OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE"

Transkript

1 OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE IČO , DIČ CZ tel.: , , e- Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice dne Přítomni: Bc. Ludmila Zimová Lehetová, Miloslava Němcová, Mgr. Marta Radlová, Milan Linhart, Michal Gábel Dis, Petr Marek Řádně omluveni: Josef Krupička omluven řádně pro nemoc Dále přítomni: Hana Všetečková, Lucie Miřátská, Pavel Bureš a Miloslava Loudová Zahájení provedla starostka obce v 18:00 hod v kanceláři starostky obce. Přivítala přítomné a konstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a proto je zasedání usnášení schopné. Zapisovatelem byla jmenována Mgr. Marta Radlová. Starostka obce přednesla program zasedání: Program: 1. Úvod 2. Finance 3. Smlouvy 4. Plán financování obnovy vodovodu, kanalizace a ČOV Chotusice Cena vodného a stočného od Zrušení Obecně závazné vyhlášky 3/ Rekonstrukce památníku obětem I. a II. sv. války - Lev 8. Žádost JSDHO Chotusice na obnovu požární techniky 9. Různé 10. Diskuze 11. Závěr Hlasování o přijetí tohoto programu: Zpráva ověřovatelů: Na posledním zasedání byli pro ověření zápisu jmenováni Petr Marek a Josef Krupička. Zprávu ověřovatelů přednesl Petr Marek. Konstatoval, že zápis ze zasedání ZO ze dne byl překontrolován a pravdivost uvedených skutečností byla potvrzena podpisy ověřovatelů. Vzhledem k tomu, že ke zveřejněnému zápisu ze zasedání nebyly vzneseny žádné námitky, starostka prohlásila zápis ze dne za schválený. Jmenování nových ověřovatelů: Miloslavu Němcovou a Michala Gábela 1. ÚVOD - 1 -

2 2. FINANCE Předběžné rozpočtové opatření č. 6/2014 Změny se týkaly převodu na účet Hč. v rámci odvodů DPH (haléřové vyrovnání) a snížení schváleného rozpočtu na tvorbu sociálního fondu ze ZBÚ na SF (konsolidačně). Hlasování o předběžném rozpočtovém opatření č. 6/2014: 3. SMLOUVY Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti IV /VB/2, Chotusice, p.č. 417 knn, Oprávněná ČEZ Distribuce, a.s Hlasování o Smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti IV /VB/2, Chotusice, p.č. 417 knn,: 4. PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU, KANALIZACE A ČOV CHOTUSICE Byl zpracován aktualizovaný Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro rok pro Obec Chotusice (viz. příloha). Hlasování o Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a ČOV Chotusice pro rok : 5. CENA VODNÉHO A STOČNÉHO OD Stanovení výše vodného od Byla provedena kalkulace ceny vodného (viz. příloha). Při kalkulaci byla uplatněna dotovaná částka ve výši ,- Kč z obecního rozpočtu. Hlasování o dotované částce ve výši ,- Kč, která byla započítána do kalkulace při výpočtu vodného pro rok 2015: Cena vodného pro rok 2014 je stanovena od na 26,- Kč/m3 s DPH 15%, pevná složka 596,- Kč s DPH 15%. Hlasování na základě Výpočtu kalkulace cen pro vodné pro rok 2015 o výši vodného 26,- Kč/m3 s DPH 15%, pevná složka 596,- Kč s DPH 15%, od : Stanovení výše stočného od Na základě výpočtu kalkulace cen stočného pro rok 2015 (viz. příloha) je stanovena od výše stočného na 21,74 Kč bez DPH/m3 tj.: 25,- Kč/m3 s DPH 15%. Tato výše stočného je stanovena i pro dešťové vody odváděné na ČOV Chotusice. Hlasování o na základě Výpočtu kalkulace cen pro stočné pro rok 2015 schvaluje výši stočného 21,74 Kč bez DPH, 25,- Kč s DPH od Tato výše stočného je stanovena i pro dešťové vody odváděné na ČOV Chotusice: 6. ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 3/

