty Malonákladové dokončující zpracování

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere

Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav managementu a marketingu Zuzana Švarcová Specifika marketingu v oblasti knižního trhu Specifics of Marketing in the Book markets Sphere Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

29. 5. 11. 6. 2008. Průvodce veletrhem

29. 5. 11. 6. 2008. Průvodce veletrhem 29. 5. 11. 6. 2008 Průvodce veletrhem 1 Průvodce veletrhem Drupa 2008 Blíží se veletrh Drupa 2008 jedna z nejvýznamnějších polygrafických událostí. Často v souvislosti s touto přehlídkou řešení a systémů

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová

FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE. Alena Unzeitigová FUNDRAISING STEDISKA CESTA DIAKONIE CE Alena Unzeitigová Bakaláská práce 2006 ABSTRAKT Obsahem této bakaláské práce je zmapování neziskového sektoru v eské republice, oblastí jeho psobení, mechanism

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Information system projects in companies and their implementation

Information system projects in companies and their implementation MPRA Munich Personal RePEc Archive Information system projects in companies and their implementation Dominik Vymětal Silezian Univerzity in Opava, School of Business Administration in Karviná (CZ) 30.

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více