Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne 19. 2. 2015"

Transkript

1 Č. j. 01/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé konaného dne Přítomni zvolení členové ZO (7 z 9) : Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Petera Roman, Tulis Pavel Omluven: Krejsek Jan, Tulis Josef Přítomní občané: Čuhel Martin, Musil Pavel, Zahrádka Jaromír Ověřovatelé zápisu: Hlavatá Jaroslava, Janíček Rudolf Zapisovatel: Tulisová Pavlína Navržený program: 1. Zahájení 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Projednání možnosti připojení obce k odběru měsíčníku Novinky za účasti vydavatele Ing. Pokorného 4. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet 5. Nabídka společnosti LFM-servis s.r.o. 6. Smlouva EKO-KOM 7. Obecní cesty- kolaudace 8. Rybník Podvesnice 9. Obecní vodovod 10. Povinnost obce nakládání s Bio-odpady 11. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok Upřesnění odměn starosty a místostarosty 13. Schválení provozního řádu víceúčelového hřiště 14. Různé 15. Závěr 1) Zahájení Jednání zastupitelstva obce zahájil v hodin starosta obce, pan Tulis Pavel, který přivítal všechny přítomné. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce (i elektronické) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Program byl schválen. Usnesení č. 01/15/01 Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2) Volba ověřovatelů zápisu Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu paní Hlavatou Jaroslavu a Janíčka Rudolfa. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni. Usnesení č. 01/15/02 Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu paní Jaroslavu Hlavatou a Rudolfa Janíčka. 3) Projednání možnosti připojení obce k odběru měsíčníku Novinky za účasti vydavatele Ing. Pokorného Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou Ing. Pokorného (osobně se jednání zastupitelstva neúčastnil, starosta chtěl znát nejdříve názor zastupitelů, proto nebyl na dnešní jednání pozván), který vydává měsíčník Novinky ohledně možnosti spolupráce - informovat občany obce prostřednictvím měsíčníku Novinky. Zastupitelé měsíčník znají. Po krátké diskusi, kdy byla řešena i finanční stránka (výdaj obce cca 5 000,- Kč), zastupitelé hlasováním neschválilo spolupráci.

2 Hlasování: 0 pro, 6 proti, 1 se zdržel Usnesení č. 01/15/03 Zastupitelstvo obce hlasováním neschvaluje nabídku na spolupráci s měsíčníkem Novinky, vydavatelem Ing. Jiřím Pokorným. 4) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Obec obdržela žádost o zapojení se k mezinárodní kampani pro Vlajka pro Tibet. Vyvěšení tibetské vlaky na podporu Tibetu proti čínské okupaci dne Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že se této akce nezúčastní. Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdržel Usnesení č. 01/15/04 Zastupitelstvo obce neschvaluje zapojení se do kampaně Vlajka pro Tibet 5) Nabídka společnosti LFM-servis s.r.o. Nabídka ohledně nakládání s odpady. Nabídka na spolupráci. Firma se zabývá technologiemi pro separací odpadu. Obec neplánuje žádnou skládku, separaci. Jedná se o dodání vybavení sběrného dvoru. Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že se této akce nezúčastní. Hlasování: 0 pro, 7 proti, 0 se zdržel Usnesení č. 01/15/05 Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na spolupráci společnosti LFM-servis s.r.o. a rozhodlo, že tuto nabídku nevyužije. 6) Smlouva EKO-KOM Starosta obce informoval zastupitelstvo o zaslaných změnách v systému EKO-KOM platných od Nová smlouva s EKO-KOMem byla podepsaná v loňském roce. Dochází ke změně přílohy č. 1 (změna čtvrtletního výkazu), přílohy č. 3 (změna odměn), přílohy č. 4 (standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky). Dále starosta informoval, že od letošního roku, novelou zákona o odpadech č. 229/2014 je obec povinna zajistit sběr nebezpečných odpadů, papíru, skla, plastů, kovů a biologického rozložitelného odpadu. Usnesení č. 01/15/06 Zastupitelstvo obce bere na vědomí dopis o zaslaných změnách v systému EKO- KOM a schvaluje změny dle příloh č. 1, 3 a 4. 7) Obecní cesty- kolaudace Kolaudace proběhla Starosta seznámil s protokolem z kolaudace, kde přečetl nedodělky, které byly uplatněny při kolaudaci. Jednalo se hlavně o nedodělky na cestě do Branišova. Zhotovitel by měl nedodělky odstranit do Jedná se o úpravu svahování, odstranění navážek zeminy a valů, proveden sběr kamene a odvoz kořenů stromů. Vody z pláně budou odvedeny do zasakovací jímky u značky u výjezdu na státní silnici, ohumusování a osetí travním semenem. Zastupiteli bylo upozorněno na místo pod Řehořovou boudou, kde u lesa vytéká voda. Při předání Státním pozemkovým úřadem je třeba zkontrolovat, jaká je odpovědnost obce po převzetí. Jaká je udržitelnost, kdo ponese odpovědnost za dotace. Záruční lhůta je 60 měsíců. Usnesení č. 01/15/07 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z kolaudace třech polních cest HPC 23, HPC 2 a VPC 10. 8) Rybník Podvesnice Starosta informoval, že rybník je hotový, k problémům došlo při tání , kdy byla narušena vtoková část vymletí. Rybník byl neřízeně naplněn po okraj. Zhotovitel musí místo opravit, jedná se o vydláždění kamenem. Místostarosta navrhuje co nejdříve zasázet svah od silnice do Račic a prostor v zátočině. Proběhla diskuse ohledně výsadby-jaké druhy, kdy? Ing. Cikryt sdělil, že listnaté stromy se sází na podzim. Po diskusi bylo dohodnuto, že se počká, co osadí a oseje firma Kavyl, zhotovitel. Následně by byl osloven odborník, který posoudil na místo, co by bylo vhodné osadit na vršek svahu i svah u silnice do Račic. Bylo navrženo vysadit zde kromě listnatých stromků i nějaké ovocné stromky. Usnesení č. 01/15/08 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o akci Podvesnice a rozhodlo, že po zasázení stromků zhotovitelem bude pozván odborník k posouzení druhů výsadby.

