Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu"

Transkript

1 Patnáct let činnosti České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu V listopadu roku 1992 založilo sedmnáct petrolejářských firem, působících na trhu v České republice, Českou asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO). Zakladatelskou smlouvu podepsaly: AGIP Československo a.s. ARAL ČSFR spol. s r.o. AVIA EIGL ČSFR a.s. BP Oil Československo spol. s r.o. Benzina s.p. Chemapol a.s. Chemopetrol s.p. DU PONT CONOCO CS spol. s r.o. ESSO Czechoslovakia spol. s r.o. Kaučuk s.p. Koramo s.p. Mobil Oil, ČSFR spol. s r.o. ÖMV ČSFR spol. s r.o. Paramo s.p. Shell Czechoslovakia a.s. TOTAL Československo spol. s r.o. Tamoil ČSFR/Tempo spol. s r.o. V preambuli zakladatelské smlouvy byl definován záměr ČAPPO, který vychází ze společného zájmu členských firem napomoci rychlejšímu rozvoji českého petrolejářského průmyslu, vytváření pozitivního image a ve veřejnosti i u vládních a nevládních orgánů a organizací prohlubování nezkresleného chápání cílů Asociace. Záměrem Asociace je hospodářská prosperita podnikatelských subjektů petrolejářského průmyslu a ochrana a prosazování společných obecných, etických a hospodářských zájmů a pravidel rovné hospodářské soutěže. Činnost Asociace byla jejími orgány směrována i na rychlou adaptaci na podmínky rozvinutého tržního hospodářství, vstup do Evropské unie a spolupráci v petrolejářském sektoru se zahraničními partnery. S vědomím větší síly při prosazování a prezentaci svých záměrů se proto petrolejářské firmy dobrovolně sdružily v Asociaci. ČAPPO nemá žádné politické cíle a není podnikatelským subjektem. Hlavní úkoly České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu 1. Být ve styku s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, odbornými ministerstvy, centrálními orgány, výzkumnými ústavy a vysokými školami a odbornými organizacemi a institucemi při projednávání zásadních otázek majících vztah k profesionálním zájmům členských firem. 2. Vytvářet u odborné veřejnosti a státních orgánů pozitivní názor na petrolejářský průmysl jako strategické odvětví hospodářství.

2 3. Poskytovat členským firmám a dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti technické a odborné informace a konzultace. 4. Pomáhat členům při rozšiřování kontaktů v tuzemsku i v zahraničí vysíláním a přijímáním odborných delegací a udržováním styků se zahraničními asociacemi, organizacemi EUROPIA a CONCAWE. 5. Vytvářet pro členské firmy datovou a informační základnu o petrolejářském trhu v ČR a zemích EU se zaměřením na okolní státy. 6. Koordinovat a reprezentovat zájmy svých členů: - zpracováním společných stanovisek členských firem Asociace k hospodářským, legislativním a odborným problémům v odvětví, - sledováním praktického naplnění právních předpisů a norem, - iniciativním předkládáním návrhů, revize a novel legislativních předpisů a technických norem z odvětví zpracování ropy, - připomínkováním legislativních předpisů a technických norem z odvětví, - projednáváním chování podnikatelských subjektů, které je v rozporu s obchodními zvyklostmi a dobrými mravy hospodářské soutěže, - systematickým informováním členů o dlouhodobých a krátkodobých jevech hospodářského vývoje, o hospodářsko-politických programech a hlavních změnách na tuzemském a zahraničním trhu, - vytvářením podmínek pro vzájemnou výměnu informací a dat, které nemají podobu obchodního tajemství. 7. Vytvářet podmínky pro plnění vyšších ukazatelů, než jsou zakotveny v právních předpisech a normách, a to zejména při ochraně životního prostředí a poskytování služeb. 8. Obhajovat oprávněné hospodářské a legislativní zájmy členských firem. Pravidla činnosti Členem Asociace se může stát každá společnost podnikající v petrolejářském průmyslu a obchodu, která je zapsána v obchodním rejstříku a vyhovuje podmínce pro přijetí, kterou je trvalé provozování živnosti v některém z těchto oborů na území ČR: a) zpracování ropy v českých rafinériích, b) dovoz ropy, její přeprava a skladování, dovoz, skladování a přeprava ropných výrobků, jakož i export pocházející z českých rafinérií, c) tuzemský velkoobchod s ropou a ropnými výrobky, d) provozování sítě čerpacích stanic na pohonné hmoty a maziva, e) provozování terminálové sítě na ropu a ropné výrobky, f) výroba a prodej alternativních motorových paliv. 2

