Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:"

Transkript

1 Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od

2 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana 2 (celkem 39) Platnost od

3 OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 5 Profil firmy POLITIKA KVALITY Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci Snižovat vlastní nežádoucí náklady Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců Nadále rozvíjet systém řízení kvality Rozvíjet spolupráci s dodavateli Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti POJMY A ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Všeobecné požadavky Identifikace procesů... 9 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Procesy zajištěné z externích zdrojů Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentované postupy požadované normou Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Tvorba Politiky kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel okruh - Systém managementu kvality okruh - Odpovědnost managementu okruh - Management zdrojů okruh - Realizace produktu okruh - Měření analýza a zlepšování Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ Dokument č.: I Strana 3 (celkem 39) Platnost od

4 6.1. Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí REALIZACE PRODUKTU Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Řízení monitorovacích a měřicích zařízení MĚŘENÍ, ANALÝZA ZLEPŠOVÁNÍ Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktů Řízení neshodného produktu Analýza údajů Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Dokument č.: I Strana 4 (celkem 39) Platnost od

5 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Firma ACE-TECH s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne s předmětem podnikání: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojenýchs pronájmem - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Činnost technických poradců v oblasti strojírenství - kovoobráběčství Profil firmy Společníci Pavel Kostka a Ing. Jan Vrba vlastní firmu a zároveň jsou i jednateli se stejnými pravomocemi. Společnost obchodního jména ACE-TECH s.r.o. byla založena dne 18. března 2006 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Naším cílem je být spolehlivým partnerem v oblasti třískového obrábění. Disponujeme bohatými zkušenostmi, jsme přesní nejen termíny, ale i vyrobenými dílci, velmi flexibilní a vždy orientovaní na potřeby zákazníka. Společnost ACE-TECH s.r.o. Zlín se zabývá zakázkovou výrobou precizních a komplexně opracovaných rotačních součástí, tedy dílců s vysokou kvalitou, přesností a technologickou náročností (nerezové a zušlechtěné oceli, komplikované dílce vyžadující vysokou tuhost stroje a technologické možnosti v kombinaci soustružení, vrtání, závitování a plnohodnotného frézování). Máme CNC stroje Mori Seiki. Vyrábíme dílce pro automobilový, energetický, chemický a těžební průmysl, strojní součásti a všeobecně dílce pro strojírenství. Pro zajištění rychlé a 100% prověřené výroby máme kontrolní pracoviště vybavené mikrometry a dutinoměry Mitutoyo a Bowers, a také 3D měřící přístroj MITUTOYO CrystaPlus 576. Zabezpečení a udržení vysokého standardu kvality výroby je věnována trvalá péče. V oblasti řezných nástrojů spolupracujeme s předními světovými výrobci (Iscar, Walter, Sandvik, Guehring, Ceratizit, Seco, Fette, Kennametal ). Technická příprava výroby je realizována pomocí CAD/CAM systému GibbsCAM. Ze strojního vybavení máme k dispozici nejmodernější CNC soustružnická centra japonského výrobce Mori Seiki. Tento výrobce je špičkou a leaderem mezi obráběcími stroji. Jedná se o modely: NL-3000 Y/700 (poháněné nástroje, osa C a osa Y) NL-3000 MC/700 (poháněné nástroje, osa C) Dokument č.: I Strana 5 (celkem 39) Platnost od

6 NL-3000/700 (jen soustruh) NL-3000 Y/1250 (prodloužená točná délka, poháněné nástroje, osa C a osa Y) Dokument č.: I Strana 6 (celkem 39) Platnost od

7 2. POLITIKA KVALITY Vedení organizace prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality. Vedení firmy se zavazuje splnit následující strategické záměry : 1. Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou předvýrobních etap před řešením příčin vad ve výrobních procesech. důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb. ZÁSADOU JE, ŽE ZÁKAZNÍKEM JE KAŽDÝ, KOMU ODEVZDÁME VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. 2. Snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení kvality předvýrobních činností, snižovat náklady na nejakostní výrobky, zásoby, energetickou a materiálovou náročnost, s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity výroby pro zajištění prosperity. 3. Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání. 4. Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců. 5. Nadále rozvíjet systém řízení kvality pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností. 6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních materiálů a služeb na základě jejich výběru a hodnocení. Dokument č.: I Strana 7 (celkem 39) Platnost od

