Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:"

Transkript

1 Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od

2 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana 2 (celkem 39) Platnost od

3 OBSAH: 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 5 Profil firmy POLITIKA KVALITY Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci Snižovat vlastní nežádoucí náklady Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců Nadále rozvíjet systém řízení kvality Rozvíjet spolupráci s dodavateli Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti POJMY A ZKRATKY SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Všeobecné požadavky Identifikace procesů... 9 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Procesy zajištěné z externích zdrojů Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentované postupy požadované normou Příručka kvality Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU Osobní angažovanost a aktivita managementu Zaměření na zákazníka Politika kvality Tvorba Politiky kvality Plánování Cíle kvality Plánování systému managementu kvality Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel okruh - Systém managementu kvality okruh - Odpovědnost managementu okruh - Management zdrojů okruh - Realizace produktu okruh - Měření analýza a zlepšování Představitel managementu Interní komunikace Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ Dokument č.: I Strana 3 (celkem 39) Platnost od

4 6.1. Poskytování zdrojů Lidské zdroje Všeobecně Odborná způsobilost, vědomí závažnosti a výcvik Infrastruktura Pracovní prostředí REALIZACE PRODUKTU Plánování realizace produktu Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Komunikace se zákazníkem Návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Informace pro nakupování Ověřování nakupovaného produktu Výroba a poskytování služeb Řízení výroby a poskytování služeb Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek zákazníka Ochrana produktu Řízení monitorovacích a měřicích zařízení MĚŘENÍ, ANALÝZA ZLEPŠOVÁNÍ Všeobecně Monitorování a měření Spokojenost zákazníka Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření produktů Řízení neshodného produktu Analýza údajů Zlepšování Neustálé zlepšování Opatření k nápravě Preventivní opatření Dokument č.: I Strana 4 (celkem 39) Platnost od

5 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Firma ACE-TECH s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne s předmětem podnikání: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojenýchs pronájmem - velkoobchod - zprostředkování obchodu a služeb - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Činnost technických poradců v oblasti strojírenství - kovoobráběčství Profil firmy Společníci Pavel Kostka a Ing. Jan Vrba vlastní firmu a zároveň jsou i jednateli se stejnými pravomocemi. Společnost obchodního jména ACE-TECH s.r.o. byla založena dne 18. března 2006 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka Naším cílem je být spolehlivým partnerem v oblasti třískového obrábění. Disponujeme bohatými zkušenostmi, jsme přesní nejen termíny, ale i vyrobenými dílci, velmi flexibilní a vždy orientovaní na potřeby zákazníka. Společnost ACE-TECH s.r.o. Zlín se zabývá zakázkovou výrobou precizních a komplexně opracovaných rotačních součástí, tedy dílců s vysokou kvalitou, přesností a technologickou náročností (nerezové a zušlechtěné oceli, komplikované dílce vyžadující vysokou tuhost stroje a technologické možnosti v kombinaci soustružení, vrtání, závitování a plnohodnotného frézování). Máme CNC stroje Mori Seiki. Vyrábíme dílce pro automobilový, energetický, chemický a těžební průmysl, strojní součásti a všeobecně dílce pro strojírenství. Pro zajištění rychlé a 100% prověřené výroby máme kontrolní pracoviště vybavené mikrometry a dutinoměry Mitutoyo a Bowers, a také 3D měřící přístroj MITUTOYO CrystaPlus 576. Zabezpečení a udržení vysokého standardu kvality výroby je věnována trvalá péče. V oblasti řezných nástrojů spolupracujeme s předními světovými výrobci (Iscar, Walter, Sandvik, Guehring, Ceratizit, Seco, Fette, Kennametal ). Technická příprava výroby je realizována pomocí CAD/CAM systému GibbsCAM. Ze strojního vybavení máme k dispozici nejmodernější CNC soustružnická centra japonského výrobce Mori Seiki. Tento výrobce je špičkou a leaderem mezi obráběcími stroji. Jedná se o modely: NL-3000 Y/700 (poháněné nástroje, osa C a osa Y) NL-3000 MC/700 (poháněné nástroje, osa C) Dokument č.: I Strana 5 (celkem 39) Platnost od