3 9) Obecní vodovod Místostarosta se starostou informovali o provedených krocích ohledně prodloužení vodovodu do areálu bývalého JZD, následného z okruhování až po číslo popisné 97 (Pikhart). Byla oslovena firma Projekce Máša Škrdlovice, ale nabídka za vypracování projektu byla vysoká ,- Kč, proto byl osloven ještě projektant Ing. Musil z Luk nad Jihlavou, který se v pondělí přijede osobně podívat. Místostarosta informoval o provedeném poptávkovém řízení na vyčištění vrtu oslovil 2 firmy - Lidařík, Envirex, cenové nabídky jsou skoro stejné. Oba používají stejnou technologii a chemii. Čistí vrtnou soupravou, kartáči. Doba čištění cca 3 dny. Starosta informoval, že v červenci se ve vrtu měnil vodoměr, ale opět se zhoršuje spotřeba el. en. pro čerpání vody z vrtu. Dohodnuto oslovit firmu Lidařík, aby udělala závaznou objednávku a k vyčištění vrtu přistoupit co nejdříve, jak to bude možné v jarních měsících. Envirex dále nabízel zpracování žádosti o dotaci na záložní vrt dotace letos 90 %. Ing. Cikryt informoval, že v blízkosti stávajícího vrtu bude asi těžké hledat další možnost pro čerpání (radon apod.). Pokud vrt nebude využíván, bude se zanášet. Zastupitelé rozhodli, že zatím nebude obec záložní zdroj řešit. Vydatnost stávajícího vrtu je dostatečná. Usnesení č. 01/15/09 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ohledně přípravných prací na prodloužení obecního vodovodu a schvaluje oslovit firmu Lidařík k podání závazné nabídky na vyčištění vrtu. 10) Povinnost obce nakládání s Bio-odpady Dále starosta informoval, že v období od 1.4. do je obec dle novely zákona o odpadech povinna zajistit sběr biologického rozložitelného odpadu. Jedná se zejména o trávu z obecních pozemků. Pan Srna z Mirošova nabízel, že bude dělat kompostárnu, že by bral trávu, lupení, ale včera volal, že to vzdal z důvodu administrativní náročnosti. Do u chodí nabídky na zpracování žádostí o dotace na kompostárny, šlo by požádat na traktor, přehrnovač kompostu, štěpkovač. Do 150 tun bio-odpadu ročně by nemuselo být na kompostárnu stavební povolení, musí být smlouva s odběratelem kompostu. Nyní bychom už nestihli výzvu. Možná bude dělat kompostárnu Bobrová, možná i Pípa na Moravci. Technické služby Nové Město na Moravě nebudou prozatím nabízet služby, TS Bystřice nad Pernštejnem plánují schůzku se zástupci obcí na toto téma Počká se na schůzku s TS Bystřice nad Pernštejnem a zjistíme více informací. Usnesení č. 01/15/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinnost obce zajistit sběr biologického rozložitelného odpadu a pověřuje starostu a místostarostu k zjištění více informací ohledně možností likvidace tohoto odpadu v sousedních obcích a u TS Bystřice nad Pernštejnem. 11) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2015 Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou. Návrh byl vyvěšen od do Účetní obce informovala, že návrh rozpočtu byl sestaven dle výsledku hospodaření loňského roku s přihlédnutím k předchozím letům. Tučně jsou v rozpočtu plánované investiční či větší akce, které nejsou běžné v daném roce. Zastupitelé byli vyzváni, aby se k rozpočtu vyjádřili. Byl vznesen dotaz k využití bývalé školy, zda zde hasiči plánují klubovnu. Ano - hasiči budou opravovat svépomocí (obec uhradí materiál a odborné práce), dodělají elektriku, třídu přetáhnout fajnovou. Místostarosta informoval, že do zateplení se dostaly kuny, nasypal granule, snad v pořádku. Další dotaz byl k veřejnému osvětlení, zda neuvažuje obec o LED osvětlení, že cena se nyní pohybuje někde mezi 4 500,- Kč. Starosta opověděl, že naše obec není tak velká, aby se úspora vrátila v dohledné době. Světla jsou z roku 2001, nejsou tak stará. Návrh, zda dát na hřiště LED světlo názor spíše že ne. Dále bylo upozorněno, že světlo u Jednoty málo svítí. Plast je také prasklý. Starosta zajistí opravu. Bylo odsouhlaseno nechat připojistit hřiště a budovu pro muzikanty. Hovořilo se také o výsadbě zeleně. Účetní obce navrhla vysadit na hrázi při oslavách sv. Floriána na začátku května nové lípy. Bylo odsouhlaseno. V minulých letech bylo rozhodnuto o pokácení borovice, která roste vedle lip Milénia a utlačuje je. Schváleno pokácení ještě v období vegetačního klidu. Upozorněno na špatné sestřihávání jasmínu u Zahrádkových (jasmín kvete na dvouletém dřevu). V souvislosti s tím bylo upozorněno na keře v zatáčce u Řehořových č.p. 2, které v době vegetace stíní výhledu aut. Zastupitelé souhlasí s vykácením. Vznesen dotaz, zda nenechat zpracovat nějakou studii na revitalizaci zeleně na návsi. Starosta by viděl raději postupně obnovovat výsadbu. Účetní ještě doplnila, že zapomněla do rozpočtu dát výdaj na přípravu čapího hnízda a vznesla dotaz, zda nemá někdo starý železný ráf z kola, pan Václav Tulis by konstrukci svařil. Ráf z koňky je na půdě, zjistit, zda by se dal použít, nebo oslovit občany v obci. Navrhnuto dát na čapí hnízdo ,- Kč a rozdíl do rezervy, tak aby byl rozpočet vyrovnaný. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo rozpočet obce na rok 2015 po úpravách.