8 7. Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost je věcí každého zaměstnance. Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se: podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality 3. POJMY A ZKRATKY viz příloha Příručky kvality Dokument č.: I Strana 8 (celkem 39) Platnost od

9 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Úspěšné vedení a provozování organizace vyžaduje systematické a průhledné řízení. Úspěch vyplývá z uplatňování a udržování systému řízení, který je navržen pro neustálé zlepšování činností, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran. Pro zajištění efektivnosti navrženého a přijatého systému společnosti: určila a pojmenovala hlavní procesy a činnosti potřebné pro systém managementu kvality v celé organizaci v Příručce kvality určila pořadí těchto procesů a jejich vzájemné působení (viz ) určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování procesů bylo efektivní v průběhu procesů zajišťuje dostupnost zdrojů a informací, jako nezbytnou podporu pro fungování procesů a pro jejich monitorování monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů Všechny aplikované procesy jsou organizací řízeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Všeobecné požadavky Identifikace procesů Hlavní procesy jsou procesy, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka. Hlavní procesy jsou sestaveny z dílčích činností realizace, které na sebe navazují. Činnosti vytvářejí předpoklady, aby mohla vzniknout přidaná hodnota pro zákazníka Hlavní procesy: 1) TPV 2) výroba Dokument č.: I Strana 9 (celkem 39) Platnost od

10 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Hlavní proces Činnosti Zdroje Metody/kritéria Zjištění požadavků zákazníka Tvorba cenové kalkulace Výkresová dokumentace, externí dokumentace Výkresová dokumentace, odborný software Zajištění úplnosti požadavků zákazníka pro realizaci zakázky. Bezchybná cenová nabídka na každou zakázku zvlášť v návaznosti na aktuálních cenách na trhu. TPV Závazná objednávka Výkresová dokumentace, odborný software, externí dokumenty, další požadavky zákazníka Úplná a správná výkresová dokumentace v návaznosti na smluvní agendu a danou legislativu. Přezkoumání termínů v návaznosti na termíny ostatních zakázek. Výroba Tvorba pracovního postupu Nakupování Vstupní kontrola Postup prací dle výrobní dokumentace Identifikace produktu Měření a monitoring po operacích Řízení kooperací Výstupní kontrola, expedice Ekonomika Know-how firmy, externí dokumenty, odborný software Kriteria, výběr dodavatelů Dodací listy dodavatelů, Externí dokumenty, specifikace výrobců Infrastruktura, technologický postup, externí dokumenty Výrobní dokumentace Výkresová dokumentace, technologický postup, externí dokumenty Kritéria, schválení dodavatelé, smlouva (termíny) Kupní smlouva, dodací listy, výrobní dokumentace Odborný software. Správný pracovní postup. Minimalizace nákladů v návaznosti na kvalitu nakupovaného produktu. Dodací listy. Materiálové certifikáty. Kontrola jednotlivých operací včetně záznamů. Správná identifikace jednotlivých částí zakázky. Průběžná kontrola jednotlivých operací včetně záznamu. Zajištění výstupní a vstupní kontroly. Kontrola počtů kusů jednotlivých dílů a záznamy. Přezkoumání vhodnosti použití zdrojů. Dokument č.: I Strana 10 (celkem 39) Platnost od