6 NL-3000/700 (jen soustruh) NL-3000 Y/1250 (prodloužená točná délka, poháněné nástroje, osa C a osa Y) Dokument č.: I Strana 6 (celkem 39) Platnost od

7 2. POLITIKA KVALITY Vedení organizace prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry a principy, které jsou realizovány v naší organizaci pro zajišťování soustavného plnění požadavků a očekávání našich zákazníků a neustálého zlepšování výkonnosti našeho systému managementu kvality. Vedení firmy se zavazuje splnit následující strategické záměry : 1. Vedení firmy a všichni řídící zaměstnanci uplatňují strategii práce bez chyb na všech úrovních řízení; upřednostňují zásadu předcházení vadám kvalitou předvýrobních etap před řešením příčin vad ve výrobních procesech. důsledným, odpovědným a tvůrčím přístupem zajišťují, aby náš zákazník byl vždy spokojen s plněním termínů a kvalitou dodávek našich výrobků a služeb. ZÁSADOU JE, ŽE ZÁKAZNÍKEM JE KAŽDÝ, KOMU ODEVZDÁME VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE. 2. Snižovat vlastní nežádoucí náklady se zaměřením na zvýšení kvality předvýrobních činností, snižovat náklady na nejakostní výrobky, zásoby, energetickou a materiálovou náročnost, s cílem trvalého zlepšování ukazatelů efektivity výroby pro zajištění prosperity. 3. Zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců a zabezpečovat jejich trvalý odborný růst zjišťováním potřeb a realizací plánů vzdělávání. 4. Vytvářet podmínky pro zvyšování spokojenosti zaměstnanců jejich motivací na základě komunikace vedení a zaměstnanců. 5. Nadále rozvíjet systém řízení kvality pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností. 6. Rozvíjet spolupráci s dodavateli vstupních materiálů a služeb na základě jejich výběru a hodnocení. Dokument č.: I Strana 7 (celkem 39) Platnost od

8 7. Podporovat proces kontinuálního zlepšování činnosti ve všech oblastech, za aktivní účasti všech zaměstnanců, protože jakost je věcí každého zaměstnance. Vedení firmy očekává plnou angažovanost každého zaměstnance v rámci jeho působnosti dodržovat zásady trvalého zlepšování funkčnosti a účinnosti systému řízení kvality a zavazuje se: podporovat všechny aktivity směřující k dosažení uvedených záměrů vytvářet potřebné zdroje a podmínky pro plnění politiky kvality 3. POJMY A ZKRATKY viz příloha Příručky kvality Dokument č.: I Strana 8 (celkem 39) Platnost od

9 4. SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Úspěšné vedení a provozování organizace vyžaduje systematické a průhledné řízení. Úspěch vyplývá z uplatňování a udržování systému řízení, který je navržen pro neustálé zlepšování činností, a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran. Pro zajištění efektivnosti navrženého a přijatého systému společnosti: určila a pojmenovala hlavní procesy a činnosti potřebné pro systém managementu kvality v celé organizaci v Příručce kvality určila pořadí těchto procesů a jejich vzájemné působení (viz ) určila kritéria a metody potřebné k zajištění, aby řízení i fungování procesů bylo efektivní v průběhu procesů zajišťuje dostupnost zdrojů a informací, jako nezbytnou podporu pro fungování procesů a pro jejich monitorování monitoruje, měří a analyzuje tyto procesy uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů Všechny aplikované procesy jsou organizací řízeny v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001: Všeobecné požadavky Identifikace procesů Hlavní procesy jsou procesy, kde vzniká přidaná hodnota pro zákazníka. Hlavní procesy jsou sestaveny z dílčích činností realizace, které na sebe navazují. Činnosti vytvářejí předpoklady, aby mohla vzniknout přidaná hodnota pro zákazníka Hlavní procesy: 1) TPV 2) výroba Dokument č.: I Strana 9 (celkem 39) Platnost od