4 Usnesení č. 01/15/11a Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši ,- Kč, financováním 0,- Kč (splátky půjčky a půjčka ve stejné výši ,- Kč, možno čerpat úvěr ještě cca ve výši 2 mil. Kč v roce 2015 dle úvěrové smlouvy). Jako závazné ukazatele u příjmů jsou stanoveny jednotlivé položky a u výdajů jednotlivé Paragrafy s tím, že překročení závazného ukazatele o 5 % není porušením vůle zastupitelstva. Usnesení č 01/15/11b Zastupitelstvo obce schvaluje opravit světlo u Jednoty, připojistit hřiště a budovu pro muzikanty, pokácet borovici a keře v zatáčce proti č.p ) Upřesnění odměn starosty a místostarosty Na jednání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto, že na únorovém zastupitelstvu bude znovu projednána výše odměny starosty a místostarosty. Starosta je spokojen s prací místostarosty, a navrhl, že se vzdá 1 000,- Kč v jeho prospěch, místostarosta odmítl. Poté navrhl zvýšit plat paní účetní, ta také odmítla. Odsouhlaseno ponechání odměny v dosavadní výši. Usnesení č. 01/15/12 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat odměny neuvolněného starosty a místostarosty v dosavadní výši. 13) Schválení provozního řádu víceúčelového hřiště Jiří Hubl přečetl návrh provozního řádu. Byly vzneseny 2 připomínky: 1. Jak dlouho rezervace dopředu dohodnuto nejdříve 2 hodiny od zapsání 2. Překartáčování hřiště kdo, kdy návrh byl každým po ukončení hry, děti by to ale nezvládly, zatím budou kartáčování provádět dospělé osoby jednou týdně. Dohodnuto, že obsluhovat osvětlení může pouze osoba poučená. Klíče od bedny se sloupky a od osvětlení budou k vyzvednutí asi na 4 místech v obci, bude ještě určeno, až bude bedna nainstalovaná. Zastupitelé souhlasí s výrobou dřevěné bedny na nářadí dle fotografie a se zakoupením betonového stolu s 2 lavicemi dle fotografií předložených místostarostou. V době vegetačního klidu budou vykáceny stromy u cesty na obecním pozemku a to po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku. Usnesení č. 01/15/13 Zastupitelstvo obce schvaluje provozní řád víceúčelového hřiště po úpravách, vyrobení bedny na nářadí a zakoupení betonového stolu s 2 lavičkami. 14) Různé a) Smlouva o věcném břemeni č.: NM /001 - starosta předložil ke schválení smlouvu o věcném břemeni na přípojku NN, Vondruška. Této smlouvě předcházela smlouva o smlouvě budoucí uzavřená dne Usnesení č. 01/15/14a Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č.: NM /001 na akci s názvem: Dlouhé: přípojka NN, Vondruška a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. Na závěr zasedání zastupitelstva proběhla diskuse. b) Starosta informoval, že napsal dopis na Kraj, Ing. Jouklovi, a dopravní komisi ohledně zařazení opravy silnice Bobrová-Zvole do plánu oprav na rok Dle vyjádření starostky městyse Bobrová, je na tuto rekonstrukci vypracován projekt, včetně stavebního povolení. Usnesení č. 01/15/14b Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o dopisu zaslaném na kraj s žádostí o opravu silnice Zvole-Bobrová. c) Návrh na pronajmutí školní zahrady místostarosta navrhl vypsat záměr na pronájem školní zahrady, která je nevyužívaná. Zastupitelstvo obce souhlasí. Smlouva by byla na dobu určitou s výpovědní lhůtou vždy ke konci roku, aby byla možnost sklizně. Bylo řešeno i nájemné, navrhnuto např. za údržbu, opravu plotu apod. Usnesení č. 01/15/14c Zastupitelstvo obce schvaluje vypsat záměr na pronájem školní zahrady, která je nevyužitá, pro zahrádkářské potřeby občanů obce.