11 Procesy zajištěné z externích zdrojů Realizaci následujících procesů zajišťuje organizace využitím externích zdrojů. Procesy zajišťované externě: Využívané externí zdroje : Revize, zkoušky Doprava Odborná přednáška, odborné přezkoušení Část oprav, seřízení zařízení Audit Služby Právní služby Revizní technik Dopravní firma Lektor Autorizované servisní organizace Poradenská firma Kooperující organizace Právník Vedení společnosti specifikuje ve smluvním ujednání znaky kvality externího produktu a způsob jeho dosažení. Pověření pracovníci, ověřují před použitím produktu shodu s definovanými požadavky. Tam, kde externě řízený proces nevstupuje do interního procesu, tj. např. při přepravě, jsou povinnosti zajišťující shodu produktu uděleny odpovědnému pracovníkovi. Dokument č.: I Strana 11 (celkem 39) Platnost od

12 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentace systému managementu kvality se skládá z politiky a cílů kvality, z Příručky kvality, postupů požadovaných normou a z postupů stanovených organizací pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů. Rozsah dokumentace je přímo úměrný velikosti společnosti, složitosti procesů a vzájemné vazbě procesů a nepřímo úměrný odborné způsobilosti pracovníků. Dokumentované postupy požadované normou V dokumentovaných postupech jsou podrobně rozvedeny procesy podporující funkci systému managementu kvality co do řízení dokumentů a záznamů, ověřování efektivnosti a účelnosti systému, řešení nedostatků, řízení nápravy a ošetření možných rizik. V organizaci jsou vypracovány a udržovány dokumentované postupy: Dokumentované postupy požadované normou za vydání a aktualizaci odpovídá Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výrovy Řízení neshody - Mistr výroby Nápravné opatření - Výrobní ředitel Preventivní opatření - Výrobní ředitel Interní Audit - Koordinátor výroby Dokument č.: I Strana 12 (celkem 39) Platnost od

13 Dokumentované postupy požadované organizací Cíle kvality - představitel managementu Politika kvality - jednatelé Spisový a skartační řád - Koordinátor výroby Pojmy a zkratky - představitel managementu Postup pro seřizování strojů - technolog/programátor Příručka kvality Příručka kvality je vrcholovým dokumentem systému managementu kvality v organizaci. Originál je k dispozici u dokumentační služby a jejím prostřednictvím pak na informačním serveru ostatním zaměstnancům společnosti. Struktura kapitol odpovídá základnímu rozdělení požadavků, uvedených v mezinárodní normě. Příručka kvality deklaruje procesy v organizaci, jejich pořadí a vzájemné vazby, popisuje systém naplnění požadavků managementu kvality, specifikuje postupy realizace, případně obsahuje odkazy na další vydané dokumentované postupy. U jednotlivých procesů jsou stanoveny příslušné povinnosti a odpovědnosti a to jak za provádění jednotlivých činností, tak i za zaznamenávání zjištěných skutečností. V případě, že se jedná o složitější postupy, které vyžadují podrobnější popisy, jsou zde uvedeny odkazy na další dokumenty. Zpracovatelem Příručky kvality je představitel managementu a odpovídá za její aktualizaci. Podklady pro změny a doplnění kapitol Příručky kvality předávají představiteli managementu pověření pracovníci. Postup tvorby, vydání, evidence, distribuce, revize, změnového řízení Příručky kvality je definováno v postupu Řízení dokumentů Řízení dokumentů Společnost řídí tyto dokumenty : řády společnosti příručku kvality dokumentované postupy plány kvality externí dokumenty provozní dokumenty došlou a odeslanou poštu Dokument č.: I Strana 13 (celkem 39) Platnost od