10 Hlavní procesy jsou analyzovány do jednotlivých činností : Hlavní proces Činnosti Zdroje Metody/kritéria Zjištění požadavků zákazníka Tvorba cenové kalkulace Výkresová dokumentace, externí dokumentace Výkresová dokumentace, odborný software Zajištění úplnosti požadavků zákazníka pro realizaci zakázky. Bezchybná cenová nabídka na každou zakázku zvlášť v návaznosti na aktuálních cenách na trhu. TPV Závazná objednávka Výkresová dokumentace, odborný software, externí dokumenty, další požadavky zákazníka Úplná a správná výkresová dokumentace v návaznosti na smluvní agendu a danou legislativu. Přezkoumání termínů v návaznosti na termíny ostatních zakázek. Výroba Tvorba pracovního postupu Nakupování Vstupní kontrola Postup prací dle výrobní dokumentace Identifikace produktu Měření a monitoring po operacích Řízení kooperací Výstupní kontrola, expedice Ekonomika Know-how firmy, externí dokumenty, odborný software Kriteria, výběr dodavatelů Dodací listy dodavatelů, Externí dokumenty, specifikace výrobců Infrastruktura, technologický postup, externí dokumenty Výrobní dokumentace Výkresová dokumentace, technologický postup, externí dokumenty Kritéria, schválení dodavatelé, smlouva (termíny) Kupní smlouva, dodací listy, výrobní dokumentace Odborný software. Správný pracovní postup. Minimalizace nákladů v návaznosti na kvalitu nakupovaného produktu. Dodací listy. Materiálové certifikáty. Kontrola jednotlivých operací včetně záznamů. Správná identifikace jednotlivých částí zakázky. Průběžná kontrola jednotlivých operací včetně záznamu. Zajištění výstupní a vstupní kontroly. Kontrola počtů kusů jednotlivých dílů a záznamy. Přezkoumání vhodnosti použití zdrojů. Dokument č.: I Strana 10 (celkem 39) Platnost od

11 Procesy zajištěné z externích zdrojů Realizaci následujících procesů zajišťuje organizace využitím externích zdrojů. Procesy zajišťované externě: Využívané externí zdroje : Revize, zkoušky Doprava Odborná přednáška, odborné přezkoušení Část oprav, seřízení zařízení Audit Služby Právní služby Revizní technik Dopravní firma Lektor Autorizované servisní organizace Poradenská firma Kooperující organizace Právník Vedení společnosti specifikuje ve smluvním ujednání znaky kvality externího produktu a způsob jeho dosažení. Pověření pracovníci, ověřují před použitím produktu shodu s definovanými požadavky. Tam, kde externě řízený proces nevstupuje do interního procesu, tj. např. při přepravě, jsou povinnosti zajišťující shodu produktu uděleny odpovědnému pracovníkovi. Dokument č.: I Strana 11 (celkem 39) Platnost od

12 4.2 Požadavky na dokumentaci Všeobecně Dokumentace systému managementu kvality se skládá z politiky a cílů kvality, z Příručky kvality, postupů požadovaných normou a z postupů stanovených organizací pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů. Rozsah dokumentace je přímo úměrný velikosti společnosti, složitosti procesů a vzájemné vazbě procesů a nepřímo úměrný odborné způsobilosti pracovníků. Dokumentované postupy požadované normou V dokumentovaných postupech jsou podrobně rozvedeny procesy podporující funkci systému managementu kvality co do řízení dokumentů a záznamů, ověřování efektivnosti a účelnosti systému, řešení nedostatků, řízení nápravy a ošetření možných rizik. V organizaci jsou vypracovány a udržovány dokumentované postupy: Dokumentované postupy požadované normou za vydání a aktualizaci odpovídá Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výrovy Řízení neshody - Mistr výroby Nápravné opatření - Výrobní ředitel Preventivní opatření - Výrobní ředitel Interní Audit - Koordinátor výroby Dokument č.: I Strana 12 (celkem 39) Platnost od

