Město Týnec nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Týnec nad Sázavou"

Transkript

1 Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne Přítomní členové rady: Mgr. Martin Kadrnožka Adriana Bursová Zbyněk Peša František Kašpárek Omluveni: Přizváni: Mgr. Galina Žďárská Ing. Miloš Albl, tajemník Marie Ondřichová, odbor majetku Ing. Kateřina Hrušková, ekonomický odbor Program jednání: 1. Kontrola minulého zápisu 2. Nová usnesení 3. Různé starosta místostarostka V Týnci nad Sázavou dne

2 Schůze rady byla zahájena v 15:00 hodin v zasedací místnosti rady. A) Kontrola minulého zápisu Úkoly byly splněny nebo se průběžně plní. B) Nová usnesení 02/1 Žádost ÚVT s.r.o. Jesenice, o umístění stožárku pro telekomunikační zařízení na střechu domu čp. 275, ul. Okružní, Týnec nad Sázavou. Rada s pronájmem souhlasí, cena Kč/rok. Prostupy stěnami a rozvody po domě budou předem odsouhlaseny technikem města. 02/2 Žádost PULSE Czech Republic s.r.o. Praha, o souhlas s umístěním reklamy o velikosti 2m 2 na plot u pozemku parc. č. st. 273 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada s umístěním reklamy souhlasí, cena dle platného ceníku. 02/3 Výpověď nájemní smlouvy nebytového prostoru v čp. 510 v Týnci nad Sázavou ze strany nájemce J.S. k Rada bere na vědomí. 02/4 Prodloužení nájemní smlouvy mezi městem Benešov (pronajímatel) a městem Týnec nad Sázavou (nájemce) na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Benešov o výměře 2 m 2 (parkoviště Konopiště) za účelem umístění reklamní tabule. 02/5 Žádost Signal Projekt s.r.o., Brno, o vyjádření ke změně zabezpečení přejezdu v žkm 11,194 na zastávce Chrást nad Sázavou. Rada s provedením zabezpečení souhlasí bez připomínek. 02/6 Žádost L.U. o souhlas s vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č v k.ú. Týnec nad Sázavou a vstup a uložení sítí do obecního pozemku parc. č. 4126/1 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace, bude vyměřen místní poplatek za zhodnocení pozemku. 02/7 Žádost V.T. o souhlas k projektu plynové přípojky k nemovitosti čp. 140, ulice Sadová v Týnci nad Sázavou a vstup a uložení přípojky do obecního pozemku parc. č. 3824/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou. Rada se stavbou souhlasí, standardní podmínky pro vstup do komunikace. 02/8 Žádost S.R. o vyjádření k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu pro stavbu zahradního domku s posezením a souhlas s touto stavbou na obecním pozemku parc. č. 4250/1 v k. ú. Týnec nad Sázavou, který má od města pronajatý. Rada se stavbou souhlasí, v případě ukončení pronájmu pozemku bude stavba odstraněna bez nároku na náhradu nákladů. 02/9 Žádost Elmoz Czech, s.r.o. Bystřice, o vyjádření ke stavbě Čakovice-kNN-pro č. e Stavba se dotkne obecního pozemku parc. č. 1285/5 v k. ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí, pozemek pro stavbu bude protokolárně předán s fotodokumentací, po dokončení stavby bude pozemek předán v původním stavu. V případě následného sesuvu zeminy ve svahu po dobu 3 let po dokončení prací provede žadatel jeho úpravu. 02/10 Žádost T.H. o vyjádření k dokumentaci stavby ke stavebnímu řízení pro stavební úpravy objektu na stp. č. 13/2 v k. ú. Krusičany. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 2

