zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne 26.2.2015"

Transkript

1 zapis ze zasedani Zastupitelstva obce Zbysov, konaneho dne Zased6nf Zastupitelstva obce Zbysov bylo zah6jeno starostkou Kvetou Nemcovou v 18,00 hodin na Obecnfm urade ve Zbysove. Onesni zastupitelstvo bylo r6dne svol6no a je usnoseni schopne. Pntomni: Kveta Nerncovo. Ing. Ales Sorf, Josef Profous, Fronfisek vovfickc. Ing. Ivan Vergner, Ing. Hana Kunoskovo. Jana Pechov6, Libuse Reh6ckov6, Mgr. Oldilch Poul Hoste: Ivan Marcek, Jaroslava Postovo. Pavel Kopecky Overovotef vovficko dnesniho z6pisu byli zvoleni Ing. Ivan Vergner a Frontisek Schvaleni programu zasedani Starostka provedla kontrolu usnesenf z minuleho z6pisu a sezn6mila pritornne s programem zastupitelstva obce 1.Z6dost 0 povolenf opravy pfepodu rybnfka v Opatovicfch 2. Z6dost 0 odsfroneni nebezpecnych kobelu v obci Opatovice 3. Pilpomfnky pro Zbysovsky zpravodaj 4. Pron6jem pozemku c. 207 v k.u. Brezf- vysledek 5. Z6dost 0 prodlouzeni n6jemnf smlouvy na rybnfk v Dornirove 6. Z6dost 0 odprodej pozernku c. 301,255/6 a 255/1 v k.u. Damfrov 7. Z6dost 0 pracovnf mfsto spr6vce Autokempu ve Zbvsove.vedeni ucetnictvi 8. Zadost 0 projednonl p/'ipojenf se k rnezlncrodni kampani "Vlajka pro Tibet" 9. Zadost 0 obnovenf obecnf cesty v k.o. Btezi 10. Projedn6nf a schvoleni obecne zovozne vyhlasky 0 stanovenf systernu shromozdovont sberu. pfeprovy. trfdenf, vyuzfvanf a odstronovonl kornunolnlch oopcdu a naklad6nf se stavebnfm odpadem na uzerni obce Zbysov 11. Schv61enf vysledku inventur za rok Schv61enf prijetf zornestnoncu do pracovnfho porneru na VPP 13. Z6dost 0 odstroneni dopravnf z6vady-propustek pod silnicf ve Zbysove 14. Z6dost 0 opravu havarijnfho stavu rozvodu elektilny na sportovnfm creole 15. Z6dost 0 odprodej cosf pozemku c. 1134/1 v k.u. KI. Chvalovice 16. Z6dost 0 pron6jem ccsf pozemku c. 420/1 v k.u.opatovice 17. Schv61enf "Smlouvy u umozneni ulozeni costi rozvocne site" 18. Zadost 0 pronojern rybnfka v Krchlebske Lhote 19. Zadost 0 pronojern rybnfka v Kluckych Chvalovicfch 20. Zadost 0 opravu cosf vozovky ve Zbysove

2 1. Z6dost 0 povoleni opravy pfepadu rybnfka v Opatovicich Zastupitelstvo obce bere na vedorni zcdost 0 povolenf opravy prepcdu rybnfka v Opatovicfch s tfm, ze bude provedeno mfstnf setrenf se zostupcern vodniho toku - Povodf Labe. Zastupitelstvoobce bere na vedomi. 2.Zadost 0 odstraneni nebezpecnych kabelu v obci Opatovice Zastupite/stvo obce na zcklode pfipomfnky J.P., Opatovice oslovi spolecnost CEZ pro vvprocovonl reviznf zprovy. tykojici se nebezpecnosf zovesenych kobelu pres pozemek C. parcely 420/14 v k.u. Opatovice. Vys/edek setieni bude plsernne sdelen J.P. a /.M. Opatovice. I.M. predlozi na obecnf urad kopii vvjodren! KSCJSPraha, tykajfcr se povo/enf zoveseni elektrickvch kobelu pres komunikaci v jejf sprove. Zastupitelstvoobce bere na vedomf. 3. Pnpominky pro Zbysovskyzpravodaj Zastupite/stvo obce bere na vedorni pfipomfnky pro Zbysovsky zpravodaj. Zastupitelstvoobce bere na vedomf. 4. Pronajem pozemku C. 207 v k.u. Bfezi Zastupite/stvo obce svym usnesenfm C. 7/2015 souhlasf s pronojmem pozemku C. parce/y vvmere 1450 m2 v k.u. Brezi. Rocni nojernne bylo stanoveno na 100,-Kc a siednovc se do Nojernce.v.B. Cas/av Vysledek hlasov6ni: pro - 9 proti - 0 zdrzell se - 0 UsneseniC. 7/2015 bylo schveleno. 5.Zadost 0 prodlouieni najemni smlouvy na rybnik v Damirove Zastupite/stvo obce svvrn usnesenfm c.8/2015 predbezne schvaluje oronoiem rybnfka v Dornirove s ucinnosf od Rocnf nolemne bylo stanoveno na 2.000,-Kc. Doba trvcni nojmu do Nojernce: V.K. Tupad/y. Vysledek hlasovani: pro - 9 proti - 0 zdrieli se - 0 Usnesenic. 8/2015 bylo schvdleno. 6. Zadost 0 odprodej pozemku C. 301,255/6 a 255/1 v k.u. Damirov Zastupitelstvo obce svym usnesenfm C. 9/2015 nesouhlasf s odprodejem pozernku C. 301,255/6 a 255/1 v k.u. Damfrov. Zadatel: J.M. Vysledek hlasovani: pro - 0 proti - 9 zdrzeli se - 0 UsneseniC. 9/2015 bylo schvdleno.