13 Dokumentované postupy požadované organizací Cíle kvality - představitel managementu Politika kvality - jednatelé Spisový a skartační řád - Koordinátor výroby Pojmy a zkratky - představitel managementu Postup pro seřizování strojů - technolog/programátor Příručka kvality Příručka kvality je vrcholovým dokumentem systému managementu kvality v organizaci. Originál je k dispozici u dokumentační služby a jejím prostřednictvím pak na informačním serveru ostatním zaměstnancům společnosti. Struktura kapitol odpovídá základnímu rozdělení požadavků, uvedených v mezinárodní normě. Příručka kvality deklaruje procesy v organizaci, jejich pořadí a vzájemné vazby, popisuje systém naplnění požadavků managementu kvality, specifikuje postupy realizace, případně obsahuje odkazy na další vydané dokumentované postupy. U jednotlivých procesů jsou stanoveny příslušné povinnosti a odpovědnosti a to jak za provádění jednotlivých činností, tak i za zaznamenávání zjištěných skutečností. V případě, že se jedná o složitější postupy, které vyžadují podrobnější popisy, jsou zde uvedeny odkazy na další dokumenty. Zpracovatelem Příručky kvality je představitel managementu a odpovídá za její aktualizaci. Podklady pro změny a doplnění kapitol Příručky kvality předávají představiteli managementu pověření pracovníci. Postup tvorby, vydání, evidence, distribuce, revize, změnového řízení Příručky kvality je definováno v postupu Řízení dokumentů Řízení dokumentů Společnost řídí tyto dokumenty : řády společnosti příručku kvality dokumentované postupy plány kvality externí dokumenty provozní dokumenty došlou a odeslanou poštu Dokument č.: I Strana 13 (celkem 39) Platnost od

14 Řízením uvedených dokumentů je pověřena dokumentační služba. Rozhodnutím majitelů společnosti jsou stanoveny její povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Rozsah a postup řízení jednotlivých dokumentů je popsán v dokumentovaném postupu Řízení dokumentů. Za udržování a aktualizaci dokumentů odpovídá dokumentační služba. Uživatelé, kteří obdrží kopie dokumentů, neprodleně seznamují své podřízené s daným obsahem nových dokumentů nebo změn, který se podřízených týká. Řády jsou statutární normy, mající trvalejší charakter. Řády schvalují jednatelé společnosti. Povinný řád v organizaci je Spisový a skartační řád (řídí ukládání a skartaci dokumentů v organizaci, došlou a odeslanou poštu). Plány kvality popisují, jak se systém kvality aplikuje na specifický produkt, projekt nebo smlouvu, např., politika kvality, cíle kvality, plány interních auditů, plány výcviku, plány údržby apod. Externí dokumenty jsou dokumenty vydané z externích zdrojů. Užívají se jako podklady pro stanovení plánu a hodnocení realizace jednotlivých procesů. Jedná se o: nadřízené externí specifikace (obecně platné předpisy -zákony, vyhlášky, normy) specifikace zákazníka (objednávky, upřesňující požadavky týkající se více zakázek jednoho zákazníka ) dlouhodobé smlouvy rámcové smlouvy. publikace a návody výrobců (např. k používání a údržbě důležitého zakoupeného zařízení) Provozními dokumenty je vedle interních provozních předpisů i část externích dokumentů, resp. specifikace zákazníka a návody výrobců zařízení. Provozní dokumenty stanovují podrobné postupy pro činnosti administrativního, technického, technologického, kontrolního, zkušebního a pracovního charakteru a navazující na příručku kvality, dokumentované postupy a řády společnosti. Provozní dokumenty bez omezení platnosti: poskytují informace o tom, jak důsledně provádět činnosti a procesy, např. technologické postupy, pracovní postupy, kontrolní postupy, návody od výrobců. anebo jsou opakovaně vydávané: stanovují požadavky na produkty a procesy, např. poptávky, nabídky, objednávky, žádanky na nákup, smlouvy, harmonogramy, apod. (stále se opakující dokumenty v obdobné podobě realizované mezi stejnými funkcemi) Řízení záznamů Prokázání shody s požadavky a ověření účinného zajištění systému managementu kvality je dokládáno záznamy. Jsou vedeny veškeré záznamy požadované normou, pokud není využita výjimka z normy, případně další záznamy, jež vrcholové vedení společnosti považuje za důležité. V dokumentovaném postupu Řízení záznamů je popsán způsob jejich řízení a dalšího vypořádání, které zabezpečuje podrobnou analýzu uvedených údajů, zajištění zpětné sledovatelnosti a jejich využití pro zlepšování systému managementu kvality. Seznam řízených záznamů je obsažen v dokumentu Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 14 (celkem 39) Platnost od