14 Řízením uvedených dokumentů je pověřena dokumentační služba. Rozhodnutím majitelů společnosti jsou stanoveny její povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Rozsah a postup řízení jednotlivých dokumentů je popsán v dokumentovaném postupu Řízení dokumentů. Za udržování a aktualizaci dokumentů odpovídá dokumentační služba. Uživatelé, kteří obdrží kopie dokumentů, neprodleně seznamují své podřízené s daným obsahem nových dokumentů nebo změn, který se podřízených týká. Řády jsou statutární normy, mající trvalejší charakter. Řády schvalují jednatelé společnosti. Povinný řád v organizaci je Spisový a skartační řád (řídí ukládání a skartaci dokumentů v organizaci, došlou a odeslanou poštu). Plány kvality popisují, jak se systém kvality aplikuje na specifický produkt, projekt nebo smlouvu, např., politika kvality, cíle kvality, plány interních auditů, plány výcviku, plány údržby apod. Externí dokumenty jsou dokumenty vydané z externích zdrojů. Užívají se jako podklady pro stanovení plánu a hodnocení realizace jednotlivých procesů. Jedná se o: nadřízené externí specifikace (obecně platné předpisy -zákony, vyhlášky, normy) specifikace zákazníka (objednávky, upřesňující požadavky týkající se více zakázek jednoho zákazníka ) dlouhodobé smlouvy rámcové smlouvy. publikace a návody výrobců (např. k používání a údržbě důležitého zakoupeného zařízení) Provozními dokumenty je vedle interních provozních předpisů i část externích dokumentů, resp. specifikace zákazníka a návody výrobců zařízení. Provozní dokumenty stanovují podrobné postupy pro činnosti administrativního, technického, technologického, kontrolního, zkušebního a pracovního charakteru a navazující na příručku kvality, dokumentované postupy a řády společnosti. Provozní dokumenty bez omezení platnosti: poskytují informace o tom, jak důsledně provádět činnosti a procesy, např. technologické postupy, pracovní postupy, kontrolní postupy, návody od výrobců. anebo jsou opakovaně vydávané: stanovují požadavky na produkty a procesy, např. poptávky, nabídky, objednávky, žádanky na nákup, smlouvy, harmonogramy, apod. (stále se opakující dokumenty v obdobné podobě realizované mezi stejnými funkcemi) Řízení záznamů Prokázání shody s požadavky a ověření účinného zajištění systému managementu kvality je dokládáno záznamy. Jsou vedeny veškeré záznamy požadované normou, pokud není využita výjimka z normy, případně další záznamy, jež vrcholové vedení společnosti považuje za důležité. V dokumentovaném postupu Řízení záznamů je popsán způsob jejich řízení a dalšího vypořádání, které zabezpečuje podrobnou analýzu uvedených údajů, zajištění zpětné sledovatelnosti a jejich využití pro zlepšování systému managementu kvality. Seznam řízených záznamů je obsažen v dokumentu Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 14 (celkem 39) Platnost od

15 Související dokumenty Spisový a skartační řád postup Řízení dokumentů postup Řízení záznamů Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 15 (celkem 39) Platnost od

16 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení firmy se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje, v politice kvality a cílech kvality. Dále se vrcholové vedení společnosti zavázalo plnit bezchybně požadavky zákazníka s ohledem na platnou legislativu a požadavky předpisů Zaměření na zákazníka Majitel, a ostatní pracovníci pracující se zákazníky, zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníků byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny k plné spokojenosti zákazníků. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran. Pro splnění potřeb a očekávání těchto zainteresovaných stran je věnována pozornost především : identifikaci zákazníka v seznamu objednávek stanovení klíčových znaků produktu u jednotlivých výrobků jsou stanoveny výrobním ředitelem kontinuální identifikaci a posuzování konkurence na trhu identifikaci vlastních slabých stránek a jejich odstraňování identifikaci příležitostí ke zlepšování, identifikaci budoucích konkurenčních výhod 5.3. Politika kvality Tvorba Politiky kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby politika kvality odpovídala účelu organizace, zahrnovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, byla sdělována a pochopena v rámci organizace, byla přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti Dokument č.: I Strana 16 (celkem 39) Platnost od