3 7. Zadost 0 procovnf misto spravce Autokempu ve ZbYsove, vedeni ucetnictvi Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm C. 10/2015 souhlosi s uzovfenlrn pracovnfho porneru no mfsto sprcvce Autokempu ve Zbysove pro I.P. Brezfod do Vysledek hlosovani: pro - 9 proti - 0 zdrzeli se - 0 Zastupitelstvo obce souhlasf s uzovrenim dohody 0 provedenf prcce pro Jonu Pechovou, Zbudovice 26 od do , tykojfcf se vedenf ucetnictvi 0 zprocov6nf mezd pro Autokemp ve Zbysove. Vysledek hlosovanf: pro - 8 proti - 0 zdrzeli se - 1 UsneseniC. 10/2015 bylo schveleno. 8. Z6dost 0 projednani pnpojenf se k mezinarodni komponi "Vlojko pro Tibet" Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm C. 11/2015 nesouhlasf 5 pripojenirn se k mezin6rodnf komponi "Vlojko pro Tibet". Vysledek hlosovanf: pro - 0 proti - 9 zdrfell se - 0 Usneseni C. 11/2015 bylo schvdleno. 9. Zadost 0 obnoveni obecni cesty v k.u. Brezi Zastupitelstvo obce bere na vedoml zcdost 0 obnovenf obecnf cesty C. parcely 1053 v k.u. Bfezi - Lesnfsprovo Orlfk nad Vltavou s.r.o.. Zbysov 10. Bude vyvol6no mfstnf setfeni s M.M. Brezfz duvodu obnovenf cosf pfstupove cesty. Zostupitelstvoobce bere no vedomi. 10. Projednani 0 schvalenf obecne zavozne vyhlasky 0 stonoveni systemu shromozd'ovani. sberu, preprovy. tfidenf. vyuzivani 0 odstronovani komunalnich odpodu 0 nokladani se stovebnim odpodem no themi obce Zbysov Zostupitelstvo obce svym usnesenfm C. 12/2015 schvoluje Obecne zcvoznou vyhl6sku obce Zbysov C. 1/20150 stanovenf systernu shromozdovonl, sberu. pfeprovy. trfdenf, vyuzivoni 0 odstrcnovcnl kornunolnlch ocpcdu a noklodonl se stovebnfm odpadem no uzerni obce Zbysov 5 ucinnosti od Pro likvidaci bioodpodu pro osoby 5 trvolvrn pobytem budou pnstaveny sberne ncdoby 240 I. Pro majitele rekreocnlch objekto kontejnery 1100 I. Bioodpad z pozernku ve vlastnictvf obce bude sklodkovon a llkvidovcn spolecnosf ZERSspol.s.r.o.. provozovna Neskoredice. Bioodpad zivocisneho puvodu bude ukl6d6n do speci61nfho soudku 5 uzavfratelnou kovovou sponou [skolni jfdelna). Vysledek hlosovani: pro-9 proti - 0 zdrfell se - 0 Usneseni C. 12/2015 bylo schveleno.