15 Související dokumenty Spisový a skartační řád postup Řízení dokumentů postup Řízení záznamů Aktuální rozdělovník dokumentů Dokument č.: I Strana 15 (celkem 39) Platnost od

16 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení firmy se zavázalo vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém managementu kvality, který je přínosem pro všechny zainteresované strany. Tento svůj závazek vyjadřuje, v politice kvality a cílech kvality. Dále se vrcholové vedení společnosti zavázalo plnit bezchybně požadavky zákazníka s ohledem na platnou legislativu a požadavky předpisů Zaměření na zákazníka Majitel, a ostatní pracovníci pracující se zákazníky, zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníků byly stanoveny, převedeny na požadavky a plněny k plné spokojenosti zákazníků. V praxi to znamená neustálé vyhodnocování a přehodnocování informací od zákazníků a od ostatních zainteresovaných stran. Pro splnění potřeb a očekávání těchto zainteresovaných stran je věnována pozornost především : identifikaci zákazníka v seznamu objednávek stanovení klíčových znaků produktu u jednotlivých výrobků jsou stanoveny výrobním ředitelem kontinuální identifikaci a posuzování konkurence na trhu identifikaci vlastních slabých stránek a jejich odstraňování identifikaci příležitostí ke zlepšování, identifikaci budoucích konkurenčních výhod 5.3. Politika kvality Tvorba Politiky kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby politika kvality odpovídala účelu organizace, zahrnovala závazek k plnění požadavků a k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality, poskytovala rámec pro stanovení a přezkoumání cílů kvality, byla sdělována a pochopena v rámci organizace, byla přezkoumávána z hlediska trvalé vhodnosti Dokument č.: I Strana 16 (celkem 39) Platnost od

17 Vrcholové vedení organizace vypracovalo svou vizi pod názvem Politika kvality. Tato vize navazuje na celkovou podnikatelskou politiku, je shodná s předpokládanou budoucností firmy. V politice kvality jsou vzaty v úvahu: - očekávaná úroveň spokojenosti zákazníka - potřeby všech zainteresovaných stran - osobní angažovanost a aktivita při plnění požadavků a neustálého zlepšování efektivnosti systému managementu kvality - potřebné zdroje pro úspěšné fungování firmy - přispění dodavatelů a partnerů Politika kvality vychází především z požadavků a očekávání zákazníků, pracovníků firmy, vlastníků, dodavatelů a také veřejného sektoru. Politika kvality vytváří rámec pro stanovení a následné přezkoumávání cílů kvality, jež v ročních horizontech konkretizují kroky k jejímu naplňování. Politika kvality obsahuje jednoznačný závazek vrcholového vedení firmy k efektivnímu fungování systému managementu kvality, k zajišťování přiměřených zdrojů a zabezpečení trvalého zlepšování. V rámci přezkoumání managementu firmy je pravidelně posuzována aktuálnost a trvalá vhodnost Politiky kvality. S aktuální Politikou kvality jsou v organizaci seznamováni všichni zaměstnanci na nástěnce a výrobních poradách. Způsob seznámení přizpůsobuje představitel managementu kvality jednotlivým skupinám zaměstnanců tak, aby pracovníci a personál v Politice kvality pochopil své místo. Politika kvality je k dispozici na nástěnce a v originále u dokumentační služby Plánování Cíle kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby byly pro příslušné útvary a úrovně v organizaci stanoveny cíle kvality včetně cílů potřebných pro splnění požadavků na výrobek. Cíle kvality musí být měřitelné a musí být ve shodě s politikou kvality. Cíle kvality jsou vydány jako samostatný dokument a jsou podrobovány pravidelnému přezkoumání. Dokument č.: I Strana 17 (celkem 39) Platnost od