17 Vrcholové vedení organizace vypracovalo svou vizi pod názvem Politika kvality. Tato vize navazuje na celkovou podnikatelskou politiku, je shodná s předpokládanou budoucností firmy. V politice kvality jsou vzaty v úvahu: - očekávaná úroveň spokojenosti zákazníka - potřeby všech zainteresovaných stran - osobní angažovanost a aktivita při plnění požadavků a neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality - potřebné zdroje pro úspěšné fungování firmy - přispění dodavatelů a partnerů Politika kvality vychází především z požadavků a očekávání zákazníků, pracovníků firmy, vlastníků, dodavatelů a také veřejného sektoru. Politika kvality vytváří rámec pro stanovení a následné přezkoumávání cílů kvality, jež v ročních horizontech konkretizují kroky k jejímu naplňování. Politika kvality obsahuje jednoznačný závazek vrcholového vedení firmy k efektivnímu fungování systému managementu kvality, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování. V rámci přezkoumání managementu firmy je pravidelně posuzována aktuálnost a trvalá vhodnost Politiky kvality. S aktuální Politikou kvality jsou v organizaci seznamováni všichni zaměstnanci na nástěnce a výrobních poradách. Způsob seznámení přizpůsobuje představitel managementu kvality jednotlivým skupinám zaměstnanců tak, aby pracovníci a personál v Politice kvality pochopil své místo. Politika kvality je k dispozici na nástěnce a v originále u dokumentační služby Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby byly pro příslušné útvary a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na výrobek. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument a jsou podrobovány pravidelnému přezkoumání. Dokument č.: I Strana 17 (celkem 39) Platnost od

18 5.4.2 Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby a) se plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1 a rovněž cíle kvality, a b) se udržovala integrita systému managementu kvality, když jsou naplánovány a uplatňovány změny tohoto systému. Plánování systému managementu kvality zajišťují pověření pracovníci vrcholové vedení firmy. Zejména se jedná o zajištění zdrojů, potřebných pro dosahování cílů kvality. Základní vstupy plánování kvality jsou: - požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran - výkonnost procesů systému managementu kvality - ponaučení získaná z dřívějších zkušeností - příležitosti ke zlepšování - posuzování a zmírňování rizik. - vývoj integrity systému managementu kvality Výstupy z plánování, které pověření pracovníci pravidelně přezkoumávají a revidují návazně na změny v organizaci a požadavky zákazníků, identifikují především: - jednotlivé odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů - požadované znalosti a dovednosti - zdroje, potřebné k dosažení požadovaných výsledků - ukazatele dosahované výkonnosti - potřebu dokumentace a záznamů V organizaci jsou nastaveny a používají se tyto plány: - plán údržby - plán školení - plán auditů 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Určeni pověření pracovníci s pravomocí a odpovědností za řízení procesů a dosahování cílů procesů, definovaných v jednotlivých kapitolách této příručky kvality. Dokument č.: I Strana 18 (celkem 39) Platnost od

19 Matice odpovědnosti za systém kvality v procesech, souvisejících s jednotlivými oblastmi normy: Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel 4. okruh - Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky - PMJ 4.2 Požadavky na dokumentaci - PMJ Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výroby 5. okruh - Odpovědnost managementu 5.1 Závazek vedení organizace - jednatelé 5.2 Zaměření na zákazníka - jednatelé 5.3 Politika kvality - jednatelé 5.4 Plánování - jednatelé Cíle kvality - PMJ 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace - jednatelé Vnitřní komunikace - PMJ 5.6 Přezkoumání vedením organizace - PMJ 6. okruh - Management zdrojů 6.1 Zajištění zdrojů - jednatelé 6.2 Lidské zdroje - účetní Způsobilost, povědomí a výcvik - výrobní ředitel 6.3 Infrastruktura - koordinátor výroby 6.4 Pracovní prostředí - mistr výroby 7. okruh - Realizace produktu 7.1 Plánování realizace výrobku - výrobní ředitel 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi - výrobní ředitel Určování požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Přezkoumání požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Komunikace se zákazníkem - jednatelé 7.4 Nakupování - koordinátor výroby Proces nakupování - výrobní ředitel 7.5 Výroba a poskytování služeb - výrobní ředitel Řízení výroby a poskytování služeb - výrobní ředitel Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb - jednatelé Dokument č.: I Strana 19 (celkem 39) Platnost od