3 V současné době má Asociace 16 členských firem, které realizují téměř 90 % celkových prodejů všech rafinérských výrobků na tuzemském trhu. V Asociaci jsou zastoupeny jak výrobní, distribuční, přepravní, tak výhradně obchodní společnosti. Členství v Asociaci je dobrovolné a žádost o přijetí projednává představenstvo a schvaluje valná hromada. Hlavními orgány Asociace jsou: Valná hromada, která je nejvyšším orgánem Asociace a tvoří ji všichni její členové. Představenstvo, které je 7členné a jsou v něm zastoupeny členské firmy. Volební období je dvouleté. Představenstvo je volené tajně valnou hromadou. Sekretariát Asociace, vedený generálním sekretářem, který je výkonným aparátem. Činnost Asociace se řídí stanovami, které vycházejí z obchodního zákoníku. Vnitřní organizace Asociace je otevřená. V jejím rámci působí stálé pracovní skupiny, kterých je osm a jedna sekce. Jsou to pracovní skupiny: pro rozvoj petrolejářského průmyslu, pro legislativu, pro finance a daně, pro etická pravidla, pro mezinárodní spolupráci a strategické technické problémy, pro bezpečnost petrolejářského průmyslu a obchodu, pro biopaliva, pro vybrané projekty EU a sekce MAZIVA. Podle potřeby jsou zakládány ad hoc pracovní skupiny, a to podle charakteru projednávané problematiky. Pracovní náplní těchto skupin je zpracování námětů stálých pracovních skupin a úkolů představenstva a členských firem spolu s vypracováním odborných stanovisek k projednávané problematice. Náplň činnosti Asociace Vnitřní činnost se zaměřuje na: - zpracování vlastního informačního formátu o dodávkách paliv, maziv a dalších petrolejářských produktů na trhu v ČR na základě historických a otevřených dat vydávaných státními orgány, - shromažďování a předávání odborných informací z oboru zpracování ropy a z příbuzných a navazujících odvětví hospodářství jako je petrochemický, plynárenský, chemický a automobilový průmysl, výroba agrochemikálií, energetika, zemědělství apod., 3

4 - sestavování přehledu legislativních předpisů a nařízení vlády týkajících se petrolejářského průmyslu, navazujících a příbuzných odvětví a životního prostředí, - sestavování přehledu o legislativě Evropského parlamentu a Rady z petrolejářského oboru, - zpracování anotace vydaných a k revizi vyhlášených českých technických norem z oblasti paliv, maziv a asfaltů, - shromažďování technických informací z oboru paliv, petrochemikálií, asfaltů a maziv, - organizování odborných konferencí a seminářů k tématům petrolejářského průmyslu a navazujících příbuzných odvětví, - výměnu informací prostřednictvím stálých a ad hoc pracovních skupin a sekce MAZIVA, - zpracování interních metodických a instruktivních předpisů a postupů k technické problematice výroby, distribuce, jakosti a vlivu na životní prostředí paliv a maziv, - vyhlašování konkrétních akcí k naplnění etických pravidel ČAPPO, - realizaci opatření a úkolů stanovených valnou hromadou členských firem a představenstvem, - podávání podnětů státní správě ve věci zpřesňování pravidel hospodářské soutěže, legislativních předpisů, českých technických norem a norem k ochraně životního prostředí. Vnější činnost se zaměřuje na: - prosazování oprávněných zájmů členských firem ve státní správě a zákonodárných sborech, - etické podnikání a poskytování služeb nad rámec platných předpisů a norem, - prosazování podmínek rovné hospodářské soutěže pro všechny účastníky trhu; odstraňování jednostranných výhod jednotlivých subjektů, které nepodnikají v souladu s českou legislativou, - spolupráci s ministerstvy, a to zejména s ministerstvy průmyslu a obchodu, životního prostředí, financí, zemědělství a dopravy a dalšími státními orgány jako je Generální ředitelství cel, Český statistický úřad, Česká obchodní inspekce, Český normalizační institut, Český metrologický institut a další, - uplatňování vlastní legislativní iniciativy s cílem dosáhnout rychlého souladu našeho práva s právem zemí EU a dalších demokratických a průmyslově vyspělých zemí. - organizování odborných konferencí, seminářů a školení v oblasti paliv a maziv a v souvisejících oborech pro členské firmy, státní správu a odbornou veřejnost, - mediální aktivity z oboru paliv a maziv a profesně příbuzných oborů, organizování tiskových konferencí a uplatňování článku a statí do odborného a denního tisku, 4