18 5.4.2 Plánování systému managementu kvality Vrcholové vedení zajišťuje, aby a) se plánování systému managementu kvality provádělo tak, aby byly splněny požadavky uvedené ve 4.1 a rovněž cíle kvality, a b) se udržovala integrita systému managementu kvality, když jsou naplánovány a uplatňovány změny tohoto systému. Plánování systému managementu kvality zajišťují pověření pracovníci vrcholové vedení firmy. Zejména se jedná o zajištění zdrojů, potřebných pro dosahování cílů kvality. Základní vstupy plánování kvality jsou: - požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran - výkonnost procesů systému managementu kvality - ponaučení získaná z dřívějších zkušeností - příležitosti ke zlepšování - posuzování a zmírňování rizik. - vývoj integrity systému managementu kvality Výstupy z plánování, které pověření pracovníci pravidelně přezkoumávají a revidují návazně na změny v organizaci a požadavky zákazníků, identifikují především: - jednotlivé odpovědnosti a pravomoci při realizaci plánů - požadované znalosti a dovednosti - zdroje, potřebné k dosažení požadovaných výsledků - ukazatele dosahované výkonnosti - potřebu dokumentace a záznamů V organizaci jsou nastaveny a používají se tyto plány: - plán údržby - plán školení - plán auditů 5.5. Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Určeni pověření pracovníci s pravomocí a odpovědností za řízení procesů a dosahování cílů procesů, definovaných v jednotlivých kapitolách této příručky kvality. Dokument č.: I Strana 18 (celkem 39) Platnost od

19 Matice odpovědnosti za systém kvality v procesech, souvisejících s jednotlivými oblastmi normy: Představitel managementu pro jakost - obchodně-ekonomický ředitel 4. okruh - Systém managementu kvality 4.1 Všeobecné požadavky - PMJ 4.2 Požadavky na dokumentaci - PMJ Řízení dokumentů - Koordinátor výroby Řízení záznamů - Koordinátor výroby 5. okruh - Odpovědnost managementu 5.1 Závazek vedení organizace - jednatelé 5.2 Zaměření na zákazníka - jednatelé 5.3 Politika kvality - jednatelé 5.4 Plánování - jednatelé Cíle kvality - PMJ 5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace - jednatelé Vnitřní komunikace - PMJ 5.6 Přezkoumání vedením organizace - PMJ 6. okruh - Management zdrojů 6.1 Zajištění zdrojů - jednatelé 6.2 Lidské zdroje - účetní Způsobilost, povědomí a výcvik - výrobní ředitel 6.3 Infrastruktura - koordinátor výroby 6.4 Pracovní prostředí - mistr výroby 7. okruh - Realizace produktu 7.1 Plánování realizace výrobku - výrobní ředitel 7.2 Procesy vztahující se k zákazníkovi - výrobní ředitel Určování požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Přezkoumání požadavků týkajících se výrobku - výrobní ředitel Komunikace se zákazníkem - jednatelé 7.4 Nakupování - koordinátor výroby Proces nakupování - výrobní ředitel 7.5 Výroba a poskytování služeb - výrobní ředitel Řízení výroby a poskytování služeb - výrobní ředitel Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb - jednatelé Dokument č.: I Strana 19 (celkem 39) Platnost od