4 11. Schvaleni vysledku inventur za rok 2014 Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm C. 13/2015 schvaluje lnventorlzocnl zprovu 0 vvsledku inventarizace v roce 2014 obce Zbysov. Vysledek hlosovcnt pro - 9 proti - 0 zdrzeli se - 0 Usneseni C. 13/2015 bylo schvdleno, 12. Schvaleni pfijeti zamestnancu do pracovniho pomeru na VPP Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm C. 14/2015 schvaluje Dohodu 0 vvtvorenl pracovnfch prnezitostf v rornci vefejne prospesnvch prad a souhlasf s prijetfm do pracovnfho porneru na verejne prospesne prcce od do pro tyto zornestnonce: V.H. Krchlebsko Lhota, VI.H. Klucke Chvolovice. H.V. Klucke Chvalovice, M.t. Opatovice, P.L.Zbysov. R.B.Zbysov,O.Ch. Zbysov. Vysledek hlosovdn]: pro - 9 proti - 0 zdrfell se - 0 Usnesenf C. 14/2015 bylo schvdleno. Ve 21,45 hod. odchod Ing. Hany Kunaskove a Mgr. Oldficho Poula 13. Zadost 0 odstraneni dopravnf zavady - propustek pod silnid ve Zbysove Zastupitelstvo obce bere na vedomi doslou pi'ipomfnku k dopravnf zovcde - Zbysov propustek pod silnid. Pi'ipomfnka od KSlJSStredoceskeho kraje, Zborovsko 11, Praha 5. Zastupitelstvo obce bere na vedomf. 14. Zadost 0 opravu havariinfho stavu rozvodu elektfiny na sportovnfm areale Zastupitelstvo obce bere na vedorni doslou zcdost 0 opravu havarijnfho stavu rozvodu elekti'iny na sportovnfm oreole ve Zbvsove. Obecnf urad zjistfrozsah prad a cenovou nabfdku na uvedene opravy. Zastupitelstvo obce bere na vedomi. 15.Zadost 0 odprodej casti pozemku C. parcely 1134/1 v k.u. KI.Chvalovice Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm C. 15/2015 predbezne souhlasf s odprodejem cosf pozemku C. parcely 1134/1 v k.u. Klucke Chvalovice 0 vvrnere cca 120 m2, ktero bude upiesneno geometrickym plcnern. Cena byla stanovena na 20 Kc/m2. Kupujfd K.B.Klucke Chvalovice. Vysledek hlosovdnl; pro- 7 proti - 0 zdrzeli se - 0 Usnesenf C. 15/2015 bylo schvoleno.

5 16.Zadost 0 pronaiem casti pozemku C v k.u. Opatovice Zastupitelstvo obce svyrn usnesenfm c. 16/2015 orecbezne souhlasf s pronojmern cosf pozemku c. parcely 420/1 v k.u. Opatovice 0 vvmere 20 m2. Rocni nolernne 100 Kc. Doba trvcni nojmu do Zadatel O.V. Zbysov. Vysledek hlosovenl; pro - 7 proti - 0 zdrieli se - 0 Usnesenf C. 16/2015 bylo schv6leno. 17.Schvalenf smlouvy 0 umoineni uloienf casti rozvodne sfte Zastupitelstvo obce svvrn usnesenfm C. 17/2015 schvaluje ozovreni "Smlouvy 0 umozneni ulozeni cosf rozvodne sfte na pozemku vlastnfka." Investor: Obec t.estinc u Sverle - stavba probehne na pozemku C. 522/2,kde mo obec Zbysov 4/180 podflu pozemku. Vysledek hlcsovdni; pro - 7 proti - 0 zdrieli se - 0 Usnesenf C. 17/2015 bylo schvdleno. 18. Zadost 0 pronajem rvbnfka v Krchlebske lhote Zastupitelstvo obce bere na vedorni doslou zcdost 0 pronolern pifpodne prodej rybnfka v <rchleoske Lhote. Zastupitelstvo povefuie starostku ke zjistenf informad, tykajfdch se pronojmo. Zadatel: P.R.easlav Zastupitelstvo obce bere na vedomi. 19. Zadost 0 pronajem rvbnfka v Kluckych Chvalovicfch Zastupitelstvo obce svvm usnesenfm c.18/2015 predbezne souhlasf s uzavrenlm smlouvy na pronojern rybnfka v Kluckych Chvalovidch. Rocnl nojernne se stonovi na 650,-Kc. Doba trvcni nojmu do Zadatel: SOHKlucke Chvalovice. Vysledek hlosovdn]: pro - 7 proti - 0 zdrieli se - 0 Usnesenf C. 18/2015 bylo schvdleno. 20. Zadost 0 opravu casti vozovky ve Zbysove Zastupitelstvo obce bere na vedorni zodost B.B.Zbysov 0 opravu vozovky V blfzkosti outoousove zostcvky.kterc prileha k jeho nemovitosti. Zadost bude postoupena na KSUSse sfdlem v Praze,oblast Kutna Hora. Zastupitelstvo obce bere na vedomf. Zased6nf zastupitelstva obce ukonceno ve 22,50 hod. PriSt[zased6ni zastupitelstva se bude konat

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou

Zápis,usnesení. Ověřovatelem zápisu určuji: pana Václava Lakomého, paní Ivanu Ošlejškovou Zápis,usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Skřípova konaného dne 29.03.2011 v 18:00 hod. v místnosti obecního úřadu. Zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno podle 92, v souladu s 93

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva v Javorníku dne 05.03.2015 v 18.00 hodin Přítomni: Bartheldi Leoš, Nešpor Daniel, Pechanec Pavel, Trinklová Jindřiška, Němec Roman Němcová Věra, Severová Leona

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014

Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Z á p i s č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 12. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ

Obec Dobšín. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Obec Dobšín Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Dobšín konaného dne 6. března v 18:00hod. v budově OÚ Přítomni: Jaroslav Černý, Lenka Bočková, Jiří Čech, Václav Červinka,, Jaroslav Keller, Omluveni:

Více

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 24.4.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: 1) závěrečný účet a přezkoumání hospodaření

Více

Z Á P I S. z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 11.3.2015

Z Á P I S. z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 11.3.2015 Z Á P I S z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 11.3.2015 Program: 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 16. 3. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:11 hodin přítomni:

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více