5 - úzkou odbornou a legislativní spolupráci s orgány státní správy, zákonodárnými sbory a nevládními organizacemi a institucemi, - spolupráci s profesně příbuznými svazy, sdruženími a asociacemi, zejména Svazem chemického průmyslu ČR, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružením automobilového průmyslu, Svazem dovozců automobilů, Českou asociací LPG, SISA a Společenstvím čerpacích stanic v ČR, - spolupráci s podnikatelskými subjekty, Vysokou školou chemickotechnologickou, výzkumnými, vývojovými a průmyslovými a obchodními ústavy a Ústavem paliv a maziv a nezávislými experty z oboru, - poskytování informací a konzultací odborné veřejnosti, - mezinárodní spolupráci zejména s profesními asociacemi z oblasti paliv a maziv zemí EU, společností CONCAWE a EUROPIA, - účast na výstavách, konferencích a seminářích s tematikou paliv a maziv, - informování veřejnosti o činnosti a cílech Asociace prostřednictvím internetových stránek, - poskytování obecných informací a údajů z petrolejářského průmyslu a obchodu. Výsledky činnosti Asociace za uplynulých patnáct let V uplynulých patnácti letech Asociace realizovala nebo iniciovala celou řadu konkrétních akcí, které patřily do zájmové oblasti členských firem. Mezi nejvýznamnější patří: - ukončení distribuce automobilových olovnatých benzinů na trhu v ČR a zajištění náhradního paliva pro starší osobní automobily, které nemají tvrzená sedla ventilů motorů; tato zásadní strukturální změna byla realizována k , tj. pouze s ročním zpožděním proti zemím EU a proběhla bez problémů, - velmi rychlá a bezproblémová adaptace na podmínky členství ČR v Evropském společenství, - schválené legislativní iniciativy jako např. k zákonu o zaměstnanosti, zákonu o spotřebních daních, zákonu o pohonných hmotách a řadě dalších, - implementace směrnice EU o jakosti benzinu a motorové nafty a výroba a distribuce pohonných hmot lepších ekologických parametrů, než předepisují české technické normy, - výroba a distribuce pohonných hmot pro motorová vozidla se zlepšenými užitnými vlastnostmi tzv. povýrobní aditivací, - výroba a distribuce nízkosirných a bezsirných motorových paliv, - spolupráce na přípravě a aplikaci legislativních předpisů z oblasti vytváření nouzových zásob ropy a ropných produktů, barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, zdaňování paliv a maziv spotřební daní, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a obaly, zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, zákona o pohonných hmotách a řadou dalších, - podpora provádění plošné kontroly jakosti prodávaných pohonných hmot a sledování a monitorování kvality, 5

6 - zavádění vlastních kontrolních systémů kvality prodávaných motorových paliv u čerpacích stanic, zavádění firemní kultury poskytování služeb zákazníkům a účast v systému Pečeť jakosti, což se trvale projevuje ve vynikajících výsledcích v kvalitě prodávaných benzinů a motorové nafty, která je několikanásobně lepší než zbytku trhu, - vytvoření technických podmínek pro mísení biokomponent (bioetanolu a metylesterů mastných kyselin) do motorových paliv v členských firmách, - vytvoření nového informačního systému o dodávkách a prodejích paliv a maziv na trhu v ČR, - spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem na přípravě a zavedení statistických sledování trhu paliv a maziv a čerpacích stanic podle evropských standardů, - technická a organizační spolupráce při přebírání evropských technických norem paliv a maziv, - zpracování celé řady metodických doporučení, informací, předpisů a vzorů z oblasti paliv a maziv určených pro členské firmy, - pravidelné hodnocení mimořádných událostí, rozbor jejich příčin a spolupráce na stanovení nápravných opatření, - pravidelné kontroly bezpečnosti na čerpacích stanicích a provozech s cílem výměny zkušeností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, - organizování pravidelných odborných seminářů a konferencí ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. v rámci doprovodného programu veletrhů AUTOSALON a AUTOTEC, - partnerství se společností PETROLmedia při osvětové činnosti v petrolejářském průmyslu a provozu čerpacích stanic, - iniciace Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí ke zvýšení kontrol plnění předpisů a norem u nestandardních čerpacích stanic, - velmi dobrá jakost pohonných hmot dodávaných na trh, která je výsledkem rychlé reakce na všechny požadované změny a zavádění mezinárodních certifikací. Závěr Dosavadních patnáct let činnosti ČAPPO prokázalo účelnost její existence jako profesní asociace a jako společného představitele firem, které v oboru petrolejářského průmyslu podnikají. Ukázalo se, že velmi významným prvkem pro správnou a účelnou činnost je spolupráce se státními orgány a zákonodárnými sbory. Naše Asociace zejména dlouhodobě a účelně spolupracuje s ministerstvy průmyslu a obchodu, financí a životního prostředí. Spolupráce probíhá v duchu účelné diskuze a nalezení optimálního řešení. Za velmi účelné považujeme i spolupráci s dalšími orgány jako je Česká obchodní inspekce, Český normalizační institut, Český ekologický úřad, Česká inspekce životního prostředí a další. Jsme toho názoru, že se nám s těmito úřady podařilo vyřešit celou řadu problémů. Za nejúspěšnější považujeme rychlé zavádění moderních motorových paliv s lepšími užitnými vlastnostmi na trh, monitorování jakosti pohonných hmot, spolupráci při tvorbě legislativních předpisů a norem a plnění předpisů k ochraně životního 6