20 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost - mistr výroby Majetek zákazníka - mistr výroby Zachování shody výrobku - pracovník kontroly 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - koordinátor výroby 8. okruh - Měření analýza a zlepšování 8.2 Monitorování a měření - pracovník kontroly Spokojenost zákazníka - jednatelé Interní audit - PMJ Monitorování a měření procesů - jednatelé Monitorování a měření výrobků - výrobní ředitel 8.3 Řízení neshodného výrobku - výrobní ředitel 8.4 Analýza údajů - jednatelé 8.5 Zlepšování - PMJ Opatření k nápravě - PMJ Preventivní opatření - PMJ Dokumentem, ve kterém vrcholové vedení definuje jednotlivé útvary a funkce v organizaci a jejich vzájemné vztahy, je Organizační a funkční schéma, které zobrazuje grafickou formou tyto vzájemné vztahy. Pro veškeré řídící a kontrolní funkce v organizaci udržují pověření pracovníci aktuální Popisy pracovních funkcí, jež přesně definují potřebnou kvalifikaci funkce, povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Jeden výtisk Popisu pracovní funkce vlastní zaměstnanec, zastávající uvedenou funkci, druhý výtisk je založen v jeho osobním spisu Představitel managementu Vrcholové vedení jmenovalo jednatele pana Pavla Kostku představitelem managementu pro jakost pro zabezpečení efektivního a účinného provozování systému managementu kvality a stanovilo mu odpovědnosti a pravomoci k výkonu této funkce nezbytné. Představitel managementu pro jakost má pravomoci k řízení, monitorování, hodnocení a koordinování procesů systému managementu kvality. Odpovídá za zavedení a udržování procesů systému a odpovídá za aktuálnost Příručky kvality. Zpracovává, na základě dílčích podkladů, zprávy vrcholovému vedení pro pravidelné (minimálně však jednou ročně) přezkoumávání systému managementu kvality. Je pověřen komunikací se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami v záležitostech vztahujících se k systému kvality a zajišťuje podporu povědomí o jejich požadavcích v celé organizaci. Dokument č.: I Strana 20 (celkem 39) Platnost od

21 Interní komunikace Komunikativnost je součástí řídící práce. Pro zabezpečení jednoznačného sdělování informací, týkajících se systému managementu kvality, je v organizaci zajištěn systém porad a nástěnky. Porady vrcholového vedení se konají dle potřeb firmy, min. však 6x ročně, porada je zakončena písemným záznamem. Pro naléhavé případy svolává majitel firmy operativní porady. Účastníci porady vedení jsou odpovědní za přenášení informací těm funkcím a profesím, kterých se informace týká. Podle závažnosti informace svolávají schůzky nebo informaci předávají individuálně. Pro zachování přesnosti a včasnosti informace je v organizaci upřednostňován princip co nejmenšího počtu mezičlánků. Na nástěnce jsou umístěny konkrétní informace, týkající se plánů kvality. Mimo systém porad a nástěnky je v organizaci dbáno na otevřený kontakt mezi různými úrovněmi zaměstnanců s cílem otevřeně řešit veškeré problémy. Pracovníci mají k dispozici schránku do které mohou dát připomínky k vedení 5.6. Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vrcholové vedení firmy provádí v průběhu roku minimálně však 1x ročně přezkoumání managementu. Toto přezkoumání organizuje představitel managementu. Na základě souhrnné zprávy členové vedení posuzují celkovou úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují jeho účinnost Vstup pro přezkoumání Zprávu v podobě zápisu o vývoji, účinnosti a stavu úrovně systému managementu kvality předkládá představitel managementu. Tato zpráva obsahuje informace o: výsledcích auditů systému managementu kvality (interních auditů, auditů zákazníka i auditů provedených třetí stranou) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality cílech kvality výkonnosti procesů a o shodě produktů zpětné vazbě od zákazníka stavu opatření k nápravě a preventivních opatření Dokument č.: I Strana 21 (celkem 39) Platnost od