3 Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice č. 3/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice, kterou zastupitelstvo obce schválilo dne usnesením č. 98/2014, byla dne sejmuta z úřední desky pro svou neplatnost a neúplnost, na což obec upozornilo Ministerstvo vnitra. Hlasování o zrušení usnesení č. 98/2014 ze dne , kterým byla schválena obecně závažná vyhláška č. 3/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice: 7. REKONSTRUKCE PAMÁTNÍKU OBĚTEM I. a II. SV. VÁLKY - LEV Akademický sochař Josef Pospíšil předložil plán na rekonstrukci Památníku obětem I. a II. sv. války Lev včetně rozpočtu na opravu. Rekonstrukce bude rozdělena do tří etap: I. etapa nápisové desky, II. etapa očištění a restaurátorské ošetření sochy Lva, obnova betonového orámování horní nápisové desky, III. Etapa rekonstrukce kamenné architektury památníku (spárované lomové zdivo) více viz. příloha. Cena I. a II. etapy celkem ve výši ,- Kč včetně DPH. III. etapa bude prováděna svépomocí. Hlasování o rekonstrukci památníku obětem I. a II sv. války Lev ve třech etapách za cenu ,- Kč: 8. ŽÁDOST JSDHO CHOTUSICE NA OBNOVU POŽÁRNÍ TECHNIKY Strojník JSDHO Chotusice pan Pavel Bureš, předložil návrh žádosti na ČR MO, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, na obnovu požární techniky. Hlasování o podání žádosti na ČR MO, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, na obnovu požární techniky: 9. RŮZNÉ Úřad práce nabídka pro zřízení VPP v roce 2015 Hlasování o nabídce úřadu práce na zřízení VPP v roce 2015: Nabídka AVE CZ - možnost kontejneru na třídění kovů Firma AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o., předložila možnost na pronájem 1.670,- Kč/rok bez DPH nebo prodej 9.000,- Kč včetně DPH kontejneru o objemu l, který je určen na separování kovů (konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy). Hlasování o nabídce na pronájem kontejneru o objemu l za cenu 1.670,- Kč /rok bez DPH určený k separování kovů (konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy): První výsyp kontejneru bude stanoven dle potřeby na základě telefonního zavolání, následně bude stanovena perioda. Kontejner bude umístěn na stanoviště Parkoviště u Kalinů

4 Možnost třídit přepálený olej z kuchyně Tříděním přepáleného oleje z kuchyní chce obec vyřešit problém se zanášením kanalizace tuhým tukem a následnému nákladnému čištění. Byla oslovena firma ČERNOHLÁVEK GROUP, se sídlem Sv. Jakub 38, Církvice, která přepálené oleje zpracovává. Bezplatně do naší obce umístí popelnici, do které budou mít možnost občané ukládat v PET lahvích přepálený olej z kuchyně, vývoz popelnice bude zdarma. Hlasování o záměru na třídění přepáleného kuchyňského oleje ve spolupráci s firmou Černohlávek group, se sídlem Sv. Jakub 38, Církvice: Popelnice bude umístěna na stanoviště Parkoviště u Kalinů. Nabídka na prodej zemědělských pozemků Pí Helena Michalcová zaslala obci písemnou nabídku na prodej svých zemědělských pozemků č. PK 677/1, PK 677/2 a PK 783, v k.ú. Chotusice. Uvedené pozemky nejsou v blízkosti intravilánu obce ani v těsné blízkosti pozemků ve vlastnictví obce. Hlasování o koupi nabízených zemědělských pozemků č. PK 677/1, PK 677/2 a PK 783, v k.ú. Chotusice: Nový hrací prvek na dětské hřiště Návrh na umístění nového hracího lanového hracího prvku na dětské hřiště. Konkrétní hrací lanový prvek bude vybrán ze zaslaného katalogu Dětská hřiště František Smitka, umístění hracího prvku ve sportovním areálu bude vybráno dle rozměrů vybraného hracího lanového prvku. Hlasování o návrhu nákupu nového hracího lanového prvku na dětské hřiště: Mapový portál Návrh na doplnění mapového portálu obce o výškopis a polohopis, ve výši výškopis ,- Kč bez DPH, polohopis 4.990,- Kč bez DPH. Hlasování o návrhu na doplnění mapového portálu obce o výškopis za cenu 2.450,- Kč bez DPH a polohopis za cenu 4.990,- Kč bez DPH: Vlajka pro Tibet Spolek Lungta požádal o projednání Žádosti o připojení se naší obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, která by spočívala ve vyvěšení dne tibetské vlajky na budově OÚ nebo jiném čestném místě. Zastupitelé navrhli připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet, ale vlastní formou, tj. umístění informace o kampani a tištěné tibetské vlajky do vývěsky na budově OÚ a debatou s dětmi v ZŠ Chotusice. Hlasování o návrhu k připojení se dne k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vlastní formou - umístění informace o kampani a tištěné tibetské vlajky do vývěsky na budově OÚ a debatou s dětmi v ZŠ Chotusice: Žádosti na finanční příspěvky od obce: - 4 -