20 7.5.3 Identifikace a sledovatelnost - mistr výroby Majetek zákazníka - mistr výroby Zachování shody výrobku - pracovník kontroly 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení - koordinátor výroby 8. okruh - Měření analýza a zlepšování 8.2 Monitorování a měření - pracovník kontroly Spokojenost zákazníka - jednatelé Interní audit - PMJ Monitorování a měření procesů - jednatelé Monitorování a měření výrobků - výrobní ředitel 8.3 Řízení neshodného výrobku - výrobní ředitel 8.4 Analýza údajů - jednatelé 8.5 Zlepšování - PMJ Opatření k nápravě - PMJ Preventivní opatření - PMJ Dokumentem, ve kterém vrcholové vedení definuje jednotlivé útvary a funkce v organizaci a jejich vzájemné vztahy, je Organizační a funkční schéma, které zobrazuje grafickou formou tyto vzájemné vztahy. Pro veškeré řídící a kontrolní funkce v organizaci udržují pověření pracovníci aktuální Popisy pracovních funkcí, jež přesně definují potřebnou kvalifikaci funkce, povinnosti, pravomoci a odpovědnosti. Jeden výtisk Popisu pracovní funkce vlastní zaměstnanec, zastávající uvedenou funkci, druhý výtisk je založen v jeho osobním spisu Představitel managementu Vrcholové vedení jmenovalo jednatele pana Pavla Kostku představitelem managementu pro jakost pro zabezpečení efektivního a účinného provozování systému managementu kvality a stanovilo mu odpovědnosti a pravomoci k výkonu této funkce nezbytné. Představitel managementu pro jakost má pravomoci k řízení, monitorování, hodnocení a koordinování procesů systému managementu kvality. Odpovídá za zavedení a udržování procesů systému a odpovídá za aktuálnost Příručky kvality. Zpracovává, na základě dílčích podkladů, zprávy vrcholovému vedení pro pravidelné (minimálně však jednou ročně) přezkoumávání systému managementu kvality. Je pověřen komunikací se zákazníky a jinými zainteresovanými stranami v záležitostech vztahujících se k systému kvality a zajišťuje podporu povědomí o jejich požadavcích v celé organizaci. Dokument č.: I Strana 20 (celkem 39) Platnost od

21 Interní komunikace Komunikativnost je součástí řídící práce. Pro zabezpečení jednoznačného sdělování informací, týkajících se systému managementu kvality, je v organizaci zajištěn systém porad a nástěnky. Porady vrcholového vedení se konají dle potřeb firmy, min. však 6x ročně, porada je zakončena písemným záznamem. Pro naléhavé případy svolává majitel firmy operativní porady. Účastníci porady vedení jsou odpovědní za přenášení informací těm funkcím a profesím, kterých se informace týká. Podle závažnosti informace svolávají schůzky nebo informaci předávají individuálně. Pro zachování přesnosti a včasnosti informace je v organizaci upřednostňován princip co nejmenšího počtu mezičlánků. Na nástěnce jsou umístěny konkrétní informace, týkající se plánů kvality. Mimo systém porad a nástěnky je v organizaci dbáno na otevřený kontakt mezi různými úrovněmi zaměstnanců s cílem otevřeně řešit veškeré problémy. Pracovníci mají k dispozici schránku do které mohou dát připomínky k vedení 5.6. Přezkoumání systému managementu Všeobecně Vrcholové vedení firmy provádí v průběhu roku minimálně však 1x ročně přezkoumání managementu. Toto přezkoumání organizuje představitel managementu. Na základě souhrnné zprávy členové vedení posuzují celkovou úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují jeho účinnost Vstup pro přezkoumání Zprávu v podobě zápisu o vývoji, účinnosti a stavu úrovně systému managementu kvality předkládá představitel managementu. Tato zpráva obsahuje informace o: výsledcích auditů systému managementu kvality (interních auditů, auditů zákazníka i auditů provedených třetí stranou) změnách, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality cílech kvality výkonnosti procesů a o shodě produktů zpětné vazbě od zákazníka stavu opatření k nápravě a preventivních opatření Dokument č.: I Strana 21 (celkem 39) Platnost od