5 d) V souvislosti s výše uvedeným bylo opět diskutováno o pronájmu rybníka Polňák. Bylo navrhnuto, že by že by mohly Polňák využívat děti k nějakému kroužku, pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem si to vzít na starost. Usnesení č. 01/15/14d Zastupitelstvo obce souhlasí s využitím rybníka Polňák pro výuku dětí, pokud by se našla osoba, která by se dětem věnovala a starala se o údržbu rybníka a jeho okolí. e) Byl předložen návrh na nákup a umístění cedulí Zákaz domovního prodeje včetně služeb Hlasováním schválen nákup 3 ks označení při vjezdu do obce od Nového Města na Moravě, od Bobrové a od Račic na pozinkovaný sloupek. Usnesení č. 01/15/14e Zastupitelstvo obce schvaluje nákup a instalaci 3 ks cedulí Zákaz domovního prodeje včetně služeb. f) Bureš Luboš dále navrhl zakoupit také informační směrovou ceduli Kulturní dům a umístit někde v blízkosti mostku, tak aby mladí divadelníci nemuseli při každém představení instalovat dřevěné desky se šipkami. Schváleno všemi přítomnými. Usnesení č. 01/15/14f Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení a instalaci 2 ks směrových informačních cedulí s označením Kulturní dům. 15) Závěr Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve hod. Zápis byl vyhotoven dne: Zapsal: Tulisová Pavlína. Ověřovatelé zápisu: Hlavatá Jaroslava. Janíček Rudolf. Pavel Tulis, starosta.

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 22. 06. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 22. 06. 2015 od 16:00

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis

Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části. Zápis Statutární město Brno Městská část Brno-Bosonohy Zastupitelstvo městské části Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bosonohy, konaného dne 31. 1. 2013 v zasedacím sále ÚMČ Brno-Bosonohy Přítomni:

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 26/2013 konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti obecního domu od 19.00 hod.

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 26/2013 konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti obecního domu od 19.00 hod. Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Plavsko č. 26/2013 konaného dne 26. 6. 2013 v zasedací místnosti obecního domu od 19.00 hod. Přítomno: 8 členů ZO / pan Václav Peroutka z pracovních důvodů omluven/,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:13 hodin přítomni:

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.12. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014

Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Z á p i s z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6. 2014 Zahájeno: 18.05 hod. Ukončeno: 20.25 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, M. Herman,

Více

3) Schválení programu jednání

3) Schválení programu jednání ZÁPIS z 1. veřejného jednání Zastupitelstva obce na Rusavě (ZO) konaného dne 08. 12. 2014 v 17,30 hodin v zasedací síni Obecního úřadu na Rusavě Přítomni: zastupitelé: Bednářová Hana, Bílek Miroslav, Dudláková

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček Z Á P I S z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17.12.2014 v 16.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Horký Pavel Mgr., Chladová Hana, Ing. Ivan Indráček, Kořínek Jaroslav, Ing.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil

Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 300 duben 2015 Krajský úřad výstavbu větrníků nad Mezným nepovolil Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal podle 7 zákona

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS ZE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 13. dubna 2011 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ, Radek DVOŘÁK, František

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 7/2012 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova bývalé školy, dne 26. 10. 2012, 19:00 až 23:00 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, F. Chutný, L. Nondek, V. Novák,

Více