5 Žádost SDH Chotusice a Městské nemocnice Čáslav na finanční příspěvek budou projednány při sestavování rozpočtu obce. Na vědomí. Dětský den Starostka vyzvala zastupitele, aby se do příštího zasedání zamysleli nad programem dětského dne. Na vědomí. 10. DISKUZE Pí Miloslava Loudová se dotazovala, zda obec provádí deratizaci hlodavců v prostorách kanalizace. Starostka odpověděla, že deratizace se provádí pravidelně minimálně jedenkrát ročně v jarních měsících, pro letošní rok je naplánovaná na měsíc březen. 11. ZÁVĚR Návrh usnesení ze ZO dne : Usnesením č. 1/2015 ZO Chotusice schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 6/2014. Usnesením č. 2/2015 ZO Chotusice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IV /VB/2, Chotusice, p.č. 417 knn. Usnesením č. 3/2015 ZO Chotusice schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací a ČOV Chotusice pro rok Usnesením č. 4/2015 ZO Chotusice schvaluje dotovanou částku ve výši ,- Kč, která byla započítána do kalkulace při výpočtu vodného pro rok Usnesením č. 5/2015 ZO Chotusice schvaluje na základě Výpočtu kalkulace cen pro vodné pro rok 2015 výši vodného 26,- Kč/m3 s DPH 15%, pevná složka 596,- Kč s DPH 15% od Usnesením č. 6/2015 ZO Chotusice schvaluje na základě Výpočtu kalkulace cen pro stočné pro rok 2015 schvaluje výši stočného 21,74 Kč bez DPH, 25,- Kč s DPH od Tato výše stočného je stanovena i pro dešťové vody odváděné na ČOV Chotusice. Usnesením č. 7/2015 ZO Chotusice schvaluje zrušení usnesení č. 98/2014 ze dne , kterým byla schválena obecně závažná vyhláška č. 3/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Chotusice. Usnesením č. 8/2015 ZO Chotusice schvaluje rekonstrukci památníku obětem I. a II sv. války Lev ve třech etapách za cenu ,- Kč. Usnesením č. 9/2015 ZO Chotusice schvaluje podání žádosti na ČR MO, Agentura pro nakládání s nepotřebným majetkem, na obnovu požární techniky. Usnesením č. 10/2015 ZO Chotusice neschvaluje nabídku úřadu práce na zřízení VPP v roce Usnesením č. 11/2015 ZO Chotusice schvaluje nabídku na pronájem kontejneru o objemu l za cenu 1.670,- Kč /rok bez DPH určený k separování kovů (konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka, zvířecí konzervy). Usnesením č. 12/2015 ZO Chotusice schvaluje záměr na třídění přepáleného kuchyňského oleje ve spolupráci s firmou Černohlávek group, se sídlem Sv. Jakub 38, Církvice. Usnesením č. 13/2015 ZO Chotusice neschvaluje koupi nabízených zemědělských pozemků č. PK 677/1, PK 677/2 a PK 783, v k.ú. Chotusice. Usnesením č. 14/2015 ZO Chotusice schvaluje nákup nového hracího lanového prvku na dětské hřiště

6 Usnesením č. 15/2015 ZO Chotusice schvaluje návrh na doplnění mapového portálu obce o výškopis za cenu 2.450,- Kč bez DPH a polohopis za cenu 4.990,- Kč bez DPH. Usnesením č. 16/2015 ZO Chotusice schvaluje návrh k připojení se dne k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vlastní formou - umístění informace o kampani a tištěné tibetské vlajky do vývěsky na budově OÚ a debatou s dětmi v ZŠ Chotusice. Bc. Ludmila Zimová Lehetová - starostka obce - 6 -

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 26. 1. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 19:13 hodin přítomni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 22. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 15.12.2004 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Ing. Kokeš, Mgr. Plíva,

Více

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro 7 Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMě dne 18.12.2014. Trvá nebo splněno 4. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 23.02.2015 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení 21:25 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015

2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 2. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 1. března 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni:

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2014 dne 24. dubna 2014 od 18 hodin ve společenské místnosti obecního úřadu Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, J. Hrnčíř,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více