22 výběr a hodnocení dodavatelů stavu řešení položek z minulých přezkoumání doporučení pro zlepšování Výstup z přezkoumání Výstupy z přezkoumání managementu zahrnují rozhodnutí a opatření vztahující se: ke zlepšování efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztahu k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů U jednotlivých zpráv členové vedení analyzují úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují účinnost procesu. Výstupem z přezkoumání managementu je zápis z přezkoumání managementu se záznamem hodnotícího stanoviska, vztahujícího se každé předložené zprávě. Zápis z přezkoumání managementu bývá, v opodstatněných případech, doplněn o: odhad vhodnosti struktury a zdrojů firmy prevenci ztrát a plány pro zmírnění rizik cíle pro zlepšování výkonnosti firmy U identifikovaných slabých stránek jsou přijímána opatření k nápravě popř. preventivní opatření. Při zadávání úkolů, vedoucích k odstranění příčin slabých stránek, se zvažují opatření vztahující se: ke zlepšení úrovně efektivnosti systému kvality a jeho procesů ke zlepšování produktů ve vztah u k požadavkům zákazníka k potřebám zdrojů Zápis z přezkoumání managementu je řízeným záznamem. Jeho závěry a rozhodnutí jsou využívány jako vstupy pro následná přezkoumání managementu. Dokument č.: I Strana 22 (celkem 39) Platnost od

23 6. MANAGEMENT ZDROJŮ 6.1. Poskytování zdrojů Organizace ACE-TECH s.r.o. určuje a zajišťuje zdroje potřebné pro uplatňování a udržování systému managementu kvality a pro neustálé zlepšování jeho efektivnosti, a pro zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků. Pro uplatnění funkce procesů a možnosti zlepšování systému managementu kvality je důležité včasné zpřístupnění odpovídajících zdrojů. Vedení organizace identifikuje a zajišťuje zdroje pro naplnění strategie a cílů v oblasti systému managementu kvality. Mezi tyto zdroje patří: pracovníci dodavatelé infrastruktura finanční zdroje externí dokumenty Při plánování a zajišťování zdrojů bere vedení organizace i v úvahu: účinnost a včasnost zajištění zdrojů výběr a hodnocení dodavatelů strukturu organizace řízení informací zvyšování odborné způsobilosti prostřednictvím výcviku a školení 6.2. Lidské zdroje Všeobecně Pracovníci, kteří provádějí práce ovlivňující jakost výrobku, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností. Vedení organizace ACE-TECH s.r.o. jmenuje do řídících a do ostatních funkcí s definovanými odpovědnostmi v systému managementu kvality pracovníky, kteří jsou způsobilí na základě požadavků na vzdělání, výcviku, dovedností a zkušenosti. Průkaznost těchto požadavků a jejich naplnění je dána popisy pracovních činností, pracovní smlouvou a platnými osvědčeními o kvalifikaci a dosažené praxi. Dokument č.: I Strana 23 (celkem 39) Platnost od

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces

QS02 PŘÍRUČKA KVALITY řídící proces Směrnice je řízeným dokumentem systému kvality společnosti Richter+Frenzel s.r.o. a je jejím duševním majetkem. Pořizování kopií je možné pouze se souhlasem správce dokumentu. Každá kopie musí být řádně

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová

Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Analýza kontroly kvality technologické výroby v CIA Praga Louny, a. s. Jitka Vopatová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem zkoumání práce je seznámit se s procesem kontroly kvality ve výrobním podniku

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99

P O S T U P PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY CAA-TI-012-4/99 Strana 1 CAA -TI-012-4/99 Stran 19 ÚCL Česká republika Vydáno dne 23.9.1999 CAA Czech Republic vydána dne 6. 12. 2007 pod č.j. 016583/07-424 Zpracovatel: Ing. Vladimír Kříž Ref. DOA P O S T U P PRO VYDÁNÍ

Více

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY VE VYBRANÉM PODNIKU A JEHO POSOUZENÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jitka Kudějová Analýza přínosů certifikace ISO 9001 pro dokumentovou komunikaci ve společnosti

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS

NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS NEMOCNICE BŘECLAV příspěvková organizace PŘÍRUČKA IMS Verze 7.0 Strana 1 (celkem 23) Platnost k 1. 7. 2014 Obsah: Účel dokumentu - krycí list. 3 I. Představení Nemocnice Břeclav... 4 1. Statut organizace..

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více