7 prostředí u čerpacích stanic. ČAPPO oceňuje i spolupráci s odbornými institucemi, jako jsou Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav paliv a maziv Praha, Univerzita v Pardubicích a profesně příbuzné svazy, sdružení a asociace. Pro nejbližší období považujeme za nejdůležitější úkoly, které chceme dále řešit: - trvalé zlepšování jakosti prodávaných pohonných hmot u čerpacích stanic a ostatních služeb pro zákazníky našich členských firem, - účast na zavádění alternativních motorových paliv, - prohlubování spolupráce se státními orgány zejména v legislativě, - trvalé sledování a zlepšování legislativy v oblasti rafinérského průmyslu a ochrany životního prostředí, - zlepšování informačního systému o trhu paliv a maziv, - spolupráci s odbornými ústavy a vysokými školami na rozvoji petrolejářského průmyslu - osvětovou činnost směrovanou k odborné veřejnosti s cílem osvětlovat správně funkci petrolejářského průmyslu a obchodu a jeho péči o životní prostředí a zákazníka. 7

ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA

ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU VÝROČNÍ ZPRÁVA PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 PRAHA Duben 2003 U trati 1226/42 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 404, 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz http://www.cappo.cz Vážení přátelé, v roce 2002 uplynulo deset

Více

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO

Ekonomické a ekologické přínosy ČAPPO ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE U Trati 42 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: +420 274 817 404 E-mail: cappo@cappo.cz Ekonomické a ekologické

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

Společně hájíme zájmy měst a obcí!

Společně hájíme zájmy měst a obcí! Společně hájíme zájmy měst a obcí! Obsah Svaz měst a obcí České republiky 2 Hlavní cíle 2 Z historie 3 Organizační struktura 4 Oblasti činností 4 Členská města a obce 5 Výhody členství 5 Podíl na tvorbě

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice III. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice 26. února 2014 MPO, Praha (verze 1. 0) 1 Obsah 1. Východiska

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 0 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Výroční zpráva 2000 Události roku 2000 v České rafinérské 15. ledna ukončení zkušebního provozu jednotky visbreakingu v litvínovské rafinérii 13. března

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze

Informační koncepce. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce Ministerstvo průmyslu a obchodu Verze dokumentu 1.3 Název souboru Autor verze Redakce verze Informační koncepce MPO odbor informatiky MPO Ing. Vlastimil Šedivý (sedivy@mpo.cz) Datum

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE Obsah Název strana Část I Základní ustanovení Článek 1 Právní postavení 2 Článek 2 Účel asociace 2 STANOVY ČESKÉ MANAŽERSKÉ ASOCIACE návrh přizpůsobeného znění stanov podle 3041 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o hospodaření za rok 2007 květen 2008 Seznam používaných zkratek Úvod OBSAH 1. Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost 2. Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012

Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Společná zpráva o ochraně zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí skupiny Unipetrol za rok 2012 Důležité mezníky Skupiny Unipetrol v roce 2012 Základní data o hospodaření skupiny Unipetrol v roce

Více

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012

Strategická Výzkumná Agenda. Strategická výzkumná agenda 2012 Strategická Výzkumná Agenda Strategická výzkumná agenda 2012 ávrh, verze 1., 9.8.2012 Pro vnitřní potřebu (stupeň utajení Smart Grid) Česká technologická platforma Smart Grid, 2010 Hlavní projekt: Strategická

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více