3 02/11 Žádost O.B. o souhlas s napojením kanalizačního potrubí od DČOV na obecní dešťovou kanalizaci. Rada s napojením souhlasí. 02/12 Žádost M.T. o vyjádření pro Odbor životního prostředí MěÚ v Benešově, zda město požaduje napojení nemovitosti čp. 177 Pecerady na obecní kanalizaci. Vyjádření bude použito k žádosti o souhlas s vypouštěním odpadních vod ze stávající DČOV do povrchových vod (projednává se nové vodoprávní rozhodnutí na provoz DČOV. Původní vypršelo. Rada napojení na kanalizaci nepožaduje, souhlasí s provozováním stávající DČOV. 02/13 Žádost M.T. o vyjádření k dokumentaci stavby na ohlášení na pozemku parc. č. 159/1 v k.ú. Pecerady. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. 02/14 Nabídka M.S. a J.T. na převod pozemku parc. č. 1147/9 o výměře 132 m 2 v k.ú. Čakovice u Řehenic Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Pozemek je součástí komunikace. Rada s přijetím daru souhlasí, doporučuje zastupitelstvu dar přijmout. 02/15 Nabídka J.M. na převod části pozemku parc. č o výměře 24 m 2 v k. ú. Čakovice u Řehenic Městu Týnec nad Sázavou darovací smlouvou. Pozemek je součástí komunikace. Rada s přijetím daru souhlasí, doporučuje zastupitelstvu dar přijmout. 02/16 Žádost O.B. o směnu pozemků parc. č. 4138/2 o výměře 1763 m 2 za pozemek parc. č. 4137/1 v k.ú. Týnec nad Sázavou. Komise pro rozvoj města a Osadní výbor Chrást nad Sázavou směnu pozemků nedoporučují. Rada nedoporučuje směnu pozemků zastupitelstvu schválit. 02/17 Doplnění žádosti J.K. o prodej části obecního pozemku parc. č o výměře 56 m 2 v k.ú. Krusičany. Na zastupitelstvu města dne byl odsouhlasen prodej částí obecních pozemků J.K. dle historického oplocení. Po vypracování geometrického plánu bylo zjištěno, že J.K. má připlocených ještě 56 m 2 pozemku parc. č v k.ú. Krusičany. Komise pro rozvoj města doporučuje prodej části pozemku parc. č v k.ú. Krusičany o výměře 56 m 2 za cenu 150 Kč/m 2. Rada prodej pozemků doporučuje. 02/18 Pronájem budovy bez čísla popisného nebo evidenčního - průmyslový objekt na pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 718 m 2, pozemku parc. č ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 1764 m 2 a pozemku parc. č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 718 m 2 pro Technické služby Týnec s.r.o. Pronájem na dobu neurčitou, cena Kč/rok. 02/19 Návrh na uzavření dodatku č. 12 s MUDr. Hvězdovou, nájemce nebytového prostoru v čp. 81 v Týnci nad Sázavou. Dne schválila rada města úpravu pronajatého nebytového prostoru na náklady nájemce spočívající ve výměně oken a instalaci elektrokotle s rozvody s tím, že vynaložené náklady Kč budou postupně odepisovány z nájmu. Dodatek řeší výši nákladů a způsob odpočtu z nájemného. 02/20 Žádost E. V. o vyjádření k dokumentaci stavby k územnímu souhlasu ke stavbě přípojky elektro. Rada se stavbou souhlasí, pilíř bude plastový. 3

4 02/21 Žádost K.D. o vyjádření k dokumentaci stavby rodinného domu, žumpy a oplocení na pozemku parc. č. 993/5 v k.ú. Čakovice u Řehenic. Rada se stavbou souhlasí bez připomínek. Plnění usnesení č. 02/1 až 21 zajistí Marie Ondřichová 02/22 I. rozpočtové opatření zastupitelstva Rada doporučuje zastupitelstvu schválit. Plnění usnesení č. 02/22 zajistí Ing. Kateřina Hrušková 02/23 Návrh pokynu rady č. 1/ Ceník reklamy. 02/24 Informace o úpravě Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby pro klienty Pečovatelské služby. Rada bere informaci o změnách na vědomí. 02/25 Přidělení bytu v DPS čp. 520 D.Š. Rada s přidělením bytu souhlasí, smlouva na dobu určitou 6 měsíců. V případě, že bude požadavek na umístění dvojice a uvolní se garsonka, nájemce by se měl přestěhovat. Poté bude nájemní smlouva prodloužena na dobu neurčitou Plnění usnesení č. 02/23 až 25 zajistí Mgr. Jitka Šebková 02/26 Odměny neuvolněných členů zastupitelstva - návrh pro zastupitelstvo. Rada doporučuje schválit. 02/27 Jmenování komise pro výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Komise předložené žádosti o půjčky vyhodnotí a zpracuje návrh výběru uchazečů a výši jednotlivých půjček, které předloží radě a zastupitelstvu. Složení komise: Jiří Vrbata, Lenka Homolová, Ing. Miluše Kráčmerová. Náhradníci: Marie Ondřichová, Lenka Ottová, Romana Brhelová. Plnění usnesení č. 02/26 až 27 zajistí Ing. Miloš Albl 02/28 Žádost Mateřské školy Týnec nad Sázavou o povolení přesunu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investičního za účelem pořízení pečící pánve do školní kuchyně. Předpokládaná výše investice Kč. 02/29 Návrh odpisového plánu na zahradní altán v Mateřské škole Týnec nad Sázavou. 02/30 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okres Benešov: - o dotaci na činnost sdružení. Návrh: 5000 Kč. - o dotaci na okrskovou soutěž. Návrh: 5000 Kč. 02/31 Přehled žádostí o dotaci na údržbu a modernizaci sportovišť. Návrh bude připraven a předložen zastupitelstvu k rozhodnutí. Rada bere na vědomí. 02/32 Žádost rodičů - požadavek na zajištění školní družiny v ZŠ Benešovská pro IV. ročník ve školním roce 2014/2015. K požadavku bude zajištěno stanovisko a návrh řešení Rady školy a ředitelky školy. Bude řešeno s KÚ StK a KHS navýšení kapacity dle prostorových a finančních možností. Místostarostka bude následně radu informovat o dalším postupu. 02/33 Nákup 100 ks souboru obrázků Týnec nad Sázavou (Ing. Ladislav Žížala) pro propagační účely. Schváleno Plnění usnesení č. 02/28 až 33 zajistí Adriana Bursová 4