22 výběr a hodnocení dodavatelů stavu řešení položek z minulých přezkoumání doporučení pro zlepšování Výstup z přezkoumání Výstupy z přezkoumání managementu zahrnují rozhodnutí a opatření vztahující se: ke zlepšování efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů U jednotlivých zpráv členové vedení analyzují úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují účinnost procesu. Výstupem z přezkoumání managementu je zápis z přezkoumání managementu se záznamem hodnotícího stanoviska, vztahujícího se každé předložené zprávě. Zápis z přezkoumání managementu bývá, v opodstatněných případech, doplněn o: odhad vhodnosti struktury a zdrojů firmy prevenci ztrát a plány pro zmírnění rizik cíle pro zlepšování výkonnosti firmy U identifikovaných slabých stránek jsou přijímána opatření k nápravě popř. preventivní opatření. Při zadávání úkolů, vedoucích k odstranění příčin slabých stránek, se zvažují opatření vztahující se: ke zlepšení úrovně efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztah u k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Zápis z přezkoumání managementu je řízeným záznamem. Jeho závěry a rozhodnutí jsou využívány jako vstupy pro následná přezkoumání managementu. Dokument č.: I Strana 22 (celkem 39) Platnost od

23 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1. Poskytování zdrojů Organizace ACE-TECH s.r.o. určuje a zajišťuje zdroje potřebné pro uplatňování a udržování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti, a pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků. Pro uplatnění funkce procesů a možnosti zlepšování systému managementu kvality je důležité včasné zpřístupnění odpovídajících zdrojů. Vedení organizace identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti systému managementu kvality. Mezi tyto zdroje patří: pracovníci dodavatelé infrastruktura finanční zdroje externí dokumenty Při plánování a zajišťování zdrojů bere vedení organizace i v úvahu: účinnost a včasnost zajištění zdrojů výběr a hodnocení dodavatelů strukturu organizace řízení informací zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím výcviku a školení 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost výrobku, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Vedení organizace ACE-TECH s.r.o. jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému managementu kvality pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcviku, dovedností a zkušenosti. Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána popisy pracovních činností, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci a dosažené praxi. Dokument č.: I Strana 23 (celkem 39) Platnost od

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37)

Hodnoticí standard. Vedoucí poštovního oddělení (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Vedoucí poštovního oddělení (kód: 37-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Doprava a spoje (kód: 37) Týká se povolání: Vedoucí poštovního oddělení Kvalifikační úroveň

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M)

Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: M) Technik řízení jakosti ve strojírenství (kód: 23-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Technik jakosti

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Interní audit. Organizační opatření

Interní audit. Organizační opatření STRANA: 1 z 5 Organizační opatření 1. je závazná pro představitele managementu kvality, interní auditory a zaměstnance odpovědné za prověřovanou oblast. 2. nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.9.2012.

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Odpovědnost managementu

Odpovědnost managementu K dosažení přínosů pro zainteresované strany je vedení, závazky a aktivní zapojení vrcholového vedení podstatné pro vytvoření a udržování efektivního a účinného systému managementu jakosti. Aby se dosáhlo

Více

Směrnice k finanční kontrole

Směrnice k finanční kontrole Obec Hluboš 262 22 Hluboš 3 Směrnice č. 28/2015 nahrazuje směrnici č. 6 z 26.1.2006 Směrnice k finanční kontrole 1. Předmět úpravy 1.1. Směrnice upravuje finanční kontrolu, která je součástí finančního

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Chemický technik produktmanažer (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Chemický technik produktmanažer (kód: 28-09-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Chemický technik produktmanažer

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Servisní technik ve strojírenství (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Servisní technik ve strojírenství (kód: 23-095-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Servisní technik Kvalifikační

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Hodnoticí standard Manažer BOZP (kód: T) Autorizující orgán: Skupina oborů: Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: Manažer BOZP (kód: 39-005-T) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory (kód: 39) Týká se povolání: Manažer BOZP Kvalifikační úroveň NSK

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více