5 02/34 Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěsí město Týnec nad Sázavou Tibetskou vlajku, jako připomenutí 55. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Schváleno 3 pro - 1 proti (Kašpárek) /35 Dohoda mezi dvěma vlastníky vodovodů - městem Týnec a obcí Bukovany. Dohoda definuje práva a povinnosti vlastníků na sebe navazujících vodovodů. 02/36 Výpovědi a nové smlouvy na dodávku elektřiny a plynu pro objekty ve vlastnictví města. Po porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů je nejvýhodnější dodávka od společnosti 3E pro elektřinu i plyn. V průběhu února budou podány výpovědi stávajícím dodavatelům (ČEZ a RWE) a budou uzavřeny nové smlouvy o sdružených dodávkách. 02/37 Veřejná zakázka ČOV Týnec nad Sázavou, dostavba dosazovací nádrže II. Informace o průběhu zakázky na dostavbu Dosazovací nádrže II na ČOV. Dne byla vyzvaná vítězná firma MEBIKAN spol. s r.o. Sdružení ČOV Týnec nad Sázavou MEBIKAN INSTA CZ k předložení všech dokumentů prokazujících kvalifikaci. Dne byl od vítězné firmy doručen dopis o neuzavření smlouvy. Následně byla vyzvaná druhá firma v pořadí - Sdružení ČOV Týnec nad Sázavou / Bross spol. s r.o. k předložení všech dokumentů prokazujících kvalifikaci bylo vše oslovenou firmou dodáno. Rada bere na vědomí informaci o odstoupení uchazeče Sdružení ČOV Týnec nad Sázavou - MEBIKAN - INSTA CZ a rozhoduje o přidělení zakázky další nejvýhodnější nabídce v pořadí - Sdružení ČOV Týnec nad Sázavou / Bross spol. s r.o. Nabídková cena bez DPH je Kč. Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 02/38 Program zastupitelstva : - Majetkové převody - I. rozpočtové opatření zastupitelstva pro rok Dotace na údržbu a modernizaci sportovišť - Dotace na činnost FK Fercom (pobytové a rekreační poplatky) - Zpráva o uplatňování územního plánu - Odměny neuvolněných zastupitelů - Zařazení správního území města do území působnosti MAS - Zpráva o činnosti kontrolního výboru Schváleno Plnění usnesení č. 02/34 až 38 zajistí Mgr. Martin Kadrnožka C) Různé: - Informace o schůzce s prezidentem FK Ferkom - Informace o plese města - návštěvnost cca 250 osob, očekává se kladný výsledek - Informace o zahájení činnosti správců školního areálu Konec jednání v 20:45 Termíny jednání v roce 2014: rada: 24.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 19.5., 2.6., 23.6., 21.7., 11.8., 1.9., 22.9., 6.10., , 3.11., , zastupitelstvo: 17.2., 7.4., 16.6., 15.9.,

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 2/2013 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 28.1.2013 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 8/2014 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 2.6.2014 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 16/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 22. 7. 2015 Přítomní členové rady: Mgr.

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008

Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Zápis z 21. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.9.2008 Přítomni: Omluven: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač Ing. Pavel Dlouhý,

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2014 konaného v úterý dne 10. 7. 2014 Přítomni: při zahájení celkem 10 členů Omluveni: J. Fára, P. Král, Mgr. T. Míka, MUDr. V. Podzimková,

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 14. schůzi 07.09.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Hranic, konané dne 10. 4. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ č. 179

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015

Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Přijatá usnesení z 2. Rady města Rousínova konaného dne 23. ledna 2015 Usnesení 02/01/14R: RM projednala a schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene pro Čechyně, připojení 2x RD Kusník, Čermák.

Více